Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego"

Transkrypt

1 Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego Spis treści 1. Słownik terminów Opis Portalu sprzedaŝowego Dostęp do Portalu Logowanie Procedura A Procedura B Procedura C Procedura blokowania dostępu Elementy funkcjonalne Portalu SprzedaŜ i obsługa produktów Banku Informacja o produktach Banku Aktualności / Komunikaty Raporty sprzedaŝy Kontakt z Bankiem Procedury awaryjne Pojęcia i skróty Awaria Portalu Błąd lub problem w Portalu Utrata danych do logowania... 19

2 1. Słownik terminów Bank Bank Pocztowy S.A. hasło jest to ciąg co najmniej 8 znaków, który zawiera: małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne (nie moŝe zawierać polskich liter). identyfikator - jest to stały ciąg znaków nadany przez Bank, przypisany do UŜytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Portalu. link element nawigacyjny (łącze) zaznaczony podkreśleniem oraz strzałką ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź róŝnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku). Partner osoba prawna lub fizyczna posiadająca zawartą z Bankiem umowę w zakresie sprzedaŝy produktów finansowych Banku. Poczta Poczta Polska S.A. Portal Portal sprzedaŝowy Banku Pocztowego dostępny pod adresem https://portal.pocztowy.pl, Program Lojalnościowy - system motywowania pracowników Poczty poprzez premiowanie określonego w Zasadach poziomu sprzedaŝy produktów finansowych Banku w sieci sprzedaŝy Poczty strona logowania strona internetowa dostępna pod adresem https://portal.pocztowy.pl, zawierająca w lewym górnym roku okno Logowanie umoŝliwiające wpisanie Identyfikatora i Hasła. UP placówka Poczty Polskiej UŜytkownik pracownik Poczty lub Banku, lub Partner, korzystający z Portalu lub ubiegający się o dostęp do korzystania z Portalu

3 2. Opis Portalu sprzedaŝowego Portal jest systemem informatycznym umoŝliwiającym sprzedaŝ niektórych produktów finansowych Banku Pocztowego oraz wszechstronne wsparcie pracowników sieci sprzedaŝy. Portal jest dostępny pod postacią stron internetowych dostępnych w sieci wewnętrznej Banku oraz Poczty, a takŝe w sieci Internet. Korzystać z Portalu mogą tylko uprawomocnieni pracownicy Banku, Poczty oraz Partnerzy, którzy potwierdzą swoje prawo do korzystania z Portalu poprzez podanie nadanego przez Bank osobistego Identyfikatora oraz Hasła czyli tzw. logowanie. Uwaga! Identyfikator i hasło naleŝy zabezpieczyć i nie udostępniać ich innym osobom! W przypadku utraty tych danych (zapomnienie, zagubienie, pozyskanie przez osobę trzecią, itp.) naleŝy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku i odnowić dane przez: wypełnienie właściwego formularza elektronicznego o odzyskanie dostępu (formularze są dostępne na stronie logowania do Portalu po naciśnięciu właściwego linku w oknie Logowanie, poniŝej przycisku Zaloguj ) lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie dzwoniąc do Call Center Banku pod numer (do odnowienia danych wymagana jest autoryzacja uŝytkownika na podstawie odpowiedzi na pytanie autoryzacyjne ustanowione podczas procesu uzyskiwania dostępu do Portalu). (Szczegółowe informacje dotyczące procesu odzyskania danych logowania dostępne są: w formularzu elektronicznym lub telefonicznie podczas dokonywania zgłoszenia)

4 3. Dostęp do Portalu Logowanie 3.1 Procedura A dla uŝytkowników, którzy juŝ logowali się do Portalu - posiadają osobisty Identyfikator i Hasło (nie ma znaczenia czy uczestniczą w Programie Lojalnościowym czy teŝ nie) UŜytkownicy Portalu, którzy juŝ logowali się do Portalu - posiadający nadany osobisty Identyfikator oraz ustalone własne Hasło w celu zalogowania się do Portalu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu w tym celu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter - powinna otworzyć się poniŝsza strona: b) następnie wprowadzić w odpowiednie pola znajdujące się w oknie Logowanie identyfikator i hasło i zatwierdzić przyciskiem Enter lub myszką nacisnąć klawisz Zaloguj powinna otworzyć się strona główna Portalu (poniŝej):

5 następnie uŝytkownik moŝe wybrać i uruchomić dostępne dla jego roli opcje. 3.2 Procedura B dla UŜytkowników, którzy jeszcze nigdy nie logowali się do Portalu, ale którzy uczestniczą w Programie Lojalnościowym UŜytkownicy, którzy jeszcze nigdy nie logowali się do Portalu, ale którzy uczestniczą w programie Programie Lojalnościowym w celu zalogowania się do Portalu powinni sami aktywować swój dostęp do Portalu tzn. uzyskać swój osobisty Identyfikator i Hasło, w tym celu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl - i zatwierdzić przyciskiem Enter powinna otworzyć się poniŝsza strona

6 b) uruchomić i przejść proces aktywacji dostępu (proces aktywacji jest krótki i kończy się zalogowaniem do Portalu), w celu uruchomienia procesu aktywacji naleŝy kliknąć w link Aktywacja dostępu znajdujący się na stronie Logowania wyświetli się okno: Formularz aktywacji dostępu do Portalu - ustalenie Hasła c) aktywacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza: naleŝy wpisać we właściwe pola swój numer PESEL i numer NIP oraz dwa razy wpisać własne, osobiście ustalone hasło (musi składać się ono co najmniej z 8 znaków, zawierać małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) i zatwierdzić przyciskiem Aktywuj, wyświetli się okno:

7 Formularz aktywacji dostępu do Portalu - ustalenie Identyfikatora d) NaleŜy koniecznie zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu swoje ustalone hasło i wyświetlony identyfikator. Dzięki nim uŝytkownik moŝe logować się do Portalu. Uwaga! W przypadku braku moŝliwości aktywacji dostępu do Portalu (uzyskanie osobistego identyfikatora) problem naleŝy zgłosić do Banku. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: a) wypełniając formularz elektroniczny Zgłoszenie do Banku Awarii / Błędu / Problemu dostępny na stronie logowania (formularz uruchamia się przez naciśnięcie myszką klawisza Kontakt z Bankiem ) lub b) dzwoniąc do Call Center Banku pod numer e) Po wykonaniu tych czynności uŝytkownik jest juŝ zalogowany do Portalu i moŝe wybrać i uruchomić dostępne dla jego roli opcje.

8 3.3 Procedura C dla UŜytkowników, którzy jeszcze nie logowali się do Portalu i nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym Uwaga! Procedura uzyskiwania dostępu do Portalu dla pracowników nie zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym w załoŝeniu i podstawowej funkcjonalności nie powoduje przystąpienia do Programu lojalnościowego. Taka moŝliwość jest opcjonalna, ale wyłącznie po świadomym i celowym jej wyborze przez osobę, która dokonuje swojej rejestracji do Portalu oraz zatwierdzeniu przez przełoŝonego. UŜytkownicy, którzy jeszcze nie logowali się do Portalu i nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym powinni dokonać rejestracji w Portalu, w tym celu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu w tym celu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter powinna otworzyć się poniŝsza strona: b) uruchomić, wypełnić, wydrukować i wysłać do Banku formularz rejestracji dostępny na stronie logowania. W celu wypełnienia i wysłania formularza naleŝy kliknąć w link Formularz rejestracji znajdujący się na dole środkowej części strony. wyświetli się okno:

9 Formularz zgłoszeniowy c) Wypełnianie formularza: - w formularzu naleŝy najpierw wybrać właściwą opcję w zaleŝności od decyzji uŝytkownika (uzyskanie dostępu do Portalu lub przystąpienie do Programu lojalnościowego oraz uzyskanie dostępu do Portalu), a następnie wypełnić wszystkie wymagane dane: dotyczące pracownika Poczty, placówki pocztowej, w której zatrudniony jest pracownik, osoby potwierdzającej zatrudnienie w Poczcie, a takŝe odpowiedz na wybrane pytanie autoryzujące (w celu umoŝliwienia autoryzacji uŝytkownika podczas ewentualnej rozmowy telefonicznej z Call Center Banku lub do odzyskania utraconego Hasła dostępu do Portalu), - po wypełnieniu wszystkich danych naleŝy wydrukować formularz i sprawdzić wpisane dane wydrukowany dokument powinien wyglądać jak poniŝej:

10 - po wydrukowaniu formularza i sprawdzeniu wpisanych danych naleŝy wysłać elektronicznie formularz klikając przycisk Wyślij d) Po elektronicznym wysłaniu formularza w celu kontynuacji procedury naleŝy wydrukowany formularz przedłoŝyć do zatwierdzenia przełoŝonemu np. naczelnikowi urzędu (jeśli UP jest wieloosobowy) lub Kierownikowi Działu SprzedaŜy Usług Finansowych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w przypadku urzędów jednoosobowych lub braku naczelnika, który składa w wyznaczonym miejscu na formularzu swój podpis z pieczątką imienną oraz datą. NaleŜy wykonać i zachować dla siebie kopię formularza, a oryginał naleŝy odesłać do Banku pod adres: Bank Pocztowy S.A. Centrala Bydgoszcz ul. Jagiellońska 17 z dopiskiem Portal. Formularz bez akceptacji naczelnika UP lub KDSUF nie będzie dalej procedowany w Banku. e) W celu przyspieszenia procesu uzyskania dostępu do Portalu kopię podpisanego przez pracownika Poczty i zatwierdzonego przez naczelnika właściwego UP lub KDSUF ORJ CP formularza moŝna przesłać do Banku faksem na numer Po jej otrzymaniu upowaŝniony pracownik Banku rozpocznie proces aktywacji dostępu do Portalu.

11 f) W celu zakończenia procesu uzyskania dostępu do Portalu, w dni robocze w godzinach uŝytkownik, który wypełnił formularz powinien po upływie ok. godziny od przesłania do Banku faksem formularza rejestracji dokonać aktywacji dostępu, postępując zgodnie z Procedurą B. (Uwaga! Oryginał formularza rejestracji powinien wpłynąć do Banku w terminie 14 dni od dnia aktywowania dostępu do Portalu. JeŜeli w ciągu 14 dni od dnia aktywacji dostępu nie wpłynie do Banku oryginał formularza rejestracji dostęp do Portalu moŝe zostać zablokowany. 3.4 Procedura blokowania dostępu Dostęp uŝytkownika do Portalu jest blokowany (zablokowanie hasła) w przypadkach: a) po wpłynięciu do Banku elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia utraty danych logowania b) po wpłynięciu do Banku od uprawnionego pracownika Poczty (naczelnika UP - jeśli UP jest wieloosobowy - lub Kierownika Działu SprzedaŜy Usług Finansowych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty - w przypadku urzędów jednoosobowych lub braku naczelnika), lub pracownika jednostki poświadczającej zatrudnienie w Poczcie informacji (drogą pisemną na adres Banku, elektroniczną na adres lub telefoniczną do Call Center Banku na nr ) o ustaniu zatrudnienia uŝytkownika w Poczcie lub zmiany warunków pracy w sposób skutkujący utratą statusu UŜytkownika. W/w pracownicy Poczty przypadku podjęcia informacji o fakcie planowanego zakończenia zatrudnienia lub zmiany warunków pracy w strukturach Poczty przez podległego UŜytkownika, powinni przekazać tą informację do Banku w terminie min. 1 dzień roboczy przed datą zmiany. Informacja powinna zawierać: - Imię i Nazwisko, nazwę UP oraz telefon kontaktowy pracownika dokonującego zgłoszenia, - datę zakończenia / zmiany warunków pracy, - klauzulę Proszę o zablokowanie dostępu do Portalu sprzedaŝowego dla: - imię i nazwisko oraz nazwę UP UŜytkownika, którego dostęp do Portalu ma być zablokowany

12 4. Elementy funkcjonalne Portalu Portal składa się z dwóch części: głównej sprzedaŝowej dostępnej po wybraniu na stronie głównej zakładki Moja sprzedaŝ oraz uzupełniającej szkoleniowej dostępnej po wybraniu zakładki Moje szkolenia. Elementy funkcjonalne Portalu dostępne w części Moja sprzedaŝ: 4.1 SprzedaŜ i obsługa produktów Banku SprzedaŜ produktów Banku poprzez Portal (proces elektroniczny) odbywa się po przez wypełnienie wybranego wniosku elektronicznego dostępnego zgodnie z uprawnieniami przypisanymi do roli UŜytkownika po zalogowaniu w oknie Wnioski Instrukcje sprzedaŝy poszczególnych produktów są dostępne poprzez wybranie zakładki Baza wiedzy, a następnie wybranie linku Instrukcje 4.2 Informacja o produktach Banku Informacje o poszczególnych produktach z oferty Banku są dostępne poprzez wybranie zakładki Produkty, następnie wybranie segmentu klientów (indywidualni, mikrobiznes) oraz wybranie z lewej strony grupy produktów (konta, kredyty, lokaty, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, bankowość elektroniczna) i następnie wybranie konkretnego produktu finansowego. Dostępne informacje są identyczne z ofertą prezentowaną klientom na stronach internetowych Banku.

13 4.3 Aktualności / Komunikaty BieŜące (nie przeczytane przez UŜytkownika) aktualności z zakresu sprzedaŝy oraz komunikaty dotyczące wystąpienia sytuacji wyjątkowych są dostępne na stronie głównej Portalu (bezpośrednio po zalogowaniu):, natomiast wszystkie aktualności i komunikaty są dostępne zawsze poprzez wybranie zakładki Aktualności, i następnie wybranie linku Archiwum aktualności :

14 4.4 Raporty sprzedaŝy Raporty sprzedaŝy udostępniane są UŜytkownikom w zaleŝności od posiadanej roli. Podstawową rolą UŜytkownika jest bezpośredni sprzedawca i dla tej roli dostępne są następujące raporty: a) zestawienie indywidualnej sprzedaŝy UŜytkownika w bieŝącym lub minionym okresie sprzedaŝowym zagregowanej w grupy produktowe, które jest dostępne na stronie głównej Portalu b) zestawienie szczegółowe indywidualnej sprzedaŝy UŜytkownika w bieŝącym lub minionym okresie sprzedaŝowym, które jest dostępne po wybraniu zakładki Raporty 4.5 Kontakt z Bankiem Bezpośredni kontakt z Bankiem poprzez Portal jest moŝliwy (poprzez naciśnięcie przycisku Kontakt z Bankiem dostępnego zawsze w prawym górnym rogu strony) w przypadkach:

15 a) przed zalogowaniem do Portalu - w celu zgłoszenia problemu związanego z logowaniem do Portalu (po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia pracownik Banku kontaktuje się z UŜytkownikiem Portalu telefonicznie).

16 5. Procedury awaryjne 5.1 Pojęcia i skróty Nazwa Awaria Błąd Klient UŜytkownik Systemy Poczty Systemy Banku Portal sprzedaŝowy Strony Dostawca BP Dostawca PP Call Center BP (CC BP) Service Desk BP (SD BP) Service Desk PP (SD PP) Dział Monitorowania (DM) Serwis POSTDATA Serwis Asseco Poland Usługa Broadcast Opis niemoŝliwość realizacji procesów biznesowych ograniczenie e w realizacji procesów biznesowych odbiorca usług finansowych świadczonych wspólnie przez Bank i Pocztę Polską pracownik Banku lub Poczty Polskiej - osoba korzystająca z narzędzi informatycznych przy realizacji usług finansowych świadczonych wspólnie przez Bank i Pocztę Polską Systemy wspierające obsługę produktów pasywnych BP (Poczta 2000, epoczta, MBP, WAN, SEDI/MQ) Systemy wspierające obsługę produktów pasywnych i aktywnych BP (SUB, SEDI, Portal SprzedaŜowy) System Banku wspierający czynności sprzedaŝowe produktów BP w placówkach PP oraz obsługę produktów kredytowych Bank Pocztowy S.A. (BP), Poczta Polska S.A. (PP) firma dostarczająca Systemy BP ( np. Asseco Poland i POSTDATA w zakresie usług serwisowych węzła SEDI) Firma dostarczająca Systemy Poczty (np. POSTDATA S.A.) jednostka Banku przyjmująca zgłoszenia od uŝytkowników systemu Poczty w zakresie porad merytorycznych centralna jednostka Banku przyjmująca zgłoszenia od SD PP w zakresie zgłoszeń informatycznych komórki organizacyjne Centrum Informatyki Poczty Polskiej przyjmujące zgłoszenia od uŝytkowników Systemów Poczty i od SD BP w zakresie zgłoszeń informatycznych Jednostka PP zajmująca się monitorowaniem systemów informatycznych jednostka POSTDATA S.A. przyjmująca zgłoszenia od SD PP dotyczące Systemów POCZTA jednostka Asseco Poland przyjmująca zgłoszenia od SD BP dotyczące systemu bankowego Proces odebrania informacji z Banku Pocztowego i wyświetlenie jej we wszystkich UP lub w wybranym UP obsługujących operacje grupy 6 w Module Bankowości Pocztowej. Informacja będzie zawierała uwagi m.in. waŝne informacje o pracy systemów np. błędach planowanych przerwach pracy systemu itp.

17 Porada merytoryczna Incydent Rozwiązanie zastępcze uzyskanie porady w zakresie obsługi klienta, wykonania operacji lub działania danego produktu/ usługi bankowej kaŝde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania usługi, które powoduje lub moŝe powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniŝenie jej jakości Awaryjne procedury postępowania lub wykorzystania systemu, które słuŝą podtrzymywaniu ciągłości pracy UP i obsługi klientów UŜyte skróty: UP urząd pocztowy PP Poczta Polska BP Bank Pocztowy SEDI System Elektronicznej Dystrybucji Informacji SUB Serwer Usług Bankowych MBP/MOU funkcjonalności MBP w zakresie Obsługi UpowaŜnień MBP Moduł Bankowości Pocztowej, UIO Unikalny Identyfikator Operacji ORJ Oddziały Rejonowe PP RWI Regionalny Wydział Informatyki DWI Dział Wsparcia Informatycznego DM Dział Monitorowania, 5.2 Awaria Portalu (Procedura wsparcia informatycznego zawarta jest w pkt. 2.3 Zasad współpracy serwisów: Poczta Polska S.A. - Bank Pocztowy S.A. Dostawcy) Przekazywanie zgłoszeń o problemach informatycznych UŜytkownicy poszczególnych Systemów zgłaszają incydenty zawsze do Service Desk Poczty Polskiej (SD PP). 1. UŜytkownicy Systemów Poczty oraz Portalu sprzedaŝowego zgłaszają incydenty zawsze do SD PP. SD PP weryfikuje zgłoszony incydent z danymi o awariach z DM. SD PP przystępuje do analizy i w przypadku gdy rozwiązanie jest moŝliwe w ramach zasobów PP następuje zamknięcie incydentu oraz zakończenie realizacji procedury. 2. Jeśli usunięcie przyczyny powstania incydentu nie jest moŝliwe w ramach zasobów PP wówczas SD PP wstępnie ocenia czy zgłoszenie dotyczy systemu PP czy teŝ BP. 3. Jeśli incydent dotyczy systemu PP wówczas zgłoszenie jest przekazywane do Serwisu Postdata za pomocą wybranego kanału zgłaszania incydentów (według zasad określonych w umowach). 4. Po przekazaniu incydentu przez SD PP do Serwisu Postadata podlega on weryfikacji pod kątem prawidłowej diagnozy przyczyn jego powstania. Jeśli zgłoszenie dotyczy Systemów Poczty, to Serwis Postdata przystępuje do analizy i przekazania rozwiązania do SD PP następuje zakończenie realizacji procedury. Jeśli zgłoszenie odnosić się będzie do systemu BP, to Serwis Postdata przekazuje taką informację do SD PP.

18 5. Jeśli incydent dotyczy systemu bankowego wówczas jest on przekazywany do SD BP na adres (według zasad określonych w umowach). Przekazywane informacje muszą być zgodne z wytycznymi określonymi w poniŝej (Opis zgłoszenia) 6. SD BP przyjmuje zgłoszenia z SD PP, przystępuje do analizy przyczyn powstania incydentu i przekazuje wyniki analizy do SD PP. Następuje zakończenie realizacji procedury. 7. SD PP za kaŝdym razem po zakończeniu realizacji procedury rozwiązywania incydentu przekazuje opis realizacji zgłoszenia do UŜytkownika zgłaszającego problem informatyczny. Opis zgłoszenia Incydenty przekazywane przez SD PP do SD BP powinny zawierać następujące informacje: *)wypełnia zgłaszający Dane o zgłaszającym Nazwa firmy / placówki nazwa Strony zgłaszającej problem Imię i nazwisko osoby zgłaszającej dane pracownika IT zgłaszającego problem Imię i nazwisko osoby merytorycznej dane uŝytkownika zgłaszającego incydent Telefon kontaktowy telefon do osoby zgłaszającej problem *)wypełnia zgłaszający Dane zgłoszenia Numer zgłoszenia z SD numer nadaje Strona zgłaszająca zgodnie z własnym systemem rejestracji zgłoszeń Data wystąpienia problemy Y-M-D Data zaobserwowania problemu HH:MM Program, w jakim zaobserwowano Nazwa programu (usługi IT), w jakim problem zaobserwowano nieprawidłowe działanie Numer wersji programu Identyfikator kolejnej wersji programu na której incydent zaobserwowano *)wypełnia zgłaszający Pełna ścieŝka do opcji Szczegółowy opis problemu Przykład UIO Komunikat xml Opis zgłoszenia dokładny opis kaŝdego wykonanego kroku, który doprowadzi do powstania problemu opis ma być na tyle dokładny, aby dział diagnozujący problem mógł powtórzyć dokładnie przebieg wydarzeń opis powinien zawierać na czym problem polega i jak powinno funkcjonować prawidłowo. MoŜna takŝe opisać zalecenia jeśli problem związany jest z wykonaną operacją naleŝy podać UIO jeśli problem związany jest z wykonaną operacją naleŝy skopiować komunikat xml, jeśli Strona ma dostęp do przeglądania komunikatów. Jeśli strona nie ma dostępu do Komunikatu xml, to wskazane jest

19 Print screen (zrzut ekranu) dołączenie printscreen u komunikatu. Jeśli na ekranie widoczny jest błąd (komunikat) *)wypełnia przyjmujący zgłoszenie Opis realizacji zgłoszenia Data i godzina przyjęcia zgłoszenia Numer zgłoszenia z SD Realizujący Uwagi do zgłoszenia Plan realizacji zgłoszenia 5.3 Błąd lub problem w Portalu (Procedura wsparcia merytorycznego zawarta jest w pkt. 2.2 Zasad współpracy serwisów: Poczta Polska S.A. - Bank Pocztowy S.A. Dostawcy) Przekazywanie zgłoszeń o problemach merytorycznych W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego wykonywania zadań przy realizacji usług bankowych, pracownik PP moŝe skorzystać z pomocy CC BP. Zapytanie moŝe być zgłoszone za pomocą zgłoszenia telefonicznego na numer Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: o dane osoby zgłaszającej, o telefon kontaktowy osoby zgłaszającej o UP w jakim pracuje osoba zgłaszająca, o opisanie, jakie czynności wykonuje osoba zgłaszająca, o jakie wątpliwości/problemy osoba zgłaszająca napotkała przy wykonaniu danej czynności Porady udzielane są na bieŝąco przez CC BP, w trakcie rozmowy telefonicznej, odpowiedzi pisemnej w formie elektronicznej poprzez Portal sprzedaŝowy lub w postaci pisemnej informacji, o ile wymaga tego treść udzielanej porady, jednak nie później niŝ w ciągu 2 dni roboczych od odebrania zgłoszenia (w przypadku gdy CC BP nie jest w stanie rozwiązać problemu podczas rozmowy. JeŜeli zgłoszenie wykracza poza poradę merytoryczną lub dotyczy funkcjonalności systemu PP, pracownik CC BP informuje zgłaszającego, aby problem przekazał do SD PP 5.4 Utrata danych do logowania W przypadku utraty danych do logowania (zapomnienie, zagubienie, pozyskanie przez osobę trzecią, itp.) naleŝy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku i odnowić dane przez: wypełnienie właściwego formularza elektronicznego o odzyskanie dostępu (formularze są dostępne na stronie logowania do Portalu po naciśnięciu właściwego linku w oknie Logowanie, poniŝej przycisku Zaloguj )

20 lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie dzwoniąc do Call Center Banku pod numer (do odnowienia danych wymagana jest autoryzacja uŝytkownika na podstawie odpowiedzi na pytanie autoryzacyjne ustanowione podczas procesu uzyskiwania dostępu do Portalu). (Szczegółowe informacje dotyczące procesu odzyskania danych logowania dostępne są: w formularzu elektronicznym lub telefonicznie podczas dokonywania zgłoszenia)

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo