Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy"

Transkrypt

1 Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, Łódź NIP: , KRS: Regon: Tel.: ; fax: Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy..., adres zameldowania..., adres korespondencyjny..., adres zakończenia sieci... Nr PESEL:... Seria i numer dowodu:..., zwanym dalej Abonentem, a Virtual Line Sp. z o.o Łódź, ul. Tuwima 6/5 NIP Regon: KRS: , o kapitale zakładowym w kwocie zł, w całości pokrytym, reprezentowanym przez osobę sygnującą umowę zwanym dalej Operatorem 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: 1. Abonament (również opłata abonamentowa) - opłacone prawo do korzystania z Usługi w szczególności do utrzymywania stałego połączenia Terminala Abonenta z siecią Operatora; 2. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy zawartej z Operatorem; 3. Awaria - przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siła wyższą, przerwami leżącymi po stronie Abonenta bądź urządzeń przez niego stosowanych, jak również wynikających z planowanych prac; 4. Cennik - zestawienie cen Usług świadczonych przez Operatora; 5. Depozyt - określona w umowie kwota złożona na nieoprocentowanym koncie bankowym Operatora, służąca zabezpieczeniu roszczeń Operatora wynikających z Umowy z Abonentem; 6. Kod Abonenta unikalny numer identyfikujący Abonenta w systemie informatycznym Operatora; 7. Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych; 8. Partner marketingowy dostawca usług, który działa w porozumieniu z Operatorem, w celu dostarczenia Abonentom usług w ramach współpracy z Operatorem; 9. PIN - poufny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający autoryzację Abonenta dostępny wyłącznie dla Abonenta, umożliwia dokonywanie zleceń; 10. Planowane prace działania służb technicznych Operatora, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci Operatora; 11. Plan Taryfowy pakiet składający się z Usługi o określonej w Cenniku cenie i specyfikacji; 12. Poczta elektroniczna Abonenta adres w domenie vline, lub inny adres wskazany przez Abonenta w Umowie; 13. Port abonencki (lub gniazdo abonenckie) - fizyczne zakończenie sieci Operatora służące zapewnieniu dostępu do Usług telekomunikacyjnych Abonentowi; 14. Terminal urządzenie Abonenta wpięte w Sieć Operatora za pośrednictwem portu abonenckiego; 15. Sieć Operatora - sieć telekomunikacyjna Virtual Line służąca do świadczenia usługi; 16. Umowa niniejsza umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem na piśmie, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia określonej usługi, a Abonent do terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usługi; 17. Operator Virtual Line Sp. z o.o. z siedzibą Łódź Tuwima 6 /5 wpisaną do KRS pod numerem KRS

2 18. Vline Call Center - jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń telefonicznych Abonentów. 19. Vline Panel (również panel abonenta) - aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej pozwalająca Abonentowi na zmianę Usługi i opcji dodatkowych; 20. Terenowe służby serwisowe - jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za realizowanie zgłoszeń serwisowych; 21. Jednostka organizacyjna Operatora - dział, filia Operatora za pośrednictwem której Operator realizuje Usługę bądź dokonuje obsługi Abonenta w ramach Umowy; 22. Usługa - usługa telekomunikacyjna świadczona przez Operatora na rzecz Abonenta 2. [Usługa] Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć Usługę, polegającą na: [ ] zapewnieniu dostępu do Sieci internetowej, zgodnie z wybranym Pakietem internetowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. [ ] zapewnieniu dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych, zgodnie z wybranym Pakietem (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. przydzielony Abonentowi numer telefonu: [ ] próg kwotowy 35 / 100 /200 zł po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. [ ] dostarczaniu sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego zgodnie z wybranym Pakietem programowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. [ ] dostarczaniu sygnału telewizyjnego cyfrowego, zgodnie z wybranym Pakietem programowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. Szczególne warunki świadczenia Usług telefonii i telewizji uregulowane są w Załączniku nr 4 do Umowy. 3. [zobowiązania Stron] Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Umową a także w przypadku wyboru przez Abonenta Usługi na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Promocji, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat wynikających z wybranego przez Abonenta Planu taryfowego oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminów. 4. [termin zapłaty] Abonent zobowiązuje się do regularnego wnoszenia Opłat dla wybranego przez siebie Pakietu Usług do dnia...-go każdego miesiąca. Opłaty abonamentowe pobierane są z góry za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku opóźnienia w zapłacie Operator naliczał będzie odsetki ustawowe. 5. [sposób zapłaty] Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy o nr... Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Operatora. 6. [faktury] Operator zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT obejmujących opłaty za świadczoną Usługę. Faktury wystawiane będą odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego Abonent: [ ] wyraża zgodę na udostępnienie faktur VAT, cenników i regulaminów w wersji elektronicznej w ramach Panelu Abonenta lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie. (wybór tej opcji wiąże się z udzieleniem Abonentowi dodatkowej ulgi z tytułu przyłączenia do (aktywacji w) sieci Operatora w kwocie 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych, zero groszy). [ ] wnosi o doręczanie faktur VAT, cenników i regulaminów w formie pisemnej na adres wskazany w Umowie.

3 7. [okres rozliczeniowy] Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc i rozpoczyna się każdego...-go dnia miesiąca. 8. [zasady zwrotu udzielonej ulgi] W przypadku gdy Operator udziela Abonentowi ulgi z tytułu opłat abonamentowych lub innych opłat wynikających z Umowy, jeśli Abonent lub Operator z winy Abonenta wypowie Umowę w okresie promocyjnym określonym w par. 2 ust. 2 Abonent zwróci Operatorowi kwotę udzielonej ulgi, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 9. [elementy Usługi zawarte w opłacie abonamentowej] W ramach opłaty abonamentowej Operator: 10. a. umożliwienia Abonentowi korzystanie za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu Usług, b. administruje udostępnionym Pakietem Usług, c. usuwa Awarie powstałe z przyczyn, za które Operator odpowiada, d. zapewnienia obsługę Abonenta w Biurze Obsługi oraz telefonicznie za pośrednictwem Call Center Vline,w godzinach 6-22; e. użycza urządzenie dostępowe, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi, f. utrzymuje łącze telekomunikacyjne [dokumenty wiążące Strony] Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania: a. warunków niniejszej Umowy, b. Cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; c. Regulaminu promocji o ile Abonent dokona wyboru Usługi świadczonej na warunkach promocyjnych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; d. Postanowień szczególnych dotyczących wybranych Usług zawartych w załączniku nr 4 do Umowy; e. Dyspozycji o zmianie Pakietu; f. Innych dokumentów stanowiących załącznik do Umowy lub podpisywanych przez Strony w późniejszym czasie. 11. [Poczta elektroniczna Abonenta] Do każdej Umowy o świadczenie Usługi Operator udostępnia nieodpłatnie Abonentowi adres Poczty elektronicznej ( ) w domenie będącej własnością Operatora, ze wskazanym przez Operatora loginem oraz hasłem, który będzie wykorzystywany przez Operatora do przekazywania Abonentowi wszelkich informacji związanych ze świadczoną Usługą, o ile Abonent wyrazi na to zgodę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta pocztowego w domenie będącej własnością Operatora ani hasła do niego osobom trzecim. Abonent uprawniony jest także do wskazania innego adresu Poczty elektronicznej jako adresu właściwego do doręczeń drogą elektroniczną. 12. [wykorzystanie Usługi] Abonent oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał łącza do celów związanych z działalnością gospodarczą lub do działań, z których będzie czerpał korzyści majątkowe. 2 Czas trwania Umowy 1. [czas trwania umowy] Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. [okres promocyjny] Operator przez okres pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy, do dnia będzie świadczył Usługę na warunkach promocyjnych, związanych z ulgą wskazaną w 1 ust. 2 Umowy. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi: miesiące. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z winy Abonenta Umowy w okresie promocyjnym Operator może domagać się zwrotu udzielonej ulgi zgodnie z 1 ust. 8 Umowy. 3. [inne promocje] W okresie trwania Umowy Abonent uprawniony jest do korzystania z promocji organizowanych przez Operatora, z tym zastrzeżeniem, że w okresie trwania okresu promocyjnego wskazanego w ust. 2, a także każdego kolejnego okresu promocyjnego związanego ze skorzystaniem przez Abonenta z kolejnej promocji, nie jest możliwe skorzystanie przez Abonenta z promocji, która przewiduje niższą niż aktualna Opłatę abonamentową. 3 Montaż gniazda abonenckiego 1. [przyłączenie do Sieci, ulga] Operator zobowiązuje się wykonać montaż gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta, w zamian za zapłatę opłaty jednorazowej określonej w Cenniku. Operator udziela Abonentowi ulgi, związanej z przyłączeniem do sieci w przypadku zawarcia umowy na czas określony, chyba ze Regulamin Promocji stanowi inaczej. Wysokość ulgi wynosi: [ ] 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) w przypadku Umów zawartych na czas określony 12 miesięcy

4 [ ] 98zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych, zero groszy) w przypadku Umów zawartych na czas określony 24 miesięcy Adres zakończenia sieci: 2. [zakres Opłaty instalacyjnej, dodatkowe koszty] Opłata instalacyjna obejmuje koszt wykonania lub dostosowania instalacji oraz koszty gniazda abonenckiego i kabla o długości 4m. W przypadku gdyby do wykonania podłączenia do sieci do miejsca, które Abonent wskaże jako miejsce montażu gniazda, konieczny był dłuższy kabel, Abonent pokryje koszt kabla zgodnie z Protokołem Instalacji Gniazda. W przypadku stwierdzenia konieczności poniesienia takich kosztów Operator powiadomi o tym Abonenta i uzyska jego zgodę na2. wykonanie prac oraz akceptację kosztów przed przystąpieniem do tych prac. W przypadku gdyby Abonent nie akceptował kosztów prac każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3. [termin przyłączenia] Operator przystąpi do wykonania montażu gniazda abonenckiego w terminie uzgodnionym z Abonentem, nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Dostęp do sieci zostanie umożliwiony Abonentowi w terminie 24 godzin od zakończenia wykonania Instalacji Zmiana Planu taryfowego [dopuszczalność zmiany] Abonent może dokonać zmiany Planu taryfowego i zamówić dodatkowe opcje Usługi w każdym czasie, z tym ograniczeniem, że w okresie świadczenia Usługi na warunkach promocyjnych: a. nie jest dopuszczalna zmiana Planu taryfowego na Plan taryfowy o niższej Opłacie, oraz b. Abonent może zmienić Plan taryfowy na inny Plan taryfowy o okresie trwania warunków promocyjnych nie krótszym niż okres, jaki pozostał do końca trwania dotychczasowych warunków promocyjnych; 2. [sposób zmiany] Abonent może zlecić zmianę Planu Taryfowego, a także dokonać aktywacji lub dezaktywacji Usług innych (dalej Zmiana Usługi) osobiście w Biurze Obsługi, a także za pośrednictwem Vline Call Center, Vline Panel, bądź Poczty elektronicznej Abonenta. 3. [tryb zmiany na odległość] W przypadku Zmiany Usługi przez Abonenta za pośrednictwem Vline Call Center, Vline Panel lub Poczty elektronicznej Abonenta: a. Operator utrwala oświadczenie Abonenta i przechowuje je do końca obowiązywania Umowy, b. Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia oraz zakres i termin Zmiany Usługi nie później niż w ciągu miesiąca od dokonania zmiany, drogą elektroniczną; gdy doręczenie drogą elektroniczną jest niemożliwe, bądź Abonent tego zażąda doręczenie potwierdzenia zmiany Planu Taryfowego następuje na piśmie. c. Abonent ma prawo do odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zmiany Usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od dokonanej Zmiany Usługi nie przysługuje Abonentowi, jeśli Operator, za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie Zmienionej Usługi. W przypadku gdy dyspozycja Abonenta wiąże się ze znacznym zobowiązaniem finansowym dla Abonenta, Operator może zażądać potwierdzenia dyspozycji na piśmie. 4. [opłaty] Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za wybrany przez siebie Plan Taryfowy, od chwili, kiedy Operator rozpoczął świadczenie Usług według zmienionego Planu Taryfowego, przy czym wysokość opłat oraz zawartość Planów Taryfowych określa oferta Operatora i Cennik. W wypadku zmiany Planu Taryfowego przez Abonenta w trakcie trwania umowy dyspozycja zmiany załączana jest do Umowy. 5. [opłata za zmianę Planu taryfowego] Operator pobiera opłatę za zmianę Planu Taryfowego. Wysokość opłaty określona jest w Cenniku. 6. [kod PIN] Operator nadaje Abonentowi kod PIN składający się z minimum 6 znaków alfanumerycznych, umożliwiający potwierdzenie tożsamości Abonenta przy składaniu przez niego oświadczeń i dyspozycji za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Kod PIN Abonenta nadany przez Operatora znajduje się w kopercie z kodem PIN stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. W wypadku zmiany kodu PIN przez Abonenta w trakcie trwania umowy dyspozycja zmiany załączana jest do niniejszej umowy. Operator ma prawo żądać podania przez Abonenta kodu PIN w czasie składania przez Abonenta dyspozycji za pośrednictwem Vline Call Center oraz Vline panelu. W przypadku gdy dyspozycje6. Abonenta wiążą się ze znacznym zobowiązaniem finansowym dla Abonenta Operator może zażądać potwierdzenia dyspozycji na piśmie. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania kodu PIN osobom trzecim. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o kradzieży, zagubieniu

5 lub udostępnieniu kodu PIN osobie trzeciej, celem umożliwienia zablokowania składania dyspozycji przy pomocy tego kodu. Wypadku gdy Abonent nie powiadomi Operatora o tych zdarzeniach Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one z przyczyn leżących po stronie Operatora. 5 Tryb zmiany Umowy 1. [powiadomienie, termin] Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, o każdej proponowanej zmianie Umowy bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc 2. [treść informacji] Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: a. treść proponowanej zmiany, b. pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie, c. informację, czy przypadku wypowiedzenia Umowy Operator jest czy też nie jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. 3. [prawo do żądania zwrotu ulgi] Operator może żądać zwrotu udzielonej ulgi wyłącznie jeśli zmiana Umowy lub Cennika wynika bezpośrednio: a. ze zmiany przepisów prawa, b. usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, c. decyzji Prezesa UKE, d. nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 4. [doręczanie drogą elektroniczną] Na żądanie Abonenta Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy bądź Cennika na adres Poczty elektronicznej Abonenta lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5. [szczególny tryb zmiany warunków Umowy] W przypadku gdy zmiana Umowy, lub Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie a także wywieszenie w Biurze Obsługi treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie. 6. [inne zmiany Umowy] Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym paragrafie oraz w paragrafie 4 wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności Zawieszenie świadczenia Usługi [przyczyny zawieszenia Usługi] Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi lub jej poszczególnych elementów, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń lub wykonania obowiązków i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Usługa zostanie zawieszona, w przypadku: a. uporczywego naruszania przez Abonenta postanowień Umowy bądź innych dokumentów określających warunki świadczenia Usługi; b. gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z należnością na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni; c. gdy Abonent dokonuje retransmisji sygnału Operatora do innych sieci teleinformatycznych niż Operatora nie posiadając pisemnej zgody Operatora na dokonywanie retransmisji sygnału, d. gdy Abonent udostępnienia Usługi osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora. 2. [zawieszenie Usługi w przypadku zagrożenia integralności sieci lub Usługi] Operator ma prawo natychmiastowego zawieszenia świadczenia lub ograniczenia Usługi, lub / i eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci lub Usługi, w szczególności w przypadkach:

6 a. podejmowania przez Abonenta działań uniemożliwiających bądź utrudniających świadczenie przez Operatora Usługi; b. korzystania przez Abonenta z Terminali nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy, powodujących zakłócenia w Sieci; c. wykorzystywania Usługi do celów sprzecznych z prawem bądź też powodujących zaburzenia w pracy sieci Operatora, szczególnie w wypadku świadomego lub nieświadomego rozsyłania złośliwego oprogramowania do innych Abonentów sieci Operatora, takiego jak np. wirusy, spyware i adware oraz posługiwania się przez Abonenta adresami IP oraz adresem MAC innego Abonenta bądź urządzenia Virtual Line (lub innego operatora). d. udostępniania przez Abonenta treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym bądź naruszającym prawa osób trzecich. 3. [obowiązek informacyjny] Operator niezwłocznie poinformuje Abonenta o fakcie i przyczynie zawieszenia świadczenia Usługi oraz o tym, że w przypadku braku zaprzestania naruszeń lub braku wykonania obowiązków Operator uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Informacja ta przekazywana jest Abonentowi za pośrednictwem Poczty elektronicznej Abonenta, o ile Abonent wyraził zgodę na doręczenia korespondencji drogą elektroniczną, lub poprzez uruchomienie planszy informacyjnej widocznej w Terminalu Abonenta. 4. [niepobieranie Opłaty] W okresie zawieszenia usługi Operator nie pobiera Opłaty abonamentowej za zawieszoną Usługę. 5. [warunki uruchomienia Usługi] Warunkiem ponownego aktywowania Usługi przez Operatora jest usunięcie przez Abonenta przyczyn, z powodu których nastąpiło zawieszenie świadczenia Usługi. W wypadku zawieszenia świadczenia usługi przez Operatora z powodu zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora ponowna aktywacja Usługi nastąpi po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich należności wymagalnych na dzień, w którym ma nastąpić ponowna aktywacja. 7 Rozwiązanie Umowy 1. [odstąpienie od Umowy zawartej poza BOA] W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. [rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem] Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie Umowy z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi w przypadkach wskazanych w 1 ust. 8 Umowy. 3. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Operatora] Operator może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a. udostępnienia Usługi przez Abonenta osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora, pomimo wezwania przez Operatora do zaprzestania naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; b. opóźnień w płatnościach Abonenta na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 60 dni od daty terminu płatności, pomimo wezwania przez Operatora do zapłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; c. ograniczenia uprawnień przyznanych Operatora w zakresie świadczonej Usługi; d. nieusunięcia przez Abonenta przyczyny będącej podstawą zawieszenia Usługi przez okres 30 dni od daty zawieszenia usługi, w tym niezaprzestania przez Abonenta podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu i integralności Sieci bądź Usług; e. utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 4. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Abonenta] Abonent może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących wypadkach: a. zaprzestania świadczenia przez Operatora usług, lub świadczenia ich niezgodnie z umową przez okres przekraczający 60 dni, pomimo wezwania Operatora do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego mu w tym celu; b. ograniczenia uprawnień przyznanych Operatora w zakresie świadczonej usługi; c. utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora.

7 5. [sposób doręczenia oświadczenia] Rozwiązanie umowy następuje na piśmie i jest dostarczane przez Operatora pod wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny. Abonent może złożyć wypowiedzenie umowy w siedzibie Operatora bądź przesłać je na adres siedziby Operatora. 6. [moment ustania Umowy] Jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło bez zachowania terminu wypowiedzenia, skutek rozwiązania następuje w następnym dniu po doręczeniu oświadczenia o rozwiązania Umowy. Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, skutek rozwiązania następuje wraz z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego następującego po tym okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej stronie. 7. [skutek rozwiązania Umowy] Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta Usługi, której dotyczyło wypowiedzenie Umowy. 8. [wygaśnięcie Umowy] Umowa wygasa w momencie: a. upłynięcia okresu na jaki została, o ile Abonent złoży oświadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy; b. śmierci Abonenta c. wykreślenia Abonenta z rejestru prawem przewidzianego 9. [usunięcie danych Abonenta] Usunięcie danych Abonenta zgromadzonych na bazie danych Operatora następuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Abonenta z wyłączeniem danych, które Operator jest zobowiązany przechowywać na mocy odrębnych przepisów, a także danych niezbędnych do dochodzenia przez Operatora roszczeń wynikających z Umowy, aż do czasu ich przedawnienia. 10. [opłaty należne po rozwiązaniu Umowy] Po rozwiązaniu Umowy Operator może żądać od Abonenta: a. zapłaty wszystkich zaległych Opłat wynikających z Umowy; b. zwrotu udzielonej ulgi na zasadach wskazanych w 1 ust. 8; c. zapłaty kary umownej za brak zwrotu udostępnionego Urządzenia dostępowego, w wysokości określonej w Cenniku, w przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie 30 dni do Biura Obsługi (zwrot następuje na koszt Abonenta), po uprzednim wezwaniu do zwrotu i udzieleniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 8 Urządzenie dostępowe 1. [zasady udostępniania] W przypadku gdy do świadczenia wybranej przez Abonenta Usługi niezbędne jest urządzenie dostępowe, Operator udostępnia Abonentowi takie urządzenie, na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy. 2. [ograniczenia w korzystaniu z Urządzenia dostępowego] Operator nie stosuje żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzeń końcowych. 9 Dane dotyczące funkcjonalności Usługi i wskaźniki jakości Usług 1. [dane dotyczące funkcjonalności Usługi] Operator: a. w przypadku Usługi telefonii zapewnia połączenia z numerami alarmowymi 112, 997, 998, 999, przy czym ze względu na specyfikę Usługi wszystkie połączenia Abonenta na numery 999,998,997 są przekierowywane na numer ratunkowy 112. Operator oświadcza, że nie wprowadza żadnych ograniczeń w kierowaniu połączeń do tych numerów z tym zastrzeżeniem, że w wypadku braku zasilania energetycznego w lokalu gdzie zainstalowane jest gniazdo abonenckie lub w budynku w którym znajduje się gniazdo abonenckie nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń w ramach Usługi, w tym także na numer alarmowy. b. Operator gromadzi dane o adresie zakończenia sieci. Inne dane o lokalizacji urządzenia końcowego Abonenta nie są gromadzone; c. nie stosuje żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa dostępna jest w zasięgu Sieci Operatora; d. na bieżąco monitoruje ruch w Sieci celem zapobiegania przekroczenia pojemności łącza i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu zwiększenie pojemności łącza gdy zaistnieje taka potrzeba; stosowane środki nie wpływają na jakość świadczonych Usług; e. w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usług Operator uprawniony jest do eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług lub / i przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci usług. 2. [wskaźniki jakości Usług] Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości:

8 1. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej: 1 dzień 2. Czas oczekiwania na połączenie z personelem: a. W dni robocze: 59 sek b. W dni wolne od pracy: 57 sek 3. Czas usunięcia uszkodzenia: 1 dzień 4. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej powstałych po stronie Operatora: 7,6 5. Procentowy odsetek reklamacji faktur lub uzupełnień kwot uiszczanych w formie wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień kwot: 0,45% 10 Usługi serwisowe 1. [zakres bezpłatnej pomocy serwisowej] Operator świadczy bezpłatną pomoc serwisową, polegającą na usuwaniu Awarii. 2. [sposoby zgłaszania Awarii] Abonent może zgłosić Awarię świadczonych przez Operatora Usług osobiście, za pośrednictwem Vline Call Center bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. [treść zgłoszenia] Zgłoszenie powinno zawierać: dane Abonenta, adres, numer bloku, numer mieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz krótką charakterystykę Awarii (rodzaj usterki). Operator uprawniony jest do żądania podania kodu PIN dla potwierdzenia tożsamości Abonenta. 4. [termin usunięcia Awarii] Działania zmierzające do usunięcia Awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 36 godzin przypadających w dni robocze, od chwili zgłoszenia Awarii przez Abonenta. Operator zapewnia serwis techniczny w godz. od 6:00 do 22: [obowiązek zapłaty za Usługi serwisowe] W wypadku stwierdzenia przez Pracownika terenowych służb serwisowych Operatora, iż Awaria została spowodowana przez Abonenta bądź wynika z jego zaniedbań, Abonent jest obciążany kosztami pracy Pracownika terenowych służb serwisowych zgodnie z ceną podaną w Cenniku usług serwisowych. 6. [zakres płatnych Usług serwisowych] Operator świadczy płatne Usługi serwisowe. Zakres płatnych Usług serwisowych obejmuje konfigurację urządzeń, konserwację i montaż okablowania i gniazd, instalację sterowników i systemów oprogramowania oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem urządzeń podłączonych do sieci Operatora. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. [tryb składania reklamacji] Abonent może złożyć reklamację w sprawie: a. niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi b. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi c. nieprawidłowego obliczenia należności za Usługę pisemnie na adres Vline, bądź telefonicznie za pośrednictwem Vline Call Center lub za pomocą konta poczty elektronicznej w domenie Operatora lub wskazanego przez Abonenta w Umowie. Operator potwierdza otrzymanie reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 2. [elementy reklamacji] Reklamacja powinna zawierać: a. imię i Nazwisko Abonenta bądź nazwę firmy Abonenta b. adres Abonenta c. informację identyfikującą reklamowaną usługę d. przedmiot reklamacji e. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację f. podpis Abonenta w przypadku reklamacji pisemnej Jeśli reklamacja ma braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie Operator niezwłocznie wzywa Abonenta do uzupełnienia Reklamacji w terminie 14 dni, informując, że w razie nieuzupełnienia Reklamacji zostanie ona pozostawiona bez rozpoznania. 3. [termin wniesienia reklamacji] Reklamacja może zostać wniesiona 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo