Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj"

Transkrypt

1 Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

2 1 Spis treści: Streszczenie:...2 Abstract: Wprowadzenie do SCL...6 a. Tradycyjne kształcenie...6 b. Zmiany w procesie kształcenia...8 c. SCL d. Aktywne metody kształcenia w SCL Dobre i złe praktyki Wnioski i rekomendacje dotyczące stosowania SCL; a. Wymagania, ograniczenia i możliwości dotyczące stosowania SCL b. Wskazówki dotyczące zastosowania SCL Bibliografia:... 26

3 2 Streszczenie: Raport zawiera opis zagadnień związanych z koncepcją Student Centered Learning (SCL). Został opracowany w wyniku analizy literaturowej oraz przeprowadzonych (w sierpniu 2010 roku) konsultacji ze specjalistami i sondy studentów. Złożony jest z trzech części. Rozważania rozpoczyna opis powodów zmian w europejskim szkolnictwie wyższym, które zostały zdynamizowane realizacją założeń wynikających z Procesu Bolońskiego oraz pracami nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Następnie przedstawione zostały dwa typowe podejścia do nauczania: skoncentrowane na nauczycielu, który transferuje wiadomości eksperckie studentom i skoncentrowanego na studencie, który z kolei nabywa wiedzę przy aktywnej swojej roli oraz nauczyciela jako organizatora (facylitatora). Przedstawiony opis tradycyjnego kształcenia nie jest krytykowany. Negatywnej ocenie podlega jedynie jego dominująca rola w przypadku realizacji niektórych kierunków studiów. W tej części opracowania opisane są także wykorzystywane przez nauczyciela akademickiego podające metody dydaktyczne stawiające inicjatywę wszelkich działań po jego stronie oraz wzrastająca rola studenta (połączona z jego odpowiedzialnością). W przypadku koncepcji SCL dominującą rolą nauczyciela jest facylitator, który koncentruje uwagę na umiejętnościach, zainteresowaniach studentów, przy wykorzystaniu różnych stylów uczenia. Nauczyciel w tej roli pomaga studentom odnaleźć ich własny sposób/styl uczenia się, przy okazji wyjaśniając niezrozumiałe kwestie i przedstawiając nowe interpretacje materiału. W SCL rolą studenta jest rozwijanie swoich umiejętności, zdolności i predyspozycji, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych podczas zajęć przez nauczyciela. Ma on być samodzielny, kreatywny i odpowiedzialny. Ma potrafić odnaleźć niezależny punkt widzenia, posiadać motywację do poszukiwań i zdobywania samodzielnie wiedzy. W końcu ma decydować o swojej ścieżce kształcenia, sposobach jej osiągania, co jest związane bezpośrednio z jego pragnieniami, aspiracjami, potrzebami oraz funkcjonowaniem w społeczeństwie wiedzy. To założenie sprawdzi się tylko w przypadku świadomych i odpowiedzialnych studentów, którzy potrafią decydować o swoim życiu. Obawy przed stosowaniem koncepcji SCL są artykułowane po obu stronach mównicy (przez nauczycieli i słuchaczy). SCL wymaga innego zachowania się studentów, ich współudziału w zajęciach na równych prawach, co może wiązać się z powstawaniem oporu po ich stronie (np. obawą przed nieznanym, wcześniejszymi złymi doświadczeniami, źle zaplanowanymi zajęciami). Należy podkreślić, że wykorzystywanie koncepcji SCL podczas zajęć nie wpływa na poziom trudności egzaminu (może natomiast ulec zmianie sposób zaliczenia). Dodatkowo, aktywne metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć dają satysfakcję obu stronom podnoszą możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia, budowanie zaangażowania, zainteresowania i współpracy. Rola nauczyciela nadal jest znacząca, lecz odmienna i sprowadza się do partnerskiego współuczestnictwa. Rozdział kończy charakterystyka koncepcji SCL oraz prezentacja aktywnych metod dydaktycznych, które można w niej wykorzystywać.

4 3 Druga część przedstawia dobre i złe praktyki związane ze stosowaniem koncepcji SCL. Został on przygotowany na podstawie opublikowanych badań z uczelni zagranicznych, doświadczeń własnych oraz wyników konsultacji i wypowiedzi z sondażu. Rozdział trzeci stanowi podsumowanie rozważań z całego opracowania i opisuje wymagania, ograniczenia i możliwości dotyczące stosowania SCL. SCL implikuje zmiany w podejściu do studenta, ale także do całego procesu uczenia. Do uzyskania najlepszych rezultatów kształcenia dopuszcza nieograniczone możliwości korzystania z dowolnych metod dydaktycznych i dowolnych technologii, np. e-learningu, gdzie nauczyciel akademicki jest koordynatorem, sprawuje pieczę nad uczącymi się, podpowiada, ale nie narzuca swojej woli. Stosowanie koncepcji SCL nie ma ograniczeń, gdyż może ona być użyteczna w małych i dużych grupach wykładowych, na początku i na końcu cyklu kształcenia, przy realizacji treści podstawowych i uzupełniających (w naukach ścisłych i humanistycznych, przyrodniczych i technicznych). Właściwe zastosowanie SCL może prowadzić do zwiększenia motywacji do samokształcenia (nauczycieli i studentów), większej retencji wiedzy, większego zrozumienia i bardziej pozytywnego nastawienia do procesu ciągłego doskonalenia. Jednak wdrożenie koncepcji SCL w uczelniach powinno być zaplanowane stopniowo i bazować na istniejących, dobrych, sprawdzonych praktykach. Definicje pojęcia uczenie się zorientowane na studenta mimo różnych interpretacji posiadają wspólne cechy takie jak: aktywne uczenie się, możliwość negocjacji i wyboru, wspólne ocenianie i przeniesienie inicjatywy w relacjach/ podczas zajęć, z nauczycieli na studentów. Koncepcja SCL wiąże się ze wzrostem znaczenia podmiotowości, aktywności i samodzielności studentów w procesie kształcenia. Jest często używana i opisywana w literaturze (szczególnie zagranicznej) oraz wykorzystywana do promocji działań uczelni (w celu przyciągnięcia jak największej ilości kandydatów na studia). W opracowaniu wykorzystano opinie (alfabetycznie): Dr hab. Marka Frankowicza Mgr Zofii Godzwon Dr Danuty Kajrunajtys Mgr Agaty Kozielskiej Dr Jerzego Lackowskiego Aleksandry Lis Dr Iwony Maciejowskiej Prof. Jadwigi Mireckiej

5 4 Abstract: The report contains the description of issues connected with the concept of Student- Centred Learning (SCL). It was prepared as a result of the analysis of literature and consultations with specialists (conducted in August 2010) as well as a student survey. The report consists of three parts. Considerations begin with the description of the causes of changes in the European higher education system initiated with the implementation of assumptions resulting from the Bologna process and works on the National Qualification Framework. Then, two approaches to learning are presented: teacher-centred learning in case of which expert knowledge is transferred on students and student-centred learning where a student gains knowledge playing an active role while a teacher acts as a facilitator. The presented description of traditional education is not criticized and only its dominant role in case of some fields of study is subject to negative evaluation. In this part of the study, delivery methods used by an academic teacher, in which all initiative is placed on the teacher s part and a student s role is increased (combined with student s responsibility) are described. In the case of the SCL concept, the predominant teacher s role is that of a facilitator who focuses their attention on students skills and interests, using various teaching styles. The teacher acting in this role helps students find their own way to learn, helps them discover their style, at the same time explaining unclear issues and presenting new interpretations of the material. In SCL, the student s role is to develop their skills, abilities and predispositions, with the use of the options offered by the teacher during classes. The student is to be independent, creative and responsible. They should be able to find their own independent point of view, have motivation to seek and find knowledge on their own. Finally, the student is to make decisions concerning their educational path and ways of gaining knowledge, which is directly linked to their desires, aspirations, needs and functioning in the knowledge society. This assumption will only prove useful in case of conscious and responsible students who are able to decide about their own lives. Concerns connected with the application of the SCL concept are articulated on both sides. SCL requires from students to act differently, to participate in classes on equal rights which may provoke their resistance (e.g. fear of the unknown, previous negative experience, badly planned classes). It should be pointed out that the use of the SCL concept during classes does not have an influence on the exam s difficulty level (but the way of giving credit may be modified). Additionally, active teaching methods used during classes give satisfaction to both parties: they increase the possibility of achieving the assumed teaching effects, building involvement, interest and cooperation. The teacher s role remains significant but it is different and it can be equal to partner co-participation. This chapter ends with the characteristics of the SCL concept and the presentation of active teaching methods that can be used in this concept.

6 5 The second part presents good and bad practices related with the application of the SCL concept. It is based on the published research of foreign universities, own experience and results of consultations and statements taken from the survey. The third chapter is a summary of theoretical considerations and a description of the requirements, limitations and possibilities of using SCL. SCL implies changes in the attitude to students but also to the entire teaching process. Taking into account the relations between the process participants, this concept allows for unlimited possibilities of using any teaching methods and techniques to achieve teaching results, e.g. e-learning where an academic teacher is a coordinator taking care of learners and prompts but does not impose their opinions. The application of the SCL concept is unlimited as it may be useful in small and large lecturing groups, at the beginning and at the end of the teaching process, when teaching basic and complementary knowledge (in science and humanities). The proper use of SCL can lead to increased motivation to self-development (on the part of teachers and students), greater retention of knowledge, better understanding and more positive attitude to the process of constant development. The implementation of the SCL concept at universities should be planned gradually and should base on the existing, good, tested practices. Despite the existence of various definitions, the concept of student-centered learning has many common components, such as active learning, possibility of negotiation and choice, common evaluation and transfer of initiative in relations between teachers and students. The SCL concept is connected with greater importance of students subjectivity, activity and independence in the learning process. The concept is frequently used and described in literature (especially foreign literature) and applied for the promotion of the university s activity (to attract as many candidates to study as possible).

7 6 1. Wprowadzenie do SCL a. Tradycyjne kształcenie Ewolucja szkolnictwa wyższego w Europie spowodowana realizacją założeń wynikających z Procesu Bolońskiego zdynamizowała zmiany w poszczególnych uczelniach polskich płynące od góry (sfera rządząca) do dołu (realizatorzy programów studiów). Przygotowywane właśnie Krajowe Ramy Kwalifikacji 1, które mają stanowić opis jasno zdefiniowanych osiągnięć możliwych do uzyskania w obrębie szkolnictwa wyższego, mają być narzędziem do międzynarodowego uznawania kwalifikacji absolwentów. Uzyskiwane na uczelniach kompetencje absolwentów poszukiwane przez pracodawców powinny pokrywać się z tymi określonymi jako generyczne według projektu TUNING 2. Sprawdzanie czy nowy pracownik nadaje się do pracy, sprowadzi się nie do pytania czego się uczył?, ale co potrafi zrobić? Istotne będą również efekty kształcenia, określające wiedzę i zrozumienie, umiejętności, oraz postawy zawodowe i obywatelskie. Są one widoczne na wszystkich poziomach kształcenia, w różnych odstępach czasu i z różnego punktu widzenia. Na przykład na poziomie kierunku wyposażenie studentów w założone efekty kształcenia wpływa na ich umiejętność samodoskonalenia, co z kolei skutkuje lepszą ich możliwością sprostania wymaganiom rynku pracy. Powoduje również wzrost poziomu świadomości studentów, a tym samym przygotowuje ich do dalszego kształcenia (Life Long Learning). Opracowane przez grupę specjalistów Deskryptory dublińskie w ramach Joint Quality Initiative 3 także potwierdzają potrzebę zmiany tradycyjnego modelu kształcenia w uczelniach, a przejście od nauczania do uczenia się jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu kształcenia. W XXI wieku wymaganymi kompetencjami pracowników będą umiejętności aklimatyzacji oraz szybkość reagowania na potrzeby płynące z otoczenia: od rodziny, pracodawcy, a także te wynikające z własnych aspiracji. W zależności od dyscypliny, umiejętności nabyte przez studentów podczas studiów będą aktualne od 2,5 do 7,5 lat. To także oznacza potrzebę ciągłego dokształcania i czasem przekwalifikowania się. Koncepcja kształcenia skoncentrowanego na studentach Student Centered Learning (SCL) została opisana już w 1905 przez Hayward oraz w 1956 r. w pracy Dewey 4. Rogers 5 1 prace w tym kierunku rozpoczęły się ok roku i były procesem oddolnym 2 umiejętność dokonywania analizy i syntezy; zdolność do uczenia się i rozwiązywania problemów; umiejętność stosowania wiedzy w praktyce; zdolność adaptacji do nowych sytuacji; troska o jakość; umiejętność zarządzania informacją; umiejętność samodzielnej pracy, organizacji i planowania; umiejętność współpracy z innymi ludźmi; komunikowanie się ustne i pisemne w języku ojczystym, Pawlikowski J., Struktura kwalifikacji w szkolnictwie wyższymi i jej implikacje, Seminarium Bolońskie dla uczelni technicznych, Wrocław, 25 czerwca 2008r 3 opierają się na 5 aspektach kształcenia: wiedza i zrozumienie, wykorzystanie w praktyce wiedzy i zdolności rozumienia, ocena i formułowanie sądów, umiejętności komunikowania się, umiejętności uczenia się, Pawlikowski J., Struktura kwalifikacji w szkolnictwie wyższymi i jej implikacje, Seminarium Bolońskie dla uczelni technicznych, Wrocław, 25 czerwca 2008r. 4 O Sullivan, M. (2003). The reconceptualisation of learner-centred approaches: A Nambian case study. International Journal of Educational Development. In Press 5 Rogers, C. R. (1983a). As a teacher, can I be myself? In Freedom to Learn for the 80 s. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company

8 7 w książce As a teacher, can I be myself? In Freedom to Learn for the 80 s. opisał przeniesienie punktu ciężkości od nauczycieli ekspertów do studentów uczących się, wprowadzony przez konieczność zmiany w tradycyjnym środowisku, w którym tzw. atmosfera uczenia się i sami studenci byli bierni, apatyczni i znudzeni. Tradycyjne zajęcia, w tym szczególnie wykłady, zaczęły być coraz częściej krytykowane przez studentów, jako najmniej efektywny sposób przekazywania wiedzy, a to utorowało drogę do powszechnego rozwoju SCL za granicą, jako alternatywnego podejścia do tradycyjnego kształcenia. W praktyce wiele instytucji i nauczycieli akademickich jedynie deklaruje stosowanie koncepcji SCL, w rzeczywistości ograniczając się do stosowania kilku metod aktywizujących zajęcia. Koncepcję SCL można datować na XIX w. kiedy to kształcenie stało się bardziej powszechne oraz uwidocznił się wpływ psychologów i pedagogów na proces uczenia się 6. Kember 7 później Harden i Crosby opracowali dwa zasadnicze kierunki nauczania: skoncentrowanego na nauczycielu, który transferuje wiadomości eksperckie nowicjuszom (studentom) i skoncentrowanego na studencie, który nabywa wiedzę przy aktywnej swojej roli oraz nauczyciela jako organizatora (facylitatora). Porównanie koncepcji uczenia skoncentrowanego na nauczycielu i na studencie przedstawiono w tabeli 1. Jest to jednak modelowe ujęcie, w praktyce występuje rzadko, najczęściej pojawiają się przypadki z dominującymi elementami jednej z koncepcji 8. Tabela 1. Porównanie modelowych koncepcji uczenia skoncentrowanego na nauczycielu i na studencie TCL 9 SCL Niska możliwość wyboru studentów Wysoka możliwość wyboru studentów Bierna postawa studentów Aktywna postawa studentów Inicjatywa po stronie nauczyciela Inicjatywa po stronie studentów Źródło: O Neill G.and McMahon T., Student-centred learning: What does it mean for students and lecturers? University College Dublin Tues_19th_Oct_SCL.html [ ] 6 wykorzystywali możliwości i chęci dzieci do uczenia się, stosując przy tym najczęściej metody pracy w grupie - (nie sięgamy do starożytności) 7 Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into university academics conceptions of teaching. Learning and Instruction 7(3), , Harden, R. M. and J. Crosby (2000). AMEE Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer-the twelve roles of the teacher. Medical Teacher 22(4), Student centered learning is a hands-on for the students. For younger students, that is centers. They go from activity to activity learning by doing. For older students, it means independent or group projects, research papers, experimentation. Teacher centered learning is, very simplified, lecture by the teacher. I'm sure we would all agree we have learned much from both. Different lessons call for different methods. Student centered learning is fun and teaches many skills. But we'd be arrogant to say we've never learned a thing from the lecture of a knowledgable teacher. Even as parents, we approach raising our children with both methods even if we dont' give it a label. I expect my children to experience and learn from both methods throughout their education. użytkownik Stephanie in TN 9 Teacher Centered Learning

9 8 Tradycyjne kształcenie, wykorzystujące podające metody dydaktyczne stawia inicjatywę wszelkich działań po stronie nauczyciela akademickiego, który ma bezpośredni wpływ na proces uczenia się studentów. Jest dla nich źródłem wiedzy, która najczęściej przekazywana jest w formie prelekcji oraz podczas której uczestnicy muszą być obecni (np. na wykładach), aby zapamiętać przekazywane informacje i zapisać je w formie notatek 10. W tym przypadku student większość czasu spędza w salach dydaktycznych, z nauczycielem akademickim w roli wykładowcy (prowadzącego), bez względu na rodzaj zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Projekty są rozdzielane indywidualnie, a współpraca rzadko jest pożądana. Nauczyciele często nie biorą pod uwagę potrzeb studentów i ich możliwości intelektualnych, preferują autorytarną wiedzę, marginalizują metody aktywne oraz potwierdzają dominację zadaniowych form kontaktów. Wzrastająca rola studenta (połączona z jego odpowiedzialnością), jego podmiotowość, zmieniają jego potrzeby i dążenia, co w efekcie powoduje, że chętniej aktywnie uczestniczy on w całym procesie kształcenia. Rola nauczyciela nadal jest znacząca, lecz odmienna i sprowadza się do partnerskiego współuczestnictwa. b. Zmiany w procesie kształcenia Do promowania aktywnego podejścia do nauki, promowania sukcesów w nauce, inspirowania do poszukiwań wiedzy, motywowania do samokształcenia najbardziej skuteczne są aktywne metody kształcenia, które dają satysfakcję obu stronom (nauczycielom i studentom) podnoszą możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia, budowanie zaangażowania, zainteresowania i współpracy. Ten proces kształcenia zakłada inną perspektywę postrzegania roli studenta i nauczyciela akademickiego. To z kolei powoduje wypracowanie nowego podejścia do konstrukcji programu studiów oraz wpływa na treści kształcenia nie tylko poprzez interaktywność zajęć. Postępowaniem studentów należy tak manewrować w kierunku jedności myślenia i działania, aby byli aktywni, nie wykazywali bierności interpretacyjnej w ryzykownym zaufaniu znormalizowanym porządkom, w których rola mówcy staje się nierzadko rolą bezkrytycznie przyjmowanego wzoru 11. W sali dydaktycznej nauczyciel akademicki może przyjmować różne role 12, wśród których wyróżnić można między innymi: facylitatora tworzącego warunki do pracy, kontrolera sprawdzający stan postępów prac, (np. ćwiczenia z automatycznym powtarzaniem 10 dziś studenci wykorzystują do tego nowoczesne technologie: np. telefon komórkowy, zminiaturyzowana kamera, aparat fotograficzny, dyktafon; Wielu studentów na zaliczenie spodziewa się dużej ilości lektur do opanowania i obszernych, opisowych wykładów. ( ) Te same osoby źle oceniły wykłady i wykładowców, którzy nie przekazują w czasie zajęć reguł, teorii i definicji, które należy najpierw zapisać, potem nauczyć się i odtworzyć w czasie egzaminu, czyli popularnego wśród słuchaczy gęstego. Wypowiedź z sondy 11 Mendel M., W przymierzu z uczniami i ich otoczeniem, Gdynia, r. [ ] 12 [ ] inne popularne to: aktor występujący przed zawsze pełna salą, ogrodnik siejący nasiona i obserwujący ich rozwój, przewodnik prowadzący studentów do odkrycia i poznawania świata. Denek wśród ról nauczyciela wymienia przewodnika po świecie wiedzy, animatora jej poznawania, organizatora pracy, współuczestnika i współpartnera.

10 9 treści, czytaniem na głos), dyscyplinującego, instruującego, udzielającego informacji (jak zadanie ma być wykonane, w jakim czasie, w jakiej grupie), angażującego studentów w planowanie i realizację zajęć oraz informującego ich co mają zrobić i dlaczego, oceniającego /przedstawiającego opinie odnośnie postępów w nauce (feedback), nagradzającego za postępy i poprawiającego błędy, informującego o wymaganiach i sposobie oceny, sprawiedliwego, wrażliwego na reakcje studentów. W praktyce często wymienia się nauczyciela w roli doradcy 13. Opisywany jest wtedy jako przyjaciel służący radą, pomocnik pełny zrozumienia, wykorzystujący etos nauczyciela akademickiego/ etos nauczycielskiej służby 14. Tabela 2 przedstawia role nauczyciela akademickiego opracowane na podstawie modelu Hardena 15. Tabela 2: Role nauczyciela akademickiego Rola Dostarczyciel informacji Wzorzec postępowania Opiekun (ułatwiający uczenie się) Twórca materiałów dydaktycznych Organizator Oceniający Aspekt Wykładowca Przykład i wzór umiejętności praktycznych Jako przedstawiciel określonej dziedziny Jako aktywny, świadomy obywatel społeczeństwa informacyjnego Mistrz przewodnik Mentor doradca Podręczniki, pomoce dydaktyczne Informatory, przewodniki po studiach Procesu dydaktycznego Poszczególnych zajęć Uczniów/studentów Programy szkolne/programy studiów Źródło: opracowanie własne na podstawie: Harden R.M., Crosby M.J., AMEE Education Guide No. 20, Medical Teacher (2000) 22, 4, , Kędzierska B., Frankowicz M., Mirecka J., Nowa rola nauczyciela a technologie informacyjne, w: (red) Kędzierska B. i Migdeałek J.,(2004) Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia, Kraków Rabid, s W przypadku SCL dominującą rolą nauczyciela jest facylitator, który koncentruje uwagę na umiejętnościach, zainteresowaniach studentów, przy wykorzystaniu różnych stylów uczenia. Skupia się na wspieraniu ich nauki, motywuje do poszukiwania informacji. Jest to istotne, gdyż nauczyciel w tej roli pomaga studentom odnaleźć ich własny sposób/ styl uczenia się, przy okazji wyjaśniając niezrozumiałe kwestie i przedstawiając nowe interpretacje materiału. Ta zmiana roli wymaga znajomości wiedzy na temat sposobów formowania się i pracy w grupach, różnych stylów uczenia się, zachowań i postaw jakie mogą studenci przyjmować 13 Community Language Learning CLL opracowana w latach 70-tych przez Ch. Curran a do stosowania podczas zajęć językowych [ ] 14 Szerzej: Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Harden R.M., Crosby M.J., AMEE Education Guide No. 20, Medical Teacher (2000) 22, 4,

11 10 pracując w zespołach. Przykładowy cykl pracy z grupą 16 podzielony na etapy może wyglądać następująco: wyodrębnienie zespołu, przydzielenie zadania i podział ról w zespole, bieżące sprawozdania przedstawiane przez losowo wybranych członków zespołu, przedstawianie wyników pracy indywidualnej, sprawozdanie z postępów prac nad całością projektu (współpracy), obserwacja i rejestracja wyników postępów prac indywidualnych (ja wiem, ja mogę wyjaśnić, ja się zgadzam). Zmienia się także rola studentów, jako członków odpowiedzialnych za proces kształcenia na równi z nauczycielem akademickim. W SCL rolą studenta jest rozwijanie swoich umiejętności, zdolności i predyspozycji, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych podczas zajęć przez nauczyciela. Ma on być samodzielny, kreatywny i odpowiedzialny (przed sobą za postępy w nauce i za swój rozwój, przed nauczycielem akademickim za wyniki tej nauki i pociągany jest do odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu studiów, statutu uczelni). Ma znać i móc określić cele kształcenia, sposoby ich realizacji, ma rozumieć interakcje zachodzące w procesie kształcenia, zgodnie z uznawanymi wartościami, celami, standardami. Ma potrafić odnaleźć niezależny punkt widzenia, posiadać motywację do poszukiwań i zdobywania samodzielnie wiedzy. W końcu ma decydować o swojej ścieżce kształcenia, sposobach jej osiągania, co jest związane bezpośrednio z jego pragnieniami, aspiracjami, potrzebami oraz funkcjonowaniem w społeczeństwie wiedzy. Zmiany w dydaktyce akademickiej i roli studentów w procesie kształcenia szerzej opisała A. Krajewska 17. Studenci wykorzystując swoje pomysły powinni mieć wybór nie tylko czego się uczyć (wybór przedmiotów), ale także jak i dlaczego, co może być dla nich interesujące, korzystne i ważne. Ich poglądy powinny być szanowane, ważne a rezultaty prac możliwe do zastosowania. To założenie sprawdzi się tylko w przypadku świadomych i odpowiedzialnych studentów, którzy potrafią decydować o swoim życiu. c. SCL Teoretycznie koncepcja SCL zaskakująco często występuje w literaturze (jako nazwana i nienazwana w ten sposób). Najczęściej spotykane określenia 18 dotyczące SCL to: 1. aktywność studenta, a nie bierne uczenie się, 2. nacisk na uczenie się i rozumienie, 16 Froyd J., Simpson N., Student-Centered Learning Addressing Faculty Questions about Student-centered Learning, Texas A&M University, [ ] 17 Krajewska A., (2003) Rola studentów w nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia, Uniwersytet w Białymstoku, [ ]; Krajewska A. (2002) Zmiany w systemie kształcenia - wyzwanie dla edukacji jutra. W: W. Kojs, E. Piotrowski, T.M. Zimny (red.)(2002) Edukacja jutra. VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa, s Opracowane przez Lea, S. J., D. Stephenson, and J. Troy (2003). Higher Education Students Attitudes to Student Centred Learning: Beyond educational bulimia. Studies in Higher Education 28(3),

12 11 3. wzrost świadomości, odpowiedzialności i poczucia autonomii ze strony studenta, 4. współzależność między nauczycielem i studentem, 5. wzajemny szacunek w relacjach nauczyciel student, 6. refleksyjne podejście do procesu kształcenia i uczenia się ze strony zarówno nauczycieli i studentów. Brandes i Ginnis 19 w książce pt. A Guide to Student-Centred Learning, opisują główne elementy SCL, takie jak: student ponosi pełną odpowiedzialność za swoją naukę, włączając aktywność i pełne zaangażowanie, relacje między nauczycielem i studentem są równe, wspierają wzrost i rozwój obu stron, nauczyciel staje się organizatorem i dysponentem zasobów, doświadczenia studenta zależą od jego udziału w kształceniu (współpraca zespołowa), student postrzega siebie inaczej, w wyniku zdobytych doświadczeń w tym procesie. SCL daje studentowi wybór: sposobu nauki, miejsca i czasu. Podkreśla zmianę roli studenta z pasywnej na aktywną, w której często on musi się napracować więcej niż prowadzący zajęcia. Przewiduje również zmianę punktu ciężkości w relacjach między nauczycielem a studentem (w kierunku współpracy, negocjacji). Wymaga innego zachowania się studentów, ich współudziału w zajęciach na równych prawach, co może wiązać się z powstawaniem oporu po ich stronie (np. obawą przed nieznanym, wcześniejszymi złymi doświadczeniami, źle zaplanowanymi zajęciami). Przewidując takie zachowania nauczyciel może się przygotować konstruktywnie. Na pierwszych zajęciach może przedstawić studentom zalety stosowanych metod, wyjaśnić, dlaczego wybrane zostały te, a nie inne oraz dlaczego mogą one być korzystne dla obu stron. Powinien też reagować na wszystkie wątpliwości, wyjaśniając je na bieżąco. Dodatkowo nauczyciele powinni kreować działaniami tak, by zachęcać studentów do udziału aktywnego współuczestnictwa w zajęciach, wyjaśnić która metoda dydaktyczna będzie pomocna w osiągnięciu którego efektu kształcenia oraz reagować na ich pomysły. Należy podkreślić, że te działania nie wpływają na poziom trudności egzaminu (może natomiast ulec zmianie sposób/ metoda zaliczenia). Bezpośrednia interakcja oraz odpowiedzialność za osiągane cele, refleksja nad podejmowanymi działaniami, za pomocą dyskusji, uczy wyrażania własnych myśli, uzasadniania sądów, pozwalają na wymianę odmiennych poglądów, na wypracowanie wspólnego stanowiska, rozbudzają ciekawość intelektualną i zainteresowania, motywują studentów do samodzielnych poszukiwań. Działania te tworzą klimat współpracy w procesie kształcenia, oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu, życzliwości, co dodatkowo 19 Brandes, D. and P. Ginnis (1986). A Guide to Student Centred Learning. Oxford: Blackwell

13 12 wzmacniają wzajemne relacje, odpowiedzialność studentów za wypełnianie swej roli, ale także wzrost znaczenia ich podmiotowości, aktywności i samodzielności w tym procesie. Przy stosowaniu koncepcji SCL ważną rolę odgrywa sposób oceniania, który powinien opierać się o sprawiedliwe/ obiektywne opinie na temat indywidualnych postępów w nauce oraz współpracy nauczyciela ze studentem, która jest działaniem wielopoziomowym, opartym na wspólnym działaniu i wzajemnej pomocy. Organizowanie takiej sytuacji wymaga utrwalonych relacji między uczestnikami procesu uczenia, pozytywnych emocji, które będą wzmacniały te relacje i chęci osiągania (wspólnych) celów. Początkowy opór studentów bywa związany z ich wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami 20, źle zaplanowanymi zajęciami, trudnymi egzaminami, a czasem innymi obowiązkami. Praca w tym samym składzie zespołu (podczas całego cyklu kształcenia) często prowadzi do przygotowywania jej przez jednego z członków projektu, pozostali się tylko podpisują. Najbardziej medialna osoba prezentuje projekt 21 i ocena na zaliczenie dla wszystkich członków zespołu jest bardzo dobra. W takich przypadkach nie ma mowy o współpracy, wypracowywaniu wspólnego stanowiska, rozwiązywaniu problemów (różnica jest jeszcze większa między studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz często między studentami uczelni publicznych i niepublicznych). Zaniepokojenie studentów związane z koncepcją SCL i wokół tego sposobu nauki często jest spowodowane brakiem świadomości o nim oraz przekonaniem, że odpowiedzialność za samokształcenie może być dla nich zbyt duża 22. Można stwierdzić, że aktywność, odpowiedzialność i samodzielność studentów jest zależna od rodzaju studiów oraz trybu studiowania 23. Najbardziej świadomi są studenci 20 Odpowiedzialność studentów poza obszarem samokształcenia wydaje się koncentrować na dwóch aspektach: wyborze kierunku (kierunków/ kompilacji kierunków) studiów, które dadzą pracę i, w zależności od podejścia: będą ciekawe i/lub łatwe oraz zdanie egzaminów - taka odpowiedzialność jest odczuwana przede wszystkim wobec rodziców, którzy płacą za studia. Mi sie nie podoba to, ze dziś juz nie uczy sie studentów samodzielnego myślenia. Żaden wykładowca nigdy mnie nie zapytał co sadze na dany temat. Przychodzą tylko, wykładają, odwalają swoja robotę i tyle. Nie ma w tym żadnej pasji. użytkownik hmmmhmmmm 21 Najwięcej wątków dot. np. studium przypadku to pytania o gotowce względnie prośba o pomoc w rozwiązaniu konkretnego studium (fora studenckie portali o2, interia i gazeta.pl). 22 Warto zauważyć, że studenci są dość krytyczni sami wobec siebie. Liczne wypowiedzi na forach sugerują, że brać studencka jest zbyt liczna i wiele osób niechcących ponosić odpowiedzialności za swoje wykształcenie niepotrzebnie zapełnia uczelnie (problem obniżania poziomu kształcenia) a także rynek pracy. ( ) studia kończą ludzie nie znający języków, nie mający nawyku uczenia się i nie potrafiący dostosować się do warunków panujących w pracy!!! Nie ma mowy o specjalistycznym wykształceniu. Tego żaden zdrowo myślący znający polskie realia pracodawca nie oczekuje! ( ) użytkownik klop.otek 23 Najważniejsze w opinii studentów: przez każde studia można się prześlizgnąć, ale także każde można chłonąć (autor nieznany), (...)Na studiach oprócz zdobywania wiedzy książkowej (która czasem faktycznie może wydać się niepotrzebna) można nabyć wiele umiejętności przydatnych w późniejszym życiu, poza tym uczą kultury ogłady i systematyczności (mówię tu o kierunkach inżynierskich). A sam fakt że przebywa się wśród ludzi nauki, profesorów i doktorów dodatkowo motywuje i daje do myślenia. (...)Źródło: użytkownik rozwalilo mi piekarnik ; ( ) niektórzy studiują, żeby uniknąć wojska, inni, by doskonalić swoją osobowość i zaspakajać łaknienie intelektualne, jeszcze inni wierzą, a

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 r Warszawa, lipiec 2012 Autor: dr Dominika Walczak Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE RAPORT Z BADANIA Laboratorium Mikrobadań IBE Autor: Tomasz Kasprzak Rozdział 5 na podstawie raportu autorstwa Magdalena Tędziagolskiej, Agnieszki Borek, Jakuba Kołodziejczyka, Iwony Koniecznej, Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Autorzy Wojciech Bizon Leszek Czerwonka Przemysław Kulawczuk Sławomir Łukjanow Michael Meißner Jacek Podhorski-Piotrowski Andrzej Poszewiecki Robert Rudzok Dariusz Wieczorek Marek Juszkiewicz (tłum. rozdz.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo