Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1"

Transkrypt

1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Wielość toczących się zmian na współczesnych rynkach pracy związanych z odejściem od gospodarki fordowskiej oraz nieustannym dopływem nowych ulepszeń i rozwiązań naukowo-technicznych, przede wszystkich teleinformatycznych i komunikacyjnych, a także procesów globalizacyjnych, sprawiają, że przydatność raz nabytych umiejętności ulega częstszej niż w poprzednich dziesięcioleciach dezaktualizacji. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od osób pracujących by ciągle poszerzały swoją wiedzę oraz zdobywały nowe umiejętności również po zakończeniu edukacji szkolnej, na dalszych etapach życia (lifelong learning). Pomimo dobrze udokumentowanych korzyści z posiadania wysokich kompetencji - osoby posiadające wysokie kwalifikacje osiągają wyższe wynagrodzenie, są mniej narażeni na utratę pracy, ale są także zdrowsze i osiągają większą satysfakcję z życia - skala inwestycji w kapitał ludzki w społeczeństwach europejskich jest poniżej społecznego optimum. W dokumentach strategicznych UE podkreśla się, że wielu Europejczyków jest niedostatecznie przygotowana do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy: co siódma młoda osoba (18-24 lata) przedwcześnie kończy naukę szkolną; co czwarty piętnastolatek posiada słabą umiejętność czytania; około 77 mln osób (czyli prawie jedna trzecia europejskiej populacji w wieku lat) nie ma żadnych formalnych kwalifikacji lub kwalifikacje te są na niskim poziomie; zaledwie jedna czwarta ma wysoki poziom kwalifikacji oraz zbyt wielu obywateli UE nie posiada umiejętności w zakresie TIK 2. Niedostateczny poziom inwestycji w kapitał ludzki może być tłumaczony istnieniem barier finansowych lub niefinansowych 3. 1 Autorzy są pracownikami Instytutu Badań Edukacyjnych. 2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 maja 2010 r. w sprawie kompetencji kluczowych w zmieniającym się świecie. Realizacja programu prac Edukacja i szkolenie 2010 (Dz. U. C 161E z , s. 8 15). 3 Patrz: Dębowski, Lis, Pogorzelski (2010); Kształcenie ustawiczne w czasie zmian; [w:] M. Bukowski (red.) Zatrudnienie w Polsce 2008, IBS/CRZL, Warszawa; Chłoń-Domińczak, Dębowski, Lechowicz, Sławiński, Trawińska-Konador (2011), Raport z debaty społecznej wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. 1

2 Bariery finansowe dotyczą sytuacji, w której dana osoba chce zdobywać dodatkowe kompetencje, ale brak środków finansowych bądź dostępu do nich (np. poprzez system preferencyjnych kredytów) uniemożliwia skorzystanie z istniejącej oferty edukacyjnej. Niski poziom inwestycji w kapitał ludzki może również wynikać z barier o charakterze informacyjnym lub wynikających z niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb osób uczących się. Po pierwsze, kompetencje pracowników są trudne do zweryfikowania przez pracodawców, w związku z czym zdobycie nowych umiejętności nie zawsze przekłada się na wzrost wynagrodzenia lub szansy znalezienia pracy, co zmniejsza motywację do uczenia się. Podkreśla się przy tym, że kwalifikacje są często dla pracodawców nieczytelne, gdyż w większym stopniu potwierdzają uczestniczenie w procesie nauczania niż uzyskanie konkretnych kompetencji przydatnych na stanowisku pracy. Po drugie, nawet jeśli dane umiejętności są rozpoznawane na rynku pracy a ich zdobycie przynosi wymierne korzyści, to nie zawsze jest to widoczne dla potencjalnych uczestników szkoleń. Po trzecie, uczestnikom szkoleń może być trudno znaleźć instytucję edukacyjną gwarantującą wysoki poziom usług lub wybrać właściwy dla siebie program szkoleniowy. Zwraca się również uwagę na niedostateczną łączność pomiędzy sektorami edukacji zawodowej, wyższej oraz pozaformalnej, a także niewielką elastyczność wewnątrz tych sektorów. Wydłuża i utrudnia to dochodzenie do kwalifikacji - osoby chcące uzyskać daną kwalifikację muszą powtarzać ten sam (lub podobny) program nauczania oraz często potwierdzać już osiągnięte efekty uczenia się, natomiast rzadko kiedy mają możliwość na potwierdzenie kompetencji uzyskanych w toku edukacji pozaformalnej i/ lub w miejscu pracy, choć niejednokrotnie efekty uzyskane w ten sposób są bardziej wartościowe od uzyskanych w toku tradycyjnej nauki szkolnej. Wszystkie te bariery mogą przyczyniać się do rezygnacji z inwestowania w kapitał ludzki. Ich istnienie uzasadniania interwencję państwa i tworzenie polityk na rzecz uczenia się przez całe życie. Gdyby ludzie mieli pełny dostęp do informacji o rynku szkoleń i rynku pracy, kierowali się racjonalną kalkulacją i mogli w pełni realizować swoje plany w zakresie kształcenia się, to publiczny system na rzecz uczenia się przez całe życie nie byłby potrzebny. Uczenie się przez całe życie powinno być przy tym rozumiane szeroko, zgodnie z priorytetami polityki wspólnotowej, Strategii Lizbońskiej, obejmując wszystkie formy edukacji zarówno formalne, pozaformalne jak i nieformalnego uczenia się, od wieku przedszkolnego po okres emerytalny. 2

3 2. Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie w UE W tworzeniu europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie przełomowe znaczenie miał rok W marcu podczas szczytu w Lizbonie przedstawiciele państw członkowskich UE uzgodnili, że należy podjąć starania niezbędne do tego, by w obliczu przemian wynikających z globalizacji i wyzwań nowej, opartej na wiedzy gospodarki Unia Europejska była najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie. Jednym z głównych instrumentów realizacji strategii lizbońskiej i budowy międzynarodowej konkurencyjności unijnej gospodarki uczyniono politykę na rzecz uczenia się przez całe życie. W listopadzie, w dokumencie Memorandum on Lifelong Learning Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię w zakresie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie i wyznaczała priorytetowe działania w tym zakresie. Zostało też zdefiniowane samo pojęcie uczenia się przez całe życie jako: wszelkie formy uczenia się podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej (indywidualnej), obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej. W Lizbonie postanowiono zacieśnić współpracę państw członkowskich na rzecz dopasowania europejskich systemów edukacji do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy, zwiększyć poziom i jakość zatrudnienia oraz stworzyć bardziej atrakcyjny system kształcenia i szkolenia, dostosowany do potrzeb młodzieży, bezrobotnych oraz osób aktywnych zawodowo. Strategia lizbońska dała impuls do prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie promowania inwestowania w kapitał ludzki. Od tego czasu wypracowano szereg instrumentów polityki oraz towarzyszących im dokumentów strategicznych, do których można m.in. zaliczyć: Europejski System Transferu i Akumulacji Osiągnięć (ECTS), Europass, Europejską Ramę Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF), Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET); Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET); wytyczne dotyczące walidacji efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się 4. 4 Propozycja treści Zalecenia PE i Rady w sprawie walidacji efektów uczenia uzyskanych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się została zaakceptowana przez KE. W najbliższych miesiącach Parlament Europejski ma wydać odpowiednie zalecenie. 3

4 Kluczowe znaczenie dla zainicjowanej w Lizbonie współpracy państw miało Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) jest pierwszym instrumentem wspierającym realizację polityki edukacyjnej, który obejmuje wszystkie sektory edukacji (kształcenie ogólne, zawodowe i wyższe), a także sprzyja uznawaniu (walidacji) efektów uczenia się na uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej lub nieformalnego uczenia się. ERK powstała jako punkt odniesienia dla krajowych systemów kwalifikacji i ich poziomów, narzędzie służące większej przejrzystości, czytelności i kwalifikacji osób uczących się i ubiegających się o zatrudnienie. ERK mają służyć jako instrument ułatwiający porównywanie kwalifikacji nadawanych w różnych krajach UE, dzięki któremu kwalifikacje z danego kraju stają się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach kwalifikacji w Europie, a przez to umożliwią powiązanie krajowych systemów kwalifikacji. Głównym celem ERK jest nie tylko wspieranie inwestowania w kapitał ludzki, ale także mobilności osób na obszarze Europy. W obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego Europejską Ramę Kwalifikacji uzupełniać ma system ECVET, ustanowiony Zaleceniem PE i Rady w 2009 roku Prace nad systemem ECVET oraz Europejską Ramą Kwalifikacji Strategia lizbońska ukierunkowała również prace w zakresie kooperacji nad rozwijaniem kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanej od 2002 roku w ramach procesu kopenhaskiego. Deklaracja Kopenhaska podpisana w 2002 roku, to pierwszy dokument UE, w którym podkreśla się potrzebę rozwijania na poziomie europejskim systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a także ram kwalifikacji (ram odniesienia 6 ). 5 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C/155/02). 6 W pierwszych dokumentach europejskich dotyczących tej problematyki używano sformułowania reference levels, zamiast qualifications framework. 4

5 W Deklaracji czytamy: The Ministers recommend: ( ) investigating how transparency, comparability, transferability and recognition of competences and/or qualifications, between different countries and at different levels, could be promoted by developing reference levels, common principles for certification, and common measures, including a credit transfer system for vocational education and training. Powyższy fragment Deklaracji jest bardzo istotny, gdyż stanowił podstawę rozpoczęcia prac nad dwoma nowymi instrumentami europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie: nad Europejską Ramą Kwalifikacji (by developing reference levels) oraz nad systemem ECVET (including credit transfer system for vocational education and training). Ponadto, komunikat kopenhaski wymienia te dwie inicjatywy w jednym zdaniu, co wskazuje na potrzebę łącznego prowadzenia prace nad tymi inicjatywami. W 2002 roku została powołana grupa robocza ds. ECVET (technical working group on ECVET). Rok później opublikowała swój pierwszy raport, dotyczący założeń systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jak również ram kwalifikacji i wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami. Prace nad Europejską Ramą Kwalifikacji miały więc swój początek miały w pracach nad systemem ECVET. Grupa robocza ds. ERK została powołana w 2004 roku 7. Znaczenie prac nad rozwijaniem systemu ECVET oraz ERK zostało podkreślone podczas kolejnego spotkania ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, które odbyło się w 2004 roku w Maastricht. Ministrowie wskazali w komunikacie, że pracach w ramach procesu kopenhaskiego: priority should be given to: - the development of an open and flexible European qualifications framework, founded on transparency and mutual trust. The framework will provide a common reference to facilitate the recognition and transferability of qualifications covering both VET and general (secondary and higher) education, based mainly on competences and learning outcomes. 7 Por. np. Cedefop (2010), Linking credit systems and qualifications frameworks. An international comparative analysis, Luxembourg: Publications Office of the European Union; A. Deij (2010), The European Credit System for Vocational Education and Trainig, VET innovator or Lifelong Learning Taximeter? [w:] P. Bridges, M. Finn (red.) Making Sense of Credit and Qualification Frameworks in the United Kingdom, UK Credit Forum, University of Derby; T.Dunkel, I. Le Mouillour (2008); Qualifications frameworks; and credit systems: a toolkit for education in Europe, European journal of vocational training No 42/43; M.Coles, T. Oates (2005), European reference levels for education and training -promoting credit transfer and mutual trust, Cedefop, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Panorama series

6 - the development and implementation of the European credit transfer system for VET (ECVET) in order to allow learners to build upon the achievements resulting from their learning pathways when moving between learning systems. Pierwsza wersja specyfikacji technicznych ECVET (zob. rozdział 4.) została przedstawiona przez grupę roboczą ds. ECVET w czerwcu 2005 roku. Miesiąc później został opublikowany przez Komisję Europejską dokument poświęcony ERK 8, który zawierał bezpośrednie odwołanie do systemu ECVET i wskazywał, że ECVET i ERK stanowią dwa istotne elementy szerszego katalogu instrumentów nakierowanych na promowanie uczenia się przez całe życie w Europie. Ponieważ Komisja Europejska nadała w tamtym okresie priorytet pracom nad ERK, konsultacje nad ECVET zostały wstrzymane na ponad rok (do zakończenia konsultacji nad ERK) i rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2006 roku. Konsultacje zakończono w marcu 2007 roku. W 2009 roku Zalecenie dotyczące systemu ECVET zostało przyjęte decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. 4. Założenia systemu ECVET (specyfikacje techniczne) System ECVET został zaprojektowany jako instrument polityki, który ma redukować bariery dla inwestowania w kapitał ludzki związane z asymetrią informacji oraz nieelastycznością systemów kwalifikacji (zob. rozdział 1.1). W założeniu, wdrożenie systemu ECVET ma ułatwiać: przenoszenie i akumulowanie osiągnięć (ocenionych efektów uczenia się) w celu łatwiejszego uzyskania określonej kwalifikacji, walidację (uznawanie) efektów uczenia się osiąganych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia, zrozumienie efektów uczenia się, które są potwierdzane przez poszczególne kwalifikacje, zrozumienie systemów kwalifikacji w obszarze edukacji zawodowej w krajach członkowskich UE. 8 Warto podkreślić, że w maju 2005 roku w Bergen ministrowie ds. szkolnictwa wyższego oraz KE przyjęli Ramę Kwalifikacji w Eeuropejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Framework of Qualifications for the European Higher Education Area (FQ-EHEA). 6

7 W efekcie, system ECVET sprzyjać ma inwestycjom w kapitał ludzki i jednocześnie pozytywnie wpływać na mobilność zarówno w wymiarze międzynarodowym jak i w ramach krajowych systemów kwalifikacji. Należy przy tym zaznaczyć, że wdrożenie systemu ECVET w krajach członkowskich jest dobrowolne - zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie mają mocy wiążącej. W gestii każdego kraju i instytucji odpowiedzialnych leży też określenie zakresu wdrożenia ECVET: czy system będzie zorientowany na uznawanie kompetencji zdobytych w innych krajach; czy na przenoszenie efektów uczenia się w ramach danego kraju, ale pomiędzy różnymi obszarami systemu kwalifikacji (np. pomiędzy szkołami zawodowymi, a wyższymi); lub czy na walidację efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się 9. Efekty uczenia się i jednostki efektów uczenia się Podstawowym założeniem systemu ECVET jest wykorzystywanie przy tworzeniu kwalifikacji podejścia opartego na efektach uczenia się. Efekty uczenia się opisują to, co osoba, rozumie i potrafi wykonać i ujęte są podobnie jak w ERK w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Położenie nacisku na efekty uczenia się (zarówno w systemie ECVET jak i ERK), które uzyskuje osoba, a nie na czas pobierania przez nią nauki i przekazywane jej treści kształcenia jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, zwiększa przejrzystość kwalifikacji (tj. formalnie potwierdzonych zestawów efektów uczenia się) uzyskiwanych w różnych obszarach edukacji (ogólnej, zawodowej i akademickiej) i daje możliwość porównywania ich ze sobą. Po drugie ułatwia potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych w systemie edukacji pozaformalnej i wyniku nieformalnego uczenia się, a przez to ma istotne znaczenie dla łatwości i szybkości zdobywania kwalifikacji. Po trzecie osobom uczącym się daje możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej i uczenia się, opartych na łączeniu ze sobą doświadczeń zdobywanych zarówno podczas nauki, jak i w środowisku pracy oraz lepiej dopasowanych do oczekiwań pojawiających się na rynku pracy. Po czwarte opis kwalifikacji w języku efektów uczenia się ułatwia weryfikację treści i metod kształcenia, stosowanych w obszarze szkolnictwa ogólnego, zawodowego i wyższego. 9 Warto również podkreślić, że system ECVET nie nadaje obywatelom żadnych nowych uprawnień do tego, aby efekty kształcenia i punkty ECVET były automatycznie uznawane. Jego zastosowanie do określonych kwalifikacji odbywa się zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w państwach członkowskich. 7

8 Według Zalecenia efekty uczenia się powinny być pogrupowanie w jednostki efektów uczenia się (units of learning outcomes). Jednostki efektów uczenia się stanowią wyodrębnioną część kwalifikacji, która może podlegać oddzielnej ocenie (assessment) i walidacji. Jednostki efektów uczenia się mogą być utworzone z wzajemnie powiązanych ze sobą zestawów efektów uczenia się, według różnych kryteriów. Przykładowo, połączenie danych zestawów efektów uczenia się może wynikać z tego, że są one częścią określonej specjalizacji (np. rachunkowość, prawo pracy), odnoszą się do wykonania określonego zadania zawodowego (np. farbowanie włosów, pieczenie chleba, sporządzanie sprawozdań finansowych) lub związane są z tym samym produktem lub techniką produkcji. Jednostka może być przypisana do jednej konkretnej kwalifikacji lub może stanowić wspólny element różnych kwalifikacji. Wyodrębnienie jednostek efektów uczenia się zwiększa elastyczność procesu uzyskiwania kwalifikacji, gdyż pozwala akumulować jednostki efektów uczenia się zdobywane w różnym czasie i miejscu oraz przenosić (transferować) te jednostki pomiędzy różnymi kwalifikacjami (programami kształcenia). Podzielenie kwalifikacji na jednostki wspomaga też proces walidacji efektów uczenia się uzyskanych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. Akumulowanie Jednostki efektów uczenia się mogą być małe (uzyskanie efektów może zajmować kilkanaście tygodni) lub duże (kilka miesięcy). Kwalifikacje mogą składać się z jednej, dwóch, czterech, lub innej liczby jednostek efektów. Uzyskanie niektórych jednostek może być obligatoryjne (tzw. core units) inne mogą być uzyskiwane opcjonalnie (z określonej listy jednostek) jeszcze inne mogą być jednostkami wolnego wyboru. Kwalifikacje mogą być uzyskiwane przez akumulowanie następujących kombinacji jednostek: obligatoryjnie czterech jednostek, obligatoryjnie dwóch jednostek oraz dodatkowo dwóch wybranych jednostek, z określonej listy, jednej dużej jednostki oraz dwóch mniejszych, jednej dużej jednostki stanowiącej kwalifikację, etc. Wyodrębnienie jednostek efektów uczenia się pozwala uczącym się decydować w większym stopniu o tempie, czasie i miejscu zdobywania kwalifikacji. Zastosowanie jednostek efektów uczenia się może wspomagać osoby dorosłe, które chcąc łączyć naukę z pracą i obowiązkami 8

9 rodzinnymi nie mogą uczestniczyć w skumulowanym w krótkim okresie czasu programie kształcenia. Wydzielenie jednostek pozwala zdobywać kwalifikacje etapami (przez uzyskiwanie/zaliczanie poszczególnych jednostek efektów uczenia się), w dłuższym okresie. Ponadto, niektóre osoby mogą być zainteresowane uzyskaniem jednej lub dwóch jednostek w celu uzupełnienia lub uaktualnienia posiadanych umiejętności i nie mają potrzeby odbywać pełnego cyklu kształcenia dla uzyskania całej kwalifikacji. Przenoszenie Proces przenoszenia osiągnięć (ocenionych efektów uczenia się) polega na uznawaniu przez podmiot nadający kwalifikację efektów uczenia się, stanowiących składniki wymagań dla tej kwalifikacji, które zostały potwierdzone przez inne podmioty. Oznacza to, że instytucja walidująca honoruje te osiągnięcia, które zostały już wcześniej poddane procesowi walidacji przez inne ciało (instytucję). Przenoszenie może być związane z mobilnością (np. w celu zdobycia kwalifikacji, przenoszone są osiągnięcia uzyskane w innym kraju) lub z przekwalifikowaniem (w celu zdobycia kwalifikacji przenoszone są osiągnięcia wyodrębnione w innej kwalifikacji). W ten sposób system ECVET pozwala unikać powtarzania tego samego (lub podobnych) programu nauczania i eliminuje wielokrotne potwierdzanie już osiągniętych efektów uczenia się. W Zaleceniu podkreśla się znaczenie zawierania porozumień oraz tworzenia partnerstw i sieci instytucji w celu wspierania procesu przenoszenia osiągnięć. Szerzej na temat przenoszenia z wykorzystaniem systemu ECVET - patrz: Zastosowanie systemu ECVET do celów mobilności geograficznej. Część II Przewodnika dla użytkowników systemu ECVET. Punkty ECVET Punkty ECVET mają umożliwić liczbową ocenę względnej wartości każdej jednostki efektów uczenia się w odniesieniu do całej kwalifikacji. Celem punktów jest dostarczenie dodatkowych informacji o kwalifikacji i jednostkach efektów uczenia się. Punkty w systemie ECVET przydziela się w dwóch etapach. Najpierw przypisuje się punkty całej kwalifikacji, a następnie jednostkom. Przypisanie punktów całej kwalifikacji odbywa się według kryterium nakładu pracy potrzebnego do uzyskania zapisanych w wymaganiach dla danej kwalifikacji efektach uczenia się. W Zaleceniu wskazuje się, że efektom uczenia się, uzyskiwanym w ciągu jednego cyklu formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego 9

10 Sprzedawca w pełnym wymiarze godzin odpowiada 60 punktów ECVET. Oznacza to, że jeżeli w pełnym wymiarze godzin program kształcenia, w ramach którego uczeń nabywa konkretne kwalifikacje, trwa cztery lata, to przyznanych powinno być 240 punktów ECVET dla tej kwalifikacji. Natomiast przypisanie punktów konkretnym jednostkom efektów uczenia się wyodrębnionych w kwalifikacji odbywa się przez określenie względnej wagi tych jednostek i przemnożenia współczynników wag przez liczbę punktów dla całej kwalifikacji. Zalecenie wskazuje, że względną wagę jednostki można określić zgodnie z następującymi kryteriami, traktowanymi samodzielnie, lub łącznie: względne znaczenie efektów uczenia się tworzących daną jednostkę dla uczestnictwa w rynku pracy, aktywnej roli w życiu społecznym, możliwości zdobycia w przyszłości kwalifikacji wyższego poziomu; trudność, zakres i objętość efektów uczenia się w ramach danej jednostki efektów uczenia się, wysiłek, jaki uczący się musi włożyć w zdobycie wiedzy, umiejętności lub kompetencji wymaganych w ramach danej jednostki. Przypisanie punktów ECVET przedstawia poniższa tabela. Należy przy tym podkreślić, że punkty ECVET nie mają wartości, jeśli rozpatrywane są niezależnie od uzyskanych jednostek efektów uczenia się. Przykład przypisania punktów ECVET Nazwa Kwalifikacji Nazwa jednostki efektów uczenia się Określenie nakładu czasu pracy (60 punktów = 1 rok nauki, ok h) Określenie względnej wagi danej jednostki dla kwalifikacji Punkty ECVET Obsługa klienta 600 h 0,5 60*0,5=30 Obsługa kasy fiskalnej i podstawy rachunkowości 600 h 0,2 60*0,2= 12 Składanie zamówień oraz przyjmowanie towarów 300 h 0,1 60*0,1=6 Źródło: Na podstawie Stęchły (2012). Ekspozycja towarów 300 h 0,2 60*0,2=12 =60 punktów =1 =60 punktów 10

11 5. W kierunku ECVET - zmiany w polskim systemie edukacji zawodowej Ostatnie dwa lata przyniosły istotne zmiany w prawie regulującym funkcjonowanie polskiego systemu edukacji zawodowej (w ramach systemu oświaty) 10. Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu poprawę powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy oraz upowszechnić edukację zawodową osób dorosłych. W wielu aspektach są one spójne w z wytycznymi sformułowanymi w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącymi ECVET. Po pierwsze, wdrażana od 2012 roku podstawa programowa kształcenia w zawodach (PPKZ) została opisana w języku efektów uczenia się (w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych). Efekty uczenia się są pogrupowane w jednostki efektów uczenia się, które zawierają w sobie kilkanaście do kilkudziesięciu efektów uczenia się. Jednostki efektów składają się na logiczny i wzajemnie ze sobą powiązany proces, który prowadzi do określonego celu, którym może być wykonanie określonego produktu, usługi czy wydanie decyzji. Mogą być one oddzielnie walidowane oraz przenoszone w celu uzyskania kolejnych kwalifikacji zawodowych. Na podstawie efektów uczenia się zapisanych w podstawach programowych dyrektor szkoły określa program nauczania realizowany przez poszczególną szkołę zawodową. Efekty uczenia się zapisane w PPKZ są jednocześnie wymaganiami egzaminacyjnymi (na ich podstawie przeprowadza się zewnętrzne egzaminy) i stanowią punkt odniesienia w ocenianiu wewnątrzszkolnym (nadzorze pedagogicznym). Po drugie, w ramach reformy szkolnictwa zawodowego wprowadzono nowy sposób ujmowania zawodów szkolnych jako kwalifikacji złożonych z jednej, dwóch lub trzech wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych oraz komponentu wykształcenia ogólnego. Otwiera to możliwość zdobywania następnych zawodów szkolnych bez potrzeby rozpoczynania nauki każdego zawodu od początku, poprzez dodanie (transfer) do posiadanych już kwalifikacji, kolejnych odpowiednio dobranych kwalifikacji. Każda kwalifikacja jest oddzielnie walidowana. Aby ją uzyskać należy podejść do egzaminu zewnętrznego, który przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). 10 Kursy i szkolenia zawodowe realizowane poza systemem oświaty (w tym m.in. szkolenia zawodowe realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia) nie są objęte opisywanymi zmianami. 11

12 Wyodrębnienie w zawodach poszczególnych kwalifikacji ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zbliżenia go do rynku pracy. Rozwiązanie to umożliwia uelastycznienie procesu kształcenia, tym samym lepsze dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, ułatwi też reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. W wypadku pojawienia się popytu na określoną kwalifikację możliwe będzie szybkie zorganizowanie kształcenia w określonym zakresie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Na gruncie poprzednio obowiązujących uregulowań zdobycie zawodu szkolnego w każdym przypadku wymagało ukończenia pełnego cyklu kształcenia w danym zawodzie odpowiednio: w zasadniczej szkole zawodowej (2 lub 3 lata kształcenia), w technikum (4 lata kształcenia). Po trzecie, od szkolnego 2012/2013 system uzyskiwania kwalifikacji zawodowych został otwarty dla osób uczących się w formach pozaszkolnych oraz w toku pracy. Wcześniej zarówno osoby, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, jak i te, które kompetencje zawodowe nabyły w miejscu pracy lub w wyniku nieformalnego uczenia się, nie miały możliwości formalnego potwierdzenia efektów uczenia się w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Obecne prawo oświatowe stanowi, że osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po ich zdaniu można uzyskać świadectwa ukończenia każdego typu szkoły oraz zdobywane w szkołach kwalifikacje zawodowe. W systemie oświaty istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który należy do pozaszkolnych form kształcenia. W chwili obecnej polskie rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego nie przewidują stosowania odpowiednika punktów ECVET. Podsumowując, wiele elementów systemu ECVET, które zostały opisane w specyfikacji technicznej Zalecenia ECVET, dotyczących: budowania programów kształcenia w oparciu o efekty uczenia się i jednostki efektów uczenia się, przenoszenia i akumulowania zaliczonych efektów uczenia się oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się zostało wprowadzonych w polskim kształcenia i szkolenia zawodowego (w ramach systemu oświaty). Ocena efektów tych decyzji i skali ich wykorzystania będzie jednak możliwa dopiero po kilku latach. 12

13 Jednocześnie należy dodać, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zintegrowanego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć obejmującego kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe, które prowadzone są przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu systemowego realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej 11. Równocześnie polskie środowiska wspierane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencję Programu Uczenia się przez całe życie ) uczestniczą w projektach służących rozwijaniu koncepcji systemów ECTS i ECVET. W zakresie szkolnictwa wyższego działa Zespół Ekspertów Bolońskich natomiast przygotowanie wdrożenia ECVET w Polsce wspiera Zespół Ekspertów ECVET. 11 Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.1). 13

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 22.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo