ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r Bydgoszcz

2 SPIS TREŚCI: 1. BADANIA STATUTOWE BADANIA WŁASNE WYKAZ PUBLIKACJI PUBLIKACJE W DRUKU, RECENZJI LUB PRZYGOTOWANIU DO DRUKU KONFERENCJE DOKTORATY OTWARTE PRZEWODY REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE INNE OSIĄGNIĘCIA I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW SEMIANRIA I WYKŁADY OTWARTE WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI...29 strona 2

3 BADANIA STATUTOWE I. SPRZĘśONE POLA FIZYCZNE W NASYCONYCH MATERIAŁACH POROWATYCH I BIOMATERIAŁACH (Kierownik projektu: Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik) Zad.1. Zad.2. Zad.3. Modelowanie propagacji fal w zawiesinie pęcherzyków powietrza w Ŝelu. Rozpraszanie fal spręŝystych w losowym materiale warstwowym Modele kontynualno-termodynamiczne relaksacji napręŝeń w ośrodkach makroskopowych o złoŝonej strukturze wewnętrznej z uwzględnieniem procesów dyfuzji i lepkości. II. EKSPERYMENTALNE BADANIA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH OŚRODKÓW POROWATYCH I WIELOFAZOWYCH (Kierownik projektu: dr hab. inŝ. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW) Zad.4. Wyznaczanie rozkładu wymiarów porów w materiałach o podwójnej porowatości metodą porozymetrii rtęciowej Zad.5. Badania sprzęŝonych efektów deformacji i transportu w materiałach wraŝliwych chemicznie. Testy dla Ŝeli i iłów. Zad.6. Wyznaczanie przewodności elektrycznej Ŝelu ultrasonograficznego i jego zawiesiny z pęcherzykami powietrza. Zad.7. Badanie materiałów porowatych ultradźwiękową metodą bezkontaktową-określenie warunków propagacji dwóch fal podłuŝnych III. TECHNIKI KOMPUTEROWE W OPTYMALIZACJI I MODELOWANIU PROCESÓW (Kierownik projektu: prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Sosnowski) Zad.8. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą. Cz. II. Zad.9. Optymalizacja układów poddanych obciąŝeniom zmiennym z uwzględnieniem zmęczenia materiału. Zad.10. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji algorytmów kryptograficznych. Cz. II. strona 3

4 Zad.11. Analiza wielokryterialnych algorytmów dla połączeń rozgałęźnych w sieciach pakietowych. Zad.12. Wykorzystanie nowych koncepcji skierowanych liczb rozmytych w sterowaniu rozmytym. Cz. II. Zad.13. Metody momentowe w analizie sygnałów dźwiękowych. Cz. II. Zad.14. Symulacja numeryczna diagnostyki stanu połączenia kość-implant z wykorzystaniem mikro-sensoryki. Zad.15. Analiza funkcjonalności modeli brokerów pasma w sieci IP QoS. strona 4

5 BW BADANIA WŁASNE Opis krzywych potencjału kapilarnego warstwy materiału porowatego. Zastosowanie łańcuchowego modelu architektury porów o stochastycznym rozkładzie wymiarów ogniw. Kierownik projektu: dr hab. inŝ. M. Cieszko, prof. UKW (członkowie zespołu: mgr M. Kempiński, mgr W. Kriese) BW 2. Podstawy teorii transportu masy w ośrodkach porowatych, Rozdział III. Matematyczne równania filtracji, Rozdział IV. Jednowymiarowa filtracja stacjonarna. Kierownik projektu: dr hab. E. Czapla, prof. UKW (członkowie zespołu: prof. dr hab. inŝ. J. Kubik, dr J. Łukowski) BW 3. Analiza porównawcza metod sterowania rozmytego. Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Kosiński (członkowie zespołu: dr Piotr Prokopowicz) BW 4. Symulacja numeryczna diagnostyki stanu połączenia kość-implant w oparciu o wybiorczą analizę widma drgań własnych złącza (kontynuacja projektu z 2005). Kierownik projektu: mgr inŝ. Bartosz Nowak BW 5. Analiza konstrukcji poddawanych obciąŝeniom zmiennym w czasie z uwzględnieniem zmęczenia materiału. Kierownik projektu: mgr T. Bednarek (członkowie zespołu: prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Sosnowski) BW 6. Rozwój metod, technik, oprogramowania w celu optymalizacji przetwarzania informacji. Kierownik projektu: dr inŝ. Grzegorz Zych (członkowie zespołu: dr inŝ. Izabela Rojek, mgr inŝ. P. śmudziński) BW 7. Analiza widma dźwięku instrumentów szarpanych metodą warstw. Kierownik projektu: mgr K. Tyburek (grant indywidualny) strona 5

6 BW 8. Korelacja anizotropowych własności akustycznych i przepuszczalności gazowej w drewnie. Kierownik projektu: dr inŝ. R. Drelich (członkowie zespołu: dr hab. inŝ. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW, mgr inŝ. Grzegorz Schreiber) BW 9. Sieci neuronowe jako uniwersalny układ szyfrujący. Kierownik projektu: mgr P. Kotlarz (grant indywidualny) BW 10. Badania zjawisk deformacji chemo-mechanicznej w reaktywnych materiałach porowatych. Test zbiornikowy. Kierownik projektu: mgr inŝ. Katarzyna Kazimierska-Drobny (grant indywidualny) BW 11. Badania efektywności algorytmów heurytycznych dla połączeń rozgałęzionych. Kierownik projektu: mgr inŝ. Maciej Piechowiak (grant indywidualny) strona 6

7 3. WYKAZ PUBLIKACJI : Monografie: 1. Burak J., Czapla E., Chernukha O.: The Continuum Thermodynamical Models of Mechanics of Solid Solutions, Kiew: Naukowa Dumka, 2006, stron 272; 2. Kaczmarek S., śmudziński P., Broker Pasma jako element dynamicznego sterowania domeną sieci DiffServ, Biblioteka Teleinformatyka - Internet 2006 tom 2, Wrocław 2006 ISBN * 3. Kotlarz P., Kotulski Z.: Sieć neuronowa jako dynamicznie programowany układ szyfrujący. Informatyka w globalnym świecie red. J. Kisielewski, Warszawa 2006, ; 4. Kotlarz P., Kotulski Z., Security analusis of a neural network-based encryption system. In Multimedia w organizacji gospodarczych i edukacji. Praca zbiorowa pod red. L. Kiełtyki, Warszawa 2006, ; Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej: 1. Burak J., Czapla E.: On the Thermodynamical Problems of Surface Phenomena in the Thermoelastic Systems, Materials Science (Physicochemical Mechanics of Materials), 42, 1, 2006, 39-44;* 2. Cieszko M., Kriese W.: Extended Description of Anisotropic Pore Space of Porous Material with Tetragonal Symmetry of Structure. Application of Minkowski Metric Space, Archives of Mechanics, 58, 4-5, 2006, 1-12; 3. Cieszko M., Kriese W., Description of Tetragonal Pore Space Structure of Porous Materials. Aplication of Minkowski Metric Space, Archive of Mechanics, 58, 4-5, , 2006; 4. Lafhaj Z., Goueygou M., Djerbi A.: Kaczmarek M., Correlation between Porosity, Permeability and Ultrasonic Parameters of Mortar with Variable Water/Cement Ratio and Water Content, Cement Concrete Research 36, 4, 2006, ;* 5. Kaczmarek Z., Goueygou M.: Dependence of Elastic Properties of Materials on Their Porosity, Review of Models, Journal of Porous Media, 9, 4, 2006; 6. Marczewska I., Bednarek T., Marczewski A., Sosnowski W., Jakubczak H., Rojek I.: Practical Fatigue Analysis of Hydraulic Cylinders and Some Design Recommendations, International Journal of Fatigue, 28, 2006, ;* strona 7

8 7. Torskyj A., Czapla E., Chernukha O.:, Diffusion of decaying admixtures in materials with random sphere inclusion, Materials Science (Physicochemical Mechanics of Materials), 42, 2, 2006, 28-38;* Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym: 1. Apiecionek Łukasz, VOIP-Today s problems, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, s ;* 5. Bednarek T., Sosnowski W.: Frequency Optimization Based on Semi-Analytical and Exact Numerical Differentaton Methods, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 7-17;* 6. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W.: Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa cylindrów hydraulicznych z uwzględnieniem wpływu napręŝenia średniego, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech, Szczawnica 2006;* 7. Cieszko M., Kempiński M.: Determination of Limit Pore Size Distributions of Porous Materials from Mercury Intrusion Curves, Engineering Transactions, 54, 7, 2006; 8. Cieszko M., Kriese W.: Determination of Pore Tortuosity in Porous Materials with Thetragonal Pore Space Structure, Proceedings of the Vth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Puchov, Slovakia 2006; 9. Kaczmarek S., śmudziński P.: Analiza ilościowa ruchu sygnalizacyjnego AC w domenie Differentiaded Services: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki - KSTiT 2006, Bydgoszcz 2006, 1-11; * 10. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Estimation of the Parameters of The Diffusive Transport of Sodium Chloride in Silica Hydrogel, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 4, 2006, s ;* 11. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K.: Numeryczna symulacja testu zbiornikowego i kolumnowego. Analiza wraŝliwości modeli. Geologos Modelowanie przepływu wód podziemnych MPWP 2006, Bogunki Wydawnictwo Naukowe, ISBN , ;* 12. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych. Prace Naukowe Instytutu InŜynierii Ochrony strona 8

9 Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 82, ISSN , s ;* 13. Kosiński W.: On Fuzzy Number Calculus, International Journal Applied Mathematics & Comput Science 16 (1), 2006, 51-57;* 14. Kosiński W.: On Soft Computing and Modeling, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, s ;* 15. Kosiński W., Kotowski S., Socała J., On asymptotic behaviour of a simple genetic algorithm, in M. Kłopotek, S. Wierzchoń, K. Trojanowski (eds.) Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM 06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22, 55-64, Springer, Advances in Soft Computing; 16. Kosiński W., Kotowski S., Socała J.: On Asymptotic Behaviour of a Binary genetic Algorithm, Annales UMCS Informatica AI 4, 2006, s ;* 17. Kotlarz P., Piechowiak M., Dunajewski I.: The Security of The RSA Cryptosystem and Electronic Signature, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 33-39;* 18. Kotlarz P., śmudziński P., Dunajewski I.: The Attack on the RSA Algorithm with the Application, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, (ISSN X);* 19. Kotlarz P., Kotulski Z.: Neural Network as A Programmable Block Cipher, Advanced Computer Systems-ACS 2006, , 18-20, ISBN ; 20. Nowak B., Mattheij R. M. M., Maubach J. M. L.: A model for bone implant attachement based on vibration techniques., CASA Final Report 06/12, Eindhoven University of Technology, Holland, 2006; * 21. Nowak B. Najar J., Alternatywne metody diagnozowania stanu połączeń biomechanicznych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 30/2006, Politechnika Śląska. 22. Nowak B., Najar J.: Numerical simulation of chosen parameters on tensile stresses in bone cement layer in total hip arthoplasty. Advances In Materials Science, Vol. 6, No 2 (10), October 2006; 23. Piechowiak M., śmudziński P.: The Influence on Network Topology on the Efficiency of Multicast Heuristic Algorithms, Image Processing&Communications, An strona 9

10 International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, (ISSN X);* 24. Piechowiak M., śmudziński P.: Comparative Evaluation of Distributed Bandwidth Broker, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 59-69;* 25. Piechowiak M., Zwierzykowski P.: The Application of Network Generation Methods in the Study of Multicast Routing Algorithms, 4th International Working Conference on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2006, str. P24/1-8, Ilkley, UK, 2006;* 26. Prokopowicz P.: Comparison of Classical Methods of Processing Fuzzy Information with Methods Using Idea of Ordered Fuzzy Numbers Based on General Linguistic Mamdani Model, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, 83-90;* 27. Prokopowicz P.: Using Ordered Fuzzy Numbers Arithmetic, in Fuzzy Control in Artificial Intelligence and Soft Computing, Proc. of the 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing Zakopane, Polska, June 25-29, 2006, Cader A, Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zurada J (eds), Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2006, Rojek I.: Learning System of Manufacturing Knowledge Acquisition, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, 11, 1, 19-23, 2006;* 29. Rojek I.: Wybrane metody pozyskiwania wiedzy technologicznej, J.Studziński, L.Drelichowski, O. Hryniewicz (eds.), Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, Warszawa: Instytut badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, Badania Systemowe vol. 49, pp , 2006;* 30. Tokarczuk M., Czapla E., Chernukha O., Honczaruk V.: Mathematical models of radioactive elements migration in alloy-like fuel saturated materials., Maszynoznawstwo, 2 (104), 2006, 23-29;* 31. Tyburek K., Cudny W., Kosiński W.: Pizzicato Sound Analysis of Selected Instruments in the Frequency Domain, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and strona 10

11 Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 53-57;* 32. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Identification Problem for Diffusive Transport in Porous Materials. Sensitivity Analysis of the Model and Parameter Estimation. Materiały konferencyjne, Danubia Adria 2006, ISBN ;* 33. Zwierzykowski P., Piechowiak M.: The Influence of Network Topology on the Efficiency of QoS Multicast Heuristic Algorithms, 5th International Symposium: Communication Systems Networks and Digital Signal Processing, str , Patras, Greece, 2006;* 34. Zwierzykowski P., Wegner B., Piechowiak M.: Simulation Studies of Switching Node at the Call Level, 4th International Working Conference on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2006, str. P35/1-8, Ilkley, UK, 2006;* 35. Zych G.: Neutral network as the source of expert knowledge system, Image Processing&Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, held in 5th International Conference INTERPOR 2006, vol. 11, nr 1, 91-96;* Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym: 1. Czapla E., Sivak V., Chernukha O.: Diffusion-Advection Processes Allowing for Sorption in a Two-Layered Filter, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 2. Czapla E., Chernukha O., Torskyj A.: Rozkłady koncentracji uśrednionej rozpadających się domieszek w losowo niejednorodnych ciałach, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 3. Haczkiewicz A., Czapla E., Kondrat V.: The Survey of Scietific Achievements of Prof. Ya. Ya. Burack in the Field of Mathematical Modeling and Optimization of Physical-Mechanical Processes is Presented, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, 13-17;* 4. Lytwyn P., Moroz H., Prokopenko I., Czapla E.: Modelling elastic interaction between quantum dots in multilayer isotropic crystal nanostructures, Matematyczne problemy mechaniki niejednorodnych struktur, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, 88-89;* 5. Kazimierska-Drobny K., Konop J., Kaczmarek M.: Ultrasonic wave propagation in magnetic composite magnetically soft porous material fully saturated with water- strona 11

12 based ferrofluid. Materiały konferencyjne - Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, Warszawa IX 2006;* 6. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Chemo-mechanical deformation in reactive clay materials. Materiały konferencyjne - Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, Warszawa IX 2006;* 7. Kosiński W., Markowska-Kaczmar U.: On evolutionary approach for determining defuzzyfication operator, Proc. First International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, November PTI 2006, CD ROM; 8. Nowak B., Najar J.: Alternatywne metody diagnozowania stanu połączeń biomechanicznych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 30, 2006, Politechnika Śląska, 1-8; 9. Nowak B., Sobieszczyk S., Wojnicz W., Wittbrodt.: A Proposition of the Computational Model for the Dynamic Analysis of Stress and Strain Distribution in the Hip Joint, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 26, 2006, ;* 10. Pełech P., Czapla E.: Continual-Thermodynamical Models of binary Viscous Solution, Lwów: NAN Ukrainy, 1, 2006, ;* 11. Tyburek K., Cudny W., Kosiński W.: Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych, Materiały konferencyjne XII Konferencja PLOUG, Systemy informatyczne. Projektowanie, implementacja, implementowanie, eksploatowanie, Stowarzyszenie Polskiej Grupy UŜytkowników Systemy Oracle, Zakopane-Kościelisko, październik 2006, *; strona 12

13 4. PUBLIKACJE W DRUKU, W RECENZJI LUB W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU 1. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency optimization based exact sensitivity and fatigue life estimation praca przyjęta na KomPlasTech 2007, Zakopane 2. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency parametrical optimization based on semi analytical and exact numerical differentiation schemes, praca w przygotowaniu do druku 3. Burak J., Łukowski J., Czapla E.: Procesy Mechaniczne i Cieplne w ciałach z Mikrostrukturą, Physico-Mathematical Modeling and Informational Technologies, No.5, 2007; 4. Burak J., Czapla E., Kondrat V., Grycyna O.: Modelowanie matematyczne procesów termospręŝystych w ciałach spręŝystych z uwzględnieniem lokalnego przesunięcia masy, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No.; 5. Czapla E., Chernukha O., Pelech P.R.: Nielokalne równanie przewodnictwa ciepła dla wielofazowych stochastycznie niejednorodnych ciał, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007, No.; 6. Cieszko M, Kempiński M., Determination of Pore Size Distribution of Porous Materials by Limit Models Method, ( w przygotowaniu do druku w Journal of Colloid and Interface Science); 7. Cieszko M, Kempiński M., Opis krzywych potencjału kapilarnego warstwy materiału porowatego. Zastosowanie łańcuchowego modelu architektury porów o stochastycznym rozkładzie (w przygotowaniu do druku). 8. Cieszko M., Drelich R., Description of waves propagation in glass beads suspension in gels, (praca przygotowywana do druku w Archive of Acoustics). 9. Cieszko M., Extended description of Current Passage in Perfect Conductors Occupying Anisotropic Pore Space of Porous Materials. Generalization of the Ohm s Law, (praca przygotowywana do publikacji w Engineering Transactions). 10. Drelich R., Marcinkowska A., Wpływ elementów struktury mezo i mikroskopowej drewna n parametry propagacji fal ultradźwiękowych, (w przygotowaniu do druku). 11. Kaczmarek M. Kazimierska-Drobny K., Identification problem of interface boundary conditions for diffusive transport between water and silica hydrogel, Material Science (w druku) strona 13

14 12. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Estimation identyfication problem for diffusive transport in porous materials based on single reservoir test. Results for silica hydrogel. Journal of Colloid Interface Science. (w druku). 13. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Simulation of reactive materials in reservoir and column tests. Sensitivity analysis within linear coupled model. Computer and Geotechnics (w druku). 14. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M. Ciecze magnetyczne nie tylko efektowne nanomateriały. Przegląd Techniczny (w druku) 15. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M., Ultrasonic Wave Propagation In Magnetic Composite - Magnetically Soft Porous Material Fully Saturated With Water-Based Ferrofluid. Elektronika (w druku). 16. Lafhaj Z., Kaczmarek M., Skoczylas F., Experimental determination of intrinsic permeability of concrete: comparison between in situ and laboratory results, Buildings and Environment 2007, w druku); 17. Łukowski J., Wyznaczanie parametrów struktury wewnętrznej powierzchni porów modelowych materiałów porowatych. Badania eksperymentalne, praca przygotowana do druku; 18. Najar J., Nowak B., Numerical simulation of influence of chosen parameters on tensile stresses in bone cement layer in total hip arthoplastry, (praca przyjęta do druku w Acta of Bioengineering and Biomechanics); 19. Najar J., Nowak B.: Description of tensile damage in quasi elastic brittle materials based on analogies between LEFM CDM. (w przygotowaniu do Archive of Applied Mechanics). 20. Najar J., Nowak B.: Modelowanie w mechanice materiałów i struktur. Zagadnienia liniowe, skrypt, Wydawnictwo UKW, (w przygotowaniu do druku). 21. Nedashkovskyy M., Theory and Application of matrix branched continued fractions"computing" International Scientific Journal, ISSN , 2007, Vol., Issue. 22. Nedashkovskyy M., The convergence of algorithms for solving the matrix nolinear polinomial equations by branched continued fractions. Optimisation of calculatios (ПОО-ХХХІІI), Glushkov Institute of Cybernetics of National Academiy of Sciences of Ukraine, Kacyveli września 2007; 23. Nedashkovskyy M., Elements of theory of matrix branched continued fractions, artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie naukowym USA, 2003; strona 14

15 24. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Efficiency Analysis of Multicast Routing Algorithms in Large Networks, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, vol. 53, 2007 (publikacja w druku); 25. Piechowiak M., Zwierzykowski P., śodź A., A New Heuristic Algorithm for Multicast Connections in Packet Networks, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, vol. 53, 2007 (publikacja w druku); 26. Rojek I.: Portal korporacyjny do zarządzania wiedzą technologiczną w komputerowym systemie wspomagania projektowania procesów technologicznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Internet w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Górnicza 2007 (przyjęty do druku) 27. Rojek I.: Pozyskiwanie wiedzy do optymalnego podejmowania decyzji w procesach produkcyjnych i środowiskowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie preferencji a ryzyko 07, Ustroń 2007 (przyjęty do druku) 28. Rojek I.: Bazy danych i bazy wiedzy dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, BDAS 07 3 Konferencja Bazy danych: Aplikacje i systemy, Ustroń 2007 (w recenzji) 29. Rojek I., Zintegrowany system informatyczny IFS Applications, Studium przypadku IFS Produkcja, skrypt uczelniany, Wydawnictwo UKW (przewidziane do druku w roku 2007) 30. Rojek I.: Design Methodology of a decision support system for the water supply and sewage system of a city, ENVIROINFO 2007 Environmental Informatics Meets Systems Research, Warszawa (w przygotowaniu do druku) 31. Rojek I., Metodyka tworzenia systemu informatycznego zarządzania dla miejskiej sieci wodociągowej, Wydawnictwo IBS PAN (w planach wydawniczych na rok 2007) 32. Sosnowski W., Drelich R., Zych G., Wprowadzenie do informatyki, (skrypt w przygotowaniu do druku); 33. Sosnowski W., Marczewska I., Marczewski A., Bednarek T., Topology and Sensitivity Based Optimization of Stiffened and Shells, J. of Structural Optimization, (w recenzji); strona 15

16 5. KONFERENCJE 1. Apiecionek Ł.: VoIP - today s problems, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 2. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: Międzydomenowe protokoły routingu rozgałęźnego, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 2006;* 3. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W.: Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa cylindrów hydraulicznych z uwzględnieniem wpływu napręŝenia średniego, referat wygłoszony na XIII Konferencji Infomatyka w Technologii Metali KomPlasTech, Szczawnica, 2006; 4. Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A., Rojek J., Sosnowski W., Symulacja numeryczna nieliniowych procesów deformacji z uwzględnieniem optymalizacji oraz zniszczenia zmęczeniowego, Polska Metalurgia w latach , Krynica 2006;* 5. Bednarek T., Sosnowski W., Frequency Optimization Based on Semi-Analytical and Exact Numerical Di_erentiation Methods, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 6. Chapya Y., Chernukha O., Torskuj A.: Distribution of Averaged Concentration of Decacayable Admixture in Randomly Nonhomogeneous Bodies, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Nonhomogeneus Structures, września 2006, Lwów; 7. Chapya Y., Sivak V., Chernukha O.: Advective Diffusion with Account for sorbption in Two-Layed Structure, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 8. Cieszko M., Kempiński M.: Application of Limit Models of Pore Architecture to Determination of Pore Size Distribution inf Porous Materials Based on the Mercury Intrusion Curves, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; strona 16

17 9. Cieszko M., Pakuła M., Kubik J.: Scattering of Elastic Waves in Randomly Layered Materials, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; 10. Cieszko M.: Extended Description of Pore Space and Fluid Motion in Anisotropic Porous Materials, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 11. Cieszko M., Kempiński M.: Determination of Limit Pore Size Distributions of Porous Materials from Mercury Intrusion Curves, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 12. Cieszko M., Kriese W.: Opis tetragonalnej struktury przestrzeni porów porowatego materiału. Zastosowanie przestrzeni Minkowskiego, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; 13. Cieszko M., W. Kriese, Determination of Pore Tortuosity in Porous Material with Tetragonal Pore Space Structure, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 14. Cieszko M.: Fluid Dynamics in Anisotropic Pore Space of Porous Materials Modelled as Minkowski Space, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 15. Cieszko M.: Makroskopowy opis struktury przestrzeni porów oraz dynamiki płynu w anizotropowych materiałach porowatych. Zastosowanie metrycznej przestrzeni Minowskiego, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; 16. Drelich R., J. Kochański, Studies of attenuation and phase velocity in saturated porous materials, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 17. Drelich R., Kubik J., Kaczmarek M.: Opis rozpraszania fal w nasyconym ośrodku porowatym. Model Biota z zespolonymi modułami spręŝystości, referat wygłoszony na XLV Sympozjon Modelowanie w Mechanice, , Wisła; strona 17

18 18. Haczkievucz O., Chapya Y., Kondrat V.: The Survey of Scietific Achievements of Prof. Ya. Yo. Burak in the Field of mathematical Modelling and optimization of Physical- Mechanical Processes in Presented, referat wygłoszony na VII International Conference on Mathematical Problems of Mechanics of Non-homogeneus Structures, września 2006, Lwów; 19. Jakóbczak D., Kosiński W, Operator Hurwitza-Radona w kompresji i rekonstrukcji konturów, Sympozjum pn. Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock k. W-wy ; 20. Kaczmarek M.: Investigations of porous media POROCENT, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 21. Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K.: Numeryczna symulacja testu zbiornikowego i kolumnowego. Analiza wraŝliwości modeli, referat wygłoszony na II Konferencja Modelowanie przepływu wód podziemnych, listopada 2006, CiąŜeń; 22. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M.: Identification Problem for Diffusive Transport in Porous Materials. Sensitivity Analysis of the Model and Parameter Estimation, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 23. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo- Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 24. Kazimierska-Drobny K., Kaczmarek M: Ultrasonic wave propagation in magnetic composite-magnetically soft porous material fully saturated with water-based ferrofluid, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 25. Kazimierska-Drobny K.: Deformacje chemo-mechaniczne w reaktywnych materiałach ilastych, referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej Doktorantów Interdyscyplinarne zagadnienia w inŝynierii ochrony środowiska, listopada 2006, Szklarska Poręba; 26. Kazimierska-Drobny K.: Identification problem for diffusive transport in porous materials. Sensitivity analysis of the model and parameter estimation, referat strona 18

19 wygłoszony na 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, maja 2006, Puchov Słowacja; 27. Kazimierska-Drobny K.: Identyfication problem for diffusive transport in porous materials. Sensitivity analisis of the model and parameter estimation, referat wygłoszony na 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, maja 2006, Puchov Słowacja; 28. Kazimierska-Drobny K.: Kaczmarek M.: Identification problem of interface boundary conditions for diffusive transport between water and silica hydrogel, referat wygłoszony na 4th International Conference na temat Sol-Gel Materials, czerwca 2006, Kliczków/Wrocław; 29. Kazimierska-Drobny K.: Ultrasonic wave propagation in magnetic compositemagnetically soft porous material fully saturated with water-based ferrofluid, referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej doktorantów i młodych naukowców Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, września 2006, Warszawa; 30. Kosiński W.: On Soft Calculation and Modelling, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 31. Kosiński W.: Calculation and control with ordered fuzzy numbers, LINZ th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory Preference, Games and Decisions, Bildungszentrum St. Magdalena, Linz, Austria, February ; 32. Kosiński W.: Defuzzyfication of Ordered Fuzzy Numbers, International Symposium PD Forum, invited talk, Smardzewice, Zalew Sulejowski, October 16-19, 2006; 33. Kosiński W.: On soft modelling and fuzzy calculation, XVII sympozjum środowiskowe PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Wisła wrzesnia 2006; 34. Kosiński W.: On soft modelling and fuzzy calculation, invited talk, Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Wisła, październik 2006; 35. Kosiński W., Kotowski S., Socała J.: On asymptotic behaviour of a simple genetic algorithm, in Intelligent Information Processing and Web Mining, Proc. of the International IIS: IIPWM 06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22,2006, M. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski (eds.), Advances in Soft Computing, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, pp ; strona 19

20 36. Kosiński W., Hung Son Nguyen, Szczuka M.: Inteligencja obliczeniowa-elemnty, tutorial, Trzydziesta Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, wrzesień 11-19, 2006; 37. Kosiński W.: On soft modelling and calculation, 35th Solid Mechanics Conference, SolMech 2006, September 4-8, 2006, Kraków; Kosiński W., Markowska-Kaczmar U.: On evolutionary approach for determining defuzzyfication operator, AAIA 06 Symposium,XXII Jesienne Spotkania PTI, Wisła Listopad 2006, CD-ROM. 38. Kotlarz P., Dunajewski I.: The analysis of the feasibility of a successful attack on the RSA algorithm with the application of Euler s function, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 39. Kotlarz P., Piechowiak M., Dunajewski I.: The Security of the RSA Cryptosystem and Electronic Signature, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 40. Kotlarz P., śmudziński P., Dunajewski I.: Attacks on the RSA Cryptosystem with an Application of Euler Function, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 41. Kotlarz P.: Jak wzrost mocy obliczeniowej i postęp w badaniach matematycznych zagraŝa współczesnym rozwiązaniom bezpieczeństwa informatycznego, referat wygłoszony na XII Konferencja uŝytkowników i deweloperów ORACLE, 16 do 20 października 2006, Zakopane; 42. Kotlarz P.: Neuronowy układ szyfrujący analiza bezpieczeństwa, referat wygłoszony na XII Konferencja uŝytkowników i deweloperów ORACLE, 16 do 20 października 2006, Zakopane; 43. Kriese W.: Wyznaczanie krętości porów materiałów porowatych o tetragonalnej symetrii struktury, referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji INTERPOR Wielofunkcyjne materiały porowate: Modelowanie, eksperyment i metody numeryczne, maja 2006, Lubostroń; 44. Kaczmarek M., Pakuła M..: Modelling of Scattered Waves in Trabecular Bones, referat wygłoszony na 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH, 4-8 września 2006, Kraków; strona 20

UDZIAL W KO FERE CJACH W 2006 ROKU

UDZIAL W KO FERE CJACH W 2006 ROKU UDZIAL W KO FERE CJACH W 2006 ROKU 1. Apiecionek Ł.: VoIP - today s problems, referat wygłoszony na V Międzynarodowej 2. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: Międzydomenowe protokoły

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2007 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2005 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Mariusz Kaczmarek J. Kubik, M. Cieszko, R. Drelich, M. Pakuła, M. Macko, K. Tyszczuk, J. Łukowski,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

2.1.M.06: Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.06: Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki WYDZIAŁ ORMATYKI i ZARZĄDZANIA Wrocław, marzec 2013 r. Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych, kierunek-ormatyka L.p Rok /sem Specjalność 1 I r. /2 sem Matematyka dyskretna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr)

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr) I semestr Zjazd 1: 24/25 luty 24.02.2006 Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl Ramowy program zajęć (I semestr) 10:00-11:45 Inauguracja, 12:00-13:35 S.F. Filipowicz: Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy dynamiczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIT-1-309-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Planowana obsada zajęć dla I roku studia stacjonarne. dr hab. Ewa Łazarow 60 60

Tabela 1. Planowana obsada zajęć dla I roku studia stacjonarne. dr hab. Ewa Łazarow 60 60 ćwiczenia/ konwersatoriu m/seminarium laboratorium/ warsztat Tabela 1. Planowana obsada zajęć dla I roku studia stacjonarne Liczba realizowanych godzin (studia stacjonarne) Moduł 1. Podstawy fizyki, chemii

Bardziej szczegółowo

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów,

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów, Ewaryst Wierzbicki doktor habilitowany nauk technicznych Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ur. 7 lutego 1955 roku w Warszawie 1. Zainteresowania badawcze:

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Ocena osiągnięć naukowych dra inż. Wojciecha Sumelki w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5 B 02-106 Warszawa E-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 25.10.2014 Ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zadanie częściowe nr 1. Wykaz tytułów polskich czasopism do prenumeraty na rok 2013 dla Biblioteki PK

Szczegółowy opis i zakres zamówienia zadanie częściowe nr 1. Wykaz tytułów polskich czasopism do prenumeraty na rok 2013 dla Biblioteki PK Szczegółowy opis i zakres zamówienia zadanie częściowe nr 1 Wykaz tytułów polskich czasopism do prenumeraty na rok 2013 dla Biblioteki PK Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/186/2012 Lp TYTUŁ CZASOPISMA

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 14/15 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty ( łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia Matematyka Ekonomia I Geografia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji

Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji Magdalena Rucka Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Wytrzymałości Materiałów Posiedzenie Plenarne Komitetu Mechaniki PAN Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Edukacja, tytuły i stopnie naukowe

Curriculum Vitae. Edukacja, tytuły i stopnie naukowe Curriculum Vitae Dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska E-Mail: marcin.magdziarz@pwr.wroc.pl tel. (+48) 71 320-31-83 Edukacja, tytuły

Bardziej szczegółowo