Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego"

Transkrypt

1 Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego Spis treści 1. Słownik terminów Opis Portalu sprzedaŝowego Dostęp do Portalu Logowanie Procedura A Procedura B Procedura C Procedura blokowania dostępu Elementy funkcjonalne Portalu SprzedaŜ i obsługa produktów Banku Informacja o produktach Banku Aktualności / Komunikaty Raporty sprzedaŝy Kontakt z Bankiem Procedury awaryjne Pojęcia i skróty Awaria Portalu Błąd lub problem w Portalu Utrata danych do logowania... 19

2 1. Słownik terminów Bank Bank Pocztowy S.A. hasło jest to ciąg co najmniej 8 znaków, który zawiera: małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne (nie moŝe zawierać polskich liter). identyfikator - jest to stały ciąg znaków nadany przez Bank, przypisany do UŜytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Portalu. link element nawigacyjny (łącze) zaznaczony podkreśleniem oraz strzałką ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź róŝnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku). Partner osoba prawna lub fizyczna posiadająca zawartą z Bankiem umowę w zakresie sprzedaŝy produktów finansowych Banku. Poczta Poczta Polska S.A. Portal Portal sprzedaŝowy Banku Pocztowego dostępny pod adresem https://portal.pocztowy.pl, Program Lojalnościowy - system motywowania pracowników Poczty poprzez premiowanie określonego w Zasadach poziomu sprzedaŝy produktów finansowych Banku w sieci sprzedaŝy Poczty strona logowania strona internetowa dostępna pod adresem https://portal.pocztowy.pl, zawierająca w lewym górnym roku okno Logowanie umoŝliwiające wpisanie Identyfikatora i Hasła. UP placówka Poczty Polskiej UŜytkownik pracownik Poczty lub Banku, lub Partner, korzystający z Portalu lub ubiegający się o dostęp do korzystania z Portalu

3 2. Opis Portalu sprzedaŝowego Portal jest systemem informatycznym umoŝliwiającym sprzedaŝ niektórych produktów finansowych Banku Pocztowego oraz wszechstronne wsparcie pracowników sieci sprzedaŝy. Portal jest dostępny pod postacią stron internetowych dostępnych w sieci wewnętrznej Banku oraz Poczty, a takŝe w sieci Internet. Korzystać z Portalu mogą tylko uprawomocnieni pracownicy Banku, Poczty oraz Partnerzy, którzy potwierdzą swoje prawo do korzystania z Portalu poprzez podanie nadanego przez Bank osobistego Identyfikatora oraz Hasła czyli tzw. logowanie. Uwaga! Identyfikator i hasło naleŝy zabezpieczyć i nie udostępniać ich innym osobom! W przypadku utraty tych danych (zapomnienie, zagubienie, pozyskanie przez osobę trzecią, itp.) naleŝy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku i odnowić dane przez: wypełnienie właściwego formularza elektronicznego o odzyskanie dostępu (formularze są dostępne na stronie logowania do Portalu po naciśnięciu właściwego linku w oknie Logowanie, poniŝej przycisku Zaloguj ) lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie dzwoniąc do Call Center Banku pod numer (do odnowienia danych wymagana jest autoryzacja uŝytkownika na podstawie odpowiedzi na pytanie autoryzacyjne ustanowione podczas procesu uzyskiwania dostępu do Portalu). (Szczegółowe informacje dotyczące procesu odzyskania danych logowania dostępne są: w formularzu elektronicznym lub telefonicznie podczas dokonywania zgłoszenia)

4 3. Dostęp do Portalu Logowanie 3.1 Procedura A dla uŝytkowników, którzy juŝ logowali się do Portalu - posiadają osobisty Identyfikator i Hasło (nie ma znaczenia czy uczestniczą w Programie Lojalnościowym czy teŝ nie) UŜytkownicy Portalu, którzy juŝ logowali się do Portalu - posiadający nadany osobisty Identyfikator oraz ustalone własne Hasło w celu zalogowania się do Portalu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu w tym celu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter - powinna otworzyć się poniŝsza strona: b) następnie wprowadzić w odpowiednie pola znajdujące się w oknie Logowanie identyfikator i hasło i zatwierdzić przyciskiem Enter lub myszką nacisnąć klawisz Zaloguj powinna otworzyć się strona główna Portalu (poniŝej):

5 następnie uŝytkownik moŝe wybrać i uruchomić dostępne dla jego roli opcje. 3.2 Procedura B dla UŜytkowników, którzy jeszcze nigdy nie logowali się do Portalu, ale którzy uczestniczą w Programie Lojalnościowym UŜytkownicy, którzy jeszcze nigdy nie logowali się do Portalu, ale którzy uczestniczą w programie Programie Lojalnościowym w celu zalogowania się do Portalu powinni sami aktywować swój dostęp do Portalu tzn. uzyskać swój osobisty Identyfikator i Hasło, w tym celu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl - i zatwierdzić przyciskiem Enter powinna otworzyć się poniŝsza strona

6 b) uruchomić i przejść proces aktywacji dostępu (proces aktywacji jest krótki i kończy się zalogowaniem do Portalu), w celu uruchomienia procesu aktywacji naleŝy kliknąć w link Aktywacja dostępu znajdujący się na stronie Logowania wyświetli się okno: Formularz aktywacji dostępu do Portalu - ustalenie Hasła c) aktywacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza: naleŝy wpisać we właściwe pola swój numer PESEL i numer NIP oraz dwa razy wpisać własne, osobiście ustalone hasło (musi składać się ono co najmniej z 8 znaków, zawierać małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) i zatwierdzić przyciskiem Aktywuj, wyświetli się okno:

7 Formularz aktywacji dostępu do Portalu - ustalenie Identyfikatora d) NaleŜy koniecznie zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu swoje ustalone hasło i wyświetlony identyfikator. Dzięki nim uŝytkownik moŝe logować się do Portalu. Uwaga! W przypadku braku moŝliwości aktywacji dostępu do Portalu (uzyskanie osobistego identyfikatora) problem naleŝy zgłosić do Banku. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: a) wypełniając formularz elektroniczny Zgłoszenie do Banku Awarii / Błędu / Problemu dostępny na stronie logowania (formularz uruchamia się przez naciśnięcie myszką klawisza Kontakt z Bankiem ) lub b) dzwoniąc do Call Center Banku pod numer e) Po wykonaniu tych czynności uŝytkownik jest juŝ zalogowany do Portalu i moŝe wybrać i uruchomić dostępne dla jego roli opcje.

8 3.3 Procedura C dla UŜytkowników, którzy jeszcze nie logowali się do Portalu i nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym Uwaga! Procedura uzyskiwania dostępu do Portalu dla pracowników nie zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym w załoŝeniu i podstawowej funkcjonalności nie powoduje przystąpienia do Programu lojalnościowego. Taka moŝliwość jest opcjonalna, ale wyłącznie po świadomym i celowym jej wyborze przez osobę, która dokonuje swojej rejestracji do Portalu oraz zatwierdzeniu przez przełoŝonego. UŜytkownicy, którzy jeszcze nie logowali się do Portalu i nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym powinni dokonać rejestracji w Portalu, w tym celu powinni: a) wejść na stronę logowania do Portalu w tym celu naleŝy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter powinna otworzyć się poniŝsza strona: b) uruchomić, wypełnić, wydrukować i wysłać do Banku formularz rejestracji dostępny na stronie logowania. W celu wypełnienia i wysłania formularza naleŝy kliknąć w link Formularz rejestracji znajdujący się na dole środkowej części strony. wyświetli się okno:

9 Formularz zgłoszeniowy c) Wypełnianie formularza: - w formularzu naleŝy najpierw wybrać właściwą opcję w zaleŝności od decyzji uŝytkownika (uzyskanie dostępu do Portalu lub przystąpienie do Programu lojalnościowego oraz uzyskanie dostępu do Portalu), a następnie wypełnić wszystkie wymagane dane: dotyczące pracownika Poczty, placówki pocztowej, w której zatrudniony jest pracownik, osoby potwierdzającej zatrudnienie w Poczcie, a takŝe odpowiedz na wybrane pytanie autoryzujące (w celu umoŝliwienia autoryzacji uŝytkownika podczas ewentualnej rozmowy telefonicznej z Call Center Banku lub do odzyskania utraconego Hasła dostępu do Portalu), - po wypełnieniu wszystkich danych naleŝy wydrukować formularz i sprawdzić wpisane dane wydrukowany dokument powinien wyglądać jak poniŝej:

10 - po wydrukowaniu formularza i sprawdzeniu wpisanych danych naleŝy wysłać elektronicznie formularz klikając przycisk Wyślij d) Po elektronicznym wysłaniu formularza w celu kontynuacji procedury naleŝy wydrukowany formularz przedłoŝyć do zatwierdzenia przełoŝonemu np. naczelnikowi urzędu (jeśli UP jest wieloosobowy) lub Kierownikowi Działu SprzedaŜy Usług Finansowych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w przypadku urzędów jednoosobowych lub braku naczelnika, który składa w wyznaczonym miejscu na formularzu swój podpis z pieczątką imienną oraz datą. NaleŜy wykonać i zachować dla siebie kopię formularza, a oryginał naleŝy odesłać do Banku pod adres: Bank Pocztowy S.A. Centrala Bydgoszcz ul. Jagiellońska 17 z dopiskiem Portal. Formularz bez akceptacji naczelnika UP lub KDSUF nie będzie dalej procedowany w Banku. e) W celu przyspieszenia procesu uzyskania dostępu do Portalu kopię podpisanego przez pracownika Poczty i zatwierdzonego przez naczelnika właściwego UP lub KDSUF ORJ CP formularza moŝna przesłać do Banku faksem na numer Po jej otrzymaniu upowaŝniony pracownik Banku rozpocznie proces aktywacji dostępu do Portalu.

11 f) W celu zakończenia procesu uzyskania dostępu do Portalu, w dni robocze w godzinach uŝytkownik, który wypełnił formularz powinien po upływie ok. godziny od przesłania do Banku faksem formularza rejestracji dokonać aktywacji dostępu, postępując zgodnie z Procedurą B. (Uwaga! Oryginał formularza rejestracji powinien wpłynąć do Banku w terminie 14 dni od dnia aktywowania dostępu do Portalu. JeŜeli w ciągu 14 dni od dnia aktywacji dostępu nie wpłynie do Banku oryginał formularza rejestracji dostęp do Portalu moŝe zostać zablokowany. 3.4 Procedura blokowania dostępu Dostęp uŝytkownika do Portalu jest blokowany (zablokowanie hasła) w przypadkach: a) po wpłynięciu do Banku elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia utraty danych logowania b) po wpłynięciu do Banku od uprawnionego pracownika Poczty (naczelnika UP - jeśli UP jest wieloosobowy - lub Kierownika Działu SprzedaŜy Usług Finansowych Oddziału Rejonowego Centrum Poczty - w przypadku urzędów jednoosobowych lub braku naczelnika), lub pracownika jednostki poświadczającej zatrudnienie w Poczcie informacji (drogą pisemną na adres Banku, elektroniczną na adres lub telefoniczną do Call Center Banku na nr ) o ustaniu zatrudnienia uŝytkownika w Poczcie lub zmiany warunków pracy w sposób skutkujący utratą statusu UŜytkownika. W/w pracownicy Poczty przypadku podjęcia informacji o fakcie planowanego zakończenia zatrudnienia lub zmiany warunków pracy w strukturach Poczty przez podległego UŜytkownika, powinni przekazać tą informację do Banku w terminie min. 1 dzień roboczy przed datą zmiany. Informacja powinna zawierać: - Imię i Nazwisko, nazwę UP oraz telefon kontaktowy pracownika dokonującego zgłoszenia, - datę zakończenia / zmiany warunków pracy, - klauzulę Proszę o zablokowanie dostępu do Portalu sprzedaŝowego dla: - imię i nazwisko oraz nazwę UP UŜytkownika, którego dostęp do Portalu ma być zablokowany

12 4. Elementy funkcjonalne Portalu Portal składa się z dwóch części: głównej sprzedaŝowej dostępnej po wybraniu na stronie głównej zakładki Moja sprzedaŝ oraz uzupełniającej szkoleniowej dostępnej po wybraniu zakładki Moje szkolenia. Elementy funkcjonalne Portalu dostępne w części Moja sprzedaŝ: 4.1 SprzedaŜ i obsługa produktów Banku SprzedaŜ produktów Banku poprzez Portal (proces elektroniczny) odbywa się po przez wypełnienie wybranego wniosku elektronicznego dostępnego zgodnie z uprawnieniami przypisanymi do roli UŜytkownika po zalogowaniu w oknie Wnioski Instrukcje sprzedaŝy poszczególnych produktów są dostępne poprzez wybranie zakładki Baza wiedzy, a następnie wybranie linku Instrukcje 4.2 Informacja o produktach Banku Informacje o poszczególnych produktach z oferty Banku są dostępne poprzez wybranie zakładki Produkty, następnie wybranie segmentu klientów (indywidualni, mikrobiznes) oraz wybranie z lewej strony grupy produktów (konta, kredyty, lokaty, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, bankowość elektroniczna) i następnie wybranie konkretnego produktu finansowego. Dostępne informacje są identyczne z ofertą prezentowaną klientom na stronach internetowych Banku.

13 4.3 Aktualności / Komunikaty BieŜące (nie przeczytane przez UŜytkownika) aktualności z zakresu sprzedaŝy oraz komunikaty dotyczące wystąpienia sytuacji wyjątkowych są dostępne na stronie głównej Portalu (bezpośrednio po zalogowaniu):, natomiast wszystkie aktualności i komunikaty są dostępne zawsze poprzez wybranie zakładki Aktualności, i następnie wybranie linku Archiwum aktualności :

14 4.4 Raporty sprzedaŝy Raporty sprzedaŝy udostępniane są UŜytkownikom w zaleŝności od posiadanej roli. Podstawową rolą UŜytkownika jest bezpośredni sprzedawca i dla tej roli dostępne są następujące raporty: a) zestawienie indywidualnej sprzedaŝy UŜytkownika w bieŝącym lub minionym okresie sprzedaŝowym zagregowanej w grupy produktowe, które jest dostępne na stronie głównej Portalu b) zestawienie szczegółowe indywidualnej sprzedaŝy UŜytkownika w bieŝącym lub minionym okresie sprzedaŝowym, które jest dostępne po wybraniu zakładki Raporty 4.5 Kontakt z Bankiem Bezpośredni kontakt z Bankiem poprzez Portal jest moŝliwy (poprzez naciśnięcie przycisku Kontakt z Bankiem dostępnego zawsze w prawym górnym rogu strony) w przypadkach:

15 a) przed zalogowaniem do Portalu - w celu zgłoszenia problemu związanego z logowaniem do Portalu (po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia pracownik Banku kontaktuje się z UŜytkownikiem Portalu telefonicznie).

16 5. Procedury awaryjne 5.1 Pojęcia i skróty Nazwa Awaria Błąd Klient UŜytkownik Systemy Poczty Systemy Banku Portal sprzedaŝowy Strony Dostawca BP Dostawca PP Call Center BP (CC BP) Service Desk BP (SD BP) Service Desk PP (SD PP) Dział Monitorowania (DM) Serwis POSTDATA Serwis Asseco Poland Usługa Broadcast Opis niemoŝliwość realizacji procesów biznesowych ograniczenie e w realizacji procesów biznesowych odbiorca usług finansowych świadczonych wspólnie przez Bank i Pocztę Polską pracownik Banku lub Poczty Polskiej - osoba korzystająca z narzędzi informatycznych przy realizacji usług finansowych świadczonych wspólnie przez Bank i Pocztę Polską Systemy wspierające obsługę produktów pasywnych BP (Poczta 2000, epoczta, MBP, WAN, SEDI/MQ) Systemy wspierające obsługę produktów pasywnych i aktywnych BP (SUB, SEDI, Portal SprzedaŜowy) System Banku wspierający czynności sprzedaŝowe produktów BP w placówkach PP oraz obsługę produktów kredytowych Bank Pocztowy S.A. (BP), Poczta Polska S.A. (PP) firma dostarczająca Systemy BP ( np. Asseco Poland i POSTDATA w zakresie usług serwisowych węzła SEDI) Firma dostarczająca Systemy Poczty (np. POSTDATA S.A.) jednostka Banku przyjmująca zgłoszenia od uŝytkowników systemu Poczty w zakresie porad merytorycznych centralna jednostka Banku przyjmująca zgłoszenia od SD PP w zakresie zgłoszeń informatycznych komórki organizacyjne Centrum Informatyki Poczty Polskiej przyjmujące zgłoszenia od uŝytkowników Systemów Poczty i od SD BP w zakresie zgłoszeń informatycznych Jednostka PP zajmująca się monitorowaniem systemów informatycznych jednostka POSTDATA S.A. przyjmująca zgłoszenia od SD PP dotyczące Systemów POCZTA jednostka Asseco Poland przyjmująca zgłoszenia od SD BP dotyczące systemu bankowego Proces odebrania informacji z Banku Pocztowego i wyświetlenie jej we wszystkich UP lub w wybranym UP obsługujących operacje grupy 6 w Module Bankowości Pocztowej. Informacja będzie zawierała uwagi m.in. waŝne informacje o pracy systemów np. błędach planowanych przerwach pracy systemu itp.

17 Porada merytoryczna Incydent Rozwiązanie zastępcze uzyskanie porady w zakresie obsługi klienta, wykonania operacji lub działania danego produktu/ usługi bankowej kaŝde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania usługi, które powoduje lub moŝe powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniŝenie jej jakości Awaryjne procedury postępowania lub wykorzystania systemu, które słuŝą podtrzymywaniu ciągłości pracy UP i obsługi klientów UŜyte skróty: UP urząd pocztowy PP Poczta Polska BP Bank Pocztowy SEDI System Elektronicznej Dystrybucji Informacji SUB Serwer Usług Bankowych MBP/MOU funkcjonalności MBP w zakresie Obsługi UpowaŜnień MBP Moduł Bankowości Pocztowej, UIO Unikalny Identyfikator Operacji ORJ Oddziały Rejonowe PP RWI Regionalny Wydział Informatyki DWI Dział Wsparcia Informatycznego DM Dział Monitorowania, 5.2 Awaria Portalu (Procedura wsparcia informatycznego zawarta jest w pkt. 2.3 Zasad współpracy serwisów: Poczta Polska S.A. - Bank Pocztowy S.A. Dostawcy) Przekazywanie zgłoszeń o problemach informatycznych UŜytkownicy poszczególnych Systemów zgłaszają incydenty zawsze do Service Desk Poczty Polskiej (SD PP). 1. UŜytkownicy Systemów Poczty oraz Portalu sprzedaŝowego zgłaszają incydenty zawsze do SD PP. SD PP weryfikuje zgłoszony incydent z danymi o awariach z DM. SD PP przystępuje do analizy i w przypadku gdy rozwiązanie jest moŝliwe w ramach zasobów PP następuje zamknięcie incydentu oraz zakończenie realizacji procedury. 2. Jeśli usunięcie przyczyny powstania incydentu nie jest moŝliwe w ramach zasobów PP wówczas SD PP wstępnie ocenia czy zgłoszenie dotyczy systemu PP czy teŝ BP. 3. Jeśli incydent dotyczy systemu PP wówczas zgłoszenie jest przekazywane do Serwisu Postdata za pomocą wybranego kanału zgłaszania incydentów (według zasad określonych w umowach). 4. Po przekazaniu incydentu przez SD PP do Serwisu Postadata podlega on weryfikacji pod kątem prawidłowej diagnozy przyczyn jego powstania. Jeśli zgłoszenie dotyczy Systemów Poczty, to Serwis Postdata przystępuje do analizy i przekazania rozwiązania do SD PP następuje zakończenie realizacji procedury. Jeśli zgłoszenie odnosić się będzie do systemu BP, to Serwis Postdata przekazuje taką informację do SD PP.

18 5. Jeśli incydent dotyczy systemu bankowego wówczas jest on przekazywany do SD BP na adres (według zasad określonych w umowach). Przekazywane informacje muszą być zgodne z wytycznymi określonymi w poniŝej (Opis zgłoszenia) 6. SD BP przyjmuje zgłoszenia z SD PP, przystępuje do analizy przyczyn powstania incydentu i przekazuje wyniki analizy do SD PP. Następuje zakończenie realizacji procedury. 7. SD PP za kaŝdym razem po zakończeniu realizacji procedury rozwiązywania incydentu przekazuje opis realizacji zgłoszenia do UŜytkownika zgłaszającego problem informatyczny. Opis zgłoszenia Incydenty przekazywane przez SD PP do SD BP powinny zawierać następujące informacje: *)wypełnia zgłaszający Dane o zgłaszającym Nazwa firmy / placówki nazwa Strony zgłaszającej problem Imię i nazwisko osoby zgłaszającej dane pracownika IT zgłaszającego problem Imię i nazwisko osoby merytorycznej dane uŝytkownika zgłaszającego incydent Telefon kontaktowy telefon do osoby zgłaszającej problem *)wypełnia zgłaszający Dane zgłoszenia Numer zgłoszenia z SD numer nadaje Strona zgłaszająca zgodnie z własnym systemem rejestracji zgłoszeń Data wystąpienia problemy Y-M-D Data zaobserwowania problemu HH:MM Program, w jakim zaobserwowano Nazwa programu (usługi IT), w jakim problem zaobserwowano nieprawidłowe działanie Numer wersji programu Identyfikator kolejnej wersji programu na której incydent zaobserwowano *)wypełnia zgłaszający Pełna ścieŝka do opcji Szczegółowy opis problemu Przykład UIO Komunikat xml Opis zgłoszenia dokładny opis kaŝdego wykonanego kroku, który doprowadzi do powstania problemu opis ma być na tyle dokładny, aby dział diagnozujący problem mógł powtórzyć dokładnie przebieg wydarzeń opis powinien zawierać na czym problem polega i jak powinno funkcjonować prawidłowo. MoŜna takŝe opisać zalecenia jeśli problem związany jest z wykonaną operacją naleŝy podać UIO jeśli problem związany jest z wykonaną operacją naleŝy skopiować komunikat xml, jeśli Strona ma dostęp do przeglądania komunikatów. Jeśli strona nie ma dostępu do Komunikatu xml, to wskazane jest

19 Print screen (zrzut ekranu) dołączenie printscreen u komunikatu. Jeśli na ekranie widoczny jest błąd (komunikat) *)wypełnia przyjmujący zgłoszenie Opis realizacji zgłoszenia Data i godzina przyjęcia zgłoszenia Numer zgłoszenia z SD Realizujący Uwagi do zgłoszenia Plan realizacji zgłoszenia 5.3 Błąd lub problem w Portalu (Procedura wsparcia merytorycznego zawarta jest w pkt. 2.2 Zasad współpracy serwisów: Poczta Polska S.A. - Bank Pocztowy S.A. Dostawcy) Przekazywanie zgłoszeń o problemach merytorycznych W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego wykonywania zadań przy realizacji usług bankowych, pracownik PP moŝe skorzystać z pomocy CC BP. Zapytanie moŝe być zgłoszone za pomocą zgłoszenia telefonicznego na numer Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: o dane osoby zgłaszającej, o telefon kontaktowy osoby zgłaszającej o UP w jakim pracuje osoba zgłaszająca, o opisanie, jakie czynności wykonuje osoba zgłaszająca, o jakie wątpliwości/problemy osoba zgłaszająca napotkała przy wykonaniu danej czynności Porady udzielane są na bieŝąco przez CC BP, w trakcie rozmowy telefonicznej, odpowiedzi pisemnej w formie elektronicznej poprzez Portal sprzedaŝowy lub w postaci pisemnej informacji, o ile wymaga tego treść udzielanej porady, jednak nie później niŝ w ciągu 2 dni roboczych od odebrania zgłoszenia (w przypadku gdy CC BP nie jest w stanie rozwiązać problemu podczas rozmowy. JeŜeli zgłoszenie wykracza poza poradę merytoryczną lub dotyczy funkcjonalności systemu PP, pracownik CC BP informuje zgłaszającego, aby problem przekazał do SD PP 5.4 Utrata danych do logowania W przypadku utraty danych do logowania (zapomnienie, zagubienie, pozyskanie przez osobę trzecią, itp.) naleŝy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku i odnowić dane przez: wypełnienie właściwego formularza elektronicznego o odzyskanie dostępu (formularze są dostępne na stronie logowania do Portalu po naciśnięciu właściwego linku w oknie Logowanie, poniŝej przycisku Zaloguj )

20 lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie dzwoniąc do Call Center Banku pod numer (do odnowienia danych wymagana jest autoryzacja uŝytkownika na podstawie odpowiedzi na pytanie autoryzacyjne ustanowione podczas procesu uzyskiwania dostępu do Portalu). (Szczegółowe informacje dotyczące procesu odzyskania danych logowania dostępne są: w formularzu elektronicznym lub telefonicznie podczas dokonywania zgłoszenia)

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Aukcja online na portalu dawro.pl Instrukcja użytkownika pięć kroków do licytacji: I. Rejestracja II. Logowanie III. Przystąpienie od aukcji IV. Złożenie oferty V. Zakończenie aukcji - finalizacja transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Instrukcja dostarczania danych i oświadczeń na potrzeby: inwentaryzacji infrastruktury, planów inwestycyjnych, analiz rynków lokalnych do serwera Elektronicznej Skrzynki

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła moŝliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów 1. Informacje wstępne System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŝytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS

Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning: policies and programme Coordination of the "Lifelong learning" programme Instrukcja UŜytkownika bazy ECAS System Uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep.

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. WAśNE: NAJLEPIEJ NIE PRZERYWAĆ PROCESU REJESTRACJI I PRZEPROWADZIĆ JĄ ZA JEDNYM RAZEM DO SAMEGO KOŃCA! Następnie klikasz z lewej strony na Pakiety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej, naleŝy wpisać w jej pasek wyszukiwania (1) adres www.wup.lodz.pl a następnie nacisnąć

Bardziej szczegółowo

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica UONET+ Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń Spis treści: 1. 2. 3. 4. Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń 1. Zakładanie konta na portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica UONET+ Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA 1. BEZPIECZEŃSTWO Po wpisaniu adresu dziennika (https://iuczniowie.progman.pl) lub wybraniu przycisku na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum60.pl proszę

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO WIMAX SPIS TREŚCI 1. Logowanie...3 2. Zlecenia...5 2.1. Przeglądanie zleconych instalacji i wywiadów...6 2.2. Umawianie klientów...7 2.3. Uzupełnienie informacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ I. INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DO SYSTEMU. 1. Proszę uruchomić stronę http://www.pos-doradztwo.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo