1 Wstęp. 2 Otwarty System Nauczania Zdalnego (OSNZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wstęp. 2 Otwarty System Nauczania Zdalnego (OSNZ)"

Transkrypt

1 1 Wstęp Emma KUSHTINA, Przemysław RÓśEWSKI Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska E mail: Systemowe uęcie Otwartego i Zdalnego Nauczania Dyskusa akademicka dotycząca zagadnienia nauczania zdalnego systematycznie zwiększa swó wymiar, dotykaąc nowych obszarów badawczych i czerpiąc z coraz większego wachlarza róŝnych dziedzin naukowych. Główne problemy badawcze dotyczą: zagadnienia opracowania materiałów dydaktycznych, przygotowania nowych metodologii nauczania, opracowania standardów komunikaci pomiędzy aktorami uczestniczącymi w procesie nauczania. Wszystkie wymienione zagadnienia bazuą na wynikach wielu dyscyplin i rozpatrywane są w kontekście budowania coraz doskonalszych systemów nauczania zdalnego. Istotnym uzupełnieniem rozwaŝanych problemów est analiza i zrozumienie przesłanek będących podstawą i motorem tworzenia i rozwou systemów nauczana zdalnego. Systemy nauczania zdalnego znalazły uŝ swoe miesce w strukturach większości światowych przedsiębiorstw i korporaci. Jak pokazue analiza wykonana przez Burgessa i Russella [1]zarówno wielkie korporace, ak i mniesze organizace masowo przenoszą szkolenia pracowników do przestrzeni nauczania zdalnego. Przeprowadzone badania szacuą, Ŝe 42 % analizowanych w badaniach przedsiębiorstw uŝywa systemów nauczania zdalnego. Według ASTD (American Society for Training & Development) 8.8 % wszystkich działań szkoleniowych w USA (w rok 2002) zostało wykonanych w oparciu o pewne rozwiązania nauczania zdalnego. Powodem zwiększaącego się udziału systemów nauczania zdalnego są nie tylko mniesze koszty i większa efektywność systemów zdalnych. Według autorów analizy po 11 września koncerny staraą się zredukować konieczność podróŝowania swoich pracowników np. w celu odbycia szkolenia. Ponadto nowoczesne systemy nauczania zdalnego stanowią efektywną platformę dla implementaci korporacynych rozwiązań zarządzania wiedzą wiele przykładów moŝna znaleźć w pracy po redakcą Wawrzyniaka [7]. Przedsiębiorstwa chcą odkryć i zarządzać kapitałem wiedzy, aki est głównie w posiadaniu ich pracowników dobitnie pokazue to [5]. Systemy nauczania zdalnego, według [6], zintegrowane z systemami Human Resource daą efektywne podstawy zarządzania kapitałem ludzkim na poziomie wiedzy. Podeście systemowe wydae się być edną z nalepszych metod analizy tak złoŝonego zawiska, akim est nauczanie zdalne. Zbudowanie właściwego obrazu zagadnienia nauczania zdalnego wymaga odeścia od analizy sumy izolowanych praktyk, na rzecz sformalizowania wszystkich aspektów kaŝdego konkretnego wdroŝenia w ramach ednego wspólnego systemu. Osiągnięcie efektu synergi następue, gdy prace badawczo-rozwoowe pochodzące z róŝnych dziedzin i pól badawczych, które są wykonywane w ramach róŝnych proektów, są interpretowane i analizowane w ramach ednego systemu determinowanego przez wyznaczone zadanie nauczania zdalnego. 2 Otwarty System Nauczania Zdalnego (OSNZ) ODL est skrótem od Open and Distance Learning [2], za którym krye się zupełne nowa koncepca organizaci nauczania w szkołach wyŝszych Unii Europeskie. Podstawowa e idea została przedstawiona w Deklaraci Bolońskie. WdroŜenie kaŝde koncepci dotyczące nowego sposobu organizaci funkconowania systemu społecznego potrzebue precyzyne analizy struktury przyszłego systemu ako obiektu zarządzania. ZłoŜoność i skala działania przyszłego systemu nauczania determinue opracowania odpowiedniego informacynego systemu zarządzania. Dale w rozwaŝaniach na temat ODL będziemy uŝywali terminu Otwarty System Nauczania Zdalnego

2 (OSNZ) [2,4], maąc na myśli informacyny system zarządzania systemem nauczania, który łączy cechy tradycynego rozumienia poęcia Distance Learning (nauczanie zdalne) oraz ego nowego uęcia Open Learning (nauczanie otwarte). OSNZ est konsekwencą powstania, rozwou i uŝ osiągniętych sukcesów Procesu Bolońskiego. Deklaraca Bolońska powstała w 1999 roku, aby zintegrować pomysły i działania 29 państw europeskich na rzecz rozwou Europeskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego, który ma powstać do roku Deklaraca Bolońska nie zamyka moŝliwości dołączenia innych kraów, które chcą wspólnie się rozwiać w ramach głoszonych przez nią idei. Według Deklaraci Bolońskie niezbędne est podniesienie poziomu standaryzaci procedur administracynych m.in. w procesie opracowywania programów i przedmiotów studiów kształcenia trzypoziomowego oraz punktowego systemu oceny osiągnięć studentów, co będzie wspierało mobilność naukowe i dydaktyczne kadry szkoły wyŝsze i co nawaŝniesze mobilność studentów. OSNZ est ideą stworzenia takiego systemu nauczania, który będzie umoŝliwiał poprzez sieć teleinformacyną naukę na uniwersytetach Unii Europeskie kaŝdemu studentowi niezaleŝnie od aktualnego miesca zamieszkania według własne personalizowane drogi nauczania. OSNZ ako obiekt zarządzania est systemem złoŝonym. Jego składowe elementy oprócz tego, Ŝe maą róŝną naturę, często charakteryzuą się przeciwstawnymi celami i róŝnymi prawami zachowania, dodatkowo są wzaemnie od siebie zaleŝne. Funkconowanie OSNZ obemue poszczególne osoby, grupy specalistów, organizace, komputerowe technologie, infrastrukturę regionu i dane organizaci, zasoby informacyne i zasoby wiedzy. Realizaca idei OSNZ w znacznym stopniu zaleŝy o tego, na ile uda się opracować odpowiedni system zarządzania w postaci systemu informacynego, który będzie opierał się na zintegrowanym modelu funkconowania obiektu ako spóne całości. Reasumuąc, moŝemy przyąć, Ŝe OSNZ moŝe być traktowany ako system informacyny, który przeznaczony est do zarządzania procesem otwartego nauczania zdalnego spełniaący warunki Deklaraci Bolońskie. Powodzenie w opracowaniu koncepci tego systemu informacynego pozwoli opracować metodykę wdraŝania idei Deklaraci Bolońskie w kaŝde organizaci edukacyne i ednocześnie posłuŝy za podstawę do określenia akości organizaci procesu edukacynego. 3 Cykle Ŝycia studenta Cykl Ŝycia studenta w warunkach nauczania tradycynego est procesem nabycia wiedzy według wybranego programu nauczania, który ściśle określa zawartość i harmonogram tego procesu w ramach edne uczelni [2]. Zdalne nauczanie pozwala na bardzie swobodny układ harmonogramu, wykonywanego równieŝ w ramach edne uczelni. Strategia studenta sprowadzi się wtedy tylko do wyboru uczelni, która gwarantue uzyskanie odpowiedniego certyfikatu specalności obiektu zainteresowań studenta. Po wyborze uczelni student zostae obęty deterministycznym cyklem Ŝycia studenta. Z punktu widzenia uczelni proces obsługi wszystkich studentów est procesem deterministycznym, przy czym nauczanie odrębnych grup studentów z określonego przedmiotu moŝe przebiegać równolegle. Proces wykonania ustalonego programu nauczania przez uczelnią moŝe być opisana w postaci wykresu Gantta. W warunkach OSNZ cykl Ŝycia studenta est procesem stochastycznym. Student przy zachowaniu tego samego obiektu zainteresowań moŝe wybierać przedmioty na róŝnych uczelniach, na których odbywa się programy nauczania, gwarantuący zdobycie odpowiedniego certyfikatu. Student samodzielne wybiera, na akich uczelniach będzie realizował swó cykl Ŝycia studenta. Inacze mówiąc studenci przemieszczaą się pomiędzy uczelniami realizuąc personalizowaną drogę nauczania. Struktura cyklu Ŝycia studenta est ciągle otwarta. Student po zaliczeniu pewnego bloku przedmiotów na wybrane uczelnie po raz koleny ma przed sobą sytuacę wyboru, gdzie będzie chciał w przyszłości kontynuować swoą naukę. W tym przypadku kaŝda uczelnia na pewnym horyzoncie planowania będzie miała do czynienia z losową ilością studentów na kaŝdym z przedmiotów, które są włączone w program nauczania. Przy opisanych warunkach proces nauczania studentów stae się rozproszony w wspólne prześnieni edukacyne. Przestrzeń

3 edukacyna moŝe być przedstawiona w postaci sieci obsługi masowe, gdzie węzłami sieci są odrębne uczelnie. Funkconowanie opisanego procesu moŝe być przedstawione za pomocą modelu stochastycznego sieci obsługi masowe (model Jacksona). Proces nauczania w kaŝdym z węzłów oraz w całe sieci moŝe być interpretowany ako produkca potokowa. W tabeli 1 przedstawiono porównanie działania systemów nauczania zdalnego (NZ) i nauczania otwartego (ONZ) pod wzglądem obsługiwania studentów. Tab. 1 Porównanie działania systemów NZ i ONZ pod wzglądem obsługiwania studentów Tab. 1 Comparison of distance learning and open distance learning in term of student service Obiekt badania 1. Program nauczania studenta -te specalności ( P ) ST 2. Infrastruktura, w którą odbywa się proces nauczania 3. Model obsługiwania studentów Nauczanie zdalne (edna uczelnia) Jest zgodny z programem nauczania wybrane specalności (-te) na wybrane uczelni (u): P ST U U = δ ( P); δ prawdopodobieństwo wyboru przez studenta u-te uczelni dla nauczania -te specalności. Wirtualna organizaca z główną siedzibą zlokalizowaną na uczelni i zmienną ilością klientów (studentów) korzystaących z inteligentnych zasobów uczelni. System kolekowy typu M/M//N/ z parametrami: losowy strumień zapotrzebowań studentów, losowy czas obsługiwania studenta, ograniczona ilość stanowisk pracy nauczycieli, nieskończona populaca. Otwarte nauczanie Zdalne (wiele uczelni) Składa się z przedmiotów wybranych przez studenta z programów nauczania na róŝnych uczelniach: P U1 U 2 U k = ( δ 1 ( p 1) / δ ( p 2) /... δ n ( p ST 2 n u δ k prawdopodobieństwo wyboru przez studenta przedmiotu/grupy przedmiotów z programu nauczania specalności -te na uczelni u te; p,... U,... 1 p n - przedmioty -te specalności, 1, U 2 U k - uczelni, prowadzące -tą specalność. Rozproszona organizaca składaąca się z kilku uczelni obętych OSNZ, która obsługue stochastyczny strumień studentów. Otwarta sieć kolekowa z prześciami stochastycznymi (sieć Jaksona). )) 4 Model funkcyny informacynego systemu zarządzania organizacą edukacyną Na etapie konceptualizaci rozróŝniamy poszczególne moduły OSNZ w zaleŝności od procesu, który est źródłem informaci weściowe, kryterium i typu algorytmu: (1) moduły rutynowe, (2) moduły optymalizacyne, (3) moduły wspieraące funkce podemowanie decyzi. Moduły rutynowe w systemie nauczania zazwycza związane są z obróbką statystycznych danych, które stanowią podstawę do formułowania wiedzy normatywne odpowiedzialne za wartościowy opis stanu rzeczy. Formowanie wiedzy normatywne wymaga, aby interwał czasu oraz moment na interwale czasu został określony uŝ na etapie konceptualizaci. Moduły optymalizacyne są zwyczaowo związane z poszukiwaniem naefektywnieszego wykorzystania zasobów róŝnego rodzau. W warunkach OSNZ są to np. zasoby sieciowe i zasoby ludzkie związane z opracowywaniem materiałów dydaktycznych. W pierwszym przypadku dotyczącym zasobów sieciowych mogą zostać opracowane/wykorzystane algorytmy analityczne, poniewaŝ mamy do czynienia z informacą pełną i pewną (infrastruktura sieci, strumienie

4 weściowe, itp.). Dla zasobów ludzkich związanych z opracowywaniem materiałów dydaktycznych nie est dostępny sposób oceny złoŝoności materiałów dydaktycznych, nie mamy równieŝ dostępu do informaci o normatywnych danych pracochłonności tego procesu. W tym przypadku poszukiwanie korzystnieszego wariantu organizaci procesu opracowania materiałów dydaktycznych wymaga prowadzenia eksperymentów opartych na róŝnych wariantach scenariuszy i odpowiednich modeli opartych o teorię gier albo doświadczenie i wiedzę ekspertów. Moduły wspomagania decyzi w tradycynym uęciu są systemami komputerowymi i opieraą się na modelach analitycznych lub regułowych, które produkuą warianty rozwiązania problemu. W systemach wspomagania decyzi decydent w sposób interaktywny współdziała z systemem, wybieraąc nalepsze warianty rozwiązania według bieŝące sytuaci. W OSNZ zakres działania tych modułów powinien być poszerzony o moŝliwość porównania wiedzy normatywne z odpowiednią wiedzą deskryptywną. Niestety, na etapie konceptualizaci nie est moŝliwe określenie zbioru wszystkich procesów. Ponadto precyzyny opis poszczególnych procesów est utrudniony, poniewaŝ wiele czynników zostanie wyszczególnionych na późnieszych etapach proektowania systemu (np. w zaleŝności od wybranych metodyk obserwaci i zbierania danych). Nie moŝna takŝe opracować algorytmów, dopóty nie zostanie opracowany model procesów. Dlatego na etapie konceptualizaci wyróŝniamy procesy poprzez: (1) analizę niepełności i niepewności informaci, (2) moŝliwość sformułowania kryterium optymalizaci zarządzania procesem i metody realizaci algorytmu oraz (3) analizę dynamiki procesu (tablica 2). Tab. 2 Rodzae modułów OSNZ Tab. 2 Kinds of OSNZ systems Typ modułu Typ informaci Kryterium Metoda Dynamika procesu Rutynowy pełna i pewna nie określone obliczeniowa Deterministyczny Optymalizacyny pełna/niepełna pewna/niepewna określone analityczna, symulacyna Stochastyczny Wspomagania decyzi pełna/niepełna pełna/niepewna nie określone doświadczalna Deterministyczny 5 Procedura analizy systemowe Procedura analizy systemowe przedstawiona est na rys. 1. NawaŜnieszymi e elementami są: Hierarchiczna Struktura Systemu Informacynego oraz Schemat Funkcyny Systemu Informacynego. Rys 1. Procedura wykonywania analizy systemowe Fig. 1 Procedure of system analysis

5 W pracy [2,4] została przedstawiona Hierarchiczna Struktura OSNZ, w które zostały pokazane trzy główne podsystemy: system zarządzania strategicznego (SMS), system zarządzania procesem nauczania (LMS) i system zarządzania zawartością nauczania (LCMS). KaŜdy z wyszczególnionych podsystemów obemue cztery poziomy działania organizaci: poziom celu globalnego, poziom celów cząstkowych, poziom rodzaów wsparcia podsystemów oraz poziom modułów funkcynych. W Schemacie Funkcynym OSNZ [2,3] zostało udowodnione, Ŝe OSNZ est wielopoziomowym systemem przetwarzania wiedzy. Schemat funkcyny moŝe być określony ako sekwencyny proces przetwarzania wiedzy w trakcie: (i) przygotowania programów nauczania, (ii) oferowania usług kształcących, (iii) opracowania materiałów dydaktycznych, (iv) procesu nabywania kompetenci opartych o określony model wiedzy oraz (v) oceny statystyczne prześcia studentów z ednego etapu nauczania do następnego w ramach przyętego systemu nauczania. Na schemat funkcyny składaą się cztery zagnieŝdŝone w sobie cykle (rozpoczynaąc od naszerszego): - Cykl Ŝycia organizaci: podsystem zarządzania strategicznego organizacą edukacyną cały czas dąŝy do utrzymania wysokie pozyci na rynku pracy przez przyszłych absolwentów. - Cykl Ŝycia profilu: podsystem zarządzania przetwarzaniem kompetenci do profilu. - Cykl Ŝycia systemu nauczania: podsystem zapewniaący inteligentną i sieciową przestrzeń systemu nauczania (efektywne wykorzystanie środowiska sieciowego oraz opracowanie lub dopasowanie repozytorium wiedzy do profilu i kontyngentu studentów). - Cykl Ŝycia studenta: podsystem pozwalaący śledzić i monitorować poprawność administracyną przebiegu nauczania oraz ocenić proces nabywania kompetenci przez studenta przy określonym modelu wiedzy i systemie nauczania 6 Podsumowanie Otwarty System Nauczania Zdalnego (OSNZ) est konsekwencą powstania, rozwou i uŝ osiągniętych sukcesów procesu bolońskiego. Jedną z zasad Deklaraci bolońskie est personalizaca procesu nauczania studentów, na którą składa się opracowanie personalnego programu nauczania oraz dopasowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb kaŝdego studenta pod warunkiem, Ŝe ustalony program nauczania zostanie przez niego opanowany w całości. Ukierunkowanie OSNZ na wymagane na rynku pracy specalności spowodowało, iŝ organizaca edukacyna traktowana est ako przedsiębiorstwo edukacyne, co zakłada inne zasady ego struktury organizacyne oraz wprowadzenie nowych ról specalistów. Jednym z kryteriów oceny akości procesu otwartego nauczania zdalnego est poziom kompetenci nabytych przez studenta w określonym czasie. Opracowanie mechanizmu tworzenia nowego profilu specalności w oparciu o model wiedzy dziedzinowe i wymagania rynkowe pozwala organizaci OSNZ we właściwym czasie reagować na wymagania rynku pracy. Cały proces dostosowania programów i procesu nauczania do zmian zachodzących w otoczeniu organizaci edukacyne moŝe być interpretowany ako zarządzanie zorientowane na podtrzymanie łańcucha informaca wiedza kompetenca. Do modelowania współdziałania specalistów zaangaŝowanych w przygotowanie profili i programów nauczania mogą być wykorzystane metody teorii gier kooperacynych. Otwarty System Nauczania Zdalnego to eden z rodzaów produkci niematerialne, która głównie realizowana est na poziomie informacynym i orientowana na indywidualne zamówienia uŝytkowników produktu końcowego. W tym kontekście uŝytkownikiem zostae student, który zgłasza się na uczelnię w celu zdobywania określonych kompetenci. Środowiskiem realizaci produkci niematerialne est sieć produkcyna. Przy określone strukturze organizacyne przedsiębiorstwa edukacynego powstae problem optymalnego przydzielenia zasobów w sieci produkcyne. W systemie zarządzania procesem nauczania studentów problem przydzielenia zasobów moŝna formalizować ako zamkniętą sieć kolekową, zawieraącą kilka specalizowanych

6 typów serwerów. Algorytm optymalizaci parametrów sieci produkcyne opiera się na kombinaci modeli funkconowania systemów kolekowych i modeli symulacynych procesów dyskretnych. Literatura 1. Burgess J.R.D., Russell J.E.A.: The effectiveness of distance learning initiatives in organizations, Journal of Vocational Behavior, 2003, 63, 2, Kushtina E.: Koncepca otwartego systemu informacynego nauczania zdalnego, 2006, Wyd. Politechniki Szczecińskie, Szczecin 3. Kushtina E., RóŜewski P.: Opracowanie schematu funkcynego systemu zarządzania organizacą edukacyną w warunkach ODL, W: tom wydawniczy Instytutu Badań Systemowych - Polskie Akademii Nauk, Badania Systemowe, 2005, tom 41, pp Kushtina E., RóŜewski P.: Analiza systemowe idei otwartego nauczania zdalnego, W: Straszaka A., Owsińskiego J., (Red.), Badania operacyne i systemowe 2004: Na drodze do społeczeństwa wiedzy, Wyd. EXIT, Warszawa, 2004, pp Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna, 2002, Wyd. PWN, Warszawa. 6. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizaci, 2002, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 7. Wawrzyniak B. (Red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, 2003, Wyd. WyŜsze Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Streszczenie W artykule przedstawiona została analiza systemowa idei Otwartego Nauczania Zdalnego (ang. Open and Distance Learning - ODL) w oparciu o koncepcę Otwartego Systemu Nauczania Zdalnego (OSNZ). Dyskusa oparta est na analizie otwartych systemów nauczania zdalnego, które stały się częścią rynku edukacynego generuąc znaczną ilość róŝnorodnych praktyk. System approach to Open and Distance Learning Summary The paper presents system analysis of Open and Distance Learning (ODL) basing on concept of Open and Distance Learning System (OSNZ). The presented discussion takes advantage of open distance learning systems framework, which plays important role in educational market and generates increasing amount of practices and data.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu Ryszard Świekatowski WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu W niniejszym opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH Magdalena Kotnis Wprowadzenie Zakres tematyczny obszaru Informatyki Ekonomicznej jest obszerny. Pierwsze próby zakreślenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA A PRZEJŚCIA MIĘDZY SZKOŁAMI

EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA A PRZEJŚCIA MIĘDZY SZKOŁAMI Wiktor Esmont Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANA A PRZEJŚCA MĘDZY SZKOŁAM Wprowadzenie Tróstopniowa struktura szkolnictwa w Polsce, obemuąca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnaza

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą

Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą Model Sieci Produkcyjnej dla Zadań Zarządzania Wiedzą Przemysław RÓŻEWSKI*, Emma KUSZTINA*, Oleg ZAIKIN**, Magdalena MALINOWSKA*** *) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie {prozewski,

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Testy zgodności 9 113

Testy zgodności 9 113 Testy zgodności 9 3 9. TESTY ZGODNOŚCI 9. Różne sytuace praktyczne W praktyce badań statystycznych, ak uż poprzednio stwierdzono, cały proces analizy statystyczne dzielimy na dwa etapy: formułowanie hipotezy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji Tomasz Saryusz-Wolski Ekspert Bolońskich Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka tsw.ife@p.lodz.pl Co to jest ECTS? KaŜdy wie! European

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. Proekt z dnia 29 maa 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotaci i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencału

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj. 1 z 7 2011-03-18 12:40 Warszawa: Opracowanie, wdroŝenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia ednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni Prof. zw. dr hab. inŝ. Jan Koch POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek

Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek Badanie kompetencji studentów w Biurze Karier i Promocji Zawodowej w aspekcie stawianych wymagań przez pracodawców w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnią Kadr menedŝerskich dla opartej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 90 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia ednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Rozwój zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Tadeusz A. Grzeszczyk Politechnika Warszawska Rozwój zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Przedmiotem opracowania jest problematyka funkcjonowania i rozwoju systemu zdalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna strategii marketingowych w transporcie

Analiza wielokryterialna strategii marketingowych w transporcie SPUSTEK Henryk 1 Analiza wielokryterialna strateii marketinowych w transporcie WSTĘP Strateia marketinowa firm transportowych zależy od wielu czynników zewnętrznych, między innymi od tempa wzrostu rynku,

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Wielkość a wartość przedsiębiorstwa studium na podstawie raportów wybranych spółek

Wielkość a wartość przedsiębiorstwa studium na podstawie raportów wybranych spółek ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 469 475 Wielkość a wartość przedsiębiorstwa studium na podstawie raportów wybranych spółek Sławomir

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Konsumencka ocena jakości

Konsumencka ocena jakości 1 Konsumencka ocena jakości Sylabus zajęć uniwersyteckich z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Prowadzący przedmiot: dr inż. Urszula Balon Kraków, 9 września 20 2 1. Ogólny opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Dr Agnieszka Bojnowska Symulacja komputerowa Gra pojęcie wieloznaczne - forma współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Techniczne przygotowanie produkcji Kod: TPP 651

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Techniczne przygotowanie produkcji Kod: TPP 651 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Techniczne przygotowanie produkcji Kod: TPP 651 Kierunek studiów: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Profil: praktyczny Rok / semestr: III/ 5 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_II Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł Prawo K2_K01 ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; doskonale rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ Helena Dudycz Wprowadzenie Podstawą kaŝdej trafnie podjętej decyzji jest pozyskana, przetworzona i odpowiednio zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Bariery

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Mechanizm

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ministerstwo Edukacji Narodowej REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Jeśli chcemy obniŝyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment tys. 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny <> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii Konferencja otwierająca projekt: Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników 18 listopada 2011 r., Warszawa Foresight technologiczny Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 30 września 2010 r. Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_I Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł K1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo