ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r Bydgoszcz

2 SPIS TREŚCI: 1. BADANIA STATUTOWE BADANIA WŁASNE WYKAZ PUBLIKACJI PUBLIKACJE W DRUKU, RECENZJI LUB PRZYGOTOWANIU DO DRUKU KONFERENCJE DOKTORATY OTWARTE PRZEWODY REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE INNE OSIĄGNIĘCIA I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW SEMIANRIA I WYKŁADY OTWARTE WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI...29 strona 2

3 BADANIA STATUTOWE I. SPRZĘśONE POLA FIZYCZNE W NASYCONYCH MATERIAŁACH POROWATYCH I BIOMATERIAŁACH (Kierownik projektu: Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik) Zad.1. Zad.2. Zad.3. Modelowanie propagacji fal w zawiesinie pęcherzyków powietrza w Ŝelu. Rozpraszanie fal spręŝystych w losowym materiale warstwowym Modele kontynualno-termodynamiczne relaksacji napręŝeń w ośrodkach makroskopowych o złoŝonej strukturze wewnętrznej z uwzględnieniem procesów dyfuzji i lepkości. II. EKSPERYMENTALNE BADANIA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH OŚRODKÓW POROWATYCH I WIELOFAZOWYCH (Kierownik projektu: dr hab. inŝ. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW) Zad.4. Wyznaczanie rozkładu wymiarów porów w materiałach o podwójnej porowatości metodą porozymetrii rtęciowej Zad.5. Badania sprzęŝonych efektów deformacji i transportu w materiałach wraŝliwych chemicznie. Testy dla Ŝeli i iłów. Zad.6. Wyznaczanie przewodności elektrycznej Ŝelu ultrasonograficznego i jego zawiesiny z pęcherzykami powietrza. Zad.7. Badanie materiałów porowatych ultradźwiękową metodą bezkontaktową-określenie warunków propagacji dwóch fal podłuŝnych III. TECHNIKI KOMPUTEROWE W OPTYMALIZACJI I MODELOWANIU PROCESÓW (Kierownik projektu: prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Sosnowski) Zad.8. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą. Cz. II. Zad.9. Optymalizacja układów poddanych obciąŝeniom zmiennym z uwzględnieniem zmęczenia materiału. Zad.10. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji algorytmów kryptograficznych. Cz. II. strona 3

4 Zad.11. Analiza wielokryterialnych algorytmów dla połączeń rozgałęźnych w sieciach pakietowych. Zad.12. Wykorzystanie nowych koncepcji skierowanych liczb rozmytych w sterowaniu rozmytym. Cz. II. Zad.13. Metody momentowe w analizie sygnałów dźwiękowych. Cz. II. Zad.14. Symulacja numeryczna diagnostyki stanu połączenia kość-implant z wykorzystaniem mikro-sensoryki. Zad.15. Analiza funkcjonalności modeli brokerów pasma w sieci IP QoS. strona 4

5 BW BADANIA WŁASNE Opis krzywych potencjału kapilarnego warstwy materiału porowatego. Zastosowanie łańcuchowego modelu architektury porów o stochastycznym rozkładzie wymiarów ogniw. Kierownik projektu: dr hab. inŝ. M. Cieszko, prof. UKW (członkowie zespołu: mgr M. Kempiński, mgr W. Kriese) BW 2. Podstawy teorii transportu masy w ośrodkach porowatych, Rozdział III. Matematyczne równania filtracji, Rozdział IV. Jednowymiarowa filtracja stacjonarna. Kierownik projektu: dr hab. E. Czapla, prof. UKW (członkowie zespołu: prof. dr hab. inŝ. J. Kubik, dr J. Łukowski) BW 3. Analiza porównawcza metod sterowania rozmytego. Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Kosiński (członkowie zespołu: dr Piotr Prokopowicz) BW 4. Symulacja numeryczna diagnostyki stanu połączenia kość-implant w oparciu o wybiorczą analizę widma drgań własnych złącza (kontynuacja projektu z 2005). Kierownik projektu: mgr inŝ. Bartosz Nowak BW 5. Analiza konstrukcji poddawanych obciąŝeniom zmiennym w czasie z uwzględnieniem zmęczenia materiału. Kierownik projektu: mgr T. Bednarek (członkowie zespołu: prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Sosnowski) BW 6. Rozwój metod, technik, oprogramowania w celu optymalizacji przetwarzania informacji. Kierownik projektu: dr inŝ. Grzegorz Zych (członkowie zespołu: dr inŝ. Izabela Rojek, mgr inŝ. P. śmudziński) BW 7. Analiza widma dźwięku instrumentów szarpanych metodą warstw. Kierownik projektu: mgr K. Tyburek (grant indywidualny) strona 5

6 BW 8. Korelacja anizotropowych własności akustycznych i przepuszczalności gazowej w drewnie. Kierownik projektu: dr inŝ. R. Drelich (członkowie zespołu: dr hab. inŝ. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW, mgr inŝ. Grzegorz Schreiber) BW 9. Sieci neuronowe jako uniwersalny układ szyfrujący. Kierownik projektu: mgr P. Kotlarz (grant indywidualny) BW 10. Badania zjawisk deformacji chemo-mechanicznej w reaktywnych materiałach porowatych. Test zbiornikowy. Kierownik projektu: mgr inŝ. Katarzyna Kazimierska-Drobny (grant indywidualny) BW 11. Badania efektywności algorytmów heurytycznych dla połączeń rozgałęzionych. Kierownik projektu: mgr inŝ. Maciej Piechowiak (grant indywidualny) strona 6

7 3. WYKAZ PUBLIKACJI : Monografie: 1. Burak J., Czapla E., Chernukha O.: The Continuum Thermodynamical Models of Mechanics of Solid Solutions, Kiew: Naukowa Dumka, 2006, stron 272; 2. Kaczmarek S., śmudziński P., Broker Pasma jako element dynamicznego sterowania domeną sieci DiffServ, Biblioteka Teleinformatyka - Internet 2006 tom 2, Wrocław 2006 ISBN * 3. Kotlarz P., Kotulski Z.: Sieć neuronowa jako dynamicznie programowany układ szyfrujący. Informatyka w globalnym świecie red. J. Kisielewski, Warszawa 2006, ; 4. Kotlarz P., Kotulski Z., Security analusis of a neural network-based encryption system. In Multimedia w organizacji gospodarczych i edukacji. Praca zbiorowa pod red. L. Kiełtyki, Warszawa 2006, ; Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej: 1. Burak J., Czapla E.: On the Thermodynamical Problems of Surface Phenomena in the Thermoelastic Systems, Materials Science (Physicochemical Mechanics of Materials), 42, 1, 2006, 39-44;* 2. Cieszko M., Kriese W.: Extended Description of Anisotropic Pore Space of Porous Material with Tetragonal Symmetry of Structure. Application of Minkowski Metric Space, Archives of Mechanics, 58, 4-5, 2006, 1-12; 3. Cieszko M., Kriese W., Description of Tetragonal Pore Space Structure of Porous Materials. Aplication of Minkowski Metric Space, Archive of Mechanics, 58, 4-5, , 2006; 4. Lafhaj Z., Goueygou M., Djerbi A.: Kaczmarek M., Correlation between Porosity, Permeability and Ultrasonic Parameters of Mortar with Variable Water/Cement Ratio and Water Content, Cement Concrete Research 36, 4, 2006, ;* 5. Kaczmarek Z., Goueygou M.: Dependence of Elastic Properties of Materials on Their Porosity, Review of Models, Journal of Porous Media, 9, 4, 2006; 6. Marczewska I., Bednarek T., Marczewski A., Sosnowski W., Jakubczak H., Rojek I.: Practical Fatigue Analysis of Hydraulic Cylinders and Some Design Recommendations, International Journal of Fatigue, 28, 2006, ;* strona 7

8 7. Torskyj A., Czapla E., Chernukha O.:, Diffusion of decaying admixtures in materials with random sphere inclusion, Materials Science (Physicochemical Mechanics of Materials), 42, 2, 2006, 28-38;* Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym: 1. Apiecionek Łukasz, VOIP-Today s problems, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, s ;* 5. Bednarek T., Sosnowski W.: Frequency Optimization Based on Semi-Analytical and Exact Numerical Differentaton Methods, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 7-17;* 6. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W.: Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa cylindrów hydraulicznych z uwzględnieniem wpływu napręŝenia średniego, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech, Szczawnica 2006;* 7. Cieszko M., Kempiński M.: Determination of Limit Pore Size Distributions of Porous Materials from Mercury Intrusion Curves, Engineering Transactions, 54, 7, 2006; 8. Cieszko M., Kriese W.: Determination of Pore Tortuosity in Porous Materials with Thetragonal Pore Space Structure, Proceedings of the Vth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov, Slovakia 2006; 9. Kaczmarek S., śmudziński P.: Analiza ilościowa ruchu sygnalizacyjnego AC w domenie Differentiaded Services: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki - KSTiT 2006, Bydgoszcz 2006, 1-11; * 10. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Estimation of the Parameters of The Diffusive Transport of Sodium Chloride in Silica Hydrogel, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 4, 2006, s ;* 11. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K.: Numeryczna symulacja testu zbiornikowego i kolumnowego. Analiza wraŝliwości modeli. Geologos Modelowanie przepływu wód podziemnych MPWP 2006, Bogunki Wydawnictwo Naukowe, ISBN , ;* 12. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych. Prace Naukowe Instytutu InŜynierii Ochrony strona 8

9 Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 82, ISSN , s ;* 13. Kosiński W.: On Fuzzy Number Calculus, International Journal Applied Mathematics & Comput Science 16 (1), 2006, 51-57;* 14. Kosiński W.: On Soft Computing and Modeling, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, s ;* 15. Kosiński W., Kotowski S., Socała J., On asymptotic behaviour of a simple genetic algorithm, in M. Kłopotek, S. Wierzchoń, K. Trojanowski (eds.) Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM 06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22, 55-64, Springer, Advances in Soft Computing; 16. Kosiński W., Kotowski S., Socała J.: On Asymptotic Behaviour of a Binary genetic Algorithm, Annales UMCS Informatica AI 4, 2006, s ;* 17. Kotlarz P., Piechowiak M., Dunajewski I.: The Security of The RSA Cryptosystem and Electronic Signature, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 33-39;* 18. Kotlarz P., śmudziński P., Dunajewski I.: The Attack on the RSA Algorithm with the Application, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, (ISSN X);* 19. Kotlarz P., Kotulski Z.: Neural Network as A Programmable Block Cipher, Advanced Computer Systems-ACS 2006, , 18-20, ISBN ; 20. Nowak B., Mattheij R. M. M., Maubach J. M. L.: A model for bone implant attachement based on vibration techniques., CASA Final Report 06/12, Eindhoven University of Technology, Holland, 2006; * 21. Nowak B. Najar J., Alternatywne metody diagnozowania stanu połączeń biomechanicznych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 30/2006, Politechnika Śląska. 22. Nowak B., Najar J.: Numerical simulation of chosen parameters on tensile stresses in bone cement layer in total hip arthoplasty. Advances In Materials Science, Vol. 6, No 2 (10), October 2006; 23. Piechowiak M., śmudziński P.: The Influence on Network Topology on the Efficiency of Multicast Heuristic Algorithms, Image Processing&Communications, An strona 9

10 International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, (ISSN X);* 24. Piechowiak M., śmudziński P.: Comparative Evaluation of Distributed Bandwidth Broker, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 59-69;* 25. Piechowiak M., Zwierzykowski P.: The Application of Network Generation Methods in the Study of Multicast Routing Algorithms, 4th International Working Conference on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2006, str. P24/1-8, Ilkley, UK, 2006;* 26. Prokopowicz P.: Comparison of Classical Methods of Processing Fuzzy Information with Methods Using Idea of Ordered Fuzzy Numbers Based on General Linguistic Mamdani Model, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, 83-90;* 27. Prokopowicz P.: Using Ordered Fuzzy Numbers Arithmetic, in Fuzzy Control in Artificial Intelligence and Soft Computing, Proc. of the 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing Zakopane, Polska, June 25-29, 2006, Cader A, Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zurada J (eds), Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2006, Rojek I.: Learning System of Manufacturing Knowledge Acquisition, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, 19-23, 2006;* 29. Rojek I.: Wybrane metody pozyskiwania wiedzy technologicznej, J.Studziński, L.Drelichowski, O. Hryniewicz (eds.), Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, Warszawa: Instytut badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, Badania Systemowe vol. 49, pp , 2006;* 30. Tokarczuk M., Czapla E., Chernukha O., Honczaruk V.: Mathematical models of radioactive elements migration in alloy-like fuel saturated materials., Maszynoznawstwo, 2 (104), 2006, 23-29;* 31. Tyburek K., Cudny W., Kosiński W.: Pizzicato Sound Analysis of Selected Instruments in the Frequency Domain, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and strona 10

11 Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 53-57;* 32. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Identification Problem for Diffusive Transport in Porous Materials. Sensitivity Analysis of the Model and Parameter Estimation. Materiały konferencyjne, Danubia Adria 2006, ISBN ;* 33. Zwierzykowski P., Piechowiak M.: The Influence of Network Topology on the Efficiency of QoS Multicast Heuristic Algorithms, 5th International Symposium: Communication Systems Networks and Digital Signal Processing, str , Patras, Greece, 2006;* 34. Zwierzykowski P., Wegner B., Piechowiak M.: Simulation Studies of Switching Node at the Call Level, 4th International Working Conference on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2006, str. P35/1-8, Ilkley, UK, 2006;* 35. Zych G.: Neutral network as the source of expert knowledge system, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 91-96;* Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym: 1. Czapla E., Sivak V., Chernukha O.: Diffusion-Advection Processes Allowing for Sorption in a Two-Layered Filter, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 2. Czapla E., Chernukha O., Torskyj A.: Rozkłady koncentracji uśrednionej rozpadających się domieszek w losowo niejednorodnych ciałach, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 3. Haczkiewicz A., Czapla E., Kondrat V.: The Survey of Scietific Achievements of Prof. Ya. Ya. Burack in the Field of Mathematical Modeling and Optimization of Physical-Mechanical Processes is Presented, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, 13-17;* 4. Lytwyn P., Moroz H., Prokopenko I., Czapla E.: Modelling elastic interaction between quantum dots in multilayer isotropic crystal nanostructures, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, 88-89;* 5. Kazimierska-Drobny K., Konop J., Kaczmarek M.: Ultrasonic wave propagation in magnetic composite magnetically soft porous material fully saturated with water- strona 11

12 based ferrofluid. Materiały konferencyjne - Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, Warszawa IX 2006;* 6. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Chemo-mechanical deformation in reactive clay materials. Materiały konferencyjne - Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, Warszawa IX 2006;* 7. Kosiński W., Markowska-Kaczmar U.: On evolutionary approach for determining defuzzyfication operator, Proc. First International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, November PTI 2006, CD ROM; 8. Nowak B., Najar J.: Alternatywne metody diagnozowania stanu połączeń biomechanicznych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 30, 2006, Politechnika Śląska, 1-8; 9. Nowak B., Sobieszczyk S., Wojnicz W., Wittbrodt.: A Proposition of the Computational Model for the Dynamic Analysis of Stress and Strain Distribution in the Hip Joint, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 26, 2006, ;* 10. Pełech P., Czapla E.: Continual-Thermodynamical Models of binary Viscous Solution, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 11. Tyburek K., Cudny W., Kosiński W.: Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych, Materiały konferencyjne XII Konferencja PLOUG, Systemy informatyczne. Projektowanie, implementacja, implementowanie, eksploatowanie, Stowarzyszenie Polskiej Grupy UŜytkowników Systemy Oracle, Zakopane-Kościelisko, październik 2006, *; strona 12

13 4. PUBLIKACJE W DRUKU, W RECENZJI LUB W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU 1. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency optimization based exact sensitivity and fatigue life estimation praca przyjęta na KomPlasTech 2007, Zakopane 2. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency parametrical optimization based on semi analytical and exact numerical differentiation schemes, praca w przygotowaniu do druku 3. Burak J., Łukowski J., Czapla E.: Procesy Mechaniczne i Cieplne w ciałach z Mikrostrukturą, Physico-Mathematical Modeling and Informational Technologies, No.5, 2007; 4. Burak J., Czapla E., Kondrat V., Grycyna O.: Modelowanie matematyczne procesów termospręŝystych w ciałach spręŝystych z uwzględnieniem lokalnego przesunięcia masy, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No.; 5. Czapla E., Chernukha O., Pelech P.R.: Nielokalne równanie przewodnictwa ciepła dla wielofazowych stochastycznie niejednorodnych ciał, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No.; 6. Cieszko M, Kempiński M., Determination of Pore Size Distribution of Porous Materials by Limit Models Method, ( w przygotowaniu do druku w Journal of Colloid and Interface Science); 7. Cieszko M, Kempiński M., Opis krzywych potencjału kapilarnego warstwy materiału porowatego. Zastosowanie łańcuchowego modelu architektury porów o stochastycznym rozkładzie (w przygotowaniu do druku). 8. Cieszko M., Drelich R., Description of waves propagation in glass beads suspension in gels, (praca przygotowywana do druku w Archive of Acoustics). 9. Cieszko M., Extended description of Current Passage in Perfect Conductors Occupying Anisotropic Pore Space of Porous Materials. Generalization of the Ohm s Law, (praca przygotowywana do publikacji w Engineering Transactions). 10. Drelich R., Marcinkowska A., Wpływ elementów struktury mezo i mikroskopowej drewna n parametry propagacji fal ultradźwiękowych, (w przygotowaniu do druku). 11. Kaczmarek M. Kazimierska-Drobny K., Identification problem of interface boundary conditions for diffusive transport between water and silica hydrogel, Material Science (w druku) strona 13

14 12. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Estimation identyfication problem for diffusive transport in porous materials based on single reservoir test. Results for silica hydrogel. Journal of Colloid Interface Science. (w druku). 13. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Simulation of reactive materials in reservoir and column tests. Sensitivity analysis within linear coupled model. Computer and Geotechnics (w druku). 14. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M. Ciecze magnetyczne nie tylko efektowne nanomateriały. Przegląd Techniczny (w druku) 15. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M., Ultrasonic Wave Propagation In Magnetic Composite - Magnetically Soft Porous Material Fully Saturated With Water-Based Ferrofluid. Elektronika (w druku). 16. Lafhaj Z., Kaczmarek M., Skoczylas F., Experimental determination of intrinsic permeability of concrete: comparison between in situ and laboratory results, Buildings and Environment 2007, w druku); 17. Łukowski J., Wyznaczanie parametrów struktury wewnętrznej powierzchni porów modelowych materiałów porowatych. Badania eksperymentalne, praca przygotowana do druku; 18. Najar J., Nowak B., Numerical simulation of influence of chosen parameters on tensile stresses in bone cement layer in total hip arthoplastry, (praca przyjęta do druku w Acta of Bioengineering and Biomechanics); 19. Najar J., Nowak B.: Description of tensile damage in quasi elastic brittle materials based on analogies between LEFM CDM. (w przygotowaniu do Archive of Applied Mechanics). 20. Najar J., Nowak B.: Modelowanie w mechanice materiałów i struktur. Zagadnienia liniowe, skrypt, Wydawnictwo UKW, (w przygotowaniu do druku). 21. Nedashkovskyy M., Theory and Application of matrix branched continued fractions"computing" International Scientific Journal, ISSN , 2007, Vol., Issue. 22. Nedashkovskyy M., The convergence of algorithms for solving the matrix nolinear polinomial equations by branched continued fractions. Optimisation of calculatios (ПОО-ХХХІІI), Glushkov Institute of Cybernetics of National Academiy of Sciences of Ukraine, Kacyveli września 2007; 23. Nedashkovskyy M., Elements of theory of matrix branched continued fractions, artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie naukowym USA, 2003; strona 14

15 24. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Efficiency Analysis of Multicast Routing Algorithms in Large Networks, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, vol. 53, 2007 (publikacja w druku); 25. Piechowiak M., Zwierzykowski P., śodź A., A New Heuristic Algorithm for Multicast Connections in Packet Networks, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, vol. 53, 2007 (publikacja w druku); 26. Rojek I.: Portal korporacyjny do zarządzania wiedzą technologiczną w komputerowym systemie wspomagania projektowania procesów technologicznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Internet w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Górnicza 2007 (przyjęty do druku) 27. Rojek I.: Pozyskiwanie wiedzy do optymalnego podejmowania decyzji w procesach produkcyjnych i środowiskowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie preferencji a ryzyko 07, Ustroń 2007 (przyjęty do druku) 28. Rojek I.: Bazy danych i bazy wiedzy dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, BDAS 07 3 Konferencja Bazy danych: Aplikacje i systemy, Ustroń 2007 (w recenzji) 29. Rojek I., Zintegrowany system informatyczny IFS Applications, Studium przypadku IFS Produkcja, skrypt uczelniany, Wydawnictwo UKW (przewidziane do druku w roku 2007) 30. Rojek I.: Design Methodology of a decision support system for the water supply and sewage system of a city, ENVIROINFO 2007 Environmental Informatics Meets Systems Research, Warszawa (w przygotowaniu do druku) 31. Rojek I., Metodyka tworzenia systemu informatycznego zarządzania dla miejskiej sieci wodociągowej, Wydawnictwo IBS PAN (w planach wydawniczych na rok 2007) 32. Sosnowski W., Drelich R., Zych G., Wprowadzenie do informatyki, (skrypt w przygotowaniu do druku); 33. Sosnowski W., Marczewska I., Marczewski A., Bednarek T., Topology and Sensitivity Based Optimization of Stiffened and Shells, J. of Structural Optimization, (w recenzji); strona 15

16 5. KONFERENCJE 1. Apiecionek Ł.: VoIP - today s problems, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 2. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: Międzydomenowe protokoły routingu rozgałęźnego, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 2006;* 3. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W.: Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa cylindrów hydraulicznych z uwzględnieniem wpływu napręŝenia średniego, referat wygłoszony na XIII Konferencji Infomatyka w Technologii Metali KomPlasTech, Szczawnica, 2006; 4. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Rojek J., Sosnowski W., Symulacja numeryczna nieliniowych procesów deformacji z uwzględnieniem optymalizacji oraz zniszczenia zmęczeniowego, Polska Metalurgia w latach , Krynica 2006;* 5. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency Optimization Based on Semi-Analytical and Exact Numerical Di_erentiation Methods, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 6. Chapya Y., Chernukha O., Torskuj A.: Distribution of Averaged Concentration of Decacayable Admixture in Randomly Nonhomogeneous Bodies, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Nonhomogeneus Structures, września 2006, Lwów; 7. Chapya Y., Sivak V., Chernukha O.: Advective Diffusion with Account for sorbption in Two-Layed Structure, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 8. Cieszko M., Kempiński M.: Application of Limit Models of Pore Architecture to Determination of Pore Size Distribution inf Porous Materials Based on the Mercury Intrusion Curves, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; strona 16

17 9. Cieszko M., Pakuła M., Kubik J.: Scattering of Elastic Waves in Randomly Layered Materials, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; 10. Cieszko M.: Extended Description of Pore Space and Fluid Motion in Anisotropic Porous Materials, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 11. Cieszko M., Kempiński M.: Determination of Limit Pore Size Distributions of Porous Materials from Mercury Intrusion Curves, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 12. Cieszko M., Kriese W.: Opis tetragonalnej struktury przestrzeni porów porowatego materiału. Zastosowanie przestrzeni Minkowskiego, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; 13. Cieszko M., W. Kriese, Determination of Pore Tortuosity in Porous Material with Tetragonal Pore Space Structure, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 14. Cieszko M.: Fluid Dynamics in Anisotropic Pore Space of Porous Materials Modelled as Minkowski Space, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 15. Cieszko M.: Makroskopowy opis struktury przestrzeni porów oraz dynamiki płynu w anizotropowych materiałach porowatych. Zastosowanie metrycznej przestrzeni Minowskiego, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; 16. Drelich R., J. Kochański, Studies of attenuation and phase velocity in saturated porous materials, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 17. Drelich R., Kubik J., Kaczmarek M.: Opis rozpraszania fal w nasyconym ośrodku porowatym. Model Biota z zespolonymi modułami spręŝystości, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; strona 17

18 18. Haczkievucz O., Chapya Y., Kondrat V.: The Survey of Scietific Achievements of Prof. Ya. Yo. Burak in the Field of mathematical Modelling and optimization of Physical- Mechanical Processes in Presented, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 19. Jakóbczak D., Kosiński W, Operator Hurwitza-Radona w kompresji i rekonstrukcji konturów, Sympozjum pn. Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock k. W-wy ; 20. Kaczmarek M.: Investigations of porous media POROCENT, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 21. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K.: Numeryczna symulacja testu zbiornikowego i kolumnowego. Analiza wraŝliwości modeli, referat wygłoszony na II Konferencja Modelowanie przepływu wód podziemnych, listopada 2006, CiąŜeń; 22. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Identification Problem for Diffusive Transport in Porous Materials. Sensitivity Analysis of the Model and Parameter Estimation, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 23. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo- Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 24. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M: Ultrasonic wave propagation in magnetic composite-magnetically soft porous material fully saturated with water-based ferrofluid, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 25. Kazimierska-Drobny K.: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych, referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej Doktorantów Interdyscyplinarne zagadnienia w inŝynierii ochrony środowiska, listopada 2006, Szklarska Poręba; 26. Kazimierska-Drobny K.: Identification problem for diffusive transport in porous materials. Sensitivity analysis of the model and parameter estimation, referat strona 18

19 wygłoszony na 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, maja 2006, Puchov Słowacja; 27. Kazimierska-Drobny K.: Identyfication problem for diffusive transport in porous materials. Sensitivity analisis of the model and parameter estimation, referat wygłoszony na 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, maja 2006, Puchov Słowacja; 28. Kazimierska-Drobny K.: Kaczmarek M.: Identification problem of interface boundary conditions for diffusive transport between water and silica hydrogel, referat wygłoszony na 4th International Conference na temat Sol-Gel Materials, czerwca 2006, Kliczków/Wrocław; 29. Kazimierska-Drobny K.: Ultrasonic wave propagation in magnetic compositemagnetically soft porous material fully saturated with water-based ferrofluid, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 30. Kosiński W.: On Soft Calculation and Modelling, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 31. Kosiński W.: Calculation and control with ordered fuzzy numbers, LINZ th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory Preference, Games and Decisions, Bildungszentrum St. Magdalena, Linz, Austria, February ; 32. Kosiński W.: Defuzzyfication of Ordered Fuzzy Numbers, International Symposium PD Forum, invited talk, Smardzewice, Zalew Sulejowski, October 16-19, 2006; 33. Kosiński W.: On soft modelling and fuzzy calculation, XVII sympozjum środowiskowe PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Wisła wrzesnia 2006; 34. Kosiński W.: On soft modelling and fuzzy calculation, invited talk, Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Wisła, październik 2006; 35. Kosiński W., Kotowski S., Socała J.: On asymptotic behaviour of a simple genetic algorithm, in Intelligent Information Processing and Web Mining, Proc. of the International IIS: IIPWM 06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22,2006, M. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski (eds.), Advances in Soft Computing, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, pp ; strona 19

20 36. Kosiński W., Hung Son Nguyen, Szczuka M.: Inteligencja obliczeniowa-elemnty, tutorial, Trzydziesta Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, wrzesień 11-19, 2006; 37. Kosiński W.: On soft modelling and calculation, 35th Solid Mechanics Conference, SolMech 2006, September 4-8, 2006, Kraków; Kosiński W., Markowska-Kaczmar U.: On evolutionary approach for determining defuzzyfication operator, AAIA 06 Symposium,XXII Jesienne Spotkania PTI, Wisła Listopad 2006, CD-ROM. 38. Kotlarz P., Dunajewski I.: The analysis of the feasibility of a successful attack on the RSA algorithm with the application of Euler s function, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 39. Kotlarz P., Piechowiak M., Dunajewski I.: The Security of the RSA Cryptosystem and Electronic Signature, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 40. Kotlarz P., śmudziński P., Dunajewski I.: Attacks on the RSA Cryptosystem with an Application of Euler Function, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 41. Kotlarz P.: Jak wzrost mocy obliczeniowej i postęp w badaniach matematycznych zagraŝa współczesnym rozwiązaniom bezpieczeństwa informatycznego, referat wygłoszony na XII Konferencja uŝytkowników i deweloperów ORACLE, 16 do 20 października 2006, Zakopane; 42. Kotlarz P.: Neuronowy układ szyfrujący analiza bezpieczeństwa, referat wygłoszony na XII Konferencja uŝytkowników i deweloperów ORACLE, 16 do 20 października 2006, Zakopane; 43. Kriese W.: Wyznaczanie krętości porów materiałów porowatych o tetragonalnej symetrii struktury, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 44. Kaczmarek M., Pakuła M..: Modelling of Scattered Waves in Trabecular Bones, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; strona 20

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999

Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999 Z d z i s ł a w K o w a l c z u k W Y K A Z D O R O B K U N A U K O W E G O 1979-1999 [1] Praca zbiorowa System minikomputerowy SPI off-line Prace Inst. Informatyki Politechniki Gdańskiej, [Politechnika

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje PUBLIKACJE 2009 Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej ALTADILL D., BOSKA J., CANDER L. R., GULYAEVA T., REINISCH B.W., ROMANO V., KRANKOWSKI A., BREMER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc. II.023.1.2013/MW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012 Nazwa jednostki Instytut Informatyki Skrócona nazwa jednostki np. akronim: II Uprawiane dyscypliny naukowe : INFORMATYKA Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo