Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1"

Transkrypt

1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Wielość toczących się zmian na współczesnych rynkach pracy związanych z odejściem od gospodarki fordowskiej oraz nieustannym dopływem nowych ulepszeń i rozwiązań naukowo-technicznych, przede wszystkich teleinformatycznych i komunikacyjnych, a także procesów globalizacyjnych, sprawiają, że przydatność raz nabytych umiejętności ulega częstszej niż w poprzednich dziesięcioleciach dezaktualizacji. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od osób pracujących by ciągle poszerzały swoją wiedzę oraz zdobywały nowe umiejętności również po zakończeniu edukacji szkolnej, na dalszych etapach życia (lifelong learning). Pomimo dobrze udokumentowanych korzyści z posiadania wysokich kompetencji - osoby posiadające wysokie kwalifikacje osiągają wyższe wynagrodzenie, są mniej narażeni na utratę pracy, ale są także zdrowsze i osiągają większą satysfakcję z życia - skala inwestycji w kapitał ludzki w społeczeństwach europejskich jest poniżej społecznego optimum. W dokumentach strategicznych UE podkreśla się, że wielu Europejczyków jest niedostatecznie przygotowana do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy: co siódma młoda osoba (18-24 lata) przedwcześnie kończy naukę szkolną; co czwarty piętnastolatek posiada słabą umiejętność czytania; około 77 mln osób (czyli prawie jedna trzecia europejskiej populacji w wieku lat) nie ma żadnych formalnych kwalifikacji lub kwalifikacje te są na niskim poziomie; zaledwie jedna czwarta ma wysoki poziom kwalifikacji oraz zbyt wielu obywateli UE nie posiada umiejętności w zakresie TIK 2. Niedostateczny poziom inwestycji w kapitał ludzki może być tłumaczony istnieniem barier finansowych lub niefinansowych 3. 1 Autorzy są pracownikami Instytutu Badań Edukacyjnych. 2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 maja 2010 r. w sprawie kompetencji kluczowych w zmieniającym się świecie. Realizacja programu prac Edukacja i szkolenie 2010 (Dz. U. C 161E z , s. 8 15). 3 Patrz: Dębowski, Lis, Pogorzelski (2010); Kształcenie ustawiczne w czasie zmian; [w:] M. Bukowski (red.) Zatrudnienie w Polsce 2008, IBS/CRZL, Warszawa; Chłoń-Domińczak, Dębowski, Lechowicz, Sławiński, Trawińska-Konador (2011), Raport z debaty społecznej wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. 1

2 Bariery finansowe dotyczą sytuacji, w której dana osoba chce zdobywać dodatkowe kompetencje, ale brak środków finansowych bądź dostępu do nich (np. poprzez system preferencyjnych kredytów) uniemożliwia skorzystanie z istniejącej oferty edukacyjnej. Niski poziom inwestycji w kapitał ludzki może również wynikać z barier o charakterze informacyjnym lub wynikających z niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb osób uczących się. Po pierwsze, kompetencje pracowników są trudne do zweryfikowania przez pracodawców, w związku z czym zdobycie nowych umiejętności nie zawsze przekłada się na wzrost wynagrodzenia lub szansy znalezienia pracy, co zmniejsza motywację do uczenia się. Podkreśla się przy tym, że kwalifikacje są często dla pracodawców nieczytelne, gdyż w większym stopniu potwierdzają uczestniczenie w procesie nauczania niż uzyskanie konkretnych kompetencji przydatnych na stanowisku pracy. Po drugie, nawet jeśli dane umiejętności są rozpoznawane na rynku pracy a ich zdobycie przynosi wymierne korzyści, to nie zawsze jest to widoczne dla potencjalnych uczestników szkoleń. Po trzecie, uczestnikom szkoleń może być trudno znaleźć instytucję edukacyjną gwarantującą wysoki poziom usług lub wybrać właściwy dla siebie program szkoleniowy. Zwraca się również uwagę na niedostateczną łączność pomiędzy sektorami edukacji zawodowej, wyższej oraz pozaformalnej, a także niewielką elastyczność wewnątrz tych sektorów. Wydłuża i utrudnia to dochodzenie do kwalifikacji - osoby chcące uzyskać daną kwalifikację muszą powtarzać ten sam (lub podobny) program nauczania oraz często potwierdzać już osiągnięte efekty uczenia się, natomiast rzadko kiedy mają możliwość na potwierdzenie kompetencji uzyskanych w toku edukacji pozaformalnej i/ lub w miejscu pracy, choć niejednokrotnie efekty uzyskane w ten sposób są bardziej wartościowe od uzyskanych w toku tradycyjnej nauki szkolnej. Wszystkie te bariery mogą przyczyniać się do rezygnacji z inwestowania w kapitał ludzki. Ich istnienie uzasadniania interwencję państwa i tworzenie polityk na rzecz uczenia się przez całe życie. Gdyby ludzie mieli pełny dostęp do informacji o rynku szkoleń i rynku pracy, kierowali się racjonalną kalkulacją i mogli w pełni realizować swoje plany w zakresie kształcenia się, to publiczny system na rzecz uczenia się przez całe życie nie byłby potrzebny. Uczenie się przez całe życie powinno być przy tym rozumiane szeroko, zgodnie z priorytetami polityki wspólnotowej, Strategii Lizbońskiej, obejmując wszystkie formy edukacji zarówno formalne, pozaformalne jak i nieformalnego uczenia się, od wieku przedszkolnego po okres emerytalny. 2

3 2. Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie w UE W tworzeniu europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie przełomowe znaczenie miał rok W marcu podczas szczytu w Lizbonie przedstawiciele państw członkowskich UE uzgodnili, że należy podjąć starania niezbędne do tego, by w obliczu przemian wynikających z globalizacji i wyzwań nowej, opartej na wiedzy gospodarki Unia Europejska była najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie. Jednym z głównych instrumentów realizacji strategii lizbońskiej i budowy międzynarodowej konkurencyjności unijnej gospodarki uczyniono politykę na rzecz uczenia się przez całe życie. W listopadzie, w dokumencie Memorandum on Lifelong Learning Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię w zakresie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie i wyznaczała priorytetowe działania w tym zakresie. Zostało też zdefiniowane samo pojęcie uczenia się przez całe życie jako: wszelkie formy uczenia się podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej (indywidualnej), obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej. W Lizbonie postanowiono zacieśnić współpracę państw członkowskich na rzecz dopasowania europejskich systemów edukacji do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy, zwiększyć poziom i jakość zatrudnienia oraz stworzyć bardziej atrakcyjny system kształcenia i szkolenia, dostosowany do potrzeb młodzieży, bezrobotnych oraz osób aktywnych zawodowo. Strategia lizbońska dała impuls do prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie promowania inwestowania w kapitał ludzki. Od tego czasu wypracowano szereg instrumentów polityki oraz towarzyszących im dokumentów strategicznych, do których można m.in. zaliczyć: Europejski System Transferu i Akumulacji Osiągnięć (ECTS), Europass, Europejską Ramę Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF), Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET); Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET); wytyczne dotyczące walidacji efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się 4. 4 Propozycja treści Zalecenia PE i Rady w sprawie walidacji efektów uczenia uzyskanych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się została zaakceptowana przez KE. W najbliższych miesiącach Parlament Europejski ma wydać odpowiednie zalecenie. 3

4 Kluczowe znaczenie dla zainicjowanej w Lizbonie współpracy państw miało Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) jest pierwszym instrumentem wspierającym realizację polityki edukacyjnej, który obejmuje wszystkie sektory edukacji (kształcenie ogólne, zawodowe i wyższe), a także sprzyja uznawaniu (walidacji) efektów uczenia się na uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej lub nieformalnego uczenia się. ERK powstała jako punkt odniesienia dla krajowych systemów kwalifikacji i ich poziomów, narzędzie służące większej przejrzystości, czytelności i kwalifikacji osób uczących się i ubiegających się o zatrudnienie. ERK mają służyć jako instrument ułatwiający porównywanie kwalifikacji nadawanych w różnych krajach UE, dzięki któremu kwalifikacje z danego kraju stają się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach kwalifikacji w Europie, a przez to umożliwią powiązanie krajowych systemów kwalifikacji. Głównym celem ERK jest nie tylko wspieranie inwestowania w kapitał ludzki, ale także mobilności osób na obszarze Europy. W obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego Europejską Ramę Kwalifikacji uzupełniać ma system ECVET, ustanowiony Zaleceniem PE i Rady w 2009 roku Prace nad systemem ECVET oraz Europejską Ramą Kwalifikacji Strategia lizbońska ukierunkowała również prace w zakresie kooperacji nad rozwijaniem kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanej od 2002 roku w ramach procesu kopenhaskiego. Deklaracja Kopenhaska podpisana w 2002 roku, to pierwszy dokument UE, w którym podkreśla się potrzebę rozwijania na poziomie europejskim systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a także ram kwalifikacji (ram odniesienia 6 ). 5 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C/155/02). 6 W pierwszych dokumentach europejskich dotyczących tej problematyki używano sformułowania reference levels, zamiast qualifications framework. 4

5 W Deklaracji czytamy: The Ministers recommend: ( ) investigating how transparency, comparability, transferability and recognition of competences and/or qualifications, between different countries and at different levels, could be promoted by developing reference levels, common principles for certification, and common measures, including a credit transfer system for vocational education and training. Powyższy fragment Deklaracji jest bardzo istotny, gdyż stanowił podstawę rozpoczęcia prac nad dwoma nowymi instrumentami europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie: nad Europejską Ramą Kwalifikacji (by developing reference levels) oraz nad systemem ECVET (including credit transfer system for vocational education and training). Ponadto, komunikat kopenhaski wymienia te dwie inicjatywy w jednym zdaniu, co wskazuje na potrzebę łącznego prowadzenia prace nad tymi inicjatywami. W 2002 roku została powołana grupa robocza ds. ECVET (technical working group on ECVET). Rok później opublikowała swój pierwszy raport, dotyczący założeń systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jak również ram kwalifikacji i wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami. Prace nad Europejską Ramą Kwalifikacji miały więc swój początek miały w pracach nad systemem ECVET. Grupa robocza ds. ERK została powołana w 2004 roku 7. Znaczenie prac nad rozwijaniem systemu ECVET oraz ERK zostało podkreślone podczas kolejnego spotkania ministrów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, które odbyło się w 2004 roku w Maastricht. Ministrowie wskazali w komunikacie, że pracach w ramach procesu kopenhaskiego: priority should be given to: - the development of an open and flexible European qualifications framework, founded on transparency and mutual trust. The framework will provide a common reference to facilitate the recognition and transferability of qualifications covering both VET and general (secondary and higher) education, based mainly on competences and learning outcomes. 7 Por. np. Cedefop (2010), Linking credit systems and qualifications frameworks. An international comparative analysis, Luxembourg: Publications Office of the European Union; A. Deij (2010), The European Credit System for Vocational Education and Trainig, VET innovator or Lifelong Learning Taximeter? [w:] P. Bridges, M. Finn (red.) Making Sense of Credit and Qualification Frameworks in the United Kingdom, UK Credit Forum, University of Derby; T.Dunkel, I. Le Mouillour (2008); Qualifications frameworks; and credit systems: a toolkit for education in Europe, European journal of vocational training No 42/43; M.Coles, T. Oates (2005), European reference levels for education and training -promoting credit transfer and mutual trust, Cedefop, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Panorama series

6 - the development and implementation of the European credit transfer system for VET (ECVET) in order to allow learners to build upon the achievements resulting from their learning pathways when moving between learning systems. Pierwsza wersja specyfikacji technicznych ECVET (zob. rozdział 4.) została przedstawiona przez grupę roboczą ds. ECVET w czerwcu 2005 roku. Miesiąc później został opublikowany przez Komisję Europejską dokument poświęcony ERK 8, który zawierał bezpośrednie odwołanie do systemu ECVET i wskazywał, że ECVET i ERK stanowią dwa istotne elementy szerszego katalogu instrumentów nakierowanych na promowanie uczenia się przez całe życie w Europie. Ponieważ Komisja Europejska nadała w tamtym okresie priorytet pracom nad ERK, konsultacje nad ECVET zostały wstrzymane na ponad rok (do zakończenia konsultacji nad ERK) i rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2006 roku. Konsultacje zakończono w marcu 2007 roku. W 2009 roku Zalecenie dotyczące systemu ECVET zostało przyjęte decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. 4. Założenia systemu ECVET (specyfikacje techniczne) System ECVET został zaprojektowany jako instrument polityki, który ma redukować bariery dla inwestowania w kapitał ludzki związane z asymetrią informacji oraz nieelastycznością systemów kwalifikacji (zob. rozdział 1.1). W założeniu, wdrożenie systemu ECVET ma ułatwiać: przenoszenie i akumulowanie osiągnięć (ocenionych efektów uczenia się) w celu łatwiejszego uzyskania określonej kwalifikacji, walidację (uznawanie) efektów uczenia się osiąganych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia, zrozumienie efektów uczenia się, które są potwierdzane przez poszczególne kwalifikacje, zrozumienie systemów kwalifikacji w obszarze edukacji zawodowej w krajach członkowskich UE. 8 Warto podkreślić, że w maju 2005 roku w Bergen ministrowie ds. szkolnictwa wyższego oraz KE przyjęli Ramę Kwalifikacji w Eeuropejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Framework of Qualifications for the European Higher Education Area (FQ-EHEA). 6

7 W efekcie, system ECVET sprzyjać ma inwestycjom w kapitał ludzki i jednocześnie pozytywnie wpływać na mobilność zarówno w wymiarze międzynarodowym jak i w ramach krajowych systemów kwalifikacji. Należy przy tym zaznaczyć, że wdrożenie systemu ECVET w krajach członkowskich jest dobrowolne - zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie mają mocy wiążącej. W gestii każdego kraju i instytucji odpowiedzialnych leży też określenie zakresu wdrożenia ECVET: czy system będzie zorientowany na uznawanie kompetencji zdobytych w innych krajach; czy na przenoszenie efektów uczenia się w ramach danego kraju, ale pomiędzy różnymi obszarami systemu kwalifikacji (np. pomiędzy szkołami zawodowymi, a wyższymi); lub czy na walidację efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się 9. Efekty uczenia się i jednostki efektów uczenia się Podstawowym założeniem systemu ECVET jest wykorzystywanie przy tworzeniu kwalifikacji podejścia opartego na efektach uczenia się. Efekty uczenia się opisują to, co osoba, rozumie i potrafi wykonać i ujęte są podobnie jak w ERK w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Położenie nacisku na efekty uczenia się (zarówno w systemie ECVET jak i ERK), które uzyskuje osoba, a nie na czas pobierania przez nią nauki i przekazywane jej treści kształcenia jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, zwiększa przejrzystość kwalifikacji (tj. formalnie potwierdzonych zestawów efektów uczenia się) uzyskiwanych w różnych obszarach edukacji (ogólnej, zawodowej i akademickiej) i daje możliwość porównywania ich ze sobą. Po drugie ułatwia potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych w systemie edukacji pozaformalnej i wyniku nieformalnego uczenia się, a przez to ma istotne znaczenie dla łatwości i szybkości zdobywania kwalifikacji. Po trzecie osobom uczącym się daje możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej i uczenia się, opartych na łączeniu ze sobą doświadczeń zdobywanych zarówno podczas nauki, jak i w środowisku pracy oraz lepiej dopasowanych do oczekiwań pojawiających się na rynku pracy. Po czwarte opis kwalifikacji w języku efektów uczenia się ułatwia weryfikację treści i metod kształcenia, stosowanych w obszarze szkolnictwa ogólnego, zawodowego i wyższego. 9 Warto również podkreślić, że system ECVET nie nadaje obywatelom żadnych nowych uprawnień do tego, aby efekty kształcenia i punkty ECVET były automatycznie uznawane. Jego zastosowanie do określonych kwalifikacji odbywa się zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w państwach członkowskich. 7

8 Według Zalecenia efekty uczenia się powinny być pogrupowanie w jednostki efektów uczenia się (units of learning outcomes). Jednostki efektów uczenia się stanowią wyodrębnioną część kwalifikacji, która może podlegać oddzielnej ocenie (assessment) i walidacji. Jednostki efektów uczenia się mogą być utworzone z wzajemnie powiązanych ze sobą zestawów efektów uczenia się, według różnych kryteriów. Przykładowo, połączenie danych zestawów efektów uczenia się może wynikać z tego, że są one częścią określonej specjalizacji (np. rachunkowość, prawo pracy), odnoszą się do wykonania określonego zadania zawodowego (np. farbowanie włosów, pieczenie chleba, sporządzanie sprawozdań finansowych) lub związane są z tym samym produktem lub techniką produkcji. Jednostka może być przypisana do jednej konkretnej kwalifikacji lub może stanowić wspólny element różnych kwalifikacji. Wyodrębnienie jednostek efektów uczenia się zwiększa elastyczność procesu uzyskiwania kwalifikacji, gdyż pozwala akumulować jednostki efektów uczenia się zdobywane w różnym czasie i miejscu oraz przenosić (transferować) te jednostki pomiędzy różnymi kwalifikacjami (programami kształcenia). Podzielenie kwalifikacji na jednostki wspomaga też proces walidacji efektów uczenia się uzyskanych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. Akumulowanie Jednostki efektów uczenia się mogą być małe (uzyskanie efektów może zajmować kilkanaście tygodni) lub duże (kilka miesięcy). Kwalifikacje mogą składać się z jednej, dwóch, czterech, lub innej liczby jednostek efektów. Uzyskanie niektórych jednostek może być obligatoryjne (tzw. core units) inne mogą być uzyskiwane opcjonalnie (z określonej listy jednostek) jeszcze inne mogą być jednostkami wolnego wyboru. Kwalifikacje mogą być uzyskiwane przez akumulowanie następujących kombinacji jednostek: obligatoryjnie czterech jednostek, obligatoryjnie dwóch jednostek oraz dodatkowo dwóch wybranych jednostek, z określonej listy, jednej dużej jednostki oraz dwóch mniejszych, jednej dużej jednostki stanowiącej kwalifikację, etc. Wyodrębnienie jednostek efektów uczenia się pozwala uczącym się decydować w większym stopniu o tempie, czasie i miejscu zdobywania kwalifikacji. Zastosowanie jednostek efektów uczenia się może wspomagać osoby dorosłe, które chcąc łączyć naukę z pracą i obowiązkami 8

9 rodzinnymi nie mogą uczestniczyć w skumulowanym w krótkim okresie czasu programie kształcenia. Wydzielenie jednostek pozwala zdobywać kwalifikacje etapami (przez uzyskiwanie/zaliczanie poszczególnych jednostek efektów uczenia się), w dłuższym okresie. Ponadto, niektóre osoby mogą być zainteresowane uzyskaniem jednej lub dwóch jednostek w celu uzupełnienia lub uaktualnienia posiadanych umiejętności i nie mają potrzeby odbywać pełnego cyklu kształcenia dla uzyskania całej kwalifikacji. Przenoszenie Proces przenoszenia osiągnięć (ocenionych efektów uczenia się) polega na uznawaniu przez podmiot nadający kwalifikację efektów uczenia się, stanowiących składniki wymagań dla tej kwalifikacji, które zostały potwierdzone przez inne podmioty. Oznacza to, że instytucja walidująca honoruje te osiągnięcia, które zostały już wcześniej poddane procesowi walidacji przez inne ciało (instytucję). Przenoszenie może być związane z mobilnością (np. w celu zdobycia kwalifikacji, przenoszone są osiągnięcia uzyskane w innym kraju) lub z przekwalifikowaniem (w celu zdobycia kwalifikacji przenoszone są osiągnięcia wyodrębnione w innej kwalifikacji). W ten sposób system ECVET pozwala unikać powtarzania tego samego (lub podobnych) programu nauczania i eliminuje wielokrotne potwierdzanie już osiągniętych efektów uczenia się. W Zaleceniu podkreśla się znaczenie zawierania porozumień oraz tworzenia partnerstw i sieci instytucji w celu wspierania procesu przenoszenia osiągnięć. Szerzej na temat przenoszenia z wykorzystaniem systemu ECVET - patrz: Zastosowanie systemu ECVET do celów mobilności geograficznej. Część II Przewodnika dla użytkowników systemu ECVET. Punkty ECVET Punkty ECVET mają umożliwić liczbową ocenę względnej wartości każdej jednostki efektów uczenia się w odniesieniu do całej kwalifikacji. Celem punktów jest dostarczenie dodatkowych informacji o kwalifikacji i jednostkach efektów uczenia się. Punkty w systemie ECVET przydziela się w dwóch etapach. Najpierw przypisuje się punkty całej kwalifikacji, a następnie jednostkom. Przypisanie punktów całej kwalifikacji odbywa się według kryterium nakładu pracy potrzebnego do uzyskania zapisanych w wymaganiach dla danej kwalifikacji efektach uczenia się. W Zaleceniu wskazuje się, że efektom uczenia się, uzyskiwanym w ciągu jednego cyklu formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego 9

10 Sprzedawca w pełnym wymiarze godzin odpowiada 60 punktów ECVET. Oznacza to, że jeżeli w pełnym wymiarze godzin program kształcenia, w ramach którego uczeń nabywa konkretne kwalifikacje, trwa cztery lata, to przyznanych powinno być 240 punktów ECVET dla tej kwalifikacji. Natomiast przypisanie punktów konkretnym jednostkom efektów uczenia się wyodrębnionych w kwalifikacji odbywa się przez określenie względnej wagi tych jednostek i przemnożenia współczynników wag przez liczbę punktów dla całej kwalifikacji. Zalecenie wskazuje, że względną wagę jednostki można określić zgodnie z następującymi kryteriami, traktowanymi samodzielnie, lub łącznie: względne znaczenie efektów uczenia się tworzących daną jednostkę dla uczestnictwa w rynku pracy, aktywnej roli w życiu społecznym, możliwości zdobycia w przyszłości kwalifikacji wyższego poziomu; trudność, zakres i objętość efektów uczenia się w ramach danej jednostki efektów uczenia się, wysiłek, jaki uczący się musi włożyć w zdobycie wiedzy, umiejętności lub kompetencji wymaganych w ramach danej jednostki. Przypisanie punktów ECVET przedstawia poniższa tabela. Należy przy tym podkreślić, że punkty ECVET nie mają wartości, jeśli rozpatrywane są niezależnie od uzyskanych jednostek efektów uczenia się. Przykład przypisania punktów ECVET Nazwa Kwalifikacji Nazwa jednostki efektów uczenia się Określenie nakładu czasu pracy (60 punktów = 1 rok nauki, ok h) Określenie względnej wagi danej jednostki dla kwalifikacji Punkty ECVET Obsługa klienta 600 h 0,5 60*0,5=30 Obsługa kasy fiskalnej i podstawy rachunkowości 600 h 0,2 60*0,2= 12 Składanie zamówień oraz przyjmowanie towarów 300 h 0,1 60*0,1=6 Źródło: Na podstawie Stęchły (2012). Ekspozycja towarów 300 h 0,2 60*0,2=12 =60 punktów =1 =60 punktów 10

11 5. W kierunku ECVET - zmiany w polskim systemie edukacji zawodowej Ostatnie dwa lata przyniosły istotne zmiany w prawie regulującym funkcjonowanie polskiego systemu edukacji zawodowej (w ramach systemu oświaty) 10. Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu poprawę powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy oraz upowszechnić edukację zawodową osób dorosłych. W wielu aspektach są one spójne w z wytycznymi sformułowanymi w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącymi ECVET. Po pierwsze, wdrażana od 2012 roku podstawa programowa kształcenia w zawodach (PPKZ) została opisana w języku efektów uczenia się (w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych). Efekty uczenia się są pogrupowane w jednostki efektów uczenia się, które zawierają w sobie kilkanaście do kilkudziesięciu efektów uczenia się. Jednostki efektów składają się na logiczny i wzajemnie ze sobą powiązany proces, który prowadzi do określonego celu, którym może być wykonanie określonego produktu, usługi czy wydanie decyzji. Mogą być one oddzielnie walidowane oraz przenoszone w celu uzyskania kolejnych kwalifikacji zawodowych. Na podstawie efektów uczenia się zapisanych w podstawach programowych dyrektor szkoły określa program nauczania realizowany przez poszczególną szkołę zawodową. Efekty uczenia się zapisane w PPKZ są jednocześnie wymaganiami egzaminacyjnymi (na ich podstawie przeprowadza się zewnętrzne egzaminy) i stanowią punkt odniesienia w ocenianiu wewnątrzszkolnym (nadzorze pedagogicznym). Po drugie, w ramach reformy szkolnictwa zawodowego wprowadzono nowy sposób ujmowania zawodów szkolnych jako kwalifikacji złożonych z jednej, dwóch lub trzech wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych oraz komponentu wykształcenia ogólnego. Otwiera to możliwość zdobywania następnych zawodów szkolnych bez potrzeby rozpoczynania nauki każdego zawodu od początku, poprzez dodanie (transfer) do posiadanych już kwalifikacji, kolejnych odpowiednio dobranych kwalifikacji. Każda kwalifikacja jest oddzielnie walidowana. Aby ją uzyskać należy podejść do egzaminu zewnętrznego, który przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). 10 Kursy i szkolenia zawodowe realizowane poza systemem oświaty (w tym m.in. szkolenia zawodowe realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia) nie są objęte opisywanymi zmianami. 11

12 Wyodrębnienie w zawodach poszczególnych kwalifikacji ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zbliżenia go do rynku pracy. Rozwiązanie to umożliwia uelastycznienie procesu kształcenia, tym samym lepsze dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, ułatwi też reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. W wypadku pojawienia się popytu na określoną kwalifikację możliwe będzie szybkie zorganizowanie kształcenia w określonym zakresie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Na gruncie poprzednio obowiązujących uregulowań zdobycie zawodu szkolnego w każdym przypadku wymagało ukończenia pełnego cyklu kształcenia w danym zawodzie odpowiednio: w zasadniczej szkole zawodowej (2 lub 3 lata kształcenia), w technikum (4 lata kształcenia). Po trzecie, od szkolnego 2012/2013 system uzyskiwania kwalifikacji zawodowych został otwarty dla osób uczących się w formach pozaszkolnych oraz w toku pracy. Wcześniej zarówno osoby, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, jak i te, które kompetencje zawodowe nabyły w miejscu pracy lub w wyniku nieformalnego uczenia się, nie miały możliwości formalnego potwierdzenia efektów uczenia się w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Obecne prawo oświatowe stanowi, że osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół mogą przystąpić do egzaminów eksternistycznych, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po ich zdaniu można uzyskać świadectwa ukończenia każdego typu szkoły oraz zdobywane w szkołach kwalifikacje zawodowe. W systemie oświaty istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który należy do pozaszkolnych form kształcenia. W chwili obecnej polskie rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego nie przewidują stosowania odpowiednika punktów ECVET. Podsumowując, wiele elementów systemu ECVET, które zostały opisane w specyfikacji technicznej Zalecenia ECVET, dotyczących: budowania programów kształcenia w oparciu o efekty uczenia się i jednostki efektów uczenia się, przenoszenia i akumulowania zaliczonych efektów uczenia się oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się zostało wprowadzonych w polskim kształcenia i szkolenia zawodowego (w ramach systemu oświaty). Ocena efektów tych decyzji i skali ich wykorzystania będzie jednak możliwa dopiero po kilku latach. 12

13 Jednocześnie należy dodać, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zintegrowanego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć obejmującego kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe, które prowadzone są przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu systemowego realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej 11. Równocześnie polskie środowiska wspierane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencję Programu Uczenia się przez całe życie ) uczestniczą w projektach służących rozwijaniu koncepcji systemów ECTS i ECVET. W zakresie szkolnictwa wyższego działa Zespół Ekspertów Bolońskich natomiast przygotowanie wdrożenia ECVET w Polsce wspiera Zespół Ekspertów ECVET. 11 Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.1). 13

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. W poszukiwaniu synergii. Horacy Dębowski

ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie. W poszukiwaniu synergii. Horacy Dębowski ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie W poszukiwaniu synergii Warszawa Horacy Dębowski 13.04.2015r. Do tej pory mówiliśmy o ECVET w kontekście mobilności geograficznej

Bardziej szczegółowo

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 10.11.2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie a) Zalecenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce?

Informacja prasowa. Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce? Informacja prasowa Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce? System przenoszenia i akumulacji osiągnięć ECVET umożliwia budowanie indywidualnych ścieżek

Bardziej szczegółowo

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Szanse rozwój na systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 Podział zawodów na kwalifikacje zgodne z ideą ERK i ECVET podstawą zmian w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stęchły Zespół Ekspertów ECVET

Wojciech Stęchły Zespół Ekspertów ECVET Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Gołotczyzna 11 czerwca 2013 r. Wojciech Stęchły Program Edukacja i Szkolenie 2010 Deklaracja Kopenhaska Komunikat z Maastricht

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Rola systemu ECVET w budowaniu Systemu Kwalifikacji w Polsce

Rola systemu ECVET w budowaniu Systemu Kwalifikacji w Polsce Alina Król Ekspert ECVET Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rola systemu ECVET w budowaniu Systemu Kwalifikacji w Polsce Wstęp Edukacja nie jest przygotowaniem do życia, ona sama jest życiem. Dewey

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ECVET DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE Monitoring ECVET implementation strategies in Europe in 2013 CEDEFOP

WDRAŻANIE SYSTEMU ECVET DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE Monitoring ECVET implementation strategies in Europe in 2013 CEDEFOP WDRAŻANIE SYSTEMU ECVET DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE Monitoring ECVET implementation strategies in Europe in 2013 CEDEFOP Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski 11 grudnia 2014 Cele ECVET umożliwienie

Bardziej szczegółowo

System ECVET. Corporate. identity chart PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH.

System ECVET. Corporate. identity chart PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH. System ECVET PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ WSKAZÓWKI Corporate DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH identity chart june 2010 Zespół Ekspertów ECVET Polska Warszawa 2014 Spis treści Wstęp 1 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Saryusz-Wolski

Tomasz Saryusz-Wolski 1 SYSTEMY AKUMULACJI I TRANSFERU OSIĄGNIĘĆ NA PRZYKŁADZIE ECTS I ECVET. Rola systemu ECTS w świetle obowiązujących przepisów Prawa o Szkolnictwie Wyższym. Politechnika Łódzka, ekspert boloński 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Seminarium organizowane we współpracy MEN i IBE 20 listopada 2013, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Projekt Opracowanie założeń merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy Słabe strony dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji Elżbieta Lechowicz Katarzyna Trawińska-Konador Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Witold Woźniak Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Konferencja Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz krajowego rejestru kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT GIMNAZJUM PO WPROWADZENIU REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

ABSOLWENT GIMNAZJUM PO WPROWADZENIU REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ABSOLWENT GIMNAZJUM PO WPROWADZENIU REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO OD WRZEŚNIA 2012 ROKU 2012-02-22 Maria Bisaga 1 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dr Stanisław Sławiński Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wprowadzenie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad,

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Rola uczelni w procesie uczenia się przez całe życie Warszawa, 20.I.2012 Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski Krajowy system kwalifikacji Ogół działań państwa związanych

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w nowej formule Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

w zakresie kształcenia zawodowego

w zakresie kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Lublinie KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH w zakresie kształcenia zawodowego www.kuratorium.lublin.pl Lublin, listopad 2007 Kuratorium Oświaty Wydział w Lublinie Kształcenia Wydział

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji Projekt Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Kraków, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

ECVET Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym

ECVET Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Warszawa, 25 czerwca 2013 roku ECVET Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym koncepcja oraz wybrane elementy systemu na przykładzie projektów wdrożeniowych Wojciech Stęchły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY

PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY System ECVET jako instrument wspierania mobilności uczniów w projektach Europejskich PROJEKT APL Bud UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PROCESIE PRACY MICHAŁ BUTKIEWICZ Warszawa 29 października

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Chrzanów, 7 grudnia 2016 r.

ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Chrzanów, 7 grudnia 2016 r. ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Chrzanów, 7 grudnia 2016 r. Możliwości kształcenia zawodowego TAK JEST Gimnazjum dla dorosłych LO dla dorosłych do drugiej klasy Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sektorowa rama kwalifikacji dla potrzeb sportu. Jolanta Żyśko, dr hab. prof. SGTiR

Sektorowa rama kwalifikacji dla potrzeb sportu. Jolanta Żyśko, dr hab. prof. SGTiR Sektorowa rama kwalifikacji dla potrzeb sportu Jolanta Żyśko, dr hab. prof. SGTiR Struktura prezentacji 1. Ponadnarodowy charakter sportu 2. Specyfika funkcjonowania sektora sportowego 3. Ponadnarodowa

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji w ramach projektu Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Priorytet III poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

3. Rama kwalifikacji jako narzędzie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

3. Rama kwalifikacji jako narzędzie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie 3.1. Znaczenie polityki na rzecz 3. Rama kwalifikacji jako uczenia się przez całe życie 3.1. Znaczenie polityki na rzecz Autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak Horacy Dębowski Stanisław Sławiński Gabriela

Bardziej szczegółowo

RAMY KWALIFIKACJI. Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć. Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw

RAMY KWALIFIKACJI. Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć. Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw RAMY KWALIFIKACJI Co Uczelniany Koordynator programu Erasmus powinien o nich wiedzieć Jolanta Urbanikowa, University of Warsaw Po co Ramy? Proces Boloński => Europejski Obszar Szkolnictwa WyŜszego EOSzW

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Ogólne informacje o szkockim systemie kwalifikacji Szkocki system kwalifikacji jest odrębny od systemu obowiązującego w pozostałej części Wielkiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców

Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców Zintegrowany System Kwalifikacji szansa i wyzwanie dla przedsiębiorców Konferencja Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Warszawa, 6 maja 2015 r. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków krajowych i europejskich Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET

System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Zespół Ekspertów ECVET System ECVET jako narzędzie wsparcia edukacji na rzecz przemysłu Warszawa 11 grudnia 2014 r. Krzysztof Świerk Stajemy przed wyzwaniami ERY CZŁOWIEKA. Tak przez ManpowerGroup określana jest nowa rzeczywistość,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji

ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji Tomasz Saryusz-Wolski Ekspert Bolońskich Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka tsw.ife@p.lodz.pl Co to jest ECTS? KaŜdy wie! European

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Luksemburski system kwalifikacji

Luksemburski system kwalifikacji Luksemburski system kwalifikacji Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Luksemburska Rama Kwalifikacji... 3 Krajowy Punkt Koordynacyjny (NCP)... 5 2. Kwalifikacje uzyskiwane w edukacji formalnej... 6 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obudowa programowa kształcenia zawodowego (podstawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P Proces Boloński przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich tsw.ife@p.lodz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORTU REFERENCYJNEGO. wersja robocza z dnia 22.08.2012r.

PROJEKT RAPORTU REFERENCYJNEGO. wersja robocza z dnia 22.08.2012r. PROJEKT RAPORTU REFERENCYJNEGO wersja robocza z dnia 22.08.2012r. Spis treści 1 Streszczenie... 4 2 Wprowadzenie... 4 3 Polski system kwalifikacji rozwiązania docelowe... 5 3.1 Polska Rama Kwalifikacji...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Rok akademicki 2002/2003 jest drugim rokiem reformy nauczania języków obcych na lektoratach na Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

Kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) Konferencja Różne ścieżki kształcenia dla koordynatorów doradztwa zawodowego warszawskich gimnazjów Organizator: Biuro Edukacji m. st. Warszawy, WCiES-Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Kształcenie w

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp. Krajowe Ramy Kwalifikacji Nowe podejście do kształcenia dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp. Ramy kwalifikacji geneza Proces Boloński i ramowe struktury kwalifikacji dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego Białystok,17 marca 2011r. 1 Potrzeba i cel uchwalenia projektowanych zmian Analiza stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych Polska Rama Kwalifikacji w ramach projektu Opracowanie załoŝeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŝania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie Priorytet III poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Gdańsk 30 sierpnia 2016 r. Od lat 50 oblicze Turku kształtowane jest przez działający na terenie

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 22.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo