Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012

2 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 1.1. Idea aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem kształcenia na odległość Problematyka związana z aktywizacją osób niepełnosprawnych, jest powszechnie znana i badana na całym świecie [1-4]. Głównym celem programów badawczych jest problem dydaktyki, dotarcia do osoby niepełnosprawnej, czy stworzenia narzędzi i programów nauczania ułatwiających osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w procesie nauczania. Zadaniem jakie stawiali sobie twórcy projektów, było zdefiniowanie roli jaką może odegrać e-learning, budowa osoby nauczyciela prowadzącego kurs (być może powinna być to również osoba niepełnosprawna), wybraniu formy uczestnictwa w organizowanych zadaniach przez osobę niepełnosprawną oraz zaproponowaniu narzędzi. Autorzy, bazując na zdobytych wcześniej doświadczeniach oraz badaniach przeprowadzonych w innych krajach, postanowili skupić się na aktywowaniu osób niepełnosprawnych i wybrania przez nie formy pracy zawodowej. Skupiono się w szczególności nad problematyką doboru narzędzi wspomagających proces nauczania. Użyteczność technologii informatycznych i nowych rozwiązań komunikacyjnych, szczególnie Internetu, w życiu jaki i w przypadku kształcenia zdalnego na duże odległości jest nieunikniony. Dostępność platform umożliwiających wprowadzenie studentów w tryb nauczania zdalnego jest na chwile obecną mnoga. Powodem wzrostu zainteresowania technologią nauczania na odległość jest rozwijający się przez lata system systemów informatycznych, mediów elektronicznych, same zmiany industrialne otoczenia człowieka zawierające modne gadżety w postaci kiosków internetowych, łącz bezprzewodowych czy super nowoczesnych pracowni komputerowych. Wymienione powyżej korzyści płynące z technologicznie zmieniającego się świata są jednak przynajmniej częściowo wykluczone dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień można spotkać się z głosami zamieszczanymi na popularnych forach internetowych, badaniach czy dyskusjach z osobami niepełnosprawnymi, że problem wykluczenia lub marginalizacji osób niepełnosprawnych z życia społecznego a tym bardziej

3 zawodowego jest wciąż powszechny. Powszechne szkolnictwo skupia się na nadawaniu kwalifikacji w wymaganym kierunku, nie posiada jednak możliwości na skupieniu procesu nauczania na osoby niepełnosprawne [3]. Ważnym aspektem badawczym, poznawczym i wdrożeniowym jest zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych i budowanie struktur umożliwiających integrację społeczną z osobami w pełni sprawnymi zarówno na rynku kształcenia jak i rynku pracy [5-8]. Analizując rynek dotychczasowych prac nad problematyką dostępności informacji, nauki i pracy dla wszystkich (również dla osób nie będących w pełni sprawnymi) można wspomnieć o wybranych kilku z kilkudziesięciu projektów funkcjonujących na świecie badających rynek, analizujących i udostępniających rozwiązania technologiczne i społeczne: A-Prompt, Section 508, Elearningmag, ADL-net [9-12] Platforma e-learningowa założenia projektowe W ramach prac nad opracowaniem modelu wdrożeniowego platformy e-learningowej, bazując na najnowszej dostępnej wersji Moodle stworzono pierwowzór w pełni funkcjonalnej platformy e-learningowej. Platforma jest poddawana ciągłym modyfikacjom i wzbogacana o zdobywane doświadczenia. Całość można odnaleźć pod adresem: Poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu z menu logowania do platformy (Rys. 1.1 ): Rys Strona główna stworzonej platformy e-learningowej. Źródło: opracowanie własne.

4 Punktem wyjścia do prac nad platformą e-learningową jest podanie definicji tego pojęcia. Jednak termin ten jest różnorako rozumiany. O e-learningu mówi się między innymi jako formie: e-learning Studiowania za pośrednictwem Internetu, które może odbywać się w dowolnym miejscu, czasie i tempie; e-learning Metodzie nauczania wykorzystującej sprzęt i programy multimedialne oraz inne media elektroniczne; e-learning Kształcenia na odległość przy pomocy Internetu; e-learning Elektronicznego wspomagania i uzupełniania zdobytej w sposób tradycyjny wiedzy; e-learning Uczenia się przy pomocy platform edukacyjnych. Obecnie istnieje kilka standardów opisujących, jak powinien wyglądać kurs oraz w jaki sposób powinny być wymieniane informacje pomiędzy kursem a obsługującym go systemem informatycznym. Najnowsze systemy informatyczne klasy LCMS (ang. Learning Content Management System) gwarantują obsługę kursów zgodnych ze standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej, co wydatnie obniża koszt wytworzenia i obsługi takich kursów. Systemy takie umożliwiają przechowywanie i publikowanie treści dydaktycznej oraz zarządzanie nią w postaci multimedialnych kursów (moduł CMS Course Management System), organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów studenta, zapisywanie na kursy i kontrolowanie dostępu do nich oraz dostarczają rozbudowane mechanizmy raportowania (moduł LMS Learning Management System). Ważną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura, dzięki czemu mogą one odpowiadać na indywidualne potrzeby autorów treści dydaktycznej, nauczycieli oraz studentów. Systemy te dostarczają także zestawu narzędzi umożliwiających komunikację uczestnikom szkolenia (Rys. 1.2.)[13].

5 Rys.1.2. Schemat systemu LCMS. Źródło: [13]. Takim zintegrowanym pakietem jest system Moodle, który jest przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet Moodle darmowy pakiet usług platformy e-learningowej Jednym z najbardziej popularnych systemów e-learning LCMS jest Moodle. Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment(modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). System ten jest alternatywą dla komercyjnych firmowych rozwiązań e-learningu online i jest dystrybuowany za darmo na zasadach licencji open source (zgodnie z licencją GNU). Każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany. Modułowa budowa Moodle a czyni łatwym tworzenie kursów i dodawanie do nich treści, co wspiera zaangażowane uczenie się uczestników. Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej, zaś autorem platformy jest Martin Dougiamas, który nadal przewodzi całemu projektowi [13].

6 Moodle (wym. mudl) jest pakietem programów przeznaczonym do tworzenia kursów internetowych oraz stron www; Moodle jest dostępny za darmo jako wolne oprogramowanie; Moodle będzie działał na każdym komputerze, na którym działa PHP, będzie też współpracował z wieloma typami baz danych (w szczególności MySQL); Moodle został zaprojektowany po to, aby wspierać proces nauczania uczenia się. Ludzie uczą się najlepiej wówczas, gdy wchodzą w interakcję z materiałem, który przyswajają. Struktura Moodle opiera się na modułach. Budowa modułowa pozwala łatwo odszukać kod programu odpowiedzialny za prawidłowe działanie odpowiedniej części serwisu. Taka dostępność i przejrzystość pozwala na sprawną modyfikację kodu i daje możliwości szybkiego rozszerzenia systemu. Poszczególne moduły umożliwiają przykładowo [13]: tworzenie zadań dla studentów oraz ich ocenę przez nauczyciela (moduł zadań); przygotowanie składowej głosowania, na które mogą podawać odpowiedzi uczestnicy kursu (moduł wyboru); uruchomienie forum dyskusyjnego z elementami zarządzania wiadomościami, na które mogą odpisywać nauczyciele oraz osoby szkolące się (moduł forum); dołączenie do szkolenia quizu zawierającego obok pytań tekstowych także grafikę; element ten umożliwia automatyczne ocenianie i wykorzystanie predefiniowanych w systemie podstawowych form pytających np. prawda fałsz, pytanie otwarte, podaj prawidłową odpowiedź z listy (moduł quizów). Budowę modułową platformy Moodle obrazuje poniższy schemat (Rys. 1.3.).

7 Rys.1.3. Schemat modułowej budowy systemu Moodle. Źródło: [13]. Moodle udostępnia wiele sposobów interakcji prowadzącego kurs ze studentami. Interakcja taka może dokonywać się za pomocą [14]: materiałów statycznych: strony tekstowe, strony internetowe, odnośniki do dowolnych zasobów znajdujących się w Internecie, pliki multimedialne, etykiety służące do wyświetlania tekstów i elementów graficznych; elementów interaktywnych: zadania, które można przesłać nauczycielowi do sprawdzenia, głosowanie, dziennik, lekcja, quiz, ankieta; elementów interaktywnych wspomagających komunikację między uczestnikami kursu (czaty, fora dyskusyjne, strony wiki, słowniki pojęć czy warsztaty). Podczas prac nad tworzeniem platformy zaczęto zadawać sobie coraz więcej pytań odnośnie jej funkcjonalności oraz proponowanej zawartości merytorycznej. By nie przyjmować założeń odgórnie postanowiono przebadać wybraną grupę użytkowników portali dotyczących osób niepełnosprawnych, które to deklarowały się jako osoby niepełnosprawne. Badaniem poddano 160 internautów, przesyłając na ich adres owy krótką ankietę. W ankiecie zawarto pytania dotyczące m.in. aktywności zawodowej, rodzaju niepełnosprawności, wymaganym stanowiskiem pracy (przez wzgląd na niepełnosprawność czy zainteresowań związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskano 46 odpowiedzi zwrotnych (w postaci wypełnionej kompletnie ankiety).

8 Jednym z przykładów otrzymanych odpowiedzi jest wybór dotyczący pytania Czy tworzone w PSW studia wykorzystujące jako technikę nauki formę e-learning, wydają się Państwu atrakcyjne z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej?. Wskazane odpowiedzi w postaci wykresu przedstawiono na Rys Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, że propozycja studiów zdalnych jest niezwykle atrakcyjna. 100,0% 0,921 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% tak 0,527 Czy studia zdalne są atrakcyjne? Czy ankietowani chcieliby podjąć takie studia? 0,079 nie 0,473 Rys.1.4. Atrakcyjność studiów zdalnych w ocenie osób niepełnosprawnych. Źródło: opracowanie własne. Analizując Rys można po części stwierdzić, że powodem atrakcyjności studiów może być aktywność technologiczna pośród osób badanych co można uznać za ogromny pozytyw. Z drugiej strony społeczne uwarunkowania powodujące wykluczenie (wręcz izolację) na drodze do wyższych poziomów edukacji skłania osoby niepełnosprawne do poszukiwania alternatywnych źródeł podnoszenia kwalifikacji. Drugą część Rys stanowi zebranie procentowe odpowiedzi na pytanie Czy chcieli by Państwo podjąć takie studia? (w zamyśle autorów chodzi o studia zdalne). Na pierwszy rzut oka widać, że mimo wysokiej atrakcyjności tej formy kształcenia, jedynie niecałe 53% respondentów deklaruje teoretyczną chęć przystąpienia do tego typu studiów. Sytuacja wyjaśnia się po analizie innego pytania ankietowego dotyczącego aktywności zawodowej (Rys. 1.5). Okazuje się bowiem, że ponad 55% osób badanych jest już aktywnych zawodowo. W tym punkcie analizy można się dopatrywać sceptycznego podejścia do kontynuacji nauki i/lub podnoszenia kwalifikacji.

9 Zadowalające jednak jest to (uogólniając arytmetycznie), ze z całego ogółu osób aktywnych zawodowo, przynajmniej 4% chce kontynuować naukę we wskazanej formie. 60,00% 0,552 50,00% 0,448 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% aktywny zawodowo uczący się Rys Aktywność zawodowa respondentów w badaniu ankietowym. Źródło: [15]. Nasuwa się zatem pytanie sformułowane przez autorów: W jakim kierunku powinny podążać dalsze działania związane z ukierunkowywaniem osób niepełnosprawnych na formę nauczania zdalnego jako przeciwdziałanie społecznej i technologicznej izolacji?. Czy zatem wymienione na wstępie problemy dadzą się w racjonalny sposób pokonać? W trakcie przeprowadzanej ankiety zadano pytanie z zakresu nauk Inżynieryjnych Czy byli by Państwo zainteresowani kursem związanym z programowaniem sterowników PLC? (wykorzystywanych powszechnie w branży związanej z automatyką przemysłową i AGD). Zebrane odpowiedzi respondentów przedstawiono na Rys Pytanie to zostało zadane celu zainteresowania respondentów kursami inżynieryjnymi. W odróżnieniu od zainteresowań (najwięcej odpowiedzi za osiągnęły aplikacje graficzne - 44,7%) oraz sugerowanego wg respondentów możliwości zatrudnienia (najwięcej odpowiedzi za osiągnęło pytanie dotyczące tworzenia aplikacji WWW 44,7%). Można wyciągnąć wniosek, że aplikacje wysoko technologiczne (w tym programowanie) wydaje się zbyt trudne. Mimo to ponad 32% respondentów wyraziło zainteresowanie tematyką programowania. Jest to relacja adekwatna do zainteresowań studentów pełno sprawnych (Rys. 1.6).

10 70,00% 0,685 60,00% 50,00% 40,00% 0,315 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% tak nie Rys Zainteresowanie respondentów nauką programowania. Źródło: opracowanie własne. Jak pokazano powyżej istnieje zapotrzebowanie rynku na kształcenie zdalne osób niepełnosprawnych. Podejmowane obecnie przez PSW działania prowadzące do stworzenia w pełni użytecznej platformy nauczania zdalnego wymagały wielokrotnej weryfikacji. Stwierdzono między innymi, że: a) Ilość czasu wymaganego na przygotowanie 90 minutowego wykładu w formie zdalnej odbywającego się co tydzień dla studentów pełnosprawnych to wg twórców platformy e-learningowej działającej na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Łódzkiej to około 500 godzin nakładu pracy. Podczas tworzenia platformy e-learningowej przez PSW w Instytucie Informatyki, przyjęto wyznacznik 300 godzin roboczych plus konsultacje i działania na forum (platforma dla studentów pełno sprawnych). b) Uwzględniając zawarte w [1-3] wyznaczniki należy dodatkowo do wykładu przygotowywanego dla osób niepełnosprawnych uwzględnić ogólnie:

11 ekwiwalentne wyrażenie w sposób audio materiału (rysunków zawartych w wykładzie); włączanie i wyłączanie funkcji kolor dla materiałów obrazowych oraz implementacja możliwości ustawienia obrazów o bardzo wysokim kontraście; ograniczenie konieczności używania klawiatury lub myszy sprowadzenie całej funkcjonalności interfejsu użytkownika na klawiaturę, mysz lub inne urządzenie wskazujące; umożliwienie całkowitego wyłączenia ścieżki audio i dostosowania narracji w formie tekstowej do wymogów osoby uczącej się; zwrócenie szczególnej uwagi na elementy pojawiające się i znikające w sposób nagły (wyłączenie częstotliwości z zakresu 2-50Hz) ze względu na osoby odczuwające epilepsje; możliwość personalizacji interfejsu użytkownika. c) Wymienione powyżej wymogi w sposób prosty można osiągnąć stosując rozwiązanie zaproponowane przez firmę Adobe [16]. Adobe elarning Solutions a w tym szczególnie Adobe elarning Suite umożliwia w pełni rekonfigurowalne rozwiązanie dla procesu nauczania osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych z funkcjonalnościami zawartymi w punkcie b. d) Przewidywany sumaryczny koszt godzinowy, który należy poświęcić na należyte przeprowadzenie kursu (wykładu) trwającego 90 minut raz w tygodniu (co daje 30 godzin lekcyjnych w semestrze) to: 300 h przygotowania samego materiału, plus około 200 godzin przygotowania ścieżki audio w formie tekstowej, plus około 200 godzin dodatkowych opisów audio do prezentowanych materiałów, plus 200 godzin na dopracowanie interfejsu. W przybliżeniu pozwala to stwierdzić że czas potrzebny na przygotowanie wykładu dla osób niepełnosprawnych (dla osób niedowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową) to około 900 godzin. W przybliżeniu należy przyjąć, ze w najlepszym wypadku jest to czas dwa razy dłuższy. e) W artykule nie został poruszony temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Problem ten jest jeszcze bardziej złożony i wymaga zupełnie odmiennego podejścia technologicznego do tworzenia kursów zdalnych. Mimo tego, że tematyka zaproponowanych przez autorów kursów nie znalazła oszałamiającego zainteresowania pośród osób niepełnosprawnych to z wszystkich

12 ankietowanych (aktywnych i nie aktywnych zawodowo), ponad 92 % respondentów jest nadal zainteresowanych rozwojem takiej platformy (Rys. 1.7.) 100,00% 0,921 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,079 tak nie Rys Zainteresowanie respondentów dalszymi informacjami o platformie służącej do nauczania zdalnego. Źródło: opracowanie własne. Niewątpliwym atutem prac nad nauczaniem zdalnym jest wyciągnięcie osób niepełnosprawnych z izolacji społecznej i technologicznej wyrównanie szans, zaistnienie na forum debaty społecznej poprzez branie udziału w procesie nauczania zdalnego Grupa docelowa Autorzy w fazie wstępnej prac nad stworzeniem modelu platformy e-learningowej, postanowili skupić się na badaniu osób niepełnosprawnych posiadających dostęp do Internetu. Samą konieczność stosowania e-learningu jako formy dotarcia do osób niepełnosprawnych nikt nie wątpi i wystarczy tu przytoczyć choćby badania CEDEFOP-EU, w których brało udział 350 uczestników w Europie, z różnych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Wykres na Rys przedstawia procentowy udział odpowiedzi na wybrane pytania [5].

13 60,0% 50,0% 0,5 0,536 0,548 40,0% 30,0% 20,0% 0,211 10,0% 0,0% 0, Rys Rola e-learningu w procesie nauczania osób niepełnosprawnych. Źródło: [5]. Odpowiedzi zawarte na Rys. 1.8 to: e-learning nie jest odpowiedni dla większości osób niepełnosprawnych; e-learning może stanowić uzupełnienie szkolenia, jeśli spełnione są pewne warunki; e-learning oferuje więcej możliwości kształcenia dla osób niepełnosprawnych; e-learning powinien być dostępny dla wszystkich uczących się bez względu na upośledzenia; e-learning daje nowe, innowacyjne możliwości uczenia się dla wielu osób niepełnosprawnych. Opierając się na powyższych założeniach (pomijając stwierdzone już aspekty pedagogiczne) postanowiono pójść o krok dalej, w stronę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych potrafiących korzystać z formy nauczania jaką jest e-learning, mających świadomość korzyści jakie ta forma ze sobą niesie oraz posiadające narzędzia umożliwiające korzystanie z tej formy nauczania. W ramach współrealizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej projektu PFRON Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich postanowiono stworzyć platformę e-learningową, której celem będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

14 W ramach przeprowadzanych przez PSW 7000 ankiet, pośród osób niepełnosprawnych postanowiono zrealizować równolegle działania dotyczące wspomnianej platformy. Przygotowano specjalną ankietę, w której zaproponowano osobom niepełnosprawnym wybrany na początek zakres kursów. Kursy dotyczyły między innymi: podstaw użytkowania komputera; podstawy najpopularniejszych systemów operacyjnych; pakiety oprogramowania biurowego; oprogramowanie graficzne i wspomagające tworzenie stron WWW. Powyższy spis został dobrany a-priori spośród zajęć prowadzonych w Instytucie Informatyki i cieszących się pośród studentów największym powodzeniem. Równolegle zdecydowano się przeprowadzić dodatkowe badanie ankietowe. Zaproponowano osobom niepełnosprawnym uczestniczącym czynnie w wirtualnym świecie forów dyskusyjnych związanych z osobami niepełnosprawnymi wyrażenie opinii co do przydatności rozszerzonej i doprecyzowanej listy kursów oraz działań z nimi związanymi. Wyszukano ponad 160 osób, które w sposób anonimowy uczestniczyły w życiu stron Internetowych związanych z osobami niepełnosprawnymi i wysyłając na dodane do ich wypowiedzi maile zadano kilka kluczowych z punktu widzenia tworzenia platformy pytań. Uzyskano zaledwie 46 odpowiedzi, a w kolejnej iteracji uszczegółowieniu zaledwie 18. Mimo tego, ze zaproponowane w ankiecie kursy były skierowane do wszystkich, postanowiono jednak zapytać o status osób niepełnosprawnych. W ankiecie wzięło udział 46 osób, 45% uczących się i 55% aktywnych zawodowo. Ponad 60% osób ankietowanych wskazało na narząd ruchu jako przyczynę swojej niepełnosprawności, ponad 21% jako narząd zmysłu i ponad 39% z wszystkich jako inne. Oczywiście należy tu wspomnieć za zachodziły wzajemne interakcje między wskazywanymi rodzajami niepełnosprawności, gdzie ankietowany wskazywał więcej niż jeden rodzaj. Najbardziej istotne z punktu widzenia prowadzonych badań było pytanie dotyczące zainteresowań związanych z szeroko pojętą informatyką. Zebrane rezultaty badań przedstawiono na Rys. 9. Problemy i dyscypliny z zakresu szeroko pojętej informatyki zostały w tym pytaniu tak dobrane, by: a) sprostać istniejącym na rynku trendom w informatyce; b) dorównać popularności i atrakcyjności wśród studentów PSW;

15 c) umożliwić realizację wymienionych zagadnień w domu z wykorzystaniem stałego miejsca pracy; d) odseparować od uczącego się i wykonującego późniejsza pracę świadomość osoby niepełnosprawnej wybrać takie składniki informatyki, na które niepełnosprawność nie ma wpływu; e) pokazać osobie niepełnosprawnej ogrom potencjału na tle zawodowym znajdującego się w ich domostwach na szklanym ekranie. internet a samozatrudnienie 0,2105 programowanie mikrokontrolerów systemy operacyjne 0,0526 0,0263 grafika 3D obróbka materiału video sieci komputerowe architektura komputerów Internet - tworzenie stron WWW oprogramowanie biurowe oprogramowanie graficzne 0,1842 0,2105 0,2894 0,5 0,5263 0,5526 0,6342 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Rys.1.9. Zainteresowania osób niepełnosprawnych związane z branżą informatyczną. Źródło: opracowanie własne. Jak widać na Rys największą popularnością pośród osób niepełnosprawnych cieszą się zagadnienia związane z grafiką, pracą biurową oraz tworzeniem stron WWW. Autorzy uważają, że otrzymany wynik odpowiada powszechnie panującym modom wśród młodzieży. Kierunki związane z grafiką wydają się być proste, dają możliwość prostej ekspresji i wizualnej realizacji swoich pomysłów. Te same tendencje zauważają autorzy innych publikacji [2,5]. Internet, tworzenie stron, to media nowe. Pozwalające zaistnieć osobie niepełnosprawnej w świecie równoległym do rzeczywistego. Prowadząc obserwacje pośród

16 studentów PSW, którzy są zdrowi łatwo można zaobserwować informatyczną izolację i zamknięcie się jednostki w świecie sieci komputerowej. Sieć umożliwia działanie incognito, budowanie swojego statusu na nowo i bez barier związanych z niepełnosprawnością. Ekran monitora staje się medium zawładającym umysłem użytkownika na taką skalę, że traci on kontakt ze światem zewnętrznym. Dla osób zdrowych jest to niewątpliwie problemem, ale dla osób niepełnosprawnych, może być jedną z form aktywności i współistnienia w zinformatyzowanym świecie. Jak można zaobserwować na Rys najmniejszą popularnością cieszą się tematy trudne, lub nie tak atrakcyjne (nawet wizualnie). Autorzy domniemają, że taki wynik jest spowodowany brakiem świadomości u osób badanych co do potencjału ukrytego pod wybranymi hasłami i mylną opinią co do czasu jaki należy poświęcić na naukę w wymienionym zakresie. Należy tutaj wspomnieć o wygenerowanych przez korporacje informatyczne światach MMO (ang. massively multiplayer online game), w których już obecnie dokonuje się na terenie Polski pojedynczych transakcji o wielotysięcznych wartościach. Młodzi ludzie zarabiają pieniądze, które są efektem wielogodzinnego siedzenia przed komputerem i ulubioną grą. Temat MMO zostanie rozwinięty i poruszony przez autorów w kolejnych publikacjach.

17 internet a samozatrudnienie programowanie mikrokontrolerów najbardziej użyteczne możliwości zatrudnienia systemy operacyjne 0 0,0526 grafika 3D obróbka materiału video sieci komputerowe architektura komputerów 0,1315 0,1578 0,1052 0,0789 0,1052 0,0263 0,0263 0,2631 Internet - tworzenie stron WWW oprogramowanie biurowe oprogramowanie graficzne 0,2368 0,3157 0,3157 0,3684 0,421 0,4473 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Rys Zainteresowania oraz możliwości samo zatrudnienia w wybranych gałęziach informatyki wg ankietowanych. Źródło: opracowanie własne. W ramach ankiety postanowiono zapytać osoby niepełnosprawne czy pośród wymienionych na Rys tematów osoby niepełnosprawne upatrują szansy swojego zatrudnienia i czy postrzegają, któryś z tematów jako użyteczny w życiu prywatnym. Rezultaty tego badania zebrano na Rys Początkowo spodziewano się większego udziału i świadomości o roli informatyki w samo zatrudnieniu. Jak widać po badaniu nie znalazło to jednak odzwierciedlenia u ankietowanych. Większym uznaniem co de facto można przełożyć jako samo-zatrudnienie można uznać skupienie się uwagi ankietowanych na tworzeniu stron Internetowych oraz oprogramowaniu biurowym. Wydaje się to rzeczą naturalną i jest stawiane jako minimum w przypadku obecnego rynku pracy, Natomiast tworzenie stron daje możliwość pracy zdalnej, pozostania w zaciszu domowym.

18 Innym bardzo interesującym aspektem, na który autorzy zaproponowali zwrócenie uwagi u osób badanych (i z którym wiązano duże nadzieje) to programowanie. Programowanie jest jak dotąd jedną z najbardziej rozwiniętych form pracy zdalnej w informatyce. Firmy zlokalizowane w wielkich centrach technologicznych, zlecają opracowanie bloków dużych przedsięwzięć programistycznych osobom pracującym zdalnie, a znajdującym się gdzieś na prowincji. Bariera odległościowa i kontaktowa nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Autorzy bazując na własnych doświadczeniach i fascynacjach studentów zdrowych oraz niepełnosprawnych (którzy odkryli fenomen programowania dopiero po głupszym poznaniu i stało się to ich pasją), zdecydowali się na początek zaproponować programowanie małych urządzeń ukrytych pod nazwami mikrokontrolery i sterowniki PLC. Niestety ze względu na niską wiedzę ankietowanych nie spotkało się to z akceptacją dając wynik 31,6% na tak i 68,4 na nie (głosów zainteresowania pośród osób niepełnosprawnych). Autorzy mają zamiar podjąć dalsze próby rozpropagowania tego zagadnienia Wymagania funkcjonalne przygotowanych materiałów -definicja pojęcia kursu e-learningowego Kurs e-learningowy to podporządkowany określonemu celowi szkoleniowemu elektroniczny zasób treści, przeznaczony do samodzielnego wykorzystania i wyposażony w elementy nawigacyjne [13]. W przypadku dostosowania kursu do potrzeb osób niepełnosprawnych proces wykonania kursów jest szczególny. Autorzy realizując projekt zwrócili na coraz częściej pojawiające się dedykowane oprogramowanie np. Adobe Captivate umożliwiające dynamiczne dostosowywanie kursu do potrzeb odbiorcy. Należy tutaj wspomnieć o potrzebach zgłaszanych przez samych niepełnosprawnych. Jakich form przekazu osoby niepełnosprawne najbardziej potrzebują. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono badanie pośród osób niepełnosprawnych oczekując od nich odpowiedzi co do przygotowywanej formy kursów. Zaproponowano trzy przykładowe ułatwienia: zmiana czcionki, dodatkowe opisy oraz drukowana ścieżka audio (Rys. 1.11). W trakcie przygotowywanego kursu dotyczącego instalacji i konfiguracji jednego z systemów operacyjnych natknięto się na narzędzia, które w prosty sposób ułatwiają pracę i przygotowanie materiałów. Poza wspomnianym wcześniej Adobe Captivate dotarto do narzędzi umożliwiających transkrypcję ścieżki audio do formy tekstowej lub dowolnej innej (np. ekran brajlowski).

19 80,00% 0,763 70,00% 60,00% 50,00% 0, ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,1315 dodatkowe opisy scieżka audio drukowana duże czcionki Rys Wybór ułatwień jakich oczekują niepełnosprawni od kursu w postaci e-learningowej. Źródło: opracowanie własne. Platforma e-learningowa jest to system informatyczny zaopatrzony w narzędzia służące do organizacji działań szkoleniowych i administrowania nimi. Platforma taka charakteryzuje się wysokim stopniem interaktywności. Przy pomocy elementów składowych systemu możemy przygotowywać, gromadzić i udostępniać materiały dydaktyczne, moderować prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach a także prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu nauczania oraz uczenia się (Rys. 1.12).

20 Blended learning Nauczanie komplementarne Rys Współczesny model kształcenia [17]. Źródło: [17]. E-learning jest określany w publikacjach jako dwie formy [17]: CBT (ang. computer based training) znana od ok. 20 lat, dowolna forma szkolenia, która może zostać zrealizowana i dostarczona użytkownikowi na komputerze, dzięki wykorzystaniu specjalnych programów na typowych nośnikach informacji (CD/DVD-ROM, HDD itp.). WBT (ang. web based training) pojawiające się wraz z rozwojem Internetu, coraz bardziej popularne formy szkolenia online, przeznaczone dla pojedynczych użytkowników lub dla grup internautów. Typowym zastosowaniem WBT są wirtualne uniwersytety, wirtualne kursy języków obcych lub szkolenia pracowników w firmie z wykorzystaniem sieci internetowej lub intranetowej. Jedną z częściej stosowanych metod kształcenia obok e-learningu jest blended learning, czyli nauczanie mieszane lub komplementarne. Podobnie jak w przypadku e-larningu nie ma jednej uniwersalnej definicji nauczania mieszanego. W najprostszym ujęciu blended learning to nauczanie, w którym wykorzystuje się zarówno formy elektronicznej jak i tradycyjnej edukacji.

21 Kurs jest najważniejszym elementem stanowiącym o jakości procesu dydaktycznego. Dzięki temu, że kursy są dostępne za pomocą przeglądarek internetowych, można wykorzystywać w nich przekaz multimedialny Budowa treści szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Punktem wyjścia do opracowania kursu e-learningowego przygotowywanego dla odbiorców niepełnosprawnych jest wiedza zebrana w dostępnych materiałach źródłowych oraz ta zdobyta w trakcie prac nad platformą. Gwarancją najlepszej jakości materiału źródłowego jest tworzenie go od zera ze zwróceniem szczególnej uwagi na podporządkowanie doboru treści do celów szkolenia, nigdy odwrotnie [18]. Projektując treść szkoleniową należy oprzeć na najczęściej stosowanym modelu projektowania treści szkoleniowych, jakim jest model ADDIE. Porządkuje on proces tworzenia kursu dzieląc go na 5 etapów [19]: Analiza Projekt Cel: co chcesz osiągnąć? jakie cele nauczania chcesz osiągnąć? jaka wiedza? jakie umiejętności? jakie nastawienie? jak dogłębna i szczegółowa ma być wiedza/umiejętności? Grupa docelowa: do kogo chcesz dotrzeć? jakie cechy ma Twoja grupa docelowa? jak jest wielka? co ich motywuje? czy jest wymagana wcześniejsza wiedza? Treści: jakie treści już posiadasz? w jakim formacie? czy treści istnieją na papierze czy w wersji elektronicznej? w jakim stopniu można te treści wykorzystać? Środki: jakie zasoby finansowe posiadasz? ile masz czasu na projekt? ile dni, miesięcy? jakim sprzętem dysponujesz, oprogramowaniem? Struktura:

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP

Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Przewodnik po edukacyjnej platformie e-learningowej CMKP Autor: dr Agnieszka Siemińska-Łosko dr Roksana Neczaj-Świderska Projekt okładki i skład: mgr inż. Katarzyna Marcinkowska Copyright CMKP Warszawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

GRUDNIEWSKI Tomasz 1 DĄBROWSKI Dominik 2 LUBAŃSKA Zofia 3

GRUDNIEWSKI Tomasz 1 DĄBROWSKI Dominik 2 LUBAŃSKA Zofia 3 GRUDNIEWSKI Tomasz 1 DĄBROWSKI Dominik 2 LUBAŃSKA Zofia 3 Technologie informacyjne i ich wykorzystanie jako czynnik zwiększający dostęp do rynku pracy osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja elektronicznego dziennika szkolnego Autor: Grzegorz Szymkowiak Promotor: dr Katarzyna Trynda Kategorie: oświata Słowa kluczowe: e-dziennik,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA KATEDRASYSTEMÓWOBLICZENIOWYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Podstawy Zajęcia opierają się na wykorzystaniu dostępnych zasobów sprzętowych (serwery) oraz rozwiązań programowych (platforma uczelniana, systemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Urząd Miasta Warszawa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych platformy e-learningowej Edustacja.pl. Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy

Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy Jak zapisać studentów na kurs? Jak zarządzać uprawnieniami uczestników e-kursu? Jak usunąć studentów z kursu? Jak zarządzać pracą grupy w Internecie?

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

Regulamin efront. str. 1

Regulamin efront. str. 1 Regulamin efront 1. Postanowienia ogólne i wstępne 1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej efront (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez SEKA

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia kursów e-learningowych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 164 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Upowszechnienie dostępu do Internetu, a co za tym idzie łatwiejszy

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo