Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft"

Transkrypt

1 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Kwiecień 2006

2 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft SKU ELS9UPA-B 0406POL Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Programy (które obejmują oprogramowanie i dokumentację)zawierają informacje zastrzeżone. Informacje te są dostarczane na mocy umowy licencyjnej przewidującej ograniczenia dotyczące ich używania i ujawniania i są chronionena mocy prawautorskich i patentowych oraz innych praw własności przemysłowej i intelektualnej. Reinżynieria, deasemblacja i dekompilacja Programów nieuzasadnione koniecznością zapewnienia zgodności Programów z innym niezależnym oprogramowaniem lub nieprzewidziane w przepisach prawa są zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie problemy związane z dokumentacją prosimy zgłaszać w formie pisemnej. Producent nie gwarantuje, że dokument ten jest wolny od błędów. Poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi na mocy umowy licencyjnej dotyczącej Programów, żadna część Programów nie możebyć reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w jakimkolwiek celu. W przypadku Programów dostarczanych dla administracji Stanów Zjednoczonych lub jakichkolwiek osób licencjonujących lub używających Programów w imieniu administracji Stanów Zjednoczonych obowiązuje zastrzeżenie o następującejtreści: UPRAWNIENIA ADMINISTRACJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Programy, oprogramowanie, bazy danych i związana znimi dokumentacja oraz dane technicznedostarczane do klientów związanych z administracją Stanów Zjednoczonych stanowią "komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "komercyjne dane techniczne" zgodnie z amerykańską ustawą przetargową [Federal Acquisition Regulation] oraz uzupełniającymiregulacjami obowiązującymiw poszczególnychagencjach. W związkuz powyższym, używanie, kopiowanie, ujawnianie, modyfikacja i adaptacja Programów, w tym oprogramowania i danych technicznych, podlegają ograniczeniom licencyjnym określonym w odpowiedniej umowie licencyjnej z firmą Oracle oraz dodatkowym przepisom (w stopniu, w jakim mają one zastosowanie) określonym w klauzuli FAR Ograniczonego Prawa do Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego (z lipca 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Programy nie są przeznaczone do użytku w jakichkolwiek aplikacjach tworzonych dla potrzeb przemysłu jądrowego, lotniczego, transportu masowego lub służby zdrowia, lub w innych aplikacjach, których użycie możewiązać się z ryzykiem. W przypadku wykorzystania programów w powyższych celach, licencjobiorca odpowiedzialny jest za podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających na celu zapewnienie bezpiecznego użycia wspomnianych aplikacji, w tym do zapewnienia ich bezawaryjnego działania, archiwizacji i zapasowych kopii, producent zrzeka się natomiast odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłezużycia Programów w powyższych celach. Programy mogą zawieraćłącza do witryn internetowych i dostępdozawartości, produktów i usług stron trzecich. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryn internetowych stron trzecich oraz za ich zawartość. Wszelkieryzykozwiązane z wykorzystaniem zawartościtychwitrynponosi licencjobiorca. Wprzypadku zakupienia jakichkolwiek produktów lub usług od stron trzecich, licencjobiorca wchodzi w relacje prawne wyłącznie z tymi stronami trzecimi. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za: (a) jakość produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie; lub (b) wypełnienie warunków umów ze stronami trzecimi dotyczących między innymi dostawy produktów lub usług oraz zobowiązań gwarancyjnych związanych z zakupionymi produktami lub usługami. Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione w związku z transakcjami zawieranymi z jakimikolwiek stronami trzecimi. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft oraz Siebel są zarejestrowanymi znakami firmowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek stowarzyszonych. Pozostałe nazwy mogą być zarejestrowanymi znakami firmowymi odpowiednich firm. Ujawnienie materiałów open source Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie lub dokumentację open source wykorzystywane lub rozpowszechniane przez nią oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałewzwiązku z użyciem tego oprogramowania lub dokumentacji. W produktach PeopleSoft firmy Oracle wykorzystanemoże być następująceoprogramowanie opensource orazzawarte mogą być następujące zastrzeżenia prawne: Apache Software Foundation

3 Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Wszystkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKASIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJZ TYTUŁUROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEKZANIEDBANIALUBINNYCHOKOLICZNOŚCI), ORAZZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ ORYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OpenSSL Copyright The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowaneprzez OpenSSL Project, przeznaczone do użytku w aplikacji OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OpenSSL PROJECT W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓWHANDLOWYCHI PRZYDATNOŚCIDOOKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA OpenSSL PROJECT ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJZ TYTUŁUROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEKZANIEDBANIALUBINNYCHOKOLICZNOŚCI), ORAZZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ ORYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SSLeay Copyright Eric Young. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4 Produkt ten zawiera oprogramowanie kryptograficzne opracowane przez Erica Younga Produkt ten zawiera oprogramowanie opracowane przez Tima Hudsona Copyright Eric Young. Wszystkieprawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W FORMIE "TAK JAK JEST" I AUTOR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCHI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. AUTORORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEK ZANIEDBANIA LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI), ORAZ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Loki Library Copyright 2001 by Andrei Alexandrescu. Podręcznik zawiera następującą informację: Alexandrescu, Andrei. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Copyright 2001 Addison-Wesley. Niniejszym udziela się bezpłatnego pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję isprzedaż niniejszego oprogramowania w jakimkolwiek celu, z zastrzeżeniem że wszystkie kopie oprogramowania muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich oraz że zarówno powyższa informacja o prawach autorskich, jak ininiejsze pozwolenie zostaną zamieszczone we wszystkich dokumentach uzupełniających. Helma Project Copyright Helma Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" I PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICHWYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCIDOCELÓWHANDLOWYCH IPRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGOZASTOSOWANIA. ORGANIZACJA HELMA PROJECT ORAZ WSPÓŁAUTORZY OPROGRAMOWANIA NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCIPRAWNEJ ZTYTUŁU ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH LUB STRAT MORALNYCH (ZWIĄZANYCH MIĘDZY INNYMI Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZERWAMI W PRACY), SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTOWEJ (POWSTAŁEJ NA SKUTEK ZANIEDBANIA LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI), ORAZ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, POMIMO OSTRZEŻEŃ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Oprogramowanie Helma zawiera oprogramowanie stron trzecich udostępniane na podstawie odrębnych, szczególnych warunków licencyjnych. Listę licencji można znaleźć w katalogu licencji firmy Helma. Sarissa Copyright 2004 Manos Batsis. Niniejsza biblioteka jest oprogramowaniem bezpłatnym; jej dalsze rozpowszechnianie i modyfikacja są dozwolone na warunkach określonych w MniejszejPowszechnejPublicznejLicencjiGNU opublikowanejprzez FreeSoftware Foundation, wersja 2.1 lub każda późniejsza wersja (według uznania). Biblioteka jest rozpowszechniana z nadzieją, że okażesię użyteczna, jednakże jej autorzy nie udzielają ŻADNEJ GWARANCJI, w tym nawet dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCIDO CELÓW HANDLOWYCHlub PRZYDATNOŚCIDOOKREŚLONEGOZASTOSOWANIA. Więcej informacji możnaznaleźć w Mniejszej Powszechnej Publicznej Licencji GNU.

5 Kopia Mniejszej Powszechnej Publicznej Licencji GNU powinna zostać dostarczona wraz z biblioteką;jeśli brak tego dokumentu, prosimy o przesłanie pisemnej informacji na adres Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA.

6

7 Spis treści Wprowadzenie - informacje ogólne Informacje o niniejszym podręczniku PeopleBook......xiii Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise......xiii Podstawy aplikacji...xiii Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana......xiv Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji...xiv Zamawianie dokumentacji drukowanej...xiv Dodatkowe materiały......xv Konwencje typograficzne i znaki wizualne......xvi Konwencje typograficzne...xvi Znaki wizualne...xvii Identyfikatory kraju, regionu i branży...xviii Kody walut...xviii Komentarze i sugestie...xviii Elementy wspólne używane w dokumentacji PeopleBooks......xix Wprowadzenie Wprowadzenie do korzystania z aplikacji PeopleSoft......xxi Korzystanie z aplikacji PeopleSoft......xxi Rozdział 1 Aplikacje oparte na przeglądarce Aplikacje oparte na przeglądarce...1 Logowanie do aplikacji PeopleSoft...2 Korzystanie z nawigacji PeopleSoft PIA...3 Korzystanie z pageletu menu...3 Korzystanie ze stron nawigacji...5 Korzystanie z uniwersalnego nagłówka nawigacji...6 Uniwersalny nagłówek nawigacji...6 Dodawanie do Ulubionych...7 Edytowanie ulubionych...7 Korzystanie z paska strony...7 Przetwarzanie komponentów...9 Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. vii

8 Spis treści Przechodzenie do stron lub komponentów...9 Korzystanie z łączy do powiązanych stron...10 Otwieranie nowych okien...10 Zapisywanie stron...10 Korzystanie z przycisków i łączy Przyciski i łącza...11 Korzystanie z przycisków przetwarzania...11 Korzystanie z przycisków paska narzędzi...12 Korzystanie z menu kontekstowych...13 Stosowanie skrótów klawiaturowych Skróty klawiaturowe...14 Korzystanie z klawiszy skrótów...14 Korzystanie z klawiszy dostępu...15 Korzystanie z ułatwień dostępu Ułatwienia dostępu...16 Aktywowanie ułatwień dostępu...16 Rozdział 2 Ustawienia preferencji użytkownika Personalizacja strony głównej użytkownika Strony używane do personalizacji strony głównej...19 Personalizacja zawartości...19 Personalizacja układu...20 Dostosowywanie stron Dostosowywanie stron...22 Zarządzanie początkowymi ustawieniami strony po wyświetleniu...23 Zmiana ustawień klawisza Tab...24 Kopiowanie, współdzielenie i usuwanie dostosowanych ustawień...26 Zmiana hasła Strony używane do zmiany hasła...27 Zmiana hasła...28 Konfiguracja pomocy na wypadek zapomnienia hasła...28 Konfigurowanie personalizacji użytkownika Personalizacje użytkownika...29 Strony używane do konfigurowania personalizacji użytkownika...29 Definiowanie personalizacji użytkownika...29 Konfiguracja profilu użytkownika w systemie...31 Dodawanie pozycji do osobistego słownika...33 viii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Spis treści Rozdział 3 Korzystanie z kluczy i stron wyszukiwania Klucze Strony wyszukiwania Wyszukiwanie danych za pomocą stron wyszukiwania Wprowadzanie i zapisywanie kryteriów wyszukiwania...36 Korzystanie z symboli wieloznacznych przy wyszukiwaniu informacji...39 Rozdział 4 Strony...41 Strony Stosowanie dat obowiązywania Daty obowiązywania...42 Opis opcji działań wykonywanych na stronie i dat obowiązywania...42 Elementy stron Elementy stron w systemie PeopleSoft...45 Korzystanie z pól wprowadzania danych Korzystanie z pól edycji...48 Korzystanie z list rozwijanych...48 Stosowanie obrazów...49 Stosowanie elementów sterujących w siatkach i obszarach przewijania Nawigowanie w danych...50 Siatki...53 Korzystanie z obszarów przewijania...58 Korzystanie z obszarów przewijania i siatek z przypisanymi datami obowiązywania...58 Korzystanie z kilku obszarów przewijania i siatek na stronie...59 Siatki analityczne Siatki analityczne...61 Nawigowanie w danych siatki analitycznej...61 Edytowanie danych siatki analitycznej...61 Pobieranie danych siatki analitycznej...62 Przeciąganie i upuszczanie konstrukcji i wymiarów danych...62 Obracanie wymiarów i konstrukcji danych...62 Dzielenie danych siatki analitycznej na segmenty...63 Hierarchiczne dane wymiarów...64 Zapisywanie dostosowanych układów siatki analitycznej...65 Korzystanie ze sprawdzania pisowni Korzystanie ze słownika języka obcego...69 Korzystanie z drzew HTML Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. ix

10 Spis treści Korzystanie z podpowiedzi i zatwierdzeń poziomu pola Podpowiedzi i zatwierdzenia...71 Korzystanie z podpowiedzi wyszukiwania...72 Korzystanie z podpowiedzi kalendarza...73 Rozdział 5 Procesy i raporty Procesy i raporty PeopleSoft Żądanie raportów w aplikacjach PeopleSoft Wybór raportów...76 Określanie parametrów raportów...76 Określanie miejsca i czasu uruchamiania raportów...77 Wybór formatów danych wyjściowych i konfigurowanie dystrybucji raportów...78 Sprawdzanie statusów raportów Przeglądanie raportów w Menedżerze raportów Rozdział 6 Korzystanie z przepływu pracy Przepływ pracy Wysyłanie i odbieranie powiadomień Strony używane do wysyłania i odbierania powiadomień...84 Wysyłanie powiadomień...84 Korzystanie z listy prac przy odbieraniu powiadomień...86 Pozycje listy prac w trakcie realizacji Korzystanie z limitów czasowych listy prac Rozdział 7 Korzystanie z Nawigatora PeopleSoft Nawigator PeopleSoft Zalety Nawigatora PeopleSoft...91 Hierarchia Nawigatora PeopleSoft...92 Przetwarzanie przepływu pracy...92 Korzystanie z Nawigatora PeopleSoft Strona używana do pracy z Nawigatorem PeopleSoft...94 Nawigacja w hierarchii map...94 Nawigacja do strony...94 Nawigacja do następnej strony w czynności...94 x Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Spis treści Glosariusz terminów występujących w produktach PeopleSoft Enterprise...97 Indeks Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xi

12 Spis treści xii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Informacje o niniejszym podręczniku PeopleBook Dokumentacja PeopleBooks do systemu PeopleSoft Enterprise zawiera informacje potrzebne do wdrożenia aplikacji PeopleSoft Enterprise firmy Oracle i korzystania z nich. W niniejszym wprowadzeniu omówione zostaną: Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise. Podstawy aplikacji. Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana. Dodatkowemateriały. Konwencje typograficzne i znaki wizualne. Komentarze i sugestie. Elementy wspólne dokumentacji PeopleBooks. Uwaga: Dokumentacja PeopleBooks zawiera tylko elementy, takie jak pola i pola wyboru, wymagające dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli dany element nie został omówiony w ramach procesu lub zadania, w których jest stosowany, oznacza to, że element ten albo nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, albo został już omówiony wraz z elementami wspólnymi dla danej sekcji, rozdziału, podręcznika PeopleBook lub linii produktów. Elementy wspólne dla wszystkich aplikacji PeopleSoft Enterprise zdefiniowano w niniejszym wprowadzeniu. Warunki wstępne aplikacji PeopleSoft Enterprise Aby w pełni wykorzystać informacje znajdujące się w tych podręcznikach, należy zrozumień podstawy korzystania z aplikacji PeopleSoft Enterprise. W razie potrzeby można też ukończyć jeden lub więcej wprowadzających kursów szkoleniowych. Należy być obeznanym z nawigacją w systemie oraz dodawaniem, aktualizacją i usuwaniem informacji przy użyciu menu, formularzy lub okiem systemu PeopleSoft Enterprise. Należy też mieć opanowane korzystanie z WWW oraz graficznego interfejsu użytkownika Microsoft Windows lub Windows NT. W niniejszych podręcznikach nie omówiono nawigacji w systemie i innych podstaw. Zawierają one informacje potrzebne doużywania systemu i wdrażania aplikacji PeopleSoft Enterprise w sposób najbardziej efektywny. Podstawy aplikacji Każdy podręcznik PeopleBook do aplikacji zawiera informacje o wdrażaniu i przetwarzaniu aplikacji PeopleSoft Enterprise. W przypadku niektórych aplikacji wyświetlane są dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu oprócz woluminu dokumentacji, zwanego PeopleBook Application Fundamentals. Większość linii produktów opisano w wersji podręcznika PeopleBook dotyczącego podstaw aplikacji. Wprowadzenie poszczególnych podręczników PeopleBook określa podstawy aplikacji powiązane z tymi podręcznikami. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xiii

14 Wprowadzenie - informacje ogólne Podręcznik PeopleBook dotyczący podstaw aplikacji zawiera ważne tematy dotyczące wielu lub wszystkich aplikacji PeopleSoft Enterprise. Niezależnie od tego, czy użytkownik wdraża pojedynczą aplikację, dowolną kombinację aplikacji w obrębie linii produktów lub całą linię produktów, powinien zaznajomić się wcześniej z odpowiednią dokumentacją PeopleBooks dotyczącą podstaw aplikacji. Zawiera ona opis czynności początkowych dla podstawowych zadań wdrażania. Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące: Uzyskiwania aktualizacji dokumentacji. Zamawiania dokumentacji drukowanej. Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji Aktualizacje i dodatkową dokumentację dla tej wersji, jak również poprzednie wersje, można znaleźć w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. W dziale Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle można pobrać pliki do dodania do biblioteki PeopleBooks. Można tam znaleźć różnorodne i aktualne materiały, takie jak aktualizacje do pełnej linii dokumentacji systemu PeopleSoft Enterprise dostarczonej na płycie CD-ROM. Ważne! Przed rozbudową systemu należy sprawdzić aktualizacje i dotyczące ich instrukcje w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. Firma Oracle ciągle publikuje aktualizację wraz z optymalizacją procesu rozbudowy systemu. Zobacz też Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oraclehttp://www.oracle.com/support/support_ peoplesoft.html Zamawianie dokumentacji drukowanej Można zamówić drukowane, oprawione tomy kompletnej linii dokumentacji systemu PeopleSoft Enterprise dostarczonej na płycie CD-ROM z podręcznikiem PeopleBook. Firma Oracle udostępnia dokumentację drukowaną dla każdej ważniejszej wersji PeopleSoft Enterprise krótko po przesłaniu oprogramowania. Klienci i partnerzy mogą zamawiać tę drukowaną dokumentację, korzystając z dowolnej z poniższych metod: Na witrynie WWW Telefonicznie Pocztą Na witrynie WWW Z działu Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, przejdź do witryny PeopleBooks Press do tematu Ordering PeopleBooks. Aby złożyć zamówienie, można użyć karty kredytowej, przekazu pieniężnego, czeku bankowego lub zlecenia zakupu. Telefonicznie Skontaktuj się zfirmą MMA Partners, sprzedawcą drukowanych książek, pod numerem xiv Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Wprowadzenie - informacje ogólne Pocztą Wyślij wiadomość do firmy MMA Partners na adres Zobacz też Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, peoplesoft.html Dodatkowe materiały Poniższe materiały znajdują się na witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle: Materiał Nawigacja Informacje o obsłudze aplikacji Schematy procesów biznesowych Interaktywne repozytorium usług Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania Przewodniki dotyczące instalacji Informacje o integracji Minimalne wymagania techniczne (MTRs) (tylko JD Edwards EnterpriseOne) Aktualizacje dokumentacji Zasady obsługi podręczników PeopleBooks Uwagi wstępne do wersji Plan roadmap wersji produktu Uwagi do wersji Oferta wersji dla klienta Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xv

16 Wprowadzenie - informacje ogólne Materiał Oświadczenie ws. kierunku rozwoju Informacje dotyczące rozwiązywania problemów Dokumentacja dotycząca rozbudowy systemu Nawigacja Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Konwencje typograficzne i znaki wizualne W sekcji tej omówione zostaną: Konwencje typograficzne. Znaki wizualne. Identyfikatory kraju, regionu i branży. Kody walut. Konwencje typograficzne Poniższa tabela zawiera konwencje typograficzne używane w podręcznikach PeopleBooks: Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis Pogrubienie Oznacza nazwy funkcji PeopleCode, nazwy funkcji biznesowych, zdarzeń, funkcji systemowych, metod, konstrukcje językoweorazsłowa zastrzeżone PeopleCode, które muszą zostać dosłownie uwzględnione przy wywołaniu funkcji. Kursywa Oznacza wartości pól, podkreślenieoraztytuły publikacji PeopleSoft Enterprise lub innych o długości książki. Wskładni PeopleCode elementy zaznaczone kursywą to symbole zastępcze dla argumentów, których musi dostarczyć program. Kursywa jest też używana, gdy występuje odniesienie do określonych słów i liter, tak jak w poniższym przykładzie: Wprowadź literę O. KLAWISZ+KLAWISZ Oznacza działanie kombinacji klawiszy. Na przykład znak plusa (+) między klawiszami oznacza, żenależy przytrzymać naciśnięty prawy klawisz, gdy jest naciskany drugi klawisz. W przypadku ALT+W, przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i naciśnij jednocześnie klawisz W. xvi Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 Wprowadzenie - informacje ogólne Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis Czcionka Monospace Oznacza program PeopleCode lub inny przykład kodu. "(cudzysłów) Oznacza tytułyrozdziałów w odwołaniach i słowa używane w inny sposób, niż określa to ich zamierzone znaczenie.... (kropki) Oznaczają, że poprzednia pozycja lub seria możebyć powtarzana w składni PeopleCode dowolną ilość razy. { } (nawiasy klamrowe) Wskładni PeopleCode oznaczają wybór między dwoma opcjami. Opcje są oddzielone pionową kreską ( ). [ ] (nawiasy kwadratowe) Wskładni PeopleCode oznaczają pozycje opcjonalne. & (ampersand) W przypadku umieszczenia przed parametrem w składni PeopleCode ampersand oznacza, że parametr jest już występującym obiektem. Znaki ampersand poprzedzają też wszystkie zmienne PeopleCode. Znaki wizualne Dokumentacja PeopleBooks zawiera następujące znaki wizualne. Uwagi Uwagi oznaczają informacje, na które należyzwrócić szczególną uwagę podczas pracy z systemem PeopleSoft Enterprise. Uwaga: Przykład uwagi. Jeśli uwagę poprzedza zapis Ważne!, uwaga jest bardzo ważna i zawiera informację dotyczącą czynności niezbędnychdoprawidłowego działania systemu. Ważne! Przykład ważnej uwagi. Ostrzeżenia Ostrzeżenia oznaczają bardzo ważne aspekty konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na komunikaty ostrzeżeń. Ostrzeżenie! Przykład ostrzeżenia. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xvii

18 Wprowadzenie - informacje ogólne Odwołania Dokumentacja PeopleBooks zawiera odnośniki pod nagłówkiem "Zobacz też" lub w oddzielnym wierszu poprzedzonym słowem Zobacz. Odnośniki prowadzą do innej dokumentacji związanej z tematem bezpośrednio poprzedzającym odnośnik. Identyfikatory kraju, regionu i branży Informacje dotyczące tylko określonego kraju, regionu lub określonej branży poprzedzono standardowym identyfikatorem w nawiasach. Ten identyfikator znajduje się zazwyczaj na początku nagłówka sekcji, ale może też wystąpić na początku uwagi lub innego tekstu. Przykład nagłówka dla określonego kraju: "(FRA) Zatrudnianie pracowników" Przykład nagłówka dla określonego regionu: "(Ameryka Łacińska) Konfiguracja obniżenia wartości" Identyfikatory dla krajów Kraje są określane za pomocą kodu kraju zgodnego ze standardami ISO (International Organization for Standardization). Identyfikatory dla regionów Regiony są określane odpowiednią nazwą. W dokumentacji PeopleBooks mogą wystąpić następujące identyfikatory regionów: AzjaiPacyfik Europa AmerykaŁacińska AmerykaPółnocna Identyfikatory dla branż Branże są określane odpowiednimi nazwami lub skrótami. W dokumentacji PeopleBooks mogą wystąpić następujące identyfikatory branż: USF (U.S. Federal) E&G (Education and Government) Kody walut Kwoty pieniężne zostały określone przez kody walut ISO. Komentarze isugestie Komentarz użytkowników są dla nas ważne. Zachęcamy do informowania nas o zmianach, jakie chcieliby Państwo, aby zostały wprowadzone w dokumentacji PeopleBooks i innych materiałach referencyjnych i szkoleniowych firmy Oracle. Proszę wysyłać sugestie do menedżera ds. dokumentacji na adres: Oracle Corporation, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, CA Można też wysłać wiadomość na adres xviii Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Wprowadzenie - informacje ogólne Nie możemy zagwarantować odpowiedzi na każdą wiadomość , jednak z uwagą czytamy Państwa komentarze i sugestie. Elementy wspólne używane w dokumentacji PeopleBooks Na dzień Jednostka biznesowa Opis Obowiązuje od Jeden raz, Zawsze, i Nie uruchamiaj Monitor procesów Menedżer raportów ID żądania Uruchom ID zbioru Ostatni dzień, dla którego w raporcie lub procesie zostałyuwzględnione dane. ID odpowiadające organizacji danych biznesowych na wyższym poziomie. Jednostki biznesowej można używać do definiowania jednostek regionalnych lub departamentów w większej organizacji. Umożliwia wprowadzenie tekstu do 30 znaków. Data rozpoczęcia obowiązywania wiersza tabeli; data rozpoczęcia działania. Na przykład, aby zamknąć księgę 30 czerwca, datą obowiązywania zamknięcia tej księgi byłby 1 lipca. Data ta określa też, kiedy można wyświetlać i zmieniać informacje. Strony lub panele oraz procesy wsadowe, korzystające z tej informacji używają bieżącego wiersza. Aby uruchomić żądanie przy następnym uruchomieniu procesu wsadowego, wybierz opcję Jeden raz. Po uruchomieniu procesu wsadowego, jego częstotliwość jest automatycznie ustawiana na Nie uruchamiaj. Aby uruchamiać żądanie przy każdym uruchomieniu procesu wsadowego, wybierz opcję Zawsze. Aby pominąć żądanie przy uruchamianiu procesu wsadowego, wybierz opcję Nie uruchamiaj. Kliknięcie umożliwia przejście do strony Lista procesów, na której można wyświetlić status wysłanego żądania przetworzenia. Kliknięcie umożliwia przejście do strony Lista raportów, na której można wyświetlić zawartość raportu, sprawdzić jego status i zobaczyć szczegółowe komunikaty o zawartości (zawierające opis raportu i listy dystrybucji). ID odpowiadające zestawowi kryteriów wyboru dla raportu lub procesu. Kliknięcie umożliwia przejście do strony żądania Harmonogram procesów, na której można określić lokalizację uruchamiania procesu lub zadania i format wyjściowy procesu. ID odpowiadające zestawowi danych tabeli kontrolnej lub zbiorowi tabel. Zbiory tabel umożliwiają udostępnianie danych tabeli kontrolnej i opcji przetwarzania wśród jednostek biznesowych. Celem jest zminimalizowanie ilości zbędnych danych i zadań konserwacyjnych systemu. Podczas przypisywania ID zbioru do grupy rekordów jednostki biznesowej, wskazywane jest, że wszystkie tabele w grupie rekordów są udostępniane w tej jednostce biznesowej i dowolnej innej, dla której również przypisano ID zbioru do tej grupy rekordów. Na przykład można zdefiniować grupę wspólnych kodów zadań udostępnianych kilku jednostkom biznesowym. Każda jednostka biznesowa udostępniająca kody zadań ma przypisane to samo ID zbioru dla grupy rekordów. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. xix

20 Wprowadzenie - informacje ogólne Krótki opis ID użytkownika Umożliwia wprowadzenie tekstu do 15 znaków. ID opowiadające osobie generującej transakcję. xx Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika

Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika Podręcznik obsługi telefonu Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo