Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44"

Transkrypt

1 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości zamówienia poniŝej równowartości kwoty EURO) na realizację zadania: System informatyczny do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Znak postępowania: ZP/PN/177/2010/WIN Wrocław, dnia 13 października 2010r. ZP/PN/177/2010/WIN

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego ( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniŝej równowartości EURO ) na: System informatyczny do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego Urzędu Miejskiego Wrocławia znak postępowania - ZP/PN/177/2010/WIN Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale takŝe ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczących realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 13 października 2010 r., zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych a takŝe na stronie internetowej Zamawiającego: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - przy al. M. Kromera 44, I piętro. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1/ Wrocław Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji): Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia al. Kromera 44, I piętro, pokój Wrocław tel. (071) , fax. (071) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie poniŝszego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty ZP/PN/177/2010/WIN 2

3 2. Przedmiotem zamówienia jest wdroŝenie systemu informatycznego słuŝącego do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego w celu wspierania realizacji efektywności i jakości usług Urzędu Miejskiego Wrocławia. 3. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 1) zaprojektowanie i wdroŝenie systemu informatycznego typu Call Center opartego na protokole VOIP do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego w Urzędzie Miejskim Wrocławia (dalej: System Informatyczny) oraz rozbudowie istniejącego systemu telefonii VoIP o dodatkowe telefony IP. 2) zrealizowanie łącza SIP do dotychczasowego dostawcy usług głosowych Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń wymaganych do jego realizacji. 3) udzielenie licencji Zamawiającemu na korzystanie z Systemu Informatycznego na warunkach wskazanych w 5 Umowy oraz przeprowadzenia szkoleń z obsługi i korzystania z Systemu Informatycznego na warunkach opisanych w 4 Umowy a takŝe na świadczeniu usług serwisowych (serwis naprawczy) na zasadach opisanych w 9 Umowy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zostały określone w Projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) a w szczególności w Załączniku nr 1 do Projektu umowy. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zapewnienia naprawy/usunięcia usterki, wymiany uszkodzonego elementu systemu i przywrócenia pełnej jego sprawności i funkcjonalności w terminach: a) do 1 (jednego) dnia kalendarzowego usterki i awarie powodujące zatrzymanie pracy systemu; b) do 4 (czterech) dni kalendarzowych usterki i awarie nie powodujące zatrzymania pracy systemu. 2) Zapewnienia stałej moŝliwości zgłaszania problemów faxem i e mailem w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, od poniedziałku do piątku, z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuŝszym niŝ 1 (jedna) godzina. 3) Na dostarczany System Informatyczny Wykonawca udzieli gwarancji w zakresie części i robocizny na okres co najmniej 24 miesięcy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4) Wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust.4 ustawy Pzp). IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2013r. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; ZP/PN/177/2010/WIN 3

4 b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, odpowiadające warunkom opisanym w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1 niniejszej SIWZ jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe: 1) w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykonał z naleŝytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie: a) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wdroŝeniu systemu typu contact center integrującego co najmniej i moduły zapowiedzi głosowych IVR oraz moŝliwość nagrywania rozmów w zakresie wsparcia infolinii, o wartości ww. usługi na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto; oraz b) co najmniej 1 (jedną) usługę polegająca na wdroŝeniu systemu informatycznego zintegrowanego z obsługującym co najmniej 500 (pięciuset) uŝytkowników systemem telekomunikacyjnym opartym o telefonię IP, o wartości ww. usługi na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto. 2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje: a) co najmniej 1 (jedną) osobą (Project Managerem) posiadającą doświadczenie w zakresie implementacji systemu teleinformatycznego wykonanego dla jednostki (przedsiębiorstwa) zatrudniającej co najmniej 500 osób; oraz b) co najmniej 2 (dwoma) osobami posiadającymi certyfikat kwalifikacji inŝynierskich producenta oferowanego sprzętu stopnia najwyŝszego w ścieŝce certyfikacji danego producenta, z których co najmniej 1 (jedna) posiada ponadto certyfikat co najmniej specjalisty w kategorii telefonii IP producenta oferowanego sprzętu w zakresie instalacji i konfiguracji tego sprzętu. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp). ZP/PN/177/2010/WIN 4

5 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: - w formie oryginału: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, ( 6.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), z wyjątkiem sytuacji odnoszącej się do pisemnych zobowiązań oraz kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, a takŝe kopii dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 3. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego powyŝej warunku wiedzy i doświadczenia (Dział VII pkt. 2 ppkt. 1 lit. a i b), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, dokładnie opisanego przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców, 4. dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi, o których mowa w pkt 3 powyŝej, zostały wykonane naleŝycie, 5. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu (dot. pkt 3) innego podmiotu - dołączy w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia (w formie oryginału). UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoŝy w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyŝej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 6. wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego powyŝej warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 7. w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (dot. pkt 6) innego podmiotu dołączy w szczególności pisemne ZP/PN/177/2010/WIN 5

6 zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia (w formie oryginału). 8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; UWAGA: Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złoŝyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy, chyba, Ŝe inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. B. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817). 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt A)8 powyŝej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o których mowa w pkt B)1 powyŝej, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 1 powyŝej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. C. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ZP/PN/177/2010/WIN 6

7 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złoŝyć samodzielnie dokument wymieniony w dziale VIII pkt A)8 SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w Dziale VIII pkt A)1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w Dziale VIII pkt A) 2 Wykonawcy mogą złoŝyć: a) wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; albo b) odrębnie tj.: podpisane przez kaŝdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub kaŝdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu. 5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złoŝyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A)3 A)7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące kaŝdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy (np. w przypadku kopii Wykazu usług, na które składają się doświadczenia dwóch lub więcej Wykonawców kopia Wykazu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których doświadczenia zawarte są w Wykazie), chyba Ŝe taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. D. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 2. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złoŝenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). ZP/PN/177/2010/WIN 7

8 IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Piotr Schmidt - al. M. Kromera 44, Wrocław, pok Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem: ZP/PN/177/2010/WIN. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 2. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem. JeŜeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. ZastrzeŜona powyŝej w pkt 3 forma nie dotyczy dokumentów, które podlegały będą ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wezwani Wykonawcy, podlegają złoŝeniu w formie określonej w 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. NiezłoŜenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, iŝ nie doszło do ich złoŝenia. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 5. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ: 1) wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie lub faksem na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle niezwłocznie, lecz nie później niŝ na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) jeŝeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) przedłuŝenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 4) jeŝeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków niezbędny okaŝe się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 6. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 8. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 9. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaŝe się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano ZP/PN/177/2010/WIN 8

9 specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty naleŝy podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) podać cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Podana w Formularzu oferty cena netto nie ulegnie zmianie i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zaleŝności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 8. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niŝ PLN. 9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leŝy po stronie Wykonawcy. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych Zasadą jest, Ŝe zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. XI. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego rangą: Cena ofertowa % 2. Oferta o najniŝszej cenie uzyska 100 punktów, pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniŝszego wzoru: Cn Wc = Co gdzie: W Wc - wartość punktowa Cn - najniŝsza cena w zbiorze ofert waŝnych Co - cena ocenianej oferty W - waga kryterium = Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złoŝona przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. ZP/PN/177/2010/WIN 9

10 4. Jeśli nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Ofertę sporządza się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski). 6. Oferta nie powinna zawierać Ŝadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów naleŝy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem, co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpis i pieczątka imienna osoby podpisującej ofertę). W przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upowaŝnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika. 9. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upowaŝnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Wykonawca ten winien załączyć do oferty odpis z ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik - równieŝ pełnomocnictwo, b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 13. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty (zgodny co do treści z Załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w Dziale VIII SIWZ; 3) pełnomocnictwo (jeŝeli dotyczy). 14. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 muszą być sporządzone ściśle i zgodnie z treścią załączonych wzorów. ZP/PN/177/2010/WIN 10

11 15. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniŝszego wzoru: ZP/PN/177/2010/WIN System informatyczny do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44, pok. 135 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT godz Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyŝej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 17. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. 20. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 21. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 22. W przypadku zastrzeŝenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę naleŝy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wniesienia wadium w obcej wymienialnej walucie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości przez cały okres związania ofertą (30 dni), uwzględniając wahania kursu walut. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w kaŝdej z dopuszczalnych form) moŝe być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iŝ łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium naleŝy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 4. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ZP/PN/177/2010/WIN 11

12 - dla podmiotów krajowych: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław, ul. Rynek 9/11, Wrocław nr ; - dla podmiotów zagranicznych: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław, ul. Rynek 9/11, Wrocław kod swift: WBKPPLPR, nr iban: PL ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 5. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancje i poręczenia naleŝy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, Wrocław i zdeponować w Likwidaturze Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji naleŝy przesłać na adres: Kasa Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Sukiennice 10, Wrocław, pok. nr Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w kaŝdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie). 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający nie później niŝ na 7 dni przed upływem waŝności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłuŝenia waŝności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty ZP/PN/177/2010/WIN 12

13 najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. Odmowa wyraŝenia zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą powoduje, iŝ Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 5. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych, Wrocław al. M. Kromera 44 pok. 136 (I piętro) nie później niŝ do 21 października 2010r. do godz Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złoŝenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2010r. o godz w Urzędzie Miejskim Wrocławia w budynku przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu, w sali nr 216, piętro II. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaŝe informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. ZP/PN/177/2010/WIN 13

14 9. Informacje o których mowa w pkt. 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŝe w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a takŝe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium opisane w dziale XI. 2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty oraz informację o powyŝszym zamieści na stronie internetowej a takŝe na tablicy ogłoszeń. 3. Po upływie terminu na wpłynięcie odwołań Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Termin podpisania umowy nie moŝe być krótszy niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2 ppkt 1 lit a) oraz pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyŝej, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 5. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Wykonawca najpóźniej w chwili podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikaty osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, poświadczające, iŝ osoby te posiadają kwalifikacje opisane w Dziale VII pkt 2 ppkt 2 niniejszej SIWZ (tj. dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie implementacji systemu teleinformatycznego wykonanego dla jednostki (przedsiębiorstwa) zatrudniającej co najmniej 500 osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji inŝynierskich producenta oferowanego sprzętu stopnia najwyŝszego w ścieŝce certyfikacji danego producenta, z których co najmniej 1 (jedna) posiada ponadto certyfikat co najmniej specjalisty w kategorii telefonii IP producenta oferowanego sprzętu w zakresie instalacji i konfiguracji tego sprzętu. JeŜeli Wykonawca nie dostarczy powyŝszych dokumentów Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz na podstawie art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp zatrzyma wadium. 7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 8. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złoŝenia oferty, ma prawo Ŝądać, przed zawarciem ZP/PN/177/2010/WIN 14

15 umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki jeŝeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych). XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH DO UMOWY Zamawiający informuje, iŝ przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŝej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: a. zachodzi konieczność zmiany harmonogramu lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie moŝna było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; b. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; c. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; d. zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: moŝliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niŝ wskazany w ofercie Wykonawcy, a takŝe moŝliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; e. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego; f. w innych sytuacjach, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umoŝliwiłyby dopuszczenie innej oferty niŝ ta, która została pierwotnie dopuszczona; g. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyŝej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŝnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Ustala się, iŝ nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. ZP/PN/177/2010/WIN 15

16 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyŝej). 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyŝej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyŝej). 11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane pisemnie. 12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 13. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 11 i 12 powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 17. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za ZP/PN/177/2010/WIN 16

17 pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŝe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 24. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Wrocław, dnia 13 października 2010r. Zatwierdzam: Z up. Prezydenta GraŜyna Matuszewska Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz oferty; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - Wykaz usług; Załącznik nr 5 - Wykaz osób; Załącznik nr 6 - Projekt umowy wraz z załącznikami. ZP/PN/177/2010/WIN 17

18 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka wykonawcy)* NIP... Regon... Nr rachunku bankowego ( w celach rozliczeniowych)... Adres do korespondencji... nr telefonu i faksu... Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym ( imię i nazwisko, nr telefonu i faksu)... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oznaczonego symbolem ZP/PN/177/2010/WIN na System informatyczny do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego Urzędu Miejskiego Wrocławia., w którym Zamawiającym jest: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia składam niniejszą ofertę i oświadczam: 1) występuję w niniejszym postępowaniu jako osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / konsorcjum***; 2) niniejszą ofertę podpisuję jako osoba do tego upowaŝniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/ odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z KRS***; 3) zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 4) uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 5) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 6) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 7) akceptuję treść Projektu umowy, 8) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę: całkowitą brutto ** złotych... (słownie:...) stawka podatku VAT w wysokości...%, całkowitą netto ** złotych... (słownie:...) w tym: Wynagrodzenie za wdroŝenie systemu brutto złotych**... netto złotych**... ZP/PN/177/2010/WIN 18

19 Wynagrodzenie dostarczony sprzęt Wynagrodzenie za licencję za brutto złotych**... brutto złotych** netto złotych**... netto złotych** Wynagrodzenie za wsparcie oprogramowania przez producenta oprogramowania przez 2 lata Wynagrodzenie za serwis naprawczy świadczony przez Wykonawcę przez okres 8 kwartałów... brutto złotych**... brutto złotych**... netto złotych**... netto złotych** ) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać siłami własnymi w całości/ lub powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej (następujących) części zamówienia****: zakres zamówienia:... 10) najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię certyfikaty dla osób wyznaczonych do realizacji zamówienia o których mowa w Dziale XVII pkt 6 SIWZ, poświadczające, iŝ osoby te posiadają kwalifikacje opisane w dziale VII pkt 2 ppkt. 2 lit b niniejszego SIWZ; 11) w przypadku zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia, najpóźniej z chwilą dokonania przedmiotowej zmiany, przedstawię dokumenty poświadczające, iŝ ww. osoba/y zastępujące, posiadają doświadczenie i kwalifikacje co najmniej odpowiadające wymogom opisanym w Dziale VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania; 12) jestem świadom, iŝ w przypadku niedopełnienia przeze mnie obowiązku, o którym mowa w pkt 10 niniejszego Formularza ofertowego, Zamawiający uzna, Ŝe uchlam się od podpisania umowy i zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 13) jestem świadom, Ŝe w przypadku niedopełnienia przeze mnie obowiązku, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Formularza ofertowego, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy; 14) integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki: a)... b)... c)... d)... e)... * W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, naleŝy wpisać wszystkie ww. podmioty i wszystkie dotyczące ich dane. ** wszystkie ceny proszę podać z dokładnością do grosza tzn. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku *** wykreślić niewłaściwe ****wpisać właściwą informację miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby upowaŝnionej ZP/PN/177/2010/WIN 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Niniejszym oświadczam, iŝ spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania na System informatyczny do zarządzania i obsługi ruchu telefonicznego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Znak postępowania: ZP/PN/177/2010/WIN. Prawdziwość powyŝszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna osoby upowaŝnionej * niepotrzebne skreślić ZP/PN/177/2010/WIN

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2012-11-23 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Dostawa materiałów promocyjnych Poprawy Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Budowa zapasowego centrum ITS, znak postępowania: CUI/ZP/PN/30/2015 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Dostawa wraz z wdrożeniem Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Strona 1 Wrocław: Szkolenie z zakresu Zaawansowana obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 338292-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

z zamontowanym silnikiem zaburtowym o mocy KM i zamontowanym wyposaŝeniem

z zamontowanym silnikiem zaburtowym o mocy KM i zamontowanym wyposaŝeniem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa specjalistycznej łodzi ratunkowej z silnikiem Numer ogłoszenia: 372316-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1.

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1. Strona 1 z 5 Wrocław: Druk papieru firmowego, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń oraz wykonanie identyfikatorów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 266020-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Sadkowice Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice tel./fax: 468156191 www.gminasadkowice.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie Wrocław: Usługa publikacji - wydanie leksykonu architektury Wrocławia Numer ogłoszenia: 258977-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowo zakres poszczególnych szkoleń określono w Opisie

zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowo zakres poszczególnych szkoleń określono w Opisie Wrocław: Usługi w zakresie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy Numer ogłoszenia: 135909-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo