Burmistrz Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1"

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Pan Andrzej Rajski Radny Rady Miasta Nowy Targ GKiD Nowy Targ, sprawa: interpelacja zgłoszona na sesji Rady Miasta Nowy Targ w sprawie strat wody w miejskiej sieci wodociągowej W odpowiedzi na Pana interpelacją złożoną na sesji Rady Miasta w dniu r. i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję: Pytanie: Jak kształtowały się straty wody w okresie ostatnich 15 lat? Odpowiedź: Zestawienie strat wody w latach przedstawiono w załączniku nr 1. Aby wyznaczyć ekonomiczny poziom wycieków dla układu wodociągowego należy wziąć pod uwagę wiele wskaźników i czynników, charakterystycznych dla danej sieci w tym np: wiek sieci, rodzaj materiałów, ciśnienie, ilość przyłączy itd. Wg Sławomir Speruda, Rafał Radecki Ekonomiczny poziom wycieków modelowanie strat w sieciach wodociągowych Wyd. Translator s.c. Warszawa 2003r. Straty wody w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych sięgają obecnie nawet do 40-u i więcej procent wody wtłoczonej do sieci. Minimalizowanie strat jest procesem długotrwałym. Wymiana wybranych tylko odcinków nie daje oczekiwanego efektu ze względu na poprawę warunków ciśnieniowych w pozostałych, niewymienionych odcinkach i zwiększenie przecieków wody oraz pojawienie się nowych awarii (dr inż. Florian G.Piechurski Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych - Przegląd Komunalny Wodociągi-Kanalizacja 10(80)/2010). Ponadto powyższe wskaźniki dotyczą średniej z całego kraju i jest logiczne, że na terenach górskich będą się kształtować powyżej średniej. Pomimo prowadzonych działań modernizacyjnych straty wody wyrażone jako procentowy wskaźnik strat nie ulegały znaczącemu i trwałemu obniżeniu. Należy jednak zauważyć, że wielkość straty bezwzględnej pomiędzy rokiem 1994 a 2011 została ograniczona o m 3, (56%) przy spadku sprzedaży o m3 (21%), jak również następuje systematyczny spadek strat wody w przeliczeniu na 1 km eksploatowanej sieci wodociągowej. tel. (0-18) tel. (0-18) pokój Nr 101, I piętro fax. (0-18)

2 Większość strat wody w sieci wodociągowej spowodowana jest awariami oraz złym stanem technicznym sieci (przecieki), która w przeważającej większości została zbudowana przed rokiem 1990 z rur z żeliwa szarego z mufami uszczelnianymi sznurem łojowym/smołowym uszczelnianym taśmą ołowianą lub betonem lub ze spawanych rur stalowych. Głównymi przyczynami awarii są wadliwe ułożenie rurociągu, korozja, pęknięcia rur żeliwnych, rozszczelnienie połączeń kielichowych, przecieki armatury. Składają się na to brak odpowiedniego zagęszczenia gruntu, niezastosowanie lub złe wykonanie podsypki i obsypki, nadmierne obciążenie ruchem drogowym. Lokalizacja nieszczelności jest utrudniona i pracochłonna gdyż w Nowym Targu przeważają grunty żwirowe, co skutkuje brakiem wypływu wody na powierzchnię. Wg danych literaturowych wypływy wody z takich awarii mogą trwać nawet 100 dni i dłużej. Pytanie: Jakie działania Miasto podejmowało, aby te straty zmniejszyć? Odpowiedź: Działania modernizacyjne i remontowe zostały zestawione w załącznikach nr 2 i nr 3, zostały one zrealizowane na podstawie ramowego programu modernizacji uszczelnienia i wymiany sieci wodociągowej będącej w zarządzie MZWiK w Nowym Targu na lata , który obejmował zakres zawarty w załączniku nr 4. Aktualnie ponad 80% rozdzielczej sieci wodociągowej wykonane jest z rur z żeliwa szarego o połączeniach kielichowych uszczelnianych sznurem i taśmą ołowianą lub wypełnieniem z zaprawy cementowej. Ponad 10 % stanowią rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych. W wyniku prowadzonej od 2000r. wymiany rur żeliwnych na rury z tworzywa HDPE udało się wymienić jeden odcinek sieci rozdzielczej fi 315 w ul. Ludźmierskiej oraz dokonać renowacji odcinka sieci magistralnej fi 400 mm metodą ciasnopasowanego rękawa HDPE w ul. Szaflarskiej oraz fragmenty sieci rozdzielczej na terenie b.nzps oraz przewody doprowadzające wodę ze studni głębinowych do zbiornika magazynowego na ujęciu b.nzps. Wykonano również renowację żeliwnego wodociągu rozdzielczego fi 350 mm w ul. Szaflarskiej metodą cementowania odśrodkowego na odcinku od skrzyżowania z Al. Solidarności do mostu na potoku Czarny Dunajec w ciągu ul. Kościuszki. W ramach renowacji wykonano również wymianę przyłączy. Wykonano także renowację wodociągu w Al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Szaflarską do ul. Kolejowej metodą wymiany uszczelnień kielichowych na uszczelnienia z gumy EPDM i założeniu obręczy skręcanej na śruby. Prawdopodobnie w związku ze wzrostem ciśnienia spowodowanego uszczelnieniem wodociągu na ww. odcinku w pobliżu skrzyżowania z ul Kolejową zanotowano dwukrotnie poprzeczne i wzdłużne pęknięcie wodociągu, których naprawę wykonano metodą wymiany uszkodzonych odcinków na rury HDPE. W związku z przebiegiem w tym miejscu wodociągu, praktycznie w pasie bezpośrednio przylegającym do pobocza drogi krajowej nr 49 (Zakopianki) oraz bezpośredniego przebiegu pod zjazdem z drogi krajowej w ul. Mickiewicza nie można wykluczyć destrukcyjnego wpływu obciążenia ruchem kołowym. Sieć wodociągowa w większości została zrealizowana w latach Rury żeliwne były i są powszechnie stosowane do budowy wodociągów magistralnych i rozdzielczych w Polsce, a np. w Niemczech tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

3 stanowią ok. 50% długości sieci. Rury z żeliwa szarego są całkowicie odporne na korozję. Uszkodzenia rur żeliwnych wynikają głównie ze złej stabilizacji gruntu, przeciążenia ruchem drogowym oraz w ponad 50% z rozszczelnienia złącza kielichowego. Rurociągi niezależnie od rodzaju materiału z którego są wykonane, muszą być poddawane renowacji. Odnawianie może się jednak różnić zakresem. Odcinki przewodów które po uszkodzeniu tracą konstrukcję, muszą być wymienione na nowe. Te które utrzymały swoją konstrukcję mogą być rekonstruowane przy zachowaniu starego rurociągu. W tabeli zestawiono trwałość rur wodociągowych z różnych materiałów na podstawie danych literaturowych. MATERIAŁ TRWAŁOŚĆ RUR (lata) Żeliwo szare Stal PE,PCV Żeliwo sferoidalne Żeliwo sferoidalne z ochroną antykorozyjną MZWiK eksploatuje na terenie miasta rurociągi w znacznie gorszym stanie technicznym, są to głównie nieodpowiednio zabezpieczone przed korozją rury stalowe, które wymagają natychmiastowej całkowitej wymiany, ze względu na zniszczenia korozyjne, które nie dają efektu nagłego wzrostu przepływu wody w sieci lecz prawdopodobnie występuje stały efekt sączenia wody do gruntu przez wżery perforacyjne, które są trudne do lokalizacji przy użyciu będącego w posiadaniu przez MZWiK sprzętu do lokalizacji awarii metodą akustyczną. Po wykonanych remontach nie zaobserwowano znaczącego spadku wielkości bezwzględnej straty wody. W związku z tym nasuwa się wniosek, że należy dążyć do całkowitej wymiany starych awaryjnych rurociągów żeliwnych i stalowych wraz z kompletem przyłączy i kompletną armaturą odcinającą i hydrantową. Najlepsze efekty w postaci uzyskania zadowalających spadków straty bezwzględnej, wymagałoby uzyskania rocznego wskaźnika remontów kapitalnych na poziomie ok. 3-5% długości sieci. W latach ZWiK RPGK w Nowym Targu zlecał do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie badania strat wody w wodociągu komunalnym. Badania prowadzono w godzinach nocnych w celu wyeliminowania wpływu na uzyskane wyniki rozbiorów wody przez użytkowników korzystających z wodociągu. Badania prowadzone pod nadzorem dr.inż. Pawła Dohnalika polegały na badaniu strat wody w wydzielonej strefie pomiarowej poprzez kolejne zamykanie dopływu wody przez zamykanie kolejnych zasuw, aż do całkowitego zaniku przepływu. Na terenie miasta Nowy Targ wydzielono 7 stref pomiarowych. Po wyznaczeniu strat za pomocą korelatora wycieków lokalizowano miejsca awarii, a następnie usuwano awarie. Kolejne badania stref pomimo usunięcia wszystkich zlokalizowanych awarii, nigdy nie potwierdziły zaniku strat wody. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

4 Stąd można wysnuć wniosek, że usuwanie bieżących awarii wywoływało, na skutek wzrostu ciśnienia, nowe awarie rurociągów. Stwierdzone straty w całym wodociągu dochodziły do 200 m3/godzinę co dawało ok m3/dobę. Prowadzone badania strat w godzinach nocnych praktycznie wykluczały straty spowodowane nielegalnym poborem wody. Badania potwierdzały, że bieżące usuwanie awarii umożliwia jedynie utrzymanie bieżącej zdolności dostaw wody przez wodociąg i należy je prowadzić w celu ochrony przed utratą możliwości dostaw wody przez system wodociągowy. Dlatego jednym z niezbędnych zadań mających na celu ograniczanie strat wody jest budowa stacjonarnego monitoringu sieci wodociągowej, monitorującego co najmniej dwa parametry tj. ciśnienie wody oraz kierunek i natężenie przepływu. Pozwoliłoby to na szybkie lokalizowanie strefy wystąpienia wycieku oraz zawężenie obszaru lokalizacji miejsca awarii przy użyciu korelatora mobilnego i nasłuchowych urządzeń akustycznych. Wyeliminowałoby to wielodobowe wypływy wody w miejscu uszkodzenia i pozwoliło ograniczyć straty. Problemem w realizacji jest wybór systemu monitoringu oraz warunki techniczne jego zabudowania na sieci i koszty jego wdrożenia. Aktualnie na rynku występują przepływomierze stacjonarne kryzowe wymagające ingerencji w sieć poprzez jej rozcięcie i montaż urządzenia pomiarowego przy użyciu kryz skręcanych śrubami oraz doprowadzenie zasilania w energię elektryczną. Innym rozwiązaniem jest montaż urządzeń pomiarowych w formie sondy wprowadzanej do rurociągu poprzez nawiertkę, zasilane z akumulatorów o kilkuletniej żywotności. Obydwa przepływomierze wymagają wybudowania komory lub studni w miejscu montażu urządzenia pomiarowego. Koszt jednego punktu pomiarowego wynosi ok. 30 tys. zł, najbardziej optymalnym byłoby zastosowanie ok punktów pomiarowych. Sumaryczny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok tys. zł. Na podstawie awaryjności sieci, rodzaju zastosowanego do budowy materiału oraz roku budowy sieci, jak również biorąc pod uwagę zamierzenia Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie budowy i modernizacji dróg w ciągu których zlokalizowane są sieci wodociągowe sporządzono ramowy zakres odcinków wodociągów przeznaczonych do modernizacji, remontu kapitalnego lub wymiany. Zakres modernizacji został sporządzony indywidualnie dla poszczególnych zadań w zależności od zakresu prowadzonej przebudowy drogi ( z naruszeniem czy bez naruszania podbudowy) oraz możliwości finansowych budżetu miasta lub posiadanych przez MZWiK własnych środków remontowych. Ramowy program modernizacji sieci wodociągowej określony w załączniku nr 4, może ulegać modyfikacjom i będzie szczegółowo określany co roku w planie finansowym zakładu oraz w szczegółowym planie inwestycji ujętym w rocznych budżetach miasta. W latach praktycznie wszystkie zasuwy sieciowe oraz hydranty przeciwpożarowe, zostały wymienione na armaturę bezdławicową, co wyeliminowało potrzebę szczególnej kontroli i rewizji komór podziemnych i konieczność likwidacji przecieków tzw. dławików. Kontrolę komór podziemnych, których na całej sieci jest 15 szt. pracownicy obsługi sieci wodociągowej prowadzą na bieżąco w ramach rutynowych prac obsługowych na sieci. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

5 W roku 2000 MZWiK zlecił IGPiK w Krakowie powtórzenie badań szczelności sieci poprzez przeprowadzenie nocnych pomiarów przepływów wody w wyodrębnionych strefach zaopatrzenia w wodę. Badania ponownie wykazały straty wody, które jednak trudno było skorelować z wielkościami przepływów z lat W 2006 roku przed planowanym remontem nawierzchni ul. Waksmundzkiej, MZWiK zlecił przeprowadzenie badania szczelności sieci wodociągowej głównej sieci rozdzielczej DN 200 o długości 1200 m specjalistyczne firmie Złote Runo z Warszawy. Stwierdzone nieszczelności usunięto i dokonano ponownych pomiarów które potwierdziły szczelność sieci W 2008 roku MZWiK dokonał zakupu 5 szt. logerów do lokalizacji strefowej nocnych wycieków wody. Logery są rozmieszczane na sieci cyklicznie jak również podczas każdych wzmożonych poszukiwań miejsca awarii po jej stwierdzeniu na podstawie sygnałów z monitoringu zbiorników wyrównawczych na Kowańcu. Pracownik działu eksploatacji odpowiedzialny za poszukiwania i detekcję awarii prowadzi monitoring przepływów w wydzielonych strefach zaopatrzenia tj. Hydrofornia Szaflarska, Sikorskiego i pompownia Willowe. Na podstawie analizy godzinowych przepływów wody dokonuje oceny stanu szczelności sieci i potrzeby wszczęcia lokalizacji i usuwania awarii. W latach 90-tych wykonano badanie pomiaru przepływu przepływomierzem ultradźwiękowym ilości wody na końcu rurociągu tranzytowego fi 500 mm, przed rozdzieleniem na sieć Solidarności, Szaflarska, Sikorskiego, które nie potwierdziły nieszczelności na odcinku SUW Szaflary Miasto ( aktualnie rurociąg ten jest wyłączony z eksploatacji), zamiast niego eksploatowany jest rurociąg tranzytowy fi 400 który w 2006 roku został poddany całkowitej renowacji bezwykopowej z zastosowaniem wewnętrznej wykładziny z PE. MZWiK jest również w posiadaniu 2 szt. korelatorów do precyzyjnej lokalizacji miejsc awarii i wycieku wody oraz 1 szt. geofon (S cope) nasłuchowe urządzenie do wykrywania awarii metodą nasłuchu akustycznego, do precyzyjnego lokalizowania miejsca awarii. Urządzenia te są używane na bieżąco jak również podczas każdych wzmożonych poszukiwań miejsc wystąpienia awarii. W 2000r. MZWiK prowadził we własnym zakresie nocne pomiary szczelności rurociągów magistralnych DN500 zasilającego sieć i zbiorniki wyrównawcze na Kowańcu, metodą oceny szybkości opróżniania zbiorników wyrównawczych poprzez zamknięcie głównego rurociągu magistralnego DN 350 na połączeniu z siecią rozdzielczą oraz nocnego przepływu wody do stref wydzielonych przy wyłączonych pompach hydroforowych. W latach MZWiK dokonał modernizacji hydroforni strefowych Szaflarska i Sikorskiego oraz budowy hydroforni strefowej Willowa. W hydroforni Szaflarska dokonano zastąpienia pomp typu PJM, które załączały i wyłączały się cyklicznie poprzez sygnał z włącznika ciśnieniowego w zadanym zakresie ciśnień. Usunięto ciśnieniowe zbiorniki wodno powietrzne z poduszką powietrzną, wymagające okresowych przeglądów i rewizji ciśnieniowych przez UDT oraz wnoszenia rocznych opłat z tytułu objęcia czynnościami dozorowymi. Zastosowanie 4-ro pompowego zestawu hydroforowego z pompami wirowymi ze sterowaniem nadążnym realizowanym za pośrednictwem przemiennika częstotliwości. Układ taki pozwala na utrzymywanie ciśnienia tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

6 na stałym, określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości -równomierne zużycie poszczególnych agregatów pompowych) Każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji ( brak udarów hydraulicznych) oraz minimalizację powstawania awarii. W hydroforni Sikorskiego wymieniono pompy na energooszczędne oraz zastosowano sterowanie nadążne realizowane za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, z czym wiążą się efekty analogiczne do opisanych powyżej. Pompownia Willowe została zrealizowano w żelbetonowej komorze podziemnej, jako zestaw hydroforowy 4-ro pompowy typu ZHA prod.hydro-vacuum Grudziądz. Zastosowano sterowanie nadążne realizowane za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, z czym wiążą się efekty analogiczne do opisanych powyżej. Wszystkie pompownie są wyposażone w wodomierze, których wskazania są okresowo odczytywane, na podstawie czego dokonywane są analizy dobowego zużycia wody. Ze względu na ciągły rozwój technologii przesyłu danych oraz niewielkiej ilości posiadanych wodomierzy do mierzenia przepływu wody w wydzielonych strefach sieci wodociągowej, MZWiK dotychczas nie zdecydował się na zastosowanie samoczynnych odczytów i automatycznej rejestracji wskazań. MZWiK zamierza w 2012 roku wprowadzić kompleksowy system automatyzacji odczytów i przesyłów danych wskazań wodomierzy : na ujęciach wody, w wydzielonych strefach sieci wodociągowej oraz wodomierzy u końcowych odbiorców wody oraz autonomiczny system automatycznego odczytu, rejestracji i przesyłu wskazań przepływomierzy do monitoringu przepływów wody w sieci. Pytanie: Jakie działania Miasto ma zamiar podjąć, aby jak najszybciej zmniejszyć straty wody? Odpowiedź: Analiza awarii prowadzona jest rokrocznie w celu typowania rurociągów do najpilniejszej wymiany, aktualnie na podstawie takiej właśnie analizy w ciągu najbliższych 2 lat zostanie w całości wymieniona sieć wodociągowa w ulicach Zielona, Lubertowicza, Gorczańska, gdzie rurociąg rozdzielczy stalowy znajduje się w stanie daleko posuniętej korozji, do wymiany planowane jest łącznie 1190 m sieci stalowej fi 150 mm wraz z kompleksową wymianą przyłączy. W latach usunięto na tym odcinku sieci 32 awarie wodociągowe, przyczyną jest prawdopodobnie zastosowanie do budowy rur nieprzeznaczonych do przesyłu wody lecz rur do przesyłu gazu oraz niska jakość tych rur. Jest to stosunkowo nowa sieć wykonana w 1982 roku. Realizacja tego zakresu wymiany będzie realizowana ze środków własnych MZWiK pochodzących z funduszu remontowego tworzonego z odpisu amortyzacyjnego. Analiza potwierdzająca wyjątkowo wysoką awaryjność i związane z tym straty wody i zakłócenia dostaw wody do mieszkańców zdecydowała o podjęciu decyzji o kompleksowej wymianie tej sieci. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

7 Dla zadań realizowanych dotychczas za pomocą środków pochodzących z Budżetu Miasta, zakres rzeczowy sieci do wymiany jest planowany również w związku z planowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ przebudowami lub modernizacjami nawierzchni ulic i chodników. Wówczas prewencyjnie dokonuje się wymiany sieci i armatury przed położeniem nowych nawierzchni. W okresie od początku kwietnia 2011r. wdrożono do testowania system zdalnego odczytu wodomierzy firmy SENSUS. Zdecydowaliśmy się na testowanie w pierwszej kolejności tego systemu, gdyż w zasobach MZWiK znajduje się ok szt. wodomierzy tej firmy na ok szt. wodomierzy zamontowanych na przyłączach wody miejskiej, a systemy zdalnego odczytu są dedykowane do konkretnego producenta wodomierzy. Nie ma systemów uniwersalnych i wybór konkretnego systemu skutkuje koniecznością związania się z jednym dostawcą wodomierzy. System pracuje poprawnie pod względem odczytu i przetwarzania danych oraz znacząco usprawnia czynność odczytu. Problemem okazał się jednak zasięg działania urządzenia. Odczyt wymagał zbliżenia na kilka metrów do wodomierza, a nawet otwierania studzienek wodomierzowych. MZWiK na podstawie wiedzy uzyskanej od przedsiębiorstw wodociągowych które wdrożyły lub testowały różne systemy zdalnego odczytu, do końca lipca br. MZWiK będzie prowadził testowanie i sprawdzenie systemu IZAR dedykowanego do wodomierzy produkcji firmy Mirometr z Cieszyna. Wg informacji uzyskanych w Wodociągach w Dębicy, system ten pozwala na dokonywanie odczytów wodomierzy bezpośrednio z powoli jadącego samochodu w którym znajduje się urządzenie odczytujące. Późnym wieczorem lub w godzinach nocnych można dokonać odczytów znacznych obszarów, a nawet całego miasta. Po dokonanych odczytach wodomierza instalowanego w analogicznych do systemu SENSUS miejscach na terenie Nowego Targu, w pełni potwierdzamy te parametry. Po okresie testowym MZWiK przystąpi do sporządzenia specyfikacji technicznej oraz dokona wyboru systemu rozliczeń w trybie wynikającym z przepisów PZP. System zdalnego odczytu wodomierzy umożliwi: - ustalenie poprawnego doboru wielkości wodomierza do rzeczywistego poboru wody poprzez rejestrowanie szczytowych wartości przepływu, co pozwala ograniczyć pozorne straty wody w zakresie minimalnego przepływu i źle dobranego progu rozruchu wodomierza, - detekcją i kompensację przepływu wstecznego, - alarmowanie o próbach oszustwa, wyciekach, przepływie wstecznym, ingerencji pola magnetycznego, - kalkulację bilansu zużycia dzięki zapamiętywaniu wskazań dokładnie w tym samym czasie powiązanie wielkości pomiaru wody wtłoczonej do strefy odczytu z objętością wody zużytej przez odbiorców bilansowanie strat. W zakresie działań na sieci wodociągowej dystrybucyjnej, podjęto rozmowy z firmami Radeton z Piaseczna oraz WaterPoint i BIATEL z Warszawy dot. możliwości wykonania programu działań, w celu obniżania strat tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

8 wody. Firma WaterPoint sporządziła zakres i dokonała wyceny działań dot. opracowania koncepcji strefowania sieci wodociągowej pod kątem jej sektoryzacji i obniżania strat oraz regulacji hydraulicznej. MZWiK dokona wyboru oferty po sporządzeniu specyfikacji prac analitycznych i pomiarowych oraz wykonaniu koncepcji, zakresu i kosztorysu niezbędnych nakładów na układy regulacyjne i pomiarowe. Otrzymują: 1. Adresat 2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3. a/a Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

9 Rok Woda pobrana [tys. m 3 ] Straty wody - załącznik nr 1 Woda sprzedana [tys. m 3 ] Strata bezwzględna Długość sieci [km] Strata [tys.m 3 /km] Procentowa strata [%] [tys. m 3 ] ,1 23,9 63,3% ,3 37,1 75,1% ,8 30,0 70,1% ,8 35,7 75,5% ,7 71,0% ,3 72,4% ,4 67,7% ,1 21,0 66,4% ,2 26,7 72,8% ,8 22,9 70,6% ,4 22,2 70,6% ,4 18,8 66,9% ,8 18,3 65,5% ,5 18,3 66,3% ,8 15,1 63,4% ,1 17,1 66,9% ,5 18,9 69,8% ,8 19,1 70,5% ,3 16,7 68,3%

10 Załącznik nr 2 Zestawienie najważniejszych działań zrealizowanych przez MZWiK w Nowym Targu, wytyczonych we wnioskach przedstawionych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie w sporządzonym w 1992r. opracowaniu pn. Pomiary zużycia i strat wody w wybranych rejonach zaopatrzenia strefowego na terenie miasta Nowego Targu. Lp. Nazwa zadania 1. Uszczelnienie kielichów żeliwnego wodociągu magistralnego (wykop+ montaż doszczelniacza na mufie) DN 300 Al. Solidarności (Krakowska) 2. Uszczelnienie wodociągu magistralnego bezwykopową metodą odśrodkowego nakładania wykładziny cementowej DN 350 Ul. Szaflarska (al.tysiąclecia Św.Anny) Termin realizacji Zakres rzeczowy realizacji Wartość robót w zł Źródło finansowa nia 1003 m ,06 Budżet Miasta 947 m ,00 Budżet Miasta Cel zadania Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom 3. Wymiana armatury odcinającej w związku z uszczelnieniem wodociągu magistralnego DN 350 Ul. Szaflarska (al.tysiąclecia Św.Anny 4. Uszczelnienie wodociągu magistralnego bezwykopową metodą odśrodkowego nakładania wykładziny cementowej wraz z wymianą przyłączy na PE DN 350 Ul. Szaflarska (Komora R al.tysiąclecia) m Przyłącza 63 szt. 845 m ,38 Budżet Miasta ,00 Budżet miasta Eliminacja strat wody przez ulegające awariom uszczelnienia dławic na armaturę bezdławikową z uszczelnieniem O-ring Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom

11 cd. Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Zakres rzeczowy realizacji Wartość robót w zł Źródło finansowa nia Cel zadania 5. Modernizacja hydroforni Szaflarska Budowa Pompowni wody Willowa Wymiana przyłączy wodociągowych na PE na wodociągu magistralnym DN 350 Szaflarska na doszczelnionym odcinku Kr.Jadwigi-Rynek 8. Renowacja rurociągu tranzytowego DN 400 metodą wykładziny ciasno pasowanej PE biegnącego wzdłuż ul.szaflarskiej łączącej ujęcia głębinowe Z rurociągiem magistralnym DN 350 Szaflarska 9. Budowa komory redukcyjno-połączeniowej i spięcia magistrali wodociągowej Razem: Kpl ,00 Budżet miasta Kpl ,95 Budżet miasta Przyłącza 37 szt. 373 m ,06 Budżet miasta 1412 m Budżet miasta Kpl ,00 Budżet miasta Sieć wodociągowa: Pompownie i stabilizacja ciśnienia , ,95 Łącznie: ,80 Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych

12 Załącznik nr 3 SIEĆ DOSZCZELNIENIE w km SIEĆ WYMIANA w km PRZYŁACZA w km/szt 2008 średnica Źródło pochodzenia środków ul. Kowaniec Os. Bór 0, ,065 / ,479 0,303 / , Bolesława Wstydliwego, Orkana 3,250 0,266 / , 40 Skarpa ,427 0,196 / , 110, 90 Pl. Słowackiego 0,050 0,008 / 2 90, 40 Parkowa ,088 / Podtatrzańska 0,450 0,100 / , 110, Zielona i Rekuckiego 0,158 0,029/ 4 Ogrodowa 0,183 0,150 0,270 / 45 Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ MZWiK Nowy Targ MZWiK Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ MZWiK Nowy Targ MZWiK Nowy Targ

13 Zakres sieci modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta Nowy Targ w latach Załącznik nr 4 Lp. Nazwa wodociągulokalizacja Rodzaj Rok Średnica Długość Awaryjność materiału budowy 1. Kowaniec Żeliwo Wysoka, duże natężenie ruchu, modernizacja nawierzchni 2. Os.Bór AC Wysoka, narastająca,obawy mieszkańców o stan zdrowia 3. Orkana Żeliwo Modernizacja nawierzchni 4. Bolesława Wstydliwego Żeliwo Modernizacja nawierzchni 5. Na Skarpie Stal Włączenie studni do sieci, modernizacja nawierzchni 6. Podtatrzańska Żeliwo Wysoka, przebieg sieci pod kablami energetycznymi,modernizacja nawierzchni 7. Ogrodowa Żeliwo Sporadyczna, modernizacja nawierzchni 8. Waksmundzka Żeliwo Częsta, modernizacja nawierzchni 9. Zielona Stal Bardzo wysoka, korozja 10. Gorczańska Stal Wysoka,korozja 11. Lubertowicza Stal Wysoka,korozja 12. Długa Żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 13. Harcerska Żeliwo Duża ilość usuniętych awarii,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 14. Szkolna Żeliwo Duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni

14 15. Sikorskiego Stal/żeliwo Budowa nowej obwodnicy centrum 16. Grel Stal Duża,korozja 17. Jana Pawła II Stal Duża,korozja 18. Składowa Stal/żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 19. Ceramiczna Żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 20. Galicy Stal Korozja 21. Bednarskiego Stal Korozja 22. Konf.Tatrz.- OŚ Stal Korozja 23. OŚ Stal Pojawiają się pierwsze awarie, korozja 24. Nadwodnia Żeliwo/stal Duże zagłębienie, grunt żwirowy wzdłuż rzeki Razem: 11840

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2016 NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2016 NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2016 NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG NOWY TARG 2015-01-10 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody

Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody Florian G. Piechurski 1. Problemy występujące przy eksploatacji sieci wodociągowej Straty wody definiowane są jako różnica objętości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 1. Budowa nowych i modernizacja

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI Rozwiązania Grundfos ograniczające straty wody i zużycie energii w sieciach wodociągowych. Andrzej Kiełbasa Gdzie jest duży potencjał do uzyskania oszczędności? Straty Oszczędności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Nasze doświadczenia w bilansowaniu wody. Adam Garbowski

Nasze doświadczenia w bilansowaniu wody. Adam Garbowski Nasze doświadczenia w bilansowaniu wody Adam Garbowski Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót Przedmiar robót Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość g Kosztorys Modernizacja i remont pompowni wody na terenie GMINY KOWALE OLECKIE Kod CPV: 4523252-2 Roboty w zakresie przepompowni Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakładowy cennik usług

Zakładowy cennik usług Zakładowy cennik usług zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2009 Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku, rozszerzony o pkt. 2.3.1.1 i 2.3.1.2. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 17/2010 Zarządu MPWiK Sp.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Nazwa usługi w PKWiU // nazwa usługi w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 z 10 kwietnia 2015 roku Cennik opłat za roboty budowlano - montażowe oraz pozostałe usługi świadczone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. obowiązujący od 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. Jednostka miary

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. Jednostka miary Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Pruszków na terenie miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów oraz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obowiązujący od 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis podłączenia 3.1. Podłączenia kontenerów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3.2. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Przemysłowa 1 68-219 Tuplice Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Dotyczy: Przebudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Ponowne plombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza zdarzenie 140,00 zł 23% Wymiana uszkodzonego wodmierza z winy Klienta

Ponowne plombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza zdarzenie 140,00 zł 23% Wymiana uszkodzonego wodmierza z winy Klienta Załącznik do zarządzenia nr 6 /2013 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini z dnia 14 czerwca 2013r., w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za usługi techniczne, cen usług, stawek roboczogodzin

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

Postęp w rozwoju wodomierzy domowych DN15-40

Postęp w rozwoju wodomierzy domowych DN15-40 Postęp w rozwoju wodomierzy domowych DN15-40 Technologia pomiaru zużycia wody Część 2 - Wodomierze statyczne Piotr Lewandowski, Sensus Polska WODOMIERZE STATYCZNE 2 dominujące technologie w krajach UE

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

w Kątach Wrocławskich ul. 1-go Maja 26b Obowiązuje od dnia 01.02.2015 «' &-,: WB, m fcwflgs W',}., B, fsijfp^m "isł^fc, -

w Kątach Wrocławskich ul. 1-go Maja 26b Obowiązuje od dnia 01.02.2015 «' &-,: WB, m fcwflgs W',}., B, fsijfp^m isł^fc, - M ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich ul. 1-go Maja 26b CENNIK USŁUG: Obowiązuje od dnia 01.02.2015 «' &-,: WB, m fcwflgs W',}., B, fsijfp^m "isł^fc, -. I j^^gsatibbbb is» * :

Bardziej szczegółowo

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 144 Nr 24 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA *, BARTOSZ DĘBICKI ** STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI S t r e s z c z e n i e W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki tel. (74) 89-39-364 fax: (74) 89-40-092 e-mail: zuk@lagiewniki.pl Łagiewniki 18.01.2012 r. Zarządzenie nr 2 /2012 z dnia 18 stycznia 2012 r

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006 r. Rada Gminy Janów, powołała Zakład Gospodarki Komunalnej Janów

1 kwietnia 2006 r. Rada Gminy Janów, powołała Zakład Gospodarki Komunalnej Janów 1 kwietnia 2006 r. Rada Gminy Janów, powołała Zakład Gospodarki Komunalnej Janów W pierwszym okresie funkcjonowania Zakład zajmował się tylko gospodarką ściekową. Prace na oczyszczalniach rozpoczęto od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice. przetarg nieograniczony 7034-2/10 Śliwice, 10-06-2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty instalacyjne elektryczne 2014/S 160-288099. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Polska-Łódź: Roboty instalacyjne elektryczne 2014/S 160-288099. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288099-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty instalacyjne elektryczne 2014/S 160-288099 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie

Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie Automatyczne zawory regulacyjne CLA-VAL Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie Wrocław 06.11.2013 Szymon Włodarczyk Geneza zaworów CLA-VAL 1936r. Donald Griswold zaprojektował, sterowany hydraulicznie zawór

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. WPROWADZONY DO STOSOWANIA Z DNIEM 1 LUTEGO 2008 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 1/ 2008 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NISKU SPÓŁKI Z O.O. W NISKU NA LATA 215-217. Zawiera: I. Planowany

Bardziej szczegółowo