S uchawki Plantronics do biur i Call Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S uchawki Plantronics do biur i Call Center"

Transkrypt

1 Wi cej informacji: S uchawki Plantronics do biur i Call Center Generalny importer: KONTEL-TELECOM Warszawa, Rakowiecka 32 tel: (22) internet: Plantronics Inc. Wszystkie prawa zastrze one. Nazwa i logo Plantronics oraz nazwa Encore sà zastrze onymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach. DuoSet, Firefly, DuoPro, TriStar, Supra, Mirage, Vista, SoundGuard Plus, Call Clarity, PerSono Pro, BiWay, oraz przezroczystoêç i zakrzywienie rurek mikrofonowych sà zastrze one dla Plantronics Inc. PL02/02

2 Plantronics - wst p Od ponad 40 lat Plantronics dostarcza ludziom na ca ym Êwiecie narz dzia do atwej i efektywnej komunikacji. U ytkownicy cenià sobie niezawodnoêç produktów Plantronics, doskona à jakoêç dêwi ku, oraz komfort u ytkowania. Korzystajàc z najnowszych technologii, wyznaczamy nowe standardy jakoêci pracy z telefonem w biurach i Call Center na ca ym Êwiecie. Udowodniono, e praca ze s uchawkami nag ownymi Plantronics redukuje napi cie mi Êni nawet o 31%* oraz powoduje wzrost produktywnoêci do 43%**. Nasze zaplecze serwisowe nie ma sobie równych. To sprawia, e Plantronics to najlepszy wybór dla Twojego biura. Wkraczajàc w bezprzewodowà, cyfrowà przysz oêç pami tamy o naszych klientach, poszukujàcych komfortu, eleganckiego wzornictwa i swobody poruszania si. Na te potrzeby odpowiadamy nowymi s uchawkami, nieodzownym narz dziem nowoczesnego biznesu, dajàc Ci wolne r ce. JesteÊmy liderem, bo skutecznie u atwiamy komunikacj. * Uniwersytet Surrey ** HB Maynard DECT Zestawy s uchawkowe do telefonii przenoênej Rozwiàzania àcznoêci bezprzewodowej DECT. 4-7 Akcesoria Plantronics oferuje s uchawki do systemów Wybierz najlepszà dla Ciebie s uchawk i rozmawiaj przez nià gdziekolwiek jesteê. a. CHS52N b. M110 c. CHS142N d. M123-G3 e. CHS132N S uchawki Szeroki wybór cz Êci zamiennych i akcesoriów pozwala utrzymaç Twoje s uchawki w idealnym stanie. a. poduszki skóropodobne leatherette b. poduszki z gàbki c. os ona mikrofonu Adaptery d. przed u acz z szybkoz àczkami e. kabel treningowy (Y-adapter) f. wieszak na s uchawk g. rurki g osowe h. kolorowe rurki g osowe S uchawki do telefonii DECT Mobile Zestawy s uchawkowe Akcesoria do telefonów komórkowych. Szeroka oferta eleganckich zestawów s uchawkowych umo liwi Ci swobodnà rozmow przez telefon komórkowy bez u ywania ràk. Wi cej informacji znajdziesz w ulotce produktowej. Computer S uchawki multimedialne Co wybraç Analogowe i cyfrowe s uchawki Plantronics sà przystosowane do pracy z komputerem, niezale nie od tego czy surfujesz w sieci, s uchasz muzyki, czy u ywasz oprogramowania biurowego Wi cej informacji znajdziesz w ulotce produktowej.

3 Rozwiàzania Bezprzewodowe W dzisiejszym Êwiecie interesy za atwia si coraz szybciej i szybciej. Mo liwoêç pracy z dala od biurka - kontaktu ze wspó pracownikami lub sprawdzenia wa nej informacji dla klienta w czasie rozmowy telefonicznej - da Ci ogromnà przewag nad konkurencjà. Gama produktów bezprzewodowych, zaprojektowanych z wykorzystaniem najnowszej technologii DECT pozwala wybraç jedno z dwóch rozwiàzaƒ. Majà du y zasi g, a zaawansowany interfejs u ytkownika u atwia instalacj i wspó pracuje z dowolnà profesjonalnà s uchawkà nag ownà Plantronics i ka dym telefonem. 4-5 Sprawdê jak powi kszy si Twoja przestrzeƒ pracy, kiedy zaczniesz u ywaç s uchawek Plantronics. Ciesz si wygodà u ywania s uchawek i swobodà poruszania si po biurze.

4 Call Center CA40 Adapter DECT Bezprzewodowy adapter DECT, do s uchawki nag ownej CA40 umo liwia rozmow i jednoczesne poruszanie si. Mo esz nawet odbieraç po àczenia gdy jesteê z dala od biurka. Szeroka gama funkcji u atwia instalacj i u ytkowanie. CA40 jest zaprojektowany do pracy w najbardziej wymagajàcych warunkach. Prze àcznik zasi gu: standardowy do 50 m i rozszerzony do 150 m od bazy Automatyczna konfiguracja z telefonem Cyfrowa jakoêç dêwi ku i bezpieczeƒstwo rozmowy dzi ki szyfrowanemu po àczeniu Lekki modu przenoêny z regulacjà g oênoêci i wy àcznikiem mikrofonu mute Wspó praca z dowolnà profesjonalnà s uchawkà nag ownà serii H lub s uchawkà z optycznà sygnalizacjà rozmowy - F142N Firefly DuoSet Do 12 godzin czasu pracy przy 3 godzinnym cyklu adowania Opcja zdalnego odbioru rozmowy przy zastosowaniu podnoênika s uchawki HL CA20 Adapter DECT Bezprzewodowy adapter DECT. Idealne rozwiàzanie dla osób b dàcych w ciàg ym ruchu, a zarazem cz sto korzystajàcych z telefonu. Zasi g do 50 metrów od bazy Cyfrowa jakoêç dêwi ku Wygodny modu przenoêny z regulacjà g oênoêci i wy àcznikiem mikrofonu mute 6 godzin czasu pracy i szybkie adowanie baterii Opcja zdalnego odbioru rozmowy przy zastosowaniu podnoênika s uchawki HL10

5 S uchawki nag owne Korzystanie ze s uchawek nag ownych zwi ksza poczucie komfortu i wydajnoêç w porównaniu z tradycyjnà s uchawkà telefonicznà. Uwolnienie ràk pozwala na swobodnà prac z komputerem i robienie notatek w czasie rozmowy telefonicznej, co czyni jà bardziej naturalnà. Plantronics oferuje najszerszy wybór s uchawek nag ownych na rynku. Czy potrzebujesz s uchawki do swojego biura czy dla Call Center, mamy pe nà gam modeli, spoêród których na pewno wybierzesz najlepszy dla Twoich potrzeb. Wybierz s uchawk z pa àkiem na g ow, zaczepem na ucho lub uniwersalnà umo liwiajàcà noszenie na dwa sposoby. 8-9 Jakiejkolwiek s uchawki potrzebujesz, Plantronics ma odpowiedni wybór dla Ciebie.

6 Call Center Encore Seria s uchawek nag ownych S uchawka Encore jest wiodàcym produktem zarówno w ofercie Plantronics jak i na ca ym rynku s uchawek. Elastyczna, komfortowa i lekka Encore wyposa ona jest w unikalny system dopasowania barwy dêwi ku SES, który znaczàco poprawia odbiór. SES (Sound Enhancement System) Regulowany pa àk Wersja na dwoje uszu z jednym lekkim przewodem Dost pna w wersjach: na jedno ucho: H91 lub H91N*, waga: 49g na dwoje uszu: H101 lub H101N*, waga: 74g Call Center DuoPro Seria s uchawek uniwersalnych Uniwersalna s uchawka DuoPro z pa àkiem na g ow lub zaczepem na ucho, wychodzi naprzeciw zró nicowanym wymaganiom zarówno pracowników biur jak i Call Center. Po àczenie wszechstronnoêci, wygody, trwa oêci i doskona ej jakoêci dêwi ku pozwala na wygodne prowadzenie rozmów przez ca y dzieƒ. Komfortowa w ka dej konfiguracji Innowacyjny pa àk na g ow z podwójnym wspornikiem T-pad stabilizuje s uchawk na g owie i likwiduje nacisk na ucho Smuk y kszta t i stylowy wyglàd Dost pna w wersjach: nauszna: H151 lub H151N*, waga: 22g nag owna: H161 lub H161N*, waga: 71g uniwersalna: H171 lub H171N* Call Center TriStar Seria s uchawek nausznych Ultra lekka, wyjàtkowo stabilna s uchawka TriStar jest dyskretnym i wygodnym zestawem dousznym. Popularna zarówno w Call Center jak i w biurach. Wybór wk adek dousznych pozwala na indywidualne dopasowanie do Twojego ucha. Du a stabilnoêç zapewniajàca ca odzienny komfort Cztery rodzaje wk adek dousznych Dyskretny i stylowy kszta t Ultra-lekka s uchawka H81 lub H81N*, waga: 12g * N - mikrofon z redukcjà szumów Noise Canceling

7 DuoSet Seria s uchawek uniwersalnych S uchawka DuoSet pozwala na dopasowanie konfiguracji do aktualnych potrzeb. Je eli intensywnoêç wykorzystania przez Ciebie telefonu ró ni si w ciàgu dnia, docenisz atwoêç, z jakà mo na jà zak adaç i zdejmowaç. Stylowa, lekka s uchawka z regulowanym pa àkiem na g ow i zaczepem, który pasuje na ka de ucho. atwa zmiana konfiguracji pomi dzy pa àkiem na g ow, a zaczepem na ucho Nowoczesny ksza t Wygodny, plastyczny uchwyt na ucho Lekka s uchawka H142 lub H142N*, waga: na g ow 41g; na ucho 18g Call Center Supra Seria s uchawek nag ownych Uznawane za najpopularniejsze dla Call Center s uchawki Supra sà jednym ze Êwiatowych bestsellerów. àczàc doskona à jakoêç dêwi ku z trwa oêcià i komfortem u ytkowania sprawdzajà si zarówno w domu jak i w biurze. Trwa e i niezawodne W pe ni regulowane Dost pna w wersjach: na jedno ucho: H51 lub H51N*, waga: 50g na dwoje uszu: H61 lub H61N*, waga: 69g Call Center Mirage Seria s uchawek nausznych G oênik s uchawki Mirage wygodnie spoczywa przy Twoim uchu. Lekka s uchawka sprawdza si zarówno w biurach jak i Call Center. àczy w sobie komfort i wysokà jakoêç dêwi ku. Jest szczególnie atwa do zak adania. Nie naciska na ucho atwe dopasowanie do ucha Stylowy i dyskretny kszta t Lekka s uchawka H41 lub H41N*, waga: 22g * N - mikrofon z redukcjà szumów Noise Canceling

8 Adaptery Plantronics produkuje szeroki wybór adapterów umo liwiajàcych Ci pod àczenie s uchawek nag ownych do Twojego telefonu i optymalizujàcych jakoêç dêwi ku. Poszczególne modele majà dodatkowe udogodnienia, takie jak regulacja g oênoêci, wy àcznik mikrofonu. Wi kszoêç telefonów ma mo liwoêç wspó pracy z naszymi s uchawkami. Wystarczy zastosowaç jeden z naszych eleganckich adapterów, aby prowadziç rozmow bez u ycia ràk

9 Call Center A22 Adapter Innowacyjnie zaprojektowany adapter A22 jest idealnym rozwiàzaniem dla osób szukajàcych maksymalnej funkcjonalnoêci. A22 daje Ci swobod prze àczania mi dzy sygna em audio i rozmowà. W ten sposób mo esz s uchaç p yt CD z komputera i odbieraç rozmowy jednym przyciskiem. Zaprojektowany jako pulpit pod telefon Automatyczna konfiguracja z telefonem Optyczna sygnalizacja podczas rozmowy Elektroniczna regulacja g oênoêci Wspó pracuje ze wszystkimi profesjonalnymi s uchawkami Plantronics serii H Opcja odbioru rozmowy jednym przyciskiem przy zastosowaniu podnoênika HL10 Zestaw nie zawiera telefonu Call Center M12 Adapter Vista Uniwersalny, ergonomiczny adapter M12 jest ju standardowym produktem w bran y. Spe nia oczekiwania wymagajàcych u ytkowników s uchawek nag ownych. Jest atwy w instalacji. Kompatybilny z wi kszoêcià jedno- i wieloliniowych telefonów oraz wszystkimi profesjonalnymi s uchawkami nag ownymi Plantronics. Doskona a jakoêç dêwi ku Prze àcznik trybu pracy - s uchawka nag owna / s uchawka standardowa Unikalna technologia Sound Guard Plus i Call Clarity poprawiajàca i zapewniajàca jakoêç przenoszenia i klarownoêç dêwi ku Regulacja g oênoêci i wy àcznik mikrofonu Call Center DA50 Adapter USB Dzi ki adapterowi DA50 zestawy nag owne Plantronics mogà byç wykorzystywane do telefonii VoIP. Jest zaprojektowany z wykorzystaniem technologii Digital Signal Procesing (DSP) i dostarczany z oprogramowaniem Plantronics PerSono Pro. Proste pod àczenie przez port USB Oprogramowanie PerSono Pro umo liwia konfiguracj wszystkich parametrów dêwi ku na ekranie komputera Regulacja g oênoêci i wy àcznik mikrofonu na kablu Wspó pracuje z wszystkimi profesjonalnymi s uchawkami Plantronics serii H

10 S10 Zestaw s uchawkowy Prosty w instalacji, atwy w obs udze adapter S10, wyraênie poprawia efektywnoêç pracy. Jest idealny dla osób pracujàcych w biurze i w domu, które muszà u ywaç telefonu d u ej ni dwie godziny dziennie. Dostarczany ze s uchawkà DuoSet, zak adanà na g ow lub na ucho Prosty w instalacji i obs udze Regulacja g oênoêci i wy àcznik mikrofonu mute Wieszak s uchawki nag ownej Optyczna sygnalizacja podczas rozmowy Call Center BiWay Prze àcznik Pozwala na naprzemienne korzystanie ze s uchawki nag ownej i standardowej. Przeznaczony do aparatów telefonicznych nie wymagajàcych dodatkowych adapterów. atwa instalacja Wieszak s uchawki nag ownej Call Center Call Center E10 Adapter Idealny adapter do systemów Call Center, gdzie nie jest wykorzystywana s uchawka standardowa. Regulacja g oênoêci Technologia SoundGuard Plus i Call Clarity poprawiajàca i zapewniajàca jakoêç przenoszenia i klarownoêç dêwi ku Wspó pracuje ze wszystkimi profesjonalnymi s uchawkami nag ownymi serii H P10 Adapter Adapter umo liwiajàcy pod àczenie s uchawek nag ownych do awiz i konsol telefonicznych. Regulacja g oênoêci Wspó pracuje ze wszystkimi profesjonalnymi s uchawkami nag ownymi serii H

11 Office DECT Zestawy s uchawkowe do telefonii przenoênej Plantronics oferuje s uchawki do systemów àcznoêci bezprzewodowej DECT. Wybierz najlepszà dla Ciebie s uchawk i rozmawiaj przez nià gdziekolwiek jesteê. a. b. a. CHS52N b. M110 c. CHS142N d. M123-G3 e. CHS132N c. d. e. Akcesoria Szeroki wybór cz Êci zamiennych i akcesoriów pozwala utrzymaç Twoje s uchawki w idealnym stanie. a. b. c. a. poduszki skóropodobne leatherette b. poduszki z gàbki c. os ona mikrofonu d. przed u acz z szybkoz àczkami e. kabel treningowy (Y-adapter) f. wieszak na s uchawk g. rurki g osowe h. kolorowe rurki g osowe d. e. f g. h. Mobile Zestawy s uchawkowe do telefonów komórkowych. Szeroka oferta eleganckich zestawów s uchawkowych umo liwi Ci swobodnà rozmow przez telefon komórkowy bez u ywania ràk. The Mobile Headset Range Wi cej informacji znajdziesz w ulotce produktowej. Computer S uchawki multimedialne The Plantronics Computer Headset Range Analogowe i cyfrowe s uchawki Plantronics sà przystosowane do pracy z komputerem, niezale nie od tego czy surfujesz w sieci, s uchasz muzyki, czy u ywasz oprogramowania biurowego. Wi cej informacji znajdziesz w ulotce produktowej.

12 Co wybraç Adaptery S uchawki Cechy Produkty Bezprzewodowy DECT o zwi kszonym zasi gu Bezprzewodowy DECT o du ym zasi gu CA40 CA20 Encore Uniwersalne Nauszne Nag owne Na jedno ucho Na dwoje uszu DuoPro Supra DuoSet TriStar Mirage Zalety Swoboda poruszania si przy zwi kszonym zasi gu Mo liwoêç przemieszczania si Komfort ca odziennego u ytkowania Mo liwoêç uwolnienia ràk od telefonu w typowej pracy biurowej Mo liwoêç pracy z komputerem i sporzàdzania notatek podczas rozmowy Mo liwoêç kontaktu ze wspó pracownikami i otoczeniem podczas rozmowy Wygodna rozmowa w otoczeniu zaszumionym i ha aêliwym Mo liwoêç ca kowitej koncentracji na rozmowie Quick Disconnect (szybkoz àczka) pozwala od àczyç s uchawk i oddaliç si od biurka 22-23

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo