Najważniejsze wydarzenia roku. w Gminie Zgierz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze wydarzenia. 2010 roku. w Gminie Zgierz"

Transkrypt

1 Najważniejsze wydarzenia 2010 roku w Gminie Zgierz

2 5 grudnia 2010 r. w II turze wyborów samorządowych Zdzisław Rembisz został ponownie wybrany Wójtem Gminy Zgierz

3 W wyniku wyborów samorządowych 21 listopada 2010 r. Radnymi Rady Gminy Zgierz VI kadencji wybrani zostali: Ryszard Barylski Mirosław Burzyński Janusz Chaber Zbigniew Draczyński Stanisław Dynek Piotr Gadomski Ewa Granosik Marian Jóźwiak Barbara Kaczmarek Maria Migdalska Grażyna Ojrzyńska Paweł Pietrzak Dariusz Sędzicki Halina Szymańska Marek Telenda

4 Funkcje w Radzie Gminy Zgierz VI kadencji Mirosław Burzyński Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Ryszard Barylski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgierz Janusz Chaber Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Ewa Granosik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Ojrzyńska Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Dariusz Sędzicki Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej

5 Liczba mieszkańców W Gminie zameldowanych jest mieszkańców, w tym kobiet i mężczyzn. Gminę zamieszkuje duża liczba osób bez zameldowania. Liczba mieszkańców Gminy Zgierz w latach Liczba mieszkańców Gminy od kilku lat stale rośnie, średnio o 200 osób rocznie (w 2010 r. o 287 osób). Liczba mieszkańców Ogółem Kobiety Mężczyźni Lata

6 Geodezja i gospodarka przestrzenna Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrówka Wielka - Cegielniana. Sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla: Łagiewnik Nowych - Wschód; Łagiewnik Nowych - Zachód; Jedlicza A - Południe i Jedlicza B Południe; Glinnika, Maciejowa, Józefowa. Trwają prace nad: opracowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz ; zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słowik - Zachód.

7 Geodezja i gospodarka przestrzenna Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Lućmierz Południe. Wyrażono zgodę na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce o pow. ok. 11,5 ha w miejscowości Lućmierz w obrębie Lućmierz Las.

8 Inwestycje Wykonano następujące inwestycje: Rozbudowa stacji wodociągowej w Rosanowie Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w: Jedliczu A i B, Słowiku, Rosanowie (I etap), Dąbrówce Wielkiej, Jasionce i Łagiewnikach Nowych łącznie ponad 3,7 km 3 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 794 m linii oświetlenia ulicznego i 14 lamp w Ustroniu 5,8 km dróg gminnych plac zabaw i sportu w Rozalinowie

9 Inwestycje Rozpoczęto następujące inwestycje: prace budowlane związane z rozbudową ZSG w Słowiku; Rozbudowa stacji wodociągowej w Kaniej Górze; Rozbudowa sieci wodociągowej w: Kwilnie (etap II), Ustroniu i Wiktorowie (realizacja robót w 2011 r.); wymiana rur azbestocementowych na PVC w miejscowościach Józefów, Leonardów, Grotniki, Gieczno; dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych ośrodków zdrowia w Grotnikach i Giecznie; dokończenie budowy oświetlenia w Ustroniu przy ul. Ozorkowskiej w kierunku przejazdu PKP.

10 Inwestycje Wykonano dokumentację projektową dla: Rozbudowy sieci wodociągowej w Jedliczu A, Grotnikach, Ustroniu, Rosanowie (II etap), Słowiku, Glinniku i Giecznie; Budowy oświetlenia w: Kęblinach, Słowiku, Szczawinie Dużym, Emilii, Skotnikach oraz na odcinku Dzierżązna - Biała. W partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, PKP i innymi samorządami realizujemy projekt Budowa, przebudowa i modernizacja przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach dostosowania do wymogów fachowych i sanitarnych - budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Białej - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu.

11 Inwestycje Gmina przekazała Starostwu Powiatowemu w Zgierzu prawie 1 mln 101 tys. zł dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu, m.in. na budowę i modernizację dróg powiatowych.

12 Ochrona środowiska Realizacja wraz z 23 samorządami projektu zakładającego wdrożenie kompleksowego szczelnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w ramach Związku Międzygminnego BZURA. Projekt jest finansowany w ramach RPO. Uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (20 tys. zł) na wykonanie prac pielęgnacyjno - leczniczych w pomnikowej alei lipowej w Wypychowie. Opracowanie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgierz.

13 Działalność gospodarcza 1045 podmiotów jest zarejestrowanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej; 168 podmiotów rozpoczęło działalność; 80 podmiotów zlikwidowało działalność; ogólnie: przybyło 88 nowych podmiotów.

14 Ważniejsze osiągnięcia szkół Nadanie imienia 28 Pułku Strzelców Kaniowskich Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym. Powołanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Białej. Nagranie i wydanie płyty pt. Romantycznie z utworami A. Mickiewicza i F. Chopina w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach. Organizacja przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach międzyszkolnego konkursu Chopiniana 2010.

15 Ważniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów Martyna Zamirska z LUKS Czerniawka z Łagiewnik Nowych zakwalifikowała się do narodowej kadry łuczniczej juniorek młodszych zasięg ogólnopolski: dwa I miejsca, dwa II miejsca; 2 wyróżnienia, 9 kwalifikacji. zasięg wojewódzki i regionalny: sześć I miejsc, trzy II miejsca, cztery III miejsca; 5 kwalifikacji. zasięg powiatowy: jedenaście I miejsc, dwa II miejsca, dziesięć III miejsc, 2 wyróżnienia, 1 kwalifikacja.

16 Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej Projekty inwestycyjne zrealizowane w ramach RPO i PROW: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich - prawie 1,1 mln zł dofinansowania, zakończony we wrześniu 2010 r.; Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla OSP w Białej - prawie 691 tys. zł dofinansowania, zakończony w grudniu 2010 r.; Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej we wsi Gieczno - ponad 256 tys. zł dofinansowania, zakończony w listopadzie 2010 r.

17 Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej Projekty inwestycyjne finansowane w ramach PROW: Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie - prawie 170 tys. zł dofinansowania, realizacja: do października 2011 r.; Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie - ponad 430 tys. zł dofinansowania, realizacja: do października 2011 r.; Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie - ponad 84 tys. zł dofinansowania, realizacja: do końca 2011 r.

18 Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej Projekty zrealizowane w ramach PO KL: Możesz więcej - prawie 470 tys. zł dofinansowania, realizacja w okresie: r.; Majowa integracja - około 38,4 tys. zł dofinansowania, realizacja w okresie: r.; Pokieruj swoim życiem! - ponad 48,6 tys. zł dofinansowania, realizacja w okresie: r. Projekty w ramach PO KL w trakcie oceny: Pomysł na sukces - 50 tys. zł dofinansowania; Komputerowy świat - ponad 41,6 tys. zł dofinansowania; Mówimy po angielsku - ponad 32,4 tys. zł dofinansowania.

19 Trzecia edycja Małych Grantów finansowanych z budżetu Gminy Zgierz realizacja projektów trwała od 1 czerwca do 29 października 2010 r.; 10 wnioskodawcom wypłacono pomoc w łącznej wysokości prawie 34,2 tys. zł; około 52 tys. zł wyniosła wartość zrealizowanych przedsięwzięć.

20 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 135 tys. zł przeznaczono na utrzymanie OSP, w szczególności na: badania lekarskie członków OSP, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu; naprawy samochodów, motopomp i sprzętu oraz konserwację systemu alarmowego; wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach. 124 wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń. W maju jednostka OSP w Dąbrówce Wielkiej obchodziła Jubileusz 85-lecia założenia. Zakupiono lub pozyskano samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP w Białej (zakup współfinansowany z funduszy unijnych), Dzierżąznej i Dąbrówce Wielkiej. Zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze. Ich zwycięzca - OSP z Wypychowa - będzie reprezentować Gminę Zgierz w tegorocznych zawodach powiatowych.

21 Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej Zorganizował: Imprezy kulturalne i okolicznościowe, m.in.: Noc Świętojańską, Dożynki Gminne. Warsztaty rzemiosła i sztuki ludowej, m.in.: wielkanocne i bożonarodzeniowe, tradycyjnego wyplatania wieńców dożynkowych, wyplatania wianków świętojańskich;

22 Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej Zrealizował projekt Integracja w porządku - razem możemy więcej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W okresie r. odbyły się: akcja sprzątania Ziemi Zgierskiej oraz festyn Dzień Ziemi. Kwota dofinansowania to około 46 tys. zł. W 2010 r. pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu Organizacja imprezy kulturalnej Noc Świętojańska w Dzierżąznej - prawie 22,7 tys. zł dofinansowania, realizacja w czerwcu 2011 r. Złożył również wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Wiejska Akademia Sztuki My też chcemy tworzyć, który jest w trakcie oceny merytorycznej.

23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą społeczną 342 rodziny (926 osób), na świadczenia wydano łącznie prawie 1,06 mln zł; 25 wnioskodawcom wypłacił blisko 47,4 tys. zł w ramach programu Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie finansowanego ze środków PFRON; 832 świadczeniobiorcom wypłacił świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne w wysokości ponad 2 mln 468 tys. zł; 93 świadczeniobiorcom wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości ponad 323,6 tys. zł.

24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wnioski, w których: 27 osób uczestniczyło w projekcie Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro finansowanego z EFS, w tym: 24 osób odbyło szkolenia personalne, 27 osób ukończyło szkolenia zawodowe, od 2007 r. do końca 2010 r. 19 osób podjęło zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat. W latach GOPS otrzymał ze środków europejskich ponad 325,4 tys. zł. Projekt będzie kontynuowany w 2011 roku i obejmie 28 osób bezrobotnych.

25 Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej zakupiono 2 autobusy; wykonano prawie 3,7 km sieci wodociągowej na zlecenie Urzędu Gminy Zgierz; podpisano blisko 100 umów na wywóz nieczystości komunalnych i wywieziono ponad 400 ton nieczystości; prowadzono bieżące naprawy w hydroforniach oraz prace konserwacyjne sieci wodociągowych, usuwano awarie wodociągowe; realizowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w ograniczonym zakresie, z uwagi na bardzo małe środki przyznane przez Radę Gminy Zgierz w 2010 roku.

26 Biuro Obsługi Klienta Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz w 2010 r. obsłużyło na 7 stanowiskach ponad 25,8 tys. osób. W opinii klientów Urząd Gminy stał się bardziej przyjazny, ponieważ można załatwić swoje sprawy w jednym miejscu, nie biegając po całym Urzędzie.

27 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu Z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy skorzystało łącznie ponad 16,3 tys osób, w tym: w Dzierżąznej: ponad 2,3 tys. osób, w Giecznie: ponad 1,4 tys. osób, w Grotnikach: prawie 5,5 tys. osób, w Słowiku: ponad 2,9 tys. osób, w Szczawinie: ponad 4,1 tys. osób. Każdy PPDI jest wyposażony w 10 zestawów komputerowych, drukarkę i skaner. Korzystanie z usług PPDI jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. PPDI stanowią znakomitą bazę m.in. do prowadzenia szkoleń komputerowych. Dotychczas Gmina Zgierz zrealizowała w nich dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: Komputer - twoja szansa i Komputer - nowe możliwości.

28 Klub Integracji Społecznej i Centrum Kształcenia W 2010 r. z oferty Klubu Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice skorzystało 27 osób (od otwarcia w 2007 r osób). Prowadzone są tutaj: zajęcia integracyjne, kursy, warsztaty, szkolenia interpersonalne i zawodowe, indywidualne konsultacje psychologiczne z doradztwa zawodowego, projekt Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. W 2010 r. z Centrum Kształcenia w Dąbrówce Sowice skorzystało ponad 2,6 tys. osób.

29 Fundacja Rozwoju Gmin PRYM Gmina kontynuowała współpracę w ramach Fundacji Rozwoju Gmin PRYM : realizacja Pilotażowego Projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i Fundacją; 10 grudnia 2010 r. w sali OSP w Szczawinie odbyła się Konferencja podsumowująca 5-lecie działalności Fundacji; partnerami Fundacji są również gminne Koła Gospodyń Wiejskich, OSP w Białej i Grotnikach oraz organizacje pozarządowe; dzięki współpracy z Fundacją PRYM gminne KGW mogły po raz kolejny promować swoje wyroby spożywcze na Targach Natura Food w Łodzi, zdobywając różne wyróżnienia i nagrody, otrzymały również certyfikaty zdrowej żywności.

30 Złoża Rogóźna Działania zmierzające do ustanowienia w Gminie Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej: r. podpisano umowę na opracowanie operatu uzdrowiskowego; pozyskanie do badań wstępnych wody leczniczej.

31 Stan Finansów Gminy Zadłużenie Gminy Zgierz w stosunku do dochodów na koniec 2010 r. wynosi 47,42%. Prognozowane zadłużenie na koniec 2011 r. będzie się kształtowało na poziomie 59,90%, przy ustawowych możliwościach 60%. Rok 2011 będzie ostatnim rokiem (w horyzoncie czasowym do 2014 r.), w którym Gmina będzie mogła zaciągnąć kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu. W latach kredyty będą mogły być zaciągane tylko na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dopiero w 2015 r. będzie można pokryć deficyt budżetu przychodami z kredytów w kwocie zł.

32 Dziękuję za uwagę.

33 W Nowym 2011 Roku życzymy Państwu spełnienia wszelkich marzeń, realizacji planów, wielu ciekawych wydarzeń i tylko dobrych i życzliwych ludzi na swojej drodze. Niech 2011 rok obdarzy Państwa zdrowiem, optymizmem i zapałem do działania oraz przyniesie wiele satysfakcji z życia. Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Urząd Gminy Zgierz Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Gmina Zgierz Kraina Wszelkich Możliwości Czerwiec 2010 1 Spis treści 1. O gminie 3 Ludność 3 Położenie i dostępność komunikacyjna 4 Finanse 7 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo