SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY"

Transkrypt

1 MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw.2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Bilans w tys.pln BILANS r. r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 1 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Rachunek Zysków i Strat w tys.pln RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 7 2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XI. Koszty finansowe Odsetki dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -1,63-1,63 0,01 0,05 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów tys. PLN Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za IV kw Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na (9 786) inne korekty (50) ( ) ( ) przeksięgowanie wyniku na kapitał (12 734) - Wynik okresu Emisja akcji Stan na ( ) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na (5 282) inne korekty 27 (424) (397) korekty konsolidacyjne (11 608) (45 079) Wynik okresu Emisja akcji Stan na (9 786)

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych 15 a) w pozostałych jednostkach 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych 5 - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w tys.pln I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D

7 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MIT ZA IV KWARTAŁ 2014 Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259). 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami MIT Mobile Internet Technology S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology S.A. przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2014 roku, opublikowanego w dniu 29 sierpnia 2014 roku. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej. Po 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIT. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology 2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent, Spółka, MIT S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej MIT wchodzą następujące podmioty: MIT Mobile Internet Technology S.A., MNI Premium S.A., EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Scientific Services Sp. z o.o., Lark Europe S.A. oraz podmioty nie objęte konsolidacją Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o. 1

8 o MIT Mobile Internet Technology S.A. Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do 2 lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. o MNI Premium S.A. 1 Spółka jest jednym z wiodących integratorów usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP). Strategia spółki zakłada skoncentrowanie się na komplementarnych usługach dodanych, tworzonych w modelu: produkcja kontentu - promocja w mediach - eksploatacja komercyjna. Spółka dysponuje i eksploatuje obecnie kilka formatów telewizyjnych, realizowanych jako programy wykorzystujące interakcję SMS/IVR w części zarówno programowej oraz jako źródło przychodów finansowych. Usługi tego rodzaju świadczone są między innymi we współpracy z itv, TVN oraz innymi portalami internetowymi. o o El2 Sp. z o.o. Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej, ponadto będzie dalej rozwijać działalność w kierunku organizacji loterii audiotekstowych i promocyjnych. Navigo Sp. z o.o. Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią dziś około 70% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest także czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS. Aktualnie spółka prowadzi prace w zakresie zaawansowanych aplikacji nawigacyjnych oferowanych w modelu on-line, wzbogaconych o pobierane w czasie rzeczywistym dodatkowe informacje dotyczące ruchu drogowego. o Scientific Services Sp. z o.o. Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI największego akcjonariusza MIT Mobile Internet Technology S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA. W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych. Spółka jest obecnie nastawiona również na rozwijanie usług telesprzedaży w modelu zleconym oraz organizowanych we własnym zakresie. 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 2

9 o Lark Europe S.A. Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką LARK. Obecnie oferta spółki obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, tablety PC, przenośny sprzęt audio i video, odtwarzacze DVD, tunery DVB-T i inne. Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz piątą na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphone ów pod własną marką w modelu phablet tzn. smartphone z większym ekranem. Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych. tworzą MIT Mobile Internet Technology MNI Premium EL 2 Navigo Lark Europe Scientific Services Lider branży dodanych usług mobilnych w Polsce Usługi dla największych operatorów komórkowych Mobilne usługi dodane Marketing mobilny Specjalistyczne oprogramowanie i dane przestrzenne Oferta dla mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych Dostawca produktów elektroniki użytkowej m.in tablety, odtwarzacze mp3, mp4, odbiorniki GPS Przetwarzanie danych na zasadzie outsourcingu digitalizacja archiwizacja hosting danych Obszary działalności spółek Grupy w IV kwartale 2014 roku: Usługi B2C: produkty multimedialne: tapety, muzyka, animacje, gry Java, filmy i serwisy informacyjne, serwisy interaktywne: rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie, sprzedaż elektroniki użytkowej wraz z oprogramowaniem. Usługi B2B: ogólnopolskie loterie i konkursy dla stacji telewizyjnych, serwisy informacyjne dla portali internetowych, płatności mobilne za pośrednictwem własnej sieci afiliacyjnej WAPACZ, usługi geolokalizacyjne, serwisy MT, agregacja (hurtowy obrót) ruchu sms-owego, kampanie marketingu mobilnego dla FMCG, integracja usług komunikacji interaktywnej dla banków oraz instytucji finansowych, data service przetwarzanie dokumentów, cc services usługi call center, 3

10 W IV kwartale 2014 roku Zarząd Emitenta kontynuował wdrażanie działań ukierunkowanych na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care, składający się z podmiotów, które: 1. tworzą, rozwijają oraz komercyjnie dystrybuują na rynku nowoczesne mobilne i internetowe technologie użytkowe, 2. oferują nowoczesny kontent użytkowy oraz rozrywkowy we wszystkich kanałach dotarcia, w szczególności na urządzenia mobilne, 3. oferują odbiorcom, w tym odbiorcom mobilnym, nowoczesne usługi, w tym usługi informacyjne, bankowopłatnościowe, sprzedażowe i reklamowo-marketingowe. Docelowo MIT S.A. stanie się również holdingiem spółek, które będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki MNI S.A. 2.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 31 grudnia 2014 roku. Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014: 1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS) - pozostała działalność wydawnicza. 2. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS ) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 100 % udziałów MIT S.A. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 100 % udziałów MIT S.A. 4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 100 % udziałów MIT S.A. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi w zakresie przetwarzania danych 100 % udziałów MIT S.A. 6. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100 % udziałów MIT S.A. Podmioty zależne nie objęte konsolidacją nieistotność danych: 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) działalność telekomunikacyjna pozostała 100 % udziałów MIT S.A. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów MIT S.A. 4

11 2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po IV kwartale 2014 roku. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58 Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Grupy MIT Mobile Internet Technology wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne ,19 % wartość firmy ,06 % rzeczowe aktywa trwałe ,87 % inwestycje długoterminowe ,96 % aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego ,65 % aktywa trwałe ,73 % aktywa obrotowe ,27 % aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,34 % rezerwy ,14 % zobowiązania długoterminowe ,23 % zobowiązania krótkoterminowe ,29% pasywa razem ,00% 5

12 Aktualizacja pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu. Po przeprowadzeniu testów na utratę wartości firmy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o aktualizacji pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej MIT poprzez dokonanie odpisu z tytułu częściowej utraty wartości firmy spółki zależnej MNI Premium S.A. w wysokości tys. zł. Powyższy odpis to zdarzenie jednorazowe i ma charakter bezgotówkowy. W przypadku nie uwzględnienia odpisu, o którym mowa powyżej przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w roku 2014 w wysokości tys. zł i amortyzacji w wysokości tys. zł wartości EBIT i EBITDA Grupy Kapitałowej MIT (dane przed badaniem) osiągnęły: tys. zł - dla skonsolidowanego zysku ze sprzedaży, tys. zł -dla skonsolidowanego wskaźnika EBITDA. Na decyzję Zarządu Emitenta o dokonaniu przedmiotowego odpisu wpływ miała również sytuacja finansowa spółki zależnej. Efektem przeciągających się negocjacji z instytucjami finansowymi na temat restrukturyzacji portfela kredytowego Grupy MIT, była utrata płynności MNI Premium S.A. w rozrachunkach z kontrahentami. Skutkiem zaistniałej sytuacji był wniosek i w konsekwencji ogłoszenie w dniu 8 grudnia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy X Wydz. Gospodarczy upadłości spółki MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Uwzględniając jednorazowy odpis, o którym mowa powyżej, w IV kwartale 2014 roku : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł w porównaniu do przychodów osiągniętych w IV kw w wysokości tys. zł; odnotowała stratę operacyjną przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w IV kw w wysokości tys. zł; odnotowała stratę operacyjną (EBIT) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości tys. zł; odnotowała stratę netto w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości tys. zł. Wybrane dane finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Spółki wynosił tys. zł, w tym: Wartości niematerialne ,09% rzeczowe aktywa trwałe 29 0,02% inwestycje długoterminowe ,11% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 426 0,24% aktywa trwałe ,46% aktywa obrotowe ,54% aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,03% rezerwy 450 0,26% zobowiązania długoterminowe ,97% zobowiązania krótkoterminowe ,74% pasywa razem ,00% 6

13 WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01-0,37 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57 Mając na względzie sytuację spółki zależnej MNI Premium S.A. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość akcji MNI Premium S.A. w kwocie tys. zł, czego skutkiem jest zwiększenie kosztów finansowych o w/w kwotę i jednocześnie zwiększenie straty netto do kwoty tys. zł. 2.4 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji. 1 października 2014 powzięcie informacji o odrzuceniu przez mbank S.A. propozycji spółki MNI Premium S.A. w zakresie spłaty pozostałego zadłużenia, wynikającego z zaciągniętego przez tę spółkę kredytu. Propozycja MNI Premium S.A. określała wysokość i ilość rat spłaty kredytu proporcjonalnie do warunków spłaty kredytów wynegocjowanych i przyjętych w porozumieniu z drugim Bankiem kredytującym to jest BZ WBK SA. W wyniku negatywnej decyzji banku wobec spółki została wszczęta egzekucja komornicza. 16 października 2014 ustanowienie nadzorcy sądowego w spółce MNI Premium S.A. w wyniku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A. 20 października 2014 podpisanie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongującego (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zawarty aneks dopuszcza również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. 17 października 2014 wniesienie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółką zależną EMPIK Media & Fashion. 7

14 8 grudnia 2014 postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd ustanowił zarząd własny upadłej spółki co do całości jej majątku. Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kubery. Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli MNI Premium S.A. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki (publikacja w MSiG nr 244 z dnia 17 grudnia 2014 roku pod poz ) oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do MNI Premium SA, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w wyznaczonym terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. 3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w IV kwartale 2014 roku W okresie od dnia 1 października 2014 oraz w składzie : dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działała 1. Karolina Kocemba Wiceprzewodnicząca Rady 2. Tomasz Filipiak Członek Rady 3. Krzysztof Gadkowski Członek Rady 4. Tomasz Szczypiński Członek Rady 5. Marcin Rywin Członek Rady W dniu 10 grudnia 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Gadkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIT Mobile Internet S.A. W dniu 29 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rywina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem jej złożenia. W dniu 4 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Martę Szymańską oraz Pana Przemysława Guziejko. W konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Karolina Kocemba Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Tomasz Filipiak Członek Rady Nadzorczej 3. Tomasz Szczypiński Członek Rady Nadzorczej 4. Marta Szymańska Członek Rady Nadzorczej 5. Przemysław Guziejko Członek Rady Nadzorczej W okresie od dnia 1 października 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły. Skład Zarządu MIT S.A. na dzień 1 października 2014, na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji: 1. Leszek Kułak Prezes Zarządu 4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (z uwzględnieniem informacji w zakresie): a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 8

15 MNI Premium S.A. przeciwko Learning Systems Poland Sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygnatura akt XX GNc 920/14. Wartość przedmiotu sporu zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy i 00/100 zł) Przedmiot sprawy: pozew o zapłatę kwoty zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2013 roku. Stan sprawy: (1) Pozwem z dnia 17 października 2014 roku MNI Premium S.A. wniosła o zasądzenie od spółki Learning Systems Poland sp. z o.o. kwoty ,00 z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółka zależną EMPIK Media & Fashion. (2) Wraz z pozwem spółka MNI Premium S.A. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej opłaty od pozwu. (3) Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy zwolnił powoda od kosztów sądowych w niniejszej sprawie w części, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę złotych. (4) W dniu 16 grudnia 2014 roku strona pozwana wniosła zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia powoda w części od kosztów sądowych. (5) Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w warszawie, XX Wydział Gospodarczy postanowił odrzucić zażalenie strony pozwanej. (6) Sprawa czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. Na dzień 1 października 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MIT S.A. wynosi ,16 zł i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada głosy na walnym zgromadzeniu. Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 1 października 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, znaczne pakiety akcji Emitenta były i są w posiadaniu następujących podmiotów: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1. Grupa Kapitałowa MNI , ,31 Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego. W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku (13 listopada 2014) do dnia publikacji raportu kwartalnego zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły. Program nabywania akcji własnych Zarząd Emitenta, realizując postanowienia Uchwały nr 6 NWZ MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), podjął w dniu 17 października 2011 r. uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program). 9

16 Zgodnie z treścią uchwały Zarządu, skup akcji własnych rozpoczął się z dniem 18 października 2011 r. i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Programie przyjętym w Uchwale i uszczegółowionym przez Zarząd Spółki: Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale. Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, które będą pochodziły z utworzonego na ten cel, na podstawie uchwały nr 5 NWZ MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 roku, Funduszu Rezerwowego. Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie albo odstąpić od przeprowadzenia Programu. Nabywanie akcji własnych podjęty na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem Spółki. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień. Akcje własne nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych na GPW S.A. Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 6 do 13 Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym. W okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Programu do dnia sporządzenia niniejszej informacji Emitent nabył bezpośrednio akcji własnych i pośrednio przez podmiot w 100% od niego zależny spółkę EL2 Sp. z o.o akcje własne (zgodnie z art. 362 par. 1 ust. 2 kodeksu spółek handlowych), celem zaoferowania ich pracownikom El2, który to cel jest zgodny z celem realizacji Programu nabywania akcji własnych MIT, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 76/2011 z dnia 17 października 2011 roku. 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania raportu kwartalnego za III kw roku, odrębnie dla każdej z osób) Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie posiadają akcji Emitenta. Stan ten nie uległ zmianie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółki Grupy MIT w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług. Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła tys. zł. Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 31 grudnia 2014 roku: 10

17 NALEŻNOŚCI Należności krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług tys. PLN - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym Razem należności od jednostek konsolidowanych Razem należności od jednostek niekonsolidowanych ZOBOWIĄZANIA tys. PLN Zobowiązania długoterminowa a) pozostałe od jednostek konsolidowanych - do jednostek niekonsolidowanych Zobowiązania krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych c) pożyczki - od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. 8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok (w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych) Spółka nie publikowała prognozy wyników na IV kwartał 2014 roku oraz na rok Informacja dotycząca: a) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej (w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności), b) wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, c) innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta. Zgodnie ze swoimi kompetencjami spółki Grupy MIT koncentrują swoją działalność na najbardziej rentownych, innowacyjnych i perspektywicznych obszarach: 11

18 marketingu mobilnego, mobilnych usług dodanych,i dystrybucji kontentu mobilnego nawigacji satelitarnej (B2C), kartografii cyfrowej (B2B), outsourcingu usług obróbki dokumentów do postaci cyfrowej, dystrybucji elektroniki użytkowej. Podstawowym kierunkiem ekspansji nadal obok tradycyjnych obszarów, rozwijających się swoim tempem (takich jak sprzedaż kontentu mobilnego) będą projekty reklamy i marketingu mobilnego oraz rozwój palety własnych produktów. Istotnym elementem strategii rozwoju są własne projekty rozrywkowe realizowane w internecie, gdzie spółki Grupy wykorzystują swoje unikalne doświadczenia z dystrybucji kontentu mobilnego. Działania prowadzone przez Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care. Docelowo spółki Grupy MIT będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki MNI S.A. Dla realizacji w/w celów spółki Grupy MIT w najbliższych okresach skoncentrują swoją działalność na: 1. nowoczesnych usługach kontentowych, dostarczanych w dowolnym modelu na każdy rodzaj techniczny medium odbiorczego (telewizja, internet, tablet, smartphone, nawigacja on-line), 2. rozwijaniu usług pośredniczących, takich jak reklama i marketing mobilny oparty również o geolokalizację, 3. rozwijaniu obszarów, technologii i technik sprzedaży (skierowanych na skomplikowane technologicznie i ofertowo grupy produktowe), 4. rozwijaniu nowoczesnych produktów z obszaru nowych technologii (nawigacje, tablety, systemy asysty elektronicznej dla kierowców) oraz dostarczaniu nowoczesnego oprogramowania i rozwiązań funkcjonalnych. Sukcesywny rozwój spółki Lark Europe pozwala na dostosowanie strategii rozwoju Grupy do nowych wymogów rynkowych. Spółka Lark Europe, specjalizująca się w dostarczaniu na rynek urządzeń elektroniki użytkowej z ekranem (tablety, nawigacje GPS, odtwarzacze mp4 oraz dekodery DVB-T /IPTV), pozwala na zdefiniowanie nowych kanałów dystrybucji treści multimedialnych, którymi dysponują spółki inne spółki z Grupy MIT. W najbliższym okresie planowany jest dalszy rozwój oferty dla rynku B2B poprzez: rozwój segmentu mobilnego i reklamy mobilnej w oparciu o technologie geolokalizacyjne, budowa i rozwój kompetencji w obszarze kreacji i reklamy mobilnej, cross-selling łączenie możliwości reklamy mobilnej i internetowej. Jednym z celów spółek Grupy MIT jest utrzymanie stabilnego udziału w rynku usług kontentowych Premium Rate, a także zajęcie znaczącej pozycji na rynku dostawców danych mapowych dla usług lokalizacyjnych oferowanych w modelu B2C. Elementy, które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów biznesu skupionego w Spółkach grupy: rozwój rynku telewizyjnego (kanały DVB-T oraz nowe kanały satelitarne) powoduje wzrost zapotrzebowania na komercyjne programy TV generujące przychody z usług pozareklamowych (SMS,IVR Premium Rate), rozwój rynku aplikacji na smartphone oraz tablety zarówno z obszaru gier jak również z obszaru aplikacji użytkowych, rozwój nowych kierunkowych projektów sprzedażowych Call Center, oraz digitalizacji dokumentów, nowe wyzwania w obszarze rozwiązań nawigacyjnych (strefowe pomiary prędkości), rozwiązania optymalizujące przejazdy z uwzględnianiem nowych tras komunikacyjnych. Rozwój rozwiązań hybrydowych (dedykowane urządzenie i dedykowana aplikacja lub oprogramowanie) 12

19 Aktualnie Emitent oczekuje na dalsze decyzje Sądu (zatwierdzenie układu z wierzycielami) dotyczące ogłoszonej upadłości MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu, jako czynnika który w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Zasadniczą przyczyną aktualnej sytuacji spółki MNI Premium S.A. były trwające ponad rok negocjacje z krajowymi instytucjami finansowymi, dotyczące restrukturyzacji kredytów udzielonych podmiotom Grupy Kapitałowej MIT i w efekcie rozpoczętych procedur windykacyjnych, utrata płynności finansowej przez MNI Premium S.A. W dniu 20 października 2014 roku podpisany został z Bankiem Zachodnim WBK aneks do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongujący (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT: kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniem Sądu dotyczącym ogłoszenia upadłości MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu Sąd wezwał wierzycieli MNI Premium S.A. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki (publikacja w MSiG nr 244 z dnia 17 grudnia 2014 roku pod poz ) oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do MNI Premium SA, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w wyznaczonym terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Jednocześnie Zarząd MIT SA informuje, iż postępowanie układowe realizowane przez spółkę zależną MNI Premium S.A. w żaden sposób nie zakłóci rynkowej oferty Grupy w zakresie oferowania usług marketingu mobilnego oraz telekomunikacyjnych usług dodanych. 10. Inne informacje Spółka MIT S.A. nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstość występowania. 11. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: o poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski dla danych za IV kwartał 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku. tj. 4,2623 a dla danych za IV kwartał 2013 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku w wysokości 4,1472 o poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1893 Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2110 Warszawa, dnia 26 lutego 2014r. Leszek Kułak Prezes Zarządu 13

20 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01-0,37 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Komentarz Zarządu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

MIT Mobile Internet Technology S.A.

MIT Mobile Internet Technology S.A. MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za I kwartał 2010 Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Warszawa, 17 czerwca 2015 r. MIT Mobile Internet Technology S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014 ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2014 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. I. Spis treści II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ SMT S.A.... 4 III. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo