Safety Evaluation Tool

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Safety Evaluation Tool"

Transkrypt

1 SET Przewodnik po programie Safety Evaluation Tool Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i systemów Answer for Industry.

2 Safety Safety Evaluation Evaluation Tool Tool - przewodnik - przewodnik 1. Wstęp 1 Dostęp do Safety Evaluation Tool Aby uzyskać dostęp do narzędzia SET, które jest programem działającym on-line naleŝy wejść na stronę internetową lub na i wybrać z lewego menu bocznego odnośnik Safety Evaluation Tool. 2 Rejestracja / logowanie jeśli jesteśmy tu po raz pierwszy, wypełniamy formularz rejestracyjny i otrzymujemy hasło dostępu na podany posiadając login i hasło, logujemy się do programu jeśli nie pamiętasz hasła kliknij na Forgotten your Password i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami

3 3 Środowisko pracy obszary 1. Główne przyciski : File daje moŝliwość ładowania, importu, zapisu projektu Project umoŝliwia wybór projektu, obszaru, funkcji Copy selection uŝywany w celu kopiowania danych Paste selection uŝywany w celu wklejania danych Delete selection uŝywany w celu kasowania danych Create report uzywany w celu generowania raportu Options aktywuje wyświetlanie projektu w formie drzewa Getting Started link do przewodnika po SET Terms link do zasad poprawnego projektowania Forum link do forum on-line poświęconego SET 2. Biblioteka z gotowymi przykładami 3. Przestrzeń robocza, w której podajemy potrzebne dane 4. Sekcja wyświetlająca zalogowanego uŝytkownika 5. Składniki naszego projektu 4 Biblioteka przykładowych projektów Korzystając z biblioteki przykładowych projektów, moŝemy je kopiować bezpośrednio do naszego projektu lub wykorzystać poszczególny podsystem, część podsystemu sterowania kopiując a następnie wklejając w odpowiedni poziom do naszej funkcji bezpieczeństwa

4 2. Praca z programem 5 Tworzenie nowego projektu Aby utworzyć nowy projekt naleŝy wybrać User Project a następnie wcisnąć przycisk. Wybieramy normy zgodnie z którymi chcemy projektować nasz układ Alternatywnie moŝemy rozpocząć klikając na menu górne wybierając Project a następnie standard ISO lub IEC Opis projektu W celu poprawnej dokumentacji zapisujemy najwaŝniejsze dane naszego projektu takie jak: nazwa projektu, dane projektanta, dane osoby sprawdzającej, itp

5 7 Obszar bezpieczeństwa Kolejnym krokiem jest stworzenie nowego obszaru bezpieczeństwa w naszym projekcie w tym celu naleŝy kliknąć na Obszar bezpieczeństwa, który będziemy rozpatrywać jest to część naszej maszyny/systemu, którego tyczyć będzie się dalsza analiza 8 Opis obszaru bezpieczeństwa W celu przejrzystości naszego projektu dzielimy maszynę na mniejsze obszary bezpieczeństwa dla których dokładniej moŝemy określić potencjalne ryzyko Obszary te dokładnie opisujemy w celu prawidłowej dokumentacji, przejrzystości oraz przydatności raportu

6 9 Definiowanie funkcji bezpieczeństwa Klikając na tworzymy nową funkcję bezpieczeństwa, dla której musimy określić tzw. łańcuch bezpieczeństwa czyli zadeklarować w jaki sposób realizowana jest detekcja, ocena i reakcja w danej funkcji bezpieczeństwa detekcja część podsystemu odpowiadająca za poinformowanie o sytuacji niebezpiecznej np. stop awaryjny, krańcówka, itp. ocena urządzenie monitorujące elementy detekcji oraz sygnalizujące do elementów reakcji reakcja element wykonawczy, który wyłącza, rozłącza, zatrzymuje, blokuje maszynę w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa Do wyboru mamy 4 kombinacje łańcucha bezpieczeństwa Wybieramy jeden z nich i zatwierdzamy klikając OK. 10 Opis funkcji bezpieczeństwa Dla funkcji bezpieczeństwa powinniśmy stworzyć opis zawierający jej nazwę, tryb pracy którego tyczy się dana funkcja (np. tryb manualny), dane osoby sprawdzającej, status pracy nad daną funkcją, itp.

7 11 Określenie wymaganego poziomu PL lub SIL JeŜeli mamy informacje jaki poziom bezpieczeństwa musi być spełniony dla funkcji bezpieczeństwa moŝemy zaznaczyć odpowiedni poziom PL lub SIL W przypadku gdy nie mamy określonej kategorii bezpieczeństwa lub teŝ chcemy w raporcie końcowym zawrzeć informację dlaczego określiliśmy dany poziom PL lub SIL moŝemy kliknąć w i przeprowadzić ocenę ryzyka Gdy nie mamy informacji o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa naleŝy określić kategorię bezpieczeństwa jaką funkcja musi spełniać pomagają nam w tym grafy ryzyka 12 Graf ryzyka zgodny z IEC Określamy potencjalny rozmiar szkód Se Ustalamy punkty dla częstotliwości Fr, prawdopodobieństwa Pr, zapobiegania Av Sumujemy punkty aby określić klasę Cl Punkt przecięcia Se oraz Cl określa poziom SIL

8 13 Graf ryzyka zgodny z ISO Definiujemy parametry ryzyka takie jak: - cięŝkość urazu (uraz lekki/cięŝki) - częstotliwość naraŝenia (rzadko/często) - zapobieganie (moŝliwe/prawie niemoŝliwe) Przechodząc przez graf ryzyka wyznaczamy Wymagany Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa PL 14 Łańcuch bezpieczeństwa Po zdefiniowaniu poziomu bezpieczeństwa jaki musimy zapewnić naleŝy wypełnić parametry urządzeń zgodnie z wcześniej określonym łańcuchem bezpieczeństwa W tym celu wchodzimy na menu boczne, wybieramy jedno z ogniw łańcucha (detekcja, ocena, reakcja) i uzupełniamy parametry w przestrzenii roboczej programu Gdy brakuje danych lub są one wypełnione nieprawidłowo dla danej grupy pokazywany jest piktogram

9 15 Detekcja główne załoŝenia Rodzaj elementu detekcji określamy czy nasze urządzenie jest certyfikowane i ma określony SIL lub wybieramy opcje brak certyfikatu i podajemy wymagane parametry urządzenia Określenie architektury systemu 1 kanałowa w przypadku architektury kategorii 1,2 lub 2 kanałowa gdy musimy stosować architekturę kategori 3 lub 4 Liczba urządzeń w przypadku wyboru architektury 2 kanałowej naleŝy określić czy stosujemy jedno czy dwa urządzenia odpowiedzialne za detekcję Wybór producenta urządzenia: Siemens lub inny producent 16 Detekcja wybór komponentu Siemens W przypadku wyboru komponentu marki Siemens moŝemy wybrać w kolejnych krokach interesujący nas element np. - rodzina SIRIUS elementy sygnalizacyjne jak stop awaryjny lub elementy detekcji jak wyłącznik pozycyjny - rodzina SINUMERIK np. panel kontrolny maszyny Następnie zawęŝamy wybór aŝ do szczegółowego wskazania produktu Program automatycznie ze swojej bazy danych załaduje współczynniki niezawodnościowe (takie jak B10, λd i inne) dla wybranego elementu

10 17 Detekcja wybór komponentu innego producenta Wybierając innego producenta niŝ Siemens, naleŝy wybrać który współczynnik niezawodnościowy (Faultrate calculate) chcemy brać pod uwagę a następnie odczytać go z karty katalogowej producenta i wpisać w odpowiednie miejsca Warto równieŝ podać w opisie nazwę producenta oraz numer zamówieniowy 18 Pokrycie diagnostyczne Kolejnym waŝnym krokiem jest określenie pokrycia diagnostycznego dla naszego systemu Aby łatwiej nam było oszacować pokrycie diagnostyczne moŝemy skorzystać z pomocy klikając na i zaznaczając to pole które odzwierciedla nasz łańcuch bezpieczeństwa

11 19 Uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną Wybierając architekturę 2-kanałową musimy określić tzw. CCF aby to zrobić wybieramy wartość z rozwijanego drzewka lub określamy klikając w Gdy w skład naszego elementu oceny wchodzi np. stop awaryjny lub wyłącznik pozycyjny musimy to zaznaczyć wybierając go z rozwijanej listy 20 Aktualna ocena nienaruszalności bezpieczeństwa W trakcie wypełniania danych dla naszego łańcucha moŝemy analizować aktualną ocenę nienaruszalności bezpieczeństwa W przypadku gdy nie spełniamy załoŝonego poziomu nienaruszalności pojawia się piktogram oraz podświetlanie współczynnika PFHD zmienia barwę na kolor czerwony, pojawia się równieŝ stosowny komunikat z opisem problemu

12 21 Wybór elementów oceny Kolejną czynnością jest wybór elementów oceny, w tym celu musimy w drzewku przy Evaluation wybrać zakładkę Logic group a następnie wybieramy odpowiednie produkty Wybierając części systemu sterowania odpowiedzialne za ocene zadziałania w przypadku wykrycia zagroŝenia w naszym systemie bezpieczeństwa, tak jak wcześniej jest moŝliwość wyboru urządzeń firmy Siemens jak równieŝ urządzeń innej firmy pamiętając w takim przypadku aby uzupełnić współczynniki niezawodnościowe 22 Wybór elementów reakcji Ostatnim elementem, który musimy określić w łańcuchu bezpieczeństwa jest element wykonawczy taki jak np.: napęd, stycznik, rygiel itp., aby określić parametry tego elementu musimy kliknąć na drzewko i wejść kolejno do REACTION a następnie do Actuator group Podobnie jak dla elementów detekcji musimy podać czy nasze urządzenie jest certyfikowane czy nie, jaka jest architektura układu, jaka jest ilość urządzeń oraz naleŝy określić pokrycie diagnostyczne W przypadku wyboru architektury 2-kanałowej naleŝy pamiętać o uzupełnieniu danych dla kaŝdego kanału osobno

13 23 Częstotliwość pracy urządzeń WaŜnym parametrem zarówno dla elementu detekcji jak i reakcji jest częstotliwość jego pracy, z racji iŝ wpływa to znacząco na określenie Ŝywotności tego urządzenia a co za tym idzie prawdopodobieństwa wystąpienia jego awarii 24 Osiągnięty wynik Po określeniu wszystkich elementów związanych z łańcuchem bezpieczeństwa naszej funkcji, przechodzimy do głównego widoku funkcji klikając na jej nazwę w tym przypadku Emergency stop no1 W głównym oknie programu moŝemy zobaczyć osiągnięty poziom nienaruszalności, który spełnia łańcuch bezpieczeństwa dla którego określiliśmy wszystkie dane JeŜeli poziom nienaruszalności jest co najmniej na takim poziomie jak załoŝyliśmy go na początku to wynik podświetla się na kolor zielony, w przeciwnym wypadku jest to kolor czerwony, program poinformuje nas równieŝ Ŝe funkcja nie spełnia załoŝonego poziomu nienaruszalności

14 3. Podsumowanie 25 Generowanie raportu Aby wygenerować raport z opisem naleŝy kliknąć w przycisk a następnie zapisać raport w pliku *.pdf, który naleŝy przechowywać przez 10 lat 26 Zachowanie projektu W celu edycji projektu w przyszłości lub późniejszego wykorzystania, naleŝy go zapisać korzystając z opcji File -> Save Project. Aby skorzystać z niego w przyszłości Wystarczy uŝyć opcji Import i moŝna ponownie na nim pracować

15 Siemens Sp. z o.o Sektor Industry IA CE Warszawa ul. Żupnicza 11 tel.: fax.:

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo