Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012

2 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 1.1. Idea aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem kształcenia na odległość Problematyka związana z aktywizacją osób niepełnosprawnych, jest powszechnie znana i badana na całym świecie [1-4]. Głównym celem programów badawczych jest problem dydaktyki, dotarcia do osoby niepełnosprawnej, czy stworzenia narzędzi i programów nauczania ułatwiających osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w procesie nauczania. Zadaniem jakie stawiali sobie twórcy projektów, było zdefiniowanie roli jaką może odegrać e-learning, budowa osoby nauczyciela prowadzącego kurs (być może powinna być to również osoba niepełnosprawna), wybraniu formy uczestnictwa w organizowanych zadaniach przez osobę niepełnosprawną oraz zaproponowaniu narzędzi. Autorzy, bazując na zdobytych wcześniej doświadczeniach oraz badaniach przeprowadzonych w innych krajach, postanowili skupić się na aktywowaniu osób niepełnosprawnych i wybrania przez nie formy pracy zawodowej. Skupiono się w szczególności nad problematyką doboru narzędzi wspomagających proces nauczania. Użyteczność technologii informatycznych i nowych rozwiązań komunikacyjnych, szczególnie Internetu, w życiu jaki i w przypadku kształcenia zdalnego na duże odległości jest nieunikniony. Dostępność platform umożliwiających wprowadzenie studentów w tryb nauczania zdalnego jest na chwile obecną mnoga. Powodem wzrostu zainteresowania technologią nauczania na odległość jest rozwijający się przez lata system systemów informatycznych, mediów elektronicznych, same zmiany industrialne otoczenia człowieka zawierające modne gadżety w postaci kiosków internetowych, łącz bezprzewodowych czy super nowoczesnych pracowni komputerowych. Wymienione powyżej korzyści płynące z technologicznie zmieniającego się świata są jednak przynajmniej częściowo wykluczone dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień można spotkać się z głosami zamieszczanymi na popularnych forach internetowych, badaniach czy dyskusjach z osobami niepełnosprawnymi, że problem wykluczenia lub marginalizacji osób niepełnosprawnych z życia społecznego a tym bardziej

3 zawodowego jest wciąż powszechny. Powszechne szkolnictwo skupia się na nadawaniu kwalifikacji w wymaganym kierunku, nie posiada jednak możliwości na skupieniu procesu nauczania na osoby niepełnosprawne [3]. Ważnym aspektem badawczym, poznawczym i wdrożeniowym jest zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych i budowanie struktur umożliwiających integrację społeczną z osobami w pełni sprawnymi zarówno na rynku kształcenia jak i rynku pracy [5-8]. Analizując rynek dotychczasowych prac nad problematyką dostępności informacji, nauki i pracy dla wszystkich (również dla osób nie będących w pełni sprawnymi) można wspomnieć o wybranych kilku z kilkudziesięciu projektów funkcjonujących na świecie badających rynek, analizujących i udostępniających rozwiązania technologiczne i społeczne: A-Prompt, Section 508, Elearningmag, ADL-net [9-12] Platforma e-learningowa założenia projektowe W ramach prac nad opracowaniem modelu wdrożeniowego platformy e-learningowej, bazując na najnowszej dostępnej wersji Moodle stworzono pierwowzór w pełni funkcjonalnej platformy e-learningowej. Platforma jest poddawana ciągłym modyfikacjom i wzbogacana o zdobywane doświadczenia. Całość można odnaleźć pod adresem: Poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu z menu logowania do platformy (Rys. 1.1 ): Rys Strona główna stworzonej platformy e-learningowej. Źródło: opracowanie własne.

4 Punktem wyjścia do prac nad platformą e-learningową jest podanie definicji tego pojęcia. Jednak termin ten jest różnorako rozumiany. O e-learningu mówi się między innymi jako formie: e-learning Studiowania za pośrednictwem Internetu, które może odbywać się w dowolnym miejscu, czasie i tempie; e-learning Metodzie nauczania wykorzystującej sprzęt i programy multimedialne oraz inne media elektroniczne; e-learning Kształcenia na odległość przy pomocy Internetu; e-learning Elektronicznego wspomagania i uzupełniania zdobytej w sposób tradycyjny wiedzy; e-learning Uczenia się przy pomocy platform edukacyjnych. Obecnie istnieje kilka standardów opisujących, jak powinien wyglądać kurs oraz w jaki sposób powinny być wymieniane informacje pomiędzy kursem a obsługującym go systemem informatycznym. Najnowsze systemy informatyczne klasy LCMS (ang. Learning Content Management System) gwarantują obsługę kursów zgodnych ze standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej, co wydatnie obniża koszt wytworzenia i obsługi takich kursów. Systemy takie umożliwiają przechowywanie i publikowanie treści dydaktycznej oraz zarządzanie nią w postaci multimedialnych kursów (moduł CMS Course Management System), organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów studenta, zapisywanie na kursy i kontrolowanie dostępu do nich oraz dostarczają rozbudowane mechanizmy raportowania (moduł LMS Learning Management System). Ważną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura, dzięki czemu mogą one odpowiadać na indywidualne potrzeby autorów treści dydaktycznej, nauczycieli oraz studentów. Systemy te dostarczają także zestawu narzędzi umożliwiających komunikację uczestnikom szkolenia (Rys. 1.2.)[13].

5 Rys.1.2. Schemat systemu LCMS. Źródło: [13]. Takim zintegrowanym pakietem jest system Moodle, który jest przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet Moodle darmowy pakiet usług platformy e-learningowej Jednym z najbardziej popularnych systemów e-learning LCMS jest Moodle. Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment(modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). System ten jest alternatywą dla komercyjnych firmowych rozwiązań e-learningu online i jest dystrybuowany za darmo na zasadach licencji open source (zgodnie z licencją GNU). Każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany. Modułowa budowa Moodle a czyni łatwym tworzenie kursów i dodawanie do nich treści, co wspiera zaangażowane uczenie się uczestników. Platforma Moodle jest produktem poddawanym ciągłej pracy rozwojowej, zaś autorem platformy jest Martin Dougiamas, który nadal przewodzi całemu projektowi [13].

6 Moodle (wym. mudl) jest pakietem programów przeznaczonym do tworzenia kursów internetowych oraz stron www; Moodle jest dostępny za darmo jako wolne oprogramowanie; Moodle będzie działał na każdym komputerze, na którym działa PHP, będzie też współpracował z wieloma typami baz danych (w szczególności MySQL); Moodle został zaprojektowany po to, aby wspierać proces nauczania uczenia się. Ludzie uczą się najlepiej wówczas, gdy wchodzą w interakcję z materiałem, który przyswajają. Struktura Moodle opiera się na modułach. Budowa modułowa pozwala łatwo odszukać kod programu odpowiedzialny za prawidłowe działanie odpowiedniej części serwisu. Taka dostępność i przejrzystość pozwala na sprawną modyfikację kodu i daje możliwości szybkiego rozszerzenia systemu. Poszczególne moduły umożliwiają przykładowo [13]: tworzenie zadań dla studentów oraz ich ocenę przez nauczyciela (moduł zadań); przygotowanie składowej głosowania, na które mogą podawać odpowiedzi uczestnicy kursu (moduł wyboru); uruchomienie forum dyskusyjnego z elementami zarządzania wiadomościami, na które mogą odpisywać nauczyciele oraz osoby szkolące się (moduł forum); dołączenie do szkolenia quizu zawierającego obok pytań tekstowych także grafikę; element ten umożliwia automatyczne ocenianie i wykorzystanie predefiniowanych w systemie podstawowych form pytających np. prawda fałsz, pytanie otwarte, podaj prawidłową odpowiedź z listy (moduł quizów). Budowę modułową platformy Moodle obrazuje poniższy schemat (Rys. 1.3.).

7 Rys.1.3. Schemat modułowej budowy systemu Moodle. Źródło: [13]. Moodle udostępnia wiele sposobów interakcji prowadzącego kurs ze studentami. Interakcja taka może dokonywać się za pomocą [14]: materiałów statycznych: strony tekstowe, strony internetowe, odnośniki do dowolnych zasobów znajdujących się w Internecie, pliki multimedialne, etykiety służące do wyświetlania tekstów i elementów graficznych; elementów interaktywnych: zadania, które można przesłać nauczycielowi do sprawdzenia, głosowanie, dziennik, lekcja, quiz, ankieta; elementów interaktywnych wspomagających komunikację między uczestnikami kursu (czaty, fora dyskusyjne, strony wiki, słowniki pojęć czy warsztaty). Podczas prac nad tworzeniem platformy zaczęto zadawać sobie coraz więcej pytań odnośnie jej funkcjonalności oraz proponowanej zawartości merytorycznej. By nie przyjmować założeń odgórnie postanowiono przebadać wybraną grupę użytkowników portali dotyczących osób niepełnosprawnych, które to deklarowały się jako osoby niepełnosprawne. Badaniem poddano 160 internautów, przesyłając na ich adres owy krótką ankietę. W ankiecie zawarto pytania dotyczące m.in. aktywności zawodowej, rodzaju niepełnosprawności, wymaganym stanowiskiem pracy (przez wzgląd na niepełnosprawność czy zainteresowań związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskano 46 odpowiedzi zwrotnych (w postaci wypełnionej kompletnie ankiety).

8 Jednym z przykładów otrzymanych odpowiedzi jest wybór dotyczący pytania Czy tworzone w PSW studia wykorzystujące jako technikę nauki formę e-learning, wydają się Państwu atrakcyjne z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej?. Wskazane odpowiedzi w postaci wykresu przedstawiono na Rys Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, że propozycja studiów zdalnych jest niezwykle atrakcyjna. 100,0% 0,921 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% tak 0,527 Czy studia zdalne są atrakcyjne? Czy ankietowani chcieliby podjąć takie studia? 0,079 nie 0,473 Rys.1.4. Atrakcyjność studiów zdalnych w ocenie osób niepełnosprawnych. Źródło: opracowanie własne. Analizując Rys można po części stwierdzić, że powodem atrakcyjności studiów może być aktywność technologiczna pośród osób badanych co można uznać za ogromny pozytyw. Z drugiej strony społeczne uwarunkowania powodujące wykluczenie (wręcz izolację) na drodze do wyższych poziomów edukacji skłania osoby niepełnosprawne do poszukiwania alternatywnych źródeł podnoszenia kwalifikacji. Drugą część Rys stanowi zebranie procentowe odpowiedzi na pytanie Czy chcieli by Państwo podjąć takie studia? (w zamyśle autorów chodzi o studia zdalne). Na pierwszy rzut oka widać, że mimo wysokiej atrakcyjności tej formy kształcenia, jedynie niecałe 53% respondentów deklaruje teoretyczną chęć przystąpienia do tego typu studiów. Sytuacja wyjaśnia się po analizie innego pytania ankietowego dotyczącego aktywności zawodowej (Rys. 1.5). Okazuje się bowiem, że ponad 55% osób badanych jest już aktywnych zawodowo. W tym punkcie analizy można się dopatrywać sceptycznego podejścia do kontynuacji nauki i/lub podnoszenia kwalifikacji.

9 Zadowalające jednak jest to (uogólniając arytmetycznie), ze z całego ogółu osób aktywnych zawodowo, przynajmniej 4% chce kontynuować naukę we wskazanej formie. 60,00% 0,552 50,00% 0,448 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% aktywny zawodowo uczący się Rys Aktywność zawodowa respondentów w badaniu ankietowym. Źródło: [15]. Nasuwa się zatem pytanie sformułowane przez autorów: W jakim kierunku powinny podążać dalsze działania związane z ukierunkowywaniem osób niepełnosprawnych na formę nauczania zdalnego jako przeciwdziałanie społecznej i technologicznej izolacji?. Czy zatem wymienione na wstępie problemy dadzą się w racjonalny sposób pokonać? W trakcie przeprowadzanej ankiety zadano pytanie z zakresu nauk Inżynieryjnych Czy byli by Państwo zainteresowani kursem związanym z programowaniem sterowników PLC? (wykorzystywanych powszechnie w branży związanej z automatyką przemysłową i AGD). Zebrane odpowiedzi respondentów przedstawiono na Rys Pytanie to zostało zadane celu zainteresowania respondentów kursami inżynieryjnymi. W odróżnieniu od zainteresowań (najwięcej odpowiedzi za osiągnęły aplikacje graficzne - 44,7%) oraz sugerowanego wg respondentów możliwości zatrudnienia (najwięcej odpowiedzi za osiągnęło pytanie dotyczące tworzenia aplikacji WWW 44,7%). Można wyciągnąć wniosek, że aplikacje wysoko technologiczne (w tym programowanie) wydaje się zbyt trudne. Mimo to ponad 32% respondentów wyraziło zainteresowanie tematyką programowania. Jest to relacja adekwatna do zainteresowań studentów pełno sprawnych (Rys. 1.6).

10 70,00% 0,685 60,00% 50,00% 40,00% 0,315 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% tak nie Rys Zainteresowanie respondentów nauką programowania. Źródło: opracowanie własne. Jak pokazano powyżej istnieje zapotrzebowanie rynku na kształcenie zdalne osób niepełnosprawnych. Podejmowane obecnie przez PSW działania prowadzące do stworzenia w pełni użytecznej platformy nauczania zdalnego wymagały wielokrotnej weryfikacji. Stwierdzono między innymi, że: a) Ilość czasu wymaganego na przygotowanie 90 minutowego wykładu w formie zdalnej odbywającego się co tydzień dla studentów pełnosprawnych to wg twórców platformy e-learningowej działającej na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Łódzkiej to około 500 godzin nakładu pracy. Podczas tworzenia platformy e-learningowej przez PSW w Instytucie Informatyki, przyjęto wyznacznik 300 godzin roboczych plus konsultacje i działania na forum (platforma dla studentów pełno sprawnych). b) Uwzględniając zawarte w [1-3] wyznaczniki należy dodatkowo do wykładu przygotowywanego dla osób niepełnosprawnych uwzględnić ogólnie:

11 ekwiwalentne wyrażenie w sposób audio materiału (rysunków zawartych w wykładzie); włączanie i wyłączanie funkcji kolor dla materiałów obrazowych oraz implementacja możliwości ustawienia obrazów o bardzo wysokim kontraście; ograniczenie konieczności używania klawiatury lub myszy sprowadzenie całej funkcjonalności interfejsu użytkownika na klawiaturę, mysz lub inne urządzenie wskazujące; umożliwienie całkowitego wyłączenia ścieżki audio i dostosowania narracji w formie tekstowej do wymogów osoby uczącej się; zwrócenie szczególnej uwagi na elementy pojawiające się i znikające w sposób nagły (wyłączenie częstotliwości z zakresu 2-50Hz) ze względu na osoby odczuwające epilepsje; możliwość personalizacji interfejsu użytkownika. c) Wymienione powyżej wymogi w sposób prosty można osiągnąć stosując rozwiązanie zaproponowane przez firmę Adobe [16]. Adobe elarning Solutions a w tym szczególnie Adobe elarning Suite umożliwia w pełni rekonfigurowalne rozwiązanie dla procesu nauczania osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych z funkcjonalnościami zawartymi w punkcie b. d) Przewidywany sumaryczny koszt godzinowy, który należy poświęcić na należyte przeprowadzenie kursu (wykładu) trwającego 90 minut raz w tygodniu (co daje 30 godzin lekcyjnych w semestrze) to: 300 h przygotowania samego materiału, plus około 200 godzin przygotowania ścieżki audio w formie tekstowej, plus około 200 godzin dodatkowych opisów audio do prezentowanych materiałów, plus 200 godzin na dopracowanie interfejsu. W przybliżeniu pozwala to stwierdzić że czas potrzebny na przygotowanie wykładu dla osób niepełnosprawnych (dla osób niedowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową) to około 900 godzin. W przybliżeniu należy przyjąć, ze w najlepszym wypadku jest to czas dwa razy dłuższy. e) W artykule nie został poruszony temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Problem ten jest jeszcze bardziej złożony i wymaga zupełnie odmiennego podejścia technologicznego do tworzenia kursów zdalnych. Mimo tego, że tematyka zaproponowanych przez autorów kursów nie znalazła oszałamiającego zainteresowania pośród osób niepełnosprawnych to z wszystkich

12 ankietowanych (aktywnych i nie aktywnych zawodowo), ponad 92 % respondentów jest nadal zainteresowanych rozwojem takiej platformy (Rys. 1.7.) 100,00% 0,921 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,079 tak nie Rys Zainteresowanie respondentów dalszymi informacjami o platformie służącej do nauczania zdalnego. Źródło: opracowanie własne. Niewątpliwym atutem prac nad nauczaniem zdalnym jest wyciągnięcie osób niepełnosprawnych z izolacji społecznej i technologicznej wyrównanie szans, zaistnienie na forum debaty społecznej poprzez branie udziału w procesie nauczania zdalnego Grupa docelowa Autorzy w fazie wstępnej prac nad stworzeniem modelu platformy e-learningowej, postanowili skupić się na badaniu osób niepełnosprawnych posiadających dostęp do Internetu. Samą konieczność stosowania e-learningu jako formy dotarcia do osób niepełnosprawnych nikt nie wątpi i wystarczy tu przytoczyć choćby badania CEDEFOP-EU, w których brało udział 350 uczestników w Europie, z różnych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Wykres na Rys przedstawia procentowy udział odpowiedzi na wybrane pytania [5].

13 60,0% 50,0% 0,5 0,536 0,548 40,0% 30,0% 20,0% 0,211 10,0% 0,0% 0, Rys Rola e-learningu w procesie nauczania osób niepełnosprawnych. Źródło: [5]. Odpowiedzi zawarte na Rys. 1.8 to: e-learning nie jest odpowiedni dla większości osób niepełnosprawnych; e-learning może stanowić uzupełnienie szkolenia, jeśli spełnione są pewne warunki; e-learning oferuje więcej możliwości kształcenia dla osób niepełnosprawnych; e-learning powinien być dostępny dla wszystkich uczących się bez względu na upośledzenia; e-learning daje nowe, innowacyjne możliwości uczenia się dla wielu osób niepełnosprawnych. Opierając się na powyższych założeniach (pomijając stwierdzone już aspekty pedagogiczne) postanowiono pójść o krok dalej, w stronę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych potrafiących korzystać z formy nauczania jaką jest e-learning, mających świadomość korzyści jakie ta forma ze sobą niesie oraz posiadające narzędzia umożliwiające korzystanie z tej formy nauczania. W ramach współrealizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej projektu PFRON Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich postanowiono stworzyć platformę e-learningową, której celem będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

14 W ramach przeprowadzanych przez PSW 7000 ankiet, pośród osób niepełnosprawnych postanowiono zrealizować równolegle działania dotyczące wspomnianej platformy. Przygotowano specjalną ankietę, w której zaproponowano osobom niepełnosprawnym wybrany na początek zakres kursów. Kursy dotyczyły między innymi: podstaw użytkowania komputera; podstawy najpopularniejszych systemów operacyjnych; pakiety oprogramowania biurowego; oprogramowanie graficzne i wspomagające tworzenie stron WWW. Powyższy spis został dobrany a-priori spośród zajęć prowadzonych w Instytucie Informatyki i cieszących się pośród studentów największym powodzeniem. Równolegle zdecydowano się przeprowadzić dodatkowe badanie ankietowe. Zaproponowano osobom niepełnosprawnym uczestniczącym czynnie w wirtualnym świecie forów dyskusyjnych związanych z osobami niepełnosprawnymi wyrażenie opinii co do przydatności rozszerzonej i doprecyzowanej listy kursów oraz działań z nimi związanymi. Wyszukano ponad 160 osób, które w sposób anonimowy uczestniczyły w życiu stron Internetowych związanych z osobami niepełnosprawnymi i wysyłając na dodane do ich wypowiedzi maile zadano kilka kluczowych z punktu widzenia tworzenia platformy pytań. Uzyskano zaledwie 46 odpowiedzi, a w kolejnej iteracji uszczegółowieniu zaledwie 18. Mimo tego, ze zaproponowane w ankiecie kursy były skierowane do wszystkich, postanowiono jednak zapytać o status osób niepełnosprawnych. W ankiecie wzięło udział 46 osób, 45% uczących się i 55% aktywnych zawodowo. Ponad 60% osób ankietowanych wskazało na narząd ruchu jako przyczynę swojej niepełnosprawności, ponad 21% jako narząd zmysłu i ponad 39% z wszystkich jako inne. Oczywiście należy tu wspomnieć za zachodziły wzajemne interakcje między wskazywanymi rodzajami niepełnosprawności, gdzie ankietowany wskazywał więcej niż jeden rodzaj. Najbardziej istotne z punktu widzenia prowadzonych badań było pytanie dotyczące zainteresowań związanych z szeroko pojętą informatyką. Zebrane rezultaty badań przedstawiono na Rys. 9. Problemy i dyscypliny z zakresu szeroko pojętej informatyki zostały w tym pytaniu tak dobrane, by: a) sprostać istniejącym na rynku trendom w informatyce; b) dorównać popularności i atrakcyjności wśród studentów PSW;

15 c) umożliwić realizację wymienionych zagadnień w domu z wykorzystaniem stałego miejsca pracy; d) odseparować od uczącego się i wykonującego późniejsza pracę świadomość osoby niepełnosprawnej wybrać takie składniki informatyki, na które niepełnosprawność nie ma wpływu; e) pokazać osobie niepełnosprawnej ogrom potencjału na tle zawodowym znajdującego się w ich domostwach na szklanym ekranie. internet a samozatrudnienie 0,2105 programowanie mikrokontrolerów systemy operacyjne 0,0526 0,0263 grafika 3D obróbka materiału video sieci komputerowe architektura komputerów Internet - tworzenie stron WWW oprogramowanie biurowe oprogramowanie graficzne 0,1842 0,2105 0,2894 0,5 0,5263 0,5526 0,6342 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Rys.1.9. Zainteresowania osób niepełnosprawnych związane z branżą informatyczną. Źródło: opracowanie własne. Jak widać na Rys największą popularnością pośród osób niepełnosprawnych cieszą się zagadnienia związane z grafiką, pracą biurową oraz tworzeniem stron WWW. Autorzy uważają, że otrzymany wynik odpowiada powszechnie panującym modom wśród młodzieży. Kierunki związane z grafiką wydają się być proste, dają możliwość prostej ekspresji i wizualnej realizacji swoich pomysłów. Te same tendencje zauważają autorzy innych publikacji [2,5]. Internet, tworzenie stron, to media nowe. Pozwalające zaistnieć osobie niepełnosprawnej w świecie równoległym do rzeczywistego. Prowadząc obserwacje pośród

16 studentów PSW, którzy są zdrowi łatwo można zaobserwować informatyczną izolację i zamknięcie się jednostki w świecie sieci komputerowej. Sieć umożliwia działanie incognito, budowanie swojego statusu na nowo i bez barier związanych z niepełnosprawnością. Ekran monitora staje się medium zawładającym umysłem użytkownika na taką skalę, że traci on kontakt ze światem zewnętrznym. Dla osób zdrowych jest to niewątpliwie problemem, ale dla osób niepełnosprawnych, może być jedną z form aktywności i współistnienia w zinformatyzowanym świecie. Jak można zaobserwować na Rys najmniejszą popularnością cieszą się tematy trudne, lub nie tak atrakcyjne (nawet wizualnie). Autorzy domniemają, że taki wynik jest spowodowany brakiem świadomości u osób badanych co do potencjału ukrytego pod wybranymi hasłami i mylną opinią co do czasu jaki należy poświęcić na naukę w wymienionym zakresie. Należy tutaj wspomnieć o wygenerowanych przez korporacje informatyczne światach MMO (ang. massively multiplayer online game), w których już obecnie dokonuje się na terenie Polski pojedynczych transakcji o wielotysięcznych wartościach. Młodzi ludzie zarabiają pieniądze, które są efektem wielogodzinnego siedzenia przed komputerem i ulubioną grą. Temat MMO zostanie rozwinięty i poruszony przez autorów w kolejnych publikacjach.

17 internet a samozatrudnienie programowanie mikrokontrolerów najbardziej użyteczne możliwości zatrudnienia systemy operacyjne 0 0,0526 grafika 3D obróbka materiału video sieci komputerowe architektura komputerów 0,1315 0,1578 0,1052 0,0789 0,1052 0,0263 0,0263 0,2631 Internet - tworzenie stron WWW oprogramowanie biurowe oprogramowanie graficzne 0,2368 0,3157 0,3157 0,3684 0,421 0,4473 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Rys Zainteresowania oraz możliwości samo zatrudnienia w wybranych gałęziach informatyki wg ankietowanych. Źródło: opracowanie własne. W ramach ankiety postanowiono zapytać osoby niepełnosprawne czy pośród wymienionych na Rys tematów osoby niepełnosprawne upatrują szansy swojego zatrudnienia i czy postrzegają, któryś z tematów jako użyteczny w życiu prywatnym. Rezultaty tego badania zebrano na Rys Początkowo spodziewano się większego udziału i świadomości o roli informatyki w samo zatrudnieniu. Jak widać po badaniu nie znalazło to jednak odzwierciedlenia u ankietowanych. Większym uznaniem co de facto można przełożyć jako samo-zatrudnienie można uznać skupienie się uwagi ankietowanych na tworzeniu stron Internetowych oraz oprogramowaniu biurowym. Wydaje się to rzeczą naturalną i jest stawiane jako minimum w przypadku obecnego rynku pracy, Natomiast tworzenie stron daje możliwość pracy zdalnej, pozostania w zaciszu domowym.

18 Innym bardzo interesującym aspektem, na który autorzy zaproponowali zwrócenie uwagi u osób badanych (i z którym wiązano duże nadzieje) to programowanie. Programowanie jest jak dotąd jedną z najbardziej rozwiniętych form pracy zdalnej w informatyce. Firmy zlokalizowane w wielkich centrach technologicznych, zlecają opracowanie bloków dużych przedsięwzięć programistycznych osobom pracującym zdalnie, a znajdującym się gdzieś na prowincji. Bariera odległościowa i kontaktowa nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Autorzy bazując na własnych doświadczeniach i fascynacjach studentów zdrowych oraz niepełnosprawnych (którzy odkryli fenomen programowania dopiero po głupszym poznaniu i stało się to ich pasją), zdecydowali się na początek zaproponować programowanie małych urządzeń ukrytych pod nazwami mikrokontrolery i sterowniki PLC. Niestety ze względu na niską wiedzę ankietowanych nie spotkało się to z akceptacją dając wynik 31,6% na tak i 68,4 na nie (głosów zainteresowania pośród osób niepełnosprawnych). Autorzy mają zamiar podjąć dalsze próby rozpropagowania tego zagadnienia Wymagania funkcjonalne przygotowanych materiałów -definicja pojęcia kursu e-learningowego Kurs e-learningowy to podporządkowany określonemu celowi szkoleniowemu elektroniczny zasób treści, przeznaczony do samodzielnego wykorzystania i wyposażony w elementy nawigacyjne [13]. W przypadku dostosowania kursu do potrzeb osób niepełnosprawnych proces wykonania kursów jest szczególny. Autorzy realizując projekt zwrócili na coraz częściej pojawiające się dedykowane oprogramowanie np. Adobe Captivate umożliwiające dynamiczne dostosowywanie kursu do potrzeb odbiorcy. Należy tutaj wspomnieć o potrzebach zgłaszanych przez samych niepełnosprawnych. Jakich form przekazu osoby niepełnosprawne najbardziej potrzebują. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono badanie pośród osób niepełnosprawnych oczekując od nich odpowiedzi co do przygotowywanej formy kursów. Zaproponowano trzy przykładowe ułatwienia: zmiana czcionki, dodatkowe opisy oraz drukowana ścieżka audio (Rys. 1.11). W trakcie przygotowywanego kursu dotyczącego instalacji i konfiguracji jednego z systemów operacyjnych natknięto się na narzędzia, które w prosty sposób ułatwiają pracę i przygotowanie materiałów. Poza wspomnianym wcześniej Adobe Captivate dotarto do narzędzi umożliwiających transkrypcję ścieżki audio do formy tekstowej lub dowolnej innej (np. ekran brajlowski).

19 80,00% 0,763 70,00% 60,00% 50,00% 0, ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,1315 dodatkowe opisy scieżka audio drukowana duże czcionki Rys Wybór ułatwień jakich oczekują niepełnosprawni od kursu w postaci e-learningowej. Źródło: opracowanie własne. Platforma e-learningowa jest to system informatyczny zaopatrzony w narzędzia służące do organizacji działań szkoleniowych i administrowania nimi. Platforma taka charakteryzuje się wysokim stopniem interaktywności. Przy pomocy elementów składowych systemu możemy przygotowywać, gromadzić i udostępniać materiały dydaktyczne, moderować prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach a także prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu nauczania oraz uczenia się (Rys. 1.12).

20 Blended learning Nauczanie komplementarne Rys Współczesny model kształcenia [17]. Źródło: [17]. E-learning jest określany w publikacjach jako dwie formy [17]: CBT (ang. computer based training) znana od ok. 20 lat, dowolna forma szkolenia, która może zostać zrealizowana i dostarczona użytkownikowi na komputerze, dzięki wykorzystaniu specjalnych programów na typowych nośnikach informacji (CD/DVD-ROM, HDD itp.). WBT (ang. web based training) pojawiające się wraz z rozwojem Internetu, coraz bardziej popularne formy szkolenia online, przeznaczone dla pojedynczych użytkowników lub dla grup internautów. Typowym zastosowaniem WBT są wirtualne uniwersytety, wirtualne kursy języków obcych lub szkolenia pracowników w firmie z wykorzystaniem sieci internetowej lub intranetowej. Jedną z częściej stosowanych metod kształcenia obok e-learningu jest blended learning, czyli nauczanie mieszane lub komplementarne. Podobnie jak w przypadku e-larningu nie ma jednej uniwersalnej definicji nauczania mieszanego. W najprostszym ujęciu blended learning to nauczanie, w którym wykorzystuje się zarówno formy elektronicznej jak i tradycyjnej edukacji.

21 Kurs jest najważniejszym elementem stanowiącym o jakości procesu dydaktycznego. Dzięki temu, że kursy są dostępne za pomocą przeglądarek internetowych, można wykorzystywać w nich przekaz multimedialny Budowa treści szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Punktem wyjścia do opracowania kursu e-learningowego przygotowywanego dla odbiorców niepełnosprawnych jest wiedza zebrana w dostępnych materiałach źródłowych oraz ta zdobyta w trakcie prac nad platformą. Gwarancją najlepszej jakości materiału źródłowego jest tworzenie go od zera ze zwróceniem szczególnej uwagi na podporządkowanie doboru treści do celów szkolenia, nigdy odwrotnie [18]. Projektując treść szkoleniową należy oprzeć na najczęściej stosowanym modelu projektowania treści szkoleniowych, jakim jest model ADDIE. Porządkuje on proces tworzenia kursu dzieląc go na 5 etapów [19]: Analiza Projekt Cel: co chcesz osiągnąć? jakie cele nauczania chcesz osiągnąć? jaka wiedza? jakie umiejętności? jakie nastawienie? jak dogłębna i szczegółowa ma być wiedza/umiejętności? Grupa docelowa: do kogo chcesz dotrzeć? jakie cechy ma Twoja grupa docelowa? jak jest wielka? co ich motywuje? czy jest wymagana wcześniejsza wiedza? Treści: jakie treści już posiadasz? w jakim formacie? czy treści istnieją na papierze czy w wersji elektronicznej? w jakim stopniu można te treści wykorzystać? Środki: jakie zasoby finansowe posiadasz? ile masz czasu na projekt? ile dni, miesięcy? jakim sprzętem dysponujesz, oprogramowaniem? Struktura:

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo