PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH"

Transkrypt

1 Przewody wodociągowe, sieci neuronowe, uszkodzenia Małgorzata KUTYŁOWSKA* PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Celem pracy jest analiza i ocena przydatności stosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania rodzaju uszkodzeń występujących na przewodach wodociągowych. Informacje o zaobserwowanych awariach sieci wodociągowej w Głogowie z lat posłużyły do uczenia sieci neuronowej, natomiast sprawdzenie poprawności modelu (prognoza) wykonano na zbiorze danych z lat Wyniki prognozy za pomocą klasyfikujących sieci neuronowych są obiecujące, gdyż uszkodzenie typu korozja zostało przyporządkowane ze stuprocentową dokładnością, natomiast pęknięcie zostało błędnie zidentyfikowane jedynie w osiemnastu przypadkach na 198. Wyniki uzyskane z zastosowaniem wybranego modelu wielowarstwowego perceptronu (MLP 8-3-2) potwierdziły, występującą w praktyce eksploatacyjnej analizowanej sieci wodociągowej, zależność rodzaju uszkodzeń rurociągów od ich materiału. 1. WSTĘP 1.1. SZTUCZNE SIECI NEURONOWE Sztuczne sieci neuronowe (SSN) wydają się być bardzo obiecującym narzędziem do przewidywania wybranych zjawisk w inżynierii środowiska, co wykazano w pracy [3]. W ostatnich latach obserwuje się znaczny postęp związany nie tylko ze stosowaniem nowych technologii, ale także z możliwością wykorzystania, poza tradycyjnymi modelami matematycznymi, sztucznych sieci neuronowych do prognozowania niestacjonarnych i zmiennych zjawisk zachodzących w powietrzu, w systemach dystrybucji wody i usuwania ścieków oraz w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Sztuczne sieci neuronowe są narzędziem przydatnym, stosowanym w inżynierii * Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, Wrocław,

2 312 M. KUTYŁOWSKA środowiska, jednak należy pamiętać, że każdy rozwiązywany problem jest inny i w związku z tym nie ma jednej wykładni mówiącej, jaką strukturę sieci i które metody uczenia należy wybrać w celu określenia wartości wag wszystkich warstw. W zależności od rodzaju danych wejściowych i celu optymalizacji należy każdorazowo, często metodą prób i błędów, dokonać wyboru m. in. liczby neuronów ukrytych [6] SIEĆ WODOCIĄGOWA W GŁOGOWIE Jednym z najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest sieć wodociągowa, która powinna charakteryzować się dużą niezawodnością działania i niskimi kosztami eksploatacji. Prawidłowa eksploatacja sieci dystrybucji oraz przewidywanie przyczyn, rodzaju i liczby uszkodzeń przewodów pozwolą podjąć kroki zmierzające do zmniejszenia awaryjności, polepszenia stanu technicznego i hydraulicznego sieci oraz stworzenia programu naprawy i odnowy rurociągów. Sieć wodociągowa w Głogowie charakteryzuje się średnim poziomem awaryjności opisanym za pomocą wskaźnika intensywności uszkodzeń, porównywalnym z poziomem w innych miastach w Polsce i na świecie. Opis systemu wodociągowego w Głogowie oraz analizę awaryjności w latach zamieszczono w pracy [4]. Głównymi obserwowanymi rodzajami uszkodzeń przewodów były pęknięcia i korozja materiału rur, a także niesprawności armatury. Intensywność uszkodzeń przyłączy wodociągowych, w porównaniu do magistrali i przewodów rozdzielczych była największa. W okresie jesienno-zimowym awaryjność przewodów była zwiększona, co związane jest z warunkami atmosferycznymi i niekiedy zbyt płytkim ułożeniem rurociągów. W tym opracowaniu głównym celem jest zaprezentowanie możliwości przewidywania rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą klasyfikujących sieci neuronowych. W przyszłości, bazując na tych pierwszych podstawowych badaniach, model będzie mógł być rozbudowany o dodatkowe zmienne eksploatacyjne w celu zwiększenia możliwości aplikacyjnych, np. w przedsiębiorstwach wodociągowych. Podobne analizy zostały przeprowadzone już kilka lat temu [1], co pozwoliło dokonać, w rozpatrywanej przez autorów sieci dystrybucji wody, wiele zmian nie tylko technicznych, ale również związanych z zarządzeniem systemem. 2. METODYKA BADAŃ Do analizy przydatności stosowania klasyfikujących SSN w celu modelowania rodzaju uszkodzeń wykorzystano zapisy z dzienników awarii sieci wodociągowej w Głogowie w latach oraz [5] dotyczące sieci magistralnej, rozdzielczej i przyłączy (bez awarii armatury), w podziale na liczbę i rodzaj uszko-

3 Przewidywanie rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą klasyfikujących 313 dzeń, co przedstawiono na rysunku 1. Dane z lat (łącznie 526 przypadków z czego 50% stanowiły dane do uczenia sieci, 25% do testowania oraz 25% do walidacji modelu) posłużyły do stworzenia modeli sieci neuronowych i ich prawidłowego przetrenowania, natomiast informacje z lat (łącznie 198 przypadków) wykorzystane zostały do wykonania prognozy rodzaju uszkodzeń na wybranych modelach sieci. Sieć neuronowa nie znała wcześniej danych o awariach z lat , co pozwoliło na uzyskanie miarodajnych wyników prognoz. Należy pamiętać, że liczba przypadków podana na wejście do sieci nie była równa liczbie zanotowanych uszkodzeń, gdyż na niektórych przewodach (o określonej średnicy i materiale) zaobserwowano w ciągu roku większą liczbę uszkodzeń niż 1. Natomiast do sieci neuronowej podano sumaryczną dla każdego roku, a nie całego okresu badań, liczbę awarii. Przykład danych (kilka przypadków dla 2001 roku) wprowadzanych do sieci zestawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przykład kilku przypadków danych uczących Średnica Materiał Liczba uszkodzeń Rodzaj uszkodzenia 100 stal 3 korozja 65 stal 2 korozja 100 żeliwo 1 pęknięcie 100 stal 1 korozja 125 stal 1 korozja 150 stal 7 korozja 100 stal 1 korozja 100 żeliwo 1 pęknięcie 225 PCW 1 pęknięcie 150 stal 2 korozja 100 stal 3 korozja Analizując dane z dzienników awarii zaobserwowano, że rurociągi stalowe ulegały głównie korozji, natomiast uszkodzenia przewodów wykonanych z azbestocementu, tworzyw sztucznych i żeliwa szarego to w większości pęknięcia. Analiza danych na rys. 1 uwidacznia, że na przestrzeni kilku lat zmniejszyła się liczba występujących przypadków korozji na rzecz pęknięć. Uzasadnienie i wytłumaczenie tego faktu nie jest możliwe, gdyż nie dysponowano odpowiednimi informacjami z eksploatacji i inwentaryzacji rozważanego systemu dystrybucji wody. Pomimo tego, w celu modelowania SSN, zasadne okazało się wybranie wspomnianych wyżej przedziałów czasowych do uczenia i prognozy rodzaju uszkodzeń. Przetrenowanie sieci neuronowej na zbiorze danych charakteryzujących się większą liczbą przypadków korozji w stosunku do pęknięć nie spowodowało przeuczenia sieci. Zachowana została także zdol-

4 Liczba uszkodzeń Liczba uszkodzeń 314 M. KUTYŁOWSKA ność generalizacji podczas wykonywania prognozy dla danych z przeważającą liczbą pęknięć. a) pęknięcia korozja Lata b) pęknięcia korozja Lata Rys. 1. Liczba i rodzaj uszkodzeń sieci wodociągowej w Głogowie w latach a) ; b) Na przewodach sieci wodociągowej w Głogowie, o średnicach mm, występowało, w rozważanym okresie, od 1 do 8 uszkodzeń. Model sieci neuronowej typu wielowarstwowego perceptronu składał się z 8 neuronów wejściowych, z których średnica przewodu oraz liczba uszkodzeń dla poszczególnych średnic i ulic były parametrami ilościowymi reprezentowanymi po jednym neuronie, natomiast pozostałe 6

5 Przewidywanie rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą klasyfikujących 315 impulsów wejściowych mających charakter jakościowy stanowił materiał rur (azbestocement, PCW, PE, stal, stal ocynkowana i żeliwo szare). Wybór zmiennych podawanych na wejście do sieci neuronowej został dokonany na podstawie informacji zawartych w literaturze [2] oraz możliwości wykorzystania danych udostępnionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie [5]. W pracy [2], w której modelowano za pomocą SSN intensywność uszkodzeń przewodów wodociągowych, stwierdzono, że znaczący wpływ na efekt modelowania miały: liczba zarejestrowanych awarii, materiał i średnica przewodu. Liczba neuronów ukrytych w zastosowanej jednej warstwie wynosiła Zbyt duża liczba neuronów ukrytych mogłaby prowadzić do przeuczenia i utraty zdolności generalizacji wyników prognozy. Wyjście z sieci neuronowej stanowiły dwa neurony mające charakter parametrów jakościowych, opisujące dwa rodzaje uszkodzeń (pęknięcie i korozja). Modelowanie wykonano przy użyciu programu Statistica. Podczas uczenia sieci metodą quasi-newtona z wykorzystaniem algorytmu zmiennej metryki (BFGS) zastosowano następujące funkcje aktywacji: liniową, logistyczną, tangens hiperboliczny i wykładniczą. Liczba epok uczenia wahała się, w zależności od rozpatrywanego modelu, w granicach W związku z tym, że modelowanie z wykorzystaniem SSN jest podejściem typu czarna skrzynka, wspomniane wyżej warunki brzegowe dla tworzonych modeli zostały założone a priori lub metodą prób i błędów. 3. WYNIKI I DYSKUSJA Podczas trenowania sieci neuronowej (dane z lat ) wybrano 20 modeli charakteryzujących się najmniejszym procentem niepoprawnie zaklasyfikowanych uszkodzeń oraz najlepszymi wynikami jakości uczenia, testowania i walidacji, co przedstawiono w tabeli 2. Pięć wybranych modeli, zaznaczonych w tabeli 2 drukiem pogrubionym, posłużyło do wykonania prognozy rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych dla lat Wybrano modele o najlepszej jakości uczenia oraz o najmniejszym udziale niepoprawnie przyporządkowanych rodzajów awarii. W przypadkach, w których wspomniany procent był taki sam wybrano modele o najprostszej strukturze (najmniej neuronów ukrytych). Analiza wyników prognozy pokazała, że każdy z 5 modeli generuje takie same rezultaty klasyfikacji. W związku z tym za model najlepiej klasyfikujący uznano ten o najprostszej architekturze MLP 8-3-2, gdyż celem przewidywania za pomocą SSN jest nie tylko uzyskanie zadowalających wyników prognoz, ale również minimalizacja stopnia komplikacji struktury sieci. Im prostsza architektura, tym większe prawdopodobieństwo, że sieć nie zostanie przeuczona i spełnione będą wymogi generalizacji [6]. Prognoza rodzaju uszkodzeń, dla lat na wybranym modelu MLP 8-3-2, dała bardzo dobre rezultaty, co zilustrowano na rys. 2.

6 Liczba przypadków 316 M. KUTYŁOWSKA Tabela 2. Wyniki poprawności klasyfikacji rodzaju uszkodzeń na zbiorze danych uczących Model Jakość uczenia Jakość testowania Jakość walidacji % niepoprawnie zaklasyfikowanych uszkodzeń Funkcja aktywacji-neurony ukryte Funkcja aktywacjineurony wyjściowe MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Logistyczna Softmax MLP ,86 97,71 99,24 1,3308 Liniowa Logistyczna MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Tanh Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Tanh Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Logistyczna Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Tanh Tanh MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Wykładnicza Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Liniowa Logistyczna MLP ,61 67,94 74,81 34,0304 Logistyczna Logistyczna MLP ,48 98,47 99,24 1,3308 Tanh Logistyczna MLP ,83 96,95 96,18 3,8023 Wykładnicza Wykładnicza MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Tanh Tanh MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Wykładnicza Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Wykładnicza Softmax MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Wykładnicza Softmax MLP ,80 92,37 95,42 6,6540 Logistyczna Wykładnicza MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Liniowa Softmax MLP ,11 98,47 99,24 1,5209 Liniowa Wykładnicza MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Logistyczna Tanh MLP ,86 98,47 99,24 1,1407 Liniowa Wykładnicza a) ogółem poprawna niepoprawna Korozja Pęknięcie Suma Rodzaj uszkodzenia

7 Klasyfikacja, % Przewidywanie rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą klasyfikujących 317 b) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 poprawna niepoprawna 100,00 90,91 84,35 15,65 9,09 0,00 Korozja Pęknięcie Suma Rodzaj uszkodzenia Rys. 2. Wyniki prognozy rodzaju uszkodzeń sieci wodociągowej w Głogowie dla modelu MLP a) klasyfikacja liczby przypadków podanych do sieci; b) klasyfikacja procentowa Prognoza (dla modelu MLP 8-3-2) klasyfikująca uszkodzenie typu korozja została dokonana ze stuprocentową dokładnością. Awaria typu pęknięcie została nieprawidłowo przyporządkowana w osiemnastu przypadkach, co stanowiło jedynie ok. 15% całkowitej liczby odnotowanych pęknięć. Ogółem identyfikacja obu rodzajów uszkodzeń przebiegła z dokładnością ok. 91%. Tak dobre rezultaty prognoz wynikają z jednorodności danych wejściowych, gdyż rodzaj uszkodzenia zależny był, po dokonaniu niezbędnych uproszczeń związanych z udostępnionymi danymi, właściwie tylko od rodzaju materiału, z jakiego wykonany był przewód wodociągowy. Uszczegółowienie wstępnej klasyfikacji rodzaju uszkodzeń na etapie analizy dzienników awarii (np. pęknięcie podłużne i poprzeczne, pojedynczy wżer korozyjny, korozja na znacznej długości przewodu, itp.) oraz dysponowanie informacjami o wieku przewodu, panującym w sieci wodociągowej ciśnieniu, warunkach gruntowo-wodnych i długości przewodu pozwoli w przyszłości na uzyskanie większej liczby zmiennych, co przełoży się na większą uniwersalność przedstawionego sposobu prognozy przy użyciu klasyfikujących SSN. 4. PODSUMOWANIE W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania klasyfikujących sztucznych sieci neuronowych do przewidywania rodzaju uszkodzeń przewodów wodociągowych w Głogowie na przykładzie danych z dzienników awarii w latach oraz Analiza wyników pokazała, że przedstawiony sposób matematycznego

8 318 M. KUTYŁOWSKA modelowania potwierdza prawidłowości i zależności znane z praktyki eksploatacyjnej rozważanego systemu dystrybucji wody. Pomimo jednoznacznie uzyskanego potwierdzenia zależności rodzaju uszkodzenia od materiału rury, badania takie są potrzebne z uwagi na rosnące zainteresowanie możliwością wykorzystania modeli sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień w inżynierii środowiska. Obecnie coraz częściej stosuje się sztuczną inteligencję do optymalizacji zagadnień inżynierskich, a zwłaszcza takich, które charakteryzują się losowością i dużą zmiennością w czasie. W związku z tym dalsze badania nad możliwością zastosowania podejścia typu czarna skrzynka do modelowania liczby i rodzaju awarii przewodów infrastruktury podziemnej, a także intensywności uszkodzeń są jak najbardziej zasadne i obiecujące. Aby to było możliwe konieczne jest gromadzenie przez zakłady wodociągowokanalizacyjne odpowiedniej bazy danych, co obecnie jest ułatwione z uwagi na wprowadzanie systemu GIS. PODZIĘKOWANIE Autorka składa podziękowanie Pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie za udostępnienie danych i możliwość ich wykorzystania do badań naukowych. LITERATURA [1] IZQUIERDO J., LOPEZ P.A., MARTINEZ F.J., PEREZ R., Fault detection in water supply systems using hybrid (theory and data-driven) modelling, Mathematical and Computer Modelling, 2007, Vol. 46, No. 3-4, [2] JAFAR R., SHAHROUR I., JURAN I., Application of Artificial Neural Networks (ANN) to model the failure of urban water mains, Mathematical and Computer Modelling, 2010, Vol. 51, No. 9-10, [3] KABSCH-KORBUTOWICZ M., KUTYŁOWSKA M., Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie do modelowania zagadnień związanych z inżynierią środowiska- stan wiedzy, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2012, No. 5, [4] KUTYŁOWSKA M., HOTLOŚ H., Failure analysis of water supply system in the Polish city of Głogów, Engineering Failure Analysis, w recenzji. [5] Materiały udostępnione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, [6] OSOWSKI S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa PREDICTION OF WATER PIPES FAILURES USING CLASSIFYING NEURAL NETWORKS The aim of the work is the analysis of using artificial neural networks to predict kind of failures occurring on the water pipes. Information about the observed breakdowns of water network in Głogów in years were used to learn the neural network. Verification of model validity (prognosis) was done using data sets from years The prognosis results are promising. Corrosion was classified at the level of 100 percent accuracy. Cracks were classified incorrectly only in 18 per 198 times. Results obtained using chosen model of multilayer perceptrone (MLP 8-3-2) confirm, known from operation of analyzed water system, regularity and relationships between the material and kinds of failure.

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica

Sieci neuronowe w Statistica http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/oprogramowanie-w-usk-usnet/oprogramowaniestatystyczne/ Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezińska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej

Bardziej szczegółowo

Sztuczne Sieci Neuronowe. Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW

Sztuczne Sieci Neuronowe. Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW Sztuczne Sieci Neuronowe Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW SN są częścią dziedziny Sztucznej Inteligencji Sztuczna Inteligencja (SI) zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka 27 Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk Politechnika Warszawska. Wstęp W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2

PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2 PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2 Celem opracowania algorytmu obliczeń jest umożliwienie doboru zestawu maszyn do robót

Bardziej szczegółowo

Metody Sztucznej Inteligencji II

Metody Sztucznej Inteligencji II 17 marca 2013 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką, która jest w stanie odbierać i przekazywać sygnały elektryczne. Neuron działanie Jeżeli wartość sygnału

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Aleksandra Stycunów, Jerzy Manerowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Sławomir Francik Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztucznej inteligencji

Podstawy sztucznej inteligencji wykład 5 Sztuczne sieci neuronowe (SSN) 8 grudnia 2011 Plan wykładu 1 Biologiczne wzorce sztucznej sieci neuronowej 2 3 4 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA DOBORU ŚREDNIC PRZEWODÓW WODOCIAGOWYCH ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH TYPU MLP: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

DIAGNOSTYKA DOBORU ŚREDNIC PRZEWODÓW WODOCIAGOWYCH ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH TYPU MLP: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DIAGNOSTYKA DOBORU ŚREDNIC PRZEWODÓW WODOCIAGOWYCH ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH TYPU MLP: PRZYKŁAD OBLICZENIOWY Jacek DAWIDOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN FORECASTING Konrad BAJDA, Sebastian PIRÓG Resume Artykuł opisuje wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych

Bardziej szczegółowo

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński Katowice GPW 2013 Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową Jan Studziński 1 1. Wstęp Cel pracy Usprawnienie zarządzania siecią wodociągową za pomocą nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

NEURAL NETWORK ) FANN jest biblioteką implementującą SSN, którą moŝna wykorzystać. w C, C++, PHP, Pythonie, Delphi a nawet w środowisku. Mathematica.

NEURAL NETWORK ) FANN jest biblioteką implementującą SSN, którą moŝna wykorzystać. w C, C++, PHP, Pythonie, Delphi a nawet w środowisku. Mathematica. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania języków: polskiego, angielskiego i francuskiego Tworzenie i nauczanie sieci przy pomocy języka C++ i biblioteki FANN (Fast Artificial Neural

Bardziej szczegółowo

Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO 2

Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO 2 Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 233-250 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO 2 1 Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury,

Bardziej szczegółowo

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych

Model do analizy. Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej. Modelowanie sieci ciepłowniczych Model do analizy Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2013) Aby wykorzystywać potencjał już istniejących scentralizowanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESU OMŁOTU PRZY WYKORZYSTANIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE PROCESU OMŁOTU PRZY WYKORZYSTANIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Andrzej Złobecki *, Ryszard Macura **, Magdalena Michalczyk ** * Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki ** Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH ROLNIKÓW KLIENTÓW FIRMY LEASINGOWEJ

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH ROLNIKÓW KLIENTÓW FIRMY LEASINGOWEJ Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH ROLNIKÓW KLIENTÓW FIRMY LEASINGOWEJ Marta Kiljańska, Marek Klimkiewicz Katedra Organizacji i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta www.michalbereta.pl Sieci radialne zawsze posiadają jedną warstwę ukrytą, która składa się z neuronów radialnych. Warstwa wyjściowa składa

Bardziej szczegółowo

Uczenie sieci neuronowych i bayesowskich

Uczenie sieci neuronowych i bayesowskich Wstęp do metod sztucznej inteligencji www.mat.uni.torun.pl/~piersaj 2009-01-22 Co to jest neuron? Komputer, a mózg komputer mózg Jednostki obliczeniowe 1-4 CPU 10 11 neuronów Pojemność 10 9 b RAM, 10 10

Bardziej szczegółowo

Rurociągi polietylenowe. w wodociągach i kanalizacji. - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania. Marian Kwietniewski* 1.

Rurociągi polietylenowe. w wodociągach i kanalizacji. - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania. Marian Kwietniewski* 1. Rurociągi polietylenowe w wodociągach i kanalizacji - rozwój rynku w Polsce i niezawodność funkcjonowania Marian Kwietniewski* 1. Wprowadzenie Analizując polski rynek inwestycyjny w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY Katarzyna Pietrucha-Urbanik Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU Abstrakt W pracy dokonano charakterystyki wyposaŝenia wybranych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex.

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wiedza Techniczna Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i sieci neuronowych do oceny możliwości sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i sieci neuronowych do oceny możliwości sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych 295 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Politechnika Opolska Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i sieci neuronowych do oceny możliwości sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji Algorytmy sztucznej inteligencji Dynamiczne sieci neuronowe 1 Zapis macierzowy sieci neuronowych Poniżej omówione zostaną części składowe sieci neuronowych i metoda ich zapisu za pomocą macierzy. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe jako sposób na optymalizacje podejmowanych decyzji. Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ

Sieci neuronowe jako sposób na optymalizacje podejmowanych decyzji. Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ optymalizacje podejmowanych decyzji Tomasz Karczyoski Wydział W-08 IZ Czym są sieci neuronowe Struktura matematycznych oraz programowy lub sprzętowy model, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROCESIE ROZLICZEŃ MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELOLOKATOROWYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROCESIE ROZLICZEŃ MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELOLOKATOROWYCH sieci neuronowe, rozliczenie mediów, zdalny odczyt Grzegorz BARTNICKI, Agnieszka CHMIELEWSKA* ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROCESIE ROZLICZEŃ MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELOLOKATOROWYCH W pracy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe.

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. zajecia.jakubw.pl/nai Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNICZNE AI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ISTOTNYCH INFORMACJI DLA RACJONALNEJ EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROGNOZOWANIE ISTOTNYCH INFORMACJI DLA RACJONALNEJ EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PROGNOZOWANIE ISTOTNYCH INFORMACJI DLA RACJONALNEJ EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Monika Paluch-Puk Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

W PROGNOZOWANIU ZAPOTRZEBOWANIA

W PROGNOZOWANIU ZAPOTRZEBOWANIA ANALIZA RYZYKA NA GAZ ZIEMNY W PROGNOZOWANIU ZAPOTRZEBOWANIA Autorzy: Jolanta Szoplik, Michał Oszczyk ("Rynek Energii" - czerwiec 215) Słowa kluczowe: prognozowanie zapotrzebowania na gaz, ryzyko prognozy,

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych.

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Mateusz Gągol Wstęp Celem projektu

Bardziej szczegółowo

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji.

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. 8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. W tym ćwiczeniu zapoznamy się z modelem sztucznego neuronu oraz przykładem jego wykorzystania do rozwiązywanie prostego zadania klasyfikacji. Neuron biologiczny i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING W SEKTORZE WODOCIĄGÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

BENCHMARKING W SEKTORZE WODOCIĄGÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW benchmarking, wodociągi, wskaźniki Małgorzata KUTYŁOWSKA* BENCHMARKING W SEKTORZE WODOCIĄGÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW W pracy dokonano analizy porównawczej wybranych wskaźników opisujących niezawodność

Bardziej szczegółowo

Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy

Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy TOTCZYK Grażyna 1 PASELA Rafał 1 Struktura i awaryjność systemu dystrybucji wody wodociągowej w Bydgoszczy WSTĘP Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i ósmym na liście największych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MATEMATYCZNYCH MODELI PROGNOZOWANIA USZKADZALNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA

ZASTOSOWANIE MATEMATYCZNYCH MODELI PROGNOZOWANIA USZKADZALNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA RYSZARDA IWANEJKO, JAROSŁAW BAJER* ZASTOSOWANIE MATEMATYCZNYCH MODELI PROGNOZOWANIA USZKADZALNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS FOR PROGNOSING THE FAILURES

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym

Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Zastosowanie optymalizacji rojem cząstek (PSO) w procesie uczenia wielowarstwowej sieci neuronowej w problemie lokalizacyjnym Jan Karwowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW 17 XII 2013 Jan Karwowski

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska

Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek mgr inż. Krystian Mączka Katedra Zarządzania i Informatyki Politechnika Śląska Charakterystyka procesu topienia złomu w piecu łukowym Problemy do rozwiązania Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk, Aleksandra Piotrowska * Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności Impact of the water temperature

Bardziej szczegółowo

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 2 Panel nt. Produkt oraz materiał

Bardziej szczegółowo

SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS)

SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS) SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS) Wybrane slajdy z prezentacji prof. Tadeusiewicza Wykład Andrzeja Burdy S. Osowski, Sieci Neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Rozdz. 5, PWNT, Warszawa 1996. opr. P.Lula,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Końcowa

Dokumentacja Końcowa Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Dokumentacja Końcowa Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH

ALGORYTM ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH InŜynieria Rolnicza 7/2005 Bogusława Łapczyńska-Kordon, Jerzy Langman, Norbert Pedryc Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie ALGORYTM ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Nr 84 Politechniki Wrocławskiej Nr 84 Monografie Nr 49 2007 Sieć wodociągowa, uszkodzenie przewodu, koszt naprawy, straty wody, niezawodność Halina

Bardziej szczegółowo

Prof. Stanisław Jankowski

Prof. Stanisław Jankowski Prof. Stanisław Jankowski Zakład Sztucznej Inteligencji Zespół Statystycznych Systemów Uczących się p. 228 sjank@ise.pw.edu.pl Zakres badań: Sztuczne sieci neuronowe Maszyny wektorów nośnych SVM Maszyny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA CEN NA GIEŁDZIE ENERGII

WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA CEN NA GIEŁDZIE ENERGII WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA CEN NA GIEŁDZIE ENERGII Autor: Katarzyna Halicka ( Rynek Energii nr 1/2010) Słowa kluczowe: giełda energii, prognozowanie cen energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

2.1.M.06: Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.06: Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Anna Manerowska, Michal Kozakiewicz 2.12.2009 1 Wstęp Jako projekt na przedmiot MEUM (Metody Ewolucyjne Uczenia Maszyn)

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe wykład 1. Właściwości sieci neuronowych Model matematyczny sztucznego neuronu Rodzaje sieci neuronowych Przegląd d głównych g

Bardziej szczegółowo

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W SYSTEMACH AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM WPROWADZENIE Zwalczanie hałasu przy pomocy metod aktywnych redukcji hałasu polega

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW ANALIZA EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA DUALNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Marcin Korszlak Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 144 Nr 24 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA *, BARTOSZ DĘBICKI ** STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI S t r e s z c z e n i e W niniejszym

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROCESU OSADZANIA POWŁOK NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW

MODELOWANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROCESU OSADZANIA POWŁOK NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW 4-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 219 Magdalena TRZOS Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom MODELOWANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROCESU OSADZANIA POWŁOK NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW Słowa kluczowe Modelowanie, modele

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Prognozowanie kołysań bocznych statku za pomocą sztucznych sieci neuronowych

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Prognozowanie kołysań bocznych statku za pomocą sztucznych sieci neuronowych ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Karolina Staszewska, Tomasz Cepowski Prognozowanie kołysań bocznych statku za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Bardziej szczegółowo

Metody Prognozowania

Metody Prognozowania Wprowadzenie Ewa Bielińska 3 października 2007 Plan 1 Wprowadzenie Czym jest prognozowanie Historia 2 Ciągi czasowe Postępowanie prognostyczne i prognozowanie Predykcja długo- i krótko-terminowa Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej

Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej Maciej Roszkowski Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej Sieci neuronowe są technologią sztucznej inteligencji, trochę zapomnianą we współczesnym świecie. Współczesny ogólnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej,

Bardziej szczegółowo

Deep Learning na przykładzie Deep Belief Networks

Deep Learning na przykładzie Deep Belief Networks Deep Learning na przykładzie Deep Belief Networks Jan Karwowski Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW 20 V 2014 Jan Karwowski (MiNI) Deep Learning

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 740 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Joanna Palczewska. 1. Wprowadzenie

Zeszyty Naukowe nr 740 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Joanna Palczewska. 1. Wprowadzenie Zeszyty Naukowe nr 740 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Mo liwoêci zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygna ów kupna i

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Seminarium magisterskie. Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman

Seminarium magisterskie. Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman Seminarium magisterskie Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman Plan wystąpienia Ogólnie o sztucznych sieciach neuronowych Temat pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Analiza danych Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Różne aspekty analizy danych Reprezentacja graficzna danych Metody statystyczne: estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 14/P ZASADY UZNAWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 1998 GDAŃSK Publikacja Nr 14/P Zasady uznawania programów komputerowych stanowi rozszerzenie wymagań Części I Zasady klasyfikacji 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH

DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej, Tomasz

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOTERMINOWE PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ

KRÓTKOTERMINOWE PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Tomasz JEŻYK* Andrzej TOMCZEWSKI* KRÓTKOTERMINOWE PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Joanna RYMARZ, Andrzej NIEWCZAS Politechnika Lubelska OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Słowa kluczowe Niezawodność, autobus miejski. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców. Najważniejsze rodzaje klasyfikatorów

Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców.  Najważniejsze rodzaje klasyfikatorów Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców www.michalbereta.pl Najważniejsze rodzaje klasyfikatorów Dla określonego problemu klasyfikacyjnego (tzn. dla danego zestawu danych) należy przetestować jak najwięcej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY SUSZU MELONA ŻÓŁTEGO

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY SUSZU MELONA ŻÓŁTEGO ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2012 z. 571: 93 98 ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO OCENY SUSZU MELONA ŻÓŁTEGO Krzysztof Pruski, Bartosz Jaźwiec, Deta Łuczycka, Bogdan Stępień Instytut

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERYZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Jan Studziński

KOMPUTERYZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Jan Studziński KOMPUTERYZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Jan Studziński. Wstęp W Instytucie Badań Systemowych PAN są od lat prowadzone prace dotyczące szeroko pojętej komputeryzacji przedsiębiorstw wodociągowych.

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą neuronowych modeli szeregów czasowych

Aproksymacja stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą neuronowych modeli szeregów czasowych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2009, t. 12, nr 3, s. 231-239 Szymon HOFFMAN Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa Aproksymacja

Bardziej szczegółowo

MODEL SSN DO WYZNACZANIA SIŁY NISZCZĄCEJ SKORUPĘ ORZECHA WŁOSKIEGO

MODEL SSN DO WYZNACZANIA SIŁY NISZCZĄCEJ SKORUPĘ ORZECHA WŁOSKIEGO Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 MODEL SSN DO WYZNACZANIA SIŁY NISZCZĄCEJ SKORUPĘ ORZECHA WŁOSKIEGO Tomasz Hebda, Sławomir Francik Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH Michał Sarapata Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH Wprowadzenie Kluczową kwestią w procesie podejmowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DIAGNOSTYCE PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DIAGNOSTYCE PRZEKŁADNI ZĘBATYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Piotr CZECH, Bogusław ŁAZARZ KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W DIAGNOSTYCE PRZEKŁADNI ZĘBATYCH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych

Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych Elektroniczne materiały dydaktyczne do przedmiotu Wstęp do Sieci Neuronowych Maja Czoków, Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011-12-21 Koncepcja kursu Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010 Materiały/konsultacje Automatyczna predykcja http://www.ibp.pwr.wroc.pl/kotulskalab Konsultacje wtorek, piątek 9-11 (uprzedzić) D1-115 malgorzata.kotulska@pwr.wroc.pl Co to jest uczenie maszynowe? Uczenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział LOGISTYKA Zapasy Zapas: definicja Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym, bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ

INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Dr inż. Marcin DĄBROWSKI Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej BIOCYBERNETYKA Adrian Horzyk SIECI NEURONOWE www.agh.edu.pl Mózg inspiruje nas od wieków Co takiego

Bardziej szczegółowo

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Ćwiczenie 2 Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Przygotował: mgr inż. Marcin Pelic Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Poznań, 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo