STUDIA PODYPLOMOWE W SYSTEMIE E-LEARNING. Regulamin studiów i wykaz programów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE W SYSTEMIE E-LEARNING. Regulamin studiów i wykaz programów"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE W SYSTEMIE E-LEARNING Regulamin studiów i wykaz programów Warszawa Kraków Legnica 2006

2 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University jest wyższą uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-14/92 i jest wpisana do rejestru MEN pod nr 3. Dyrektor ds. Programów Nauczania i MBA Dr Bogdan Gorczyca Regulamin zatwierdzam Rektor prof. dr hab. Jerzy Kalisiak Regulamin obowiązuje od 30 marca 2006 r 2

3 Spis treści: 1. Warunki przyjęcia 2. Zasady studiowania 2.1. Postanowienia ogólne 2.2. System e-learning 2.3. Wymagania sprzętowe 2.4. System zaliczeń 3. Dyplomy i zaświadczenia 4 Wykaz programów studiów 3

4 Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University prowadzi bezpłatne Studia Podyplomowe w systemie e-learning dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia przeznaczone są dla pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz pracowników urzędów wojewódzkich, szczególnie tych, którzy posiadają wykształcenie pozaekonomiczne i którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub unowocześnić umiejętności i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania. Uczelnia oferuje 5 programów studiów podyplomowych w trybie e-learning: Każdy program studiów obejmuje 4 moduły (przedmioty) prowadzone w systemie e- learning. Studiowanie pojedynczego modułu obejmuje 9 warsztatów po 3 godziny (łącznie 27 godzin), w których uczestniczy się za pośrednictwem Internetu. Moduły są realizowane według harmonogramu ustalonego przez Uczelnię. Zazwyczaj realizacja jednego modułu odbywa się w ciągu 2 miesięcy (sesja warsztatowa). Każdy uczestnik programu ma prawo do elektronicznych konsultacji z wykładowcą w wymiarze 1 godz. w ramach każdego modułu. Przed rozpoczęciem studiów Uczelnia organizuje 3- godzinne obowiązkowe szkolenie wprowadzające z zakresu obsługi Platformy E-edusystems i sposobu korzystania z materiałów dydaktycznych utrwalonych na płytach CD, które studenci otrzymają podczas szkolenia. Szkolenia odbywają się w oddziałach Uczelni : w Warszawie, Krakowie i Legnicy. O miejscu szkolenia decyduje Uczelnia biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania uczestnika. 1. Warunki przyjęcia Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera. Rekrutacja na Studia Podyplomowe prowadzone w trybie e-learning trwa w terminach podanych przez Uczelnię na stronie internetowej Projektu Rozpoczęcie studiów musi być poprzedzone wyborem odpowiedniego programu najbardziej odpowiadającego potrzebom słuchacza. Uczelnia zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia danego programu studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów. Szczegółowy harmonogram zajęć zamieszczony jest na stronie internetowej Projektuwww.pou.pl/pracownicyPSZ Nowo przyjmowani słuchacze są rejestrowani po przesłaniu kompletu wymaganych dokumentów: kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni 2 zdjęć zaświadczenia o zatrudnieniu ( druk dostępny na stronie internetowej) umowy-zgłoszenia o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej) 4

5 Dokumenty powinny być kierowane na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania/ The Polish Open University Dziekanat Oddział Mazowiecki ul. Domaniewska 37 A Warszawa z dopiskiem PROJEKT PSZ O kolejności rejestracji decyduje data wpływu kompletu wymaganych dokumentów rejestracyjnych. Uczelnia zastrzega sobie prawo rejestracji kandydatów do czasu wyczerpania limitu miejsc na studiach Postanowienia ogólne 2. Zasady studiowania Główne zadanie Uczelni to dobre zorganizowanie procesu studiowania i umożliwienie słuchaczom zdobycia pożądanej wiedzy i umiejętności. W tym celu studenci otrzymują do wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, komplet materiałów dydaktycznych w postaci płyt CD (pakiet startowy, podręczniki, warsztaty multimedialne). Słuchacze Studiów Podyplomowych w ramach Projektu mają swojego bezpośredniego opiekuna zajmującego się sprawami organizacyjno-merytorycznymi. Informacja na temat opiekuna, programów i kontaktu z nim znajduje się na stronie internetowej Projektu. Ze względów organizacyjnych Uczelnia może zalecić, aby słuchacze realizowali w ciągu jednej sesji warsztatowej ( 2 miesiące) równolegle 2 moduły. Wtedy cały program studiów może być zrealizowany w ciągu 2 sesji warsztatowych. W zależności od potrzeb Uczelnia może zorganizować jedną sesję warsztatową w czasie wakacji ( lipiec sierpień). Szczegółowy harmonogram zajęć warsztatowych Uczelnia opracuje po zakończeniu rejestracji i opublikuje na stronie internetowej Projektu. Uczestnicy studiów są zobowiązani do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach i zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących w skład wybranego programu studiów. Uczelnia zaleca, aby w ramach pracy własnej słuchacz poświęcił przynajmniej 120 godzin na samodzielne studiowanie każdego przedmiotu w oparciu o podręcznik i zalecaną literaturę System e-learning Osoba studiująca w trybie e-learning bierze udział w zajęciach multimedialnych prowadzonych przez Internet. Słuchacz po rejestracji otrzymuje na płytach CD: podręcznik do danego przedmiotu, elektroniczne warsztaty z syllabusem oraz płytę CD Pakiet startowy, która zawiera: Instrukcję studiowania w trybie e-learning krótki film instruktażowy, przedstawiający funkcjonowanie platformy e-learning oraz podstawowe zasady obsługi interfejsu użytkownika, oprogramowanie niezbędne do studiowania w trybie e-learning, kontakty do pracowników pomocy technicznej. 5

6 W przypadku wątpliwości i problemów słuchacz może zwracać się o pomoc do pracowników pomocy technicznej dyżurujących pod numerami telefonów podanymi na płycie i stronie internetowej Projektu Wymagania sprzętowe. Użytkownik powinien dysponować następującym sprzętem, aby w pełni korzystać z warsztatów w systemie e-learning: 1. komputerem klasy PC z procesorem o częstotliwości minimalnej 333 MHz, 2. napędem CD-ROM 24, 3. pamięcią RAM 64 MB, 4. monitorem oraz klawiaturą i myszką, 5. standardową kartą graficzną (rozdzielczość min ), 6. kartą dźwiękową, 7. głośnikami lub słuchawkami, 8. modemem lub inną formą połączenia z Internetem, zapewniającą transfer na poziomie min. 33,600 Kb/s (standardowy modem telefoniczny spełnia te wymagania). Niezbędne oprogramowanie, które jest potrzebne do studiowania w systemie e-learning: system operacyjny Windows, Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub wyższa, Windows Media Player min. 7.1 program do edycji tekstu, np. MS Word, arkusz kalkulacyjny, np. MS Excel, DirectX min. 8.1, Flash Player v. 5.0, Acrobat Reader, Z tego, na płycie CD z pakietem startowym, którą otrzymuje każdy student, w katalogu programy przekazujemy następujące oprogramowanie: Microsoft Internet Explorer, Windows Media Player, DirectX, Flash Player, Acrobat Reader. Informacje dodatkowe: 1) wykaz połączeń nawiązywanych przez platformę e-edusystems. Połączenia z serwerem mix.wsz-pou.edu.pl Porty 1114, 1115, 1116 i autoryzacja użytkownika. Połączenia z serwerem HTTP standardowe porty FTP standardowe porty Połączenia z serwerem wsz.wsz-pou.edu.pl HTTP standardowe porty 6

7 2) W przypadku systemu WindowsXP użytkownik powinien być zalogowany z uprawnieniami administratorskimi System zaliczeń Warunkiem zaliczenia każdego modułu jest zaliczenie poszczególnych warsztatów (w oparciu o aktywne uczestnictwo w dyskusji na czacie, wykonanie i odesłanie zadań), zaliczenie pracy domowej nazywanej sprawdzianem oraz zdanie pisemnego egzaminu. stosuje się skalę ocen od 0 do 100 punktów, minimum zaliczeniowe sprawdzianu i egzaminu wynosi 40 punktów, Sprawdzian z danego przedmiotu otrzymuje każdy uczestnik programu drogą elektroniczną od prowadzącego zajęcia. Sprawdzian należy wysłać elektronicznie przy pomocy opcji złożenie sprawdzianu w Wirtualnym Kampusie. Dziekanat, po otrzymaniu sprawdzianu, wysyła do słuchacza potwierdzenie. Słuchacz, który wysłał sprawdzian i nie otrzymał takiego potwierdzenia powinien wysłać sprawdzian ponownie i skontaktować się z dziekanatem. Sprawdzian z każdego modułu należy złożyć w ciągu 10 dni od daty zakończenia ostatnich warsztatów. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu słuchacz może tylko jeden raz pisać sprawdzian poprawkowy. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego nie może być wyższa niż 40 punktów. Sprawdzian poprawkowy należy złożyć w ciągu dwóch tygodni licząc od daty otrzymania informacji o niezaliczeniu pierwszego sprawdzianu. Przestrzegamy przed popełnianiem plagiatów. Prace mające znamiona plagiatu będą dyskwalifikowane. Plagiat jest przestępstwem i traktowany jest zawsze jako bardzo poważne naruszenie Regulaminu Studiów, za które grozi skreślenie z listy słuchaczy. Terminy egzaminów zostaną podane przez Uczelnię na stronie internetowej najpóźniej w ciągu miesiąca po rozpoczęciu zajęć. 3. Dyplomy i zaświadczenia Osoby, które zaliczyły wszystkie moduły, tj. zaliczyły sprawdzian i zdały egzamin uzyskują Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych (w określonym zakresie). Osoby, które zaliczyły sprawdzian z każdego modułu, a nie zdały egzaminów uzyskują Zaświadczenie o zaliczeniu Studiów Podyplomowych (w określonym zakresie). W przypadkach, gdy słuchaczowi do zakończenia studiów brakuje zaliczenia jednego przedmiotu, Rektor na prośbę słuchacza zaopiniowaną przez Dziekana, może wyrazić zgodę na warunkowe wydanie zaświadczenia o zaliczeniu określonego programu studiów podyplomowych. 7

8 4. Wykaz programów studiów w dziedzinie ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Studia podyplomowe W ZAKRESIE REALIZOWANIA I OCENIANIA PROJEKTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wariant I 1. Moduł PODSTAWY MARKETINGU (1M1) 2, 3. Moduł podwójny ANALIZA FINANSOWA (1F1) 4. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) Wariant II 1. Moduł EKONOMIA (1 E1) 2, 3. Moduł podwójny ANALIZA FINANSOWA (1F1) 4. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) Studia podyplomowe W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 1. Moduł EKONOMIA (1 E1) 2. Moduł LUDZIE I PRZEDSIĘBIORSTWA (1H1) 3. Moduł ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I (2H1) 4. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) Studia podyplomowe W ZAKRESIE FINANSÓW I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1,2. Moduł podwójny ANALIZA FINANSOWA (1F1) 3. Moduł RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (2F1) 4. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) Studia podyplomowe W ZAKRESIE MARKETINGU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Moduł EKONOMIA (1E1) 2. Moduł PODSTAWY MARKETINGU (1M1) 2. Moduł MARKETING (2M1) 4. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) 8

9 OPISY MODUŁÓW 1. Moduł EKONOMIA (1E1) wprowadzenie do ekonomii: podstawowe pojęcia ekonomiczne, problem ekonomiczny; ograniczoność zasobów i wybory ekonomiczne rodzaje gospodarek: rynkowe, nakazowe, mieszane rynek: popyt, podaż i ich determinanty; równowaga rynkowa i cena równowagi; ceny maksymalne i minimalne narzędzia badania rynku: PED, CED, IED prawo Engla teoria zachowań konsumenta przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej: teoria produkcji i kosztów pojęcie równowagi przedsiębiorstwa w krótkim okresie optymalna wielkość produkcji struktura rynku, utarg przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji, monopolu i oligopolu równowaga przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji, w monopolu i na rynku niedoskonałej konkurencji; skutki monopolu i niedoskonałej konkurencji dla konsumenta rynki czynników produkcji: pracy, kapitału i ziemi; procent, renta i zysk rola państwa w gospodarce 2, 3. Moduł podwójny ANALIZA FINANSOWA (1F1) Podstawy finansów podział majątku i źródła finansowania zasady sporządzania bilansu ustalanie wyniku finansowego zasady sporządzania rachunku zysków i strat korekty proste i złożone sprawozdań finansowych źródła danych do sporządzania sprawozdań finansowych podstawowe zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych ewidencja podstawowych kosztów i przychodów oraz zmian w składnikach bilansowych, zasady ewidencji podatku VAT bilans próbny poprawa błędów księgowych i ich wpływ na wynik finansowy i bilans Analiza finansowa istota i cel sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych analiza pionowa i pozioma bilansu analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat analiza sprawozdania z przypływów środków pieniężnych analiza wskaźnikowa analiza porównawcza klasyfikacja kosztów próg rentowności 9

10 istota i cel sporządzania budżetu przepływu gotówki 4. Moduł LUDZIE I PRZEDSIĘBIORSTWA (1H1) rozwój teorii zarządzania psychologiczne i socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy źródła władzy struktura organizacji efektywne przywództwo i zarządzanie, style kierowania definicja grupy społecznej, struktura grupy rodzaje grup w organizacji proces grupowy, podejmowanie decyzji status i rola społeczna rozwój teorii motywacji potrzeby i satysfakcja z pracy proces komunikacji, rodzaje komunikacji w organizacji 5. Moduł PODSTAWY MARKETINGU (1M1) marketing wprowadzenie, ewolucja koncepcji marketingowej badania marketingowe definicja, klasyfikacja i metody badań proces zakupu zachowanie klienta na rynku towarów konsumpcyjnych i przemysłowych; proces segmentacji; definicja marketingu - mix produkt typowe cykle życia produktu, postrzeganie i pozycjonowanie produktów dystrybucja definicja, charakterystyka różnych strategii i kanałów dystrybucji, logistyka dystrybucji cena metody ustalania cen, strategie cenowe, czynniki wpływające na ustalenie poziomu cen promocja definicja i charakterystyka reklamy, wspieranie sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations i publicity; etapy kampanii promocyjnej plan marketingowy 6. Moduł ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I (2H1) planowanie zasobów pracy rekrutacja i selekcja pracowników systemy wynagrodzeń polityka szkoleniowa ocena personelu stosunki przemysłowe związki zawodowe rola państwa w stosunkach przemysłowych 10

11 konflikty i procedury ich rozstrzygania 7. Moduł PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE I TECHNOLOGIE (2T2) (metody kształcenia przedsiębiorczych postaw oraz systemów wspierających przedsiębiorczość) istota przedsiębiorczości pozytywy i negatywy posiadania własnej firmy charakterystyka regionu poszukiwanie pomysłów ocena i selekcja pomysłów problemy związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej podstawy pisania biznesplanu źródła danych analiza rynku analiza sprzedaży i promocji schemat organizacji firmy analiza modelu organizacji analiza finansowa przedsięwzięcia sprawozdania finansowe: rejestrowanie firmy sposoby rozliczania podatkowego działalności rozwój technologiczny zastosowanie technologii teleinformatycznej w działalności gospodarczej przykłady zrealizowanych pomysłów na biznes 8. Moduł RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (2F1) klasyfikacja kosztów rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO) system kosztów standardowych i analiza odchyleń rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto analiza punktu zrównania budżetowanie kapitałowe 9. Moduł MARKETING (2M1) zarządzanie produktem - cykl życia produktu, marka rodzaje, korzyści i sposoby jej rozszerzania, strategie związane z produktem mix 11

12 cena - czynniki wpływające na jej ustalanie, strategie cenowe planowanie dystrybucji - rola dystrybucji, kanały dystrybucyjne i strumienie w procesie dystrybucji, funkcje kanału dystrybucyjnego, kanał konwencjonalny i zintegrowany pionowo; czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji; decyzje podejmowane przy planowaniu kanału dystrybucyjnego promocja promotion-mix; strategie promocji, planowanie kampanii promocyjnej marketing jako funkcja przedsiębiorstwa - misja i cele przedsiębiorstwa, proces planowania strategicznego, analiza otoczenia (SWOT, PEST, model 5 sił napędowych wewnątrz sektora) narzędzia planowania strategicznego w marketingu - macierz Bostońska, tablica Ansoffa, model strategii konkurencji Portera planowanie w marketingu - proces planowania, struktura planu marketingowego 12

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo