1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE"

Transkrypt

1 1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Systemy wodociągowe i kanalizacyjne w mieście znajdują się w administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie Sp. z o.o. (PWiK Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Polnej 77. Prezesem Zarządu Spółki jest Jacek Bronisz. Od r. w strukturze PWiK Sp. z o.o., na skutek połączenia obu spółek, znajduje się takŝe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Garwolinie. Wcześniej oba przedsiębiorstwa funkcjonowały osobno. Zasoby wodne i źródła zasilania miasta w wodę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie dostarcza wodę z trzech studni głębinowych i SUW (Stacji Uzdatniania Wody) usytuowanych w okolicy Rudy Talubskiej. Oprócz w/w głównych ujęć miasto zaopatrywane jest w wodę ze studni głębinowej, połoŝonej na obrzeŝach Garwolina, przy ul. Kościuszki. Garwolin ma w pełni zaspokojone potrzeby w zakresie wody. Wynika to z bardzo duŝego potencjału zakładu (jest on trzykrotnie wyŝszy niŝ potrzeby mieszkańców). Podstawowe dane dotyczące zasobów wodnych (stan na koniec 2005r.): - wydajność ujęć wody: 415 m 3 /h - produkcja wody ogółem: 4874 m 3 /dobę - zuŝycie wody ogółem: 3750 m 3 /dobę Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Garwolinie w latach źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Wyszczególnienie Jednostka Stan na 31 grudnia Długość sieci wodociągowej bez przyłączy Długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy ZuŜycie wody w gospodarstwach domowych Liczba czynnych studni głębinowych Ilość odprowadzanych ścieków z wodami opadowymi Ścieki oczyszczone łącznie z przemysłowymi Udział ludności korzystającej z wody Udział ludności korzystającej z kanalizacji km 53,2 53,2 54,0 54,1 km 44,8 44,8 45,6 47,5 m szt m m % % Liczba zdrojów ulicznych szt Ogółem sprzedaŝ wody m Ogółem odbiór ścieków m

2 Inwestycje w urządzenia do produkcji wody Co roku przeprowadzane są analizy kosztów obiektów produkcji wody a następnie wymieniane są najbardziej energochłonne lub kapitałochłonne urządzenia. I tak w ostatnich latach: 1) zmodernizowano zasilanie studni głębinowych, 2) wymieniono energochłonne pompy głębinowe, 3) zmodernizowano rozdzielnie elektryczne na SUW i Przepompowni, 4) wymieniono najbardziej awaryjny odcinek rurociągu wody surowej. W najbliŝszym czasie naleŝy: 1) dokonać montaŝu układu stałego ciśnienia wody na Przepompowni III (ul. Polna) celem usprawnienia dystrybucji oraz poprawienia jakości wody dostarczanej odbiorcom, 2) zmodernizować układ pomiarowy ilości wody pobranej i tłoczonej do sieci, 3) zmodernizować kotłownię na SUW Ruda Talubska i Przepompowni III - co spowoduje obniŝanie kosztów produkcji wody, 4) dokonać wymiany części urządzeń związanych z uzdatnianiem wody. Sieć wodociągowa Długość sieci wodociągowej (stan na koniec 2005r.): 1) magistralna: 10 km 2) rozdzielcza: 54,1 km Sieć wodociągowa w centrum miasta jest częściowo siecią starą, wyeksploatowaną i bardzo awaryjną. Pochodzi ona z róŝnych okresów dostępności technologicznych w kraju. Procentowy udział poszczególnych elementów w budowie sieci jest następujący: 1) rury Ŝeliwne 15 % 2) rury stalowe 6 % 3) rury cementowo-azbestowe 0,9 % 4) rury ocynkowane 6 % 5) rury PCV 45 % 6) rury PE 27,1 % Wskaźniki procentowe materiałów, z których wykonana jest sieć rozdzielcza są na poziomie średnim. Jedynie sieci magistralne, które cechuje awaryjność ze względu na zastosowane technologie, charakteryzują się wskaźnikami powyŝej średniej. Ze względu na szkodliwość materiału w pierwszej kolejności naleŝy wymienić rury cementowo-azbestowe. Liczba awarii sieci wodociągowej (bez przyłączy) w latach źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Rok Liczba awarii PWiK Sp. z o.o. stoi przed pilną potrzebą wymiany w jak najszybszym czasie wodociągów w ulicach: - Sienkiewicza- Stacyjna, - Staszica, - Kościuszki (3 odcinek),

3 - Al. świrki i Wigury, - Sportowa, - Nadwodna. Oprócz tego naleŝy wymienić około 150 szt. przyłączy wodociągowych na terenie całego miasta (kosztowne remonty ze względu na lokalizację w ulicach asfaltowych) oraz oczyścić wszystkie wodociągi metodą mechaniczną i hydromechaniczną. ZuŜycie wody Do sieci wodociągowej podłączone jest i korzysta z wody około 99% ogółu ludności miasta. Jednocześnie z miejskiej wody korzystają mieszkańcy Lucina i Natalii oraz okoliczne miejscowości Rudy Talubskiej. Tylko nieznaczny procent gospodarstw domowych nie jest zasilany z wodociągu i nie wykazuje zainteresowania podłączeniem do sieci miejskiej ze względu na korzystanie z własnych ujęć wody. Do roku 1997 obserwowano systematyczny spadek sprzedaŝy wody. Dopiero w roku 1998 odnotowano 4% wzrost sprzedaŝy i odtąd moŝna zaobserwować stałą tendencję wzrostową, co jest zjawiskiem rodzącym nadzieję poprawy sytuacji spółki. Przedsiębiorstwo planuje systematyczne zmniejszanie strat wody poprzez: - realizację planowanych remontów i wymianę wyeksploatowanych wodociągów, - prowadzenie polityki informacyjnej, mającej na celu uświadomienie odbiorców odnośnie konieczności oszczędzania zasobów wody, - zwiększanie sprawności brygad remontowych celem szybszej reakcji na awarie wodociągowe. Inwestycje w zakresie sieci wodociągowej w latach W powyŝszym okresie przedsiębiorstwo zmodernizowało odcinki sieci wodociągowej w ulicach: II Armii Wojska Polskiego (odcinek), Polskiej, 3 Maja. Nowe odcinki sieci wodociągowej to wodociągi w ul. Mazowieckiej, ul. Białoszewskiego, przedłuŝenie ul. Kwiatowej, ul. Konarskiego, przedłuŝenie ul. RóŜanej, ul. Juszczyka, przedłuŝenie ul. Zarzecze i Bocznej. W omawianych latach zrealizowano inwestycje o łącznej długości mb. Sieć kanalizacyjna Pomimo znacznego postępu w rozbudowie sieci kanalizacyjnej nadal istotnym problemem miasta i PWiK Sp. z o.o. jest niewielka liczba kolektorów ogólnospławnych. Stara i znacznie wyeksploatowana sieć sanitarna powoduje infiltrację wód gruntowych i opadowych. Znaczna część głównych kolektorów, połoŝona w "płynnych" gruntach przy małych nieszczelnościach, powoduje groźne awarie na sieci. Nie jest moŝliwe określenie wskaźników przeciąŝenia hydraulicznego sieci w okresie opadów deszczu i wysokiego poziomu wód gruntowych (wszystkie główne kolektory są podtopione). PWiK Sp. z o.o. stoi przed pilną potrzebą zmodernizowania - uszczelnienia następujących kolektorów sanitarnych: 1) kolektor dolotowy do oczyszczalni ścieków φ 1000, 800 i 600 mm około 2000m,

4 2) kolektor A1 φ 400 mm długości około 800 m w ul. Targowej i w części ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3) kolektor w ul. Targowej - dokończenie (zrealizowano 20%), 4) kolektory w ulicach: Przechodnia, Krzywa oraz na osiedlu przy ul. Targowej, 5) wybudowanie kolektoru w ulicy Długiej. Procentowy udział poszczególnych elementów w budowie sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco: 1) rury kamionkowe 33 % 2) rury Ŝeliwne 2 % 3) rury betonowe 26 % 4) rury PCV 39 %. Kanalizacja sanitarna wykonana z rur betonowych jest w bardzo złym stanie technicznym. Układanie kanalizacji sanitarnej bez uszczelnień złączeniowych rur, powoduje silny napływ do niej wód gruntowych. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych i Ŝeliwnych charakteryzuje się nieszczelnymi połączeniami na kielichach złącznych, poprzez które woda gruntowa napływa do kanalizacji sanitarnej. PowyŜszą kanalizację naleŝy wymienić na rury PCV, które posiadają właściwą szczelność połączeń oraz dobrą jakość materiału. W związku z powyŝszym niezbędne są szybkie działania w celu uszczelnienia kolektorów. Liczba sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) w latach źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Rok Liczba awarii Inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej Bardzo pilną potrzebą miasta jest budowa kolektorów deszczowych, gdyŝ asfaltowanie dróg, budowa nowych chodników oraz betonowanie znacznych powierzchni miasta powoduje, Ŝe wody opadowe nie mają ujścia i spływają wierzchem do studzienek kanalizacji sanitarnej. Budowa kolektorów jest niezwykle kosztowna, podobnie remonty (przykładowo remont studzienki kanalizacyjnej na kolektorze φ 400 mm kosztuje około zł). W ostatnich czterech latach udało się jedynie wykonać remont około sześciu studni, uszczelnić odcinki kolektorów w ulicach: Jana Pawła, Targowej, Senatorskiej. W omawianych latach zrealizowano inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej o długości mb. Oczyszczanie ścieków W Garwolinie od 1986r. funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków na bazie osadu czynnego o średniej przepustowości 4700 m 3 /d i dopuszczalnej do 7000 m 3 /d. Oczyszczalnia była poddana dwuetapowej modernizacji. Pierwszy etap modernizacji polegający na wymianie aeratorów (urządzenia napowietrzające ścieki) oraz wprowadzeniu moŝliwości usuwania związków biogennych (komora denitryfikacji oraz instalacja PIX) przeprowadzono w roku W 2000 roku rozpoczęto drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków, trwający 3 lata. W związku z wejściem w Ŝycie nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, modernizacji podlegał prawie cały proces technologiczny łącznie z częścią osadową. Celem modernizacji było maksymalne usprawnienie procesu oczyszczania, całkowita wymiana wyeksploatowanych urządzeń, zmniejszenie emisji szkodliwych związków,

5 wprowadzenie sterowania oraz monitoringu procesu oczyszczania, zmniejszenie energochłonności, kapitałochłonności. W 2004 roku w związku z wejściem w Ŝycie ustawy o stacjach zlewczych wybudowano, stację zlewczą ścieków dowoŝonych wyposaŝoną w układy hermetyzacji oraz automatykę pozwalającą kontrolować jakość ścieków dowoŝonych do oczyszczalni. SprzedaŜ wody i odbiór ścieków (m 3 ) w latach źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Wyszczególnienie WODA taryfa 01 indywidualni taryfa 02 przemysłowi Razem (taryfa 01 i 02) średnio w miesiącu średnio na dobę ŚCIEKI taryfa 01 indywidualni taryfa 02 przemysłowi Razem (taryfa 01 i 02) średnio w miesiącu średnio na dobę SprzedaŜ wody i odbiór ścieków (m 3 ) w roku 2005 źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII WODA taryfa 01 - indywidualni taryfa 02 przemysłowi Razem miesięcznie (taryfa 01i taryfa 02) średnio w miesiącu SUMA średnio na dobę ŚCIEKI taryfa 01 - indywidualni taryfa 02 przemysłowi Razem miesięcznie (taryfa 01 i taryfa 02) średnio w miesiącu średnio na dobę

6 Od 2002 ceny wody i odprowadzania ścieków utrzymują się na niezmienionym poziomie. Cena wody i ścieków w Garwolinie źródło: PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.: Wyszczególnienie Woda (zł) Ścieki (zł) Odbiorcy indywidualni 2,66 3,63 Odbiorcy przemysłowi 3,14 4,54

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz

Gospodarka wodno-ściekowa Joanna Stasiewicz Joanna Stasiewicz Konsekwentna od lat polityka miasta i MPWiK dotycząca poprawy niezawodności działania systemu dostawy wody i poprawy jej jakości, a także sprawności systemu odbioru ścieków oraz efektywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2014 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P. Z O. O. W M Y S Ł O W I C A C H S T Y C Z E Ń 2 0 1 5 MPWiK SP. ZO.O. - HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIAST DZIERśONIÓW, BIELAWA, PIESZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIAST DZIERśONIÓW, BIELAWA, PIESZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIAST DZIERśONIÓW, BIELAWA, PIESZYCE SYNTEZA DOTYCZĄCA MIASTA BIELAWA WRAZ ZE ZMIANAMI 1. Studium przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/220/2000

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno ściekowej w latach 2001-2010. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo