INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ"

Transkrypt

1 Dr inż. Marcin DĄBROWSKI Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Streszczenie: Artykuł opisuje wyniki badań prezentujących sposób wykorzystania narzędzi klasy GIS dla potrzeb wspomagania działań związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. W pracy scharakteryzowano główne problemy eksploatacyjne dotyczące tego systemu. Na tej podstawie przedstawiono model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych występujących w omawianym typie systemu sieciowego, wskazując w nim w szczególności etapy, dla których istotna jest informacja odniesiona do lokalizacji obiektów technicznych w terenie. Uzupełnieniem opracowanego modelu jest prezentacja sposobu wykorzystania zbudowanych przez autora map tematycznych GIS dla potrzeb planowania oraz realizacji prac obsługowych i naprawczych. INNOVATIVE WAY OF USING GIS MODELS FOR MAINTENANCE MANAGEMENT OF WATER SUPPLY SYSTEM Abstract: This paper describes the results of studies on the use of GIS tools for the supporting of activities related to the maintenance of the water supply system. Firstly the main maintenance problems appearing in the system has been characterized in the paper. On this basis the model of operational events handling, occurring in this kind of technical system, has been described. Author highlighted all stages in the model that demand information related to the location of the technical facilities in the terrain. This model is complemented by set of thematic layers created in GIS, which are useful during planning and realization of maintenance and repair works. Słowa kluczowe: eksploatacja, sieciowy system techniczny, system informacji geograficznej, zdarzenia eksploatacyjne Keywords: exploitation, network technical system, Geographic Information System, operational events 1. WPROWADZENIE System zaopatrzenia w wodę jest przykładem jednego z sieciowych systemów technicznych należących do infrastruktury gospodarki komunalnej. Specyfika eksploatacyjna tego typu systemów wymaga zastosowania specjalnego podejścia do realizacji prac obsługowych i naprawczych. Powinno ono uwzględniać duże rozproszenie terytorialne obiektów technicznych, wchodzących w skład tych systemów oraz utrudniony dostęp do elementów uzbrojenia sieci, które w większości przypadków zlokalizowane są pod ziemią. Przywołane 149

2 powyżej cechy systemów sieciowych stanowią o ich odmienności względem typowych przemysłowych obiektów technicznych, na których realizowane są procesy eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. W trakcie eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę bardzo często powstają niezamierzone zdarzenia eksploatacyjne w postaci awarii poszczególnych elementów składowych. Zdarzenia te powodują straty wody oraz zakłócenia w jej dostawie do odbiorców końcowych. Poważne awarie mogą ponadto spowodować straty w infrastrukturze technicznej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie wodociągów [14], np. poprzez: zniszczenie nawierzchni jezdni i chodników, uszkodzenie infrastruktury podziemnej oraz obiektów stałych. Najczęściej spotykanymi typami awarii występujących w systemie zaopatrzenia w wodę są [5, 11]: uszkodzenie lub wysunięcie materiału uszczelniającego z połączenia rur wodociągowych, pęknięcie wzdłużne lub poprzeczne rury, pęknięcie spawu na połączeniu odcinków rur, uszkodzenia połączeń elementów uzbrojenia, pęknięcia zasuw przedziałowych i zasuw na podłączeniach uzbrojenia, zniszczenie korozyjne rury (najczęściej mające charakter miejscowy). Badania przeprowadzone przez autora w wybranych przedsiębiorstwach wodociągowych pozwoliły na stwierdzenie, że organizacja prac obsługowych i naprawczych prowadzonych względem sieci wodociągowych nie zawsze odbywa się w sposób optymalny, biorąc pod uwagę wykorzystanie posiadanych zasobów oraz kolejność wykonywania działań. W przypadku typowania obiektów technicznych do remontu często zdarzają się przypadki, że remontowane są obiekty, które mogłyby jeszcze funkcjonować przy ich obecnym stanie technicznym, podczas gdy bez remontu pozostają te, które wymagają pilniejszych prac naprawczych. Dzieje się tak, ponieważ wiele decyzji odnoszących się do bieżącej obsługi podejmowanych jest przede wszystkim w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz intuicję mistrzów i kierowników działów eksploatacyjnych, natomiast w mniejszym stopniu w oparciu o dane i informacje zgromadzone w użytkowanych systemach informatycznych. Powiązanie tych danych bezpośrednio z obiektami technicznymi należącymi do sieci wodociągowej umożliwi podejmowanie decyzji eksploatacyjnych w sposób bardziej efektywny. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego wykorzystania systemu informacji geograficznej (GIS) jako platformy integrującej dane w ramach zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. Typowanie obiektów technicznych do prac obsługowych lub naprawczych oraz późniejsza realizacja tych prac mogą być wspomagane z wykorzystaniem szerokiego zakresu informacji o otoczeniu eksploatacyjnym systemu zaopatrzenia w wodę (np. szkody górnicze). Informacja tego typu może być również gromadzona w systemach klasy GIS. Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w ramach zadania: Badania innowacyjnych metod i narzędzi wspomagania eksploatacyjnych procesów decyzyjnych w wybranych sieciowych systemach technicznych, wchodzącego w zakres pracy statutowej o symbolu BK- 218/ROZ3/ GŁÓWNE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Głównym zadaniem systemu zaopatrzenia w wodę jest dostarczanie odbiorcom wody w sposób nieprzerwany, w wymaganych przez nich ilościach, przy ciśnieniu zapewniającym odpowiedni pobór oraz spełniającej wszelkie normy dotyczące jakości. W tym kontekście 150

3 jedną z najistotniejszych kwestii jest zapewnienie szczelności sieci wodociągowej, która z jednej strony przyczyni się do ograniczania strat wody, z drugiej natomiast zapobiegnie pogorszeniu jakości wody oraz jej ewentualnym zanieczyszczeniom. W związku z powyższym główne problemy eksploatacyjne analizowane w ramach zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę dotyczą przede wszystkim: aspektów rozpoznania przyczyn powstawania uszkodzeń sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenia. Szerokie badania na ten temat opublikowane zostały m.in. w [3, 15, 16, 17]; wykrywania miejsc powstawania wycieków oraz ich kontroli. W ramach tego obszaru opracowano szereg technik i metod umożliwiających identyfikację miejsc uszkodzeń przewodów wodociągowych [1, 10], jak i określanie ekonomicznego poziomu wycieków [12, 13], oceny eksploatacyjnej sieci wodociągowych oraz obiektów technicznych wchodzących w jej skład [4, 5, 7, 8, 9]. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera zagadnienie odpowiedniego uporządkowania i gromadzenia, a następnie udostępniania danych dotyczących wszelkich zagadnień eksploatacyjnych związanych z systemem zaopatrzenia w wodę. Stanowią one podstawę prawidłowego planowania oraz późniejszej realizacji czynności obsługowych i naprawczych. W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie do tego celu narzędzi klasy GIS (ang. Geographic Information System). 3. WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA KLASY GIS DO WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Systemy GIS to zaawansowane narzędzia komputerowe służące do pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, wizualizacji i analizy oraz interpretacji zespołu danych przestrzennych tworzących bazę danych geograficznych. Specyfika systemów GIS zakłada, że obiekty zawarte na mapach zawierają dane przestrzenne (widoczne na mapach tematycznych w postaci modeli obiektów) oraz dane opisowe (gromadzone w tabelach atrybutów powiązanych bezpośrednio z obiektami przedstawianymi na mapach). Funkcje dostępne w oprogramowaniu klasy GIS pozwalają na wskazanie ich głównych cech, do których należą [6]: udostępnianie mechanizmów wprowadzania, gromadzenia i przechowywania danych przestrzennych oraz zarządzania tymi danymi; ponadto zapewnienie ich spójności oraz umożliwienie ich wstępnej weryfikacji, przeprowadzanie różnorodnych analiz opierających się na relacjach przestrzennych, wykorzystując do tego dane zgromadzone w systemie, przedstawianie wyników analiz w postaci opisowej, tabelarycznej bądź graficznej jako mapy tematyczne, wykresy lub rysunki. Z punktu widzenia zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę, oprogramowanie klasy GIS wykorzystywane jest przede wszystkim do zadań związanych z obsługą zdarzeń eksploatacyjnych występujących na sieci. Na rys. 1 przedstawiono model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych w systemie zaopatrzenia w wodę. W szczególności uwypuklono w nim miejsca występowania zapotrzebowania na informację, która odnosi się do obiektów technicznych występujących w terenie. 151

4 4. Zadania przeglądowe przydzielane z uwzględnieniem lokalizacji uzbrojenia sieciowego w terenie 1.Lokalizowanie miejsca zdarzenia 2.Wskazanie miejsca zdarzenia służbom remontowym 3.Wykorzystanie map w celu precyzyjnego określenia miejsca wycieku 5.Posłużenie się informacją o lokalizacji w celu dotarcia na miejsce zdarzenia oraz odnalezienia wodociągu Rys. 1. Model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych w systemie zaopatrzenia w wodę [2] W przypadku zdarzeń eksploatacyjnych niezamierzonych (awarie na sieci) pierwszym etapem występującym w procesie ich obsługi jest zgłoszenie awarii. Rejestracja zgłoszenia wiąże się ze wstępną lokalizacją miejsca zdarzenia na mapie. Następnie, gdy dane zgłoszenie przekazywane jest odpowiedzialnym za usuwanie awarii służbom utrzymania ruchu, istnieje potrzeba dysponowania precyzyjną informacją o miejscu zdarzenia, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe występuje konieczność dokładnego zlokalizowania podziemnego wycieku. W obu przypadkach cyfrowe mapy GIS wykorzystywane są jako źródła informacji o lokalizacji podziemnych obiektów sieciowych. Podobnie sprawa wygląda na etapie realizacji zlecenia naprawy, kiedy to mapy cyfrowe umożliwiają dotarcie bezpośrednio na miejsce zdarzenia. W przypadku realizacji zdarzeń eksploatacyjnych zamierzonych (planowane prace obsługowe i naprawcze), mapy cyfrowe dają możliwość zaplanowania odpowiedniego zakresu prac eksploatacyjnych na sieci, m.in. uwzględniając przy tym kolejność przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi punktami w terenie ekip 152

5 realizujących prace przeglądowe lub konserwacyjne (np. podczas przeglądów stanu technicznego hydrantów zewnętrznych). Poza wskazanymi przypadkami wykorzystywania informacji zawartych w GIS do obsługi zdarzeń eksploatacyjnych, powszechnym obszarem wykorzystania tych narzędzi jest również ewidencja obiektów wchodzących w skład sieci wodociągowych oraz pozyskanie informacji o parametrach technicznych tych obiektów, w szczególności takich jak: rodzaj materiału, średnica, wiek istotnych w przypadku planowania prac obsługowych i naprawczych, a także określania rodzaju wymaganych materiałów oraz sprzętu i narzędzi, które należy zabrać na miejsce docelowe wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wymienione powyżej rozpoznane przez autora obszary wykorzystania narzędzi klasy GIS wykorzystują jedynie wąski zakres możliwości przez nie oferowanych. Biorąc pod uwagę specyfikę eksploatacyjną sieciowych systemów technicznych oraz ilość zmiennych wpływających na prawidłową eksploatację sieci, zdaniem autora wskazany powyżej zakres wykorzystania systemów GIS powinien być znacznie szerszy, a w planowaniu prac obsługowych i naprawczych uwzględnione powinny być również informacje dotyczące otoczenia systemu sieciowego. Informacje te mogą być następnie przedmiotem przekrojowych analiz przestrzennych, umożliwiających efektywne planowanie prac obsługowych lub naprawczych oraz podejmowanie na tej podstawie trafnych decyzji remontowych. Założenie to stało się podstawą do opracowania w oprogramowaniu GIS zbioru dedykowanych warstw tematycznych, przeznaczonych do gromadzenia danych dotyczących aspektów istotnych z punktu widzenia zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. 4. OPRACOWANIE MODELI GIS WSPOMAGAJĄCYCH ANALIZY PRZESTRZENNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ W odpowiedzi na zidentyfikowane przez autora dodatkowe obszary wykorzystania narzędzi klasy GIS utworzone zostały trzy warstwy tematyczne dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. Poniżej scharakteryzowano w skrócie te warstwy Warstwa awarie Zgodnie z przyjętym założeniem warstwa ta służy do gromadzenia oraz wizualizacji na mapie zbioru informacji dotyczących awarii zaistniałych na sieci wodociągowej wraz ze wskazaniem miejsc ich wystąpienia (punkty na mapie). Na rys. 2 przedstawiono fragment Warstwy awarie wraz z wyciągiem atrybutów opisowych dla wybranej awarii oraz dokumentacją fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia. 153

6 Rys. 2. Fragment utworzonej Warstwy awarie [2] Punktem wyjścia do określenia zbioru danych gromadzonych w ramach Warstwy awarie, była analiza informacji pozyskiwanej na etapie realizacji zlecenia na prace obsługowe lub naprawcze. Zgodnie z dokonanym rozpoznaniem, podstawowe dane na temat zdarzenia awaryjnego pozyskiwane są w trakcie realizacji zlecenia, po czym wprowadzane są do odpowiednich formularzy dostępnych w ramach systemów klasy CMMs (ang. Computerized Maintenance Management System) wykorzystywanych w badanych przedsiębiorstwach. W oparciu o analizę danych zawartych w przywołanym formularzu zlecenia zaproponowano strukturę danych atrybutowych Warstwy awarie przedstawioną na rys. 3. Rys. 3. Struktura tabeli danych atrybutowych Warstwy awarie [2] Zakres danych gromadzonych podczas realizacji zlecenia rozszerzony został przez autora o dane dodatkowe, istotne z punktu widzenia opisu zaistniałych awarii. Utworzona tabela atrybutów Warstwy awarie (rys. 3) zawiera następujące typy danych [2]: Id_awarii numer identyfikacyjny zdarzenia niezamierzonego w postaci awarii; Rok_awarii rok wystąpienia danej awarii; Ulica nazwa ulicy, przy której doszło do zdarzenia awaryjnego; Dzielnica dzielnica, w której znajduje się dana ulica; Kod_Eg unikalny kod obiektu, który uległ awarii; Koszt całkowity koszt usunięcia awarii; Typ obiektu kategoria typu obiektu sieciowego, który uległ awarii; Rok_Budowy rok oddania do użytku obiektu, który uległ uszkodzeniu; Przyczyna opis przyczyny wystąpienia zdarzenia; Skutki opis skutków, jakie wywołało wystąpienie danego zdarzenia; Materiał rodzaj materiału, z którego wykonany jest uszkodzony obiekt; 154

7 Czas usunięcia czas usunięcia danej awarii; Zdjęcie pole aktywujące łącza do załączonych zdjęć obrazujących miejsce zdarzenia; Opis pole aktywujące łącza do dokumentacji zewnętrznej lub plików zawierających dodatkowy opis charakteryzujący dane zdarzenie. Źródła danych dla poszczególnych pól tabeli atrybutów opisowych utworzonej Warstwy awarie stanowią: Pole ID awarii generowane automatycznie w formie autonumeracji; Formularz realizacji zlecenia systemu CMMs (pola: Rok awarii, Koszt, Kod_eg, Czas usunięcia); Dane opisowe znajdujące się w tabeli atrybutów warstwy tematycznej Wodociąg czynny, dostępnej w użytkowanym w badanym przedsiębiorstwie systemie GIS (pola: Ulica, Dzielnica, Rok_budowy, Materiał); Pozostałe dane opisowe charakteryzujące awarię, dokumentacja fotograficzna, opis przyczyny i skutków wystąpienia awarii oraz opis warunków które ją wywołały, wskazanie typu obiektu, który uległ awarii (pola: Typ obiektu, Przyczyna, Skutki, Zdjęcia, Opis) pozyskiwane powinny być bezpośrednio na miejscu usuwania awarii Warstwa wskaźniki eksploatacyjne Warstwa przedstawia wskaźniki eksploatacyjne charakteryzujące obiekty techniczne wchodzące w skład sieci (warstwa tematyczna Wskaźniki eksploatacyjne ). Obliczane dla poszczególnych obiektów sieciowych wartości wskaźników eksploatacyjnych [8] mogą być wyświetlane na tej warstwie na tle przewodów wodociągowych, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie poszczególnych obiektów wodociągowych pod względem charakteryzujących je ocen eksploatacyjnych Warstwa szkody górnicze Warstwa przedstawia informację o szkodach górniczych występujących na danym terenie. Przeznaczona jest do rejestracji i wizualizacji miejsc, w których dochodziło do podziemnych tąpań związanych z eksploatacją górniczą. Źródłem informacji wprowadzanych do niniejszej warstwy są komunikaty o zarejestrowanych tąpaniach podziemnych, przekazywane służbom eksploatacyjnym przedsiębiorstwa wodociągowego przez odpowiednie służby kopalniane (najczęściej drogą telefoniczną) wraz z przesłaniem podstawowych parametrów zaistniałego zdarzenia za pośrednictwem faxu. Do przekazywanych parametrów zdarzenia należą: wartość siły tąpań, współrzędne epicentrum wstrząsów oraz promień oddziaływania danego zdarzenia w terenie. 2. WYKORZYSTANIE OPRACOWANYCH MODELI GIS DLA POTRZEB PLANOWANIA I REALIZACJI PRAC OBSŁUGOWYCH I NAPRAWCZYCH Opracowanie opisanych powyżej warstw tematycznych stanowi innowacyjną propozycję gromadzenia i wizualizowania danych dotyczących wspomnianych zagadnień, gdyż zazwyczaj jeśli dane tego typu są gromadzone w przedsiębiorstwach wodociągowych, zwykle mają one formę papierowych raportów lub zestawień tabelarycznych, które nie są odnoszone bezpośrednio do miejsc ich występowania na mapie (w terenie). Dzięki umieszczeniu danych na zbudowanych warstwach tematycznych istnieje możliwość ich wykorzystania do analiz 155

8 przestrzennych, które pozwolą na uchwycenie istotnych zależności wpływających na podejmowanie decyzji eksploatacyjnych. Przykład tego typu analizy przedstawiony został na rys. 4. Na tle mapy sieci wodociągowej wyświetlono wspomniane powyżej warstwy tematyczne, które zostały opracowane przez autora, tj.: Warstwa awarie, Warstwa wskaźniki eksploatacyjne oraz Warstwa szkody górnicze. Rys. 4. Analiza przestrzenna wykorzystująca opracowane modele GIS [2] Dzięki zestawieniu wszystkich wymienionych warstw w jednym widoku możliwe jest zidentyfikowanie fragmentów sieci, które są bardziej podatne na uszkodzenia przewodów wodociągowych lub elementów uzbrojenia sieciowego. Wybór obiektów sieciowych znajdujących się na terenie występowania szkód górniczych wskazuje bezpośrednio, które z nich mogły ulec uszkodzeniu i wymagają w związku z tym większej uwagi podczas prowadzenia prac przeglądowych. Podobnie analizowane mogą być zależności między wskaźnikami eksploatacyjnymi charakteryzującymi poszczególne fragmenty sieci a awariami występującymi na tych sieciach. Analizy tego typu mogą przyczynić się do określenia obszarów o większej awaryjności, co w konsekwencji pozwala na zaplanowanie odpowiednich zasobów, niezbędnych do utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów sieciowych znajdujących się na tym terenie. Analizy wartości wskaźników w odniesieniu do wieku przewodów wodociągowych, rodzaju materiału, z którego wykonano te przewody, oraz lokalnych uwarunkowań terenowych pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących wielu aspektów eksploatacji sieci, przez co umożliwiają podejmowanie trafniejszych decyzji uwzględniających szeroki zakres informacji powiązanej z obiektami technicznymi. 156

9 6. PODSUMOWANIE Przedstawione w artykule wyniki badań nad wykorzystaniem narzędzi klasy GIS dla celów prowadzenia analiz przestrzennych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej pokazują sposób wykorzystania tego typu narzędzi, który odbiega od typowego ich wykorzystania w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych. Zaprezentowane w pracy przykładowe analizy przestrzenne ukazują możliwości wspomagania planowania oraz realizacji obsługi zdarzeń eksploatacyjnych z wykorzystaniem informacji powiązanej z lokalizacją obiektów sieciowych w terenie. Aby zaprezentowane analizy były możliwe do przeprowadzenia w rzeczywistych warunkach, niezbędne są odpowiednie procedury pozyskiwania wymaganej informacji oraz wspomaganie ich realizacji narzędziami komputerowymi klasy GIS. Zamieszczone w niniejszej pracy przykładowe warstwy tematyczne pokazują, w jaki sposób może odbywać się wspomaganie z wykorzystaniem danych tego typu. LITERATURA [1] Berger M., Ways M.: Poradnik poszukiwania przecieków sieci wodociągowych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, [2] Dąbrowski M.: Wykorzystanie informacji geograficznej do wspomagania obsługi zdarzeń eksploatacyjnych w sieciowym systemie technicznym, rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Zabrze, [3] Dohnalik K., Golec J.: Korozja w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych. Poradnik, Agencja Wydawnicza Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, [4] Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, [5] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa, [6] Longley P.A., Goodchild M.F., Maquire D.J., Rhind D.W. (red.): GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, [7] Loska A., Dąbrowski M.: Modelowanie oceny polityki eksploatacyjnej sieciowego systemu technicznego w oparciu o metody taksonomii numerycznej, [w:] monografia pod red. R. Knosali, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, tom 2, s [8] Loska A.: Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods, Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability 2013; 15 (1): 1-8. [9] Loska A.: Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques, Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability 2012; 14 (2): [10] Nawrocki W., Piasek Z.: Analiza metod lokalizacji awarii rurociągów podziemnych. Metody wibroakustyczne, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 10 (2008), Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa,

10 [11] Sozański M.M. (red.): Wodociągi i kanalizacja w Polsce. Tradycja i nowoczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz, [12] Speruda S.: Kontrola ciśnienia w sieci wodociągowej, Wodociągi Kanalizacja nr 9 (2006), Wydawnictwo Abrys, Poznań, [13] Speruda S., Radecki R.: Ekonomiczny poziom wycieków: modelowanie strat w sieciach wodociągowych, Wydawnictwo Translator, Warszawa, [14] Suligowski Z., Bolt A.F.: Awarie w wodociągach i kanalizacji, Wodociągi Kanalizacja nr 7, 9 (2005), Wydawnictwo Abrys, Poznań, [15] Wichrowski R.: Uderzenia hydrauliczne w sieci wodociągowej pierścieniowej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 (2006), Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa, [16] Zuber T.: Wpływ eksploatacji górniczej na uszkadzalność sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze wybranych miast Śląska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6 (1999), Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa, [17] Żuchowicki A.W., Feofanov Y.A.: Współczesne trendy w dziedzinie eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin,

Management Systems in Production Engineering No 2(18), 2015

Management Systems in Production Engineering No 2(18), 2015 WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ I UTRZYMANIEM RUCHU W SIECIOWYCH SYSTEMACH TECHNICZNYCH Marcin DĄBROWSKI Politechnika Śląska Streszczenie: Sieciowe systemy techniczne (SST) to złożone układy, na które

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

W krakowskiej przestrzeni informacji

W krakowskiej przestrzeni informacji Fot.: photogenica.pl W krakowskiej przestrzeni informacji Paweł Myszczyszyn, Anna Windak Dział Dokumentacji Cyfrowej MPWiK S.A. w Krakowie Zarządzanie eksploatacją sieci wymaga posiadania systemu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w powiecie

Ochrona środowiska w powiecie Ochrona środowiska w powiecie Wiedza o środowisku naturalnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

danych geograficznych

danych geograficznych 54 Analiza danych geograficznych w środowisku ArcView 3.2 Małgorzata Witecka Systemy Geoinformacyjne (GIS) to rzeczywistość, od której w dzisiejszym świecie nie da się uciec. GIS jest doskonałym narzędziem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A.

14 LISTOPADA 2012. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. Analizy GIS w biznesie Imagis S.A. MapInfo Oficjalny dystrybutor TeleAtlas Dostawca map GFK Polonia Gfk Imagis Address Points MapGO Serwis lokalizacyjny IMAGIS Zumi Partner - Lokalizator internetowy Navteq

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH KAMIL MAŃK, ANDRZEJ WITA WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO COLLECTING DATA OF HYDRAULIC STRUCTURES

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants

Elżbieta Nachlik. Marco Hartman HKV Consultants Elżbieta Nachlik Cracow University of Technology Marco Hartman HKV Consultants Łączy nas woda 2010 Linked by water 2010 Warszawa, 11 października 2010 Polsko-holenderskie seminarium Zapobieganie powodziom

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZOWY MODUŁ OBSŁUGI POLITYKI EKSPLOATACYJNEJ SMOPE

SCENARIUSZOWY MODUŁ OBSŁUGI POLITYKI EKSPLOATACYJNEJ SMOPE Dr inż. Andrzej LOSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.262 SCENARIUSZOWY MODUŁ OBSŁUGI POLITYKI EKSPLOATACYJNEJ SMOPE Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Geograficzne systemy informatyczne Bezpieczeństwo Narodowe, sem. 4 Podstawy, historia i rozwój GIS Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 3(19), 2015

Management Systems in Production Engineering No 3(19), 2015 WARIANTOWA OCENA POLITYKI EKSPLOATACYJNEJ WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZAJĄCYCH SIECIOWYMI SYSTEMAMI TECHNICZNYMI Andrzej LOSKA Politechnika Śląska Streszczenie: Artykuł przedstawia praktyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Inwestycje Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2013-12-13 Sygnity S.A. Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska Krystyna Żochowska Biuro Informatyki 1. o systemie informacji przestrzennej, 2. zasoby miejskiego SIP w UMG, 3. organizacja wymiany zasobów

Bardziej szczegółowo

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową PL AQUIS Zarządzanie siecią wodociągową Jeżeli liczy się każda kro AQUIS jest wiodącym na rynku pakietem aplikacji do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami związanymi z systemami dystrybucji wody.

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Marcin Korszlak Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój

Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Innowacyjność w systemach zarządzania i monitorowania sieci wodociągowo kanalizacyjnej szansa na rozwój Dr inż. Janusz Karwot mgr inż. Radosław Zaręba Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu.

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty jakości są parametrem gospodarowania; wiążą się z rentownością

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Systematyka narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Kazimierz Jamroz Michalski Lech Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Wprowadzenie W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, dr Iwona Lejcuś, dr Iwona Zdralewicz mgr inż. Marzenna Strońska 13.03.2013 Wrocław Celem projektu SANAERO

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Warszawa jest miastem bardzo intensywnie rozwijającym się. Coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc GIS jest zintegrowanym systemem oprogramowania komputerowego i danych wykorzystywanym do prezentacji i zarządzania informacją odniesioną przestrzennie oraz analizowania relacji i modelowania procesów przestrzennych.

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Problem modelowania tekstowego opisu elementu geometrycznego

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska

Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Mgr Marzenna Strońska Projekt SANAERO ma na celu wsparcie współpracy transgranicznej w dziedzinie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS?

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS? Stanisław Białousz INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS? Konferencja ORSIP, Szczyrk 5-6 grudnia 2013 RZECZYWISTOŚD MODELE (OBRAZY RZECZYWISTOŚCI) MAPY ZDJĘCIA LOTNICZE ZDJĘCIA SATELITARNE

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012

Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012 METODY I TECHNIKI PROGNOZOWANIA WARTOŚCI KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI DLA POTRZEB WPROWADZANIA ZMIAN W ORGANIZACJI UTRZYMANIA RUCHU METHODS AND TECHNIQUES OF PREDICTION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W WARUNKACH KRYZYSU

DOSTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W WARUNKACH KRYZYSU DOSTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W WARUNKACH KRYZYSU Łukasz DZIEMBA Streszczenie: Podstawą sprawnego działania służb prewencji i ratownictwa w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń

Bardziej szczegółowo