EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej."

Transkrypt

1 EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka Straszyn tel. (058) , fax (058) http: //eksploatator.pl, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o. Zatwierdzam: Rotmanka dnia

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia. 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia: 2

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego. EKSPLOATATOR Sp. z o.o., Rotmanka Straszyn, ul. Sportowa 25 tel. (058) fax: (058) Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 3. Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o. (zwanego dalej także Regulaminem). 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Wykonanie prac budowlanych na obszarze dwóch rejonów - Rejon I (rejon dolnego tarasu) rejon miejscowości Wiślinka, Bogatka, Bystra, Wiślina, Dziewięć Włók, Krępiec, Radunica, Rokitnica, Przejazdowo, Roszkowo. - Rejon II (rejon górnego tarasu) rejon miejscowości Borkowo, Straszyn, Juszkowo, Jagatowo, Rotmanka, Żukczyn, Łęgowo, Cieplewo, Rusocin, Wojanowo. polegających na : 1) usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, 2) usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych 3) usuwaniu awarii na studniach kanalizacyjnych, 4) usuwaniu awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 5) wykonywanie prac dodatkowych związanych z usuwaniem awarii tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych, drobne roboty budowlane na obiektach sieciowych. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania: a) wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych; b) organizacji placu budowy; c) organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz poniesienia kosztów urządzenia ewentualnych objazdów; d) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ. 3

4 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne rejony. W wypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Rejon I (Rejon dolnego tarasu) wypełnia załącznik nr 1a, w wypadku gdy składa ofertę na Rejon II (Rejon górnego tarasu) wypełnia załącznik nr 1b, w wypadku gdy składa ofertę na Rejon I i Rejon II wypełnia załącznik nr 1a i załącznik nr 1b. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. 1. Wykonawcy przedstawią swoją ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5. Oferta powinna być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną czytelną metodą oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 6. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/-ce ofertę. 7. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżone części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 4 Regulaminu. 8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 9. Zakazuje się wprowadzania zmian w treści załączników do SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 10. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem Oferta na usuwanie awarii. z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 12. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 13. Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać wszystkie załączniki 4

5 zgodnie z wymogami Zamawiającego. 14. Wykonawcy na podstawie art. 15 Regulaminu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 15. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 14 w Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów odrębnie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale 12 ust. 1 i Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Termin obowiązywania umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. Termin każdorazowego przystąpienia do usunięcia awarii określonej w załączniku nr 1 o SIWZ - w ciągu JEDNEJ godziny od zgłoszenia awarii, w formie określonej w umowie, o zaistnieniu konieczności usunięcia awarii. 3. Zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzone przez Wykonawcę w takiej samej formie. 11. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać poniższe warunki: 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 14 ust. 1 Regulaminu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie : a) wykonał co najmniej 50 robót polegających na usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych, b) dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w branży sanitarnej, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 Regulaminu. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wymienione w rozdziale 12 SIWZ, które winny zostać dołączone do ofert. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów, wykazów, pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, wykazy lub pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5

6 12. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale 11 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą dostarczy: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 13 ust. 1 Regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ, 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 16 ust 1 i 2 Regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SIWZ, 3. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ, 4. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ) 5. oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych i członkostwie w branżowej izbie inżynierów budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 2 lit. b, Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) zgodnie z dokumentami założycielskimi firmy. 13. Oferta musi zawierać: 1. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12 SIWZ, 2. formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 3. formularz cenowy załącznik nr 1 do SIWZ, 4. szczegółowe kosztorysy ofertowe na poszczególne pozycje (od 1 do 8) wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ z podaniem czynników cenotwórczych (Rg, Ko, Kz, Zysk). 14. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 16. Oferty należy składać w: sekretariacie Zamawiającego w Rotmance przy ul. Sportowej 25 do dnia do godziny Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia o godzinie Oferta, która zostanie przesłana pocztą kurierską winna być opisana na kopercie zewnętrznej, tak aby wiadomo było, że jest to oferta przetargowa. 18. Sposób obliczenia ceny: 1. Wykonawca określi cenę brutto za całość zamówienia w każdym z zadań cyfrowo biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ). Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ. 2. Zamawiający w każdym z zadań będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1, który jest integralną częścią formularza ofertowego. 6

7 3. Brak kwoty lub kwota 0 dla którejkolwiek pozycji kosztorysu ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 4. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do SIWZ muszą zawierać koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, zapewnienia należytej organizacji ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym (koszt urządzenie objazdów i ich późniejszą likwidacją będzie przedmiotem dodatkowego rozliczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. 19. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. kryterium ceny (C) 100%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem: C = Cmin /Cr x 100%x100 gdzie: C ilość punktów Cmin najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych Cr cena brutto oferty rozpatrywanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w powyższym kryterium. 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 21. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie nie później niż na 5 dni przed ostatnim dniem do składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej. 3. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o modyfikacji ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego ma zastosowanie Regulamin. 5. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się. 6. Zgodnie z art. 19 Regulaminu porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, em lub faxem. W przypadku przesyłania informacji em i faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 22. Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcom przysługują środki ochrony odwoławcze zgodnie z zapisami Działu IV Regulaminu. 7

8 23. Istotne postanowienia umowne 1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy i stanowią część II SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 8

9 Załącznik nr 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY / ZAKRES PRAC Lp. Nazwa roboty Cena brutto Rejon I dolny taras 1 Usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego przy długości odcinka do 1m przy głębokości do 2,0 m dla nawierzchni: 1.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 1.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 1.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres robót wchodzi m.in. wykonanie wykopu, organizacja i zabezpieczenie ruchu, usunięcie przyczyn awarii, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wymiana gruntu, wywóz ziemi do utylizacji Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej polegające na wymianie odcinka długości od 1,0m na głębokości do 3,0 m dla nawierzchni: 2.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 2.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 2.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 3 Jak wyżej lecz dla głębokości powyżej 3,0 m dla nawierzchni: 3.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 3.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 3.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa - w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.... 9

10 4 Usunięcie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 4.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 4.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 4.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w przypadku usuwania awarii w terenie utwardzonym 5.1 nawierzchnia nieutwardzona za 1m za 1m nawierzchnia rozbieralna za 1 m nawierzchnia nierozbieralna za 1m 2 6 Wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych za 1 tonę Koszt odwodnienia 1 maszynogodziny pompą szlamową 8 Koszt odwodnienia za 1 dobę zestawu 20 igłofiltrów z pompę odwadniającą... Razem/cena oferty (zsumować ceny w każdym z zadań) Razem/cena oferty słownie:.. UWAGA: Pozycja Razem/cena oferty stanowi sumę wszystkich cen ujętych w pozycjach Ceny w poszczególnych pozycjach stanowią cenę ryczałtową brutto poszczególnych zadań. Jako cena umowna zostanie przyjęta ośmiokrotna wartość ceny oferty na jeden rok. Warunki dodatkowe: 1. W wycenie na potrzeby niniejszego przetargu nie należy ujmować materiałów do usunięcia awarii wodociągowych (pozycja 1 tabeli). Materiały w tej części dostarczane będą przez Zamawiającego. 2. Materiały do usunięcia pozostałych awarii (poz. 2-5 tabeli) leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie za materiały następować będzie na podstawie udokumentowanych przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów/urządzeń. 3. Teren obejmuje całą gminę wiejską Pruszcz Gdański. 4. Dla każdego zakresu robót nieokreślonego w tabeli w załączniku nr 1 wykonawca jest zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy szczegółowy podlegający zatwierdzaniu każdorazowo przez zamawiającego. 5. Zatwierdzony kosztorys będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) 10

11 Załącznik nr 1b do SIWZ FORMULARZ CENOWY / ZAKRES PRAC Lp. Nazwa roboty Cena brutto Rejon II górny taras 1 Usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego przy długości odcinka do 1m przy głębokości do 2,0 m dla nawierzchni: 1.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 1.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 1.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres robót wchodzi m.in. wykonanie wykopu, organizacja i zabezpieczenie ruchu, usunięcie przyczyn awarii, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wymiana gruntu, wywóz ziemi do utylizacji Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej polegające na wymianie odcinka długości od 1,0m na głębokości do 3,0 m dla nawierzchni: 2.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 2.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 2.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 3 Jak wyżej lecz dla głębokości powyżej 3,0 m dla nawierzchni: 3.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 3.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 3.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa - w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 4 Usunięcie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 4.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 4.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 4.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa

12 5 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w przypadku usuwania awarii w terenie utwardzonym 5.1 nawierzchnia nieutwardzona za 1m za 1m nawierzchnia rozbieralna za 1 m nawierzchnia nierozbieralna za 1m 2 6 Wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych za 1 tonę Koszt odwodnienia 1 maszynogodziny pompą szlamową 8 Koszt odwodnienia za 1 dobę zestawem 20 igłofiltrów z pompą odwadniającą Razem/cena oferty (zsumować ceny w każdym z zadań) Razem/cena oferty słownie:.. UWAGA: Pozycja Razem/cena oferty stanowi sumę wszystkich cen ujętych w pozycjach Ceny w poszczególnych pozycjach stanowią cenę ryczałtową brutto poszczególnych zadań. Jako cena umowna zostanie przyjęta ośmiokrotna wartość ceny oferty na jeden rok. Warunki dodatkowe: 6. W wycenie na potrzeby niniejszego przetargu nie należy ujmować materiałów do usunięcia awarii wodociągowych (pozycja 1 tabeli). Materiały w tej części dostarczane będą przez Zamawiającego. 7. Materiały do usunięcia pozostałych awarii (poz. 2-5 tabeli) leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie za materiały następować będzie na podstawie udokumentowanych przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów/urządzeń. 8. Teren obejmuje całą gminę wiejską Pruszcz Gdański. 9. Dla każdego zakresu robót nieokreślonego w tabeli w załączniku nr 1 wykonawca jest zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy szczegółowy podlegający zatwierdzaniu każdorazowo przez zamawiającego. 10. Zatwierdzony kosztorys będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA 12

13 EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym ze wszystkimi jej załącznikami, a szczególności projektem umowy i przedmiarami my, niżej podpisani, reprezentujący:... (nazwa i adres Wykonawcy,) tel.... fax oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w SIWZ i w jej załącznikach, 2. dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ. 3. rozliczenie za wykonanie prac następować będzie na podstawie cen podanych w załączniku nr 1a i/lub 1b lub powykonawczo na podstawie szczegółowych kosztorysów zatwierdzonych przez zamawiającego. 4. oferowana wartość wykonania zadań określonych w załączniku nr 1a do SIWZ wynosi: 1) Rejon I dolny taras - zł brutto, Słownie zł brutto:. 5. oferowana wartość wykonania zadań określonych w załączniku nr 1b do SIWZ wynosi: 1) Rejon II górny taras - zł brutto, Słownie zł brutto:. 6. załącznik nr 1 do SIWZ formularz cenowy stanowi integralną część oferty, 7. zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy*, 8. części zadania, jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom: wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 10. oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Udostępniam dwa stałe nr telefonów, pod którymi będą zgłaszane awarie tj... i. oraz adres Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) *) skreślić jeżeli nie wystąpi 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 14 ust. 1 Regulaminu Nazwa i adres Wykonawcy... Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 13 ust. 1 regulaminu to znaczy: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15 ust. Regulaminu.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 3a do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Zgodnie z art. 16 ust. 1 Regulaminu Nazwa i adres Wykonawcy... Oświadczamy, że nie podlagamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy... Nazwa i adres Zamawiającego Ilość zadań Termin realizacji (rok)... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem Nazwa i adres Wykonawcy... LP. NAZWISKO I IMIĘ OPIS UPRAWNIEŃ DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAĆ * W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 17

18 Część II SIWZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance przy ul. Sportowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: Marka Palusińskiwgo Prezesa Zarządu Władysława Sobieniaka Dyrektora Technicznego, Członka Zarządu a... zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez.... Została zawarta umowa o treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadania określone w załączniku nr 1a i/lub 1b do SIWZ to jest. 2. Podstawą opracowania umowy są: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr ZP/4/ ) Oferta WYKONAWCY z dnia... 2 TERMINY REALIZACJI 1. Termin obowiązywania umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj do dnia Termin każdorazowego przystąpienia do usunięcia awarii - w ciągu 1,0 godziny od telefonicznego/mailowego/smsowego zawiadomienia o zaistnieniu awarii. Wykonawca bezzwłocznie zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu awarii smsem/faxem/mailem. 3. Telefoniczne zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego faxem lub mailem w przypadku telefonicznego zawiadomienia, o którym mowa w ust.2. 3 CENA 1. Wynagrodzenie wykonawcy, obliczone w oparciu o załącznik nr 1a i/lub 1b do umowy wynosi. zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynności wymienionych w SIWZ jak i w niniejszej umowie. 3. Rozliczenie za usunięcie poszczególnych awarii następować będzie w oparciu o załącznik nr Wszystkie inne roboty nieujęte przez Zamawiającego w przedmiarach rozliczane będą na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 umowy zostanie jednorazowo zafakturowane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego na podstawie cen ryczałtowych ujętych w punktach 1 8 załącznika 1a i/lub 1b oraz po sporządzeniu kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, dla innych awarii potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego. 2) Należność za materiały budowlane zakupione przez Wykonawcę dla zadań określonych w załączniku nr 1 do umowy poz. 2-5 rozliczane będzie po udokumentowaniu przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów. 18

19 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do należytego usunięcia awarii. 2. Zamawiający oświadcza, iż zlecenia usunięcia awarii odbywać się będą z nr Tel.., maila.. Pracownikami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są.. 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO SIWZ, złożoną ofertą, i postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym. 2. W razie konieczności WYKONAWCA na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej. 3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/wspólnie z podwykonawcami. 4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dwa stałe nr telefonów, pod którymi będą zgłaszane awarie tj... i., maila.. Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest 5. Pan/Pani posiada uprawnienia w branży sanitarnej. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt. 7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich napraw uszkodzonych przez siebie w trakcie wykonywania umowy urządzeń uzbrojenia podziemnego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu, naprawy i montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 10. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania w energię elektryczną i wodę oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu pracowników organów nadzoru budowlanego i przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych. 14. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10), posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 15. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 14 oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. 16. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń) w trakcie usuwania awarii, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 17. Po każdorazowym zakończeniu usuwania awarii WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 18. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU następujących materiałów na odbiór końcowy każdej awarii: wszelkie aprobaty, certyfikaty i atesty na materiały i urządzenia, wyniki 19

20 badań, gwarancje urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń. 7 ODBIORY 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą odbiory robót zanikowych. 2. Wykonawca zgłasza telefonicznie Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. 3. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót oraz badanie geologiczne stopnia zagęszczenia pod drogami. 4. Jeżeli WYKONAWCA nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU telefonicznie gotowość do odbioru końcowego awarii. Z odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru usunięcia awarii. 6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 7. Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może: obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 9. ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji może wyznaczyć termin przeglądu obiektu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 10. ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 8 GWARANCJE 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na każdą usuniętą awarię na okres 12 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego usunięcia danej awarii. 2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 9 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach: 1) za niedotrzymanie terminu określonego w 2 ust.2 w wysokości 500,00 zł za każdą godzinę opóźnienia, 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w wysokości 200,00 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 4) za realizowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z niniejszą umową w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 umowy. 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 3 dni w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 2 lub ust. 4, 20

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo