WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI"

Transkrypt

1 WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI INCREASE OF WATER DELIVERY GUARANTEE AS EFFICIENCY OF WATER DISTRIBUTION MODERNIZATION AND EXPLOITATION Izabela Zimoch Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Ul. Konarskiego 18, Gliwice ABSTRACT The reliability assessment of distribution subsystem failure as well as consequences end damages are a complicated and difficult questions. It requires considering a wide range of random events of its exploitation. First of all it results from multifunctional of such system. The problem of pressure head influence on water-pipe network failure frequency as well as repair costs and quality parameters changes of delivered water to consumers wasn t a object of research in situ and didn t take into consideration of numerous theoretical scientific work too. Therefore this paper presents the method of comprehensive reliability estimation of water distribution subsystem. The following factors were taken into consideration in reliability research: parameter of failure intensity, mean time to failure as well mean recovery time. Moreover, results obtained by this method applied to estimate water distribution subsystem (WDS) in Silesian are presented. Those analysis was based on wide archival data of failures arise in this system a ( ) taken from exploitation cards of water-pipe network. Results of this analysis show, that pressure head regulation in water-pipe network influence on increase of reliability level of its operation. Keywords: water supply system, water distribution subsystem, reliability, failure, failure intensity 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa wodociągowe w obecnych uwarunkowaniach ich działalności z jednej strony podejmują trud zaspokojenia rosnących wymagań klientów, a co za tym idzie dążą do ciągłego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług, a z drugiej zaś strony poszukują rozwiązań obniżających koszty eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę (SZW). Powyższe elementy, a w szczególności aspekt ekonomiczny kształtują strategie rozwojowe firm. Zatem racjonalne zarządzanie SZW opiera się na ciągłych analizach jego pracy, w których aplikacje teorii niezawodności stały się efektywnym narzędziem, pozwalającym w sposób wymierny wyznaczyć poziom ryzyka działalności przedsiębiorstwa. Celem badań niezawodności sieci wodociągowej jak i wielu innych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest miedzy innymi wykrycie słabych ogniw, identyfikacja czynników powodujących uszkodzenia, a w konsekwencji podjęcie zasadnych działań mających na celu ich eliminację. Analiza warunków eksploatacji w aspekcie niezawodności sieci wodociągowej obejmuje oprócz tego określenie kryteriów uszkodzeń systemu i stanów granicznych pracy wydzielonych stref zasilania. Rezultaty powyższych badań pozwalają w sposób racjonalny zarządzać infrastrukturą techniczną systemu wodociągowego, a także mogą być niezbędnym narzędziem decyzyjnym zarówno przy planowaniu inwestycji modernizacyjnych, jak i strategii rozwoju współczesnych przedsiębiorstw wodociągowych. Dokonany przegląd literatury (Hotloś, 2003; Kirchsteiger, 1994; Kwietniewski, 1999; Pollard, 2008; Ulanicka et al., 2000; Wieczysty i inni., 2001) wykazał, że zagadnienie wpływu zmiennych warunków eksploatacji podsystemu dystrybucji wody (PsDyW) w tym wysokości ciśnienia na uszkadzalność sieci wodociągowej był dotychczas przedmiotem nielicznych badań. Czynnik ten uwzględniany jest przede wszystkim przy ocenie wielkości przecieków, które stanowią największy udział w stratach wody w systemach wodociągowych. Wielkość przecieków wody zależy w istotny sposób od liczby awarii PsDyW, czasu ich trwania oraz natężenia wypływu wody przez uszkodzone elementy, jak i od wysokości ciśnienia panującego w sieci. Wpływ więc warunków eksploatacyjnych na poziom niezawodności układu dystrybucji wody jest niepodważalnym

2 294 faktem, a występujące w związku z tym awarie mogą prowadzić do przerwania dostawy wody do konsumentów i innych użytkowników systemu. Jakościowa oraz liczbowa ocena negatywnych zdarzeń pozwala na sprecyzowanie wniosków i podjęcie działań technicznych, mających na celu ich eliminację i polepszenie warunków eksploatacyjnych funkcjonowania systemu wodociągowego. Wyniki z badań niezawodnościowych pozwalają w sposób racjonalny zarządzać infrastrukturą techniczną systemu wodociągowego, jak również są obiektywną miarą efektywności podejmowanych działań modernizacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowych. Dlatego powinny być traktowane jako przydatne narzędzie decyzyjne w procesie planowania inwestycji modernizacyjnych, jak i strategii rozwoju współczesnych przedsiębiorstw wodociągowych. Badania powyższe dają możliwość wytypowania tych obszarów podsystemu dystrybucji wody, w których istnieje potencjalne zagrożenie wtórnego skażenia wody, na skutek zmian parametrów hydraulicznych pracy sieci, wynikających między innymi z braku stabilności rozbioru wody w systemie czy też zwiększonej jej awaryjności. 2. Niezawodnościowy model eksploatacji sieci wodociągowej i jego parametry Większość obiektów i urządzeń budujących sieć wodociągową zliczana jest do tak zwanych elementów odnawialnych, czyli takich, które podlegają procesowi pracy i odnowy. Parametry pracy sieci wodociągowej mają charakter losowy, a ich analiza pozwala na wyznaczenie stanów eksploatacyjnych, które uporządkowane w czasie obrazują proces eksploatacji. Ustalenie więc warunków eksploatacyjnych, określonych jako stany niezawodnościowe stanowi podstawę doboru i oszacowania odpowiednich wskaźników niezawodności tych obiektów. Wyróżnia się dwa podstawowe stany niezawodnościowe odnoszące się do stanu pracy, czyli zdatności całkowitej oraz stanu niezdatności częściowej lub całkowitej. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowych jak i odbiorców wody istotna jest pełna sprawność przewodów wodociągowych, czyli stan, gdy przewody nie wymagają napraw doraźnych, a jedynie robót planowych oraz dostarczają użytkownikom SZW wodę w odpowiedniej ilości i jakości, pod wymaganym ciśnieniem. Dlatego w analizach pracy PsDyW przyjęto model dwustanowy eksploatacji, dla którego wyróżniono następujące zdarzenia losowe: przewód może przejść ze stanu pracy do jednego ze stanów niesprawności, stan niezdatności jest usuwany, czyli wszystkie uszkodzone elementy są naprawiane, w wyniku naprawy przewód przechodzi z dowolnego stanu niezdatności (częściowej lub całkowitej) w stan pracy, czyli zdatności pełnej. Do opisu powyższego modelu eksploatacji sieci wodociągowej określa się wybrane parametry niezawodności: prawdopodobieństwo pracy bezuszkodzeniowej R(t) oraz prawdopodobieństwo odnowy R o (t), średni czas pracy bezuszkodzeniowej T p oraz średni czas odnowy T o, parametr strumienia uszkodzeń ω oraz intensywność odnowy µ. Znajomość rozkładów prawdopodobieństwa zmiennej losowej - czas pracy bezuszkodzeniowej T p pozwala na obliczenie tych parametrów. Strumień uszkodzeń obiektów wodociągowych jest strumieniem bez następstw, pojedynczym i stacjonarnym, a proces odnowy jest procesem Poissona, dla którego czas pracy ma rozkład wykładniczy (Pollard, 2008; Wieczysty i inni., 2001; Kwietniewski, 1999). Powyższy fakt pozwala na estymację tych wielkości według reguł przedstawionych w tabeli 1. W analizie niezawodnościowej odniesionej do sieci wodociągowej, ze względu na liniowość budujących ja obiektów należy odnieść powyższe parametry do długości przewodów. Parametr dobrze opisujący zdolność do bezuszkodzeniowej pracy obiektów liniowych jest jednostkowy parametr strumienia uszkodzeń obliczany z zależności (Pollard, 2008; Wieczysty et al., 2001; Kwietniewski, 1999): ( t) ( t, t + t) n = L t * ω (1) gdzie: n(t, t + t) - liczba uszkodzeń w przedziale czasu t, t - długość przedziału czasu, na jaki podzielono okres obserwacji oraz L - długość badanych przewodów sieci wodociągowej. Praktyczne wykorzystanie powyższych wzorów w ocenie niezawodności PsDyW opiera się na niezbędnych informacjach o procesie eksploatacji wodociągu zgromadzonych w protokołach awarii, kartach awarii, książkach eksploatacji lub w dzienniki zgłoszeń pogotowia interwencyjnego.

3 295 Tabela 1. Parametry modelu niezawodnościowego obiektów odnawialnych Parametr Jednostka Formuła Średni czas pracy między [d] k * 1 uszkodzeniami Tp = t pi + z t k + z i= 1 (1) Średni czas niesprawności [h] 0 * 1 = T o toi no i= 1 (2) Parametr strumienia uszkodzeń [1/d] ω = 1 (3) Średnia intensywność naprawy [1/h] Wskaźnik gotowości - Prawdopodobieństwo pracy bezuszkodzeniowej T p 1 µ = (4) T o * * T p K g = (5) * * T p + T o ' R t = P Tp t = exp ω t (6) - ( ) ( ) ( ) Prawdopodobieństwo odnowy - ( t) = exp( ω t) R o 1 (7) gdzie: k - liczba okresów pracy obiektów uszkadzających się, t pi - wartość i-tego okresu pracy, t - długość okresu obserwacji, z - liczba okresów pracy obiektów nieuszkadzających się, n o - liczba niesprawności w badanym okresie eksploatacji, t oi - czas trwania i-tej odnowy, pozostałe oznaczenia zdefiniowano powyżej. 3. Charakterystyka obiektu badań PsDyW aglomeracji ślaskiej Współczesna sieć wodociągowa aglomeracji śląskiej stanowi złożony system techniczny. Specyfiką omawianego podsystemu jest nie tylko rozległy obszar objęty zasięgiem jego funkcjonowania (66 gmin województwa śląskiego, około 3 miliony indywidualnych odbiorców) ale zasady jego zarządzania. Eksploatacja tak rozległej lokalnej sieci wodociągowej znajduje się w gestii zarządzania 42 podmiotów gospodarczych, obejmujących lokalne RPWiK i przedsiębiorstwa komunalne, natomiast sieć tranzytowa, magistralna i rozdzielcza eksploatowana jest w większości przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (GPW S.A.) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. eksploatuje ponad 1000 km sieci magistralnej, głównie w zakresie dużych średnic (tabela 2). Przewodów o średnicy poniżej 500 jest zaledwie 11,9% całkowitej długości sieci wodociągowej. Zasadniczy trzon w budowie podsystemu dystrybucji wody stanowi system tranzytowo-magistralny o średnicy 800 i powyżej, który tworzy blisko 65% łącznej długości omawianej sieci. Budowany przez ponad 120 lat system pierścieniowy dystrybucji pozwala między innymi na elastyczną współpracę z podsystem produkcji wody, opierającym swoje działanie na pracy 11 stacji uzdatniania wody. Taka budowa SZW zapewnia wysoką gwarancję ciągłości dostawy wody do odbiorców przy jednoczesnej minimalizacji skutków awarii i losowych postojów. Tabela 2. Struktura wielkości średnic przewodów sieci wodociągowej GPW S.A. Średnica [mm] < >1500 Razem 1500 Długość [km] Udział procentowy [%] Wieloletni okres budowy PsDyW przyczynił się ponadto do istotnej różnorodności wiekowej sieci. Istnieją tu, rurociągi o ponad 100 letniej eksploatacji stanowiące blisko 10% udział w strukturze wiekowej jak i przewody eksploatowane zaledwie 10 lat (23,3%). Ciągła rozbudowa oraz modernizacja, jak i eksploatacja systemu w obszarze objętym skutkami działalności górniczej, wpłynęły znacząco na różnorodność struktury materiałowej (tabela 3). Zdecydowanie największy udział w budowie PsDyW odgrywa stal (79,4% całkowitej długości sieci wodociągowej). Pozostała część sieci wodociągowej o łącznej długości 210,8 km wykonana jest głównie z żeliwa sferoidalnego (7,2%), żeliwa szarego (5,4%), PE (4,1%) i żelbetu (3,8%). Nieznaczny udział w budowie przewodów PsDyW odgrywają sieci z PCV i GFK (żywice poliuretanowe zbrojone włóknem szklanym).

4 296 Tabela 3. Struktura materiałowa wodociągu grupowego GPW S.A L.p. Materiał Długość [km] 1 GFK 0,3 2 PCV 0,9 3 PE 42,0 4 Stal (1) 811,5 5 Żelbet 38,8 6 Żeliwo szare 55,7 7 Żeliwo sferoidalne 73,1 Razem 1 022,3 (1) - rurociągi stalowe z wykładziną cementową 118,3 km - rurociągi stalowe z wykładziną poliuretanową 1,1 km - rurociągi stalowe z rękawem poliestrowym 0,8 km Eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej wydzielonej terytorialnie w zależności od zasięgu działania, zajmuje się osiem niezależnych oddziałów sieci magistralnej (OSM), W poniższej tabeli 4 przedstawiono charakterystyki sieci wodociągowych zarządzanych przez poszczególne OSM wraz z oceną intensywności występujących awarii przewodów wodociągowych. OSM Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej eksploatowanej przez OSM Awaryjność Awaryjność Długość sieci sieci w roku sieci w roku wodociągowej [km] [uszk/km rok] [uszk/km rok] Średni wiek sieci wodociągowej [lat] Bytków 158,1 0,31 0,28 36 Chropaczów 89,0 0,72 0,62 56 Czarny Las 120,8 0,29 0,26 35 Mikołów 200,7 0,25 0,33 30 Murcki 80,6 0,50 0,58 23 Pszów 95,3 0,40 0,34 22 Zagórze 111,7 0,40 0,44 31 Żory 166,1 0,20 0,28 27 Razem 1 022,3 0,35 0,40 32 Eksploatacja wodociągu grupowego aglomeracji śląskiej wspomagana jest pracą 9 zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 339 tys. m 3 oraz 5 pompowni sieciowych. Ilość magazynowanej w nich wody stanowi około 70% ilości wody wtłaczanej przez przedsiębiorstwo do PsDyW w ciągu doby. Kluczową rolę w funkcjonowaniu PsDyW odgrywa zespół zbiorników w Mikołowie o łącznej pojemności m 3 (12 komór), z którego woda odpływa grawitacyjne zarówno w kierunku GOP-u jak i ROW-u. Ponadto szczególną rolę w eksploatacji PsDyW odgrywają wyrównawcze zbiorniki: Czarny Las, Chorzów i Murcki, o łącznej pojemności m 3. Struktura pierścieniowa sieci wodociągowej oraz towarzyszące jej obiekty wodociągowe PsDyW na terenie Śląska charakteryzują się wysoką gwarancję dostawy wody do odbiorcy, nawet w sytuacji zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń awaryjnych (przerwa w dostawie prądu, poważne awarie sieci tranzytowej itp.). W sytuacjach tych system wodociągowy jest w stanie dokonać przerzutów wody z innych układów zasilania w dowolne rejony aglomeracji śląskiej, zachowując ciągłość dostawy wody. 4. Metodyka badań Przyjęta metodyka badań wpływu czynników eksploatacyjnych na niezawodność wybranej sieci wodociągowej Śląska obejmuje wytypowanie i klasyfikację obiektów i czasu badań oraz określenie zakresu analiz, ustalenie modelu niezawodnościowego badanych obiektów,

5 297 przeprowadzenie badań eksploatacyjnych, weryfikację uzyskanych wyników oraz wyznaczenie wartości wybranych wskaźników niezawodności i ich postaci funkcyjnych, określenie wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych na niezawodność sieci wodociągowej. Badania eksploatacyjne niezawodności przeprowadzono dla system zaopatrzenia Będzina i Czeladzi, który jest zasilany wodą ze stacji uzdatniania Będzin. Stacja ta pobiera wodę z rzeki Czarnej Przemszy za pomocą dwóch ujęć brzegowych zlokalizowanych na jazach piętrzących. Układ technologiczny uzdatniania wody oparty jest o proces wstępnego utleniania, koagulację wody PAX-em, filtrację pospieszną oraz dezynfekcję dwutlenkiem chloru. Tak uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociągowej Będzina i Czeladzi układem pomp pompowni II stopnia (tabela 5). Tabela 5. Charakterystyka pompowni II stopnia SUW Będzin Typ pompy Liczba Numer Parametry techniczne jednostek pompy Q [m 3 /h] H [m] 30 D D i D i D i D i Aktualną dobową wydajność stacji zapewnia praca pomp nr 3 i 5, które od 10 maja 2006 r pracują w układzie pompowym z przemiennikiem częstotliwości typu NXP 07305A (moc 400kW, U=380V, I= A), gwarantującym utrzymanie w podsystemie dystrybucji stałego ciśnienia na poziomie 9,4 kpa. Z niezawodnościowego punktu odniesienia eksploatacja pompowni w okresie maksymalnego rozbioru stanowi strukturę pracy 5 pomp, w której 2 stanowią tak zwane jednostki rezerwowe (3z5). Pompy numer 9, 10, 12 i 13 są w układzie technicznym funkcjonowania tzw. rezerwą zimną. Rozbiór wody w Będzinie i Czeladzi powoduje, iż warunki eksploatacji stacji zapewniają dużą rezerwowość pracy pompowni II stopni, czyniąc ją obiektem o dużej niezawodności. Objęty badaniami system dystrybucji wody to sieć magistralna 600 o łącznej długości 5,85 km. Jest to sieć stalowa z bitumiczną izolacją antykorozyjną, która do eksploatacji została oddana w 1956 r. Obszar analizy został podzielony na 4 strefy badań, charakterystykę których przedstawiono w tabeli 6. Tabela 6. Charakterystyka obszaru badań sieć wodociągowa 600 Obszar Numer Długość Zagospodarowanie Materiał obszaru [km] terenu pompownia II stopnia SUW Będzin Teren umiarkowanie 4 1,960 stal ul. Świerczewskiego zabudowany ul. Świerczewskiego przejęcie nad DK 1 3 1,678 stal Teren zabudowany przejście nad DK 1 zakład ZIK 2 1,497 stal Teren zielony Zakład ZIK rozwidlenie ulic Będzińskiej i Grodzieckiej 1 0,714 stal Teren zabudowany Badania prowadzone były w latach zgodnie z planem (l, W, t). Powyższy plan odnosi się do obiektów, które uszkodzone w okresie badań podlegają naprawie -W, rozpatrywana jest długość badanych przewodów l oraz badania kończy się po upływie czasu t. W badaniach wydzielono dwa okresy analizy, I okres to 1988 maj 2006 (eksploatacja sieci przed regulacją ciśnienia), II okres to maj , obejmujący czasokres po wdrożeniu systemu kontroli ciśnienia wody w sieci. Analizę oparto na danych archiwalnych zawartych w Kartach eksploatacyjnych sieci wodociągowej uzyskanych w przedsiębiorstwie. Ustalone warunki badań gwarantowały, wyznaczenie miar niezawodnościowych

6 298 z dokładnością δ=0,1 (błąd względny) na poziomie wiarygodności β=0,95. Zakres przeprowadzonych badań eksploatacyjnych obejmował dane takie jak: data i godzina wystąpienia awarii, naprawy, remontu itp., poszczególne czas trwania (czas 5. Dyskusja wyników analizy niezawodnościowej eksploatacji sieci doprowadzającej wodę do Będzina i Czeladzi Analizowany system dystrybucji wody jest układem rozległym o skomplikowanej topologii jak i zróżnicowanym uzbrojeniu. Awarie sieci wodociągowej są wynikiem ponad 50-cioletniej eksploatacji rurociągu oraz negatywnego oddziaływania środowiska (szkody górnicze, sieć kanalizacyjna). Awarie powyższe dotyczą głównie uszkodzeń korpusu rury, złączy, kompensatorów lub uzbrojenia. Objawiają się one w postaci pęknięcia podłużnego, wypchnięcia uszczelnienia, uszkodzenia mechanicznego czy też korozji. Przeprowadzona analiza wykazała, że najczęściej występują uszkodzenia będące skutkiem procesu korozji sieci, które stanowią blisko 92% wszystkich interwencji brygad remontowo-naprawczych w ciągu roku. zgłoszenia uszkodzenia, rozpoczęcia naprawy i jej zakończenia), opis zdarzenia obejmujący lokalizację i rodzaj uszkodzenia i sposób naprawy, średnicę i materiał przewodu oraz skutki awarii dla podsystemu lub całego SZW. Średnia intensywność uszkodzeń całej rozpatrywanej sieci magistralnej Ø 600, w okresie przed modernizacją przepompowni II stopnia w SUW Będzin, wynosiła 0,39 [uszk./km a]. W okresie tym odnotowano elementy systemu dystrybucji wody (obszar 1- tabela 7) charakteryzujące się największą intensywnością uszkodzeń 1,83[uszk./km a] oraz najmniejszą 0,21 [uszk./km a] (obszar 3- tabela 7). W okresie eksploatacji (1998-maj 2006) sieci wodociągowej w obszarze 2 nie odnotowano żadnej awarii, uzyskując tym samym wysoki poziom niezawodnego funkcjonowania systemu. Powyższy efekt eksploatacyjny została osiągnięty dzięki zakończonej w 1997 roku modernizacji (pokrycie rurociągu od wewnątrz rękawem) odcinka sieci, przebiegającego nad krajową drogą, bowiem odcinek ten do roku 1998 charakteryzował się największą awaryjnością w obszarze objętym analizą. Tabela 7. Zmienność wskaźników niezawodności w latach Wskaźnik niezawodności, jednostka Obszar* ω * T p * T o [uszk/km a] [d] [h] K * g R(t) 1-PRC 1, , exp(-0, t) 1-PORC 4, , exp(-0, t) 2-PRC Brak awarii w latach PORC Brak awarii w latach PRC 0, , exp(-0, t) 3-PORC Brak awarii w latach PRC 0, ,83 0, exp(-0, t) 4-PORC 0, , exp(-0, t) *PRC przed regulacją ciśnienia, PORC po regulacji ciśnienia W odniesieniu do II okresu badań dla obszaru 2 i 3 nie odnotowano żadnych uszkodzeń sieci. Średnia intensywność uszkodzeń przewodu w obszarze 4 zmalała o około 19% osiągając poziom 0,25 [uszk./km a], spełniając tym samym standardy europejskie dla przewodów magistralnych (0,30 [uszk./km a]). Natomiast obszar nr 1 analizy charakteryzuje się wzrostem intensywności uszkodzeń do poziomu aż 4,73 [uszk./km a], przy jednoczesnym 2 krotnym obniżeniu czasu całkowitej odnowy przewodu z poziomy 15,88 h do 7,86 h. Przyczynę wzrostu intensywności uszkodzeń w tym obszarze analizy z jednej strony można tłumaczyć zmianą od 2006 r kierunku zasilania mieszkańców Siemianowic, w konsekwencji której, ilość dostarczanej wody do tego obszaru uległa znacznemu zmniejszeniu i pokrywa obecnie jedynie potrzeby wodne zaledwie paru indywidualnych odbiorców, nie przekraczając kilku m 3 w ciągu doby. Z drugiej zaś strony oczekiwania ze strony MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie, mające na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców Grodźca, po włączeniu ich w system wodociągowy zasilany z SUW Będzin, wymuszają utrzymanie ciśnienia na wyjściu z

7 299 pompowni na poziome 9,4 kpa, co stanowi średnio od 1-1,5 kpa ciśnienie większe niż przed jego regulacją (rys. 1). Konsekwencją powyższych zmian warunków eksploatacyjnych jest blisko 2,5- krotny wzrost awaryjności sieci wodociągowej w obszarze Ciśnienie [kpa] :00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01 iśnienie przed regulacją r ciśnienie po regulacji r. Rys. 1.Dobowa zmienność ciśnienia na wyjściu z pompowni II SUW Będzin Znaczne zmniejszenie awaryjności rozważanego układu w pozostałych obszarach analizy, zwiększyły efektywność podejmowanych interwencji naprawczych przez brygady remontowe, a co za tym idzie zmniejszyły niedogodności usuwania awarii dla mieszkańców tego rejonu, z tytułu 2-krotnego skrócenia czasu odnowy przewodu - średnio do 7,86h. Sprawnie więc funkcjonujące zespoły Pogotowia Wodociągowego podnoszą niezawodność działania SZW, w wyniku minimalizacji czasu niesprawności uszkodzonych jego elementów. Sprawna interwencja objawia się również zmniejszeniem skutków występujących awarii jak i ryzyka, jakie ponosi przedsiębiorstwo eksploatując tak rozległy i złożony system zaopatrzenia w wodę. Wnioski z przeprowadzonej analizy stanowiły jeden z istotnych argumentów wytypowania powyższego fragmentu sieci wodociągowej, jako priorytetowego w planach modernizacyjnych Przedsiębiorstwa w najbliższym okresie. W ramach pełnej analiz prowadzonych badań dokonano również identyfikacji rozkładu zmiennej czas pracy bezawaryjnej. Weryfikacji hipotezy H 0 zmienna o rozkładzie wykładniczym - dokonano za pomocą testów Kołmogorowa-Smirnowa oraz testu χ 2. Wyniki testów nie pozwoliły na odrzucenie hipotezy H 0 o wykładniczym rozkładzie czasu pracy bezawaryjnej wydzielonego obszaru dystrybucji wody systemu wodociągowego Będzina (rys. 2.). Interpretacja dystrybuanty czasu pracy bezawaryjnej wykazała, iż z prawdopodobieństwem 0,95 czas ten nie przekroczy 695 dób (rys. 3.).

8 300 Zmienna: Czas pracy bezawaryjnej - lata d Kołmogorowa-Smirnowa , Test chi-kwadrat = , df = 1 (dopasow.), p = Częstości względne (%) Czas [d] Rys. 2. Rozkład czasu pracy bezawaryjnej 110 Dystrybuanta zmiennej czas pracy bezawaryjnej lata d Kołmogorowa-Smirnowa , Test chi-kwadrat = , df = 1 (dopasow.), p = Częstości względne (%) Czas [d] Rys. 3. Dystrybuanta czasu pracy bezawaryjnej 6. Podsumowanie i wnioski 1. Przeprowadzone badania i analiza techniczno-niezawodnościowa sieci wodociągowej dostarczającej wodę mieszkańcom Będzina i Czeladzi wykazała, iż stabilizacja ciśnienia panującego w sieci ma bardzo istotny wpływ na uszkadzalność układu. Stabilizacja ciśnienia, w maju 2006 na poziomie 9,4 kpa pozwoliła na wzrost niezawodności transportu wody dostarczanej do obszarów nr 2, 3 i 4. Aktualnie awaryjność sieci wodociągowej w tym obszarze spełnia standardy europejskie. 2. Podwyższenie ciśnienia w sieci skutkuje wzrostem intensywności uszkodzeń przewodu wodociągowego w obszarze nr 1, który został zakwalifikowany do modernizacji

9 Stabilizacja ciśnienia w sieci wodociągowej podniosła również efektywność funkcjonowania zespołów Pogotowia Wodociągowego, podnoszą tym samym niezawodność działania SZW. 4. Wymiernym efektem stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej, jest nie tylko zwiększenie niezawodności działania podsystemu dystrybucji i obniżenie ryzyka działalności przedsiębiorstwa, ale także obniżenie kosztów napraw zaistniałych uszkodzeń. Ponadto wymiernym efektem jest również obniżenie wielkości strat wody i wzrost komfortu życia społeczeństwa. LITERATURA HOTLOŚ H., 2003; Reliability level of municipal water pip networks, Environmental Protection Engineering No 2, pp KIRCHSTEIGER CH., 1994; Nonparametric estimation of time-dependent failure rates probabilistic risk assessment, Reliability Engineering and System Safety, vol. 44, pp.1-9. KWIETNIEWSKI M. Metody badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców, Prace Naukowe Inżynierii Środowiska z.28, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa POLLARD S.J.T., Risk Management for Water and Wastewater Utilities, IWA Publishing ULANICKA K. et al. Experience with pressure control of a very large scale water distribution network. Conference Proceedings Water Supply and Water Quality ed. Sozański M., PZITS o/wielkopolski, Cracow WIECZYSTY A. i inni. Metody podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, KIŚ PAN, vol.2., Kraków KWIETNIEWSKI M., ROMAN M., KŁOSS- TRĘBACZKIEWICZ H. Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w

Bardziej szczegółowo

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka 27 Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk Politechnika Warszawska. Wstęp W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej

Bardziej szczegółowo

Regulacja ciśnienia jako element zarządzania ryzykiem eksploatacji sieci wodociągowej

Regulacja ciśnienia jako element zarządzania ryzykiem eksploatacji sieci wodociągowej OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 4 Izabela Zimoch Regulacja ciśnienia jako element zarządzania ryzykiem eksploatacji sieci wodociągowej Znaczenie polskiego słowa eksploatacja nie ma prostego odpowiednika

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji. Olkusz, r.

Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji. Olkusz, r. Jarosław Kania Prezes Zarządu Mariusz Kołton Dyrektor Pionu Produkcji Olkusz, 20.09.2012 r. His His--toto-ria świadek cza cza--su, światło praw praw--dy, życie pa pa--mięci, nauciel--ka życia, nau-czyczy-ciel

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Andrzej Studziński WPROWADZENIE

Andrzej Studziński WPROWADZENIE Andrzej Studziński RYZYKO AWARII MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ ISKRZYNIA W KROSNIE Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę ryzyka braku dostawy wody dla miasta Krosna w przypadku awarii magistrali doprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r.

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r. Łukasz Czopik Prezes Zarządu Katowice, dnia 24.02.2014 r. Geneza Prowadząc rozważania na temat Polityki Cenowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA nie sposób pominąć genezy jego powstania i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2007 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 3 dr inż. Kamila Kustroń Warszawa, 10 marca 2015 24 lutego: Wykład wprowadzający w interdyscyplinarną tematykę eksploatacji statków

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy w Nędzy z dnia 17.12.2012r WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE METODY SZACOWANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z CZASEM USUWANIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

PODSTAWY TEORETYCZNE METODY SZACOWANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z CZASEM USUWANIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ RYSZARDA IWANEJKO, JAROSŁAW BAJER * PODSTAWY TEORETYCZNE METODY SZACOWANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z CZASEM USUWANIA AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ THEORETICAL BASIS OF THE RISK ASSESMENT METHOD FOR A REPAIR TIME

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. do umowy nr.../2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji magistralnej sieci wodociągowej w rejonie Dąbrowy Górniczej, w celu zasilania odbiorców po planowanej

Bardziej szczegółowo

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych Model do analizy Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2013) Aby wykorzystywać potencjał już istniejących scentralizowanych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski Funkcje charakteryzujące proces eksploatacji Dr inż. Robert Jakubowski Niezawodność Niezawodność Rprawdopodobieństwo, że w przedziale czasu od do t cechy funkcjonalne statku powietrznego Ubędą się mieścić

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Bardziej szczegółowo

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu MACIEJCZYK Andrzej 1 ZDZIENNICKI Zbigniew 2 Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu Kryterium naprawy pojazdu, aktualna wartość pojazdu, kwantyle i kwantyle warunkowe, skumulowana intensywność uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY Katarzyna Pietrucha-Urbanik Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU Abstrakt W pracy dokonano charakterystyki wyposaŝenia wybranych

Bardziej szczegółowo

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 144 Nr 24 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA *, BARTOSZ DĘBICKI ** STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI S t r e s z c z e n i e W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.85.2014 2014-214525 UCHWAŁA NR 723/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF WATER SUPPLY OPERATION FOR THE TOWN MIELEC

ANALYSIS OF WATER SUPPLY OPERATION FOR THE TOWN MIELEC 27 ANALIZA EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA MIELCA ANALYSIS OF WATER SUPPLY OPERATION FOR THE TOWN MIELEC Krzysztof Boryczko, Barbara Tchórzewska-Cieślak Politechnika Rzeszowska, Katedra Zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006).

J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006). Większość zadań pochodzi z podręcznika: J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006). Elementy nieodnawialne. Wskaźniki,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody

Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody Florian G. Piechurski 1. Problemy występujące przy eksploatacji sieci wodociągowej Straty wody definiowane są jako różnica objętości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rurociągi polietylenowe. w wodociągach i kanalizacji. - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania. Marian Kwietniewski* 1.

Rurociągi polietylenowe. w wodociągach i kanalizacji. - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania. Marian Kwietniewski* 1. Rurociągi polietylenowe w wodociągach i kanalizacji - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania Marian Kwietniewski* 1. Wprowadzenie Analizując polski rynek inwestycyjny w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

EWA OGIOŁDA *, IRENEUSZ NOWOGOŃSKI *, DARIUSZ KŁONOWSKI ** SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI

EWA OGIOŁDA *, IRENEUSZ NOWOGOŃSKI *, DARIUSZ KŁONOWSKI ** SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 156 Nr 36 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2014 EWA OGIOŁDA *, IRENEUSZ NOWOGOŃSKI *, DARIUSZ KŁONOWSKI ** SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI S t r e s

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Analiza strat wody w wybranych wodociągach województwa śląskiego

Analiza strat wody w wybranych wodociągach województwa śląskiego Inżynieria i Ochrona Środowiska 2015, t. 18, nr 3, s. 277-288 Ewa OCIEPA, Wiesław KĘDZIA Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa e-mail: eociepa@is.pcz.czest.pl,

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

OCENA HYDRAULICZNA WARUNKÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁĘŻYCY W GMINIE ZIELONA GÓRA

OCENA HYDRAULICZNA WARUNKÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁĘŻYCY W GMINIE ZIELONA GÓRA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 151 Nr 31 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2013 EWA OGIOŁDA *, AGATA UCHMAN ** OCENA HYDRAULICZNA WARUNKÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁĘŻYCY W GMINIE ZIELONA GÓRA S t

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy

Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy TOTCZYK Grażyna 1 PASELA Rafał 1 Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy WSTĘP Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i ósmym na liście największych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Przewody wodociągowe, sieci neuronowe, uszkodzenia Małgorzata KUTYŁOWSKA* PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Celem pracy jest analiza i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem wody w systemie zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta Słupska

Opracowanie i wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem wody w systemie zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta Słupska Opracowanie i wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem wody w systemie zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta Słupska PREWENCJA W Polsce w chwili obecnej brakuje odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście)

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście) Leszek Chybowski Wydział Mechaniczny Politechnika Szczecińska ZASTOSOWANIE DRZEWA USZKODZEŃ DO WYBRANEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ 1. Wprowadzenie Stanem systemu technicznego określa się zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 143 Nr 23 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA 1, MARTA GAJDA ** SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL S t r e s z c z e n i e W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik Kraśnik 2012 rok Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik 1. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 1.1 Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE

OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE JOANNA RYMARZ, ANDRZEJ NIEWCZAS * OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE TECHNICAL AVAILABILITY ANALYSIS OF THE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Nr 84 Politechniki Wrocławskiej Nr 84 Monografie Nr 49 2007 Sieć wodociągowa, uszkodzenie przewodu, koszt naprawy, straty wody, niezawodność Halina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DLA MIASTA PABIANIC NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DLA MIASTA PABIANIC NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/774/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 września 2014 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DLA MIASTA PABIANIC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa odnowa sieci kanalizacyjnych sposób na optymalizację planów modernizacyjnych. Arkadiusz Bachan Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

Bezwykopowa odnowa sieci kanalizacyjnych sposób na optymalizację planów modernizacyjnych. Arkadiusz Bachan Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Bezwykopowa odnowa sieci kanalizacyjnych sposób na optymalizację planów modernizacyjnych Arkadiusz Bachan Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Skąd przychodzimy, dokąd dążymy, co robimy? Per Aarsleff Per Aarsleff

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania gdańskiego systemu wodociągowego Jacek Kaszubowski

Perspektywy funkcjonowania gdańskiego systemu wodociągowego Jacek Kaszubowski Perspektywy funkcjonowania gdańskiego systemu wodociągowego Jacek Kaszubowski Dział Planowania i Rozwoju System wodociągowy Gdańska w roku 2005 SCHEMAT WYSOKOŚCIOWY GDAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO SUW

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Przemysłowa 1 68-219 Tuplice Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Dotyczy: Przebudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej w MPWIK S.A. w Krakowie

Wytwarzanie energii elektrycznej w MPWIK S.A. w Krakowie Wykorzystanie promieniowania słonecznego O zaletach i wadach elektrowni fotowoltaicznych można by dyskutować bardzo długo, dlatego możliwości tego typu źródeł zostaną przedstawione na przykładzie elektrowni

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza niezawodności zasilaczy buforowych

Analiza niezawodności zasilaczy buforowych Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr, 01 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, 00-66 Warszawa, ul. Koszykowa 75, adro@it.pw.edu.pl Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej,

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH dr inż. Kamila Kustroń dr inż. Kamila Kustroń ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH 1. Wykład wprowadzający

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Cechy eksploatacyjne statku. Dr inż. Robert Jakubowski

Cechy eksploatacyjne statku. Dr inż. Robert Jakubowski Cechy eksploatacyjne statku powietrznego Dr inż. Robert Jakubowski Własności i właściwości SP Cechy statku technicznego, które są sformułowane w wymaganiach taktyczno-technicznych, konkretyzują się w jego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej. do oceny niezawodności sieci wodociągowych

Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej. do oceny niezawodności sieci wodociągowych dr inż. Robert Pilch, prof. AGH Jan Szybka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo