Burmistrz Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1"

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Pan Andrzej Rajski Radny Rady Miasta Nowy Targ GKiD Nowy Targ, sprawa: interpelacja zgłoszona na sesji Rady Miasta Nowy Targ w sprawie strat wody w miejskiej sieci wodociągowej W odpowiedzi na Pana interpelacją złożoną na sesji Rady Miasta w dniu r. i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję: Pytanie: Jak kształtowały się straty wody w okresie ostatnich 15 lat? Odpowiedź: Zestawienie strat wody w latach przedstawiono w załączniku nr 1. Aby wyznaczyć ekonomiczny poziom wycieków dla układu wodociągowego należy wziąć pod uwagę wiele wskaźników i czynników, charakterystycznych dla danej sieci w tym np: wiek sieci, rodzaj materiałów, ciśnienie, ilość przyłączy itd. Wg Sławomir Speruda, Rafał Radecki Ekonomiczny poziom wycieków modelowanie strat w sieciach wodociągowych Wyd. Translator s.c. Warszawa 2003r. Straty wody w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych sięgają obecnie nawet do 40-u i więcej procent wody wtłoczonej do sieci. Minimalizowanie strat jest procesem długotrwałym. Wymiana wybranych tylko odcinków nie daje oczekiwanego efektu ze względu na poprawę warunków ciśnieniowych w pozostałych, niewymienionych odcinkach i zwiększenie przecieków wody oraz pojawienie się nowych awarii (dr inż. Florian G.Piechurski Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych - Przegląd Komunalny Wodociągi-Kanalizacja 10(80)/2010). Ponadto powyższe wskaźniki dotyczą średniej z całego kraju i jest logiczne, że na terenach górskich będą się kształtować powyżej średniej. Pomimo prowadzonych działań modernizacyjnych straty wody wyrażone jako procentowy wskaźnik strat nie ulegały znaczącemu i trwałemu obniżeniu. Należy jednak zauważyć, że wielkość straty bezwzględnej pomiędzy rokiem 1994 a 2011 została ograniczona o m 3, (56%) przy spadku sprzedaży o m3 (21%), jak również następuje systematyczny spadek strat wody w przeliczeniu na 1 km eksploatowanej sieci wodociągowej. tel. (0-18) tel. (0-18) pokój Nr 101, I piętro fax. (0-18)

2 Większość strat wody w sieci wodociągowej spowodowana jest awariami oraz złym stanem technicznym sieci (przecieki), która w przeważającej większości została zbudowana przed rokiem 1990 z rur z żeliwa szarego z mufami uszczelnianymi sznurem łojowym/smołowym uszczelnianym taśmą ołowianą lub betonem lub ze spawanych rur stalowych. Głównymi przyczynami awarii są wadliwe ułożenie rurociągu, korozja, pęknięcia rur żeliwnych, rozszczelnienie połączeń kielichowych, przecieki armatury. Składają się na to brak odpowiedniego zagęszczenia gruntu, niezastosowanie lub złe wykonanie podsypki i obsypki, nadmierne obciążenie ruchem drogowym. Lokalizacja nieszczelności jest utrudniona i pracochłonna gdyż w Nowym Targu przeważają grunty żwirowe, co skutkuje brakiem wypływu wody na powierzchnię. Wg danych literaturowych wypływy wody z takich awarii mogą trwać nawet 100 dni i dłużej. Pytanie: Jakie działania Miasto podejmowało, aby te straty zmniejszyć? Odpowiedź: Działania modernizacyjne i remontowe zostały zestawione w załącznikach nr 2 i nr 3, zostały one zrealizowane na podstawie ramowego programu modernizacji uszczelnienia i wymiany sieci wodociągowej będącej w zarządzie MZWiK w Nowym Targu na lata , który obejmował zakres zawarty w załączniku nr 4. Aktualnie ponad 80% rozdzielczej sieci wodociągowej wykonane jest z rur z żeliwa szarego o połączeniach kielichowych uszczelnianych sznurem i taśmą ołowianą lub wypełnieniem z zaprawy cementowej. Ponad 10 % stanowią rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych. W wyniku prowadzonej od 2000r. wymiany rur żeliwnych na rury z tworzywa HDPE udało się wymienić jeden odcinek sieci rozdzielczej fi 315 w ul. Ludźmierskiej oraz dokonać renowacji odcinka sieci magistralnej fi 400 mm metodą ciasnopasowanego rękawa HDPE w ul. Szaflarskiej oraz fragmenty sieci rozdzielczej na terenie b.nzps oraz przewody doprowadzające wodę ze studni głębinowych do zbiornika magazynowego na ujęciu b.nzps. Wykonano również renowację żeliwnego wodociągu rozdzielczego fi 350 mm w ul. Szaflarskiej metodą cementowania odśrodkowego na odcinku od skrzyżowania z Al. Solidarności do mostu na potoku Czarny Dunajec w ciągu ul. Kościuszki. W ramach renowacji wykonano również wymianę przyłączy. Wykonano także renowację wodociągu w Al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Szaflarską do ul. Kolejowej metodą wymiany uszczelnień kielichowych na uszczelnienia z gumy EPDM i założeniu obręczy skręcanej na śruby. Prawdopodobnie w związku ze wzrostem ciśnienia spowodowanego uszczelnieniem wodociągu na ww. odcinku w pobliżu skrzyżowania z ul Kolejową zanotowano dwukrotnie poprzeczne i wzdłużne pęknięcie wodociągu, których naprawę wykonano metodą wymiany uszkodzonych odcinków na rury HDPE. W związku z przebiegiem w tym miejscu wodociągu, praktycznie w pasie bezpośrednio przylegającym do pobocza drogi krajowej nr 49 (Zakopianki) oraz bezpośredniego przebiegu pod zjazdem z drogi krajowej w ul. Mickiewicza nie można wykluczyć destrukcyjnego wpływu obciążenia ruchem kołowym. Sieć wodociągowa w większości została zrealizowana w latach Rury żeliwne były i są powszechnie stosowane do budowy wodociągów magistralnych i rozdzielczych w Polsce, a np. w Niemczech tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

3 stanowią ok. 50% długości sieci. Rury z żeliwa szarego są całkowicie odporne na korozję. Uszkodzenia rur żeliwnych wynikają głównie ze złej stabilizacji gruntu, przeciążenia ruchem drogowym oraz w ponad 50% z rozszczelnienia złącza kielichowego. Rurociągi niezależnie od rodzaju materiału z którego są wykonane, muszą być poddawane renowacji. Odnawianie może się jednak różnić zakresem. Odcinki przewodów które po uszkodzeniu tracą konstrukcję, muszą być wymienione na nowe. Te które utrzymały swoją konstrukcję mogą być rekonstruowane przy zachowaniu starego rurociągu. W tabeli zestawiono trwałość rur wodociągowych z różnych materiałów na podstawie danych literaturowych. MATERIAŁ TRWAŁOŚĆ RUR (lata) Żeliwo szare Stal PE,PCV Żeliwo sferoidalne Żeliwo sferoidalne z ochroną antykorozyjną MZWiK eksploatuje na terenie miasta rurociągi w znacznie gorszym stanie technicznym, są to głównie nieodpowiednio zabezpieczone przed korozją rury stalowe, które wymagają natychmiastowej całkowitej wymiany, ze względu na zniszczenia korozyjne, które nie dają efektu nagłego wzrostu przepływu wody w sieci lecz prawdopodobnie występuje stały efekt sączenia wody do gruntu przez wżery perforacyjne, które są trudne do lokalizacji przy użyciu będącego w posiadaniu przez MZWiK sprzętu do lokalizacji awarii metodą akustyczną. Po wykonanych remontach nie zaobserwowano znaczącego spadku wielkości bezwzględnej straty wody. W związku z tym nasuwa się wniosek, że należy dążyć do całkowitej wymiany starych awaryjnych rurociągów żeliwnych i stalowych wraz z kompletem przyłączy i kompletną armaturą odcinającą i hydrantową. Najlepsze efekty w postaci uzyskania zadowalających spadków straty bezwzględnej, wymagałoby uzyskania rocznego wskaźnika remontów kapitalnych na poziomie ok. 3-5% długości sieci. W latach ZWiK RPGK w Nowym Targu zlecał do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie badania strat wody w wodociągu komunalnym. Badania prowadzono w godzinach nocnych w celu wyeliminowania wpływu na uzyskane wyniki rozbiorów wody przez użytkowników korzystających z wodociągu. Badania prowadzone pod nadzorem dr.inż. Pawła Dohnalika polegały na badaniu strat wody w wydzielonej strefie pomiarowej poprzez kolejne zamykanie dopływu wody przez zamykanie kolejnych zasuw, aż do całkowitego zaniku przepływu. Na terenie miasta Nowy Targ wydzielono 7 stref pomiarowych. Po wyznaczeniu strat za pomocą korelatora wycieków lokalizowano miejsca awarii, a następnie usuwano awarie. Kolejne badania stref pomimo usunięcia wszystkich zlokalizowanych awarii, nigdy nie potwierdziły zaniku strat wody. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

4 Stąd można wysnuć wniosek, że usuwanie bieżących awarii wywoływało, na skutek wzrostu ciśnienia, nowe awarie rurociągów. Stwierdzone straty w całym wodociągu dochodziły do 200 m3/godzinę co dawało ok m3/dobę. Prowadzone badania strat w godzinach nocnych praktycznie wykluczały straty spowodowane nielegalnym poborem wody. Badania potwierdzały, że bieżące usuwanie awarii umożliwia jedynie utrzymanie bieżącej zdolności dostaw wody przez wodociąg i należy je prowadzić w celu ochrony przed utratą możliwości dostaw wody przez system wodociągowy. Dlatego jednym z niezbędnych zadań mających na celu ograniczanie strat wody jest budowa stacjonarnego monitoringu sieci wodociągowej, monitorującego co najmniej dwa parametry tj. ciśnienie wody oraz kierunek i natężenie przepływu. Pozwoliłoby to na szybkie lokalizowanie strefy wystąpienia wycieku oraz zawężenie obszaru lokalizacji miejsca awarii przy użyciu korelatora mobilnego i nasłuchowych urządzeń akustycznych. Wyeliminowałoby to wielodobowe wypływy wody w miejscu uszkodzenia i pozwoliło ograniczyć straty. Problemem w realizacji jest wybór systemu monitoringu oraz warunki techniczne jego zabudowania na sieci i koszty jego wdrożenia. Aktualnie na rynku występują przepływomierze stacjonarne kryzowe wymagające ingerencji w sieć poprzez jej rozcięcie i montaż urządzenia pomiarowego przy użyciu kryz skręcanych śrubami oraz doprowadzenie zasilania w energię elektryczną. Innym rozwiązaniem jest montaż urządzeń pomiarowych w formie sondy wprowadzanej do rurociągu poprzez nawiertkę, zasilane z akumulatorów o kilkuletniej żywotności. Obydwa przepływomierze wymagają wybudowania komory lub studni w miejscu montażu urządzenia pomiarowego. Koszt jednego punktu pomiarowego wynosi ok. 30 tys. zł, najbardziej optymalnym byłoby zastosowanie ok punktów pomiarowych. Sumaryczny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok tys. zł. Na podstawie awaryjności sieci, rodzaju zastosowanego do budowy materiału oraz roku budowy sieci, jak również biorąc pod uwagę zamierzenia Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie budowy i modernizacji dróg w ciągu których zlokalizowane są sieci wodociągowe sporządzono ramowy zakres odcinków wodociągów przeznaczonych do modernizacji, remontu kapitalnego lub wymiany. Zakres modernizacji został sporządzony indywidualnie dla poszczególnych zadań w zależności od zakresu prowadzonej przebudowy drogi ( z naruszeniem czy bez naruszania podbudowy) oraz możliwości finansowych budżetu miasta lub posiadanych przez MZWiK własnych środków remontowych. Ramowy program modernizacji sieci wodociągowej określony w załączniku nr 4, może ulegać modyfikacjom i będzie szczegółowo określany co roku w planie finansowym zakładu oraz w szczegółowym planie inwestycji ujętym w rocznych budżetach miasta. W latach praktycznie wszystkie zasuwy sieciowe oraz hydranty przeciwpożarowe, zostały wymienione na armaturę bezdławicową, co wyeliminowało potrzebę szczególnej kontroli i rewizji komór podziemnych i konieczność likwidacji przecieków tzw. dławików. Kontrolę komór podziemnych, których na całej sieci jest 15 szt. pracownicy obsługi sieci wodociągowej prowadzą na bieżąco w ramach rutynowych prac obsługowych na sieci. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

5 W roku 2000 MZWiK zlecił IGPiK w Krakowie powtórzenie badań szczelności sieci poprzez przeprowadzenie nocnych pomiarów przepływów wody w wyodrębnionych strefach zaopatrzenia w wodę. Badania ponownie wykazały straty wody, które jednak trudno było skorelować z wielkościami przepływów z lat W 2006 roku przed planowanym remontem nawierzchni ul. Waksmundzkiej, MZWiK zlecił przeprowadzenie badania szczelności sieci wodociągowej głównej sieci rozdzielczej DN 200 o długości 1200 m specjalistyczne firmie Złote Runo z Warszawy. Stwierdzone nieszczelności usunięto i dokonano ponownych pomiarów które potwierdziły szczelność sieci W 2008 roku MZWiK dokonał zakupu 5 szt. logerów do lokalizacji strefowej nocnych wycieków wody. Logery są rozmieszczane na sieci cyklicznie jak również podczas każdych wzmożonych poszukiwań miejsca awarii po jej stwierdzeniu na podstawie sygnałów z monitoringu zbiorników wyrównawczych na Kowańcu. Pracownik działu eksploatacji odpowiedzialny za poszukiwania i detekcję awarii prowadzi monitoring przepływów w wydzielonych strefach zaopatrzenia tj. Hydrofornia Szaflarska, Sikorskiego i pompownia Willowe. Na podstawie analizy godzinowych przepływów wody dokonuje oceny stanu szczelności sieci i potrzeby wszczęcia lokalizacji i usuwania awarii. W latach 90-tych wykonano badanie pomiaru przepływu przepływomierzem ultradźwiękowym ilości wody na końcu rurociągu tranzytowego fi 500 mm, przed rozdzieleniem na sieć Solidarności, Szaflarska, Sikorskiego, które nie potwierdziły nieszczelności na odcinku SUW Szaflary Miasto ( aktualnie rurociąg ten jest wyłączony z eksploatacji), zamiast niego eksploatowany jest rurociąg tranzytowy fi 400 który w 2006 roku został poddany całkowitej renowacji bezwykopowej z zastosowaniem wewnętrznej wykładziny z PE. MZWiK jest również w posiadaniu 2 szt. korelatorów do precyzyjnej lokalizacji miejsc awarii i wycieku wody oraz 1 szt. geofon (S cope) nasłuchowe urządzenie do wykrywania awarii metodą nasłuchu akustycznego, do precyzyjnego lokalizowania miejsca awarii. Urządzenia te są używane na bieżąco jak również podczas każdych wzmożonych poszukiwań miejsc wystąpienia awarii. W 2000r. MZWiK prowadził we własnym zakresie nocne pomiary szczelności rurociągów magistralnych DN500 zasilającego sieć i zbiorniki wyrównawcze na Kowańcu, metodą oceny szybkości opróżniania zbiorników wyrównawczych poprzez zamknięcie głównego rurociągu magistralnego DN 350 na połączeniu z siecią rozdzielczą oraz nocnego przepływu wody do stref wydzielonych przy wyłączonych pompach hydroforowych. W latach MZWiK dokonał modernizacji hydroforni strefowych Szaflarska i Sikorskiego oraz budowy hydroforni strefowej Willowa. W hydroforni Szaflarska dokonano zastąpienia pomp typu PJM, które załączały i wyłączały się cyklicznie poprzez sygnał z włącznika ciśnieniowego w zadanym zakresie ciśnień. Usunięto ciśnieniowe zbiorniki wodno powietrzne z poduszką powietrzną, wymagające okresowych przeglądów i rewizji ciśnieniowych przez UDT oraz wnoszenia rocznych opłat z tytułu objęcia czynnościami dozorowymi. Zastosowanie 4-ro pompowego zestawu hydroforowego z pompami wirowymi ze sterowaniem nadążnym realizowanym za pośrednictwem przemiennika częstotliwości. Układ taki pozwala na utrzymywanie ciśnienia tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

6 na stałym, określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości -równomierne zużycie poszczególnych agregatów pompowych) Każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji ( brak udarów hydraulicznych) oraz minimalizację powstawania awarii. W hydroforni Sikorskiego wymieniono pompy na energooszczędne oraz zastosowano sterowanie nadążne realizowane za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, z czym wiążą się efekty analogiczne do opisanych powyżej. Pompownia Willowe została zrealizowano w żelbetonowej komorze podziemnej, jako zestaw hydroforowy 4-ro pompowy typu ZHA prod.hydro-vacuum Grudziądz. Zastosowano sterowanie nadążne realizowane za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, z czym wiążą się efekty analogiczne do opisanych powyżej. Wszystkie pompownie są wyposażone w wodomierze, których wskazania są okresowo odczytywane, na podstawie czego dokonywane są analizy dobowego zużycia wody. Ze względu na ciągły rozwój technologii przesyłu danych oraz niewielkiej ilości posiadanych wodomierzy do mierzenia przepływu wody w wydzielonych strefach sieci wodociągowej, MZWiK dotychczas nie zdecydował się na zastosowanie samoczynnych odczytów i automatycznej rejestracji wskazań. MZWiK zamierza w 2012 roku wprowadzić kompleksowy system automatyzacji odczytów i przesyłów danych wskazań wodomierzy : na ujęciach wody, w wydzielonych strefach sieci wodociągowej oraz wodomierzy u końcowych odbiorców wody oraz autonomiczny system automatycznego odczytu, rejestracji i przesyłu wskazań przepływomierzy do monitoringu przepływów wody w sieci. Pytanie: Jakie działania Miasto ma zamiar podjąć, aby jak najszybciej zmniejszyć straty wody? Odpowiedź: Analiza awarii prowadzona jest rokrocznie w celu typowania rurociągów do najpilniejszej wymiany, aktualnie na podstawie takiej właśnie analizy w ciągu najbliższych 2 lat zostanie w całości wymieniona sieć wodociągowa w ulicach Zielona, Lubertowicza, Gorczańska, gdzie rurociąg rozdzielczy stalowy znajduje się w stanie daleko posuniętej korozji, do wymiany planowane jest łącznie 1190 m sieci stalowej fi 150 mm wraz z kompleksową wymianą przyłączy. W latach usunięto na tym odcinku sieci 32 awarie wodociągowe, przyczyną jest prawdopodobnie zastosowanie do budowy rur nieprzeznaczonych do przesyłu wody lecz rur do przesyłu gazu oraz niska jakość tych rur. Jest to stosunkowo nowa sieć wykonana w 1982 roku. Realizacja tego zakresu wymiany będzie realizowana ze środków własnych MZWiK pochodzących z funduszu remontowego tworzonego z odpisu amortyzacyjnego. Analiza potwierdzająca wyjątkowo wysoką awaryjność i związane z tym straty wody i zakłócenia dostaw wody do mieszkańców zdecydowała o podjęciu decyzji o kompleksowej wymianie tej sieci. tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

7 Dla zadań realizowanych dotychczas za pomocą środków pochodzących z Budżetu Miasta, zakres rzeczowy sieci do wymiany jest planowany również w związku z planowanymi przez Gminę Miasto Nowy Targ przebudowami lub modernizacjami nawierzchni ulic i chodników. Wówczas prewencyjnie dokonuje się wymiany sieci i armatury przed położeniem nowych nawierzchni. W okresie od początku kwietnia 2011r. wdrożono do testowania system zdalnego odczytu wodomierzy firmy SENSUS. Zdecydowaliśmy się na testowanie w pierwszej kolejności tego systemu, gdyż w zasobach MZWiK znajduje się ok szt. wodomierzy tej firmy na ok szt. wodomierzy zamontowanych na przyłączach wody miejskiej, a systemy zdalnego odczytu są dedykowane do konkretnego producenta wodomierzy. Nie ma systemów uniwersalnych i wybór konkretnego systemu skutkuje koniecznością związania się z jednym dostawcą wodomierzy. System pracuje poprawnie pod względem odczytu i przetwarzania danych oraz znacząco usprawnia czynność odczytu. Problemem okazał się jednak zasięg działania urządzenia. Odczyt wymagał zbliżenia na kilka metrów do wodomierza, a nawet otwierania studzienek wodomierzowych. MZWiK na podstawie wiedzy uzyskanej od przedsiębiorstw wodociągowych które wdrożyły lub testowały różne systemy zdalnego odczytu, do końca lipca br. MZWiK będzie prowadził testowanie i sprawdzenie systemu IZAR dedykowanego do wodomierzy produkcji firmy Mirometr z Cieszyna. Wg informacji uzyskanych w Wodociągach w Dębicy, system ten pozwala na dokonywanie odczytów wodomierzy bezpośrednio z powoli jadącego samochodu w którym znajduje się urządzenie odczytujące. Późnym wieczorem lub w godzinach nocnych można dokonać odczytów znacznych obszarów, a nawet całego miasta. Po dokonanych odczytach wodomierza instalowanego w analogicznych do systemu SENSUS miejscach na terenie Nowego Targu, w pełni potwierdzamy te parametry. Po okresie testowym MZWiK przystąpi do sporządzenia specyfikacji technicznej oraz dokona wyboru systemu rozliczeń w trybie wynikającym z przepisów PZP. System zdalnego odczytu wodomierzy umożliwi: - ustalenie poprawnego doboru wielkości wodomierza do rzeczywistego poboru wody poprzez rejestrowanie szczytowych wartości przepływu, co pozwala ograniczyć pozorne straty wody w zakresie minimalnego przepływu i źle dobranego progu rozruchu wodomierza, - detekcją i kompensację przepływu wstecznego, - alarmowanie o próbach oszustwa, wyciekach, przepływie wstecznym, ingerencji pola magnetycznego, - kalkulację bilansu zużycia dzięki zapamiętywaniu wskazań dokładnie w tym samym czasie powiązanie wielkości pomiaru wody wtłoczonej do strefy odczytu z objętością wody zużytej przez odbiorców bilansowanie strat. W zakresie działań na sieci wodociągowej dystrybucyjnej, podjęto rozmowy z firmami Radeton z Piaseczna oraz WaterPoint i BIATEL z Warszawy dot. możliwości wykonania programu działań, w celu obniżania strat tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

8 wody. Firma WaterPoint sporządziła zakres i dokonała wyceny działań dot. opracowania koncepcji strefowania sieci wodociągowej pod kątem jej sektoryzacji i obniżania strat oraz regulacji hydraulicznej. MZWiK dokona wyboru oferty po sporządzeniu specyfikacji prac analitycznych i pomiarowych oraz wykonaniu koncepcji, zakresu i kosztorysu niezbędnych nakładów na układy regulacyjne i pomiarowe. Otrzymują: 1. Adresat 2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3. a/a Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ tel tel pokój Nr 101, I piętro fax

9 Rok Woda pobrana [tys. m 3 ] Straty wody - załącznik nr 1 Woda sprzedana [tys. m 3 ] Strata bezwzględna Długość sieci [km] Strata [tys.m 3 /km] Procentowa strata [%] [tys. m 3 ] ,1 23,9 63,3% ,3 37,1 75,1% ,8 30,0 70,1% ,8 35,7 75,5% ,7 71,0% ,3 72,4% ,4 67,7% ,1 21,0 66,4% ,2 26,7 72,8% ,8 22,9 70,6% ,4 22,2 70,6% ,4 18,8 66,9% ,8 18,3 65,5% ,5 18,3 66,3% ,8 15,1 63,4% ,1 17,1 66,9% ,5 18,9 69,8% ,8 19,1 70,5% ,3 16,7 68,3%

10 Załącznik nr 2 Zestawienie najważniejszych działań zrealizowanych przez MZWiK w Nowym Targu, wytyczonych we wnioskach przedstawionych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie w sporządzonym w 1992r. opracowaniu pn. Pomiary zużycia i strat wody w wybranych rejonach zaopatrzenia strefowego na terenie miasta Nowego Targu. Lp. Nazwa zadania 1. Uszczelnienie kielichów żeliwnego wodociągu magistralnego (wykop+ montaż doszczelniacza na mufie) DN 300 Al. Solidarności (Krakowska) 2. Uszczelnienie wodociągu magistralnego bezwykopową metodą odśrodkowego nakładania wykładziny cementowej DN 350 Ul. Szaflarska (al.tysiąclecia Św.Anny) Termin realizacji Zakres rzeczowy realizacji Wartość robót w zł Źródło finansowa nia 1003 m ,06 Budżet Miasta 947 m ,00 Budżet Miasta Cel zadania Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom 3. Wymiana armatury odcinającej w związku z uszczelnieniem wodociągu magistralnego DN 350 Ul. Szaflarska (al.tysiąclecia Św.Anny 4. Uszczelnienie wodociągu magistralnego bezwykopową metodą odśrodkowego nakładania wykładziny cementowej wraz z wymianą przyłączy na PE DN 350 Ul. Szaflarska (Komora R al.tysiąclecia) m Przyłącza 63 szt. 845 m ,38 Budżet Miasta ,00 Budżet miasta Eliminacja strat wody przez ulegające awariom uszczelnienia dławic na armaturę bezdławikową z uszczelnieniem O-ring Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom

11 cd. Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Zakres rzeczowy realizacji Wartość robót w zł Źródło finansowa nia Cel zadania 5. Modernizacja hydroforni Szaflarska Budowa Pompowni wody Willowa Wymiana przyłączy wodociągowych na PE na wodociągu magistralnym DN 350 Szaflarska na doszczelnionym odcinku Kr.Jadwigi-Rynek 8. Renowacja rurociągu tranzytowego DN 400 metodą wykładziny ciasno pasowanej PE biegnącego wzdłuż ul.szaflarskiej łączącej ujęcia głębinowe Z rurociągiem magistralnym DN 350 Szaflarska 9. Budowa komory redukcyjno-połączeniowej i spięcia magistrali wodociągowej Razem: Kpl ,00 Budżet miasta Kpl ,95 Budżet miasta Przyłącza 37 szt. 373 m ,06 Budżet miasta 1412 m Budżet miasta Kpl ,00 Budżet miasta Sieć wodociągowa: Pompownie i stabilizacja ciśnienia , ,95 Łącznie: ,80 Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Eliminacja strat wody, zapobieganie awariom Obniżenie i stabilizacja ciśnienia, ograniczenie strat wody i eliminacja uderzeń hydraulicznych

12 Załącznik nr 3 SIEĆ DOSZCZELNIENIE w km SIEĆ WYMIANA w km PRZYŁACZA w km/szt 2008 średnica Źródło pochodzenia środków ul. Kowaniec Os. Bór 0, ,065 / ,479 0,303 / , Bolesława Wstydliwego, Orkana 3,250 0,266 / , 40 Skarpa ,427 0,196 / , 110, 90 Pl. Słowackiego 0,050 0,008 / 2 90, 40 Parkowa ,088 / Podtatrzańska 0,450 0,100 / , 110, Zielona i Rekuckiego 0,158 0,029/ 4 Ogrodowa 0,183 0,150 0,270 / 45 Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ MZWiK Nowy Targ MZWiK Nowy Targ Gmina Miasto Nowy Targ MZWiK Nowy Targ MZWiK Nowy Targ

13 Zakres sieci modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta Nowy Targ w latach Załącznik nr 4 Lp. Nazwa wodociągulokalizacja Rodzaj Rok Średnica Długość Awaryjność materiału budowy 1. Kowaniec Żeliwo Wysoka, duże natężenie ruchu, modernizacja nawierzchni 2. Os.Bór AC Wysoka, narastająca,obawy mieszkańców o stan zdrowia 3. Orkana Żeliwo Modernizacja nawierzchni 4. Bolesława Wstydliwego Żeliwo Modernizacja nawierzchni 5. Na Skarpie Stal Włączenie studni do sieci, modernizacja nawierzchni 6. Podtatrzańska Żeliwo Wysoka, przebieg sieci pod kablami energetycznymi,modernizacja nawierzchni 7. Ogrodowa Żeliwo Sporadyczna, modernizacja nawierzchni 8. Waksmundzka Żeliwo Częsta, modernizacja nawierzchni 9. Zielona Stal Bardzo wysoka, korozja 10. Gorczańska Stal Wysoka,korozja 11. Lubertowicza Stal Wysoka,korozja 12. Długa Żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 13. Harcerska Żeliwo Duża ilość usuniętych awarii,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 14. Szkolna Żeliwo Duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni

14 15. Sikorskiego Stal/żeliwo Budowa nowej obwodnicy centrum 16. Grel Stal Duża,korozja 17. Jana Pawła II Stal Duża,korozja 18. Składowa Stal/żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 19. Ceramiczna Żeliwo Wysoka,duże nat. ruchu, modernizacja nawierzchni 20. Galicy Stal Korozja 21. Bednarskiego Stal Korozja 22. Konf.Tatrz.- OŚ Stal Korozja 23. OŚ Stal Pojawiają się pierwsze awarie, korozja 24. Nadwodnia Żeliwo/stal Duże zagłębienie, grunt żwirowy wzdłuż rzeki Razem: 11840

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz Joanna Stasiewicz Konsekwentna od lat polityka miasta i MPWiK dotycząca poprawy niezawodności działania systemu dostawy wody i poprawy jej jakości, a także sprawności systemu odbioru ścieków oraz efektywności

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY FAST GMBH INTER GLOBAL Sp. z o.o. Ul. Bielska 914, 43-378 Rybarzowice koło BIELSKA-BIAŁEJ Tel: 033

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW KANALIZACJA 1 Wykłady opracowane na podstawie podręcznika: A. Kotowski: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy Inżynieria i Ochrona Środowiska 2012, t. 15, nr 4, s. 373-386 Joanna CHWIAŁKOWSKA Politechnika Poznańska e-mail: okretjoanna@wp.pl Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo