Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft"

Transkrypt

1 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Kwiecień 2006

2 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft SKU ELS9UPA-B 0406POL Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Programy (które obejmują oprogramowanie i dokumentację)zawierają informacje zastrzeżone. Informacje te są dostarczane na mocy umowy licencyjnej przewidującej ograniczenia dotyczące ich używania i ujawniania i są chronionena mocy prawautorskich i patentowych oraz innych praw własności przemysłowej i intelektualnej. Reinżynieria, deasemblacja i dekompilacja Programów nieuzasadnione koniecznością zapewnienia zgodności Programów z innym niezależnym oprogramowaniem lub nieprzewidziane w przepisach prawa są zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie problemy związane z dokumentacją prosimy zgłaszać w formie pisemnej. Producent nie gwarantuje, że dokument ten jest wolny od błędów. Poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi na mocy umowy licencyjnej dotyczącej Programów, żadna część Programów nie możebyć reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w jakimkolwiek celu. W przypadku Programów dostarczanych dla administracji Stanów Zjednoczonych lub jakichkolwiek osób licencjonujących lub używających Programów w imieniu administracji Stanów Zjednoczonych obowiązuje zastrzeżenie o następującejtreści: UPRAWNIENIA ADMINISTRACJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Programy, oprogramowanie, bazy danych i związana znimi dokumentacja oraz dane technicznedostarczane do klientów związanych z administracją Stanów Zjednoczonych stanowią "komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "komercyjne dane techniczne" zgodnie z amerykańską ustawą przetargową [Federal Acquisition Regulation] oraz uzupełniającymiregulacjami obowiązującymiw poszczególnychagencjach. W związkuz powyższym, używanie, kopiowanie, ujawnianie, modyfikacja i adaptacja Programów, w tym oprogramowania i danych technicznych, podlegają ograniczeniom licencyjnym określonym w odpowiedniej umowie licencyjnej z firmą Oracle oraz dodatkowym przepisom (w stopniu, w jakim mają one zastosowanie) określonym w klauzuli FAR Ograniczonego Prawa do Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego (z lipca 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Programy nie są przeznaczone do użytku w jakichkolwiek aplikacjach tworzonych dla potrzeb przemysłu jądrowego, lotniczego, transportu masowego lub służby zdrowia, lub w innych aplikacjach, których użycie możewiązać się z ryzykiem. W przypadku wykorzystania programów w powyższych celach, licencjobiorca odpowiedzialny jest za podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających na celu zapewnienie bezpiecznego użycia wspomnianych aplikacji, w tym do zapewnienia ich bezawaryjnego działania, archiwizacji i zapasowych kopii, producent zrzeka się natomiast odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłezużycia Programów w powyższych celach. Programy mogą zawieraćłącza do witryn internetowych i dostępdozawartości, produktów i usług stron trzecich. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryn internetowych stron trzecich oraz za ich zawartość. Wszelkieryzykozwiązane z wykorzystaniem zawartościtychwitrynponosi licencjobiorca. Wprzypadku zakupienia jakichkolwiek produktów lub usług od stron trzecich, licencjobiorca wchodzi w relacje prawne wyłącznie z tymi stronami trzecimi. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za: (a) jakość produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie; lub (b) wypełnienie warunków umów ze stronami trzecimi dotyczących między innymi dostawy produktów lub usług oraz zobowiązań gwarancyjnych związanych z zakupionymi produktami lub usługami. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione w związku z transakcjami zawieranymi z jakimikolwiek stronami trzecimi. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft oraz Siebel są zarejestrowanymi znakami firmowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek stowarzyszonych. Pozostałe nazwy mogą być zarejestrowanymi znakami firmowymi odpowiednich firm. Ujawnienie materiałów open source Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie lub dokumentację open source wykorzystywane lub rozpowszechniane przez nią oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałewzwiązku z użyciem tego oprogramowania lub dokumentacji. W produktach PeopleSoft firmy Oracle wykorzystanemoże być następująceoprogramowanie opensource orazzawarte mogą być następujące zastrzeżenia prawne: Apache Software Foundation

3 Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Wszystkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKASIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJZ TYTUŁUROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEKZANIEDBANIALUBINNYCHOKOLICZNOŚCI), ORAZZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ ORYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OpenSSL Copyright The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowaneprzez OpenSSL Project, przeznaczone do użytku w aplikacji OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OpenSSL PROJECT W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓWHANDLOWYCHI PRZYDATNOŚCIDOOKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA OpenSSL PROJECT ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJZ TYTUŁUROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEKZANIEDBANIALUBINNYCHOKOLICZNOŚCI), ORAZZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ ORYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SSLeay Copyright Eric Young. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4 Produkt ten zawiera oprogramowanie kryptograficzne opracowane przez Erica Younga Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowane przez Tima Hudsona Copyright Eric Young. Wszystkieprawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W FORMIE "TAK JAK JEST" I AUTOR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCHI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. AUTORORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEK ZANIEDBANIA LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI), ORAZ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Loki Library Copyright 2001 by Andrei Alexandrescu. Podręcznik zawiera następującą informację: Alexandrescu, Andrei. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Copyright 2001 Addison-Wesley. Niniejszym udziela się bezpłatnego pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję isprzedaż niniejszego oprogramowania w jakimkolwiek celu, z zastrzeżeniem że wszystkie kopie oprogramowania muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich oraz że zarówno powyższa informacja o prawach autorskich, jak ininiejsze pozwolenie zostaną zamieszczone we wszystkich dokumentach uzupełniających. Helma Project Copyright Helma Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICHWYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCIDOCELÓWHANDLOWYCH IPRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGOZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA HELMA PROJECT ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJ ZTYTUŁU ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEK ZANIEDBANIA LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI), ORAZ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Oprogramowanie Helma zawiera oprogramowanie stron trzecich udostępniane na podstawie odrębnych, szczególnych warunków licencyjnych. Listę licencji można znaleźć w katalogu licencji firmy Helma. Sarissa Copyright 2004 Manos Batsis. Niniejsza biblioteka jest oprogramowaniem bezpłatnym; jej dalsze rozpowszechnianie i modyfikacja są dozwolone na warunkach określonych w MniejszejPowszechnejPublicznejLicencjiGNU opublikowanejprzez FreeSoftware Foundation, wersja 2.1 lub każda późniejsza wersja (według uznania). Biblioteka jest rozpowszechniana z nadzieją, że okażesię użyteczna, jednakże jej autorzy nie udzielają ŻADNEJ GWARANCJI, w tym nawet dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCIDO CELÓW HANDLOWYCHlub PRZYDATNOŚCIDOOKREŚLONEGOZASTOSOWANIA. Więcej informacji możnaznaleźć w Mniejszej Powszechnej Publicznej Licencji GNU.

5 Kopia Mniejszej Powszechnej Publicznej Licencji GNU powinna zostać dostarczona wraz z biblioteką;jeśli brak tego dokumentu, prosimy o przesłanie pisemnej informacji na adres Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA.

6

7 Spis treści Wprowadzenie - informacje ogólne Informacje o niniejszym podręczniku PeopleBook......xiii Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise......xiii Podstawy aplikacji...xiii Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana......xiv Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji...xiv Zamawianie dokumentacji drukowanej...xiv Dodatkowe materiały......xv Konwencje typograficzne i znaki wizualne......xvi Konwencje typograficzne...xvi Znaki wizualne...xvii Identyfikatory kraju, regionu i branży...xviii Kody walut...xviii Komentarze i sugestie...xviii Elementy wspólne używane w dokumentacji PeopleBooks......xix Wprowadzenie Wprowadzenie do korzystania z aplikacji PeopleSoft......xxi Korzystanie z aplikacji PeopleSoft......xxi Rozdział 1 Aplikacje oparte na przeglądarce Aplikacje oparte na przeglądarce...1 Logowanie do aplikacji PeopleSoft...2 Korzystanie z nawigacji PeopleSoft PIA...3 Korzystanie z pageletu menu...3 Korzystanie ze stron nawigacji...5 Korzystanie z uniwersalnego nagłówka nawigacji...6 Uniwersalny nagłówek nawigacji...6 Dodawanie do Ulubionych...7 Edytowanie ulubionych...7 Korzystanie z paska strony...7 Przetwarzanie komponentów...9 Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. vii

8 Spis treści Przechodzenie do stron lub komponentów...9 Korzystanie z łączy do powiązanych stron...10 Otwieranie nowych okien...10 Zapisywanie stron...10 Korzystanie z przycisków i łączy Przyciski i łącza...11 Korzystanie z przycisków przetwarzania...11 Korzystanie z przycisków paska narzędzi...12 Korzystanie z menu kontekstowych...13 Stosowanie skrótów klawiaturowych Skróty klawiaturowe...14 Korzystanie z klawiszy skrótów...14 Korzystanie z klawiszy dostępu...15 Korzystanie z ułatwień dostępu Ułatwienia dostępu...16 Aktywowanie ułatwień dostępu...16 Rozdział 2 Ustawienia preferencji użytkownika Personalizacja strony głównej użytkownika Strony używane do personalizacji strony głównej...19 Personalizacja zawartości...19 Personalizacja układu...20 Dostosowywanie stron Dostosowywanie stron...22 Zarządzanie początkowymi ustawieniami strony po wyświetleniu...23 Zmiana ustawień klawisza Tab...24 Kopiowanie, współdzielenie i usuwanie dostosowanych ustawień...26 Zmiana hasła Strony używane do zmiany hasła...27 Zmiana hasła...28 Konfiguracja pomocy na wypadek zapomnienia hasła...28 Konfigurowanie personalizacji użytkownika Personalizacje użytkownika...29 Strony używane do konfigurowania personalizacji użytkownika...29 Definiowanie personalizacji użytkownika...29 Konfiguracja profilu użytkownika w systemie...31 Dodawanie pozycji do osobistego słownika...33 viii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Spis treści Rozdział 3 Korzystanie z kluczy i stron wyszukiwania Klucze Strony wyszukiwania Wyszukiwanie danych za pomocą stron wyszukiwania Wprowadzanie i zapisywanie kryteriów wyszukiwania...36 Korzystanie z symboli wieloznacznych przy wyszukiwaniu informacji...39 Rozdział 4 Strony...41 Strony Stosowanie dat obowiązywania Daty obowiązywania...42 Opis opcji działań wykonywanych na stronie i dat obowiązywania...42 Elementy stron Elementy stron w systemie PeopleSoft...45 Korzystanie z pól wprowadzania danych Korzystanie z pól edycji...48 Korzystanie z list rozwijanych...48 Stosowanie obrazów...49 Stosowanie elementów sterujących w siatkach i obszarach przewijania Nawigowanie w danych...50 Siatki...53 Korzystanie z obszarów przewijania...58 Korzystanie z obszarów przewijania i siatek z przypisanymi datami obowiązywania...58 Korzystanie z kilku obszarów przewijania i siatek na stronie...59 Siatki analityczne Siatki analityczne...61 Nawigowanie w danych siatki analitycznej...61 Edytowanie danych siatki analitycznej...61 Pobieranie danych siatki analitycznej...62 Przeciąganie i upuszczanie konstrukcji i wymiarów danych...62 Obracanie wymiarów i konstrukcji danych...62 Dzielenie danych siatki analitycznej na segmenty...63 Hierarchiczne dane wymiarów...64 Zapisywanie dostosowanych układów siatki analitycznej...65 Korzystanie ze sprawdzania pisowni Korzystanie ze słownika języka obcego...69 Korzystanie z drzew HTML Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. ix

10 Spis treści Korzystanie z podpowiedzi i zatwierdzeń poziomu pola Podpowiedzi i zatwierdzenia...71 Korzystanie z podpowiedzi wyszukiwania...72 Korzystanie z podpowiedzi kalendarza...73 Rozdział 5 Procesy i raporty Procesy i raporty PeopleSoft Żądanie raportów w aplikacjach PeopleSoft Wybór raportów...76 Określanie parametrów raportów...76 Określanie miejsca i czasu uruchamiania raportów...77 Wybór formatów danych wyjściowych i konfigurowanie dystrybucji raportów...78 Sprawdzanie statusów raportów Przeglądanie raportów w Menedżerze raportów Rozdział 6 Korzystanie z przepływu pracy Przepływ pracy Wysyłanie i odbieranie powiadomień Strony używane do wysyłania i odbierania powiadomień...84 Wysyłanie powiadomień...84 Korzystanie z listy prac przy odbieraniu powiadomień...86 Pozycje listy prac w trakcie realizacji Korzystanie z limitów czasowych listy prac Rozdział 7 Korzystanie z Nawigatora PeopleSoft Nawigator PeopleSoft Zalety Nawigatora PeopleSoft...91 Hierarchia Nawigatora PeopleSoft...92 Przetwarzanie przepływu pracy...92 Korzystanie z Nawigatora PeopleSoft Strona używana do pracy z Nawigatorem PeopleSoft...94 Nawigacja w hierarchii map...94 Nawigacja do strony...94 Nawigacja do następnej strony w czynności...94 x Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Spis treści Glosariusz terminów występujących w produktach PeopleSoft Enterprise...97 Indeks Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xi

12 Spis treści xii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Informacje o niniejszym podręczniku PeopleBook Dokumentacja PeopleBooks do systemu PeopleSoft Enterprise zawiera informacje potrzebne do wdrożenia aplikacji PeopleSoft Enterprise firmy Oracle i korzystania z nich. W niniejszym wprowadzeniu omówione zostaną: Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise. Podstawy aplikacji. Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana. Dodatkowemateriały. Konwencje typograficzne i znaki wizualne. Komentarze i sugestie. Elementy wspólne dokumentacji PeopleBooks. Uwaga: Dokumentacja PeopleBooks zawiera tylko elementy, takie jak pola i pola wyboru, wymagające dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli dany element nie został omówiony w ramach procesu lub zadania, w których jest stosowany, oznacza to, że element ten albo nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, albo został już omówiony wraz z elementami wspólnymi dla danej sekcji, rozdziału, podręcznika PeopleBook lub linii produktów. Elementy wspólne dla wszystkich aplikacji PeopleSoft Enterprise zdefiniowano w niniejszym wprowadzeniu. Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise Aby w pełni wykorzystać informacje znajdujące się w tych podręcznikach, należy zrozumień podstawy korzystania z aplikacji PeopleSoft Enterprise. W razie potrzeby można też ukończyć jeden lub więcej wprowadzających kursów szkoleniowych. Należy być obeznanym z nawigacją w systemie oraz dodawaniem, aktualizacją i usuwaniem informacji przy użyciu menu, formularzy lub okiem systemu PeopleSoft Enterprise. Należy też mieć opanowane korzystanie z WWW oraz graficznego interfejsu użytkownika Microsoft Windows lub Windows NT. W niniejszych podręcznikach nie omówiono nawigacji w systemie i innych podstaw. Zawierają one informacje potrzebne doużywania systemu i wdrażania aplikacji PeopleSoft Enterprise w sposób najbardziej efektywny. Podstawy aplikacji Każdy podręcznik PeopleBook do aplikacji zawiera informacje o wdrażaniu i przetwarzaniu aplikacji PeopleSoft Enterprise. W przypadku niektórych aplikacji wyświetlane są dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu oprócz woluminu dokumentacji, zwanego PeopleBook Application Fundamentals. Większość linii produktów opisano w wersji podręcznika PeopleBook dotyczącego podstaw aplikacji. Wprowadzenie poszczególnych podręczników PeopleBook określa podstawy aplikacji powiązane z tymi podręcznikami. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xiii

14 Wprowadzenie - informacje ogólne Podręcznik PeopleBook dotyczący podstaw aplikacji zawiera ważne tematy dotyczące wielu lub wszystkich aplikacji PeopleSoft Enterprise. Niezależnie od tego, czy użytkownik wdraża pojedynczą aplikację, dowolną kombinację aplikacji w obrębie linii produktów lub całą linię produktów, powinien zaznajomić się wcześniej z odpowiednią dokumentacją PeopleBooks dotyczącą podstaw aplikacji. Zawiera ona opis czynności początkowych dla podstawowych zadań wdrażania. Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące: Uzyskiwania aktualizacji dokumentacji. Zamawiania dokumentacji drukowanej. Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji Aktualizacje i dodatkową dokumentację dla tej wersji, jak również poprzednie wersje, można znaleźć w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. W dziale Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle można pobrać pliki do dodania do biblioteki PeopleBooks. Można tam znaleźć różnorodne i aktualne materiały, takie jak aktualizacje do pełnej linii dokumentacji systemu PeopleSoft Enterprise dostarczonej na płycie CD-ROM. Ważne! Przed rozbudową systemu należy sprawdzić aktualizacje i dotyczące ich instrukcje w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. Firma Oracle ciągle publikuje aktualizację wraz z optymalizacją procesu rozbudowy systemu. Zobacz też Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oraclehttp://www.oracle.com/support/support_ peoplesoft.html Zamawianie dokumentacji drukowanej Można zamówić drukowane, oprawione tomy kompletnej linii dokumentacji systemu PeopleSoft Enterprise dostarczonej na płycie CD-ROM z podręcznikiem PeopleBook. Firma Oracle udostępnia dokumentację drukowaną dla każdej ważniejszej wersji PeopleSoft Enterprise krótko po przesłaniu oprogramowania. Klienci i partnerzy mogą zamawiać tę drukowaną dokumentację, korzystając z dowolnej z poniższych metod: Na witrynie WWW Telefonicznie Pocztą Na witrynie WWW Z działu Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, przejdź do witryny PeopleBooks Press do tematu Ordering PeopleBooks. Aby złożyć zamówienie, można użyć karty kredytowej, przekazu pieniężnego, czeku bankowego lub zlecenia zakupu. Telefonicznie Skontaktuj się zfirmą MMA Partners, sprzedawcą drukowanych książek, pod numerem xiv Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Wprowadzenie - informacje ogólne Pocztą Wyślij wiadomość do firmy MMA Partners na adres Zobacz też Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, peoplesoft.html Dodatkowe materiały Poniższe materiały znajdują się na witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle: Materiał Nawigacja Informacje o obsłudze aplikacji Schematy procesów biznesowych Interaktywne repozytorium usług Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania Przewodniki dotyczące instalacji Informacje o integracji Minimalne wymagania techniczne (MTRs) (tylko JD Edwards EnterpriseOne) Aktualizacje dokumentacji Zasady obsługi podręczników PeopleBooks Uwagi wstępne do wersji Plan roadmap wersji produktu Uwagi do wersji Oferta wersji dla klienta Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xv

16 Wprowadzenie - informacje ogólne Materiał Oświadczenie ws. kierunku rozwoju Informacje dotyczące rozwiązywania problemów Dokumentacja dotycząca rozbudowy systemu Nawigacja Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Konwencje typograficzne i znaki wizualne W sekcji tej omówione zostaną: Konwencje typograficzne. Znaki wizualne. Identyfikatory kraju, regionu i branży. Kody walut. Konwencje typograficzne Poniższa tabela zawiera konwencje typograficzne używane w podręcznikach PeopleBooks: Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis Pogrubienie Oznacza nazwy funkcji PeopleCode, nazwy funkcji biznesowych, zdarzeń, funkcji systemowych, metod, konstrukcje językoweorazsłowa zastrzeżone PeopleCode, które muszą zostać dosłownie uwzględnione przy wywołaniu funkcji. Kursywa Oznacza wartości pól, podkreślenieoraztytuły publikacji PeopleSoft Enterprise lub innych o długości książki. Wskładni PeopleCode elementy zaznaczone kursywą to symbole zastępcze dla argumentów, których musi dostarczyć program. Kursywa jest też używana, gdy występuje odniesienie do określonych słów i liter, tak jak w poniższym przykładzie: Wprowadź literę O. KLAWISZ+KLAWISZ Oznacza działanie kombinacji klawiszy. Na przykład znak plusa (+) między klawiszami oznacza, żenależy przytrzymać naciśnięty prawy klawisz, gdy jest naciskany drugi klawisz. W przypadku ALT+W, przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i naciśnij jednocześnie klawisz W. xvi Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 Wprowadzenie - informacje ogólne Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis Czcionka Monospace Oznacza program PeopleCode lub inny przykład kodu. "(cudzysłów) Oznacza tytułyrozdziałów w odwołaniach i słowa używane w inny sposób, niż określa to ich zamierzone znaczenie.... (kropki) Oznaczają, że poprzednia pozycja lub seria możebyć powtarzana w składni PeopleCode dowolną ilość razy. { } (nawiasy klamrowe) Wskładni PeopleCode oznaczają wybór między dwoma opcjami. Opcje są oddzielone pionową kreską ( ). [ ] (nawiasy kwadratowe) Wskładni PeopleCode oznaczają pozycje opcjonalne. & (ampersand) W przypadku umieszczenia przed parametrem w składni PeopleCode ampersand oznacza, że parametr jest już występującym obiektem. Znaki ampersand poprzedzają też wszystkie zmienne PeopleCode. Znaki wizualne Dokumentacja PeopleBooks zawiera następujące znaki wizualne. Uwagi Uwagi oznaczają informacje, na które należyzwrócić szczególną uwagę podczas pracy z systemem PeopleSoft Enterprise. Uwaga: Przykład uwagi. Jeśli uwagę poprzedza zapis Ważne!, uwaga jest bardzo ważna i zawiera informację dotyczącą czynności niezbędnychdoprawidłowego działania systemu. Ważne! Przykład ważnej uwagi. Ostrzeżenia Ostrzeżenia oznaczają bardzo ważne aspekty konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na komunikaty ostrzeżeń. Ostrzeżenie! Przykład ostrzeżenia. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xvii

18 Wprowadzenie - informacje ogólne Odwołania Dokumentacja PeopleBooks zawiera odnośniki pod nagłówkiem "Zobacz też" lub w oddzielnym wierszu poprzedzonym słowem Zobacz. Odnośniki prowadzą do innej dokumentacji związanej z tematem bezpośrednio poprzedzającym odnośnik. Identyfikatory kraju, regionu i branży Informacje dotyczące tylko określonego kraju, regionu lub określonej branży poprzedzono standardowym identyfikatorem w nawiasach. Ten identyfikator znajduje się zazwyczaj na początku nagłówka sekcji, ale może też wystąpić na początku uwagi lub innego tekstu. Przykład nagłówka dla określonego kraju: "(FRA) Zatrudnianie pracowników" Przykład nagłówka dla określonego regionu: "(Ameryka Łacińska) Konfiguracja obniżenia wartości" Identyfikatory dla krajów Kraje są określane za pomocą kodu kraju zgodnego ze standardami ISO (International Organization for Standardization). Identyfikatory dla regionów Regiony są określane odpowiednią nazwą. W dokumentacji PeopleBooks mogą wystąpić następujące identyfikatory regionów: AzjaiPacyfik Europa AmerykaŁacińska AmerykaPółnocna Identyfikatory dla branż Branże są określane odpowiednimi nazwami lub skrótami. W dokumentacji PeopleBooks mogą wystąpić następujące identyfikatory branż: USF (U.S. Federal) E&G (Education and Government) Kody walut Kwoty pieniężne zostały określone przez kody walut ISO. Komentarze isugestie Komentarz użytkowników są dla nas ważne. Zachęcamy do informowania nas o zmianach, jakie chcieliby Państwo, aby zostały wprowadzone w dokumentacji PeopleBooks i innych materiałach referencyjnych i szkoleniowych firmy Oracle. Proszę wysyłać sugestie do menedżera ds. dokumentacji na adres: Oracle Corporation, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, CA Można też wysłać wiadomość na adres xviii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Wprowadzenie - informacje ogólne Nie możemy zagwarantować odpowiedzi na każdą wiadomość , jednak z uwagą czytamy Państwa komentarze i sugestie. Elementy wspólne używane w dokumentacji PeopleBooks Na dzień Jednostka biznesowa Opis Obowiązuje od Jeden raz, Zawsze, i Nie uruchamiaj Monitor procesów Menedżer raportów ID żądania Uruchom ID zbioru Ostatni dzień, dla którego w raporcie lub procesie zostałyuwzględnione dane. ID odpowiadające organizacji danych biznesowych na wyższym poziomie. Jednostki biznesowej można używać do definiowania jednostek regionalnych lub departamentów w większej organizacji. Umożliwia wprowadzenie tekstu do 30 znaków. Data rozpoczęcia obowiązywania wiersza tabeli; data rozpoczęcia działania. Na przykład, aby zamknąć księgę 30 czerwca, datą obowiązywania zamknięcia tej księgi byłby 1 lipca. Data ta określa też, kiedy można wyświetlać i zmieniać informacje. Strony lub panele oraz procesy wsadowe, korzystające z tej informacji używają bieżącego wiersza. Aby uruchomić żądanie przy następnym uruchomieniu procesu wsadowego, wybierz opcję Jeden raz. Po uruchomieniu procesu wsadowego, jego częstotliwość jest automatycznie ustawiana na Nie uruchamiaj. Aby uruchamiać żądanie przy każdym uruchomieniu procesu wsadowego, wybierz opcję Zawsze. Aby pominąć żądanie przy uruchamianiu procesu wsadowego, wybierz opcję Nie uruchamiaj. Kliknięcie umożliwia przejście do strony Lista procesów, na której można wyświetlić status wysłanego żądania przetworzenia. Kliknięcie umożliwia przejście do strony Lista raportów, na której można wyświetlić zawartość raportu, sprawdzić jego status i zobaczyć szczegółowe komunikaty o zawartości (zawierające opis raportu i listy dystrybucji). ID odpowiadające zestawowi kryteriów wyboru dla raportu lub procesu. Kliknięcie umożliwia przejście do strony żądania Harmonogram procesów, na której można określić lokalizację uruchamiania procesu lub zadania i format wyjściowy procesu. ID odpowiadające zestawowi danych tabeli kontrolnej lub zbiorowi tabel. Zbiory tabel umożliwiają udostępnianie danych tabeli kontrolnej i opcji przetwarzania wśród jednostek biznesowych. Celem jest zminimalizowanie ilości zbędnych danych i zadań konserwacyjnych systemu. Podczas przypisywania ID zbioru do grupy rekordów jednostki biznesowej, wskazywane jest, że wszystkie tabele w grupie rekordów są udostępniane w tej jednostce biznesowej i dowolnej innej, dla której również przypisano ID zbioru do tej grupy rekordów. Na przykład można zdefiniować grupę wspólnych kodów zadań udostępnianych kilku jednostkom biznesowym. Każda jednostka biznesowa udostępniająca kody zadań ma przypisane to samo ID zbioru dla grupy rekordów. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xix

20 Wprowadzenie - informacje ogólne Krótki opis ID użytkownika Umożliwia wprowadzenie tekstu do 15 znaków. ID opowiadające osobie generującej transakcję. xx Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii

Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 Po pierwsze należy zaznaczyć właściwy

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo