KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM"

Transkrypt

1 Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu KONCEPCJA LIFE LONG LEARNING WYZWANIE DLA KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM Naukowcy udowadniają, że nieuchronnie w ciągu całego życia będziemy mieć do czynienia z gwałtownym i stałym postępem naukowo-technicznym oraz krótkim czasem wdrażania nowych wynalazków w praktyce. Będą rosły wymagania wobec pracowników jako skutek unowocześniania procesów produkcyjno usługowych i wzrostu standardów wytwarzania. Jest to wyzwanie dla całego społeczeństwa, w którym szczególnie ważną rolę do odegrania ma szkolnictwo wyższe, w tym uczelnie ekonomiczne. Musi bowiem nastąpić zmiana tradycyjnego modelu kształcenia na model nowoczesny, w którym cykl kształcenia będzie uwzględniał oczekiwania osób, chcących zdobywać nową wiedzę i podnosić kwalifikacje. W sferze dydaktyki oznacza to konieczność spełnienia ściśle sprecyzowanych oczekiwań, np. co do tematyki studiów podyplomowych czy kursów typu MBA. Jeśli uczelnie nie podejmą nowego wyzwania, stwarzając odpowiednią ofertę edukacyjną, wówczas instytucje komercyjne zajmą ich miejsce i wykorzystają nowe możliwości, jakie stwarza dla środowiska akademickiego tworzące się społeczeństwo wiedzy. Źródła koncepcji uczenia się przez całe życie Jednym z warunków realizacji idei budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, jest nadanie odpowiedniej rangi powszechnie rekomendowanej w ostatnich latach, koncepcji uczenia się przez całe życie. Koncepcja ta była jednym z wiodących tematów Komunikatu Praskiego (maj 2001), w którym stwierdzono: Kształcenie ustawiczne stanowi zasadniczy element tzw. Europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. W Europie przyszłości, zbudowanej na społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, strategie kształcenia ustawicznego będą musiały sprostać wyzwaniu konkurencyjności i wykorzystaniu najnowszych technologii w celu zwiększenia spójności społecznej, równości szans i jakości życia. 1 Dwa lata później, w Komunikacie Berlińskim (wrzesień 2003) podkreślono konieczność zwiększenia udziału kształcenia na poziomie wyższym w ogólnej strategii rozwoju kształcenia ustawicznego oraz potrzebę uznania kształcenia ustawicznego jako integralnej części działalności uczelni. Skoro koncepcji uczenia się przez całe życie poświęcono miejsce we wskazanych dokumentach, zwrócono szczególną uwagę na konieczność jej powiązania z instytucjami szkolnictwa wyższego, zastanówmy się jak z perspektywy kilku lat koncepcja LLL 1 Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Materiały związane z procesem bolońskim, MENiS, Warszawa 2003, s.17 1

2 została wdrożona w krajowe strategie rozwoju szkolnictwa wyższego oraz strategie poszczególnych uczelni. Koncepcja uczenia się przez całe życie a kształcenie ustawiczne, kształcenie otwarte i kształcenie zdalne Koncepcja uczenia się przez całe życie obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach, w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności. Podkreśla się w niej potrzebę przygotowania i zachęcania wszystkich dzieci do nauki przez całe życie, już od wczesnego wieku. Koncepcja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje. Współczesna idea uczenia się przez całe życie nawiązuje do wcześniejszych definicji kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne to kompleks procesów oświatowych: formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy 2. Kolejną formą umożliwiającą dostęp do edukacji praktycznie każdemu, jest kształcenie otwarte. Otwartość kształcenia jest pojęciem wielozakresowym. Oznacza ono przeciwieństwo kształcenia zamkniętego i tradycyjnego. Kształcenie otwarte jest bowiem ogólnodostępne, znoszące bariery i niczym nieograniczone. Jest także kształceniem dostosowanym do potrzeb i możliwości oraz chętnie przyjmującym nowe propozycje i zmiany. Tradycyjny system kształcenia zapewnia nauczycielom akademickim rolę nadrzędną wobec studentów. System kształcenia otwartego zaś preferuje stosunek partnerski, w którym nauczyciel gra rolę opiekuna i doradcy, a głównym celem tego kształcenia jest rozwinięcie aktywności i samodzielności studentów. Istotną cechą procesu kształcenia otwartego jest więc indywidualizacja kształcenia, zapewniająca studentowi nie tylko odpowiednie treści, lecz także metody, techniki, środki i czas na wykonanie zadań dydaktycznych. Uczelnia, jej kadra i wyposażenie spełniają funkcje służebne wobec potrzeb i oczekiwań studentów. Uczelnie otwarte są powołane głównie po to, by zapewnić wszystkim chętnym optymalny dla nich rozwój intelektualny i umożliwić jednocześnie pełny rozwój osobowości, zgodnie z zasadami współczesnej oświaty. Głównym celem kształcenia otwartego jest wykonywanie zadań pozainstytucjonalnych i jest to zasadniczy element odróżniający te uczelnie od tradycyjnych. Kształcenie odbywa się niezależnie od wykonywanej pracy lub przygotowania do zawodu. Studenci kształcą się w dowolnie wybranym przez siebie kierunku, zgodnym z ich zainteresowaniami i planami dalszego rozwoju 3. Nowoczesne, lub jak kto woli, nowe technologie w edukacji nasuwają od razu skojarzenia z uczeniem się i nauczaniem na odległość. Taka forma propagowania i zdobywania wiedzy nie jest 2 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2003, nr 3, s.7. 3 J. Półturzycki, Otwarte szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji akademickiej XX/XXI wieku, Edukacja dorosłych 2001, nr 2, s

3 niczym nowym: radio i telewizja od dawna miały w swej ofercie audycje edukacyjne, podobnie rzecz się ma z kursami korespondencyjnymi, filmami i nagraniami szkoleniowymi dla każdego nowego medium z czasem znajdowano zastosowanie w edukacji. Każde z nich prezentowało wyższy stopień zaawansowania technologicznego i niosło ze sobą nowe możliwości. Jednak najnowsza technologia komputerowa posiada jedną cechę, która daje jej niezaprzeczalną przewagę nad dotychczasowymi mediami interaktywność. To właśnie ten aspekt stanowi o jej niezwykłej przydatności dla celów edukacyjnych. Jeśli do tego uwzględni się fakt, że dzisiejsze sieci komputerowe mają o wiele większą przepustowość niż kiedyś i łatwiej z nich korzystać, to staje się zrozumiałe ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy internetowi. Nowoczesne technologie są szansą dla szkolnictwa wyższego, zarówno w odniesieniu do samego procesu kształcenia, jak i jego dostępności dla społeczeństwa 4. Szkolnictwo wyższe w perspektywie kształcenia przez całe życie doświadczenia różnych krajów. Definicje kształcenia przez całe życie i jego relacji do kształcenia ustawicznego oraz nauczania dorosłych są różnie formułowane w poszczególnych krajach. Jeśli podejmiemy próbę określenia ich miejsca w sektorze szkolnictwa wyższego, to należy stwierdzić, że dyskusja o kształceniu przez całe życie stanowi kontynuację poprzednich dyskusji o kształceniu ustawicznym i kształceniu dorosłych, jednak z uwzględnieniem warunków dostępności do kursów oferowanych przez uczelnie oraz profilu i sytuacji studentów. Wszystkie najnowsze definicje kształcenia przez całe życie akcentują fakt, że nauka może przebiegać w różnych warunkach i na wszystkich etapach życia. W świetle tego, polityka kształcenia przez całe życie jest silnie promowana, a badania Trends 2003 wykazały, że większość krajów zamierzała wprowadzić lub była w trakcie realizacji strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie. Takie polityki istnieją już w jednej trzeciej krajów biorących udział w procesie bolońskim, tj.: w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Islandii, Niderlandach, Norwegii, Polsce, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jednakże, jak stwierdzają autorzy raportu Trends 2003, większość polityk i działań podejmowanych na poziomie europejskim i krajowym nie jest szczególnie ukierunkowana na sektor szkolnictwa wyższego 5. Oznacza to, że nie podkreśla się jakiejś szczególnej wartości dodanej lub warunków kształcenia przez całe życie oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego. W grupie krajów, które na tym tle wyróżniają się, tzn. mają najwyższy procent uczelni posiadających strategie kształcenia przez całe życie, znajdują się: Wielka Brytania, Islandia, Francja, Czechy, Słowacja i Bułgaria. Natomiast najniższy procent odnotowują takie kraje, jak: Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Turcja, Rumunia. Rozwijanie możliwości kształcenia przez całe życie wskazuje na silne powiązanie z potrzebami rynku i dobrze prowadzony dialog z uczestnikami rynku. Ogólnie, w krajach europejskich 49% uczelni oferuje różne formy doskonalenia kwalifikacji zawodowych, które są nastawione na aktualizację wiedzy zawodowej i umiejętności, często też są opracowywane i prowadzone wspólnie z firmami. 4 A. Kubiak, Amerykański sen o e-dukacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi 2002, nr 2, s S. Richert, Ch. Tauch, Trends In Learning Structures In Higher Education (III) Progress In European Higher Education Area 2003,www.bologna-bergen2005 (Main Documents). 3

4 Jednakże tendencja do odpowiadania bezpośrednio na potrzeby rynku jest jedną z przyczyn krytycznego podejścia wielu nauczycieli akademickich do jednostek zajmujących się kształceniem przez całe życie w uczelniach, w szczególności na uniwersytetach. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład Wielkiej Brytanii, jako kraju zaawansowanego w realizacji koncepcji LLL. Jak twierdzi D. Antonowicz, szersze otwarcie uniwersytetu na społeczeństwo zbliżyło go do obywateli oraz stworzyło możliwość pozyskiwania funduszy z alternatywnych źródeł. Wiele brytyjskich uniwersytetów już obecnie zaczęło reformować programy nauczania, biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby społeczne i gospodarcze. W sferze dydaktyki ogromną wagę przywiązuje się do dostosowania tematyki kursów podyplomowych czy MBA do oczekiwań społecznych, a także do rekrutacji studentów zagranicznych 6. Jeśli chodzi o Polskę, to w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu powstał dokument Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, który oficjalnie przyjęto 8 lipca 2003 roku. Jak czytamy w nim: Głównym celem strategii jest wyznaczenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Realizacja strategii ma umożliwić indywidualny rozwój każdego obywatela poprzez upowszechnianie dostępu do kształcenia ustawicznego i podniesienie jego jakości, a także promować aktywne postawy, poprawiające jego szanse na rynku pracy. Strategia wykazuje także zadania dla administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych i oświatowych oraz partnerów społecznych, tj. organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych, samorządów zawodowych, związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. 7 Cytowany dokument, oprócz celu strategicznego, wskazuje i opisuje również działania priorytetowe, korespondujące z europejskim obszarem uczenia się przez całe życie tj. zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego, podnoszenie jego jakości, uświadamianie jego roli i znaczenia, współdziałanie i partnerstwo, wzrost inwestycji w zasoby ludzkie, tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju usług doradczych. Kształcenie ustawiczne ma bardzo duże znaczenie w edukacji dorosłych, szczególnie obecnie w dobie globalizacji, szybkiego postępu technicznego i technologicznego, które wymuszają ciągły rozwój i samokształcenie. Proces uczenia musi trwać przez całe życie, bowiem zapewnia mobilność i elastyczność wymaganą przez zmieniające się otoczenie. Reasumując, oferta kształcenia przez całe życie nadal ma charakter działalności pobocznej na uczelniach europejskich, czyli rzadko jest ona zintegrowana z ogólną strategią uczelni. Nawet w krajach, w których istnieją zachęty do rozwijania kształcenia przez całe życie (Francja, Wielka Brytania, Finlandia), ośrodki kształcenia ustawicznego nie są zawsze uznawane na takich samych zasadach jak pozostałe środki uniwersyteckie i badawcze. Jak twierdzą autorzy cytowanego raportu w celu uzyskania lepszej pozycji na rozwijającym się rynku i ukazania wartości dodanej, jaką niesie doświadczenie tych ośrodków, uczelnie będą musiały poczynić więcej wysiłków, żeby zintegrować kształcenie przez całe życie z zasadniczymi procesami rozwoju 8 Kształcenie ustawiczne powinno stać 6 D. Antonowicz, Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy, Nauka i szkolnictwo wyższe 2004, nr 1, s Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, op. cit, s S.Richert, Ch. Tauch, op. cit. 4

5 się integralną częścią działalności uczelni, jego znaczenie będzie bowiem rosło wraz z postępującymi procesami demograficznymi. Otóż wobec zmniejszającej się populacji młodzieży, uczelnie staną wkrótce wobec alternatywy: rozwój oferty edukacyjnej dla dorosłych albo redukcja zakresu działalności (w tym zatrudnienia). Kierunki i sposoby kształcenia na poziomie wyższym a perspektywiczne potrzeby gospodarki Działania ze strony instytucji edukujących na poziomie wyższym powinny być skoncentrowane na dostosowaniu kierunków kształcenia do perspektywicznych potrzeb gospodarki, z uwzględnieniem zmian wynikających z włączania polskiego rynku pracy w struktury europejskie. Analiza współczesnej gospodarki rynkowej i tendencji rozwoju nowych technologii pozwoliły zidentyfikować obszary, w których zachodzą największe zmiany i w których powstają nowe zastosowania pracy i zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje. Przyszły rozwój kraju będzie związany m. in. z informatyką, telekomunikacją, mikroelektroniką, biotechnologią. Sektory, w których przewiduje się wzrost zatrudnienia, to: turystyka, budownictwo, usługi finansowe, sektor naukowo-badawczy, sektor wysokich technologii, usługi związane z ochroną środowiska. Tak więc rozwój szkolnictwa wyższego i zmiany w jego ofercie edukacyjnej powinny uwzględniać dziedziny priorytetowe, z którymi wiąże się przyszłość absolwentów uczelni. Przed szkołami wyższymi pojawia się zadanie poszerzenia oferty kształcenia ustawicznego, umożliwiającego zdobywanie wyższych kwalifikacji i aktualizacji wiedzy. Jak w świetle powyższego zestawienia powinien ewoluować system szkolnictwa wyższego w Polsce? Odpowiedź na to pytanie możemy częściowo odnaleźć w projekcie MENiS Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku Autorzy strategii jako cele kierunkowe rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego wskazują m. in. na popularyzację form kształcenia ustawicznego i e-edukacji. Ta ostatnia jest szczególnie ciekawym rozwiązaniem, wykorzystującym technologię internetu w procesie kształcenia. W praktyce uczelni oznacza to z pewnością unowocześnienie oferty edukacyjnej oraz dostrzeżenie nowej roli kadry w procesie dydaktycznym. Już obecnie istnieje zgodność opinii środowiska akademickiego oraz specjalistów w zakresie metodyki nauczania co do kierunku przekształceń dydaktyki szkoły wyższej (również o profilu ekonomicznym). Otóż zmierzają one w stronę nauczania mieszanego, nazywanego również nauczaniem hybrydowym, czyli łączenia form tradycyjnych z metodami nowoczesnymi, wykorzystującymi możliwości sieci internet. Stwarza to szansę wykorzystania niespotykanych dotychczas możliwości, tkwiących w rozwiązaniach teleinformatycznych i ich wykorzystania w procesie kształcenia. Podsumowanie W 2002 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie stwierdzono, że edukacja jest czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, badania i innowacje, konkurencyjność, utrzymanie poziomu zatrudnienia, spójność społeczną i aktywne postawy obywatelskie. Dystans w obszarze edukacji, jaki dzieli Polskę od krajów Wspólnoty, wymaga szczególnie intensywnych działań na różnych polach: od dalszej poprawy dostępu do edukacji w Polsce do 5

6 promocji idei kształcenia ustawicznego. Potwierdzeniem tego niech będzie zestawienie niedostatków systemu edukacji w Polsce (wg raportu Komisji Europejskiej Edukacja i kształcenie 2010): Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem (Polska 10% - UE 20%); Zbyt mało studiujących nauki ścisłe i nowe technologie (Polska 20% - UE 35%); Relatywnie niskie nakłady budżetowe na edukację (Polska 5% PKB); Zbyt mało dorosłych Polaków w wieku lat kontynuuje edukację (Polska 4% - UE 12%); Mało rozwinięte dokształcanie zawodowe w porównaniu z krajami UE. Na drodze do społeczeństwa opartego na wiedzy, edukacja jest najważniejszym czynnikiem kształtującym pomyślne przejście od społeczeństwa produkcyjnego do społeczeństwa opartego na czynniku intelektualnym. W porównaniu do wcześniejszych etapów rozwoju gospodarek wielu krajów, społeczeństwo oparte na wiedzy charakteryzuje zupełnie inna logika rozwoju, wymagająca innych narzędzi realizacji. Narzędziem o niepodważalnej wartości jest edukacja z jej różnymi formami, w tym edukacja ustawiczna, e-edukacja, kształcenie otwarte. W poprzedniej dekadzie celem edukacji była nauka o rzeczach pewnych i przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat, jednak obecnie zadaniem edukacji stało się ukazanie niestabilności świata i sposobów radzenia sobie z nim. Jak wobec tego można scharakteryzować szkołę wyższą (uniwersytet) obecnie oraz pokazać kierunek zmian? Otóż porównując uniwersytet dziś i jutro, możemy dostrzec inne podejście do studenta, inną rolę nauczyciela i nowe formy kształcenia 9. Uniwersytet dziś charakteryzują następujące cechy: studenci to głównie młodzież, studenci nie mają doświadczenia zawodowego, nauczyciele wiedzą, czego student ma się nauczyć, dominuje nauczanie stacjonarne. Natomiast uniwersytet jutra to uniwersytet dziś plus dodatkowe cechy, takie, jak: studenci to również ludzie dorośli, studenci posiadają doświadczenie zawodowe (często duże), studenci wiedzą czego chcą się uczyć, dominuje nauczanie rozwiązywania problemów, szeroko jest stosowana edukacja zdalna. Bibliografia D. Antonowicz, Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy, Nauka i szkolnictwo wyższe 2004, nr 1. W. Cellary, Porównanie uniwersytetu dziś i jutro, [w:[ Polska w drodze do globalnego społeczeństwa i informacyjnego, UNDP, Warszawa A. Kubiak, Amerykański sen o e-dukacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2002, nr 2. J. Półturzycki, Otwarte szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji akademickiej XX/XXI wieku, Edukacja dorosłych 2001, nr 2. S. Richert, Ch. Tauch, op. cit. Trends In Learning Structures In Higher Education (III) Progress In European Higher Education Area 2003, (Main Documents). 9 W. Cellary, Porównanie uniwersytetu dziś i jutro, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa i informacyjnego, UNDP, Warszawa 2002, s.131 6

7 Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Materiały związane z procesem bolońskim, MENiS, Warszawa Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2003 nr3. Abstract It has been well recognized by the scientific world that the boost observed in R&D followed by the lean innovation cycle will become an indivisible part of our lives. The permanent modification of production and services, complemented with the upward movement of educational standards, will inevitably result in the augmentation of recruitment criteria. These make a real challenge for society and in particular for higher education, including economic and business educators. The traditional learning model shall be transformed into the modern learning sequences meeting the needs of any society member willing to gain new knowledge and acquire new qualifications. It is plainly a must for the higher educators to meet the accurate expectations of potential students, so as to the themes of complementary or MBA studies. Without meeting the challenge to create an appropriate educational offer, the higher educators might be replaced by corporate knowledge producers ready to fill in the gap, to replace them in the LLL implementation and consequently in keeping the gates towards a knowledge-based society. Nota o autorze Dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik profesor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, kierownik Katedry Handlu i Marketingu, specjalista z zakresu zarządzania i marketingu usług, autorka książek (Marketing usług; Marketing usług bankowych), współautorka Leksykonu marketingu, autorka licznych artykułów i referatów nt. rynku usług bankowych oraz usług edukacyjnych. W latach kierownik projektu badawczego KBN Rozwój usług edukacji wyższej w erze nowych technologii. 7

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo