E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce"

Transkrypt

1 Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce E-learning and its supporting role in the improvement of professional qualifications and education for librarians. The Polish experience to date Through the development and progress of media and information technologies, (internet, telecommunications, etc.) education has not only expanded but taken on a new role all together. Education is there not only to supply people with information but to guide them on how to use it correctly. Due to the increase in different forms of information, a change in the perception of academic libraries has occurred. An academic library should be perceived as a centre for education and knowledge resources and as such as an institution it should be supporting the education process actively. Therefore it is crucial to transform the current passive role of a librarian into an active and supportive role. There has recently been a lot of talk about the library s and librarian s joint liability for effectively educating the users to utilise new information and communication technologies and electronic resources. Librarians play a crucial role in the knowledge research process, therefore they are obliged to develop and extend their professional qualifications. We should especially focus on educational systems based on remote education. Thanks to Internet the idea of distance learning (at home learning, on- line learning) creates an opportunity to individualise the process of learning. The e- learning system offers an extensive range of possibilities as it continues to spread and be used in many disciplines and fields of knowledge. The aim of this presentation is to introduce an up to date librarians experiences with e-learning in Poland, as a method of to develop their professional qualifications. A short characteristic of e-learning will be followed by a brief description of current projects, achievements as well as e- learning initiatives.

2 The presentation ends with an overview of how e- learning is used as a method to enhance and further develop the librarian s professional qualifications. Słowa kluczowe: e-learning, szkolenia online, kształcenie na odległość Szybki rozwój mediów i technologii informacyjnych, prowadzący do łatwiejszej i skuteczniejszej komunikacji a co za tym idzie przekazywania sobie informacji jest bardzo znamienny dla dzisiejszego świata. Media elektroniczne takie jak komputer czy Internet stają się podstawą do edukacji i komunikowania. Obok tradycyjnych form zakładających komunikowanie bezpośrednie uczestników procesu edukacji, coraz bardziej powszechna staje się formuła kształcenia zdalnego. System e-learningu oferuje coraz większe możliwości i rozprzestrzenia się na wszystkie dziedziny edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu. Biblioteka XXI wieku, chcąc nadążyć za nowoczesnym użytkownikiem musi potraktować e-learning poważnie, jako odpowiedź na szybko rozwijającą się potrzebę kształcenia zdalnego, szukania informacji i umiejętnego wykorzystywania zasobów sieciowych. Znaczenie terminu e-learning W Polsce sposób uczenia się czy nabywania nowych kwalifikacji z angielskiego nazywany e-learningiem nie ma jednego i powszechnie uznanego odpowiednika. Można, zatem spotkać się z wieloma określeniami takimi jak: e- edukacja, e-nauczanie, kształcenie zdalne, kształcenie na odległość, kształcenie przez Internet, nauczanie on-line i inne mniej popularnymi 1, powstałymi w wyniku próby odnalezienia polskiego odpowiednika. W zasadzie e-edukacja i e-nauczanie zdają się najlepiej odpowiadać pojęciu e- learning, aczkolwiek można by się spierać o to czy edukacja, kształcenie i nauczanie mają w kontekście pedagogicznym to samo znaczenie. Jeśli chodzi o nauczanie zdalne czy kształcenie na odległość pierwsze symptomy znaleźć można już w XVIII w., a więc znacznie wcześniej niż współczesny e-learning. Początkowo nauczanie zdalne traktowano jako zastępnik nauczania tradycyjnego i oznaczało ono oddalenie w przestrzeni i czasie uczestników 1 M.Zając :E-learning szansa czy utrudnienie W. Strykowski (red.) W Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Poznań, 2006, s. 103.

3 procesu nauczania, czyli nauczyciela, który zastępowany był przez różnego rodzaju materiały i książki. Od tego czasu zainteresowanie zdobywaniem umiejętności i ponoszeniem kwalifikacji w tej formie systematycznie rośnie. Nauczanie zdalne zawiera w sobie wszelkie formy kształcenia nie tylko przez Internet, bo również za pomocą poczty, radia, telewizji. Odwrotnie do pojęć: kształcenie przez Internet czy nauczanie online, które już w swojej nazwie odwołują się do Sieci. Te dwa pojęcia w porównaniu z e-nauczaniem i e- edukacją mają o wiele węższe znaczenie, gdyż odwołują się tylko do Internetu, natomiast te drugie mogą oznaczać uczenie się przez Internet, ale jednocześnie korzystanie z komputerów lokalnie bez dostępu do Sieci. Powyższa krótka analiza nie pokazuje jednoznacznie jednej właściwej nazwy ze względu na zróżnicowany poziom szczegółowości w jego ujmowaniu. W tym artykule najczęściej posługiwać będziemy się pojęciami e-learning, nauczanie online i kształcenie na odległość, rozumiejąc je jako formę nauczania wykorzystującą w procesie kształcenia nowoczesne, multimedialne narzędzia teleinformatyczne w celu stworzenia nowej jakości uczenia się 2. Formy e-learningu. Klasyfikacja systemów e-learningowych E-learning może być realizowany na wiele różnych sposobów. Za A. Wodeckim, metody i techniki e-learningu można podzielić na: 1.Ze względu na dostępność w czasie: a. Tryb synchroniczny nauka na żywo za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, np. czat, komunikator, tele- /wideokonferencja, wirtualna tablica; b. Tryb asynchroniczny, niewymagający jednoczesnej obecności uczących się i nauczyciela, np. , forum dyskusyjne, interaktywne kursy multimedialne, symulacje, biblioteki książek i wykładów nagranych na wideo, samouczki programów, szeroko rozumiane źródła internetowe (plus tzw. wyszukiwarki)itp. 2. Ze względu na stosowane techniki: a. Radio, telewizja; 2 W. Skrzydlewski, K. Kuźmicz, A.Michalak: Wybrane aspekty e-learningu W. Strykowski (red.). W: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Poznań 2006, s. 528.

4 b. Nauczanie wspomagane komputerem, np. kursy multimedialne, samouczki programów, symulacje itp.( por. CBT Computer Based Training ang.); c. Nauczanie z wykorzystaniem Internetu (por. WBT: - Web Based Training ang.); -jako zbioru informacji (strony WWW, wyszukiwarki, filmy edukacyjne itp.), - poprzez narzędzia komunikacji (czat, komunikator tekstowy i głosowy, forum dyskusyjne, platformy pracy grupowej, wideokonferencja itp.). 3. Ze względu na relację uczeń nauczyciel: a. Kursy z obecnością nauczyciela, np. realizowane w trybach asynchronicznym lub synchronicznym; b. Kursy bez udziału nauczyciela, ale w oparciu o kursy multimedialne (nauczanie programowane); c. Nauka samodzielna, w oparciu o różnego rodzaju informacje dostępne w formie elektronicznej, w szczególności zawartość stron internetowych, ale również nieformalne rozmowy z innymi osobami, np. za pośrednictwem forum dyskusyjnego, a, komunikatora czy czatu. 4. Ze względu na relację do nauczania tradycyjnego a. e-learning jako uzupełnienie nauczania tradycyjnego, np. wirtualne kampusy (por. z blended learning) 3 ; b. e-learning jako zastąpienie nauczania tradycyjnego bądź całego programu nauczania, bądź całości konkretnego przedmiotu. 5. Ze względu na stopień formalizacji: a. Nauczanie formalne ściśle powiązane z programem nauczania uczelni, o określonej strukturze, np. powiązane z systemem ECTS; b. Nauczanie nieformalne, które nie jest integralną formą nauczania akademickiego, niemniej coraz aktywniej się rozwijające i doceniane uzupełnienie zajęć tradycyjnych 4. 3 blended learning ang. nauczanie mieszane. 4 A. Wodecki: Po co e-learning na uczelni? - M. Dąbrowski, M. Zając (red.). W: E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji: Rozwóje-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa 2006, s. 10.

5 Zgadzam się z autorem tego podziału, że pomimo tak dużej liczby form i metod wykorzystania w e-learningu, nie ma jednej doskonałej i najlepszej metody. Dobór jej zależy m.in. od: - oczekiwanych rezultatów, a więc czy osiągniemy cel stosując dana metodę; - od etapu projektu, a wiec czy jest to jedna z metod cząstkowych, czy rozwiązanie docelowe; - od kultury organizacyjnej szkoły, biblioteki, organizacji, grupy czynników kulturowych itp. Osoby zajmujące się wdrażaniem tego typu projektów, powinny, zatem określić, na samym początku pracy, mierzalne, jasno i precyzyjnie sformułowane cele, które chcą osiągnąć. Dzięki temu unikną one błędów i porażek podczas realizacji. Internetowe platformy e-learningowe, mogą być wykorzystywane w różny sposób: zarówno do prowadzenia indywidualnych szkoleń internetowych, lub też mogą być elementem wspomagającym lub uzupełniającym tradycyjny sposób nauczania. Coraz więcej uczelni w tym bibliotek uczelnianych zaczyna wykorzystywać platformy e-learningowe w procesie przygotowywania różnego rodzaju szkoleń zarówno dla użytkowników biblioteki jak i dla bibliotekarzy. Twórcy kursów on-line mają do swojej dyspozycji szereg narzędzi, zarówno tych w postaci komercyjnych rozwiązań, jaki tych, które bazują na oprogramowaniu opartym na licencji Open Source. Przykłady wykorzystania e-learningu w wybranych bibliotekach uczelni polskich E-learning w szkolnictwie wyższym coraz częściej staje się metodą wspierania zajęć tradycyjnych, formą uzupełniania procesów kształcenia czy też realizacji całościowych kursów online. Jest już całkiem sporo różnego rodzaju doświadczeń, coraz więcej organizacji wyraża zainteresowanie bądź też aktywnie uczestniczy w realizacji różnego rodzaju projektów. Ośrodki kształcenia na odległość mają w swoich strukturach: Akademia Górniczo- Hutnicza (http://pl.cel.agh.edu.pl/), Politechnika Świętokrzyska (www.cku.tu.kielce.pl), Politechnika Warszawska (www.okno.pw.edu.pl,

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (www.e-sgh.pl). Powstał też Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl) prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższą Szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi. Wzrasta też liczba środowiskowych spotkań i konferencji promujących kształcenie na odległość oraz prezentujących nowe inicjatywy akademickie w zakresie e-learningu. W związku z tym biblioteki naukowe muszą być przygotowane na podjecie się takiego wyzwania jakim jest prowadzenie szkoleń online dla różnego rodzaju grup użytkowników: szkolenia dla studentów pierwszego roku, dla dyplomantów, doktorantów, pracowników naukowych, szkolenia indywidualne oraz jakże ważne szkolenia dla bibliotekarzy. Upowszechnienie zdalnego kształcenia bibliotekarzy pozwala tej grupie w sposób przystępny podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, nabywać nowe umiejętności a także aktualizować i poszerzać posiadaną wiedzę. Mówiąc o bibliotece i szkoleniach idealne byłoby aby bibliotekarze dokształcając się doskonalili swoje umiejętności i sami tworzyli szkolenia online. Sensowne wydaje się to w kontekście przygotowywania kursów, gdzie trzeba połączyć umiejętność nauczania za pomocą Internetu oraz merytoryczną znajomość przedmiotu szkolenia. Korzystając z kompetencji bibliotekarzy omijamy w ten sposób kłopoty związane z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, finansami, prawem do kursu i tym jak wprowadzać zmiany w gotowym już kursie. Kursy dla bibliotekarzy online Szkolenia online dla bibliotekarzy to temat coraz częściej poruszany. Za prekursora tych działań należy uznać niewątpliwie BIBWEB, który zaczął działać w maju 2003 roku. BIBWEB to kurs online, który został przygotowany z myślą o bibliotekarzach, jako tej grupie zawodowej, której dostęp do Internetu ( i co za tym idzie poziom internetowych kwalifikacji) powinien się w najbliższej przyszłości znacząco rozszerzać 5. Zainteresowani mają dostęp do jednego kursu, ale składającego się z trzech modułów przedstawiających praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania Internetu w swojej pracy. Dostęp do kursu uzyskuje 5 A. Wołodko, B. Bednarek-Michalska: Bibweb i Ikonka dwa projekty - rządowy i bibliotekarski. Poradnik Bibliotekarza, nr 9 (2004), s.8.

7 się po dokonaniu opłaty za całość, lub wybrane przez siebie moduły. Następnie użytkownik otrzymuje hasło i po zalogowaniu trafia na stronę główną. Tam wybiera moduły, za które wniósł opłatę. Każda część podzielona jest na ogólną, zawierającą omówienie zagadnień dotyczących Internetu, oraz część specjalistyczną, poświęconą wykorzystaniu fachowej wiedzy bibliotecznej. Zakres tematyczny w ramach tych trzech modułów może stanowić uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach czy w trakcie tradycyjnych szkoleń jednocześnie wyrabiając u uczącego się online umiejętności do dalszej samodzielnej pracy z Internetem. Od uczestników szkolenia oczekuje się aktywnej postawy we współtworzeniu kursu, współpracy, dużego merytorycznego wkładu własnego np. w formie wskazówek podczas dyskusji na forum, linków czy nowych pomysłów. Autorzy kursu tak przygotowują zadania i ćwiczenia dla uczestników, aby dodatkowo mobilizowały do aktywnego uczestnictwa podczas nauki. Należy tu zaznaczyć, że nad utworzeniem BIBWEB-a pracował spory zespół ludzi z Fundacją Bertelsmanna na czele. Nie zawsze jest jednak tak, iż mamy spore możliwości zarówno finansowe jak i w postaci zespołu profesjonalistów. Biblioteki w większości starają się własnymi siłami tworzyć i prowadzić różnego rodzaju szkolenia i kursy korzystając coraz chętniej z nauczania online. Przykładem może tu być Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, która na platformie Moodle (licencja Open Source) utworzyła Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji. Zamieszczono tam różne rodzaje kursów począwszy od komputerowych poprzez materiały konferencyjne, materiały do lekcji bibliotecznych, materiały dla bibliotekarzy (np. Szkolne Centrum Informacyjne, Opracowanie zbiorów, Gromadzenie i ewidencjonowanie materiałów bibliotecznych) po przysposobienie biblioteczne. Niektóre z kursów dostępne są dla wszystkich, którzy zalogują się jako goście, natomiast większość wymaga tzw. klucza dostępu, który otrzymuje się po rejestracji i zapisaniu na kurs. Ciekawym rozwiązaniem jest też serwis e-learningowy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego również przygotowany na bezpłatnej platformie Moodle. W ofercie kursów znajdziemy między innymi: Szkolenie biblioteczne, Korzystanie z czasopism elektronicznych, Wirtualne zasoby i inne. Kursy kierowane są dla użytkowników biblioteki, ale jednocześnie mogą stanowić źródło informacji

8 dla początkujących bibliotekarzy. Zaletą tych kursów jest dostęp dla wszystkich dzięki opcji logowania jako gość, ponadto są one bezpłatne. Oczywiście e-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy nie odnosi się tylko do szkoleń z zakresu tematyki bibliotecznej. Bibliotekarze mogą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe w każdej dziedzinie, która jest im potrzebna w pracy. Mogą to zatem być kursy dotyczące obsługi programów komputerowych takich jak Excel, Power Point, Corel Draw, kursy językowe czy też kursy z tworzenia zajęć online (np. kurs: Jak korzystać z platformy zdalnej edukacji w Bibliotecznym Centrum Zdalnej Edukacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej). Taka forma kształcenia posiada tę przewagę, ze uczestnicy szkoleń nie muszą być obecni fizycznie w określonym miejscu o określonej porze. Dodatkowo sami decydują kiedy się uczą a tempo przyswajania wiadomości jest indywidualnie dopasowane. Muszą jedynie przekonać się do tego systemu nauki, który z czasem stanie się powszechnym sposobem uczenia się i nauczania obok tych prowadzonych metodą tradycyjną. Przysposobienie biblioteczne w formie e-learningu Coraz większa liczba bibliotek naukowych korzysta z nowych form edukacji. E-learning jest z pewnością atrakcyjną formą kształcenia potencjalnych użytkowników. Biblioteki w coraz większym stopniu wykorzystują zdalne nauczanie do prowadzenia swoich szkoleń i kursów dla określonych grup klientów. Bibliotekarze najczęściej rozpoczynają swoją przygodę z e- learningiem od przygotowania kursu dla początkujących użytkowników biblioteki, dla studentów pierwszych lat, nazywanego najczęściej Przysposobieniem bibliotecznym a w tym wypadku E-przysposobieniem bibliotecznym. Wygląda to różnie. Niektóre biblioteki wykupują gotową platformę e-learningową z kursem a następnie wytypowane osoby do prowadzenia zajęć szkolą się w zakresie jego obsługi. Inne biblioteki starają się zrobić to we własnym zakresie powołując zespoły ludzi do zainstalowania platformy (często wybierane są platformy w tzw. wolnym oprogramowaniu), przygotowania treści zawartych w kursie i następnie administrowania tym kursem. W każdym z tych przypadków istnieje potrzeba podniesienia kwalifikacji zawodowych i dokształcenia się przez bibliotekarzy. Tworzenie,

9 aktualizacja i prowadzenie e-szkoleń adresowanych do użytkowników biblioteki musi być działaniem szczególnie przemyślanym i celowym, a więc nie może zabraknąć osób znających możliwości e-learningu i wiedzących jak skutecznie wykorzystywać tę metodę dla potrzeb edukacji różnych grup czytelników 6. Bibliotekarze w drodze samokształcenia, chcący podjąć się tworzenia szkoleń online powinni zatem zapoznać się ze standardami tworzenia zajęć online, standardami oceny kursów online jak i z kompetencjami potrzebnymi w tego typu nauczaniu. Standardy tworzenia zajęć online Ważnym aspektem tworzenia szkoleń online jest zawartość kursów. Aby powstał kurs kształcenia online konieczne jest bardzo precyzyjne i szczegółowe zdefiniowanie jego zawartości, a więc: treści, formy, stopnia trudności oraz rodzaju proponowanych zadań, ćwiczeń czy objaśnień. Konstruowanie materiałów dydaktycznych powinno polegać na zastępowaniu lub wspieraniu treści jak największą liczbą przykładów, schematów, rysunków i zadań do samodzielnego rozwiązania. Osoba ucząca się, szukająca rozwiązania problemu, stara się pozyskać w tym celu potrzebną wiedzę i jest to znacznie skuteczniejsze niż gdyby wpierw otrzymała zasób wiadomości do zapamiętania, a następnie próbowała je zastosować. Za M. Zając 7 można sformułować podstawowe zadania dla twórców materiałów do nauczania online: 1. Określenie celu dydaktycznego całego kursu oraz zadań szczegółowych, więc jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać student po ukończeniu kursu; 2. Odpowiedź na pytanie, jaki będzie sposób realizacji zamierzonego celu; 3. Ustalenie sposobu wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu oraz zakresu wymaganej wiedzy; 6 A. Śniechowska-Karpińska: E-learning jak jedna z metod edukacji użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki. W: 25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ; Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, czerwca Tryb dostępu: [20kwietnia 2009]. 7 M.Zając: Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online. E-mentor nr 6 (2004), s. 3.

10 4. Staranne przemyślenie i określenie struktury kursu podziału na mniejsze jednostki (moduły, lekcje), układu powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami bieżącego materiału a odwołaniem do wiedzy już posiadanej oraz podania dodatkowych informacji uzupełniających i poszerzających; 5. Przygotowanie właściwej treści wykładu, ilustracji, schematów, wykresów oraz tematów do dyskusji na forum; 6. Opracowanie zestawu pytań i zadań kontrolnych zarówno do samooceny jak i do oceny przez prowadzącego; 7. Przygotowanie materiałów pomocniczych słownik kluczowych pojęć, spis literatury podstawowe i uzupełniającej. Jak widać przygotowanie materiałów do zdalnego nauczania wymaga starannego i dokładnego przemyślenia wszystkich aspektów kursu podczas jego tworzenia. Wszystkie materiały powinny zawierać jak najwięcej zadań, przykładów, rysunków, które motywowałyby i aktywizowałyby uczącego się do nauki. Przygotowanie kursu online wymaga też znacznie większego nakładu czasu i pracy ze strony przygotowującego zajęcia. Niemniej jednak raz przygotowane starannie materiały znacznie ułatwiają prowadzenie zajęć przez Internet.. Dobry kurs e-learningowy standardy oceny kursów online Już teraz można stwierdzić, że e-learning odgrywa pozytywną rolę w procesie kształcenia, jednakże nadal w strefie sporów pozostaje kwestia jego jakości. Rodzi się, zatem pytanie, który kurs jest dobry a, który zły?. który będzie efektywny?, jak ocenić jakość poszczególnego kursu?. Niewątpliwie pytania te i wiele innych, związanych z jakością i oceną kursów na odległość, spowodowały potrzebę opracowania standardów oceny kursów online. Instytucją, która za cel postawiła sobie promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 8 jest Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego SEA. Stowarzyszenie to w 2007 roku rozpoczęło prace nad utworzeniem kryteriów oceny kursów e-learningowych. Do opracowania 8 SEA: Cele i zadania. Tryb dostępu: [ ].

11 kryteriów powołano cztery zespoły spośród członków SEA. Praca nad kryteriami odbywała się głównie w formie zdalnej na platformie Modle SEA. Zespół tworzył kierownik i 3-4 osoby współpracujące oraz konsultant, którym była osoba wcześniej zaangażowana w opracowanie metodyki tworzenia kryteriów. Dla każdego z zespołów utworzono obszary robocze, przypisując kierownikowi i konsultantowi role prowadzących) 9.O ostatecznym opracowaniu kryteriów i udostępnieniu ich do powszechnego użytku poinformowała Maria Zając na V ogólnopolskiej konferencji, Rozwój e- edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbyła się 22 listopada br. W Akademii Ekonomicznej Poznaniu. Kryteria oceny kursu internetowego -to rozbudowany zbiór kryteriów, dzięki którym każda zainteresowana osoba może kompleksowo ocenić znane jej kursy internetowe. Kryteria prezentowane są w czterech kluczowych obszarach - Organizacji kursu, Opracowania kursu, Prowadzenia kursu oraz Ewaluacji kursu 10. W kryteriach SEA przedmiotem oceny jest pojedynczy kurs internetowy (kurs online), czyli taki, w którym całość procesu kształcenia odbywa się w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu. Nie mają, więc one zastosowania np. do całego procesu zajęć realizowanych w formie mieszanej (komplementarnej, blended learning), ani do sytuacji, gdy określone formy e-learningowe służą uzupełnianiu zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie bezpośredniej. Mogą jednak one stanowić cenną wskazówkę, ułatwiającą dobre przygotowanie i przeprowadzenie ww. fragmentów procesu dydaktycznego. Za pomocą proponowanych kryteriów nie można także oceniać programów i realizacji e-learningowych szkoleń czy studiów, na które składa się więcej niż jeden kurs, jako całości, ale można ocenić indywidualnie każdy z kursów składowych. Jest to wręcz zalecane, gdyż taka kompleksowa ocena pomoże zapewnić jednolitą wysoką jakość proponowanych szkoleń lub studiów. Kryteria mają formę kwestionariusza z pytaniami, na które możliwe odpowiedzi to: "tak" (kryterium spełnione) lub "nie" (kryterium niespełnione). Dopuszczalna jest także odpowiedź "nie dotyczy", o ile w określonej realizacji 9 W. Zieliński: Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego - M. Dąbrowski, M. Zając (red.). W: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa. Materiały z IV ogólnopolskiej konferencji: Rozwóje-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym., Warszawa 2008, s SEA: Kryteria oceny kursu. Tryb dostępu: [ ].

12 kursu dane kryterium nie ma zastosowania. W obecnej wersji kryteriów SEA pytaniom w kwestionariuszu nie przypisano żadnych wag ani nie ustalono żadnej granicy, co do liczby odpowiedzi "tak", poniżej której kurs nie może być uznany za jakościowo dobry. Przyjęto, że każde z pytań wskazuje na istotny czynnik wpływający na jakość kursu internetowego. Ewentualne, wynikające ze specyfiki danego kursu ustalenie hierarchii ważności lub minimalnej liczby kryteriów koniecznych do spełnienia pozostawiono dokonującemu samooceny 11. Niewątpliwie takie narzędzie w obliczu coraz szerszego zastosowania e- learningu w edukacji jest potrzebne. Pytania o jakość kursów e-learningowych pojawiają się coraz częściej. Te osoby, które podejmują wyzwanie e-nauczania powinny kierować się właśnie takimi wytycznymi, dzięki którym same mogą zweryfikować jakość swojego kursu, a w rezultacie dążyć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie tworzenia zajęć online. Kompetencje nauczycieli w kształceniu na odległość Oprócz standardów technicznych i komunikacyjnych, oprócz wytycznych dla stworzenia dobrego kursu e-learningowego pozostaje niewątpliwie bardzo ważny obszar czynnika ludzkiego. Warto, zatem i na tym polu określić standardy i kompetencje osób prowadzących kursy a więc nauczycieli. Nowoczesne formy kształcenia związane z edukacja na odległość wcale nie eliminują nauczyciela z procesu kształcenia. Zmienia się jednakże podejście do tej roli. Przestaje być on jedynym źródłem informacji, stosując w nauczaniu model podający. Wręcz przeciwnie staje się przewodnikiem, doradcą, pomocnikiem osoby uczącej się, a w swojej pracy stosuje model nauczania poszukującego. Ten model opiera się na istotnej zmianie funkcji pełnionych dotychczas przez prowadzących zajęcia, również bibliotekarzy pracujących ze studentami, gdyż kształcenie zdalne stanowi szczególne wyzwanie. Osoba nauczając przestaje być centralną postacią procesu nauczania. Staje się konsultantem i animatorem. Pozostaje jednak nadal jednostką oceniającą, sprawdzającą poziom zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności. Zmienił się tylko sposób egzekwowania wiedzy i oceny. Dodatkowo ogromny 11 Tamże.

13 nacisk kładzie się na umiejętności tworzenia wartościowych materiałów edukacyjnych i ciągły proces ich aktualizowania, sprawdzania, modyfikowania i poszerzania o nowe wiadomości. To pokazuje o ile więcej pracy i czasu trzeba włożyć w przygotowanie takich zajęć w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym Konieczne są również nowe umiejętności wynikające ze specyfiki komunikacji online. Te wszystkie czynniki pokazują jak istotne jest określenie kompetencji osób podejmujących wyzwanie projektowania, prowadzenia i oceniania w edukacji na odległość. Istnieją pewne stałe cechy niezbędne do podjęcia się kształcenia zdalnego. Są to między innymi: kompetencje techniczne i lingwistyczne, kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, kompetencje medialne, kompetencje autoedukacyjne (związane z rozwojem zawodowym) i inne 12. Istota tych kompetencji znacznie wzrasta wobec faktu, że są one wykorzystywane w szczególnych warunkach: odległość w przestrzeni, brak wizji, ograniczenie do warstwy werbalnej komunikatu, duża szybkość przekazu, liczne zakłócenia wynikające z niedoskonałości narzędzia i/lub użytkownika). Pośrednictwo platformy pozbawia prowadzącego prawie wszystkich pozawerbalnych narzędzi stymulowania psychoemocjonalnego, jak również informacji zwrotnych o skuteczności zastosowanych narzędzi. Niemniej, prowadzący w systemie online, mimo braku bezpośredniego kontaktu oraz braku w nim elementów komunikowania się niewerbalnego (mimiki, języka ciała) musi umieć właściwie i szybko reagować na różnego rodzaju sytuacje problemowe, które mają miejsce podczas trwania zajęć i skutecznie je rozwiązywać. Zdefiniowanie w sposób uniwersalny kompetencji nauczycieli, umożliwi im samoocenę w zakresie realizowania tej formy edukacji. Nie każdy, bowiem może czuć się na siłach, aby sprostać takim wymaganiom. Niemniej jednak, dążąc do wysokiej jakości kształcenia na odległość wydaje się oczywiste, iż ustalenie standardów dotyczących kompetencji nauczycieli gwarantuje odpowiedni poziom przygotowania ich do tego typu nauczania. 12 Por. M. Zając, W. Zawisza: O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online. E- mentor, nr 2 (2006).

14 Podsumowanie Nowoczesne technologie w kształceniu akademickim oraz pojawienie się nowych form komunikowania oraz dostępu do informacji spowodowało, że biblioteka uczelniana coraz częściej postrzegana jest jako centrum zasobów edukacyjnych, jako aktywna instytucja wspomagająca proces kształcenia. Szeroko rozumiany e-learning staje się nieodłączną metodą wspierania zajęć tradycyjnych, formą uzupełniania procesów kształcenia, formą doskonalenia zawodowego pracowników czy organizacji zajęć wirtualnych w ramach różnych projektów. Metody i narzędzia komunikowania się w e-learningu dają ogromną szansę na indywidualizację procesu kształcenia, pozwalają na szybki i precyzyjny dostęp do wiedzy, zmniejszają koszty nauki, usamodzielniają uczących się, jednocześnie umożliwiając im stałą kontrolę postępów w nauce. Standaryzacja kształcenia zdalnego na wielu płaszczyznach gwarantuje coraz wyższą jakość proponowanych zajęć kursów. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy z wykorzystaniem e-learningu gwarantuje im dodatkowe doświadczenie zanim zaczną oni samodzielnie przygotowywać szkolenia online. Obszar zastosowań edukacji online systematycznie się powiększa zarówno w zakresie poszerzania oferty dydaktycznej jak i wspierania tradycyjnych form kształcenia. Można się, zatem spodziewać, że w najbliższych latach e-learning będzie coraz częściej wykorzystywany przez biblioteki naukowe zarówno jako sposób na samodoskonalenie zawodowe bibliotekarzy jak i nowoczesna metoda prowadzenia zajęc dla określonych grup użytkowników. Bibliografia: 1. SEA: Cele i zadania. Tryb dostępu: 2. SEA: Kryteria oceny kursu. Tryb dostępu: [ ]. 3. Śniechowska-Karpińska A.: E-learning jak jedna z metod edukacji użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki. W: 25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ; Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, czerwca 2006.

15 Tryb dostępu: [20kwietnia 2009]. 4. Skrzydlewski W., Kuźmicz K., Michalak A.: Wybrane aspekty e-learningu W. Strykowski (red.). W: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Poznań 2006, s Wodecki A.: Po co e-learning na uczelni? - M. Dąbrowski, M. Zając (red.). W: E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji: Rozwóje-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa 2006, s Wołodko A., Bednarek-Michalska B.: Bibweb i Ikonka dwa projekty - rządowy i bibliotekarski. Poradnik Bibliotekarza, nr 9 (2004), s.8. 7.Zając M.: Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online. E-mentor nr 6 (2004), s Zając M. :E-learning szansa czy utrudnienie W. Strykowski (red.) W Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Poznań, 2006, s Zając M., Zawisza W.: O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online. E-mentor, nr 2 (2006). Zieliński W.: Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego - M. Dąbrowski, M. Zając (red.). W: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa. Materiały z IV ogólnopolskiej konferencji: Rozwóje-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym., Warszawa 2008, s. 107.

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wirtualny świat Świat wirtualny, stworzony przy pomocy technologii informacyjnych, angażuje coraz skuteczniej

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kursów online

Ocena jakości kursów online Ocena jakości kursów online Kryteria Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego Wojciech Zieliński Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Cele prezentacji Przedstawienie prac prowadzonych przez SEA nad

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni?

ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni? ILONA BICZEWSKA Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni? Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością pod redakcją pod red. dr Marka Salerno-Kochana Kraków

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia kursów e-learningowych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 164 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych

Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Kinga Dobrowolska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Ewa Matczuk, Politechnika Lubelska Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Dr Anna Rybak Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyki i Informatyki aniar@ii.uwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4

E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4 Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia Organizator projektu/ Projektodawca (nazwa szkoły/placówki, instytucji, organizacji,

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221,

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów

Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów Temat szkolenia: Web 2.0 w bibliotece szkolnej centrum informacyjnym dla uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA 2012 Wydanie

Bardziej szczegółowo