PROTOKÓŁ 28/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 7 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ 28/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 7 marca 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 28/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 7 marca 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. b. Przyjęcie porządku posiedzenia. c. Powiatowe Centrum Zarządzana Kryzysowego sprawozdanie za rok d. Zarząd Powiatowy OSP sprawozdanie za rok e. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. f. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski. 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Józef Gryt otworzył 28 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Powitał zaproszonego gościa Pana Bartłomieja Depta Zastępcę Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem oraz przybyłych członków Komisji. Przewodniczący Komisji oznajmił, że jest quorum i obrady są prawomocne obecnych 9 członków Komisji. b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. Zaproponował, aby z porządku wykreślić punkt dotyczący informacji z działalności Prokuratora Rejonowego. Poinformował, iż Starosta wystosował do Komisji pismo (treść pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu), iż Prokurator będzie obecny jednorazowo podczas najbliższej sesji rady, w trakcie której przedstawi ustną informację. Przewodniczący zaproponował także aby do porządku włączyć punkt dotyczący sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej, który pierwotnie miało zostać omówione na następnym posiedzeniu Komisji. W związku z brakiem innych uwag do porządku posiedzenia przystąpił do głosowania w sprawie jego przyjęcia wraz z zaproponowanymi zmianami. 1

2 Za porządkiem posiedzenia głosowało 9 osób porządek przyjęty jednogłośnie. c. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Bartłomiejowi Depta Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem celem omówienia Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie za rok Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pan Depta poinformował, iż PCZK funkcjonuje w ramach Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem, zlokalizowane jest w siedzibie KP PSP w Mikołowie przy ul. Prusa 7. Działa całodobowo stanowiąc zabezpieczenie powiatu na wypadek zaistnienia różnorodnych sytuacji od zdarzeń typu awarie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe po zdarzenia dotyczące osób bezdomnych, zwierząt, wypadków, pożarów, zalań, aż do klęsk żywiołowych i epidemii. Całodobowe stanowisko dyspozytorskie odbiera między innymi zgłoszenia na numer telefonu ratunkowego 112 z telefonii stacjonarnej. W roku 2012 PCZK odnotowało łącznie 687 zgłoszeń, dotyczyły one: aktów terroru 2, awarii technicznych (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz związane z sygnalizacją świetlną na drogach) 132, zdarzeń ze zwierzętami (martwe, ranne i bezdomne zwierzęta domowe oraz wolnożyjace) 218, wypadków 10, zdarzeń komunalnych (uszkodzone kratki i studzienki kanalizacyjne oraz znaki drogowe, zły stan nawierzchni jezdni) 182, Akcji Zima (m.in. zaśnieżone i oblodzone nawierzchnie dróg i chodników) 104, niewypałów i niewybuchów 1, pożarów 10, ratownictwa medycznego (np. transport chorego do szpitala) 2, spraw obywatelskich (osoby bezdomne i samotne matki z dziećmi) 9, zakłóceń w transporcie drogowym i kolejowym 12, zdarzeń chemicznych 1, podstopień i zalań 2, imprez masowych 2. Od grudnia 2011 r. w Powiecie działa obsługiwany przez PCZK Samorządowy informator SMS, czyli system wczesnego ostrzegania mieszkańców na telefony 2

3 komórkowe. Zarejestrowani mieszkańcy otrzymują informacje o : zagrożeniach (anomalia pogodowe, pożary, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego), utrudnieniach w ruchu drogowym i awariach sieci, konieczności ewakuacji i innych. Łącznie w 2012 roku wysłano wiadomości. Pan Depta przekazał także informacje na temat współpracy PCZK ze służbami, Elektronicznego Strażaka oraz detektora komórek burzowych. Jedno osoba po usprawiedliwieniu opuściła posiedzenie Komisji. Przewodniczący Komisji prosił o przybliżenie zdarzeń dotyczących aktów terroru. Pan Naczelnik Depta odpowiedział, iż zaistniały dwa takie zdarzenia i były to podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego na stacji benzynowej w Mikołowie przy ul. Skłodowskiej oraz w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie. Radny Adam Myszor zapytał, z czym jest związany wzrost w ostatnich latach liczby zgłoszeń. Pan Depta odpowiedział, że w ostatnim czasie społeczeństwo przyzwyczaiło się do korzystania z numeru alarmowego 112, który odbierany jest przez dyspozytorów PCZK oraz wzrosła także świadomość społeczeństwa gdzie należy zgłaszać poszczególne zdarzenia. W ostatnim roku miały miejsce liczne anomalia pogodowe, co podniosło znacząco liczbę zgłoszeń. Radny Adam Ficek zapytał o szczegóły dotyczące treningów stałych dyżurów oraz ewakuacji. Pan Depta wyjaśnił, że w treningi miały miejsce w dniach maja i brały w nim udziały praktycznie wszystkie wydziały Starostwa. Uruchomiona została akcja kurierska oraz stały dyżur. W akcję zostały także zaangażowane służby: przedstawiciel Policji, Straży, dyspozytor PCZK. Radna Elżbieta Piecha przekazała, iż w Łaziskach Górnych została przeprowadzona przez Policję i Straż Pożarną akcja ewakuacji żłobka i przedszkola. Przewodniczący Gryt zapytał czy ktoś z PCZK odpowiada za kontrolę sprawności agregatów prądotwórczych w szpitalach. Wicestarosta Henryk Zawiszowski odpowiedział, że to w szpitalach powinny być osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tego sprzętu. Pan Depta dodał, że PCZK posiada tylko informację o ilości takiego sprzętu, natomiast nie odpowiadają za jego sprawność. Przewodniczący Komisji podziękował Panu Bartłomiejowi Depta za udział w Komisji i omówienie sprawozdania. 3

4 d. Przewodniczący Komisji przekazał głos Panu Sławomirowi Bijakowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie. Pan Sławomir Bijak przedstawił Komisji sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za 2012 rok. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pan Prezes Bijak poinformował, iż na terenie powiatu działa 18 jednostek OSP, z czego 6 w Mikołowie, 6 w Orzeszu, 3 w Łaziskach Górnych oraz po jednej w Gostyni, Wyrach i Ornontowicach. Dziewięć jednostek spośród wymienionych, działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Na koniec roku 2012 jednostki liczyły 720 czynnych członków, 48 honorowych oraz 810 członków wpierających. Działalność Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych oprócz ratownictwa, niesienia pomocy, gaszenia pożarów związana jest również z prowadzeniem pracy z młodzieżą. W młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa ponad 260 członków, dla których organizowane są Strażackie Obozy Młodzieżowe będące wymianą doświadczeń, ćwiczeniem umiejętności strażackich i sprawności fizycznej oraz nagroda za całoroczną działalność w OSP. Pan Sławomir Bijak przekazał również iż Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Mikołowie podejmuje działania w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu pożarniczego i szkolenia strażaków działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W minionym roku jednostki OPS uczestniczyły w około 760 wyjazdach do różnego rodzaju akcji (pożary, usuwanie skutków nietypowych zjawisk atmosferycznych, miejscowe zagrożenia). Na wyposażenie jednostek OSP składają się: 33 samochody bojowe, 58 motopomp różnozadaniowych, 46 pilarek do drewna i betonu, 29 agregatów prądotwórczych, 56 kompletów aparatów oddechowych. Zarząd Oddziału Powiatowego swoją działalność koncentrował na organizacji i koordynacji zadań statutowych takich jak: - organizacja szkoleń, - nabór i szkolenie młodzieży, - poprawa stanu wyposażenia jednostek w sprzęt i umundurowanie, - rozwój masowej kultury fizycznej, - pozyskiwanie środków finansach na bieżącą działalność. 4

5 Prezes Bijak w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji poinformował, iż dobrze układa się współpraca Zarządu OSP z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, a także z Policją. Dodał, iż niestety w innych Powiatach sytuacja nie wygląda tak dobrze, istnieje podział między strażakami zawodowcami, a ochotnikami. Radny Eryk Muszer wyraził swój podziw i uznanie nad społeczną pracą i zaangażowaniem strażaków- ochotników zrzeszonych w jednostkach OSP. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował Prezesowi Bijakowi za przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie za rok e. Pan Przewodniczący przystąpił do punktu: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poinformował, iż protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na adres . W związku brakiem uwag do protokołu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw, protokół został przyjęty. f. W punkcie Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski Przewodniczący Komisji poinformował, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się za tydzień tj. 14 marca i dotyczyć będzie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Policji. Ad. 3. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu następnie zamknął 28 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu Mikołowskiego IV kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Anna Rocznik Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Józef Gryt 5

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r.

Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r. Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Tomasz Szczepański. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r.

Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. Protokół nr 55/2013 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, z dnia 15.11.2013 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Górecki -Przewodniczący Komisji, udział wzięli: członkowie Komisji ( w pełnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.1.6.2014.ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

BRM.0012.1.6.2014.ŁB. Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej BRM.0012.1.6.2014.ŁB Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 3.06.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo