Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Streszczenie: W artykule przedstawiono istot, znaczenie oraz warunki skutecznego wdra ania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia si i nauczania oraz podano przes anki ekonomiczno-organizacyjne i zarz dcze implementacji e-learningu. Szczególn uwag zwrócono na techniki: uczenie si zespo owe, kooperatywne (collaborative learning), uczenie si od innych (learn from others), uczenie si dok adnie na czas (just-in-time); opisano koncepcj samoregulowanego uczenia si (self-regulated learning SRL) oraz jego komponenty takie, jak motywacja skierowana na osi ganie celów i efektów, zarz dzanie czasem w asnym pracownika, zarz dzanie rodowiskiem oraz poszukiwanie pomocy. W konkluzji stwierdzono, e SRL w powi zaniu z e-learningiem korporacyjnym jawi si nam jako dynamiczny proces informacyjny generuj cy wiedz z do wiadczenia, fachowo ci i dojrza o ci yciowej pracownika wchodz cego w interakcje z otoczeniem. S owa kluczowe: szkolenie, organizacja ucz ca si, e-learning, samoorganizowane uczenie si (SRL) Abstract: This paper presents a discussion about the essence of e-learning and the meaning of corporate e-learning as well as conditions of implementation this system in an organization. The article also presents a self-regulated learning (SRL) and its components such as motivation in terms of goal orientation, time management, environment management and help seeking. In the conclusion the author states that the e-learning connection with SRL is an active information process because knowledge generation is accomplished through individual experience, maturity and interaction with one s environment. Key words: training, learning organization, e-learning, self-regulated learning (SRL) Wst p W licznej ju i rozleg ej literaturze z zakresu zarz dzania personelem i polityki rynku pracy, w definiowaniu szkolenia i uczenia si podkre la si perspektyw indywidualnego pracownika, przyjmuje podej cie personalne 1. 1 W tym uj ciu, przez szkolenia rozumie si form oraz sposób pog biania i rozszerzania kwalifikacji i specjalizacji w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Zagadnienie to okre la si równie jako: wiele ró norodnych dzia a i form doskonalenia umiej tno ci, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w ró nych obszarach ( aguna M., Szkolenia, jak je prowadzi, by, Gda skie Wydaw-

2 62 L. Kozio Wprawdzie niektórzy autorzy wspominaj o tzw. perspektywie organizacji, lecz zazwyczaj maj wtedy na my li szkolenia przygotowuj ce personel do pe nienia aktualnych i przysz ych ról w przedsi biorstwie oraz kwesti zwi kszenia efektywno ci pracy. Natomiast szkolenia uwzgl dniaj ce punkt widzenia pracownika maj na celu zdaniem tych autorów poszerzenie horyzontów poznawczych pracowników, sprzyjanie samorealizacji, rozwijanie posiadanych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych 2. Podkre laj przy tym, i korzy ci finansowe s g ówn determinant uczestnictwa personelu w programach szkoleniowych, praktyka wskazuje, e to w a nie mo liwo ci pog biania umiej tno ci oraz indywidualnych zainteresowa pracowników najskuteczniej sk aniaj ich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach 3. Cele szkoleniowe wynikaj zatem zarówno z przyj tej strategii rozwoju przedsi biorstwa, jak i ze stwierdzonej luki po danych i istniej cych profili kompetencyjnych poszczególnych pracowników i ich aspiracji poznawczych. Znacznie szerzej proces szkolenia i rozwoju zawodowego pojmowany jest w organizacji ucz cej si, której nieod cznym atrybutem jest zarz dzanie wiedz. W kontek cie organizacji ucz cej si 4 i zarz dzania wiedz przez szkolenie i rozwój pracowników rozumie si stworzenie warunków i wywo anie procesu uczenia si, w trakcie którego nast puje uzupe nienie wiedzy oraz doskonalenie umiej tno ci i kompetencji niezb dnych do prawid owego wykonywania zada na obecnym i przysz ym stanowisku pracy, jak równie wywo anie procesu doskonalenia organizacji. Ostatnia kwestia, dotycz ca rozwoju organizacji, jest s abo eksponowana przez specjalistów z zakresu zarz dzania personelem, brakuje równie opisu metod pomiaru i oceny efektywno ci organizacyjnego uczenia si. Szkolenie w uj ciu C. Argyrisa jest tak e rozumiane jako zestaw regu odnosz cych si do projektowania i doskonalenia procesów uczenia si, musi uwzgl dnia rozmaite konteksty organizacyjnego uczenia si oraz uczenie si cz onków organizacji. Podsumowuj c t krótk dyskusj wokó istoty szkolenia, nale y doda, i stanowi ono znaczn cz procesu uczenia si, nie istnieje wi c kwestia odró nienia, czy wyboru mi dzy szkoleniem a uczeniem si. Warto nictwo Psychologiczne, Gda sk 2004, s. 13). Dotyczy to równie poznania rynku pracy, a dok adniej szkole organizowanych przez publiczne s u by zatrudnienia, maj cych na celu podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych pracowników i tym samym zwi kszenie ich aktywno ci zawodowej. 2 A. Szcz sna, D. Danielewicz, System szkole, [w:] Nowoczesne metody zarz dzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s A. Andrzejczak, Od szkolenia do organizacyjnego uczenia si, [w:] Zarz dzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wi niewskiego i A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 156, 4 W wietle rezultatów licznych bada i analiz statystycznych wiedza, szerzej kapita intelektualny stanowi istotn determinant rozwoju firmy i gospodarki, szczególnie w rozwijaj cej si gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Uwarunkowania te wp ywaj na cele, struktur, funkcjonowanie firmy, a do charakterystyki tych zjawisk stosuje si poj cia: gospodarka ucz ca si, organizacja inteligentna, tworz ca wiedz itp. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego 63 równie podkre li, e filarami organizacji ucz cej si, jej kluczowymi instrumentami, s : uczenie si organizacji, uczenie si cz onków organizacji oraz uczenie si, jak si uczy w uj ciu C. Argyrisa z tym, e szkolenie (uczenie si ) pracowników mo e przybiera form zinstytucjonalizowan, sformalizowan oraz form spontanicznego, samoregulowanego uczenia si. Forma ta, mniej znana szerszemu ogó owi czytelników, zostanie omówiona w dalszej cz ci artyku u. Istota i znaczenie e-learningu Odkrycie Internetu, wynalazku na miar epoki, spowodowa o istotne zmiany w stosunkach spo ecznych i gospodarczych, równie w nauczaniu i edukacji. W ród licznych zastosowa Internetu na szczególn uwag zas uguje e-learning. Wed ug danych Sloan Consortium mi dzynarodowej organizacji monitoruj cej rozwój edukacji internetowej tempo wzrostu tego zjawiska wynosi oko o 20% rocznie i jak dot d nie osi gn o poziomu plateau. W licznych pozycjach na te tematy mo na znale wiele definicji e-learningu, jednak wi kszo z nich pojmuje e-learning jako metod nauczania z wykorzystaniem komputerów umo liwiaj c stosowanie w procesie szkolenia ró nych technik: tekstu, obrazu, video i d wi ku. Cz sto podkre la si, e e-learning to szkolenia, kursy lub jakiekolwiek inne zaj cia o charakterze edukacyjnym, prowadzonych z wykorzystaniem technik komputerowych oraz Internetu 5. Najkrócej mo na go okre li jako metod zdobywania wiedzy (technik nauczania i sposobem uczenia si ) z wykorzystaniem narz dzi informatycznych. W wietle powy szych uwag uznano e-learning za t form edukacji, w której stosuje si interaktywne techniki komputerowe wykorzystywane przez ucz cego si w dogodnym dla niego miejscu oraz czasie. Mog one uzupe nia tradycyjne formy szkolenia lub edukacji, jak równie mog stanowi podstawow form szkolenia. Nawi zuj c do podanej, szerokiej definicji e-learning zawiera ró ne formy e-edukacji, a mianowicie e-learning akademicki, e-learning szkolny oraz e-learning korporacyjny, który jest przedmiotem bada opisanych w tej pracy. W odró nieniu od e-learningu akademickiego, e-learning korporacyjny ukierunkowany jest g ównie na cele praktyczne zwi zane z podnoszeniem konkurencyjno ci firmy, poprzez uczenie si organizacji a sposób uczenia si przez Internet mo e by oderwany od instytucji edukacyjnej, przebiega spontanicznie, mo na by go zatem okre li jako pozainstytucjonalne samokszta cenie. Przebiegaj ce spontanicznie uczenie si, oderwane od instytucji edukacyjnych, okre la si jako uczenie si od innych (learn from others), zw aszcza od interesariuszy. Sprowadza si ono g ównie do korzystania z ich do wiadczenia, umiej tno ci, wiedzy fachowej, czerpania korzy ci 5 J. Bednarek, E. Lubina, Kszta cenie na odleg o. Podstawy metodyki, PWN, Warszawa 2008, s ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 64 L. Kozio z wiedzy na temat wspó pracy przy zaspokajaniu potrzeb: zarówno potrzeb podobnych, jak i komplementarnych 6. Proces projektowania e-learningu Upowszechnienie i rozwój e-learningu korporacyjnego wymaga u wiadomienia kierownictwu i pracownikom potrzeby kszta cenia oraz nauczenia ich, jak si uczy. E-learning jest nauk indywidualn, która odznacza si brakiem kontaktu ucz cego si (pracownika) z nauczycielem (instruktorem), czy z innymi ucz cymi si osobami. Znikaj rygory formalne dyscyplinuj ce i motywuj ce do nauki, presja grupy, kontakty interpersonalne i inne czynniki spo eczne. Wyizolowany ucz cy si, w porównaniu z tradycyjnym nauczaniem (face-to-face), jest zdany na siebie, musi polega na swoich indywidualnych zdolno ciach, umiej tno ciach oraz mo liwo ciach. Musi sam zorganizowa sobie nauk w asn, opracowa sposób czerpania korzy ci z do wiadczenia innych, uczenia si od otoczenia. Nawi zuj c do tej koncepcji learningu zaprezentowano wybrane, wa niejsze determinanty warunkuj ce projektowanie, implementacj i rozwój learningu korporacyjnego. Szczególn uwag zwrócono na czynniki zwi zane z technologi IT, kwestie teorii uczenia si i nauczania oraz przes anki ergonomiczno-organizacyjne i zarz dcze. Proces projektowo-realizacyjny e-learningu obejmuje nast puj ce fazy: I. Opracowanie logistyki e-learningu. II. Wybór metod i form uczenia si. III. Programowanie e-learningu. IV. Ocena efektywno ci e-learningu. LOGISTYKA E-LEARNINGU Pomijaj c szczegó owe kwestie techniczno-technologiczne projektowania i implementacji e-learningu nale y najpierw wskaza na sposoby realizacji tej inwestycji. Otó, uruchomienie platformy e-learningowej mo na zleci wyspecjalizowanej firmie, co gwarantuje kompleksow obs ug przedsi wzi cia, a w szczególno ci dobór i zakup sprz tu, instalacj oprogramowania i wdro enie systemu oraz pomoc w przygotowaniu materia ów szkoleniowych. Drugi sposób polega na wykorzystaniu w asnych si i rodków inwestora przy zakupie i instalacji oraz wdro eniu systemu, co w przypadku ma- ych przedsi biorstw stanowi nie lada problem. Nadto konieczne jest zatrudnienie osoby (osób) do wdra ania i nadzoru systemu, zwi kszaj c tym samym koszty pracy. Trzeci sposób to outsourcing us ug szkoleniowych, forma mniej znana szerszemu ogó owi podmiotów gospodarczych, stosowana w ograniczonym 6 R. Bennick, Implementing learning from the corporate perspective, [online, dost p: ]. Dost pny w Internecie: Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego 65 zakresie w du ych firmach, w postaci oferty dedykowanej do przedsi biorstwa przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. METODY I FORMY UCZENIA SI Istotnym elementem tworzenia cyfrowych tre ci nauczania jest wiedza o zasadach i metodach uczenia si. Dobrze przygotowany materia i program nauczania silnie oddzia ywa na jako szkolenia (kszta cenia) niezale nie od sposobu przekazywania wiedzy, a wi c bez wzgl du na to, czy jest to sposób tradycyjny, czy wykorzystuje si alternatywne formy. Niemniej jednak nowoczesne rodki technologii informacyjnej, zw aszcza e-learning, pomagaj poprawi sprawno tradycyjnych metod nauczania. Jak pokazuj badania ró nych autorów w kraju i za granic, nisk skuteczno tradycyjnych wyk adów mo na poprawi wykorzystuj c rodki audiowizualne, PRS (Personal Response System), czy stosuj c dodatkowo e-learning i inne. Poni szy przegl d zasad i metod nauczania ograniczono jedynie do podania przyk adów, zasygnalizowania niektórych, wa nych z punktu widzenia zarówno efektywno ci szkolenia, jak i skuteczno ci wdra ania e-learningu w organizacji (tab. 1). Tabela 1. Efektywno ró nych strategii nauczania Strategie nauczania Procent skuteczno ci Wyk ad 5 Czytanie 10 rodki audiowizualne 15 Demonstracje 30 Grupy dyskusyjne 50 Laboratoria 75 Uczenie innych 90 ród o: W. B asiak, Rozwa ania o nauczaniu, op. cit., s. 59. Mi dzy teori i praktyk istnieje rodzaj dodatniego sprz enia zwrotnego. Praktyka inspiruje i weryfikuje teori, teoria rozwija praktyk. Racjonalne wi zanie teorii z praktyk podnosi efektywno szkolenia, czy kszta cenia. W przypadku zastosowania e-learningu szczególnie efektywne i skuteczne (trwa o uzyskanej wiedzy) s metody nauczania takie przyk adowo, jak grupy dyskusyjne teoretyków i praktyków, uczenie innych, wyst puj ce w ramach kooperatywnego uczenia si (collaborative learning), czy demonstracje, np. nowych pomys ów, rozwi za 7. Wracaj c jednak na grunt e-learningowy powinien on ewoluowa, rozwija si w kierunku wykorzystania metod interaktywnych, a nie tylko teksty, wideo, d wi k. 7 W. B asiak, Rozwa ania o nauczaniu przyrody, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 53. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 66 L. Kozio PROGRAMOWANIE E-LEARNINGU Przy projektowaniu e-learningu nale y zwróci uwag na motywacj ucz cych si, zainteresowanie kierownictwa firmy szkoleniami, uwzgl dni poziom wspó pracy i partnerstwo instytucji rz dowych, edukacyjnych, zainteresowanych przedsi biorstw. Równie wa ny jest system informacyjno- -komunikacyjny obejmuj cy interesariuszy oraz system oceny efektywno ci e-learningu itp. Ze wzgl du na ograniczone ramy artyku u, jak równie z uwagi na fakt, i powy sze zagadnienia s do dobrze znane szerszemu gronu czytelników, pomini to je. W tej sytuacji wydaje si, e podanie szczegó owych i konkretnych zarazem wskaza dla organizacji (firm i instytucji) wprowadzaj cych e-learning b dzie zasadne 8. Podane propozycje odnosz si do ró nych obszarów i aspektów funkcjonowania firmy. Dotycz zarówno wn trza organizacji, jak i jej otoczenia, mo na je uzupe nia i rozwija w miar prowadzonych bada, jak równie konkretyzowa stosownie do potrzeb i okoliczno ci. W odniesieniu do modelu biznesu i strategii firmy wybrane, wa niejsze kwestie, które nale a oby rozwa y to: okre lenie komponentów modelu biznesu i wskazanie problemów, które nale y rozwi za aby przetrwa ; okre lenie potrzeb szkoleniowych wraz z podaniem ryzyka realizacji strategii w razie nie spe nienia wymogów kwalifikacyjnych; rozwa enie, czy w sytuacji implementacji e-learningu nale y zmieni, skorygowa strategi firmy. Oferta dla klienta, jako zasadnicza komponenta modelu biznesu, zawiera propozycje tworzenia warto ci takie przyk adowo, jak: relacje z klientami, zrozumienie klienta, oferowanie warto ci dla klienta. Badacze zajmuj cy si t tematyk jako kluczowe zasoby wymieniaj : pracowników i ich kompetencje, informacje, organizacj systemu informatycznego oraz pojemno internetu i ekstranetu. Natomiast w ród kluczowych procesów wymienia si szkolenie i rozwój. W czenie interesariuszy wewn trznych Spo ród licznych interesariuszy najwi ksz rol w implementacji i funkcjonowaniu e-learningu odgrywaj : pracownicy, kierownicy wszystkich szczebli, ze zwróceniem uwagi szczególnie na pracowników dzia u personalnego oraz dzia u IT. Nale y uwzgl dni ich oczekiwania i zainteresowania oraz motywacje ucz cych si podejmuj c odpowiednie decyzje zespo owe; nadto trzeba oddzia ywa na style uczenia si, ze zwróceniem uwagi szczególnie na uczenie si zespo owe, kooperatywne (collaborative learning). Uczenie si kooperatywne w swej istocie polega na poszerzonej i pog bionej refleksji osoby ucz cej si oraz na dyskusji na dany temat z innymi. 8 Wskazania i propozycje skutecznego wdra ania e-learningu opracowano na podstawie: Bennick R., Implementing learning, op. cit.; Meger Z., Motywacja w nauczaniu zdalnym, [w:] E-mentor nr 4 (26)/2008; Kozio L., Entrepreneur s business models, [in:] Research Papers Collection, The Ma opolska School of Economics in Tarnów, Issue 2(16)/2010. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego 67 Uczenie si od interesariuszy zewn trznych Niezwykle wa nym sposobem uczenia si i narz dziem rozwoju pracowników jest uczenie si od innych (learn from others), a dok adniej kwesti t ujmuj c identyfikacja i poznanie nowych produktów technicznych i rozwi za organizacyjnych opracowanych i stosowanych zw aszcza przez interesariuszy zewn trznych. Opisy dobrych praktyk i nowych produktów mo na znale nie tylko w literaturze, ale równie w systemach zarz dzania, modelach kszta cenia i szkolenia pracowników, czy systemach zarz dzania wiedz licznych firm i instytucji. Zdecydowana wi kszo badanych przedsi biorstw pozytywnie oceni- a zastosowanie e-learningu i innych technologii informatycznych w doskonaleniu ich dzia alno ci operacyjnej. W szczególno ci podkre lano pozytywny, silny wp yw tego systemu na usprawnienie kontaktów z dostawcami, popraw komunikacji w firmie, wzrost wydajno ci pracy; do mocne oddzia- ywanie na ulepszenie metod zarz dzania i uproszczenie procedur oraz niewielki wp yw na redukcj kosztów i usprawnienie procesu prognozowania. Natomiast w ród efektów d ugoterminowych zastosowania e-learningu najcz ciej wymieniano lepsze zaspokojenie potrzeb klientów oraz popraw wizerunku firmy; podkre lono do du y wp yw tego systemu na wzrost udzia u w rynku m.in. przez zwi kszanie liczby pozyskanych klientów, wzrost innowacyjno ci wewn trznej pracowników oraz odpowiednio mniejsze jego oddzia ywanie na wzrost wykszta cenia pracowników. Dzia a wolno i rozwa nie, korzystaj c z w asnych do wiadcze Nowe rozwi zania informatyczne, zw aszcza e-learningowe, nale y wprowadza wolno i rozwa nie, nie spieszy si zbytnio z ich wprowadzaniem. Wa ne s bowiem pierwsze do wiadczenia i reakcje osób, beneficjentów programu, które silnie oddzia uj na jego implementacj i funkcjonowanie, krótko mówi c dzia a wolniej, ale lepiej. Promocja systemu i wsparcie pracowników Nale y promowa e-learning, zwi ksza motywacj zespo u podaj c korzy ci z tego typu nauczania. Nadto warto zorganizowa o rodek (stanowisko) pomocy technicznej, czy merytorycznej stwarzaj c pracownikom mo liwo zdalnego uczenia si zarówno w domu, jak i w pracy. Orientacja na jako wprowadzonego systemu Zaprojektowanie procedury wprowadzania systemu e-learningu jest nieodzowne. Wi kszo pracowników zna technik komputerow, niemniej jednak dobra instrukcja obs ugi zwi ksza szanse powodzenia implementacji systemu. Podobnie zreszt, jak przeszkolenie pracowników w zakresie IT lub cho by obs ugi komputera, mo e okaza si przydatne. Wa ne jest, jak wspomniano, uwzgl dnienie potrzeb i oczekiwa pracowników. Nale y zatem zidentyfikowa potrzeby i zachowania za ogi oraz raczej dostosowa e-learning do tych potrzeb, ni dzia a odwrotnie, czy post powa jeszcze inaczej. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 68 L. Kozio Warto i nale y wypróbowa system, przetestowa go na wybranej grupie osób, co pozwoli na uchwycenie niedoci gni i zaoszcz dzenie czasu jego implementacji. Samoregulowane uczenie si pracownika Wokó tematyki organizacji nauki (pracy) w asnej pracownika rozwija si pragmatyka, a nawet powstaje teoria. Jedna z nich to samoregulowane uczenie si (self-regulated e-learning SRL), która obejmuje kwestie motywacji zorientowanej na osi ganie przyj tych celów i efektów, zarz dzanie czasem, zarz dzanie rodowiskiem oraz poszukiwanie wsparcia, pomocy u innych 9. Badania autorów australijskich i ameryka skich wykaza y, e odpowiednio wysoki poziom wspomnianych determinant SRL silnie oddzia ywa na efektywno e-learningu, ze zwróceniem uwagi szczególnie na e- learning korporacyjny 10. Warto zatem przynajmniej niektóre elementy tej koncepcji przedstawi szerzej. Motywacja skierowana na osi ganie celów i efektów Przez orientacj na osi gni cia celów rozumie si powody, korzy ci, dla których ucz cy si (student) realizuje zadania dydaktyczne lub sposób, podej cie do realizacji tych zada. Orientacje na osi gni cie celów podobnie jak czynniki motywacyjne, mo na podzieli na orientacj na cele wewn trzne oraz na orientacj na cele zewn trzne. Pierwsze z nich wp ywaj na poziom zaanga owania ucz cego si w realizacj zada dydaktycznych po to, eby uzyska osobist satysfakcj, zainteresowanie, ludzk ciekawo, mistrzostwo osobiste, bywa e sam edukacyjny kontekst, uczenie si stanowi czynnik motywacyjny. Natomiast drugi typ orientacji okre la poziom zaanga owania pracownika w proces uczenia si po to, by w ostatecznym rachunku odznaczy si dobrymi wynikami w nauce i pracy, mie nagrody, promocj swojej osoby, uznanie u innych. Badacze zajmuj cy si tym zagadnieniem podkre laj, e orientacja na cele wewn trzne silniej oddzia ywa na uzyskiwane rezultaty nauczania ni orientacja na cele zewn trzne 11. Zarz dzanie czasem Zarz dzanie czasem (time management) koncentruje si wokó kszta towania umiej tno ci ucz cego si w zakresie zarz dzania swoim czasem z wykorzystaniem technik 12 : harmonogramowania, planowania, ustalania ce- 9 Sharma S., Dick G., Chin W.W. & Land L., Self-Regulation and E-Learning, s. 385, [in:] H. Österle, J. Schelp & R. Winter (eds.), Proceedings of the Fifteenth European Conference on Information Systems, , St. Gallen: University of St. Gallen, [online, ]. Dost pny w Internecie: 10 Zob. Sharma S., Dick G., Chin W.W. & Land L., Self-Regulation and E-Learning, op. cit. 11 Miltiadou M., Savenye W.C., Applying Social Cognitive Constructs of Motivation to Entrance Student Success in Online Distance Education, Educational Technology Review, 11(1) 2003, s W ród sporej liczby metod i technik pomocnych w organizacji pracy w asnej pracownika, szczególnie przydatne dla osoby ucz cej si w trybie SRL s : metoda Alpen, metoda zarz dza- Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

9 Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego 69 lów i priorytetów. Przy czym nie chodzi o to, by zwi ksza ilo czasu wydatkowanego na nauk, co raczej efektywne jego wydatkowanie i zarz dzanie nim. Zarz dzanie rodowiskiem Zarz dzanie rodowiskiem (environment management) sprowadza si g ównie do kontrolowania i ograniczenia dysfunkcji pracownika i przeszkód w kierunkowaniu czasu, energii i uwagi ucz cego si na nauk w trybie e-learningu korporacyjnego (corporate e-learners). Ucz cy si pracownik powinien umie koordynowa czas nauki z czasem pracy, czasem dla rodziny i czasem przeznaczonym na zaj cia domowe, dzia alno spo eczn, czy na inne prace i zobowi zania. Powinien zatem umie wykorzysta elastyczno e-learningu co do miejsca i czasu uczenia si, mo liwo której nie daje tradycyjny sposób uczenia si, w którym nauka odbywa si w okre lonym miejscu i czasie; wykorzysta zalety e-learningu dla poprawy efektywno ci uczenia si. Poszukiwanie pomocy Poszukiwanie pomocy (help seeking) to kolejna wa na kwestia SRL, podkre laj ca rol osób, które mog okaza pomoc ucz cemu si w tym systemie. Ucz cy si w ramach e-learningu korporacyjnego jest w pewnej mierze wyizolowany spo ecznie, odseparowany od innych. Wobec braku wspó pracy z nauczycielem (instruktorem), powinien nawi za kontakty ze wspó pracownikami, kolegami, czy innymi osobami, które w razie pojawienia si trudno ci w nauce (np. w zrozumieniu kwestii) mog okaza mu pomoc. Natomiast organizacja powinna stworzy rodowisko przyjazne dla nauki w asnej, zach caj ce ucz cych si pracowników do korzystania w razie potrzeby z pomocy innych osób. W znacznie trudniejszej sytuacji znajduj si osoby, niepracuj ce, bezrobotne, które równie ze swej strony powinny zadba o rozum swój, zw aszcza o potencja kwalifikacyjny. Tej kategorii potencjalnych pracowników mog okaza pomoc lub pomoc t zorganizowa urz dy pracy, czy inne instytucje rz dowe, samorz dowe, pozarz dowe, których przecie nie brakuje. W zako czeniu omawiania wskaza i ukierunkowa skutecznego wdra- ania e-learningu nale y podkre li zasadnicze znaczenie dwóch kwestii, a mianowicie uwzgl dnienia potrzeb organizacji i zainteresowanych pracowników przy wprowadzaniu systemu, gdy nader cz sto bywa tak, e to co przynosi korzy jednym, nie jest korzystne dla innych i druga wa na kwestia to zdobywanie do wiadczenia uczenia si od innych 13, maj ca fundamentalne znaczenie dla rozwoju pracownika i dzia alno ci innowacyjnej firmy. nia za pomoc ksi ki planowania czasu, metoda ABC, zasada Pareto, kwestionariusz oceny efektywno ci gospodarowania czasem w asnym itp. 13 Newton D., Hase S., Ellis A., Effective Implementation of Online Learning. A Case Study of the Queensland Mining Industry [w:] Journal of Workplace Learning 2002 vol. 14 no 4, s.156. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

10 70 L. Kozio OCENA EFEKTYWNO CI E-LEARNINGU Badacze zajmuj cy si tym zagadnieniem, oprócz znanych i uznanych metod oceny skuteczno ci szkole (finansowych i behawioralnych) proponuj zestaw mierników oraz odpowiadaj cych im wska ników 14. Wybrane, wa niejsze z nich to: odsetek osób deklaruj cych stosowanie e-learningu w odniesieniu do ogó u zatrudnionych w przedsi biorstwie, odsetek ucz cych si, którzy uwa aj, e przez zastosowanie e-learningu zwi kszaj swoje umiej tno ci w zakresie technologii informatycznej (JIT), odsetek ucz cych si, którzy uwa aj, e e-learning przyczynia si do zwi kszenia ich efektywno ci pracy i wi kszej elastyczno ci w procesie obs ugi klienta, odsetek usatysfakcjonowanych klientów ze wspó pracy z osobami ucz cymi si w trybie e-learningu, odsetek ucz cych si, którzy uwa aj, e e-learning przyczynia si do zwi kszenia ich pozycji na rynku pracy i u atwia znalezienie pracy. Wielko ci te mo na odnosi do ró nych populacji badanych, jak równie do tzw. warto ci oczekiwanej (return on expectation). Podobnie jak mierniki ekonomiczno-organizacyjne, mierniki behawioralne pozwalaj na zebranie i systematyzacj danych, ocen efektywno ci e-learningu i raportowanie. Mog zatem stanowi samodzielny system oceny zjawiska, jak równie mog w istotny sposób uzupe nia system miar obiektywnej natury, zawarty przyk adowo w metodzie Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecaed BSC). Podsumowanie Sumuj c powy sze stwierdzenia dotycz ce e-learningu korporacyjnego, nale y podkre li, e punktem wyj cia, podstaw tej koncepcji stanowi proces podnoszenia i kszta towania kompetencji pracowników stosownie do wymaga stanowiska pracy, organizacji jako ca o ci oraz jej otoczenia. Proces ten, wywo uj cy zmian w zachowaniach wspomnianych podmiotów (pracowników, organizacji i interesariuszy zewn trznych) ju teraz, a tym bardziej w przysz o ci, oka e si trwa ym elementem skuteczno ci i konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Cho trudno przewidzie zmiany technologiczne i organizacyjne w organizacji, to z du ym prawdopodobie stwem mo na wskaza Internet jako znacz ce rodowisko kszta cenia w najbli szej perspektywie czasowej. Nale y zatem spodziewa si dzia a w kierunku budowania struktur edukacyjnych na bazie sieci organizacyjnych, a w organizacjach ucz cych si w szczególno ci. 14 Choy S., Benefits of e-learning Benchmarks. Australian Cases Studies, Electronic Journal of e-learning, Volume 5 Issue 1, 2007, s. 13. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

11 Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego 71 W wietle powy szych uwag e-learning korporacyjny jawi si nam jako dynamiczny proces informacyjny generuj cy wiedz z do wiadczenia, fachowo ci i dojrza o ci yciowej pracownika wchodz cego w interakcj z otoczeniem. Zarówno wiedza, jak i proces ten ró ni si zasadniczo od tradycyjnej filozofii edukacji, w której ucz cy si pojmowany jest i traktowany jako pasywny beneficjent informacji. Natomiast jako dziedzina wytwórczo ci urasta on do rangi nowego, dynamicznie rozwijaj cego si przemys u i znacz co wykracza poza granice zdalnego nauczania. W szczególno ci e-learning korporacyjny zawarty w ofercie instytucjonalnej, dedykowany do przedsi biorstwa jest wa ny i jest zazwyczaj rozwi zaniem efektywnym w aspekcie elastyczno ci i jako ci nauczania, a tak e uczenia si dok adnie na czas (Just in time). Jako przyk ad mo na poda ci gle zmieniaj ce si przepisy prawa, administracyjne regu y i procedury, polityk rz du, których dog bna znajomo na czas jest nieodzowna dla przetrwania organizacji, zw aszcza przedsi biorstw sektora MSP. Mo na zatem sformu owa my l, która w swej istocie podkre la du e i ci gle rosn ce znaczenie e-learningu w rozwoju organizacji ró nego typu. Bibliografia Andrzejczak A., 2004: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia si, [w:] Zarz dzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wi niewskiego i A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Bednarek J., Lubina E., 2008: Kszta cenie na odleg o. Podstawy metodyki, PWN, Warszawa. Bennick R., Implementing learning from the corporate perspective, [online, dost p: ]. Dost pny w Internecie: B asiak W., 2011: Rozwa ania o nauczaniu przyrody, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków. Choy S., 2007: Benefits of e-learning Benchmarks. Australian Cases Studies, Electronic Journal of e-learning, Volume 5 Issue Richardson K., Hazell A., No Place for Egos and Islands. Praca zaprezentowana na wiatowym szczycie internetowych. Kozio L., 2010: Entrepreneur s business models, [in:] Research Papers Collection, The Malopolska School of Economics in Tarnow, Issue 2(16)/2010. aguna M., 2004: Szkolenia, jak je prowadzi, by, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk. Meger Z., 2008: Motywacja w nauczaniu zdalnym, [w:] E-mentor nr 4 (26)/2008. Miltiadou M., Savenye W.C., 2003: Applying Social Cognitive Constructs of Motivation to Entrance Student Success in Online Distance Education, Educational Technology Review, 11(1) ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

12 72 L. Kozio Newton D., Hase S., Ellis A., 2002: Effective Implementation of Online Learning. A Case Study of the Queensland Mining Industry, [w:] Journal of Workplace Learning 2002 vol. 14 no 4. Sharma S., Dick G., Chin W.W. & Land L., Self-Regulation and E-Learning. In H. Österle, J. Schelp & R. Winter (eds.), Proceedings of the Fifteenth European Conference on Information Systems, , St. Gallen: University of St. Gallen, [online, dost p: ]. Dost pny w Internecie: Szcz sna A., Danielewicz D., 2004: System szkole, [w:] Nowoczesne metody zarz dzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o.

Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce. Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. 2012 2013 Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce Małgorzata Kozioł - FIRMA 2000 Sp. z o.o. Sytuacja demograficzna na rynku pracy o 180% - współczynnik obciążenia osobami po 50 o 4 mln ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Ewy Kaszowskiej nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowany zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe i prawne. Zarządzanie strategiczne i operacyjne

Zagadnienia finansowe i prawne. Zarządzanie strategiczne i operacyjne DARMOWE SZKOLENIA Centrum Kształcenia w Bienicach zaprasza wszystkich chętnych do darmowego korzystania ze szkoleń e-learningowych Chcesz poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje? Bezpłatnie korzystaj

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05 Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Redakcja i korekta Elżbieta Gorazińska Projekt okładki, redakcja techniczna i skład Barbara Jechalska W projekcie graficznym wykorzystano elementy

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo