concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy"

Transkrypt

1 AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS , REGON , NIP , operating body for The Middle International School of Warsaw (MIS), located at Jagielska 2 Street, Warsaw the School is certified to operate as a private facility with registration number 121 GN issued by The Education Bureau of the City of Warsaw,, represented by Wioletta Kułakowska hereinafter referred to as MIS or The School, and Mrs... proving her identity with the ID card number/ passport number.. pomiędzy Szkołą Międzynarodową, KRS , REGON , NIP ; organem prowadzącym dla Dwujęzycznego Gimnazjum The Middle International School of Warsaw (MIS), Warszawa, ul. Jagielska 2, figurującego we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dla m. st. Warszawy pod numerem 121 GN, reprezentowanego przez Wiolettę Kułakowską, zwanego dalej MIS lub Szkołą, a Panią :.. legitymującą się dowodem osobistym Seria. numer... Mr.. Proving his identity with the ID card number/passport number.. Hereinafter referred jointly to as Parents [Guardians] residential address:.. Current address (if different to the residential address) being Parents or Legal Guardians, hereinafter referred to as the Parents or [ Guardians ] Of... Panem:. legitymującym się dowodem osobistym seria. numer. Zwanymi dalej łącznie Rodzicami [Opiekunami Prawnymi] zameldowanymi: Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zameldowania) będącymi Rodzicami/Opiekunami Prawnymi, zwanymi dalej Rodzicami [Opiekunami Prawnymi] dziecka:. date of birth ur. dnia:... hereinafter referred to as Student. The School and the Parents [ or Guardians] are hereinafter referred to jointly as the Parties. 1 General provisions 1. Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) represents that it is a non-public school as defined by the Polish Educational System Act of September 7, 1991 (Jurnal of Laws: Dz. U 2004, No. 256 item 2572 as later zwanego dalej Uczniem. Szkoła oraz Rodzice [Opiekunowie Prawni] zwani są w dalszej części umowy łącznie Stronami. 1 Postanowienia ogólne 1. Szkoła oświadcza, że jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr. 256, poz z późniejszymi zmianami), wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych i Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 1 / 15

2 amended), entered to the registry of nonpublic schools and is granted rights of a public school. 2. Manner of operation of the school and its tasks and organizational structure are defined by the Statute and internal legal documents. 3. Whereas, the Parents [or the Guardians] entrust care for their daughter/son to the school according to the terms and conditions specified in this agreement and enroll the student to the Middle International School educational program; both Parties intend to set forth herein their mutual rights and obligations. The Parties hereby agree to the following: 2 Subject of Agreement 1. The School declares that it admits the student according to the terms and conditions specified in this agreement, and obligates itself during the duration of this agreement to provide middle school education according to the Ministry of Education Core Curriculum for bilingual middle schools. 2. The Parents [Guardians] jointly and severally agree to fulfill their obligations to the School, according to this agreement and the attachments which form an integral part of this agreement. 3. The Parents [Guardians] declare to read the content of School s Statute and Regulations, at: and undertake to cooperate with the School concerning daughter s/son s compliance to these documents. 3 Fees 1. The School charges fees for education, and The Parents [Guardians] undertake to pay, by the stated deadlines, all fees according to the Fees which constitutes Attachment 3 and Schedule of Fees which constitutes Attachment 5 to this Agreement 2. If any fees are not paid by the stated deadline, the Parents [Guardians] hereby undertake to pay statutory interest of the outstanding fees. 3. School Tuition Fees may be adjusted posiada uprawnienia szkoły publicznej. 2. Sposób działania Szkoły, a także jej zadania i strukturę organizacyjną określa Statut Szkoły oraz wewnętrzne akty prawne. 3. Zważywszy, że intencją Rodziców [Opiekunów Prawnych] jest powierzenie szkole opieki nad córką/synem na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz objęcie ucznia programem edukacyjno-wychowawczym; obie strony umowy zamierzają uregulować w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowiązki. Strony niniejszym postanawiają co następuje: 2 Przedmiot Umowy 1. Szkoła oświadcza, że przyjmuje ucznia na warunkach określonych w niniejszej Umowie, oraz zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy do zapewnienia Uczniowi świadczenia usług edukacyjnych w zakresie określonym w podstawie programowej MEN dla gimnazjów dwujęzycznych. 2. Rodzice [Opiekunowie Prawni] solidarnie zobowiązują się do należytego wykonywania swoich zobowiązań wobec Szkoły, określonych w niniejszej Umowie wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły oraz Regulaminu Szkoły które są dostępne na stronie oraz zobowiązują się współpracować ze Szkołą w egzekwowaniu jego przestrzegania przez Ucznia. 3 Opłaty 1. Szkoła pobiera opłaty za naukę, a Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat określonych w formularzu Opłaty za naukę stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i Tabeli opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Jeśli opłaty nie zostaną dokonane w terminie Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do zapłacenia odsetek w wysokości ustawowej. 3. Kwota Czesnego może podlegać corocznej indeksacji na warunkach określonych Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 2 / 15

3 annually under the conditions specified below; 4. The amount by which School Tuition Fees are adjusted by the School will not exceed the annual index of consumer prices of the previous calendar year as announced by the President of the Main Statistical Office (GUS) in the Monitor Polski official journal. 5. The adjustment of School Tuition Fees pursuant to the above will not require any amendment to the agreement. 6. The adjustment of the School Tuition Fee will be announce in a written statement made by School to Parents/Guardians no later than June 30 th each school year. It will contain information of the adjusted School Tuition Fees and the remaining Fees Schedule for the next school year. 7. The adjusted School Fee will be binding from the September 1 st in each school year. 8. In case of 2 months delay in payments, School may increase the amount receivable by costs of actions taken to recover the receivables, including debt collection costs. 4 The Student s Health The Parents [Guardians] are required to inform the School s Office of any changes in the information contained in the Student s Medical Form which constitutes attachment no 6 to this agreement as well as any illness of the student, especially contagious illness, or other medical condition affecting the Student. 5 Care for the student The School agrees to take care for the student from 08:00a.m. to the moment student is picked up or leaves the school prior written Parent s agreement, but no later than 5:00 pm. The Parents [Guardians] agree to pick up the student no later than the aforementioned time, either personally or by a designated person. poniżej; 4. Wskazana przez Szkołę kwota indeksacji, o którą zostanie zwiększona Kwota Czesnego nie będzie wyższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w dzienniku urzędowym Monitor Polski. 5. Indeksacja Kwoty Czesnego nie wymaga zmian Umowy. 6. Indeksacja Kwoty Czesnego nastąpi w drodze pisemnego aneksu składanego przez Szkołę Rodzicom/Opiekunom prawnym do dnia 30 czerwca bieżącego roku szkolnego, zawierającego informację o wysokości zindeksowanej Kwoty Czesnego oraz opłat obowiązujących w kolejnym roku szkolnym. 7. Zindeksowana Kwota Czesnego będzie obowiązywała od 1 września kolejnego roku szkolnego. 8. W przypadku opóźnienia w opłatach powyżej 2 miesięcy, Szkoła może powiększyć kwotę należności o koszty podjęte w celu odzyskania należności, w tym o koszty windykacji. 4 Stan zdrowia ucznia Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się niezwłocznie informować Sekretariat Szkoły o jakiejkolwiek zmianie danych zawartych w Formularzu Medycznym Ucznia stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, jak również niezwłocznie informować o chorobach, zwłaszcza zakaźnych lub innych ograniczeniach zdrowotnych Ucznia. 5 Opieka nad uczniem Szkoła zapewnia opiekę nad uczniem od godz do czasu jego odbioru lub samodzielnego opuszczenia Szkoły za uprzednią zgodą rodziców, lecz nie dłużej niż do godziny 17:00. Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do odbierania ucznia do tej godziny osobiście lub przez osoby upoważnione. 6 Duration of the Agreement This agreement is for a definite period which is the duration of the middle school education, from the signing date of the agreement until the end of 6 Okres obowiązywania Umowy Umowa została zawarta na czas określony, rozumiany jako czas pełnej edukacji gimnazjalnej tj. od dnia zawarcia Umowy do końca roku Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 3 / 15

4 Grade 3. Parties hereby agree that the month and year of student s education start is:.. 7 Termination of the Agreement 1. This Agreement may be terminated in writing by either of the party with at least 3-month notice period, effective at the end of the month, subject to the following: -this Agreement may be terminated not earlier than on 1 September the year in which student commences education at the School and - notice of termination submitted after 31 March in a given school year results in the expiration of the Agreement on the 31 August of the same year. The reference period of tuition fee is a school year running from 1 September to 31 August. For the above reasons, students who graduate grade 1, 2, or 3 of the middle school and who are graded under the annual middle school classification (obtaining school certificate) are required to pay a tuition fee for the entire current school year from September 1 st to August 31 st. 2.The School is entitled to terminate the Agreement without notice in the following cases: a. The delay of the payment of tuition fees for 30 days, after being summoned without effect to settle the overdue payment b. deleting the student from the List of Students by the Principal when circumstances provided for in the Statute of the School. c. deleting the student from the List of Students by the Principal when circumstances provided for in the Statute of the School. szkolnego klasy trzeciej. Strony określają niniejszym miesiąc i rok rozpoczęcia edukacji ucznia na : 7 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca z zastrzeżeniem, iż: - umowę wypowiedzieć można najwcześniej dnia 1 września roku w którym uczeń rozpoczyna naukę w Szkole oraz - wypowiedzenie złożone po 31 marca danego roku szkolnego ma skutek na dzień 31 sierpnia tego samego roku. Okresem rozliczeniowym czesnego jest rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia, w związku z powyższym uczniowie kończący klasę pierwszą, drugą lub trzecią gimnazjum i podlegający rocznej klasyfikacji gimnazjalnej (uzyskanie świadectwa), zobowiązani są do wniesienia opłaty czesnego za cały rok szkolny tj. od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego włącznie. 2. Szkoła ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku: a. przekroczenia terminu płatności należności wynikających z niniejszej umowy o 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty b. rażącego naruszania przez Rodziców [Opiekunów Prawnych] lub Ucznia postanowień niniejszej Umowy, Statutu Szkoły lub Regulaminu Szkoły. c. skreślenia z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Statucie Szkoły. 8 Authorizations to pick up the student The following people, other than Parents [ Guardians] are authorized to pick up the student from the school on the parents [Guardian s] behalf: Name and surname:... ID card No/Passport No:. 8 Osoby uprawnione do odbioru ucznia Następujące osoby, oprócz Rodziców [Opiekunów Prawnych], są upoważnione przez nich do odbioru ucznia ze Szkoły: Imię i nazwisko: Nr dow. osob. /paszportu:... Name and surname:... ID card No/Passport No:. Parents of student s classmates or other student s Parents (please supply name and surname of each Imię i nazwisko:..... Nr dow. os./paszportu:. Rodzice z innych uczniów z klasy lub szkoły (proszę podać imię i nazwisko rodzica oraz imię i Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 4 / 15

5 parent and specify student name and surname):..... Authorization is valid until the written cancellation or modification. Parents [Guardians] may give consent to an unassisted return of a child from school. Such Statement should be submitted in a written form to a school office. Any further changes, new one-time authorizations and permanent authorizations should be supplied in written form only, directly to the school office, otherwise they will be not accepted, however the School may accept urgent changes provided by text message or message in specific, exceptional or urgent situation, after one of the Parents accepts this form via phone. In case of an emergency, if you are unavailable, whom should we contact? Correspondence and notifications The parties agree on the following addresses for delivery of correspondence and notifications for the purpose of this Agreement: nazwisko ucznia):.. Upoważnienie obowiązuje do jego pisemnego odwołania lub zmiany. Rozdzic [Opiekun Prawny], może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu Szkoły. Wszelkie zmiany upoważnień, upoważnienia jednorazowe lub stałe muszą być każdorazowo dostarczane w formie pisemnej do sekretariatu szkoły pod rygorem ich nieuwzględnienia. W sytuacji nagłej i wyjątkowej, uznanej przez szkołę, gdy dostarczenie lub zmiana upoważnienia w formie pisemnej jest aktualnie niemożliwa, Szkoła wyjątkowo może zaakceptować formę lub sms po uprzedniej telefonicznej autoryzacji. Z kim kontaktować się w nagłych wypadkach, jeśli Państwo są nieosiągalni? Korespondencja i zawiadomienia Strony ustalają poniższe adresy do doręczeń korespondencji i zawiadomień dla celów związanych z Umową: Parents [Guardians]: The Middle International School of Warsaw (MIS) Jagielska Warszawa Any change in the Parents [Guardians ] residential address, other addresses and telephone numbers stipulated in this agreement or the change of the persons authorized to pick up the student is requested to be immediately delivered to the School in writing. In case the Parents / Guardians do not fulfill this obligation, the School shall not be liable for: 1. consequences of the failure to inform the Parents [Guardians] in any emergency case, Rodzice [Opiekunowie Prawni]: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska 2, Warszawa Każda zmiana adresu zamieszkania Rodziców [Opiekunów Prawnych], zmiana innych adresów i numerów telefonów podanych w niniejszej Umowie lub zmiana osób upoważnionych do odbioru ucznia winna być zgłoszona Szkole w formie pisemnej. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Szkoła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 1. następstwa niemożności powiadomienia Rodziców [Opiekunów Prawnych] w nagłych sytuacjach, Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 5 / 15

6 2. failure to deliver correspondence to the Parents [Guardians] in such case all correspondence shall be deemed to be delivered once sent to the address known to the School, 3. release of student to an unauthorized person. 10 Miscellaneous 1. The Parents [Guardians] consent to the child s and their own personal data to be included in this agreement to be processed by the School for purposes solely connected to the undertaking of this agreement. 2. Any amendments and modifications to this agreement must be made in writing under the sanction of nullity. 3. Amendments to the School Statute or other internal regulations binding at the School will not be required for the validity of such amendments that this Agreement should be amended as well. 4. This agreement is governed by Polish law. For any matters not regulated by this agreement, provisions of the Polish Civil Code will apply. 5. For the avoidance of doubt, if any provision of this agreement is deemed invalid or legally defective, the remaining provisions of the agreement shall remain unaffected and remain in force and the Parties undertake to substitute or modify the invalid or ineffective provision so that it reflects as much as possible the extent of the original purposes of the agreement and ensures that the validity and effectiveness of the new or modified provision of the agreement. 6. The rights and obligations of either party resulting from the agreement may not be transferred, except upon written consent of the other Party. 7. The agreement comes into force on the date on which it is signed. The Agreement constitutes the understanding between the Parties relating to the subject and supersedes all prior understandings of the Parties executed prior to the date hereof and relating to subject matter in the agreement. 8. The attachments to this Agreement constitute an integral part of the 2. niemożność dostarczenia Rodzicom [Opiekunom Prawnym] korespondencji w takim przypadku korespondencja będzie uznana za doręczoną po jej wysłaniu na adres znany Szkole, 3. wydanie ucznia osobie nieupoważnionej do jego odbioru. 10 Postanowienia końcowe 1. Rodzice [Opiekunowie Prawni] wyrażają zgodę na przetwarzanie, dla potrzeb Szkoły związanych z realizacją Umowy, swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia zawartych w niniejszej Umowie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana Statutu Szkoły lub innych aktów wewnętrznych nie będzie wymagała dla swej ważności zmiany niniejszej Umowy 4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. W celu uchylenia wątpliwości strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub będzie obarczone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne i będą odzwierciedlać pierwotne intencje stron. 6. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w związku z przedmiotem niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. 8. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Rodzice [Opiekunowie Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 6 / 15

7 Agreement. The Parents [Guardians] hereby acknowledge that they have fully acquainted themselves with the content of the attachments to this Agreement. 9. This Agreement is made in Polish and in English in two copies, one copy for each Party. In case of discrepancies between the English and the Polish versions of this Agreement, the Polish language version shall prevail. Prawni] oświadczają, że zapoznali się treścią Załączników do niniejszej Umowy. 9. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału. W przypadku rozbieżności między wersjami, wersja polska będzie dla Stron wersją obowiązującą. By signing this Agreement, we jointly and severally accept the terms and conditions stated herein. Przez podpisanie niniejszej Umowy, solidarnie przyjmujemy zasady i warunki w niej określone. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych]. Date.. Data.... Wioletta Kułakowska Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 7 / 15

8 Attachment no 1 Załącznik nr 1 PERSONAL INFORMATION FORM KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Student Uczeń Student s names & surnames Imiona i nazwiska ucznia Date and place of birth Data i miejsce urodzenia Nationality Obywatelstwo ID no/pesel PESEL ucznia Student s home address/place of residence Adres zamieszkania ucznia Student s registered address Adres zameldowania ucznia Father TATA Name & surname Imię i nazwisko Father s PESEL PESEL taty Company s name Miejsce pracy Office address Adres miejsca pracy Telephone & Telefon i Mother MAMA Name & surname Imię i nazwisko Mother s PESEL PESEL mamy Company s name Miejsce pracy Office address Adres miejsca pracy Telephone & Telefon i I have been informed about my right to examine my personal data and to correct them. I give my permission for use of the information contained herein relating to me and my child to be used when required by School s operational activity, including class pictures and the School`s website. Poinformowano mnie o prawie wglądu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez szkołę w celach związanych z jej prowadzeniem oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach klasowych i na stronie internetowej Szkoły. Mother. Mama Father.. Tata Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 8 / 15

9 Attachment no 2 Załącznik nr 2 BASIC INFORMATION ABOUT MIS MIS tuition fee comprises: 1. care for all students from Monday till Friday from 8.00 AM PM 2. bilingual educational program 3. annual fee for the Canadian Program 4. educational materials for classes 5. subject clubs 6. additional compensation classes 7. project weeks program 8. school clubs Tuition does not include: 1. subject books and workbooks 2. school excursions 3. school trips (e.g. Green School) 4. insurance 5. school stationery 6. lunch and snack (compulsory) 7. transportation to and from school Each student is obliged to wear school T-shirt from Monday to Thursday, bring gym clothes and trainers for PE classes and wear clothes appropriate to the weather conditions and planned activities. Gala uniform is obligatory during all school events and excursions. Security: To provide security of all students, parents are kindly requested to purchase minimum one access card providing entry to the premises. We also kindly request to remember to firmly close the main door and the main gate. Medical help and insurance: In case of minor accidents happen during school activities, teachers will provide adequate and required care. All accidents are recorded by the Secretary Office and Parents are immediately informed about any procedures undertaken. During the school year, children are covered by group insurance. Extra-curricular activities The registration list for all extra-curricular activities or subject clubs is available at the School s office in the first week of classes. In second semester students will be registered on the lists of participants unless they notify the Office about their resignation. PODSTAWOWE INFORMACJE O MIS MIS zapewnia w ramach czesnego: 1. opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 17:00 2. dwujęzyczny program edukacyjny 3. roczną opłatę za program kanadyjski 4. materiały edukacyjne do zajęć 5. kółka przedmiotowe 6. zajęcia wyrównawcze 7. program tygodni projektowych 8. kluby szkolne Czesne nie zawiera opłat za: 1. podręczniki i ćwiczenia 2. wycieczki szkolne 3. wyjazdy (np. Zielona Szkoła) 4. ubezpieczenie NNW 5. wyprawkę szkolną 6. obiad i podwieczorek (nieobowiązkowe) 7. transport do i z placówki Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego od poniedziałku do czwartku, ubrania i obuwia na zajęcia sportowe oraz przychodzenia w ubraniu odpowiednim do warunków pogodowych i planowanych aktywności. Strój galowy jest obowiązkowy podczas wszystkich uroczystości szkolnych oraz wycieczek. Bezpieczeństwo: Z uwagi na wspólną wygodę i bezpieczeństwo Rodzice są zobligowani do zakupienia minimum jednej karty dostępowej do budynku. Prosimy też o każdorazowe dokładne zamykanie drzwi wejściowych i furtki szkolnej. Pomoc medyczna i ubezpieczenie NNW: Gdyby w trakcie zajęć szkolnych zdarzyły się drobne wypadki, wychowawcy udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy. Wszystkie wypadki są rejestrowane w sekretariacie i Rodzice są niezwłocznie informowani o podjętych działaniach. Przez cały okres roku szkolnego uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem NNW. Zajęcia dodatkowe Zgłoszenia na zajęcia dodatkowe lub koła przedmiotowe odbywają się w sekretariacie Szkoły w pierwszym tygodniu zajęć edukacyjnych i obowiązują w kolejnym semestrze, o ile uczniowie nie zgłoszą rezygnacji. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 9 / 15

10 Attachment no 3 Załącznik nr 3 FEES OPŁATY ZA NAUKĘ REGISTRATION FEE: PLN 500 (non refundable). This is a single payment for the entire middle school education. TUITION FEE: for one school year: PLN The annual tuition fee for Grades 1-2 is divided into 12 installments of 2000 PLN each, payable by 10 th of each month. The annual tuition fee for Grade 3 is divided into 10 installments of 2400 PLN each, payable by 10 th of each month starting from September and finishing in June. WPISOWE: PLN 500 (nie podlega zwrotowi). Jest to opłata jednorazowa za cały okres nauki w gimnazjum. CZESNE: PLN rocznie. Czesne za rok szkolny w klasie pierwszej i drugiej jest podzielone na 12 rat po 2000 PLN każda, płatna do dnia 10-go bieżącego miesiąca od września do sierpnia włącznie. Czesne za rok szkolny w klasie trzeciej jest podzielone na 10 rat po 2400 PLN każda, płatna do dnia 10-go bieżącego miesiąca od września do czerwca włącznie All fees are payable by bank transfer in Polish currency.. The payee shall cover all bank transfer cost. Please remember to indicate student s name and surname on the bank transfer documents. Our bank details are as follows: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska Warszawa Raiffeisen Bank Account No: For new students wishing to be enrolled to the School A Registration Fee is payable in full, while the Tuition Fee for the relevant period will be calculated as proportional part thereof. Parents [Guardians] who enroll student to middle school are required to pay an enrollment fee of 500PLN and the advanced payment for middle school education in the amount of the first tuition fee; total of 2500 PLN. Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym w złotych polskich. Opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Prosimy o wpisanie na przelewie bankowym imienia i nazwiska ucznia. Dane do przelewu: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska Warszawa Raiffeisen Bank Rachunek: Dla uczniów zapisywanych do Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego, wpisowe jest płatne w pełnej wysokości. Wysokość czesnego będzie określona w części proporcjonalnej do upływu miesiąca. Rodzice zapisujący dziecko do gimnazjum są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 500 PLN i zadatku na poczet edukacji gimnazjalnej w wysokości pierwszej raty czesnego; łącznie 2500 PLN. Special tuition and enrollment fee conditions 300 PLN month/12 months for laureates of the School Board Contests 1100 PLN month/12 months for finalists of The School Board Contests No enrollment fee applies for the Primary International School students, who prior paid first tuition fee of 2000 PLN as a non returnable deposit fee. Specjalne stawki czesnego i wpisowego oraz inne opłaty 300 PLN miesięcznie/12 miesięcy dla laureatów Olimpiad Kuratoryjnych 1000 PLN miesięcznie/12 miesięcy dla finalistów Olimpiad Kuratoryjnych. Zwolnienie z wpisowego uczniów Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International School, którzy wpłacili zadatek na poczet edukacji w gimnazjum w wysokości 2000 PLN. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 10 / 15

11 No enrollment fee applies for laureates and finalists of the School Board contests, who prior paid 1000 PLN non returnable deposit fee. Other payment considerations 10% discount of the annual fee, when full payment for the entire school year will be sent by July 5 of the calendar year, which precedes commencement of the school for which the annual tuition fee is paid ( this discount may not be combined with special fee conditions) Tuition fee is payable in full amount regardless of number of school holidays and days off as specified in annual school calendar for a given school year. Tuition fees are collected in full amount regardless of number of holidays taken by each student, or sick days or other absences due to any other reasons. Lunch and snack fee covers the period from September till the end of June each current school year. Parents [Guardians] picking up students after 5 pm are required to pay an extra 20 PLN for each 15 minutes past 5 pm Zwolnienie z wpisowego laureatów i finalistów olimpiad kuratoryjnych, którzy wpłacili zadatek na poczet edukacji w gimnazjum w wysokości 2000 PLN. Inne ustalenia dotyczące opłat 10 % rabatu przy wpłacie jednorazowej czesnego z góry za cały rok szkolny do dnia 5 lipca roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, którego dotyczy opłata ( rabat nie dotyczy uczniów korzystających ze specjalnej stawki czesnego) Czesne jest płatne w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni feryjnych, świątecznych lub dni wolnych uwzględnionych w rocznym kalendarzu pracy Szkoły. Wpłaty czesnego nie ulegają zmianie w przypadku nieobecności ucznia z przyczyn chorobowych, z powodu wyjazdu lub innych pokrewnych przyczyn. Opłata za obiady i podwieczorki odnosi się do okresu od września do końca czerwca bieżącego roku szkolnego. Za każde 15 min spóźnienia po czasie wyznaczonym do odbioru ucznia, Rodzice są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 20 PLN. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 11 / 15

12 Attachment no 4 Załącznik nr 4 PARENTS DECLARATION DEKLARACJE RODZICÓW I give permission for my daughter/ son to participate in psychological or nurse examination which may be conducted at the School during the term of this Agreement. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w zajęciach z psychologiem organizowanych na terenie Szkoły w okresie trwania niniejszej Umowy. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych] Date. Data DECLARATION OF PARTICIPATION.. (student s name and surname) I HEREBY GIVE CONSENT TO MY SON/ DAUGHTER TO PARTICIPATE IN: In Religion classes * In Ethics classes * In Family Life Education classes * Competitions organized by the Education Office Theme contents Art. competitions Sport competitions Sports Olympiads * please underline the corresponding answer. Note: The Declaration is valid during the entire period of student s education in the school. **My daughter/ my son will not participate in Religion and Ethics classes.* I GIVE CONSENT TO MY DAUGHETR/ SON TO THE USE OF TRANSPORT accompanied by a teacher to classes organized by the School: DEKLARACJA UCZESTNICTWA (imię i nazwisko ucznia) WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO MOJEJ CÓRKI/MOJEGO SYNA W : zajęciach z przedmiotu Religia"* zajęciach z przedmiotu Etyka"* zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie"* konkursach kuratoryjnych konkursach przedmiotowych konkursach artystycznych zawodach sportowych olimpiadach sportowych *zakreślić właściwą odpowiedź. Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w Szkole do czasu jej zmiany w formie pisemnej. **Moja córka/mój syn nie będzie uczestniczyć zarówno w zajęciach z Religii" jak i Etyki"* WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEJAZD MOJEJ CÓRKI/MOJEGO SYNA pod opieką nauczyciela na zajęcia organizowane przez szkołę: Public transport School transport transportem publicznym transportem szkolnym I AGREE to provide other parents with my phone number and mother. father.. WYRAŻAM ZGODĘ na udostępnienie mojego numeru telefonu oraz adresu innym rodzicom mama.. tata Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 12 / 15

13 Attachment no 5 Załącznik nr 5 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE THE MIDDLE INTERNATIONAL SCHOOL OF WARSAW (MIS) TABELA OPŁAT na rok szkolny 2015/2016 SCHEDULE OF FEES for the school year 2015/2016 Płatności Fees Schedule Termin płatności Payment deadline Uwagi Remarks Wpisowe Enrollment fee Opłata wpisowa Enrollment fee/registration fee 500,00 PLN 2 dni robocze od daty podpisania umowy 2 working days after signing the school agreement Płatność jednorazowa One-time payment Czesne Tuition Fee Czesne miesięczne 2000,00 PLN do 10-go bieżącego miesiąca. Płatność miesięczna Monthly payment Obiad & podwieczorek Lunch & snack (not obligatory) Obiad i podwieczorek 15 PLN/dzień roboczy do 10-go bieżącego miesiąca Opłata naliczana jest według ilości dni pracujących Fees charge on the basis of the number of working days Wycieczki wyjazdy Excursions & Trips Zielona Szkoła lub inne wyjazdy edukacyjne poza teren Warszawy Green School (educational trip outside Warsaw) Wycieczki programowe Field excursions 200,00 PLN w odrębnie wyznaczonym terminie on another date to be specified 10 września 2015 September 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Płatność jednorazowa One-time payment Podręczniki, ćwiczenia School books Workbooks Zaliczka na podręczniki szkolne i ćwiczenia Pre-payment for the school books and workbooks 500,00 PLN June 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Inne Other Zaliczka na podręczniki szkolne dotyczy kolejnego roku szkolnego Pre-payment for the school books for the next school year Materiały do zajęć 1 semestr Educational aids - 1 nd semester Materiały do zajęć 2 semestr Educational aids - 2 nd semester 500,00 PLN 100,00 PLN 100,00 PLN June 10, September 10, January 10,2016 Płatność jednorazowa One-time payment Płatność semestralna Term payment Ubezpieczenie Insurance 80,00 PLN September 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Obowiązkowy strój szkolny Obligatory school outfit w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia 7 days after order completion. Obowiązują ceny aktualne w chwili składania zamówienia. Prices from order date are binding.. Signatures and date/ Podpisy i data Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 13 / 15

14 Attachment 6 Załącznik nr 6 FORMULARZ MEDYCZNY UCZNIA Name and surname:. STUDENT S MEDICAL FORM Imię i nazwisko:.. Is the Child registered in any medical care facility in Warsaw? (YES / NO). If yes, which one?:.. Family Doctor:.. Telephone number: Vaccination (please deliver a copy of vaccination book). Czy Dziecko jest zarejestrowane w przychodni medycznej w Warszawie? ().. Jeśli tak, to w jakiej?. Lekarz rodzinny:.. Numer telefonu:.. Szczepienia ochronne (prosimy o ksero książeczki szczepień). Does your child wear glasses/contact lenses? (YES / NO),.. Type of eyesight defect:. Czy Dziecko nosi okulary/szkła kontaktowe? (TAK / NIE).. Rodzaj wady wzroku:... Does your child have any hearing problems? (YES / NO) Does your child have asthma? (YES / NO) Does your child have an inhaler? (YES / NO) Does your child get out of breath when running? (YES / NO).. Does your child have any special educational needs? (YES / NO).. Please explain: Has your child ever had any emotional, social or physical problem? (YES / NO). If so what kind? Does your Child suffer from, or has he/she suffered from anything that you consider is important for the school to know about i.e. fits, hospitalization, operations, health problems or problems with learning?. Serious illness in the past:. Other: Does your daughter/son have an allergy? () Which kind?... Czy Dziecko ma jakiekolwiek problemy ze słuchem? (TAK / NIE).... Czy Dziecko choruje na astmę? (TAK / NIE) Czy Dziecko używa inhalatora? (TAK / NIE). Czy Dziecko traci oddech, kiedy biega? (TAK / NIE)... Czy Dziecko ma jakieś trudności w uczeniu się? (TAK / NIE). Proszę wyjaśnić:.... Czy Dziecko miało problemy natury emocjonalnej, społecznej bądź fizycznej? (TAK / NIE). Jakiego rodzaju?.. Czy Dziecko cierpi z powodu dolegliwości, o których Państwa zdaniem Szkoła powinna zostać poinformowana, np. ataki chorobowe, pobyty w szpitalu, operacje, zaburzenia zdrowotne lub problemy z koncentracją? Poważne choroby przebyte w przeszłości:..... Inne:.. Czy córka/syn cierpi na alergię? (TAK/ NIE) Jakiego rodzaju?... Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 14 / 15

15 Does your daughter/son have any dietary recommendations? (YES / NO) Please list all products that are excluded from the diet DO YOU AS A PARENT / GUARDIAN AGREE THAT YOUR CHILD CAN PARICIPATE IN ALL ACTIVITIES ORGANIZED BY THE SCHOOL, INCLUDING: PHYSICAL EDUCATION SPORTINGS ACTIVITIES, SCHOOLTRIPS, EXCURSIONS AND OUTDOOR WALKS, AND OTHER PHYSICAL ACTIVITIES? (YES / NO).. If you have answered NO, please complete the following statement: The participation of my child in activities organized by the school, in particular physical education and other sports activities, trips, other forms of physical activities may be affected by the following: physical problems, in particular allergies, asthma, etc., (please specify and provide detailed information medication (please specify and provide detailed information)... Czy córka/syn ma jakiekolwiek zalecenia dietetyczne?() Proszę podać jakie produkty zostały wykluczone CZY TY JAKO RODZIC/OPIEKUN ZGADZASZ SIĘ, ABY DZIECKO UCZESTNICZYŁO WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH W SZKOLE, W TYM W: LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WYJAZDACH SZKOLNYCH WYCIECZKACH I SPACERACH PLENEROWYCH, INNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ? (). Jeśli odpowiedź brzmi NIE, proszę wypełnić poniższe oświadczenie: Na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a w szczególności w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach sportowych, wycieczkach oraz innych formach aktywności fizycznej mogą wpłynąć następujące czynniki: problemy natury fizycznej tj. alergie, astma itp. (proszę udzielić szczegółowych informacji)..... lekarstwa (proszę udzielić szczegółowych odpowiedzi).. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych] Date.. Data Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 15 / 15

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 Zajęcia szkolne odbywają się wg podanego poniżej planu. Trwają od godz. 09:30 do 13:15. Uwzględniamy główne przerwy w szkołach angielskich.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo