EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej."

Transkrypt

1 EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka Straszyn tel. (058) , fax (058) http: //eksploatator.pl, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o. Zatwierdzam: Rotmanka dnia

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia. 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia: 2

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego. EKSPLOATATOR Sp. z o.o., Rotmanka Straszyn, ul. Sportowa 25 tel. (058) fax: (058) Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 3. Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o. (zwanego dalej także Regulaminem). 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Wykonanie prac budowlanych na obszarze dwóch rejonów - Rejon I (rejon dolnego tarasu) rejon miejscowości Wiślinka, Bogatka, Bystra, Wiślina, Dziewięć Włók, Krępiec, Radunica, Rokitnica, Przejazdowo, Roszkowo. - Rejon II (rejon górnego tarasu) rejon miejscowości Borkowo, Straszyn, Juszkowo, Jagatowo, Rotmanka, Żukczyn, Łęgowo, Cieplewo, Rusocin, Wojanowo. polegających na : 1) usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, 2) usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych 3) usuwaniu awarii na studniach kanalizacyjnych, 4) usuwaniu awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 5) wykonywanie prac dodatkowych związanych z usuwaniem awarii tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych, drobne roboty budowlane na obiektach sieciowych. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania: a) wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych; b) organizacji placu budowy; c) organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz poniesienia kosztów urządzenia ewentualnych objazdów; d) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ. 3

4 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne rejony. W wypadku gdy Wykonawca składa ofertę na Rejon I (Rejon dolnego tarasu) wypełnia załącznik nr 1a, w wypadku gdy składa ofertę na Rejon II (Rejon górnego tarasu) wypełnia załącznik nr 1b, w wypadku gdy składa ofertę na Rejon I i Rejon II wypełnia załącznik nr 1a i załącznik nr 1b. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. 1. Wykonawcy przedstawią swoją ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5. Oferta powinna być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną czytelną metodą oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 6. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/-ce ofertę. 7. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżone części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 4 Regulaminu. 8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 9. Zakazuje się wprowadzania zmian w treści załączników do SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 10. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem Oferta na usuwanie awarii. z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 12. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 13. Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać wszystkie załączniki 4

5 zgodnie z wymogami Zamawiającego. 14. Wykonawcy na podstawie art. 15 Regulaminu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 15. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 14 w Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów odrębnie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale 12 ust. 1 i Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Termin obowiązywania umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. Termin każdorazowego przystąpienia do usunięcia awarii określonej w załączniku nr 1 o SIWZ - w ciągu JEDNEJ godziny od zgłoszenia awarii, w formie określonej w umowie, o zaistnieniu konieczności usunięcia awarii. 3. Zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzone przez Wykonawcę w takiej samej formie. 11. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać poniższe warunki: 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 14 ust. 1 Regulaminu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie : a) wykonał co najmniej 50 robót polegających na usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych, b) dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w branży sanitarnej, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 Regulaminu. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wymienione w rozdziale 12 SIWZ, które winny zostać dołączone do ofert. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów, wykazów, pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, wykazy lub pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5

6 12. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale 11 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą dostarczy: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 13 ust. 1 Regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ, 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 16 ust 1 i 2 Regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SIWZ, 3. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ, 4. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ) 5. oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych i członkostwie w branżowej izbie inżynierów budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 2 lit. b, Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) zgodnie z dokumentami założycielskimi firmy. 13. Oferta musi zawierać: 1. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12 SIWZ, 2. formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 3. formularz cenowy załącznik nr 1 do SIWZ, 4. szczegółowe kosztorysy ofertowe na poszczególne pozycje (od 1 do 8) wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ z podaniem czynników cenotwórczych (Rg, Ko, Kz, Zysk). 14. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 16. Oferty należy składać w: sekretariacie Zamawiającego w Rotmance przy ul. Sportowej 25 do dnia do godziny Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia o godzinie Oferta, która zostanie przesłana pocztą kurierską winna być opisana na kopercie zewnętrznej, tak aby wiadomo było, że jest to oferta przetargowa. 18. Sposób obliczenia ceny: 1. Wykonawca określi cenę brutto za całość zamówienia w każdym z zadań cyfrowo biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ). Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ. 2. Zamawiający w każdym z zadań będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1, który jest integralną częścią formularza ofertowego. 6

7 3. Brak kwoty lub kwota 0 dla którejkolwiek pozycji kosztorysu ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 4. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do SIWZ muszą zawierać koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, zapewnienia należytej organizacji ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym (koszt urządzenie objazdów i ich późniejszą likwidacją będzie przedmiotem dodatkowego rozliczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. 19. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. kryterium ceny (C) 100%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem: C = Cmin /Cr x 100%x100 gdzie: C ilość punktów Cmin najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych Cr cena brutto oferty rozpatrywanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w powyższym kryterium. 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 21. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie nie później niż na 5 dni przed ostatnim dniem do składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej. 3. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o modyfikacji ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego ma zastosowanie Regulamin. 5. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się. 6. Zgodnie z art. 19 Regulaminu porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, em lub faxem. W przypadku przesyłania informacji em i faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 22. Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcom przysługują środki ochrony odwoławcze zgodnie z zapisami Działu IV Regulaminu. 7

8 23. Istotne postanowienia umowne 1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy i stanowią część II SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 8

9 Załącznik nr 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY / ZAKRES PRAC Lp. Nazwa roboty Cena brutto Rejon I dolny taras 1 Usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego przy długości odcinka do 1m przy głębokości do 2,0 m dla nawierzchni: 1.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 1.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 1.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres robót wchodzi m.in. wykonanie wykopu, organizacja i zabezpieczenie ruchu, usunięcie przyczyn awarii, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wymiana gruntu, wywóz ziemi do utylizacji Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej polegające na wymianie odcinka długości od 1,0m na głębokości do 3,0 m dla nawierzchni: 2.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 2.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 2.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 3 Jak wyżej lecz dla głębokości powyżej 3,0 m dla nawierzchni: 3.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 3.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 3.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa - w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.... 9

10 4 Usunięcie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 4.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 4.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 4.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w przypadku usuwania awarii w terenie utwardzonym 5.1 nawierzchnia nieutwardzona za 1m za 1m nawierzchnia rozbieralna za 1 m nawierzchnia nierozbieralna za 1m 2 6 Wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych za 1 tonę Koszt odwodnienia 1 maszynogodziny pompą szlamową 8 Koszt odwodnienia za 1 dobę zestawu 20 igłofiltrów z pompę odwadniającą... Razem/cena oferty (zsumować ceny w każdym z zadań) Razem/cena oferty słownie:.. UWAGA: Pozycja Razem/cena oferty stanowi sumę wszystkich cen ujętych w pozycjach Ceny w poszczególnych pozycjach stanowią cenę ryczałtową brutto poszczególnych zadań. Jako cena umowna zostanie przyjęta ośmiokrotna wartość ceny oferty na jeden rok. Warunki dodatkowe: 1. W wycenie na potrzeby niniejszego przetargu nie należy ujmować materiałów do usunięcia awarii wodociągowych (pozycja 1 tabeli). Materiały w tej części dostarczane będą przez Zamawiającego. 2. Materiały do usunięcia pozostałych awarii (poz. 2-5 tabeli) leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie za materiały następować będzie na podstawie udokumentowanych przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów/urządzeń. 3. Teren obejmuje całą gminę wiejską Pruszcz Gdański. 4. Dla każdego zakresu robót nieokreślonego w tabeli w załączniku nr 1 wykonawca jest zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy szczegółowy podlegający zatwierdzaniu każdorazowo przez zamawiającego. 5. Zatwierdzony kosztorys będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) 10

11 Załącznik nr 1b do SIWZ FORMULARZ CENOWY / ZAKRES PRAC Lp. Nazwa roboty Cena brutto Rejon II górny taras 1 Usunięcie awarii sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego przy długości odcinka do 1m przy głębokości do 2,0 m dla nawierzchni: 1.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 1.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 1.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres robót wchodzi m.in. wykonanie wykopu, organizacja i zabezpieczenie ruchu, usunięcie przyczyn awarii, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wymiana gruntu, wywóz ziemi do utylizacji Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej polegające na wymianie odcinka długości od 1,0m na głębokości do 3,0 m dla nawierzchni: 2.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 2.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 2.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 3 Jak wyżej lecz dla głębokości powyżej 3,0 m dla nawierzchni: 3.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 3.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 3.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa - w zakres prac wchodzi m. in.: wykonanie wykopu, organizacja ruchu, zablokowanie przepływu w sieci, demontaż istniejącego przewodu, usunięcie przyczyn awarii, wykonanie obsypki rurociągu, wymiana gruntu, wykonanie zasypki, zagęszczenie gruntu wywóz ziemi do utylizacji, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 4 Usunięcie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 4.1 nawierzchnia nieutwardzona droga gruntowa 4.2 nawierzchnia rozbieralna droga z kostki betonowej 4.3 nawierzchnia nierozbieralna droga asfaltowa

12 5 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w przypadku usuwania awarii w terenie utwardzonym 5.1 nawierzchnia nieutwardzona za 1m za 1m nawierzchnia rozbieralna za 1 m nawierzchnia nierozbieralna za 1m 2 6 Wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych za 1 tonę Koszt odwodnienia 1 maszynogodziny pompą szlamową 8 Koszt odwodnienia za 1 dobę zestawem 20 igłofiltrów z pompą odwadniającą Razem/cena oferty (zsumować ceny w każdym z zadań) Razem/cena oferty słownie:.. UWAGA: Pozycja Razem/cena oferty stanowi sumę wszystkich cen ujętych w pozycjach Ceny w poszczególnych pozycjach stanowią cenę ryczałtową brutto poszczególnych zadań. Jako cena umowna zostanie przyjęta ośmiokrotna wartość ceny oferty na jeden rok. Warunki dodatkowe: 6. W wycenie na potrzeby niniejszego przetargu nie należy ujmować materiałów do usunięcia awarii wodociągowych (pozycja 1 tabeli). Materiały w tej części dostarczane będą przez Zamawiającego. 7. Materiały do usunięcia pozostałych awarii (poz. 2-5 tabeli) leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie za materiały następować będzie na podstawie udokumentowanych przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów/urządzeń. 8. Teren obejmuje całą gminę wiejską Pruszcz Gdański. 9. Dla każdego zakresu robót nieokreślonego w tabeli w załączniku nr 1 wykonawca jest zobowiązany złożyć kosztorys ofertowy szczegółowy podlegający zatwierdzaniu każdorazowo przez zamawiającego. 10. Zatwierdzony kosztorys będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA 12

13 EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym ze wszystkimi jej załącznikami, a szczególności projektem umowy i przedmiarami my, niżej podpisani, reprezentujący:... (nazwa i adres Wykonawcy,) tel.... fax oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w SIWZ i w jej załącznikach, 2. dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ. 3. rozliczenie za wykonanie prac następować będzie na podstawie cen podanych w załączniku nr 1a i/lub 1b lub powykonawczo na podstawie szczegółowych kosztorysów zatwierdzonych przez zamawiającego. 4. oferowana wartość wykonania zadań określonych w załączniku nr 1a do SIWZ wynosi: 1) Rejon I dolny taras - zł brutto, Słownie zł brutto:. 5. oferowana wartość wykonania zadań określonych w załączniku nr 1b do SIWZ wynosi: 1) Rejon II górny taras - zł brutto, Słownie zł brutto:. 6. załącznik nr 1 do SIWZ formularz cenowy stanowi integralną część oferty, 7. zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy*, 8. części zadania, jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom: wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 10. oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Udostępniam dwa stałe nr telefonów, pod którymi będą zgłaszane awarie tj... i. oraz adres Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) *) skreślić jeżeli nie wystąpi 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 14 ust. 1 Regulaminu Nazwa i adres Wykonawcy... Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 13 ust. 1 regulaminu to znaczy: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15 ust. Regulaminu.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 3a do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Zgodnie z art. 16 ust. 1 Regulaminu Nazwa i adres Wykonawcy... Oświadczamy, że nie podlagamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w EKSPLOATATOR Sp. z o.o.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy... Nazwa i adres Zamawiającego Ilość zadań Termin realizacji (rok)... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem Nazwa i adres Wykonawcy... LP. NAZWISKO I IMIĘ OPIS UPRAWNIEŃ DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAĆ * W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 17

18 Część II SIWZ PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance przy ul. Sportowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: Marka Palusińskiwgo Prezesa Zarządu Władysława Sobieniaka Dyrektora Technicznego, Członka Zarządu a... zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez.... Została zawarta umowa o treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadania określone w załączniku nr 1a i/lub 1b do SIWZ to jest. 2. Podstawą opracowania umowy są: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr ZP/4/ ) Oferta WYKONAWCY z dnia... 2 TERMINY REALIZACJI 1. Termin obowiązywania umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj do dnia Termin każdorazowego przystąpienia do usunięcia awarii - w ciągu 1,0 godziny od telefonicznego/mailowego/smsowego zawiadomienia o zaistnieniu awarii. Wykonawca bezzwłocznie zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu awarii smsem/faxem/mailem. 3. Telefoniczne zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego faxem lub mailem w przypadku telefonicznego zawiadomienia, o którym mowa w ust.2. 3 CENA 1. Wynagrodzenie wykonawcy, obliczone w oparciu o załącznik nr 1a i/lub 1b do umowy wynosi. zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynności wymienionych w SIWZ jak i w niniejszej umowie. 3. Rozliczenie za usunięcie poszczególnych awarii następować będzie w oparciu o załącznik nr Wszystkie inne roboty nieujęte przez Zamawiającego w przedmiarach rozliczane będą na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 umowy zostanie jednorazowo zafakturowane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego na podstawie cen ryczałtowych ujętych w punktach 1 8 załącznika 1a i/lub 1b oraz po sporządzeniu kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, dla innych awarii potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego. 2) Należność za materiały budowlane zakupione przez Wykonawcę dla zadań określonych w załączniku nr 1 do umowy poz. 2-5 rozliczane będzie po udokumentowaniu przez Wykonawcę cen zakupu danych materiałów. 18

19 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do należytego usunięcia awarii. 2. Zamawiający oświadcza, iż zlecenia usunięcia awarii odbywać się będą z nr Tel.., maila.. Pracownikami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są.. 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO SIWZ, złożoną ofertą, i postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym. 2. W razie konieczności WYKONAWCA na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej. 3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/wspólnie z podwykonawcami. 4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dwa stałe nr telefonów, pod którymi będą zgłaszane awarie tj... i., maila.. Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest 5. Pan/Pani posiada uprawnienia w branży sanitarnej. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt. 7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich napraw uszkodzonych przez siebie w trakcie wykonywania umowy urządzeń uzbrojenia podziemnego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu, naprawy i montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 10. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania w energię elektryczną i wodę oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu pracowników organów nadzoru budowlanego i przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych. 14. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10), posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 15. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 14 oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. 16. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń) w trakcie usuwania awarii, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 17. Po każdorazowym zakończeniu usuwania awarii WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 18. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU następujących materiałów na odbiór końcowy każdej awarii: wszelkie aprobaty, certyfikaty i atesty na materiały i urządzenia, wyniki 19

20 badań, gwarancje urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń. 7 ODBIORY 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą odbiory robót zanikowych. 2. Wykonawca zgłasza telefonicznie Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. 3. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót oraz badanie geologiczne stopnia zagęszczenia pod drogami. 4. Jeżeli WYKONAWCA nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU telefonicznie gotowość do odbioru końcowego awarii. Z odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru usunięcia awarii. 6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 7. Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może: obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 9. ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji może wyznaczyć termin przeglądu obiektu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 10. ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 8 GWARANCJE 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na każdą usuniętą awarię na okres 12 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego usunięcia danej awarii. 2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 9 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach: 1) za niedotrzymanie terminu określonego w 2 ust.2 w wysokości 500,00 zł za każdą godzinę opóźnienia, 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w wysokości 200,00 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 4) za realizowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z niniejszą umową w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 umowy. 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 3 dni w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 2 lub ust. 4, 20

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie ZS.271.4.2014 Sulów, dnia 16 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr.. /..

Projekt Umowa nr.. /.. Projekt Umowa nr.. /.. Załącznik nr 7 Wykonanie robót w zakresie przyłącza wodno kanalizacyjnego dla budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3a w Bydgoszczy zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: TTE/62-19/2012

Numer sprawy: TTE/62-19/2012 Numer sprawy: TTE/62-19/2012 Umowa nr /TTE-62-19/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ w dniu., w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: 1. Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór - UMOWA Nr.../14/PN/WM/r.b./2009

Wzór - UMOWA Nr.../14/PN/WM/r.b./2009 ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU Sp. z oo Zał. Nr 11 do siwz znak: 14/PNWM/r.b./2009 Wzór - UMOWA Nr.../14/PN/WM/r.b./2009 W dniu....2009 roku w... pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową (adres -odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE I NFORMACJE DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

NIEZBĘDNE I NFORMACJE DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NIEZBĘDNE I NFORMACJE DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej od km do km oraz w km w miejscowości Nowy Łupków, . 30, 33/10,55/1, 56/1 2.

UMOWA 1. Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej od km do km oraz w km w miejscowości Nowy Łupków, . 30, 33/10,55/1, 56/1 2. UMOWA zawarta w dniu: r. w Komańczy pomiędzy: Gminą Komańczą, 38-543 Komańcza 166, NIP 687-178-50-88 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. mgr. inż. Stanisława Bielawkę Wójta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwane dalej Wykonawcą, które reprezentuje:.

UMOWA. zwane dalej Wykonawcą, które reprezentuje:. UMOWA Zawarta w dniu.. r. w Adamówce, pomiędzy: Gminą Adamówka z siedzibą w Adamówka 97 (NIP: 794-16-83-934), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Edwarda Jarmuziewicza Wójta Gminy Adamówka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Mirów Stary, dnia r. Znak: RŚRW ZAPYTANIE OFERTOWE

Mirów Stary, dnia r. Znak: RŚRW ZAPYTANIE OFERTOWE Mirów Stary, dnia 14.02.2013r. Znak: RŚRW.7031.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Mirów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac w ramach Programu przeznaczania środków WFOŚiGW na dofinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro Płońsk, dnia 01.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Zamawiający: Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 01.07.2011r. ZDM. 39 / Z / 11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę ogrodzenia przy Robotniczym Ogrodzie Działkowym

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.16.2014 Aleksandrów Kujawski, 22.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo