Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Rak Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski Politechnika Białostocka Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL Politechnika Lubelska BIAŁYSTOK 2014

2 1. WPROWADZENIE Gwarancja staje się nową kategorią decydującą o komforcie związanym z funkcjonowaniem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Postulat objęcia gwarancją dostawy wody wodociągowej wynika bezpośrednio z uwarunkowań niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania SZZW [2], [4], [8], [9], [11], [13], [14], [15], [16], [20], [21]. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków reguluje wiele aspektów świadczenia usług przez przedsiębiorstwa wodociągowe, jednak nie wprowadza pojęcia gwarancji, czyli uregulowań dotyczących niezawodności dostawy wody, oraz standardów jakości świadczenia usług [19]. Zarówno problematyka udzielania gwarancji, jak i ubezpieczeń to nowe, wymagające bardziej wnikliwego rozpatrzenia elementy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwami wodociągowymi [12]. W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorstwa wodociągowe nie gwarantują odbiorcom wody maksymalnego czasu braku jej dostawy poprzez system dystrybucji. Dotychczasowa praktyka nie przewiduje wyrównywania strat odbiorcom indywidualnym i podmiotom gospodarczym przez producenta z powodu braku dostawy wody z wodociągu publicznego. Gwarancja dotycząca jakości wody przy obowiązującym rozporządzeniu [18] nie daje możliwości interpretacyjnych z powodu nadrzędności rozporządzenia. Zła jakość wody powinna każdorazowo prowadzić do zaprzestania jej podawania bądź też ostrzeżenia ludności i powiadomienia o metodach zaradczych. Odbiorca SZZW, zawierając umowę, spodziewa się, że usługa oferowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe będzie się odznaczać określoną niezawodnością i bezpieczeństwem, dlatego też postawiono tezę, że dostawę wody należy objąć gwarancją. Gwarancja taka z jednej strony zabezpieczy interes odbiorców, z drugiej strony natomiast zmobilizuje dostawcę do świadczenia swoich usług na wysokim poziomie. Przedsiębiorstwa wodociągowe w celu zapewnienia możliwości efektywnego i trwałego funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach rynkowych wprowadzają system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2009 oraz - 2 -

3 ISO 24510(12):2007 [6], [7]. Ukierunkowanie działań na spełnienie potrzeb i oczekiwań odbiorców spowoduje wkrótce konieczność udzielania gwarancji na dostawę wody do spożycia. Wdrożenie procedury prowadzi do usankcjonowania udzielania gwarancji dostawy wody przez przedsiębiorstwa wodociągowe na rzecz odbiorców wody, jak również pozwoli przedsiębiorstwom zawierać bardziej skonkretyzowane i udokumentowane codzienną rzeczywistością eksploatacyjną umowy ubezpieczeniowe z tego zakresu. Potrzeba udzielania gwarancji związanych z funkcjonowaniem SZZW znajduje coraz szersze odzwierciedlenie w prawodawstwie krajowym. Istnieje więc potrzeba pogłębionych badań naukowych, mających na celu zdefiniowanie procedur ich udzielania na wzór przykładowo systemów energetycznych

4 2. CEL, TEZA I ZAKRES PRACY Celem pracy jest: opracowanie metodyki analizy i oceny niezawodności oraz bezpieczeństwa konsumentów w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) z wykorzystaniem gwarancji, opracowanie projektu modelowej gwarancji obejmującej warunki dostawy wody i wytycznych jej zawierania. Realizacja założonych celów rozprawy powinna pozwolić na wykazanie słuszności następującej tezy: Wprowadzenie do dotychczasowej metodyki wyznaczania niezawodności i bezpieczeństwa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) gwarancji przyczyni się do podniesienia efektywności funkcjonowania tego systemu w zakresie spełnienia ustawowej usługi dostaw wody wodociągowej do odbiorcy oraz do poprawy stopnia ochrony i komfortu odbiorcy, a także spowoduje prawne wyrównanie relacji pomiędzy odbiorcą a producentem wody w zakresie bonifikat za niedostarczoną wodę. Zakres pracy obejmuje następujące zagadnienia: przegląd literatury dotyczącej gwarancji w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zdefiniowanie pojęcia i istoty gwarancji w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeprowadzenie badań opinii konsumentów na temat oczekiwań związanych z gwarancją dostawy wody do spożycia, implementację konsumenckich wskaźników wyznaczających standardy dostawy wody, zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) do oceny zróżnicowania poziomu świadczonych usług w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określenie standardów jakości poziomu usług wodociągowych, zastosowanie teorii zbiorów rozmytych (TZR) do oceny ryzyka związanego z niedotrzymaniem warunków gwarancji, - 4 -

5 opracowanie metody określania gwarantowanego stopnia dostępności usług wodociągowych, wyznaczenie gwarancji na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa, metodologię zawierania umowy gwarancyjnej, podsumowanie i wnioski końcowe

6 3. PRZEPROWADZENIE BADAŃ OPINII KONSUMENTÓW W ZAKRESIE OCZEKIWAŃ ZWIĄZANYCH Z GWARANCJĄ DOSTAWY WODY DO SPOŻYCIA Konieczność wprowadzenia gwarancji do umów pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody wynika min. z opinii konsumentów wody do spożycia korzystających z wodociągów publicznych. Opinie konsumentów mogą być stosowane przy określaniu standardów niezawodności dostawy wody oraz zasad udzielania bonifikat i upustów w przypadku ograniczeń i przerw w dostawie wody. Badania dotyczyły następujących grup odbiorców: gospodarstwa domowe, przemysł, rolnictwo, instytucje użyteczności publicznej, handel i usługi. Istotny zagadnieniem jest ocena przez respondentów uciążliwości przerw w dostawie wody (czasu oraz częstotliwości), znajomość przyczyn, uniedogodnień oraz strat, jakie wywołuje brak dostawy wody. Pytania w ankiecie dotyczyły oceny jakości wody (smaku, zapachu), warunków dostaw wody (ciśnienie, ilość) oraz jakości świadczonych usług (przerwy w dostawach wody i informowanie o tych przerwach, czas usuwania awarii, oceny procedur postępowania w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych wody, ocena satysfakcji odbiorców jakości świadczonych usług) przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Dodatkowa problematyka pytań dotyczyła między innymi rodzaju zasobów wód, z jakich korzysta wodociąg, a także ocena kosztów związanych z zużyciem wody Ocena jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe Uwzględniając odbiorców mieszkaniowych w badaniu wzięło udział 200 osób z terenu województwa podkarpackiego. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu było 55% kobiet i 45% mężczyzn, 28% osób wykonujących zawód techniczny i 38% osób z zawodami tzw. nietechnicznymi. Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu, który miał postać ankiety

7 Działalność przedsiębiorstwa wodociągowego została oceniona na podstawie pytania: Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y, czy niezadowolona/-y z jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe? Wyniki przedstawiono na rys. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y czy niezadowolona/-y z jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe? bardzo dobry 24,0% dobry 50,0% ani dobry ani zły 16,0% zły 8,0% bardzo zły 2,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rys. 1. Ocena jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe Po przeprowadzonej analizie okazało się, że 74% ankietowanych jest zadowolonych z działalności przedsiębiorstwa wodociągowego. Jednak 10% respondentów stwierdziło niezadowolenie z jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, a 16% nie ma zdania na ten temat. Nie jest to sytuacja zbyt dobra dla przedsiębiorstwa, ponieważ istnieje duże ryzyko, że osoby które nie są zdecydowane mogą stanąć po stronie osób niezadowolonych. Wtedy liczba osób niezadowolonych z działalności przedsiębiorstwa wzrosłaby do ponad 26%. Dlatego też przedsiębiorstwo wodociągowe musi stale podnosić poziom swoich usług, aby osoby niezdecydowane przeciągnąć na stronę osób zadowolonych. Działalność przedsiębiorstwa wodociągowego została także oceniona pod względem sposobu powiadamiania o przerwach w dostawie wody (rys. 2). Ponad 65% respondentów stwierdziło, że stosowana metoda informowania jest skuteczna. Jak się okazuje największy procent badanych (73,6%) o przerwach w dostawie wody dowiaduje się z ogłoszenia (rys. 3)

8 bardzo dobry dobry ani dobry ani zły zły bardzo zły Czy sposób powiadomienia o przerwie w dostawie wody jest skuteczny? 6,1% 8,2% 20,4% 24,5% 40,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Rys 2. Skuteczność powiadomienia o przerwach w dostawie wody Jakie jest źródło informacji o braku dostawy wody? inne 1,9% brak przekaz ustny osobiście MPWiK internet 11,3% 7,5% 3,8% 1,9% ogłoszenie 73,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rys. 3. Źródło informacji o przerwach w dostawie wody 3.2. Awarie i ich uciążliwość Na pytanie jakie straty czy uniedogodnienia powoduje brak dostawy wody, najczęściej odbiorcy odpowiadali, iż były to straty finansowe (ok. 92% spośród wszystkich odpowiedzi), rys

9 Jakie straty/uniedogodnienia powoduje brak dostawy wody? inne 4% higiena osobista 60% konieczność ponownego rozruchu 14% zniszczenie materiałów 34% straty finansowe brak produkcji 67% uszkodzenie urządzeń 12% dezorganizacja pracy 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys. 4. Zestawienie strat oraz uniedogodnień spowodowanych przerwami w dostawie wody Uciążliwość przerw dostawy wody w zależności od częstości występowania zestawiono na rys. 5. Największą uciążliwość odbiorcy wody odczuwali w czasie awarii trwającej powyżej 3 dni w ciągu roku, która dla 3/5 respondentów była określona jako wysoka, natomiast przerwę trwającą od 2 do 6 godzin w ciągu roku, 4/5 badanych określiło jako bardzo małą

10 Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powiedzieć, w jakim stopniu przeszkadza Panu/-i brak dostawy wody? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% (2 6)h w ciągu roku (6 12) h w ciągu roku (12 24 )h w ciągu roku (1 2)d w ciągu roku (2 3)d w ciągu roku Częstość przerw w dostawie wody >3 d w ciągu roku Bardzo mała Mała Średnia Uciążliwość Duża Bardzo duża Rys. 5. Hierarchia uciążliwości czasu oraz częstość przerw w dostawie wody 3.3. Ocena procedur postępowania w przypadku niedotrzymania parametrów dostaw wody Zagadnienie związane z wysokością opłat, jaką skłonni byliby ponieść konsumenci za uzyskanie danego poziomu usług dostarczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe sprawdzono pytaniem dotyczącym gotowości do zwiększonej zapłaty w zamian za redukcję przerw w dostawie wody, tzw. gotowość do zapłacenia, ang. Willingness to Pay WTP (rys. 6) [3]. 34% ankietowanych wyraziło zgodę na zwiększoną opłatę za dostawę wody, pod warunkiem że nie zwiększyłoby to rachunku w stosunku do obecnego o 10% (97% ankietowanych), o 50% (3% ankietowanych). Wyniki badań wskazują na to że niezawodność dostawy wody stanowi istotny czynnik w jej ocenie przez odbiorców wody, dlatego też odbiorcy są skłonni zapłacić więcej za zmniejszenie częstości oraz czasu trwania przerw w dostawie wody

11 Czy zgodziłby się Pan/Pani na wzrost rachunku opłaty za wodę, aby sfinansować program zredukowania liczby przerw w dostawie wody? nie 64,0% 66,0% tak 34,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rys. 6. Metoda Willingness to Pay w ocenie zwiększenia kosztów dostaw wody 4% ankietowanych złożyło skargę z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych (rys. 7), natomiast tylko 2% spośród nich otrzymało odszkodowanie (rys. 8), na pytanie o kwotę odszkodowania, ankiety odpowiedzieli, iż była to rekompensata w formie obniżenia rachunku za wodę. Czy złożył Pan/Pani skargę/reklamację z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych? Czy otrzymał Pan/Pani odszkodowanie? nie 96,0% nie 98,0% tak 4,0% tak 2,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 7. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące złożenia reklamacji za niedotrzymanie standardów jakościowych w dostawie wody Rys. 8. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące przyznania odszkodowania

12 4. WYZNACZENIE KONSUMENCKICH WSKAŹNIKÓW OPISUJĄCYCH STANDARDY JAKOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWYCH W SYSTEMIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W celu ujednolicenia jakości usług wodociągowych zaproponowano przyjęcie wskaźników konsumenckich, które pozwalają na czytelny opis systemu zarówno dla eksploatatora SZZW oraz odbiorcy wody, jak w przypadku innych systemów, np. energetycznych [1], [5]. Dalej przedstawiono metodykę wyznaczania wybranych konsumenckich wskaźników, określających standardy jakości usług wodociągowych oraz wyznaczono ich wartości, opierając się na danych z eksploatacji. Wskaźnik dyspozycyjności zasilania (ang. Average Service Availability Index gdzie: ASAI C S C SI ASAI) jest to iloraz czasu ciągłych dostaw wody w ciągu roku do czasu gdy było zapotrzebowanie na wodę. ΣC ΣC T S SI I ASAI = (1) ΣC 8760 wskaźnik dyspozycyjności zasilania, całkowita liczba obsługiwanych odbiorców, S całkowita liczba obsługiwanych odbiorców wody odciętych od jej dostawy w czasie nieplanowanych przerw, T I czas trwania przerw w dostawie wody w ciągu jednego roku, h, 8760 liczba godzin w roku. Średni czas trwania przerw w dostawie wody (ang. Customer Average Interruption Duration Index CAIDI) za pomocą tego wskaźnika określa się średni czas, jaki jest potrzebny do przywrócenia dostawy wody w przypadku nieplanowanych przerw w jej dostawie. Wskaźnik ten oblicza się jako sumę czasu trwania wszystkich przerw w dostawie wody podzieloną przez liczbę wszystkich przerw w dostawie wody:

13 T I CAIDI = (2) I gdzie: CAIDI średni czas trwania przerw w dostawie wody, h l. przerw 1, T I czas trwania przerw w dostawie wody w ciągu jednego roku, h, I D liczba przerw w dostawie wody, l. przerw. D Średnia roczna ilość niedostarczonej wody (ang. Average Water Not Supplied AWNS) jest to iloraz ilości wody niedostarczonej do odbiorców w ciągu roku do liczby odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej. Wskaźnik ten określa ilość wody niedostarczonej w ciągu roku do jednego odbiorcy: AWNS = EWNS C (3) S gdzie: AWNS średnia roczna ilość niedostarczonej wody, m 3 d 1 odb 1, EWNS ilość wody niedostarczonej do odbiorców, m 3 d 1, C S całkowita liczba obsługiwanych odbiorców wody, odb. Na rysunku 9 zaprezentowano wartości wybranych wskaźników (wskaźnika dyspozycyjności zasilania (ASAI), wskaźnika sumy czasu trwania wszystkich przerw w dostawie wody podzielone przez liczbę wszystkich przerw w dostawie wody (CAIDI) oraz wskaźnika wody niedostarczonej do odbiorców w ciągu roku do liczby odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej (AWNS) opisujących standardy jakości usług wodociągowych na przykładzie wodociągu rzeszowskiego

14 Rys. 9. Zestawienie wartości wybranych wskaźników konsumenckich Wskaźniki konsumenckich powinny być utrzymywane na żądanym poziomie, co stanowi istotne zagadnienie w zakresie kształtowania polityki rozwojowej przedsiębiorstw wodociągowych, oraz służy polepszeniu istniejących rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Wskazane jest, aby przedsiębiorstwo wodociągowe podawało do publicznej wiadomości wskaźniki dotyczące czasu trwania oraz liczby przerw w dostawie wody

15 5. ANALIZA GWARANTOWANEGO STOPNIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWYCH 5.1. Sposób szacowania stopnia dostępności usług wodociągowych Podstawowym parametrem jakościowym świadczonej usługi jest jej dostępność, która w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych jest mierzona przez jeden rok. Im większa dostępność usługi w danym okresie, tym jej jakość jest wyższa. Ze względu na to, że w praktyce przedsiębiorstwo wodociągowe nie może zagwarantować stuprocentowej dostępności w dostawie wody, należy skorzystać z narzędzi matematycznych, które pozwolą oszacować parametry niezawodnościowe usługi. Mając dane dotyczące braku dostawy wody oraz liczby awarii występujących na poszczególnych przewodach wodociągowych, można oszacować poziom dostępności dostawy wody, który producent może zagwarantować w umowie SLA. Niezależnie od wzorca gwarancji SLA powinna określać: poziomy usługi (ang. Service Levels), Kryteria i standardy usług wodociągowych uszeregowane według priorytetu ważności: 1) bezpieczeństwo życia, zdrowia i komfortu samopoczucia odbiorców wody związane z jakością wody [16], 2) ilość dostawy wody (ciśnienie, wydajność), 3) efektywność ekonomiczna, środki zaradcze w przypadku obniżenia jakości dostarczanych usług (ang. Remedies), Zalicza się do nich: 1) działanie sił przyrody (np. powodzie, susze), 2) zaniedbania osób (podmiotów), za które dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności (np. dzikie podłączanie się do sieci wodociągowej w celu kradzieży wody), 3) działania na rzecz ochrony zdrowia lub życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego (np. obniżenie ciśnienia wody wskutek jej pobierania z hydrantów w celu ugaszenia pożarów)

16 przyczyny obniżenia jakości usług, za które dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności (przyczyny egzoneracyjne, ang. Exoneration Causes). W poprawnie skonstruowanej umowie SLA dużym utrudnieniem dla przedsiębiorstwa wodociągowego może się okazać określenie prawdopodobieństwa przerw w dostawie wody. Interesująca jest więc analiza dotycząca progu dostępności usługi P A, z określonym ryzykiem występowania. Spodziewany próg dostępności usługi P A jest zatem rozumiany jako prawdopodobieństwo sprawności poszczególnych przewodów wodociągowych zgodnie z równaniem: P Ai μ μ λ i (4) i i gdzie: λ i jednostkowa intensywność uszkodzeń i-tego przewodu wodociągowego, a 1, μ i jednostkowa intensywność naprawy i-tego przewodu wodociągowego, a 1. Próg dostępności usługi P A(l) dla elementu liniowego można zapisać [10]: P Ai 1 1 λ T l (5) i oi i gdzie: l i długość i-tego przewodu, km. Toi czas braku dostawy wody, a. a λ i wyrażona jest w a 1 km 1. Stąd ryzyko uwzględniające czas trwania przerw w dostawie wody dla liczby odbiorców pozbawionych jej dostaw na skutek awarii i-tego przewodu ma postać: r i = λi Toi li 1 λ T l i oi i C i (6) gdzie: C i liczba odbiorców pozbawionych dostaw wody

17 5.2. Przykład aplikacji Analizie poddano awarie związane z brakiem w dostawie wody do spożycia dla miasta Rzeszowa, które wystąpiły na przewodach wodociągowych, w latach , opracowane na podstawie dziennika awaryjności sieci wodociągowej. Otrzymano ciąg rozdzielczy prawdopodobieństwa wystąpienia awarii wraz z konsekwencjami (n = 1182 obserwacji). Wartości prawdopodobieństw wystąpienia awarii P Fi obliczono ze wzoru 5, a ryzyko r i ze wzoru 6. W tabeli 1 przedstawiono propozycję umowy SLA określającej gwarantowane poziomy dostępności usług. Tabela 1. Propozycja umowy SLA zawierającej gwarantowane poziomy usług Czas trwania Przedział dostępności Prawdopodobieństwo zrealizowania gwarantowanego poziomu P, % Ryzyko r przerw w dostawie wody T o, h a 1 I 0,0229 0, II (0,0229 0,0457] (0,0121 0,0301] (2 4] III (0,0457 0,0685] (0,0301 0,0449] (4 6] IV (0,0685 0,0913] (0,0449 0,0533] (6 8] V (0,0913 0,114] (0,0533 0,0899] (8 10] VI (0,114 0,137] (0,0899 0,0902] (10 12] VII (0,137 0,160] (0,0902 0,102] (12 14] VIII (0,160 0,186] (0,102 0,114] (14 16] IX > 0,186 > 0,114 > 16 W umowie SLA równie ważnym elementem jest oszacowanie spodziewanych wartości kar (bonifikat) za niedotrzymanie warunków umów. Wartość kary (bonifikaty) za niezrealizowanie określonego przedziału dostępności można wyznaczyć jako: 1. Jeżeli czas trwania przerw w dostawie wody nie przekracza/jest równy 12 godzin w okresie doby odbiorcy przysługuje bonifikata CB I, w wysokości obliczonej według wzoru:

18 CB I = k c 1m3 T ośr Q dśr LM (7) gdzie: CB I k c 1m 3 kara za niedotrzymanie warunków umowy dostawy wody, zł, krotność jednostkowej ceny wody, jednostkowa cena za 1m 3 wody, zł m 3, T ośr czas trwania awarii oraz niezrealizowania gwarantowanego poziomu, h d 1, Q dśr średnie jednostkowe dobowe zużycie wody, m 3 M 1 d 1, LM liczba odbiorców pozbawionych dostaw wody. 2. Jeżeli czas trwania przerw w dostawie wody przekracza 12 godzin w okresie doby odbiorcy przysługuje bonifikata CB II, w łącznej wysokości obliczonej według wzoru: CB II = k c 1m3 T ośr Q dśr LM + C 1m3 Q dśr (8) Przykładowe wartości bonifikat (kar dla przedsiębiorstwa wodociągowego) za niezrealizowanie poszczególnych przedziałów dostępności przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Przykładowe wartości oczekiwanych wartości bonifikat (kar za niezrealizowanie poszczególnych przedziałów dostępności dla 1 odbiorcy wody Przedział dostępności k C B - zł I 0 0 II 0 0 III 0 0 IV 5 0,7 V 6 1,08 VI 7 1,54 VII 8 2,56 VIII 9 3,18 IX 10 3,68 * Sugeruje się wyłączenie odpowiedzialności dostawy wody dla najwyższych trzech przedziałów dostępności. Przekroczenie IX przedziału dostępności skutkuje zapłatą bonifikaty wyznaczonej zgodnie z zależnością 8 z uwzględnieniem krotności k jak dla wymienionego przedziału

19 W okresie, w którym wystąpiła przerwa w dostawie wody, jej ilość ustala się na podstawie zużycia wody w analogicznym okresie rozliczeniowym. Proponuje się, aby oprócz bonifikat odbiorcy mogli zwracać się do przedsiębiorstw wodociągowych o wypłacenie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku braku dostaw wody, za które przedsiębiorstwo odpowiada na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Oznacza to, że odbiorca chcąc otrzymać odszkodowanie musi wykazać szkodę, określić jej wysokość oraz związek przyczynowy z brakiem dostaw wody. Coraz większa świadomość odbiorców wody na temat przysługujących im praw powoduje, że rynek wodociągowy jest znacznie bardziej zorientowany jest na klienta. Odbiorca ponosząc koszty w postaci opłat, ma prawo żądać odpowiedniego poziomu usług. Parametry dostarczanej wody coraz częściej stanowią standardy, według których zawierana jest umowa pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody. W umowach zawieranych pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody odbiorca powinien mieć prawo do negocjowania ceny w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych przez dostawcę. Prawnie za dostawę wody o jakości zagrażającej życiu lub zdrowiu jest odpowiedzialny dostawca wody, który gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z usług wodociągowych. Nie tylko odbiorca, ale również przedsiębiorstwo wodociągowe ponosi konsekwencje niedotrzymania parametrów jakościowych, co powoduje straty finansowe za nie dostarczoną wodę oraz dodatkowe koszty związane z awaryjnością systemu dystrybucji wody. Natychmiastowa poprawa jakości dostarczanej wody w praktyce nie jest możliwa, ponieważ zmiana struktury organizacyjnej i technicznej wymaga czasu oraz nakładu finansowego. Konkretne określenie wskaźników opisujących jakość świadczonych usług wodociągowych zapobiega wykorzystaniu pozycji monopolistycznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Umowa SLA powinna precyzować zobowiązania dostawcy wobec odbiorcy za niedotrzymanie gwarantowanych parametrów dostawy wody oraz określać zasady odszkodowań i procedury rozwiązywania konfliktów, a także sposoby udzielania bonifikaty i upustu, np. wykorzystując metodykę przedstawioną w niniejszej pracy

20 6. WYZNACZENIE GWARANCJI DOSTAW WODY WODOCIĄGOWEJ 6.1. Sposób szacowania przerw w dostawie wody Uciążliwość, która spowodowana jest brakiem dostawy wody zależy od pory dnia oraz czasu trwania przerwy w dostawie wody. Uciążliwość ta jest proporcjonalna do rozmiarów awarii jakie wywołała, biorąc pod uwagę liczbę osób objętych awarią oraz czas trwania przerw w dostawie wody. Miarą uciążliwości wywołanej brakiem dostawy wody jest, tzw. wskaźnik grupowej uciążliwości braku dostawy wody WGU [15]. Wskaźnik ten określa liczbę mieszkańców, do których dopływ wody podczas awarii został odcięty oraz czas trwania przerw w dostawie wody. Wyznacza się go z następującego wzoru: WGU = LM T n (9) gdzie: WGU wskaźnik grupowej uciążliwości braku dostawy wody, LM h 1 d 1, LM liczba mieszkańców objęta brakiem dostawy wody, T n czas trwania braku dostawy wody, h d 1. Wyznaczając wartości wskaźnika uwzględniono jedynie mieszkańców pozbawionych wody, wskutek braku jej dostaw, bądź występowania nieodpowiedniej jakości wody. Przyjęto, że uciążliwość wynikająca z ograniczenia ciśnienia jest nieznaczna, dotyczy zwykle najwyższej kondygnacji i sprowadza się do ograniczenia wydajności zaworów czerpalnych niedogodność dotyczy raczej wydłużenia czasu poboru wody (np. przez zmywarkę) i ewentualnego ograniczenia dostawy ciepłej wody w przypadku indywidualnych urządzeń do podgrzewania wody, które wymagają odpowiedniej wartości ciśnienia. Wskaźnik grupowej uciążliwości braku dostawy wody może przyjmować górne wartości krytyczne (wtedy awarii ulega cały system zaopatrzenia w wodę) lub dolne wartości krytyczne (w tym przypadku awarii ulega znacząca część sieci wodociągowej oraz dotknięta jest większa liczba mieszkańców). W celu wyznaczenia dolnej wartości krytycznej WGU należy przyjąć minimalny czas trwania awarii oraz minimalną liczbę

21 mieszkańców objętych awarią, dla których wskaźnik przyjmuje wartości dolne krytyczne. Pomocne w wyznaczaniu tych wartości jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5, poz. 58) [17]. Według tego rozporządzenia sytuacja jest krytyczna w przypadku gdy awaria trwa dłużej niż dwie godziny, a liczba mieszkańców odciętych od wody do spożycia wynosi minimum 500 osób. Jeżeli jednak dotknięta awarią jest inna liczba osób to stan krytyczny można wyznaczyć na podstawie iloczynu liczby osób dotkniętych awarią i czasu przerwy w dostawie wody (iloczyn ten określony jest w godzinach). Sytuacja jest krytyczna, jeżeli ten iloczyn jest większy od Jeżeli liczba osób w danych warunkach lokalnych jest mniejsza niż 500 to liczebność osób może być przyjęta jako procentowy udział danej społeczności w odniesieniu do wszystkich konsumentów korzystających z SZZW. Uciążliwość przerw w dostawie wody należy wiązać z konkretną awarią, która posiada ograniczenie obszarowe. W żadnym przypadku uciążliwości tej nie należy określać jako sumy zdarzeń indywidualnych, np. awaria w instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wskaźnik ten obejmuje zarówno klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz zakłady pracy. Przedstawione rozważania można również odnieść do indywidualnego konsumenta Przykład aplikacji metody na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa Do obliczeń przyjęto jako krytyczny WGU 41,7 na podstawie [15]. Obserwacji zostało poddane miasto Rzeszów o liczbie mieszkańców 178 tys. przez okres 5 lat. Przykład został opracowany na podstawie danych z rejestru awarii. Wyniki obliczeń zostały przedstawione na rysunku 10, na którym podano wartości gwarantowane w zależności od czasu występowania, dla t = 0,5 roku oraz t = 1 rok

22 Rys. 10. Wskaźnik grupowej uciążliwości z wartością gwarantowaną oraz z przeciętnym okresem powtarzalności

23 Wyniki obliczeń przedstawione na rys. 6.1 należy interpretować, np.: dla WGU = 102,00, Gw = 72,95%, c = 3,17 lat. Oznacza to, że dla wskaźnika WGU = 102,00, który występuje raz na 3,17 lat przedsiębiorstwo wodociągowe daje gwarancje 72,95%, że przerwa w dostawie wody nie wystąpi w okresie jednego roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedsiębiorstwo wodociągowe może składać następującą propozycję gwarancji i odpowiadające im WGU oraz c, które zaprezentowano w tab. 3. Zaproponowano następującą definicję gwarancji: jest to prawdopodobieństwo, że w założonym okresie nie pojawi się przerwa w dostawie wody lub zła jej jakość o czasie trwania nie większym od gwarantowanego. Gwarancja jest zobowiązaniem przedsiębiorstwa wodociągowego do świadczenia usługi dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem, w dogodnym dla odbiorcy czasie i po akceptowalnej cenie za 1 m 3 wody. Tabela 3. Zestawienie wartości gwarantowanej, wskaźnika grupowej uciążliwości braku dostawy wody oraz przeciętnego okresu powtarzalności GW % WGU LM h 1 d 1 390,4 144,63 97,93 75,00 61,03 c lata 9,50 4,49 2,80 1,96 1,44 Na podstawie przedstawionej analizy przedsiębiorstwo wodociągowe może określić prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, a w konsekwencji przerwy w dostawie wody w ciągu roku. Według tych danych przedsiębiorstwo wodociągowe może udzielić gwarancji na dostawę wody do odbiorcy. W gwarancji tej może określić również, z jakich przyczyn przerwa ta może nastąpić, bowiem przyczyna awarii sieci wodociągowych może nastąpić z winy dostawcy wody, odbiorcy, jak również z przyczyn niezależnych od obu stron. Dane przedsiębiorstwo wodociągowe, mając informację na temat prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w ciągu roku, może wybrać odpowiednią formę

24 ubezpieczenia, z którego byłaby udzielona rekompensata odbiorcom wody. Jeżeli chodzi o odbiorcę wody, gwarancja udzielona przez przedsiębiorstwo wodociągowe daje mu poczucie, że przedsiębiorstwo będzie wypełniać wszystkie obowiązki w taki sposób, aby tych przerw było jak najmniej

25 7. PROPOZYCJA PROJEKTU MODELOWEJ GWARANCJI Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, określa zasady gwarancji jakości świadczonych usług wodociągowych (SLA), tzn. parametry jakościowe i niezawodnościowe usługi oraz zasady i warunki naliczania bonifikat z tytułu niedotrzymania gwarantowanych parametrów. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: Odbiorca wody - punkt odbiorczy wody, indywidualna osoba lub podmiot gospodarczy korzystający z usług wodociągowych poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym. Przedsiębiorstwo wodociągowe - przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dostawca usług - przedsiębiorcę prowadzącego przedsiębiorstwo wodociągowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 746, 747) wraz ze zmianami (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 729). Awaria - nieprawidłowość świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowe skutkująca przerwą w świadczeniu usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem wodociągowym. Konsument wody - indywidualna osoba lub podmiot gospodarczy korzystający z usług wodociągowych. Poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe Ustala się następujące rodzaje przerw w dostawie wody: planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci wodociągowej. nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Czas trwania tych przerwy jest liczony od momentu wyłączenia przepływu wody do czasu wznowienia dostarczania wody. Przerwy w dostawie wody w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy: krótkie, trwające nie dłużej niż 2 godziny, długie, trwające nie krócej niż 2 godziny i nie dłużej niż 12 godzin, bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny, katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny. Dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych w dostawie wody nie mogą przekroczyć w przypadku: Jednorazowej przerwy w dostawie wody: a) przerwy planowanej - 6 godzin, b) przerwy nieplanowanej - 4 godzin. Przerwy w ciągu roku stanowiące sumę czasów trwania przerw: a) przerw planowanych - 36 godzin, b) przerw nieplanowanych - 24 godzin

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5552 UCHWAŁA NR XLIII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG II SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Wałowej 46, 80-858 Gdańsk, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000006553, której akta rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/

UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ. Nr../../ LW/ UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr../../ LW/ zawarta dnia roku w Kątach Wrocławskich, pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja 26b, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon 015625292,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW UMOWA NR... NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta dnia... r. w Żarowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy

Bardziej szczegółowo

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Umowa Nr../ /./ o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu.. w Chodzieży pomiędzy: Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

Prezesa Zarządu - mgr inż. Jana Skalskiego

Prezesa Zarządu - mgr inż. Jana Skalskiego Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z przeznaczeniem dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (etap rozruchu

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r.

UCHWAŁA Nr 104/XV/04 RADY GMINY W MOCHOWIE. z dnia 6 lutego 2004 r. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MOCHOWO uchwalony Uchwałą Nr 104 /XV/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 6 lutego 2004r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 197/XXXII/06

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie 1. Informacja ogólna Taryfa 2013 Załącznik do uchwały Nr XXXV/196/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 roku Niniejsza Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2013 RADY GMINY KSIĘŻPOL z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Księżpol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem

UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem UMOWA Nr o zaopatrzenie w wodę z lokatorem Procedura zawierania umów załącznik nr 38 zawarta w dniu... r. pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, 41-200

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej konsekwencje prawne

TYTUŁ PREZENTACJI. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej konsekwencje prawne TYTUŁ PREZENTACJI Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii Kancelaria Prawna Wiewiórski utworzona w 2004 specjalizacja w obsłudze prawnej inwestorów zagranicznych i dużych polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura taryfy 4 3. Taryfowe grupy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ

UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDCĄ zwana w dalszej części Umową", zawarta w dniu.... w Wałczu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o. w Wałczu,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr XVII/112/04 Rady Gminy Hańsk z dnia 8 grudnia 2004 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY Katarzyna Pietrucha-Urbanik Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU Abstrakt W pracy dokonano charakterystyki wyposaŝenia wybranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r. Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Kilińskiego 15 89 650 Czersk TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2641 UCHWAŁA NR 0007.36.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. Wodzisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015

WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 WZORZEC UMOWA O ZAOPATRZENIU W WODĘ Nr 0001/ZW/2015 zawarta dnia w Kątach Wrocławskich pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26b, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WA.2320.11.2016 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niniejsza umowa jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo