SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY"

Transkrypt

1 MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw.2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Bilans w tys.pln BILANS r. r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 1 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Rachunek Zysków i Strat w tys.pln RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 7 2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XI. Koszty finansowe Odsetki dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -1,63-1,63 0,01 0,05 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów tys. PLN Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za IV kw Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na (9 786) inne korekty (50) ( ) ( ) przeksięgowanie wyniku na kapitał (12 734) - Wynik okresu Emisja akcji Stan na ( ) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na (5 282) inne korekty 27 (424) (397) korekty konsolidacyjne (11 608) (45 079) Wynik okresu Emisja akcji Stan na (9 786)

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych 15 a) w pozostałych jednostkach 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych 5 - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w tys.pln I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D

7 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MIT ZA IV KWARTAŁ 2014 Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259). 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami MIT Mobile Internet Technology S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology S.A. przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2014 roku, opublikowanego w dniu 29 sierpnia 2014 roku. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej. Po 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIT. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology 2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent, Spółka, MIT S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej MIT wchodzą następujące podmioty: MIT Mobile Internet Technology S.A., MNI Premium S.A., EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Scientific Services Sp. z o.o., Lark Europe S.A. oraz podmioty nie objęte konsolidacją Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o. 1

8 o MIT Mobile Internet Technology S.A. Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do 2 lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. o MNI Premium S.A. 1 Spółka jest jednym z wiodących integratorów usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP). Strategia spółki zakłada skoncentrowanie się na komplementarnych usługach dodanych, tworzonych w modelu: produkcja kontentu - promocja w mediach - eksploatacja komercyjna. Spółka dysponuje i eksploatuje obecnie kilka formatów telewizyjnych, realizowanych jako programy wykorzystujące interakcję SMS/IVR w części zarówno programowej oraz jako źródło przychodów finansowych. Usługi tego rodzaju świadczone są między innymi we współpracy z itv, TVN oraz innymi portalami internetowymi. o o El2 Sp. z o.o. Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej, ponadto będzie dalej rozwijać działalność w kierunku organizacji loterii audiotekstowych i promocyjnych. Navigo Sp. z o.o. Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią dziś około 70% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest także czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS. Aktualnie spółka prowadzi prace w zakresie zaawansowanych aplikacji nawigacyjnych oferowanych w modelu on-line, wzbogaconych o pobierane w czasie rzeczywistym dodatkowe informacje dotyczące ruchu drogowego. o Scientific Services Sp. z o.o. Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI największego akcjonariusza MIT Mobile Internet Technology S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA. W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych. Spółka jest obecnie nastawiona również na rozwijanie usług telesprzedaży w modelu zleconym oraz organizowanych we własnym zakresie. 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 2

9 o Lark Europe S.A. Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką LARK. Obecnie oferta spółki obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, tablety PC, przenośny sprzęt audio i video, odtwarzacze DVD, tunery DVB-T i inne. Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz piątą na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphone ów pod własną marką w modelu phablet tzn. smartphone z większym ekranem. Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych. tworzą MIT Mobile Internet Technology MNI Premium EL 2 Navigo Lark Europe Scientific Services Lider branży dodanych usług mobilnych w Polsce Usługi dla największych operatorów komórkowych Mobilne usługi dodane Marketing mobilny Specjalistyczne oprogramowanie i dane przestrzenne Oferta dla mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych Dostawca produktów elektroniki użytkowej m.in tablety, odtwarzacze mp3, mp4, odbiorniki GPS Przetwarzanie danych na zasadzie outsourcingu digitalizacja archiwizacja hosting danych Obszary działalności spółek Grupy w IV kwartale 2014 roku: Usługi B2C: produkty multimedialne: tapety, muzyka, animacje, gry Java, filmy i serwisy informacyjne, serwisy interaktywne: rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie, sprzedaż elektroniki użytkowej wraz z oprogramowaniem. Usługi B2B: ogólnopolskie loterie i konkursy dla stacji telewizyjnych, serwisy informacyjne dla portali internetowych, płatności mobilne za pośrednictwem własnej sieci afiliacyjnej WAPACZ, usługi geolokalizacyjne, serwisy MT, agregacja (hurtowy obrót) ruchu sms-owego, kampanie marketingu mobilnego dla FMCG, integracja usług komunikacji interaktywnej dla banków oraz instytucji finansowych, data service przetwarzanie dokumentów, cc services usługi call center, 3

10 W IV kwartale 2014 roku Zarząd Emitenta kontynuował wdrażanie działań ukierunkowanych na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care, składający się z podmiotów, które: 1. tworzą, rozwijają oraz komercyjnie dystrybuują na rynku nowoczesne mobilne i internetowe technologie użytkowe, 2. oferują nowoczesny kontent użytkowy oraz rozrywkowy we wszystkich kanałach dotarcia, w szczególności na urządzenia mobilne, 3. oferują odbiorcom, w tym odbiorcom mobilnym, nowoczesne usługi, w tym usługi informacyjne, bankowopłatnościowe, sprzedażowe i reklamowo-marketingowe. Docelowo MIT S.A. stanie się również holdingiem spółek, które będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki MNI S.A. 2.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 31 grudnia 2014 roku. Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014: 1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS) - pozostała działalność wydawnicza. 2. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS ) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 100 % udziałów MIT S.A. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 100 % udziałów MIT S.A. 4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 100 % udziałów MIT S.A. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi w zakresie przetwarzania danych 100 % udziałów MIT S.A. 6. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100 % udziałów MIT S.A. Podmioty zależne nie objęte konsolidacją nieistotność danych: 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) działalność telekomunikacyjna pozostała 100 % udziałów MIT S.A. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów MIT S.A. 4

11 2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po IV kwartale 2014 roku. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58 Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Grupy MIT Mobile Internet Technology wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne ,19 % wartość firmy ,06 % rzeczowe aktywa trwałe ,87 % inwestycje długoterminowe ,96 % aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego ,65 % aktywa trwałe ,73 % aktywa obrotowe ,27 % aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,34 % rezerwy ,14 % zobowiązania długoterminowe ,23 % zobowiązania krótkoterminowe ,29% pasywa razem ,00% 5

12 Aktualizacja pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu. Po przeprowadzeniu testów na utratę wartości firmy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o aktualizacji pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej MIT poprzez dokonanie odpisu z tytułu częściowej utraty wartości firmy spółki zależnej MNI Premium S.A. w wysokości tys. zł. Powyższy odpis to zdarzenie jednorazowe i ma charakter bezgotówkowy. W przypadku nie uwzględnienia odpisu, o którym mowa powyżej przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w roku 2014 w wysokości tys. zł i amortyzacji w wysokości tys. zł wartości EBIT i EBITDA Grupy Kapitałowej MIT (dane przed badaniem) osiągnęły: tys. zł - dla skonsolidowanego zysku ze sprzedaży, tys. zł -dla skonsolidowanego wskaźnika EBITDA. Na decyzję Zarządu Emitenta o dokonaniu przedmiotowego odpisu wpływ miała również sytuacja finansowa spółki zależnej. Efektem przeciągających się negocjacji z instytucjami finansowymi na temat restrukturyzacji portfela kredytowego Grupy MIT, była utrata płynności MNI Premium S.A. w rozrachunkach z kontrahentami. Skutkiem zaistniałej sytuacji był wniosek i w konsekwencji ogłoszenie w dniu 8 grudnia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy X Wydz. Gospodarczy upadłości spółki MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Uwzględniając jednorazowy odpis, o którym mowa powyżej, w IV kwartale 2014 roku : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł w porównaniu do przychodów osiągniętych w IV kw w wysokości tys. zł; odnotowała stratę operacyjną przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w IV kw w wysokości tys. zł; odnotowała stratę operacyjną (EBIT) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości tys. zł; odnotowała stratę netto w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości tys. zł. Wybrane dane finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Spółki wynosił tys. zł, w tym: Wartości niematerialne ,09% rzeczowe aktywa trwałe 29 0,02% inwestycje długoterminowe ,11% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 426 0,24% aktywa trwałe ,46% aktywa obrotowe ,54% aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,03% rezerwy 450 0,26% zobowiązania długoterminowe ,97% zobowiązania krótkoterminowe ,74% pasywa razem ,00% 6

13 WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01-0,37 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57 Mając na względzie sytuację spółki zależnej MNI Premium S.A. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość akcji MNI Premium S.A. w kwocie tys. zł, czego skutkiem jest zwiększenie kosztów finansowych o w/w kwotę i jednocześnie zwiększenie straty netto do kwoty tys. zł. 2.4 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji. 1 października 2014 powzięcie informacji o odrzuceniu przez mbank S.A. propozycji spółki MNI Premium S.A. w zakresie spłaty pozostałego zadłużenia, wynikającego z zaciągniętego przez tę spółkę kredytu. Propozycja MNI Premium S.A. określała wysokość i ilość rat spłaty kredytu proporcjonalnie do warunków spłaty kredytów wynegocjowanych i przyjętych w porozumieniu z drugim Bankiem kredytującym to jest BZ WBK SA. W wyniku negatywnej decyzji banku wobec spółki została wszczęta egzekucja komornicza. 16 października 2014 ustanowienie nadzorcy sądowego w spółce MNI Premium S.A. w wyniku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A. 20 października 2014 podpisanie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongującego (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zawarty aneks dopuszcza również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. 17 października 2014 wniesienie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółką zależną EMPIK Media & Fashion. 7

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, 14 maja 2012 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo