RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012"

Transkrypt

1 RECENZJE EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 E-learning for Societal Needs Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland Katowice Cieszyn 2012, ss. 558 Praca zbiorowa napisana w języku angielskim, pod redakcją naukową Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, zatytułowana E-learning for Societal Needs (w języku polskim E-learning dla potrzeb społecznych), może budzić zainteresowanie poznawcze i aplikacyjne, ponieważ bierze ona aktywny udział w promocji nauki i dydaktyki polskiej oraz innych krajów, m.in. austriackiej, czeskiej, rosyjskiej, słowackiej i ukraińskiej. Wynika to m.in. stąd, że sam anglojęzyczny zwrot e-learning, zwłaszcza na początku XXI wieku, wyraźnie się zadomowił zarówno w międzynarodowych opracowaniach naukowo-dydaktycznych, jak i w praktyce edukacyjnej. Problematyka naukowo-badawcza i naukowo-dydaktyczna podjęta w recenzowanej pracy zbiorowej dotyczy także spraw społecznych, o czym świadczy występowanie w tytule tzw. drugiego merytorycznego członu for Societal Needs (pol. dla potrzeb społecznych), który stanowi cenną próbę opisywania i rozwiązywania ich w e-learningu prawie we wszystkich artykułach. Można to zwłaszcza zauważyć na kanwie analizowanych tekstów, które na ogół występują jako logicznie uporządkowane wątki merytoryczne, często opatrzone danymi liczbowymi. Istotą jednak dociekań nad potrzebami społecznymi realizowanymi ze strony e-learningu jest także odpowiedź na pytanie o prognozy edukacji na odległość, m.in. w relacji do sytuacji na rynku pracy. We wprowadzeniu (Introduction) E. Smyrnova-Trubulska przedstawia obszerną listę problemów, nawiązując do dorobku uczelni zagranicznych i krajowych, które zajmują się e-learningiem oraz przyczyniły się do wszczęcia prac na rzecz opublikowania niniejszej anglojęzycznej monografii. W rozdziale I, pt. E-learning dla potrzeb społecznych. Psychologiczne, etyczne, kulturowe i prawne aspekty kształcenia na odległość (E-learning for Societal Needs. Psychological, Ethical, Cultural and Legal Aspects of Distance Learning) Piet Kommers (Holandia) pisze o mediach socjalnych (social media), trafnie analizując aktualne źródła dotyczące integracji społecznej. Franz Feiner (Austria) w temacie Wizje społeczeństwa integracyjnego z punktu widzenia rodziców, nauczycieli i młodzieży oraz roli ICT (The Vision of an Inclusive Society in the View of Parents, Teachers and Young People and the Role of ICT) zwraca uwagę na partnerstwo między nauczycielami i młodzieżą, ilustrując je w postaci zbioru danych liczbowych i licznych diagramów oraz modelu uwarunkowań dotyczących tolerancji, nawiązując także do wątków światopoglądowo-religijnych. Z kolei

2 196 Recenzje Piotr Skubała (Polska), zajmuje się problematyką e-learningu jako nowoczesnej metody modelowania świadomości ekologicznej w erze postindustrialnej: plusy i minusy (E-learning as a Modern Method of Modeling Environmental Consciousness in Postindustrial Era: the Pros and Cons). Rozwiązuje je w konwencji humanizmu, efektywności oraz filozoficznych aspektów e-learningu. Cenna jest zwłaszcza bogata i aktualna literatura przedmiotowa oraz awizowany minifilm z autorskiego wykładu, jak również unikalna lista zagadnień, wokół których koncentruje się tematyka wykładów z filozofii i etycznych aspektów modelowania świadomości przy pomocy e-learningu. Milena Janàkovà (Czechy) opracowała zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej w systemie edukacyjnym jako realizowa-nych działań studyjnych przydatnych dla potrzeb społeczeństwa (Information Technology in Education Systems: are Implemented Study Activities Useful for Societal Needs). W dalszej części tego rozdziału artykuł Miroslava Hrubý (Czechy) zajmuje się etycznymi aspektami aktualnego kształcenia na odległość (Ethical Aspects of the Current Distance Learning), w którym nakłania czytelnika do przemyśleń nad sprawami nauki o moralności w aspekcie uprawianej edukacji na odległość. Michał Jasieński (Polska) w pracy pt. Zasady konstruowania narzędzi e-learningowych, które rozwijają samodzielność w krytycznym i innowacyjnym myśleniu (Rules for Constructing E-learning Tools which Foster Independent, Critical and Innovative Thinking) ukazuje możliwości innowacyjne oraz stosowanie metod heurystycznych w trakcie aplikacji intencjonalnie dobranych narzędzi e-learningowych. Natomiast Martin Malčik i Rostislav Miarka (Czechy) ukazują sprawy specjalistycznego przetwarzania ontologii dla sieci informatycznej jako domeny dla semantyki danych informatycznych (Expert Processing of Domain Ontologies for Semantic Web). Agnieszka Gadomska i Jarosław Krajka (Polska) piszą o rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich jako aspektów interkulturalnej komunikacji przy zastosowaniu e-learningu dla gimnazjalistów (Developing Social and Civic Competences as Aspects of Intercultural Communicative Competence a Case of Use of E-learning for Middle School Students). W rozdziale II znajduje się zbiór artykułów ukierunkowanych na teoretyczne i metodologiczne motywacje w kształceniu na odległość (Theoretical and Methodical Motivation in E-learning). Anna Sajdak (Polska) prezentuje temat Strategie edukacyjne dla motywacji uczących się w e-learningu (Educational Strategies to Enhance Learners Motivation in E-learning). Peter Suchánek (Czechy) w pracy pt. Znaczenie planowania nauczania w informatyce oraz jego wsparcie przez e-learning (The Importance of Teaching Programming in Informatics Fields and Its Support of E-Learning) analizuje wybraną literaturę, m.in. własną oraz aktualne publikacje naukowe, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach planowania w edukacji informatycznej, wykorzystującej także e-learning. Z kolei Natalia Morze (Ukraina) rozważa nad dość alegorycznym tematem, który nosi w sobie nierzadko przeciwstawne pedagogiczne atrybuty. Dlatego już sam temat: Pedagogiczne aspekty odniesienia do komputerowej chmury (Pedagogical Aspects of Using Cloud Computing) budzi zainteresowanie usługami ze strony Internetu, edukacyjną wydajnością, monitoringiem, technologią elektronicznego pisania, itd. Co prawda termin cloud computing ma wiele formacji przejść, chociaż w treści na ogół chodzi o przetwarzanie danych w tzw. chmurze informacyjnej, np. w kategoriach HD, jako

3 Recenzje 197 najwyższej jakości. Katarzyna Dyja, Zygmunt Kucharczyk, Dorota Morawska-Walasek, Krzysztof Szewczyk i Tomasz A. Walasek (Polska) w opracowaniu pt. Zastosowanie wysokiej jakości narzędzi informatycznych na kursach e-learningowych (Application of Quality Tools in E-learning Courses) zajmują się szkolnictwem wyższym w sferze aplikacji e-learningu do procesu edukacyjnego, w którym uczestniczą nauczyciele akademiccy i studenci. Iryna Sekret (Ukraina) zatytułowała swój artykuł Empiryczne badania wpływu e-learningu na epistemologiczną wiarę studentów (Empirical Study of the E-learning s Impact upon the Students Epistemological Beliefs), a zajmuje się w nim problematyką dotyczącą spraw związanych z epistemologiczną wiarą studentów, m.in. na gruncie definicyjnym, metodologicznym i empiryczno-badawczym. Z kolei Anna Ren- -Kurc, Wojciech Kowalewski, Magdalena Roszak i Barbara Kołodziejczak (Polska) piszą nt. Budowanie cyfrowej zawartości dla e-learningu i kompetencji w zakresie ICT (Building Digital Content for E-learning Information and Communication Technologies [ICT] Competence). Cenne są zwłaszcza w tym opracowaniu analizowane dane dotyczące wyników badań pozyskanych wśród 135 nauczycieli i 30 nauczycieli akademickich, których stwierdzenia poddane zostały statystycznej analizie. Jarmila Zacharová i Lukáš Bomba (Słowacja) zamykają rozdział II artykułem pt. Zalety i wady e-learningu w uniwersyteckiej edukacji (Advantages and Disadvantages of E-learning in University Education). Znajdują się w nim interesujące merytoryczne wątki dotyczące m.in. kształcenia się na odległość w Republice Słowackiej, w kontekście walorów i niedostatków w e-learningu, zwraca się także uwagę na czynniki ekonomiczne, m.in. w porównaniu do sytuacji w innych krajach. Rozdział III, pt. Praktyczne aspekty kształcenia na odległość. Uczenie się na odległość i uczenie się przez całe życie (Practical Aspects of Distance Learning. Distance Learning and Lifelong Learning), rozpoczyna Eugeniusz Cieślak (Polska) pracą nt. Uczenie się na odległość w profesjonalnej militarnej edukacji polskich oficerów sił powietrznych. Obserwacja lekcji i postanowienie w sprawie zadań przyszłościowych (Distance Learning in Professional Military Education of the Polish Air Force Officers. Lessons Observed and Challenges Ahead). Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska i Jarosław Krajka (Polska) piszą nt. Wdrażanie e-learningu dla rozwoju nauczycieli. Program studiów uniwersyteckich (The Implementation of E-learning in Teacher Development. A Case Study of Marlena Plebańska (Polska) w temacie Rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w liceach doświadczenia zdobyte w ciągu dwóch lat e-akademii Przyszłości realizacja projektu (Development of Adolescents Key Competencies at High School Experience Gained During the Two Years of E-academy of the Future Project Implementation), we względnie obszernym materiale empirycznym, powołując się przede wszystkim na polskie źródła, wskazuje m.in. na popularność, przydatność, dostępność i inne walory e-akademii Przyszłości. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach i Dawid Staniek (Polska) w artykule pt. Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty edukacyjnego portalu jako konstrukcji opartej na systemie CSM (Some Theoretical and Practical Aspects of Educational Portal Design on CMC System) poddali wnikliwej analizie cenne źródła dotyczące systemu zarządzania treścią, zwłaszcza w aspekcie jego oceny na podstawie przeglądu danych. Niektóre wyniki badań i z zakresu doradztwa adresowane są do projektu proponowanej koncepcji witryny

4 198 Recenzje CMS_BASED jako portalu. Barbara Dębska i Agnieszka Kubacka (Polska) prezentują natomiast w swoim artykule Model oceniania kształtującego na przykładzie portalu E-Student (A Model of Formative Assessment on the Basis of the Example of E-Student Portal). Autorki zwracają przede wszystkim uwagę na humanistyczny aspekt oddziaływania platformy Moodle na osobowość, ponieważ ma ona możliwości ciągłego rozwoju. Ilya Sadchikov, Irina Suslova i Elena Chubarkova (Rosja) w pracy pt. System zdalnego eksperta w procesie kształcenia studentów (Remote Expert System in the Training Process for Its Students) analizują zagadnienia kształcenia na odległość od strony systemowej, koncentrując się m.in. na doborze właściwej struktury materiałów edukacyjnych. Marin Cápay i Marin Magdin (Słowacja) piszą z kolei nt. System zdalnego eksperta w procesie kształcenia studentów (The Experiences with Using E-courses in Various Forms of Study): opisują i analizują sprawy obejmujące relacje między edukacją i inteligencją oraz ukazują istotę zdalnego kształcenia w systemie eksperckim, uwzględniając zarazem potrzebę zindywidualizowanej struktury programu. Irena Pulak i Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska (Polska) piszą nt. Umiejętności wzrokowe w kontekście LLL (Visual Skills in the Context of Lifelong Learning). Autorki w obszernym artykule, przede wszystkim w oparciu o literaturę polską, w nawiązaniu do badań Narodowego Instytutu Audiowizualnego z 2012 roku prezentują opinie dotyczące LLL. Sébastien Ducourtioux (Polska) w artykule, pt. E-learning w nauczaniu języków obcych: wyzwanie dla nowych relacji uczeń-nauczyciel (E-learning and Foreign Language Teaching: the Challenge of a New Student-Teacher Relationship) pisze głównie o specyfice nauki języków obcych wspomaganych ze strony e-learningu. Rozdział IV, pt. E-learning w rozwoju kompetencji kluczowych. Metody, formy i techniki kształcenia na odległość (E-learning in Development of the Key Competences. Methods, Forms and Techniques in Distance Learning) Roman Šperka i Dominik Vymĕtal (Czechy) piszą nt. Narzędzia uczenia się w systemie architektury e-learningu (Learning Objects in E-learning System Architecture). Marek Wrzosek (Polska) w opracowaniu nt. Nowe technologie w procesie edukacji wojskowej w Akademii Obrony Narodowej (New Technologies in Military Education Process of National Defence University) opisuje i analizuje zagadnienia dotyczące nowych technologii w procesie edukacyjnym, operacyjnego myślenia i edukacji wojskowej. Z kolei Vladimir Maximov i Alexander Karasik (Rosja) opisują zastosowanie technologii wirtualnej w edukacji środowiskowej w zakresie opieki w celu rozwiązywania problemów przy pomocy e-learningu (Application Virtualization Technology in Educational Environment Tutoring for Solving Problems of E-learning). Małgorzata Bartoszewicz (Polska) przedstawia treści nt. Kluczowe kompetencje w nauczaniu chemii przy użyciu mieszanego e-learningu (Key Competence in Chemistry Teaching Using Blended-Learning Method), zaś Anna Ślósarz (Polska) w pracy nt. Tryb publikacji program i rozwój kluczowych umiejętności: polska podstawa programowa z komentarzem do programu australijskiego (Mode of Curriculum Publication and Developing Key Skills: Polish Core Curriculum with Comments and Australian Curriculum) pisze o zmianach cywilizacyjnych i nowych programach kształcenia. Ryszard Kalamarz (Polska) w pracy pt. Maksymalizacja kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych. E-learning w rozwo-ju kompetencji w językach obcych. (Maximising Key Competences in Foreign Language Classes. E-learning in the Development of the

5 Recenzje 199 Competence of Communication in Foreign Languages) na podstawie obszernej literatury opisuje i analizuje zagadnienia dotyczące możliwości e-learningu na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie uczenia się języków obcych, zorientowanych w szczególności na proces słuchania, czytania i pisania. Zbigniew Meger (Polska) w opracowaniu pt. Proces współpracy w nauczaniu przedmiotów ścisłych (Collaborative Process in Science Education) rozważa nad zagadnieniami obejmującymi współpracę nauki i edukacji, uwzględniając m.in. implikacje dla edukacji przyrodniczej, potrzebę eksperymentowania oraz jego szacowania w relacji do rozwiązywanych problemów. Stanisław Wszelak (Polska) pisze nt. Szkolenie oparte na sieci z użyciem metod uczenia się na odległość (Web-based Training One with Methods of Distance Learning) zwracając uwagę na zagadnienia dotyczące modelu kształcenia asynchronicznego, a Marek Jakubowski, Grażyna Maciąg i Jacek Majcher (Polska) w opracowaniu pt. Niektóre problemy związane z używaniem w szkole metod MGL (Some Problems with Use MGL Methods in Schools) opisują i analizują treści dotyczące łączenia zabawy z nauką wraz z rozwojem moralnym dziecka, w kontekście zachowania dzieci w trakcie stosowania metody MGL (obrotowy graficzny skaner jako wyświetlacz LCD). Dominika Goltz-Wasiucionek (Polska) pisze nt. Użycie platformy edukacyjnej w procesie nauczania angielskiego jako jednego ze środków wpływających na motywację uczenia się języka obcego (The Use of Educational Platform in the Process of Teaching English as One of the Factors Influencing Motivation to Learn a Foreign Language). W artykule tym autorka opisuje i analizuje treści z zakresu motywacji uczenia się, zwłaszcza jej typów i czynników wpływających na motywację uczenia się języka angielskiego dorosłych. Jolanta Szulc (Polska) w bardzo obszernym opracowaniu nt. Ćwiczenie i rozwój kluczowych kompetencji studentów przy użyciu e-learningu na przykładzie kursu e-learningowego Źródła informacji dla regionu (Training and Development of the Students Key Competencies Using E-learning on the Example of the E-learning Course The Sources of Information for The Region ) opisuje i analizuje interesujące merytoryczne wątki dotyczące programowania e-learningowego kursu na podstawie źródeł informacji dla regionu oraz zarządzanie kursem przy pomocy platformy Moodle. Bardzo obszerny materiał naukowo-badawczy i naukowo-dydaktyczny pt. E-learning for Societal Needs pod redakcją naukową Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej ma charakter cennej naukowej monografii z zakresu informatyki stosowanej i pedagogiki mediów. Co prawda trudno jest, nawet wśród bardzo interesujących artykułów, znaleźć diamenty oryginalności naukowo-poznawczej, tym niemniej niektóre spośród znajdujących się tutaj autorskich tekstów mogą zainspirować do dalszych poszukiwań naukowo-badawczych. Dlatego zachęcam do zapoznania się z treściową zawartością niniejszej monografii, tym bardziej że jest napisana w języku angielskim, dzięki czemu ta aktualna publikacja naukowo-badawcza i dydaktyczna umożliwia też doskonalenie własnej znajomości języka angielskiego dla dobra pedagogiki medialnej i informatyki stosowanej. Kazimierz Wenta

6 200 Recenzje Andrzej Michalak Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego. Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego mieszkańców Nadodrza Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 282 Społeczności lokalne pogranicza w wymiarze mikro- i makrostruktury stanowią ciekawy poznawczo obszar analiz socjologicznych. Wynika to m.in. z faktu, iż występująca współpraca mieszkańców tych regionów obejmuje różne płaszczyzny, nie tylko ekonomiczne i kulturowe, ale także obywatelskie. Przykładem jest choćby działanie na rzecz ubiegania się Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W ten projekt zaangażowane są także organizacje i urzędy po stronie niemieckiej. Znaczenie współpracy w postaci różnych partnerstw i projektów ma pozytywny wpływ na skalę i jakość współpracy transgranicznej obejmującej różne kraje Unii Europejskiej. W tematykę socjologicznych analiz wpisuje się także praca A. Michalaka Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego. Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego mieszkańców Nadodrza. Praca pozwala wskazać na kilka zasadniczych wątków analizy badawczej. Pierwsza część dotyczy społeczno-historycznych uwarunkowań życia mieszkańców niemieckich wspólnot nadodrzańskich w kontekście socjologicznej refleksji nad wspólnotami lokalnymi. Autor w tej części poddaje refleksji podstawowe kategorie i pojęcia dotyczące społeczności lokalnej. Na uwagę w tym kontekście rozważań zasługuje zagadnienie społeczności pogranicza nadodrzańskiego z perspektywy socjologicznej. Analiza tego, jak i innych problemów jest osadzona w literaturze przedmiotu, umożliwiając głębsze refleksje badanego zjawiska, nie tylko w wymiarze socjologicznym, ale i historycznym. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół uczestnictwa społecznego mieszkańców na szczeblu lokalnym. Jak podkreśla autor w swej analizie, z socjologicznego punktu widzenia zjawisko wspólnotowości lokalnej jest procesem wykształcenia się tożsamości terytorialnej w świadomości zbiorowej mieszkańców. Na tym tle poddaje socjologicznej analizie badaną zbiorowość, zamieszkującą sześć powiatów graniczących z Polską wzdłuż Odry. Na podkreślenie zasługuje wieloaspektowa analiza udziału ww. mieszkańców w stowarzyszeniach, uczestnictwo w praktykach religijnych oraz formy identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wiele interesujących danych znajdujemy w tej części pracy A. Michalaka, która dotyczy świadomości pogranicza u mieszkańców Nadodrza, szczególnie po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. Jak podkreśla autor, z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- -Handlowej w Szczecinie wynika, że pierwsze niemieckie firmy z pracownikami zza Odry działają już w Szczecinie i Polsce Zachodniej. Podzielam pogląd autora, że współczesne stosunki społeczne na obszarze Nadodrza charakteryzują się odwzorowaniem historycznie nawarstwiających się zjawisk kulturowych, etnicznych, politycznych i gospodarczych. Podlegają one procesom głębokich przemian w wielu płaszczyznach, wynikających z wzajemnych relacji mieszkańców Nadodrza na różnych poziomach aktywności lokalnej.

7 Recenzje 201 Recenzowana praca zasługuje na wnikliwą uwagę, nie tylko z racji analizowanej problematyki. Książka ta wpisuje się także w obszar wielowątkowy badań obejmujących stosunki w rejonie pogranicza, które zawsze będzie obszarem przestrzeni badawczej w naukach społecznych. Jan Nikołajew Waldemar Urbanik, Amadeusz Michał Urbanik Pamięć stanu wojennego: strażnicy i więźniowie niepamięci Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin 2010, ss. 204 W naukach społecznych, a szczególnie socjologii, wielu znanych badaczy podkreśla, że rzeczywistość społeczna jest nieskończenie złożona. Dlatego też socjologowie poddają refleksji badawczej różne obszary życia zbiorowego w wymiarze mikro- i makrostrukturalnym. W ten nurt analizy i refleksji socjologicznej wpisać należy problematykę podjętą przez autorów recenzowanej pracy. Recenzowana książka składa się z trzech części, które autorzy zatytułowali: O stanie wojennym, Autoportret aktorów stanu wojennego strony barykady, O tym jak postrzegamy stan wojenny. Te trzy części opracowania poprzedzono ogólną charakterystyką analizowanego zagadnienia. W tym wprowadzeniu przedstawiono archiwalne informacje ze zdarzeń, które miały miejsce w 1981 roku w szczecińskiej stoczni, a także w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek. Po prezentacji zapisów archiwalnych autorzy wskazali na różne badania dotyczące postaw wybranych grup społecznych wobec wydarzeń stanu wojennego. Jak podkreślają autorzy pracy, lektura tego opracowania przybliży nas do większego zrozumienia procesów kształtowania się opinii społecznej w szeroko rozumianym wymiarze percepcji i oceny stanu wojennego. Ta uwaga w moim odczuciu jest o tyle ważna, że stan wojenny stanowi przedmiot refleksji różnych ośrodków badawczych i nie tylko przedstawicieli nauk społecznych, ale także elit politycznych i gospodarczych. Jest również przedmiotem refleksji wielu grup społecznych i zawodowych oraz zwykłych obywateli, którzy mają w pamięci te wydarzenia, lub znają je z opowieści swoich rodziców, wiedzy i informacji przekazywanych im przez mass media, szkołę i środowiska lokalne. Tym bardziej że autorzy wskazują na wiele nurtów analizy stanu wojennego. Praca powstała w oparciu o badania ilościowe przeprowadzone w latach na populacji 3146 respondentów z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz pogłębionych wywiadów z wybranymi przedstawicielami środowisk politycznych i związkowych, co niejako wzmacnia walor tego opracowania bez względu na to, na ile reprezentatywny jest dobór tych osób. W pierwszej części pracy, zatytułowanej O stanie wojennym, autorzy przedstawili wybrane aspekty tych wydarzeń w wymiarze makro- i mikrostrukturalnym. W tym ostatnim przypadku odnosi się to głównie do przebiegu zdarzeń w Szczecinie. Ten wątek analizy

8 202 Recenzje uzupełnia prezentacja badania opinii społecznej. Czy jest to najlepsze miejsce dla tej prezentacji, tym bardziej że punkt trzeci w tej części opracowania wraca do analizy historyczno-prawnej? W moim odczuciu należałoby badania opinii społecznej wyodrębnić w tej części analizy i nadać jej odrębny charakter. Przemawia za tym w moim przeświadczeniu wielowątkowość prezentowanych opinii respondentów. Część druga pracy, Autoportret aktorów stanu wojennego strony barykady, jest moim zdaniem najbardziej interesującym wątkiem analizy socjologicznej. Dobór respondentów może wyzwalać określone pytania i dlatego autorzy starają się uzasadnić swoje wybory. W tym autoportrecie ciekawy poznawczo, a zarazem wielowątkowy jest wywiad z panem Andrzejem Milczanowskim, jedną z najbardziej znanych (wtedy i obecnie) postaci, kojarzoną w regionie z powstaniem i działalnością tzw. pierwszej Solidarności, identyfikowaną symbolem tamtych wydarzeń Stocznią im. A. Warskiego w Szczecinie. Drugi wywiad przeprowadzony został z panem Marcinem Herą. Autorzy uzasadnili wybór tej osoby do prezentowanej pracy tym, że jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku Europeistyka Uniwersytetu Szczecińskiego i studentem kierunku Politologia. Jest on reprezentantem młodego pokolenia (rocznik 1987), które nie jest obciążone biograficznie wydarzeniami z grudnia 1981 roku. Wyłania się jednak pytanie, na ile to spojrzenie jest charakterystyczne dla środowiska akademickiego i jego rówieśników uwikłanych w różne role społeczne i zawodowe? W trzeciej części pracy, zatytułowanej O tym jak postrzegamy stan wojenny, przedstawiono różne postawy badanych związane z tym wydarzeniem. Autorzy w tej części analizy korzystają nie tylko z badań własnych, ale odwołują się także do innych ujęć i ośrodków badawczych. Recenzowana praca W. i A.M. Urbanika jest interesującym przyczynkiem do badań nad stanem wojennym w ujęciu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym także socjologicznych. Jak zaznaczają autorzy, mamy nadzieję, że nasza praca przyczyniła się choćby w ograniczonym zakresie do większego zrozumienia złożoności materii społecznych aspektów stanu wojennego. Jestem przekonany, że tak postawiony cel recenzowanej pracy, pomimo pewnych uwag o charakterze subiektywnym, został osiągnięty. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z socjologicznym ujęciem problemu, może podzielać i odrzucać sposób prezentacji tych złożonych przecież zagadnień. Wyzwolić mogą one jednak różne oceny czytelnika. I to było jednym z ważnych założeń autorów. Jan Nikołajew

Agnieszka Heba, Eugenia Smyrnova-Trybulska Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie elearning u dla potrzeb społecznych

Agnieszka Heba, Eugenia Smyrnova-Trybulska Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie elearning u dla potrzeb społecznych Agnieszka Heba, Eugenia Smyrnova-Trybulska Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie elearning u dla potrzeb społecznych Nauczyciel i Szkoła 1 (53), 301-306 2013 Agnieszka HEBA Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa IS-1/068/NCBR/2014: EduAR Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym Rzeczywistość rozszerzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Autor: Małgorzata Dubis ISBN: 978-83-7587-469-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość

Bardziej szczegółowo

Matura z przedmiotów ścisłych efekty w 2014 r. nowa odsłona w 2015 r.

Matura z przedmiotów ścisłych efekty w 2014 r. nowa odsłona w 2015 r. XI Konferencja Regionalna "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach" Matura z przedmiotów ścisłych efekty w 2014 r. nowa odsłona w 2015 r. Wojciech Małecki Matura z przedmiotów ścisłych efekty w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Information Architecture

Information Architecture Information Architecture KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura Informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów Izabela Kula, Marlena Plebańska Politechnika Warszawska Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Numer 1/kwiecień 2013

Numer 1/kwiecień 2013 Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/ odpowiedzialność za delikt władzy publicznej/mediacja w sferze publicznej/problemy dyskryminacji Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Imię i nazwisko autora rozprawy: mgr Paulina Mamiedow Stopień / tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora rozprawy: dr hab. Mariusz Gizowski Temat rozprawy doktorskiej:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię. Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu

Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię. Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu Plan outreach Tło Projektu Tło Projektu sytuacja i inicjatywy w USA Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ. Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą.

Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ. Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą. Anna Zalewska - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Temat panelu: Rządowe plany promocji i nauczania języka polskiego za granicą. Jan Dziedziczak - WICEMINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH Temat panelu: Rządowe plany

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Media w Edukacji. Wprowadzenie

Media w Edukacji. Wprowadzenie Media w Edukacji Wprowadzenie agenda Cele i treści programowe Warunki zaliczenia Literatura Media w Edukacji Czas rozpocząć wykład 10 godzinny. Cele i treści programowe: Celem kursu jest przekazanie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Edukacja ekologiczna Ecological Education Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo