Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK"

Transkrypt

1 Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011

2 2

3 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne Organizacja sektora usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako domena lokalnych władz samorządowych Zagadnienia wstępne Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy Formy gospodarki komunalnej w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym Specyfika sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rola gminy jako jego regulatora Zasady kształtowania opłat i taryf na wodę i ścieki Alokacja kosztów Kryteria różnicowania cen i stawek opłat i zasady konstruowania taryf Tryb zatwierdzania taryf Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków Inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym a zasady przyłączania nieruchomości do sieci Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne objęte badaniem ankietowym Opłata adiacencka Przyłączenie nieruchomości do sieci Finansowanie budowy przyłączy i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Służebność przesyłu Organizacja sektora usług wodociągowo-kanalizacyjnych i ochrona konkurencji w innych krajach Unii Europejskiej i OECD Struktura geograficzna i właścicielska rynków wodociągowo-kanalizacyjnych Regulacja ekonomiczna sektora wodociągowo-kanalizacyjnego Kreowanie konkurencji

4 Anglia i Walia Szkocja Francja Wyniki działań z zakresu kreowania konkurencji Finansowanie inwestycji w infrastrukturę Aktywność organów antymonopolowych Ochrona konkurencji w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Prezes UOKiK jako organ antymonopolowy Liczba naruszeń Rodzaje naruszeń Wyłączanie odpowiedzialności Ograniczenie maksymalnego rabatu za dostawę wody o pogorszonych parametrach Niezgodne z prawem i nieproporcjonalne sankcje za niewywiązywanie się z umowy Zabezpieczanie interesów przedsiębiorstwa w sposób sprzeczny z obowiązującymi regulacjami Naruszenia związane z własnością i rozbudową infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej Stosowanie cen nieuczciwych i nadmiernie wygórowanych Przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji Motywy naruszeń i ich dotkliwość Ochrona konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce Informacja o warunkach świadczonych usług Ceny w rozliczeniach za usługi wodociągowo-kanalizacyjne Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach z zakresu ochrony konsumentów Orzecznictwo Prezesa UOKiK w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym Brak w umowach uregulowań bezwzględnie wymaganych przez prawo Brak informacji na temat ilości i jakości świadczonych usług Brak informacji na temat sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń Brak informacji na temat praw i obowiązków stron umowy Brak określenia warunków usuwania awarii przyłączy Brak procedur i warunków kontroli urządzeń Brak ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności Brak postanowień dotyczących okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie jej warunków

5 Nieuprawnione odcięcie dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Nieprawidłowe rozliczanie należności w przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza Nieprawidłowe określenie terminów płatności Nieprawidłowe ustalanie ilości dostarczonej wody Obciążanie odbiorców kosztami wodomierza głównego oraz bezprawnymi opłatami za przyłączenie Stosowanie we wzorcach umownych niedozwolonych postanowień Problemy w funkcjonowaniu sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce i postulaty zmian Rozdrobnienie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jego struktura własnościowa Regulacja sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce Problemy instytucjonalne Konflikt interesów Słabość regulatora Rozdrobnienie sektora Prezes UOKiK jako regulator ad hoc Proponowane zmiany dotyczące regulacji Procedury obowiązujące w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym Niewystarczająco precyzyjne regulacje dotyczące przejmowania infrastruktury od inwestorów prywatnych Niewystarczająco elastyczne regulacje związane z finansowaniem rozbudowy infrastruktury Problemy związane ze standardem ochrony praw konsumentów i indywidualnych finalnych odbiorców usług ANEKS I Struktura próby przedsiębiorców objętych badaniem przez UOKiK w 2011 roku ANEKS II Wynik analizy porównawczej taryf przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

6 Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie: 1) ODBIORCA USŁUG każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (art. 2 pkt 3. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków); 2) PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność (art. 2 pkt 4 ww. ustawy); 3) PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; 4) PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym; 5) SIEĆ przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 6) URZĄDZENIA KANALIZACYJNE sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków; 7) URZĄDZENIE POMIAROWE przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 8) URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody; 9) WODOMIERZ GŁÓWNY przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym; 6

7 10) ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 2 pkt 20 ww. ustawy); 11) ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 2 pkt 21 ww. ustawy). 7

8 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne Sektor wodociągowo-kanalizacyjny pełni ważną rolę, zarówno w funkcjonowaniu całej gospodarki, jak i w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych społeczeństwa. Składa się on z dużej liczby rynków lokalnych, na których działają podmioty dysponujące pozycją monopolistyczną. Chociażby z tego względu jest on przedmiotem stałego zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Delegatury Urzędu prowadzą bieżący monitoring działań poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, relatywnie często przeprowadzając w tym właśnie sektorze postępowania, mające na celu eliminację naruszeń ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zarówno w zakresie praktyk antykonkurencyjnych jak i naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Skala naruszeń w tym sektorze jest wynikiem nie tylko dużej liczby przedsiębiorstw działających na szczeblu lokalnym oraz ich pozycji monopolistycznej, ale również braku skutecznej regulacji tych rynków oraz nie zawsze optymalnych rozwiązań prawnych obowiązujących w Polsce. Zdaniem organu antymonopolowego wskazana jest więc dyskusja na temat tego, jakie zmiany prawne i organizacyjne mogłyby pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi wodociągowo-kanalizacyjne, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na poziom cen i jakość usług świadczonych społeczeństwu. Intencją autorów niniejszego opracowania jest zainicjowanie takiej dyskusji. Omówiono w nim zarówno obecny stan sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz przepisy regulujące działalność podmiotów świadczących usługi z tego zakresu (Rozdział I i IV), jak również stwierdzone dotychczas naruszenia prawa konkurencji (Rozdział III) oraz zbiorowych interesów konsumentów (Rozdział IV). Przeprowadzono również przegląd rozwiązań istniejących w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym w innych krajach europejskich (Rozdział II). Zwieńczenie raportu stanowi analiza najistotniejszych z punktu widzenia organu antymonopolowego problemów istniejących w sektorze wodociągowokanalizacyjnym w Polsce oraz rozważania na temat tego, w jaki sposób problemy te mogłyby być najskuteczniej rozwiązane (Rozdział V). 8

9 Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Do tych drugich należy zaliczyć orzecznictwo Prezesa UOKiK, wyroki sądów, komentarze, publikacje naukowe, ogólnodostępne dane statystyczne oraz inne dane i informacje zgromadzone w trakcie postępowań prowadzonych przez Urząd. Natomiast dane pierwotne pochodziły głównie z badania rynku przeprowadzonego przez Prezesa UOKiK w lipcu i sierpniu 2011 roku na próbie podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Wspomniana analiza miała formę badania ankietowego i objęła 131 przedsiębiorców realizujących działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Konstruując będącą podstawą tego badania próbę statystyczną kierowano się zarówno postulatem zachowania w niej proporcjonalności udziału podmiotów mających swoją siedzibę na obszarze działania każdej z dziewięciu delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i równomierności rozkładu lokalizacji siedzib tych podmiotów (a w konsekwencji całości lub części terytorium objętego działaniem każdego z nich) w miejscowościach należących do jednej z czterech grup: do mieszkańców, od do mieszkańców, od do mieszkańców oraz powyżej mieszkańców. Odpowiednio do wskazanych wyżej kryteriów wyboru do pierwszej z grup przypisano 35 podmiotów, do drugiej 36, do trzeciej 33, a do czwartej 27 podmiotów 1. Wyniki badania posłużyły w raporcie jako materiał ilustrujący rzeczywiste rozmiary opisywanych zjawisk oraz ułatwiający interpretację stawianych tez. 1 Szczegółowe informacje na temat konstrukcji próby zawiera Aneks I. 9

10 1. Organizacja sektora usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce 1.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako domena lokalnych władz samorządowych Zagadnienia wstępne Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady: 1) działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 2) tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 3) ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów, a także wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu [ ]. Jedne z podstawowych założeń i celów ustawy odnoszą się więc do ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Ich adresatami są podmioty odpowiedzialne za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w szczególności gminy, na których spoczywa obowiązek realizacji zadań własnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zadania gminy wobec społeczności lokalnych reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym, oraz inne akty prawne Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych zalicza się m.in. zadania o charakterze 10

11 użyteczności publicznej, czyli funkcjonowanie wodociągów, zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk a także unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Artykuł 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu [ ] stanowi, że sprawy z zakresu wodociągów i kanalizacji są obligatoryjnym zadaniem własnym gminy o takim właśnie charakterze. W obecnym stanie prawnym działalność samorządu terytorialnego (zadania własne i zadania zlecone) podlega nadzorowi wyłącznie pod względem legalności, co zapewnia zgodność ustaw samorządowych z Konstytucją RP. Od tej zasady nie przewidziano żadnych wyjątków. W razie wspólnego wykonywania przez gminy tego zadania określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio organy związku międzygminnego lub gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym 2, 3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, dotyczące wykonywania zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia jego statutu 4. Jednocześnie związek międzygminny nie jest uprawniony do samodzielnego uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu [ ] 5. 2 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2006 r., sygnatura akt II SA/Go 247/06: 1) Związek międzygminny staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych mu zadań, a równocześnie gmina traci uprawnienie do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, w jakim wykonuje je związek. 2) Jedynym organem uprawnionym do uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze związku jest zgromadzenie związku. 3 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2010r., sygnatura akt II SA/Gd 329/10: [ ]Jeżeli związek międzygminny wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków (w miejsce gminy), to jest on wyłącznie uprawniony do zatwierdzania taryf na podstawie art. 20 oraz art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a więc na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. Przedsiębiorstwem takim może być również gmina (nie zaś urząd gminy, stanowiący aparat pomocniczy do obsługi administracyjnej), która wówczas, po ustaleniu taryf, występuje do zgromadzenia związku o ich zatwierdzenie. Niedopuszczalne jest natomiast wywodzenie kompetencji do "ustalania" opłat za dostarczanie wody z prawa własności instalacji wodociągowej, z jednoczesnym pominięciem obowiązujących przepisów ustaw i kompetencji z nich wynikających. Nie ma przy tym znaczenia sposób przekazywania urządzeń stanowiących własność gminy do władania związkowi międzygminnemu [ ]. 4 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2006 r., sygnatura akt II SA/Go 247/06. 5 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Krakowie z dnia 2 grudnia 2003 r., sygnatura akt II SA/Kr 998/03. 11

12 Zaspokajanie tych potrzeb powinno więc być działaniem realnym, stałym, systematycznym i zapewniać powszechną dostępność wszystkim członkom wspólnoty samorządowej Formy gospodarki komunalnej w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym Wykonywanie zadań w tym obszarze gmina może powierzać osobom fizycznym bądź prawnym, na zasadach dowolności, ograniczonej obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że niezależnie od przyjętych rozwiązań organizacyjnych, umów, porozumień, czy form działania, gmina w żaden sposób nie może skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za ich realizację 6. Z treści przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że formę prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywanie przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Regulację w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o gospodarce komunalnej, zgodnie z którą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygają o wyborze sposobu i form gospodarki komunalnej oraz o wysokości lub sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 ustawy). Ustawa o gospodarce komunalnej określa zasady i formy gospodarki komunalnej 7 jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. 6 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2007 r., sygnatura akt II OSK 1084/06. 7 Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 12

13 Zgodnie z art. 3 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy 8 mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 9 albo na zasadach ogólnych. Rozstrzygnięcie podejmowane przez jednostkę samorządu terytorialnego ma w tym zakresie charakter dyskrecjonalny i nie jest ograniczone przepisami ustaw 10. W sytuacjach, w których przepisy szczególne nie określają inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygają o: 1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, 2) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Powyższe uprawnienia, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu takie zezwolenie. 8 Istnieje swoboda przyznana jednostkom samorządu terytorialnego w tym zakresie, przepisy szczególne nie nakładają bowiem na gminy obowiązku zawierania umów, których przedmiotem jest powierzenie określonemu podmiotowi (kontrahentowi) wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Celem tych umów jest zagwarantowanie wykonywania spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego zadań własnych. Zadania mogą być przez jednostki samorządowe wykonywane albo we własnym zakresie, tj. za pośrednictwem własnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości i podmiotowości prawnej (zakłady budżetowe), albo przez utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego odrębne podmioty prawa (np. przez samorządowe spółki kapitałowe), lecz nie na podstawie zawartych z tymi podmiotami stosownych umów, tylko na podstawach pozaumownych (a więc np. na podstawie aktu założycielskiego takiego odrębnego podmiotu); por. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej: komentarz, Warszawa 2008 (komentarz do art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej). 9 M.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), w trybie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). 10 C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002 (komentarz do art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej). 13

14 W roku 2009 w rejestrze REGON, w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody, było zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, o bardzo zróżnicowanej strukturze prawno-organizacyjnej 11, co przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przedsiębiorcy zarejestrowani w roku 2009 w systemie REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody L.P. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIAŁ [%] 1. Zakłady budżetowe ,83 2. Spółki prawa handlowego ,74 3. Spółki wodne ,94 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 154 9,41 5. Spółki cywilne 28 1,71 6. Przedsiębiorstwa państwowe 3 0,18 7. Spółdzielnie 3 0,18 OGÓŁEM ,00 Źródło: M. Bogdanowicz, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. Struktura, forma własności, zatrudnienie, wynagrodzenia, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie KAE 3/V/2011, Bydgoszcz, maj Wśród przedsiębiorców zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody 12 najwięcej zorganizowanych jest w formie zakładu budżetowego (39,83%) i spółek prawa handlowego (32,74%). Znaczny też udział mają spółki wodne (15,94%). Spośród spółek prawa handlowego (536) największą liczbę stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (517); w dalszej kolejności były to spółki akcyjne (14), spółki jawne (3) i komandytowe (2). W większości przypadków (458) wyłącznym lub większościowym właścicielem spółek były jednostki samorządu terytorialnego. Pozostali przedsiębiorcy z tej grupy to: spółki z wyłącznym kapitałem krajowym (61), spółki z udziałem kapitału zagranicznego (14), jednoosobowe spółki skarbu państwa (3). 11 Za: M. Bogdanowicz, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. Struktura, forma własności, zatrudnienie, wynagrodzenia, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie KAE 3/V/2011, Bydgoszcz, maj Nie wszyscy ujęci w zestawieniu przedsiębiorcy są jednocześnie przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu [ ]. 14

15 W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w roku 2009 w systemie REGON było zarejestrowanych 2267 przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-prawnych, co przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Przedsiębiorcy zarejestrowani w roku 2009 w systemie REGON w dziale odprowadzanie i oczyszczanie ścieków L.P. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIAŁ [%] 1. Zakłady budżetowe 221 9,76 2. Spółki prawa handlowego 201 8,87 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ,47 4. Spółki cywilne 110 4,86 5. Spółdzielnie 1 0,04 OGÓŁEM ,00 Źródło: M. Bogdanowicz, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. Struktura, forma własności, zatrudnienie, wynagrodzenia, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie KAE 3/V/2011, Bydgoszcz, maj Wśród podmiotów prowadzących działalność w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków najliczniejszą grupę w 2009 roku stanowiły osoby fizyczne (76,47%) 13. Zbliżony udział procentowy mają zakłady budżetowe oraz spółki handlowe (9-10%). Spółki cywilne stanowią niecałe 5% ogólnej liczby przedsiębiorców. W 2009 roku odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zajmowało się 201 spółek prawa handlowego, z czego: 6 to spółki akcyjne, 187 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 6 to spółki jawne oraz 2 komandytowe. W badaniu przeprowadzonym przez UOKiK w 2011 roku, ponad 90% respondentów stanowiły spółki prawa handlowego, wśród których, dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (84%) 14 ; wyniki badania wskazują, iż siedzibą i domeną działania: 13 Tak wysoki udział osób fizycznych w ogólnej liczbie przedsiębiorców zajmujących się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wiąże się z tym, że sekcja PKD Z obejmuje takie działy jak: oczyszczanie szamb czy ścieki dowożone do punktów zlewnych, a tym często zajmują się małe podmioty. 14 Podobne proporcje (zakłady budżetowe 8,6%, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 79%, spółki akcyjne 12,4%) charakteryzują grupę 118 respondentów corocznej ankiety nt. cen i stawek opłat za wodę 15

16 1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są w podobnym stopniu tak miejscowości niewielkie, jak i duże miasta, 2) zakładów budżetowych są miejscowości (obszary) o stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców (11 zakładów budżetowych zlokalizowanych jest w miejscowościach liczących mniej niż mieszkańców), 3) spółek akcyjnych są miejscowości duże, liczące nie mniej niż mieszkańców. Ponadto, jak wynika z innych informacji uzyskanych w trakcie przedmiotowego badania, wyłącznym bądź silnie większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego w zdecydowanej większości są jednostki samorządu terytorialnego Specyfika sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rola gminy jako jego regulatora Możliwości ograniczania swobody działalności gospodarczej uczestnikom rynku znajdują uzasadnienie m.in. w występowaniu w niektórych dziedzinach gospodarki ułomnych form rynkowych związanych z istnieniem obszarów o wysokim stopniu zmonopolizowania. Odnosi się to w szczególności do monopolu naturalnego, który ma miejsce w sytuacji, gdy istnienie konkurencji w danym segmencie rynku jest ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż jej wprowadzenie spowodowałoby wzrost kosztów, a nie ich obniżkę. Jeśli więc początkowe nakłady, jakie należałoby ponieść na stworzenie odpowiednich warunków technicznych dla świadczenia określonych usług (bariery wejścia), są wysokie, a spodziewane korzyści nie gwarantują szybkiego zwrotu kapitału, natomiast przewidywane koszty utrzymania paralelnych systemów nie byłyby adekwatne do osiąganych pożytków, to brak jest wystarczających przesłanek, by na rynku występował więcej niż jeden dostawca. Formy rynkowe, o których mowa wyżej, występują głównie w sektorach, w których świadczenie usług może odbywać się jedynie z wykorzystaniem sieciowej, z reguły bardzo i ścieki w I kwartale 2011 roku, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, wśród należących do niej przedsiębiorców, których odpowiedzi stanowiły materiał badawczy będący podstawą opracowania: M. Bogdanowicz, Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 31 marca 2011 roku, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, KAE 1/IV/2001, Bydgoszcz

17 kapitałochłonnej, infrastruktury technicznej, tj. w takich jak: energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, telekomunikacja, wodociągi i kanalizacja. Wykonywanie usług świadczonych w warunkach monopolu sieciowego charakteryzuje się: 1) ciągłością i powszechnością świadczenia, 2) powszechnością dostępu, 3) zaspokojeniem potrzeb o charakterze publicznym, 4) niepodzielnością techniczną rozwiązań infrastrukturalnych, wysoką kapitałochłonnością cyklu inwestycyjnego, 5) jednoczesnością produkcji, dostawy i konsumpcji, 6) znacznym zróżnicowaniem w czasie zapotrzebowania na usługi, 7) niską elastycznością popytu względem ceny. Ponadto, o szczególnych cechach monopolu ze względu na specyficzny rodzaj towaru występującego w sferze usług związanych z dostarczaniem wody decydują m.in.: 1) brak jakiegokolwiek substytutu wody używanej głównie do celów bytowych, jak i procesów technologicznych (podczas gdy np. do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej można używać wielu surowców: gazu, węgla, ropy naftowej), 2) wysoce ograniczona możliwość używania, odmiennie niż ma to miejsce w wypadku usług energetycznych, telekomunikacyjnych bądź kolejnictwa, jednej, wspólnej sieci do przesyłania produktów różnych producentów. Występowanie w gospodarce monopoli naturalnych, opartych na systemach sieciowych, nie oznacza jednak braku jakichkolwiek możliwości wprowadzenia do tych obszarów elementów gry rynkowej i stworzenia systemu warunków dla funkcjonowania ograniczonej bądź quasi konkurencji. Praktyka wskazuje, że ograniczenia wynikające z istoty monopoli sieciowych, tradycyjnie uznawanych za naturalne, mogą być przynajmniej w części eliminowane. Jednym z rozwiązań jest wyodrębnienie, według kryteriów ekonomicznych, elementów systemu stanowiących czysty monopol naturalny oraz identyfikacja segmentów, których funkcjonowanie może być poddane regułom konkurencji. Rozerwanie łańcucha relacji 17

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/80/16 Rady Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/80/16 Rady Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za WOJEWODA LUBELSKI PN-II.4131.248.2016 Lublin, dnia 8 lipca 2016 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/80/16 Rady Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. Taryfy zawarte we wniosku opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/96/16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 07 marca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XVII/96/16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 07 marca 2016 roku UCHWAŁA Nr XVII/96/16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46-331 Radłów Radłów, dnia 22.1.29r Rada Gminy Radłów WNIOSK O ZATWIRDZNI TARYF DLA ZBIOROWGO ZAOPATRZNIA W WODĘ I ZBIOROWGO ODPROWADZANIA ŚIKÓW Urząd Gminy w Radłowie przedkłada

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia DRUK NR Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia...

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia... I. Informacje ogólne: Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.I.4130.~o.20 14 Kielce, 2014-05-09 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE ========================================================= TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Skrwilno, 21.01.2013r Rada Gminy Skrwilno WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Urząd Gminy w Skrwilnie przedkłada wniosek o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23.02.2012 r. STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach,

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego RADA GMINY JELEŚNIA UCHWAŁA Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Lubickich Wodociągów Spółki z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r.

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Taryfa opłat za wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo