Informacja nt. jakości wody w mieście Brzeg sporządzona na podstawie badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych w 2006r przez Inspekcję Sanitarną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja nt. jakości wody w mieście Brzeg sporządzona na podstawie badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych w 2006r przez Inspekcję Sanitarną."

Transkrypt

1 Informacja nt. jakości wody w mieście Brzeg sporządzona na podstawie badań W 2006 r. miasto Brzeg zaopatrywane było w wodę do spożycia z wodociągu sieciowego ze SUW w Gierszowicach, opartego na wodzie pochodzącej ze studni w Gierszowicach, studni w Obórkach i wodzie powierzchniowej ujmowanej z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka Oława w miejscowości Obórki (gmina Olszanka). W 2006r woda powierzchniowa stanowiła ok.7% surowca do produkcji wody. Wszystkie z przebadanych próbek wody spełniały wymagania określone dla wód przeznaczonych do spożycia zarówno pod względem parametrów fizykochemicznych jak i bakteriologicznych. Informacja nt. jakości wody w gminie Grodków sporządzona na podstawie badań Gmina Grodków w 2006r była zaopatrywana w wodę do spożycia z 5-ciu wodociągów sieciowych: 1.Wodociąg Grodków / miasto Grodków oraz wsie : Nowa Wieś Mała, Żelazna, Osiek Grodkowski, Głębocko, Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski / 2. Wodociąg Gnojna / wsie: Gnojna, Zielonkowice, Jeszkotle, Gałążczyce, Lubcz, Wojsław, Kolnica, Bąków, Wierzbnik, Wierzbna, Gierów, Mikołajowa, Przylesie Dolne, Lipowa, Młodoszowice, Polana / 3. Wodociąg Strzegów / wsie: Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki / 4. Wodociąg Wójtowice / wsie : Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Sulisław, Żarów / 5. Wodociąg Kopice / wsie : Kopice, Więcmierzyce / W 2006r jakość wody z wodociągów: Gnojna, Strzegów, Wójtowice nie budziła zastrzeżeń. Pod koniec sierpnia 2006r w jednym punkcie w sieci wodociągu Grodków (Grodków Gimnazjum nr 1) stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu (0,12 mgmn/l). Ponieważ w wodzie pobranej w innym punkcie nie stwierdzono przekroczeń w/w parametru, prawdopodobną przyczyną przekroczenia mogło być zbyt małe zużycie wody w okresie wakacji. We wrześniu przeprowadzono badania kontrolne, które nie wykazały przekroczeń manganu, natomiast stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody (27 jtk). Przeprowadzone badania kontrolne wody w tym samym punkcie oraz na zlecenie zarządcy wodociągu badania wody pobranej na przyłączu - przed zaworem, nie wykazały zanieczyszczeń. W 2006r nadal występowała ponadnormatywna zawartość fluorków w wodociągu Kopice. W IV kwartale w wodzie pobranej z sieci wodociągu zawartość fluorków wynosiła 1,92 mgf/l, przy dopuszczalnej normie 1,5 mgf/l. Ze względu na ponadnormatywną zawartość fluorków woda w wodociągu sieciowym Kopice dopuszczona jest warunkowo do spożycia do dnia r (decyzja nr HK/EW /05 z dnia r).

2 Zawartość fluoru w wodach jest zależna przede wszystkim od zawartości tych związków w pokładach, z których woda pochodzi lub, z którym i się styka w czasie swojej wędrówki. Fluorki w stężeniach powyżej 2,5 gf/m3 mogą być przyczyną choroby zwanej fluorozą endemiczną, natomiast długotrwałe picie wody o zawyżonej zawartości fluorków może powodować plamkowe szkliwo na uzębieniu. W I kwartale 2006r wszczęto postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzeniem w wodzie podawanej do sieci z wodociągu publicznego Kopice ponadnormatywnej zawartości manganu oraz zawyżonej mętności. W II kwartale 2006r wydano decyzję nr HK/AS /06 z dnia r nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w Rozp. Min. Zdrowia w terminie do dnia r. Jednocześnie zarządca wodociągu poinformował, że podjął działania zmierzające do poprawy jakości wody min. sprawdzono stan złóż filtracyjnych w filtrach, wydłużono czas płukania każdego z filtrów, zaprzestano poboru wody ze studni nr 2 o zawyżonej zawartości żelaza i manganu, przeprowadzono również czyszczenie rurociągów technologicznych pomiędzy studniami a SUW oraz pomiędzy urządzeniami do uzdatniania wody (SUW) a zbiornikiem wody czystej. Działania podjęte przez zarządcę wodociągu zmierzające do poprawy jakości wody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na wniosek zarządcy wodociągu przedłużono termin wykonania decyzji do r w związku z koniecznością wymiany złoża w filtrach. W IV kwartale 2006r w wodzie pobranej z sieci wodociągu Kopice stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza (0,25 mgfe/l), co mogło być spowodowane wpracowywaniem się złoża filtracyjnego w filtrach, które zostało wymienione na początku października 2006r (przed pobraniem próbek wody). Obecność manganu w ilościach wyższych niż 0,05 mg/l, wpływa na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Powoduje ciemnienie bielizny podczas prania i powstawanie ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych, utrudnia pracę filtrów i wodomierzy, a także wpływa na rozwój bakterii manganowych, nadających wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym w śladowych ilościach do prawidłowego funkcjonowania. Bierze udział w budowie enzymów metabolizujących glukozę i kwasy tłuszczowe, jest elementem strukturalnym kości i skóry. Dotychczas nie udowodniono, żeby stwierdzone ilości manganu w wodzie wywierały ujemny wpływ na zdrowie ludzi. Wyższe stężenia żelaza w wodzie, podobnie jak w przypadku manganu mają wpływ na właściwości estetyczne wody i mogą stwarzać trudności eksploatacyjne. Woda nabiera żelazisty posmak i powoduje powstawanie plam na urządzeniach sanitarnych i na pranej bieliźnie, a także może nastąpić rozwój nitkowatych bakterii żelazistych powodujących zarastanie sieci wodociągowej.

3 Informacja nt. jakości wody w gminie Lewin Brzeski sporządzona na podstawie badań Gmina Lewin Brzeski w 2006 zaopatrywana była w wodę do spożycia przez 3 wodociągi sieciowe : 1.Wodociąg Lewin Brzeski / miasto Lewin Brzeski oraz wsie : Leśniczówka, Łosiówczęść wsi, Buszyce, Różyna, Strzelniki, Wronów, Przecza, Raski, Oldrzyszowice, Kantorowice, Sarny Małe, Stroszowice Niwa, Jasiona, Mała Nowa Wieś, Ptakowice, Borkowice, Golczowice, Błażejowice, Skorogoszcz, Chruścina, Piaski / 2. Wodociąg Mikolin / wieś Mikolin / 3 Wodociąg Łosiów /część wsi Łosiów budynki Spółdzielni Mieszkaniowej/ Jakość wody pochodzącej z wodociągu Mikolin z wyjątkiem zaniżonej wartości ph nie budziła zastrzeżeń. W czerwcu 2006r w wodzie pobranej w dwóch punktach sieci wodociągu Łosiów stwierdzono obecność bakterii coli (2jtk). O zaistniałej sytuacji poinformowano Spółdzielnię Mieszkaniową w Łosiowie (właściciela wodociągu) ustalono, że przyczyną ww. zanieczyszczenia była awaria chloratora, która została usunięta. Badania kontrolne przeprowadzone na początku III kwartału 2006r nie wykazały ww. zanieczyszczenia. W 2006r w 3 próbkach wody pobranych z sieci wodociągu Lewin Brzeski stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu (0,08 0,14 mgmn/l), w tym 2 próbki wody pobrane były w tym samym punkcie. Zarządca wodociągu Hydro Lew Spółka z o.o. poinformował, że przyczyną ponadnormatywnej zawartości manganu jest prawdopodobnie zbyt małe zużycie wody w wyznaczonym punkcie pobierania próbek. W związku z powyższym zmieniono punkt pobierania próbek wody na wskazany przez zarządcę, w którym zużycie wody jest większe oraz wydano decyzję finansową nr HK/AS /06. Badania kontrolne nie wykazały ponadnormatywnej zawartości manganu.

4 Informacja nt. jakości wody w gminie Lubsza sporządzona na podstawie badań W 2006r. gmina Lubsza zaopatrywana była w wodę do spożycia przez 2 wodociągi sieciowe : 1.Wodociąg Śmiechowice / wsie : Pisarzowice, Garbów, Kościerzyce, Czepielowice Nowe Kolnie, Piastowice, Śmiechowice, Lubsza, Michałowice, Szydłowice, Myśliborzyce, Dobrzyń, Błota z przysiółkiem Zamcze, Złotówka, Stawy, Leśna Woda, Lubicz/ 2. Wodociąg Nowy Świat / wsie : Nowy Świat, Mąkoszyce, Tarnowiec, Rogalice z przysiółkami (Książkowice, Smolarnik, Kopalina), Borucice z przysiółkiem Boruta,Roszkowice/ W III kwartale 2006r stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml (27 jtk) oraz bakterii grupy coli typu kałowego w 100 ml (17 jtk) w jednym punkcie sieci wodociągu Śmiechowice. W tym samym dniu w wodzie pobranej do badań laboratoryjnych z innego punktu sieci nie stwierdzono w/w. zanieczyszczeń. W związku z powyższym poinformowano telefonicznie zarządcę wodociągu - Zakład Higieny Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach o zaistniałej sytuacji. W piśmie zarządca poinformował o działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi zanieczyszczeniami: włączono stałe chlorowanie i przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej na odcinku w którym stwierdzono zanieczyszczenie. Przeprowadzone badania kontrolne nie wykazały zanieczyszczeń. W grudniu 2006r w wodzie pobranej z sieci wodociągu Śmiechowice stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu (0,09mgMn/l), co może wynikać ze zbyt niskiego ph (6,5±0,3). W rozmowie telefonicznej z zarządcą wodociągu ustalono, że zostanie zwiększona intensywność procesu napowietrzania. Badania kontrolne zostaną przeprowadzone na początku I kwartału w 2007r. W IV kwartale 2006r stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml (6 jtk) w jednym punkcie sieci wodociągu Nowy Świat (przekroczenie jednorazowe). Przeprowadzono badania kontrolne w tym samym punkcie, które nie wykazały ww. zanieczyszczenia.

5 Informacja nt. jakości wody w gminie Olszanka sporządzona na podstawie badań W 2006r gmina Olszanka była zaopatrywana w wodę do spożycia z 3 wodociągów sieciowych: 1. Wodociąg Brzeg / wsie : Krzyżowice, Gierszowice, Obórki, Przylesie, Janów, Olszanka, Pogorzela/ 2. Wodociąg Michałów / wsie : Michałów, Czeska Wieś / 3. Wodociąg Jankowice Wielkie / wieś Jankowice Wielkie / Jakość wody ze wszystkich wodociągów: Brzeg, Michałów, Jankowice Wielkie nie budziła zastrzeżeń, wszystkie z przebadanych prób wody spełniały wymagania określone dla wód przeznaczonych do spożycia zarówno pod względem parametrów fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych. Informacja nt. jakości wody w gminie Skarbimierz sporządzona na podstawie badań Gmina Skarbimierz w 2006r zaopatrywana była w wodę do spożycia przez następujące wodociągi sieciowe : 1. Wodociąg Brzezina /część wsi Brzezina/ 2. Wodociąg Łukowice Brzeskie / wsie : Łukowice Brzeskie, Bierzów, Pępice, Małujowice i Skarbimierz Osiedle część/ 3. Wodociąg Skarbimierz / wsie: Brzezina (część), Lipki, Zielęcice, Pawłów, Skarbimierz wieś, Skarbimierz Osiedle (część), Prędocin, Zwanowice, Kopanie, Kruszyna, Żłobizna / Jakość wody z wodociągu Brzezina nie budziła zastrzeżeń. Wszystkie z przebadanych próbek wody spełniały wymagania określone dla wód przeznaczonych do spożycia zarówno pod względem parametrów fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych. Pod koniec II kwartału 2006r w wodzie podawanej do sieci z wodociągu Łukowice Brzeskie stwierdzono ponadnormatywna zawartość manganu (0,11 mgmn/l) przy dopuszczalnej wartości 0,05 mgmn/l. Przeprowadzone badanie kontrolne potwierdziły ponadnormatywną zawartość manganu (0,09 mgmn/l) w wodzie podawanej do sieci. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody podawanej do sieci wodociągu do wymagań określonych w Rozp. Min. Zdrowia nr HK/AS /06 z dnia r z terminem wykonania do dnia r. Wg. informacji zarządcy wodociągu przyczyną ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie podawanej z SUW mógł być zwiększony pobór wody (w związku z wysokimi temperaturami). Zarządca wodociągu podjął działania polegające na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów.

6 Badania wody podawanej do sieci wykonane na zlecenie EKO-SKARBIMIERZ Sp.zo.o. w dniu r nie wykazały zanieczyszczeń. Obecność manganu w ilościach wyższych niż 0,05 mg/l, wpływa na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Powoduje ciemnienie bielizny podczas prania i powstawanie ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych, utrudnia pracę filtrów i wodomierzy, a także wpływa na rozwój bakterii manganowych, nadających wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym w śladowych ilościach do prawidłowego funkcjonowania. Bierze udział w budowie enzymów metabolizujących glukozę i kwasy tłuszczowe, jest elementem strukturalnym kości i skóry. Dotychczas nie udowodniono, żeby stwierdzone ilości manganu w wodzie wywierały ujemny wpływ na zdrowie ludzi. W 2006r występowały przypadki ponadnormatywnej zawartości żelaza w wodzie pobranej z sieci wodociągu Skarbimierz: - W I kwartale w wodzie pobranej do badań laboratoryjnych z dwóch punktów sieci wodociągu stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza: 0,27-0,47mgFe/l, przy dopuszczalnej wartości 0,2 mgfe/l. Badania kontrolne nie wykazały przekroczeń w/w parametru, w związku z czym wydano decyzję finansową nr HK/AS /06 z dnia r. Zarządca wodociągu poinformował, że przyczyną ponadnormatywnej zawartości żelaza były awarie na sieci wodociągowej (pęknięcia rur), spowodowane niską temperaturą. - W II kwartale stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza (0,3 1,3 mgfe/l) w wodzie pobranej z sieci wodociągu w miejscowości Kopanie i Zielęcice. Na zanieczyszczenie wody żelazem w miejscowości Kopanie wpływ mogły mieć warunki pracy sieci (mały pobór wody), zanieczyszczenie sieci wodociągowej, jak również to, że miejscowość ta znajduje się na końcówce sieci. W związku z powyższym czas kontaktu wody z materiałem instalacyjnym jest stosunkowo długi co powoduje usuwanie produktów korozji z powierzchni przewodów wodociągowych. Zarządca wodociągu poinformował, że przeprowadzi płukanie sieci wodociągowej, w celu doprowadzenia jakości wody do określonych wymagań. W związku z powyższym wydano decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody w sieci wodociągu do wymagań określonych w Rozp. Min. Zdrowia nr HK/AS /06 z dnia r z terminem wykonania do dnia r. Badania przeprowadzone na zlecenie zarządcy wodociągu w dniu r nie wykazały ponadnormatywnej zwartości ww. parametru. - W listopadzie 2006r stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza (0,66 mgfe/l) i manganu (0,29 mgmn/l) w wodzie pobranej w jednym punkcie w sieci wodociągu w miejscowości Skarbimierz Osiedle. Ponieważ na jakość wody w tym punkcie wpływ mogło mieć min. zbyt mały pobór wody, po ustaleniach z zarządcą wodociągu zmieniono punkt pobierania próbek wody oraz ustalono przeprowadzenie badań kontrolnych. W związku z awarią zasilania energetycznego w godzinach nocnych (z r na r), która wystąpiła w momencie płukania filtrów, zarządca wodociągu podjął działania polegające na płukaniu sieci wodociągowej na jej końcówkach, a także płukania filtrów. Badania kontrolne przeprowadzone na początku grudnia w sieci wodociągu w miejscowości Skarbimierz Osiedle oraz badania wody podawanej do sieci wodociągu Skarbimierz nie wykazały ponadnormatywnej zwartości w/w. parametrów.

7 W tym samym dniu pobrano do badań laboratoryjnych wodę z sieci wodociągu w Żłobiznie, w której stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza (0,37 mgfe/l), badania kontrolne przeprowadzone r w tym samym punkcie nie wykazały ww. zanieczyszczenia. Wyższe stężenia żelaza w wodzie mają wpływ na właściwości estetyczne wody i mogą stwarzać trudności eksploatacyjne. Woda nabiera żelazisty posmak i powoduje powstawanie plam na urządzeniach sanitarnych i na pranej bieliźnie, a także może nastąpić rozwój nitkowatych bakterii żelazistych powodujących zarastanie sieci wodociągowej. Ponadto w III kwartale 2006r stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody (5 jtk) w jednym punkcie sieci w miejscowości Zielęcice (przekroczenie jednorazowe). Przed otrzymaniem wyników z laboratorium WSSE w Opolu przeprowadzono badanie kontrolne, które nie wykazało obecności bakterii.

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r. Komunikat /W/204 Realizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz Joanna Stasiewicz Konsekwentna od lat polityka miasta i MPWiK dotycząca poprawy niezawodności działania systemu dostawy wody i poprawy jej jakości, a także sprawności systemu odbioru ścieków oraz efektywności

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY grudzień 2004 r. Zleceniodawca Wójt Gminy Wielkie Oczy Wykonawca: OBB Bogusław Bzdak ul. St. Wyspiańskiego 29 32-800 Brzesko e-mail: bbzdak@brzesko.net.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE

RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Wstęp 5 Sprawozdanie Finansowe 7 Infrastruktura Wodociągowa 11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo