Poniżej przedstawiam analizę tekstu umowy i zebrane zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców Trzebieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniżej przedstawiam analizę tekstu umowy i zebrane zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców Trzebieży."

Transkrypt

1 Rada Sołecka Trzebież, dnia 13 czerwca 2012 r. ul. Plażowa Trzebież Pan Władysław Diakun Burmistrz Gminy Police Dotyczy: aktualizacji umowy ZWiK Police. Wciągu kilku ostatnich dni otrzymaliśmy kilka niepokojących zgłoszeń od mieszkańców Trzebieży, z prośbą o pilną interwencję w sprawie rozsyłanych w miesiącu maju przez ZWiK Police aktualizacji umów o dostarczaniu wody i odprowadzanych ścieków z prywatnych posesji na terenie naszej miejscowości. W związku z wieloma zastrzeżeniami dotyczącymi zawartych w umowie sformułowań, zwracamy się do Pana Burmistrza o wnikliwe przeanalizowanie zgłoszonych zarzutów, oraz o interwencję i wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia zaistniałych faktów i nieprawidłowości. Poniżej przedstawiam analizę tekstu umowy i zebrane zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców Trzebieży. Licząc na wsparcie w tej sprawie, pozdrawiam: Sołtys Trzebieży: Iwona Strzelczyk

2 Dot.: uaktualniania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dnia 30 maja 2012 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przysłał do części mieszkańców Trzebieży pismo z informacją, że dokonuje uaktualniania umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. Do pisma załączono 2 egzemplarze tekstu umowy, podpisane przez Dyrektora inż.. Zbigniewa Koźlarka i Główną Księgową mgr Annę Raczyńską. Oto lista nieprawidłowości: Zakład zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na warunkach: 1 - określonych przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) winno być: przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 lub Dz.U oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Police zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej w Policach winno być: Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Police uchwalonym przez Radę Miejską w Policach uchwałą Nr X/80/03 z dnia 24 czerwca 2003 roku- oraz dostarczoną umową. - umowa jest datowana na dzień r. ale dwa egzemplarze tej umowy przysłano do podpisu przez gońca dopiero w dniu 30 maja 2012 r. Umowa powinna być datowana na dzień złożenia podpisów przez obie strony. Umowa jest czynnością prawną dwustronną. O UMOWIE Do zawarcia umowy może dojść w ten sposób, że strony w drodze rokowań (pertraktacji) uzgadniają poszczególne postanowienia umowy, które mają dla nich znaczenie. Zawarcie umowy następuje z chwilą uzgodnienia wszystkich postanowień, co do których toczyły się rokowania. Inny sposób zawarcia umowy polega na złożeniu oferty i jej przyjęciu. Oferta jest to oświadczenie woli zawierające propozycję zawarcia umowy na ściśle określonych warunkach. W tym przypadku nie zachodzi taka ewentualność. Umowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa i z zasadami współżycia społecznego. Skoro umowa jest czynnością dwustronną, znaczy to, że dwóch równorzędnych partnerów uzgadnia jej treść. W tym przypadku treść umowy została narzucona przez jedną ze stron, uwzględniająca głównie jej interes, bez jakichkolwiek uzgodnień z Odbiorcą, który został potraktowany impertynencko.

3 Zakład określił obowiązki Odbiorcy, nie licząc się z jego możliwościami technicznymi i finansowymi. Wspaniałomyślnie zaznaczył w 7 pkt 1, że przyłącze wodociągowe zostało wybudowane i sfinansowane przez Odbiorcę i stanowi jego własność, a w związku z tym ma on szereg obowiązków, jak : 1) utrzymanie właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ( 10 pkt1); 2) naprawa, remont, konserwacja oraz usuwanie awarii przyłącza wodociągowego ( 7 ust. 2);. 3) powinien niezwłocznie powiadomić Zakład o awariach występujących na przyłączu ( 7 ust. 9 i to samo powtórzone w 10 pkt 4); 4) powiadomić niezwłocznie Zakład o fakcie i terminie usunięcia awarii na przyłączu ( 8 pkt 2), a Zakład obciąży Odbiorcę za wodę straconą w wyniku awarii wyliczając jej koszt jako pochodną ciśnienia, średnicy rurociągu i czasu trwania awarii ( 8 pkt 3); 5) w przypadku awarii przyłącza Zakład wyłączony jest z odpowiedzialności odszkodowawczej za wynikłe szkody ( 8 ust. 1); Umowa powinna też zawierać załącznik określający sposób rozliczania wody bezpowrotnie zużytej ( 12 ust.8). Załącznika wraz z umową nie dostarczono. Zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 3a ustawy Zakład powinien określić warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Odbiorcy. Zakład nie określił, kto ma dokonać naprawy przyłącza, kiedy np. biegnie ono pod jezdnią lub kiedy trzeba użyć sprzętu specjalistycznego lub fachowej ekipy. Zakład odcina się całkowicie od odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody w przypadku awarii przyłącza eksploatowanego przez Odbiorcę ( 11 pkt 6 umowy) choć ma ustawowy obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody (art. 5 ust.1 przywołanej wyżej ustawy). Ustawa w art. 5 ust. 2 dopuszcza takie sformułowanie umowy, gdzie odbiorca usług nie odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji. Za zapewnienie dostaw wody odpowiada wówczas przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Również regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Police w 11 ust.2 określa, że zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej w przypadku, kiedy właścicielem przyłącza jest Zakład. Ponadto osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o zaopatrzeniu w wodę tak stanowi (art. 7 pkt 6 ustawy). Czyli zarówno ustawa jak i regulamin dostarczania wody dopuszcza taką możliwość, że za dostarczenie wody do zaworu za wodomierzem głównym jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny posiada stosowną dokumentację sieci i przyłączy wodociągowych, posiada środki i sprzęt techniczny do utrzymania sieci wodociągowej w stałej sprawności, ma też etatową ekipę fachowców kompetentną do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączenie rur z polietylenu wymaga specjalistycznego sprzętu (zgrzewarek) i

4 starannie przeszkolonych pracowników. Naturalną koleją rzeczy powinno być, że za stan techniczny przyłączy i usuwane awarii powinien odpowiadać zakład. Tym bardziej, że zarówno sieć wodociągowa jak i przyłącza zostały wybudowane za pieniądze podatników, a nie prywatnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Sieć wodociągowa została wybudowana ze środków budżetowych, czyli z pieniędzy podatników, a budowę przyłączy, zgodnie z art. 15 ust. 2, dokonały osoby ubiegające się w swoim czasie o przyłączenie nieruchomości do sieci, partycypując dodatkowo w tych kosztach. Istotnie. Przyłącza wodociągowe wybudowane zostały z naszych środków na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Materiałem, z którego wykonano te przyłącza, były rury stalowe zabezpieczone przed korozją taśmą denso (izolacyjno-antykorozyjna tkanina nasączona olejem mineralnym, stosowana w warunkach dużego zawilgocenia). W 2007 roku położono we wsi nowy wodociąg z rur polietylenowych, odpornych na korozję, i podłączono go do starej instalacji z rur stalowych, częściowo skorodowanych. Przy tym miejscowo usunięto izolację antykorozyjną na połączeniach rur plastikowych ze stalowymi. Można przypuszczać, że za kilka lat te odcinki przyłączy będą ulegać awariom, a co za tym idzie wygenerują koszty, którymi obciąży się Odbiorców. W treści umowy Zakład nie zaznaczył jednak, że art. 31 ust.1 ustawy zezwala osobom, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na przekazanie ich odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Jeżeli dotychczas Zakład czuł się właścicielem przyłącza, to dlaczego nagle pozbywa się jego. Fakt, iż przyłącze zostało wybudowane ze środków Odbiorcy, nie stoi na przeszkodzie, żeby Odbiorca pozbył się tego dobra na rzecz Zakładu. Zakład nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż termin przedawnienia roszczeń dawno minął. W 3 ust.1 umowy Zakład określił, że miejscem dostarczenia wody jest miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do sieci. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Takie określenie miejsca dostarczenia wody (miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do sieci) skutkuje przeniesieniem odpowiedzialności za utrzymanie przyłącza na Odbiorcę, co technicznie jest niemożliwe, a bardzo często leży daleko poza możliwościami finansowymi przeciętnego mieszkańca Trzebieży. W poprzednich umowach miejscem dostarczenia wody był zawór za wodomierzem głównym. Problem identycznej w brzmieniu umowy był rozpatrywany w 2007 roku na zebraniu mieszkańców wsi Trzebież. Wówczas ZWiK wycofał się z przedstawiania mieszkańcom Trzebieży do podpisu niekorzystnej dla nich umowy. Ale, jak widać obecnie, nie zaniechał tego procederu. Umowy takie są sukcesywnie podsyłane do podpisu pod pozorem ich uaktualnienia. Bezczelność czy zimne wyrachowanie ze strony dyrekcji zakładu? A może by zacytować jednego z klasyków znanej partii opozycyjnej? : Naród głupi to kupi. Istotnie, niektórzy podpisali tę umowę!

5 Dyrekcja ZWiK naruszyła zasady współżycia społecznego, czyli co najmniej minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Zasady współżycia społecznego stanowią element porządku prawnego. W tym kontekście zachowanie dyrekcji Zakładu i całości towarzyszących mu okoliczności na to wskazują. Tak więc umowa przedłożona przez Zakład zawiera szereg niekorzystnych dla odbiorców sformułowań, a w szczególności przeniesienia kosztów utrzymania części sieci wodociągowej na odbiorców usług. Narusza w rażący sposób dotychczasowe ustalenia dotyczące dostarczenia wody. W związku z powyższym wnosimy o: 1) umowa, jak sama nazwa wskazuje, powinna być UMOWĄ czyli dokumentem prawnym wypracowanym przez obie umawiające się strony, a nie jednostronnym narzuceniem postanowień przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 2) umowa powinna uwzględnić możliwości techniczne i finansowe przeciętnego Odbiorcy usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie utrzymania i usuwania ewentualnych awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) należy dokonać przejęcia przez Zakład wszystkich przyłączy od właścicieli nieruchomości i w ten sposób raz na zawsze uregulować odpowiedzialność zakładu za sprawne działanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej we wsi Trzebież; 4) przedsiębiorstwo powinno przyjąć na siebie odpowiedzialność za utrzymanie i sprawne działanie całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, łącznie z przyłączami; 5) w umowie należy określić miejsce dostarczenia wody przez zakład - zawór za wodomierzem głównym idąc w stronę budynku (posesji) Odbiorcy; 6) o praktykach stosowanych przez ZWiK w Policach wobec odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych poinformować: a) Burmistrza miasta Police, jako organ nadzorujący działalność Zakładu; b) UOKiK, jako centralny organ administracji państwowej w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące w/w aspektów. Mieszkańcy Trzebieży.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 387/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr RBG-18/2012

Decyzja Nr RBG-18/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-01/12/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo