Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 3. Traci moc Uchwała Nr 39/VI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Załącznik do Uchwały Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005 roku REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) odbiorcę usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie umowy z zakładem wodociągowym, 2) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, 3) sieć wodociągową - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, 4) ustawę - Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, 6) zakład wodociągowy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca tego rodzaju działalność. 2. Celem niniejszego regulaminu jest: 1) określenie praw i obowiązków zakładu wodociągowego oraz odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez ten zakład, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 2) ustanowienie warunków przyłączania do sieci, zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy, 3) udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączania do sieci, 4) udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków zakładu wodociągowego i odbiorców usług.

3 Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez zakład wodociągowy 3. Zakład wodociągowy, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, 2) że prowadzona przez niego działalność, inna niż związana ze świadczeniem usług wodociągowych, nie będzie powodować pogorszenia warunków prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem tychże usług. 4. W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci wodociągowych, zakład wodociągowy zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody do poszczególnych rejonów gminy. 5. Zakład wodociągowy upublicznia w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępnia odbiorcom usług godzinowy harmonogram ograniczeń lub przerw w dostawach wody. 6. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych powodującej przerwy i ograniczenia w dostawach wody przekraczające 12 godzin lub zaistnienia przerw w dostawach wody wskutek siły wyższej, to jest wskutek zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od zakładu wodociągowego, takich, jak klęski żywiołowe (powódź, susza, skażenie ujęcia wody wyciekami paliw ciekłych z rurociągów lub zbiorników,...), zakład wodociągowy zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców i upublicznienia informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, 2) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez odbiorców usług i upublicznienia informacji o ich usytuowaniu, 3) niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub skutków siły wyższej, 4) bieżącego upubliczniania informacji na temat przewidywanego czasu trwania przerwy w dostawach wody. 7. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez zakład wodociągowy oraz nie utrudniający działalności zakładu, w szczególności do: 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek

4 cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 2) zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz, 3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom zakładu wodociągowego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, 4) poinformowania zakładu wodociągowego o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat, 5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci. Rozdział 3 Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę zawartej między zakładem wodociągowym a odbiorcą usług. 2. Umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. 3. Rozwiązanie umowy następuje na zasadach przewidzianych w ust Zakład wodociągowy jest obowiązany niezwłocznie do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy. 10. Umowa o zaopatrzeniu w wodę zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia, 2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 3) praw i obowiązków stron umowy, 4) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych, 5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych, 6) dokumentu upoważniającego do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług gdzie zlokalizowane są urządzenia wodociągowe, 7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. Dokument, o którym mowa w 10. pkt. 6 stanowi upoważnienie podpisane przez dyrektora zakładu wodociągowego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości odbiorcy usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno - remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

5 11. Umowa o zaopatrzeniu w wodę może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa o zaopatrzeniu w wodę zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości. 2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego zakład wodociągowy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami po spełnieniu następujących warunków: 1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w zestawy wodomierzowe, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,(wymagany schemat instalacji wodociągowej) 2) wszystkie zestawy wodomierzowe zostaną zainstalowane w części wspólnej nieruchomości do której będzie miał dostęp przedstawiciel zakładu wodociągowego, 3) rozliczenie różnic wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody odbywać się będzie pomiędzy właścicielem lub zarządcą a zakładem wodociągowym, 4) istnieje możliwość przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłócania dostaw do pozostałych lokali. 13. Podpisanie umowy o zaopatrzeniu w wodę następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano - montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci. 14. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu. 15. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśniecie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą. 16. Taryfy zawierające ceny i stawki opłat, określane zgodnie z przepisami ustawy przez zakład wodociągowy i zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzeniu w wodę.

6 17. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę stanowi załącznik aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody i wodomierza. Rozdział 4 Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 18. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę określają przepisy ustawy, które stanowią, że: 1) rozliczenia za zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez zakład wodociągowy z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody, 2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy. 19. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy: 1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, 2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty, 3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia na piśmie wniosku w tej sprawie. 20. Jeżeli odbiorcy usług rozliczani są w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i przerwa w dostawie wody będzie większa niż 1 dzień, zakład wodociągowy zastosuje bonifikatę wynikającą z niedostarczenia umownej ilości wody. 21. Zakład wodociągowy prowadzi rozliczenia poprzez inkasenta wystawiającego faktury w formie wydruku z drukarki termicznej bezpośrednio u odbiorcy usług (faktura bez podpisu odręcznego) lub poprzez dział wodociągowy w siedzibie zakładu. 22. Inkasent, działający z upoważnienia dyrektora zakładu wodociągowego, ma obowiązek rozliczać nie rzadziej niż co dwa miesiące odbiorców usług wodociągowych.

7 Rozdział 5 Warunki przyłączania do sieci i sposoby dokonywania odbiorów robót 23. Zakres budowy urządzeń wodociągowych realizowanych i finansowanych przez Gminę, zakład wodociągowy oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy art. 15 ustawy, stanowiąc: 1) Gmina lub zakład wodociągowy jest obowiązany zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, ustalonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, 2) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa zakład wodociągowy. 24. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny zakładu wodociągowego lub Gminy, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym zakładem i Gminą, urządzenia wodociągowe niezbędne do korzystania z usług. Urządzenia, o których mowa wyżej podlegają przekazaniu Gminie lub zakładowi wodociągowemu na zasadach określonych w art. 31 ustawy. 25. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez zakład wodociągowy, zwanych dalej warunkami przyłączenia Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która ma być przyłączona do sieci. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa w zakładzie wodociągowym wniosek o określenie warunków przyłączenia. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala zakład wodociągowy Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać: 1) oznaczenie wnioskodawcy, 2) określenie: a) rodzaju i ilości instalacji odbiorczych, b) planowanej ilości zużycia wody miesięcznie, c) planowanej liczby osób korzystających z obiektu,

8 d) przeznaczenia wody, 3) informacje zawierające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności: a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe,...) w budynkach zasilanych w wodę, b) powierzchnię działki do podlewania, c) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza: 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek lub dokument stwierdzający o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu Zakład wodociągowy określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia. 3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności: 1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami odbiorcy, 2) możliwość dostarczenia konkretnej ilości wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbioru w zależności od urządzeń sanitarnych i technicznych, w których zużywana jest woda oraz od planowanej liczby osób, które będą przebywały w obiekcie, 3) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego, 4) termin ważności warunków przyłączenia, 5) zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, 6) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia, 7) opłatę za przyłączenie do sieci rozdzielczej, zwaną opłatą przyłączeniową, 8) terminy: a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych, b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza, 9) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę. 29. Opłata przyłączeniowa pobierana przez: zakład wodociągowy w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz przez Gminę w przypadku gminnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej również tego rodzaju działalność, zależy od ustalonych w warunkach przyłączenia możliwości dostarczenia ilości wody. Dla gminnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wysokość opłaty przyłączeniowej ustala Rada Miejska.

9 Projekt wodociągu wykonany w 5 egzemplarzach podlega uzgodnieniu z zakładem wodociągowym. Uzgodniony projekt wraz z ostateczną decyzją na budowę oraz, jeżeli to wymagane, decyzją o zajęciu pasa drogowego stanowi podstawę rozpoczęcia prac budowlano - montażowych. 2. projekt przyłącza wodociągowego wykonany w 4 egzemplarzach podlega uzgodnieniu z zakładem wodociągowym. Uzgodniony projekt podlega zgłoszeniu do Zamiejscowego Referatu Architektury Starostwa legionowskiego. Prace budowlano montażowe można rozpocząć po upływie 30 dni od daty zgłoszenia Włączenie urządzeń wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela zakładu wodociągowego. 2. Po zakończeniu prac budowlano montażowych inwestor zgłasza prace do odbioru. Zakład wodociągowy wyznacza termin odbioru robót powiadamiając o tym inwestora. 3. W trakcie odbioru robót spisywany jest protokół technicznego odbioru robót, który zawiera między innymi: a) datę odbioru b) przedmiot odbioru (materiał, średnica, długość itp.) c) wynik próby ciśnieniowej d) dane wykonawcy dla przyłącza wodociągowego ponadto protokół winien zawierać: e) adres nieruchomości do której wykonano przyłącze, f) numer i cechę legalizacyjną wodomierza, g) numer założonej plomby h) serię i numer odcinka wpłaty opłaty przyłączeniowej 4. Wyniki odbiorów, o których mowa w ust. 3, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa zakład wodociągowy. 5. W terminie 30 dni od daty technicznego odbioru inwestor winien dostarczyć do zakładu wodociągowego inwentaryzację powykonawczą wraz z decyzją na użytkowanie jeżeli jest prawem wymagana. Rozdział 6 Możliwości dostępu do usług wodociągowych 32. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług: 1) w Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd do: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, c) regulaminu świadczenia usług, d) warunków udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2) w zakładzie wodociągowym, udostępniającym nieodpłatnie wgląd do: a) wieloletnich planów rozwoju i modernizacji, b) planów inwestycyjnych, c) regulaminu świadczenia usług.

10 Rozdział 7 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, a w szczególności sposobu załatwiania reklamacji i wymiany informacji Zakład wodociągowy zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji o występujących zakłóceniach w zaopatrzeniu w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach, gdy: 1) awaria sieci uniemożliwia prowadzenie zaopatrzenia w wodę, 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, 3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, zakład wodociągowy niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty. 34. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę inaczej, obowiązują następujące terminy w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody: a) 8 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, b) 7 dni - na pisemne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 35. Zakład wodociągowy zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez zainteresowanego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez dyrektora zakładu. 3. Zakład wodociągowy zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Rozdział 8 Wstrzymanie dostawy wody i przepisy karne 37. Zakład wodociągowy może odciąć dostawę wody w oparciu o art. 8 ustawy w sytuacji, gdy:

11 1) przyłącze wodociągowe zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa, 2) odbiorca usług zalega z opłatami za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 3) stwierdzono nielegalny pobór wody, tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. 38. O zamiarze odcięcia dostawy wody zakład wodociągowy zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i odbiorcę usług na 20 dni przed planowanym terminem wstrzymania dostawy wody. Jednocześnie informuje odbiorcę usług o możliwościach korzystania z zastępczego punktu poboru wody. Rozdział 9 Dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe 39. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są a) zakładowe straże pożarne, b) gminne ochotnicze straże pożarne c) Państwowa Straż Pożarna. 40. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z zakładem wodociągowym. 41. Uprawnieni o których mowa w 39. do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do przedkładania pisemnych informacji na temat ilości pobranej wody. Powyższe informacje należy przedłożyć zakładowi wodociągowemu w cyklach kwartalnych do 10 każdego miesiąca. Rozdział 10 Postanowienia końcowe 42. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 43. Traci moc Regulamin dostarczania wody przyjęty Uchwałą Nr 39/VI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 lutego 2003 roku.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego.

sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego. Uchwata iir XXX11/239102 Rady Gminy w Zapohcach z dnia 11 wrzeania 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Zapolice Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo