UMOWA Nr.../2013 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr.../2013 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu...2013 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA Nr.../2013 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: Mirosława Kułaka - Prezesa Zarządu Tomasza Kołbusia - Zastępcę Prezesa Zarządu zwanym dalej Dostawcą a... legitymującym/ą się Dowodem Osobistym seria... nr...,.pesel..., REGON..., NIP zwanym dalej Odbiorcą o następującej treści: 1 Dostawca zobowiązuje się na zlecenie Odbiorcy do całodobowego dostarczenia wody oraz odprowadzanie ścieków w odniesieniu do nieruchomości:... /adres nieruchomości/ 2 Odbiorca oświadcza, iŝ 1 : 1. posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, o której mowa w 1 umowy... /własność, współwłasność, dzierŝawa, najem, uŝyczenie, inny tytuł prawny - podać/ na co przedstawia stosowny dokument:... /akt notarialny, odpis z Kw, umowę, decyzję, inny dokument podać/ 2. korzysta z nieruchomości określonej w 1 umowy o nie uregulowanym stanie prawnym. 1 właściwe zaznaczyć i wypełnić 3 1. Dostawca w ramach normalnej eksploatacji urządzeń wodociągowych zobowiązuje się do dostarczania wody do zaworu zainstalowanego bezpośrednio za wodomierzem głównym, wraz z tym zaworem, na przyłączu lub miejscu przeznaczonym na jego umieszczenie określonym w warunkach technicznych przyłączenia obiektu do urządzeń wodociągowych, o ciśnieniu umoŝliwiającym normalne uŝytkowanie wody po uprzednim przyjęciu przyłącza do eksploatacji i odpowiada za jakość wody do tego zaworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/234/2005 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2005 r. 2. Dostarczana woda powinna odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 3. Dostawca w ramach normalnej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych zabezpiecza odprowadzanie ścieków od pierwszej studzienki na przykanaliku licząc od strony budynku lub od miejsca przeznaczonego na jej wbudowanie po uprzednim nieodpłatnym przekazaniu przykanalika do eksploatacji Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: a) działaniem siły wyŝszej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niezawinioną awarią sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieŝenia lub usunięcia skutków awarii, c) brakiem wody na ujęciu,

2 d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i Ŝycia, e) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów poŝarowych, f) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjnoremontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, h) innymi przyczynami zaleŝnymi od Odbiorcy. 2. W przypadku przerwy w dostawie wody Dostawca powiadomi Odbiorcę o przewidywanym czasie przerwy w dostawie wody przed planowanym jej wprowadzeniem oraz natychmiast po stwierdzeniu spowodowanej awarią urządzeń wodociągowych. 3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłuŝej niŝ 1 dobę i braku innych pobliskich punktów czerpalnych będących w zarządzie Odbiorcy, Dostawca zapewni na własny koszt dostawę wody beczkowozem przy temperaturze powietrza powyŝej 0º C. 4. W przypadku planowanych okresowych przerw w dostawie wody Dostawca zobowiązuje się umoŝliwić korzystanie z wody z pobliskich punktów czerpalnych znajdujących się w jego zarządzie. 5 1.Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych i przyłącza wodociągowego z wyłączeniem wodomierza głównego i zasuwy na sieci naleŝy do obowiązków Odbiorcy. 2. Naprawa, remont, konserwacja instalacji od pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości naleŝy do obowiązków Odbiorcy. 3. Wodomierz główny jest własnością Dostawcy, a urządzenie pomiarowe własnością Odbiorcy. 4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca,a urządzenia pomiarowego Odbiorca. 6 Odbiorca posiadający podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne do sieci miejskiej nie ma prawa bez zgody Dostawcy zezwalać innemu odbiorcy na korzystanie z tych podłączeń Dostawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Odbiorcy. 2. Dostawca jest uprawniony do prowadzenia bieŝącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 3. Przedstawiciele Dostawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposaŝonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 8 Odbiorca ma prawo w szczególności: 1. domagać się dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, 2. zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat, 3. Ŝądać od Dostawcy w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza; w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza kosz kontroli ponosi Odbiorca, 4. Ŝądać wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę, 5. Ŝądać upustów w przypadku dostaw wody o obniŝonej jakości, 6. domagać się wskazania zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w jej dostawie przekraczającej 12 godzin. 9 Odbiorca zobowiązuje się do: 1. Utrzymania w naleŝytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji wodociągowej od zaworu za wodomierzem głównym na przyłączu lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie, jak równieŝ zaworu zwrotnego zabezpieczającego przed powrotem wody ciepłej i zimnej z instalacji wewnętrznej oraz wewnętrznego odcinka przyłącza kanalizacyjnego do pierwszej studzienki na przykanaliku, licząc od strony budynku lub do miejsca przeznaczonego na jej wbudowanie na odcinku nie przekazanym Dostawcy do eksploatacji. 2. Wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w naleŝytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych. 3. Wydzielenia i utrzymania w naleŝytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego. 4. UmoŜliwienia upowaŝnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Dostawcy oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. 5. Utrzymania uŝytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

3 6. Wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagraŝającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy. 7. Pokrycia kosztów wodomierza oraz zaworów i ich wymiany oraz kosztów naprawy przyłącza wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych. 8. Usunięcie skutków niedotrzymania warunków określonych w ust. 1 do 6 obciąŝa Odbiorcę. 9. W przypadku braku moŝliwości dostępu do wodomierza w celu odczytania i ewentualnej wymiany Dostawca obciąŝy Odbiorcę kosztami ponownego odczytu i dojazdu w celu wymiany. 10 Odbiorcy zabrania się: 1)odprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a takŝe wprowadzania ścieków opadowych i wód drenaŝowych do kanalizacji sanitarnej; 2)wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności Ŝwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, droŝdŝy, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeŝeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, - odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych Ŝywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniŝej 85 C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, - substancji Ŝrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, - nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych. 3) odsprzedawania wody, chyba Ŝe posiada na to zgodę Dostawcy, 4) poboru wody przed wodomierzem głównym, 5) dokonywania na przyłączach innych działań, niŝ zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem głównym w uzasadnionych sytuacjach, 6) przemieszczania wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb i osłon, 7) wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych, 8) trwałego łączenia dwóch źródeł zasilania w wodę miejskiego i lokalnego (urządzenie hydroforowe) Odbiorca będzie uiszczać naleŝność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę w terminie dokonywanych odczytów. Dostawca ma prawo wystawić rachunki zaliczkowe, które będą rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza. 2. W przypadku dostawy wody nie odpowiadającej warunkom określonym w 3 ust. 2 niniejszej umowy Dostawca udzieli bonifikaty w opłatach za wodę za udowodniony okres dostawy takiej wody. PowyŜsze nie dotyczy ścieków. Wysokość bonifikaty uzaleŝniona będzie od stopnia przekroczenia warunków określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Podstawą stwierdzenia przekroczenia warunków jest wynik badania jakości wody przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Radzyniu Podlaskim. 3. W przypadku udowodnienia, Ŝe dostarczana woda nie odpowiada warunkom określonym w umowie Dostawca zwróci Odbiorcy poniesiony koszt badania wody NaleŜności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat obowiązujących w okresie rozliczeniowym oraz odpowiadającej im liczbie jednostek (m3) doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków. 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposaŝonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust,2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zuŝycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 4. W zaleŝności od wyposaŝenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zuŝytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zuŝytej, określoną zgodnie z art. 27 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zuŝycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŝliwe na podstawie średniego zuŝycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zuŝycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

4 2. Dostawca na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. 2. W przypadku zaboru wodomierza zawinionego przez Odbiorcę lub wykazania, Ŝe uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem ostatniego odczytu wodomierza. 15 W razie stwierdzenia przez Dostawcę podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym odnośnie liczby zamieszkałych osób lub przeznaczenia pobieranej wody, Dostawca ma prawo do jednostronnego ustalenia zuŝycia wody i podziału opłat za wodę i ścieki oraz rozliczenia za okres wsteczny Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze: - przelewem na konto wskazane przez Dostawcę, - gotówką w kasie mieszczącej się w siedzibie Dostawcy - Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, w godz. 8ºº-14ºº. 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeŝeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych naleŝności lub na Ŝądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złoŝenia wniosku w tej sprawie. 4. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze Dostawca będzie obciąŝał Odbiorcę odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a naleŝność zostanie skierowana do egzekucji. 17 Z dokonywanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane są naleŝności Dostawcy w następującej kolejności: 1. opłaty zaległe, 2. odsetki za zwłokę, 3. opłaty bieŝące Taryfa zatwierdzona przez Radę Miasta lub ustalona w trybie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.. Nr 72 poz. 747 z póŝn. zm.), ogłaszana jest w lokalnej prasie co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w Ŝycie i obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. 2. Taryfa obowiązuje przez jeden rok. 3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy Dostawca ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po uprzednim co najmniej 20 dniowym zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Miasta oraz Odbiorcy jeŝeli: a/ przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, b/ Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat, c/ jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, d/ został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków (to jest bez zawarcia umowy), jak równieŝ przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych 2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 pkt b, Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi i poinformowania o moŝliwościach korzystania z tego punktu. 3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po uprzednim wniesieniu opłaty za ponowne włączenie Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Dostawcę na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy. Do czasu potwierdzenia przez dostawcę otrzymanej informacji wszystkie naleŝności obciąŝają dotychczasowego Odbiorę. 2. JeŜeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Dostawcy, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Dostawcę poczytuje się za doręczone Odbiorcy Umowę niniejszą zawarto na czas nieokreślony /określony do dnia /.../. 2. Umowa niniejsza moŝe być rozwiązana:

5 a/ przez Odbiorcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, b/ przez Dostawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Odbiorcę, c/ w kaŝdym terminie za porozumieniem stron. 3. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemoŝliwiających dalsze korzystanie z usług. 22 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, o których mowa w 3 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Odbiorca oświadcza, iŝ zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w 3 ust Odbiorca wyraŝa zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy Wszelkie sprawy wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. 2. W przypadku braku porozumienia strony poddają sprawy pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu według właściwości dla Dostawcy. 26 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Dostawca: Odbiorca:

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo