concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy"

Transkrypt

1 AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS , REGON , NIP , operating body for The Middle International School of Warsaw (MIS), located at Jagielska 2 Street, Warsaw the School is certified to operate as a private facility with registration number 121 GN issued by The Education Bureau of the City of Warsaw,, represented by Wioletta Kułakowska hereinafter referred to as MIS or The School, and Mrs... proving her identity with the ID card number/ passport number.. pomiędzy Szkołą Międzynarodową, KRS , REGON , NIP ; organem prowadzącym dla Dwujęzycznego Gimnazjum The Middle International School of Warsaw (MIS), Warszawa, ul. Jagielska 2, figurującego we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dla m. st. Warszawy pod numerem 121 GN, reprezentowanego przez Wiolettę Kułakowską, zwanego dalej MIS lub Szkołą, a Panią :.. legitymującą się dowodem osobistym Seria. numer... Mr.. Proving his identity with the ID card number/passport number.. Hereinafter referred jointly to as Parents [Guardians] residential address:.. Current address (if different to the residential address) being Parents or Legal Guardians, hereinafter referred to as the Parents or [ Guardians ] Of... Panem:. legitymującym się dowodem osobistym seria. numer. Zwanymi dalej łącznie Rodzicami [Opiekunami Prawnymi] zameldowanymi: Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zameldowania) będącymi Rodzicami/Opiekunami Prawnymi, zwanymi dalej Rodzicami [Opiekunami Prawnymi] dziecka:. date of birth ur. dnia:... hereinafter referred to as Student. The School and the Parents [ or Guardians] are hereinafter referred to jointly as the Parties. 1 General provisions 1. Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) represents that it is a non-public school as defined by the Polish Educational System Act of September 7, 1991 (Jurnal of Laws: Dz. U 2004, No. 256 item 2572 as later zwanego dalej Uczniem. Szkoła oraz Rodzice [Opiekunowie Prawni] zwani są w dalszej części umowy łącznie Stronami. 1 Postanowienia ogólne 1. Szkoła oświadcza, że jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr. 256, poz z późniejszymi zmianami), wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych i Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 1 / 15

2 amended), entered to the registry of nonpublic schools and is granted rights of a public school. 2. Manner of operation of the school and its tasks and organizational structure are defined by the Statute and internal legal documents. 3. Whereas, the Parents [or the Guardians] entrust care for their daughter/son to the school according to the terms and conditions specified in this agreement and enroll the student to the Middle International School educational program; both Parties intend to set forth herein their mutual rights and obligations. The Parties hereby agree to the following: 2 Subject of Agreement 1. The School declares that it admits the student according to the terms and conditions specified in this agreement, and obligates itself during the duration of this agreement to provide middle school education according to the Ministry of Education Core Curriculum for bilingual middle schools. 2. The Parents [Guardians] jointly and severally agree to fulfill their obligations to the School, according to this agreement and the attachments which form an integral part of this agreement. 3. The Parents [Guardians] declare to read the content of School s Statute and Regulations, at: and undertake to cooperate with the School concerning daughter s/son s compliance to these documents. 3 Fees 1. The School charges fees for education, and The Parents [Guardians] undertake to pay, by the stated deadlines, all fees according to the Fees which constitutes Attachment 3 and Schedule of Fees which constitutes Attachment 5 to this Agreement 2. If any fees are not paid by the stated deadline, the Parents [Guardians] hereby undertake to pay statutory interest of the outstanding fees. 3. School Tuition Fees may be adjusted posiada uprawnienia szkoły publicznej. 2. Sposób działania Szkoły, a także jej zadania i strukturę organizacyjną określa Statut Szkoły oraz wewnętrzne akty prawne. 3. Zważywszy, że intencją Rodziców [Opiekunów Prawnych] jest powierzenie szkole opieki nad córką/synem na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz objęcie ucznia programem edukacyjno-wychowawczym; obie strony umowy zamierzają uregulować w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowiązki. Strony niniejszym postanawiają co następuje: 2 Przedmiot Umowy 1. Szkoła oświadcza, że przyjmuje ucznia na warunkach określonych w niniejszej Umowie, oraz zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy do zapewnienia Uczniowi świadczenia usług edukacyjnych w zakresie określonym w podstawie programowej MEN dla gimnazjów dwujęzycznych. 2. Rodzice [Opiekunowie Prawni] solidarnie zobowiązują się do należytego wykonywania swoich zobowiązań wobec Szkoły, określonych w niniejszej Umowie wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły oraz Regulaminu Szkoły które są dostępne na stronie oraz zobowiązują się współpracować ze Szkołą w egzekwowaniu jego przestrzegania przez Ucznia. 3 Opłaty 1. Szkoła pobiera opłaty za naukę, a Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat określonych w formularzu Opłaty za naukę stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i Tabeli opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Jeśli opłaty nie zostaną dokonane w terminie Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do zapłacenia odsetek w wysokości ustawowej. 3. Kwota Czesnego może podlegać corocznej indeksacji na warunkach określonych Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 2 / 15

3 annually under the conditions specified below; 4. The amount by which School Tuition Fees are adjusted by the School will not exceed the annual index of consumer prices of the previous calendar year as announced by the President of the Main Statistical Office (GUS) in the Monitor Polski official journal. 5. The adjustment of School Tuition Fees pursuant to the above will not require any amendment to the agreement. 6. The adjustment of the School Tuition Fee will be announce in a written statement made by School to Parents/Guardians no later than June 30 th each school year. It will contain information of the adjusted School Tuition Fees and the remaining Fees Schedule for the next school year. 7. The adjusted School Fee will be binding from the September 1 st in each school year. 8. In case of 2 months delay in payments, School may increase the amount receivable by costs of actions taken to recover the receivables, including debt collection costs. 4 The Student s Health The Parents [Guardians] are required to inform the School s Office of any changes in the information contained in the Student s Medical Form which constitutes attachment no 6 to this agreement as well as any illness of the student, especially contagious illness, or other medical condition affecting the Student. 5 Care for the student The School agrees to take care for the student from 08:00a.m. to the moment student is picked up or leaves the school prior written Parent s agreement, but no later than 5:00 pm. The Parents [Guardians] agree to pick up the student no later than the aforementioned time, either personally or by a designated person. poniżej; 4. Wskazana przez Szkołę kwota indeksacji, o którą zostanie zwiększona Kwota Czesnego nie będzie wyższa niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w dzienniku urzędowym Monitor Polski. 5. Indeksacja Kwoty Czesnego nie wymaga zmian Umowy. 6. Indeksacja Kwoty Czesnego nastąpi w drodze pisemnego aneksu składanego przez Szkołę Rodzicom/Opiekunom prawnym do dnia 30 czerwca bieżącego roku szkolnego, zawierającego informację o wysokości zindeksowanej Kwoty Czesnego oraz opłat obowiązujących w kolejnym roku szkolnym. 7. Zindeksowana Kwota Czesnego będzie obowiązywała od 1 września kolejnego roku szkolnego. 8. W przypadku opóźnienia w opłatach powyżej 2 miesięcy, Szkoła może powiększyć kwotę należności o koszty podjęte w celu odzyskania należności, w tym o koszty windykacji. 4 Stan zdrowia ucznia Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się niezwłocznie informować Sekretariat Szkoły o jakiejkolwiek zmianie danych zawartych w Formularzu Medycznym Ucznia stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, jak również niezwłocznie informować o chorobach, zwłaszcza zakaźnych lub innych ograniczeniach zdrowotnych Ucznia. 5 Opieka nad uczniem Szkoła zapewnia opiekę nad uczniem od godz do czasu jego odbioru lub samodzielnego opuszczenia Szkoły za uprzednią zgodą rodziców, lecz nie dłużej niż do godziny 17:00. Rodzice [Opiekunowie Prawni] zobowiązują się do odbierania ucznia do tej godziny osobiście lub przez osoby upoważnione. 6 Duration of the Agreement This agreement is for a definite period which is the duration of the middle school education, from the signing date of the agreement until the end of 6 Okres obowiązywania Umowy Umowa została zawarta na czas określony, rozumiany jako czas pełnej edukacji gimnazjalnej tj. od dnia zawarcia Umowy do końca roku Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 3 / 15

4 Grade 3. Parties hereby agree that the month and year of student s education start is:.. 7 Termination of the Agreement 1. This Agreement may be terminated in writing by either of the party with at least 3-month notice period, effective at the end of the month, subject to the following: -this Agreement may be terminated not earlier than on 1 September the year in which student commences education at the School and - notice of termination submitted after 31 March in a given school year results in the expiration of the Agreement on the 31 August of the same year. The reference period of tuition fee is a school year running from 1 September to 31 August. For the above reasons, students who graduate grade 1, 2, or 3 of the middle school and who are graded under the annual middle school classification (obtaining school certificate) are required to pay a tuition fee for the entire current school year from September 1 st to August 31 st. 2.The School is entitled to terminate the Agreement without notice in the following cases: a. The delay of the payment of tuition fees for 30 days, after being summoned without effect to settle the overdue payment b. deleting the student from the List of Students by the Principal when circumstances provided for in the Statute of the School. c. deleting the student from the List of Students by the Principal when circumstances provided for in the Statute of the School. szkolnego klasy trzeciej. Strony określają niniejszym miesiąc i rok rozpoczęcia edukacji ucznia na : 7 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca z zastrzeżeniem, iż: - umowę wypowiedzieć można najwcześniej dnia 1 września roku w którym uczeń rozpoczyna naukę w Szkole oraz - wypowiedzenie złożone po 31 marca danego roku szkolnego ma skutek na dzień 31 sierpnia tego samego roku. Okresem rozliczeniowym czesnego jest rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia, w związku z powyższym uczniowie kończący klasę pierwszą, drugą lub trzecią gimnazjum i podlegający rocznej klasyfikacji gimnazjalnej (uzyskanie świadectwa), zobowiązani są do wniesienia opłaty czesnego za cały rok szkolny tj. od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego włącznie. 2. Szkoła ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku: a. przekroczenia terminu płatności należności wynikających z niniejszej umowy o 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty b. rażącego naruszania przez Rodziców [Opiekunów Prawnych] lub Ucznia postanowień niniejszej Umowy, Statutu Szkoły lub Regulaminu Szkoły. c. skreślenia z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Statucie Szkoły. 8 Authorizations to pick up the student The following people, other than Parents [ Guardians] are authorized to pick up the student from the school on the parents [Guardian s] behalf: Name and surname:... ID card No/Passport No:. 8 Osoby uprawnione do odbioru ucznia Następujące osoby, oprócz Rodziców [Opiekunów Prawnych], są upoważnione przez nich do odbioru ucznia ze Szkoły: Imię i nazwisko: Nr dow. osob. /paszportu:... Name and surname:... ID card No/Passport No:. Parents of student s classmates or other student s Parents (please supply name and surname of each Imię i nazwisko:..... Nr dow. os./paszportu:. Rodzice z innych uczniów z klasy lub szkoły (proszę podać imię i nazwisko rodzica oraz imię i Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 4 / 15

5 parent and specify student name and surname):..... Authorization is valid until the written cancellation or modification. Parents [Guardians] may give consent to an unassisted return of a child from school. Such Statement should be submitted in a written form to a school office. Any further changes, new one-time authorizations and permanent authorizations should be supplied in written form only, directly to the school office, otherwise they will be not accepted, however the School may accept urgent changes provided by text message or message in specific, exceptional or urgent situation, after one of the Parents accepts this form via phone. In case of an emergency, if you are unavailable, whom should we contact? Correspondence and notifications The parties agree on the following addresses for delivery of correspondence and notifications for the purpose of this Agreement: nazwisko ucznia):.. Upoważnienie obowiązuje do jego pisemnego odwołania lub zmiany. Rozdzic [Opiekun Prawny], może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu Szkoły. Wszelkie zmiany upoważnień, upoważnienia jednorazowe lub stałe muszą być każdorazowo dostarczane w formie pisemnej do sekretariatu szkoły pod rygorem ich nieuwzględnienia. W sytuacji nagłej i wyjątkowej, uznanej przez szkołę, gdy dostarczenie lub zmiana upoważnienia w formie pisemnej jest aktualnie niemożliwa, Szkoła wyjątkowo może zaakceptować formę lub sms po uprzedniej telefonicznej autoryzacji. Z kim kontaktować się w nagłych wypadkach, jeśli Państwo są nieosiągalni? Korespondencja i zawiadomienia Strony ustalają poniższe adresy do doręczeń korespondencji i zawiadomień dla celów związanych z Umową: Parents [Guardians]: The Middle International School of Warsaw (MIS) Jagielska Warszawa Any change in the Parents [Guardians ] residential address, other addresses and telephone numbers stipulated in this agreement or the change of the persons authorized to pick up the student is requested to be immediately delivered to the School in writing. In case the Parents / Guardians do not fulfill this obligation, the School shall not be liable for: 1. consequences of the failure to inform the Parents [Guardians] in any emergency case, Rodzice [Opiekunowie Prawni]: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska 2, Warszawa Każda zmiana adresu zamieszkania Rodziców [Opiekunów Prawnych], zmiana innych adresów i numerów telefonów podanych w niniejszej Umowie lub zmiana osób upoważnionych do odbioru ucznia winna być zgłoszona Szkole w formie pisemnej. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Szkoła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 1. następstwa niemożności powiadomienia Rodziców [Opiekunów Prawnych] w nagłych sytuacjach, Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 5 / 15

6 2. failure to deliver correspondence to the Parents [Guardians] in such case all correspondence shall be deemed to be delivered once sent to the address known to the School, 3. release of student to an unauthorized person. 10 Miscellaneous 1. The Parents [Guardians] consent to the child s and their own personal data to be included in this agreement to be processed by the School for purposes solely connected to the undertaking of this agreement. 2. Any amendments and modifications to this agreement must be made in writing under the sanction of nullity. 3. Amendments to the School Statute or other internal regulations binding at the School will not be required for the validity of such amendments that this Agreement should be amended as well. 4. This agreement is governed by Polish law. For any matters not regulated by this agreement, provisions of the Polish Civil Code will apply. 5. For the avoidance of doubt, if any provision of this agreement is deemed invalid or legally defective, the remaining provisions of the agreement shall remain unaffected and remain in force and the Parties undertake to substitute or modify the invalid or ineffective provision so that it reflects as much as possible the extent of the original purposes of the agreement and ensures that the validity and effectiveness of the new or modified provision of the agreement. 6. The rights and obligations of either party resulting from the agreement may not be transferred, except upon written consent of the other Party. 7. The agreement comes into force on the date on which it is signed. The Agreement constitutes the understanding between the Parties relating to the subject and supersedes all prior understandings of the Parties executed prior to the date hereof and relating to subject matter in the agreement. 8. The attachments to this Agreement constitute an integral part of the 2. niemożność dostarczenia Rodzicom [Opiekunom Prawnym] korespondencji w takim przypadku korespondencja będzie uznana za doręczoną po jej wysłaniu na adres znany Szkole, 3. wydanie ucznia osobie nieupoważnionej do jego odbioru. 10 Postanowienia końcowe 1. Rodzice [Opiekunowie Prawni] wyrażają zgodę na przetwarzanie, dla potrzeb Szkoły związanych z realizacją Umowy, swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia zawartych w niniejszej Umowie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana Statutu Szkoły lub innych aktów wewnętrznych nie będzie wymagała dla swej ważności zmiany niniejszej Umowy 4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. W celu uchylenia wątpliwości strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub będzie obarczone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne i będą odzwierciedlać pierwotne intencje stron. 6. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w związku z przedmiotem niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. 8. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Rodzice [Opiekunowie Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 6 / 15

7 Agreement. The Parents [Guardians] hereby acknowledge that they have fully acquainted themselves with the content of the attachments to this Agreement. 9. This Agreement is made in Polish and in English in two copies, one copy for each Party. In case of discrepancies between the English and the Polish versions of this Agreement, the Polish language version shall prevail. Prawni] oświadczają, że zapoznali się treścią Załączników do niniejszej Umowy. 9. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału. W przypadku rozbieżności między wersjami, wersja polska będzie dla Stron wersją obowiązującą. By signing this Agreement, we jointly and severally accept the terms and conditions stated herein. Przez podpisanie niniejszej Umowy, solidarnie przyjmujemy zasady i warunki w niej określone. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych]. Date.. Data.... Wioletta Kułakowska Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 7 / 15

8 Attachment no 1 Załącznik nr 1 PERSONAL INFORMATION FORM KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Student Uczeń Student s names & surnames Imiona i nazwiska ucznia Date and place of birth Data i miejsce urodzenia Nationality Obywatelstwo ID no/pesel PESEL ucznia Student s home address/place of residence Adres zamieszkania ucznia Student s registered address Adres zameldowania ucznia Father TATA Name & surname Imię i nazwisko Father s PESEL PESEL taty Company s name Miejsce pracy Office address Adres miejsca pracy Telephone & Telefon i Mother MAMA Name & surname Imię i nazwisko Mother s PESEL PESEL mamy Company s name Miejsce pracy Office address Adres miejsca pracy Telephone & Telefon i I have been informed about my right to examine my personal data and to correct them. I give my permission for use of the information contained herein relating to me and my child to be used when required by School s operational activity, including class pictures and the School`s website. Poinformowano mnie o prawie wglądu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez szkołę w celach związanych z jej prowadzeniem oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach klasowych i na stronie internetowej Szkoły. Mother. Mama Father.. Tata Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 8 / 15

9 Attachment no 2 Załącznik nr 2 BASIC INFORMATION ABOUT MIS MIS tuition fee comprises: 1. care for all students from Monday till Friday from 8.00 AM PM 2. bilingual educational program 3. annual fee for the Canadian Program 4. educational materials for classes 5. subject clubs 6. additional compensation classes 7. project weeks program 8. school clubs Tuition does not include: 1. subject books and workbooks 2. school excursions 3. school trips (e.g. Green School) 4. insurance 5. school stationery 6. lunch and snack (compulsory) 7. transportation to and from school Each student is obliged to wear school T-shirt from Monday to Thursday, bring gym clothes and trainers for PE classes and wear clothes appropriate to the weather conditions and planned activities. Gala uniform is obligatory during all school events and excursions. Security: To provide security of all students, parents are kindly requested to purchase minimum one access card providing entry to the premises. We also kindly request to remember to firmly close the main door and the main gate. Medical help and insurance: In case of minor accidents happen during school activities, teachers will provide adequate and required care. All accidents are recorded by the Secretary Office and Parents are immediately informed about any procedures undertaken. During the school year, children are covered by group insurance. Extra-curricular activities The registration list for all extra-curricular activities or subject clubs is available at the School s office in the first week of classes. In second semester students will be registered on the lists of participants unless they notify the Office about their resignation. PODSTAWOWE INFORMACJE O MIS MIS zapewnia w ramach czesnego: 1. opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 17:00 2. dwujęzyczny program edukacyjny 3. roczną opłatę za program kanadyjski 4. materiały edukacyjne do zajęć 5. kółka przedmiotowe 6. zajęcia wyrównawcze 7. program tygodni projektowych 8. kluby szkolne Czesne nie zawiera opłat za: 1. podręczniki i ćwiczenia 2. wycieczki szkolne 3. wyjazdy (np. Zielona Szkoła) 4. ubezpieczenie NNW 5. wyprawkę szkolną 6. obiad i podwieczorek (nieobowiązkowe) 7. transport do i z placówki Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego od poniedziałku do czwartku, ubrania i obuwia na zajęcia sportowe oraz przychodzenia w ubraniu odpowiednim do warunków pogodowych i planowanych aktywności. Strój galowy jest obowiązkowy podczas wszystkich uroczystości szkolnych oraz wycieczek. Bezpieczeństwo: Z uwagi na wspólną wygodę i bezpieczeństwo Rodzice są zobligowani do zakupienia minimum jednej karty dostępowej do budynku. Prosimy też o każdorazowe dokładne zamykanie drzwi wejściowych i furtki szkolnej. Pomoc medyczna i ubezpieczenie NNW: Gdyby w trakcie zajęć szkolnych zdarzyły się drobne wypadki, wychowawcy udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy. Wszystkie wypadki są rejestrowane w sekretariacie i Rodzice są niezwłocznie informowani o podjętych działaniach. Przez cały okres roku szkolnego uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem NNW. Zajęcia dodatkowe Zgłoszenia na zajęcia dodatkowe lub koła przedmiotowe odbywają się w sekretariacie Szkoły w pierwszym tygodniu zajęć edukacyjnych i obowiązują w kolejnym semestrze, o ile uczniowie nie zgłoszą rezygnacji. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 9 / 15

10 Attachment no 3 Załącznik nr 3 FEES OPŁATY ZA NAUKĘ REGISTRATION FEE: PLN 500 (non refundable). This is a single payment for the entire middle school education. TUITION FEE: for one school year: PLN The annual tuition fee for Grades 1-2 is divided into 12 installments of 2000 PLN each, payable by 10 th of each month. The annual tuition fee for Grade 3 is divided into 10 installments of 2400 PLN each, payable by 10 th of each month starting from September and finishing in June. WPISOWE: PLN 500 (nie podlega zwrotowi). Jest to opłata jednorazowa za cały okres nauki w gimnazjum. CZESNE: PLN rocznie. Czesne za rok szkolny w klasie pierwszej i drugiej jest podzielone na 12 rat po 2000 PLN każda, płatna do dnia 10-go bieżącego miesiąca od września do sierpnia włącznie. Czesne za rok szkolny w klasie trzeciej jest podzielone na 10 rat po 2400 PLN każda, płatna do dnia 10-go bieżącego miesiąca od września do czerwca włącznie All fees are payable by bank transfer in Polish currency.. The payee shall cover all bank transfer cost. Please remember to indicate student s name and surname on the bank transfer documents. Our bank details are as follows: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska Warszawa Raiffeisen Bank Account No: For new students wishing to be enrolled to the School A Registration Fee is payable in full, while the Tuition Fee for the relevant period will be calculated as proportional part thereof. Parents [Guardians] who enroll student to middle school are required to pay an enrollment fee of 500PLN and the advanced payment for middle school education in the amount of the first tuition fee; total of 2500 PLN. Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem bankowym w złotych polskich. Opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Prosimy o wpisanie na przelewie bankowym imienia i nazwiska ucznia. Dane do przelewu: Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) ul. Jagielska Warszawa Raiffeisen Bank Rachunek: Dla uczniów zapisywanych do Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego, wpisowe jest płatne w pełnej wysokości. Wysokość czesnego będzie określona w części proporcjonalnej do upływu miesiąca. Rodzice zapisujący dziecko do gimnazjum są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 500 PLN i zadatku na poczet edukacji gimnazjalnej w wysokości pierwszej raty czesnego; łącznie 2500 PLN. Special tuition and enrollment fee conditions 300 PLN month/12 months for laureates of the School Board Contests 1100 PLN month/12 months for finalists of The School Board Contests No enrollment fee applies for the Primary International School students, who prior paid first tuition fee of 2000 PLN as a non returnable deposit fee. Specjalne stawki czesnego i wpisowego oraz inne opłaty 300 PLN miesięcznie/12 miesięcy dla laureatów Olimpiad Kuratoryjnych 1000 PLN miesięcznie/12 miesięcy dla finalistów Olimpiad Kuratoryjnych. Zwolnienie z wpisowego uczniów Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International School, którzy wpłacili zadatek na poczet edukacji w gimnazjum w wysokości 2000 PLN. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 10 / 15

11 No enrollment fee applies for laureates and finalists of the School Board contests, who prior paid 1000 PLN non returnable deposit fee. Other payment considerations 10% discount of the annual fee, when full payment for the entire school year will be sent by July 5 of the calendar year, which precedes commencement of the school for which the annual tuition fee is paid ( this discount may not be combined with special fee conditions) Tuition fee is payable in full amount regardless of number of school holidays and days off as specified in annual school calendar for a given school year. Tuition fees are collected in full amount regardless of number of holidays taken by each student, or sick days or other absences due to any other reasons. Lunch and snack fee covers the period from September till the end of June each current school year. Parents [Guardians] picking up students after 5 pm are required to pay an extra 20 PLN for each 15 minutes past 5 pm Zwolnienie z wpisowego laureatów i finalistów olimpiad kuratoryjnych, którzy wpłacili zadatek na poczet edukacji w gimnazjum w wysokości 2000 PLN. Inne ustalenia dotyczące opłat 10 % rabatu przy wpłacie jednorazowej czesnego z góry za cały rok szkolny do dnia 5 lipca roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, którego dotyczy opłata ( rabat nie dotyczy uczniów korzystających ze specjalnej stawki czesnego) Czesne jest płatne w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni feryjnych, świątecznych lub dni wolnych uwzględnionych w rocznym kalendarzu pracy Szkoły. Wpłaty czesnego nie ulegają zmianie w przypadku nieobecności ucznia z przyczyn chorobowych, z powodu wyjazdu lub innych pokrewnych przyczyn. Opłata za obiady i podwieczorki odnosi się do okresu od września do końca czerwca bieżącego roku szkolnego. Za każde 15 min spóźnienia po czasie wyznaczonym do odbioru ucznia, Rodzice są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 20 PLN. Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 11 / 15

12 Attachment no 4 Załącznik nr 4 PARENTS DECLARATION DEKLARACJE RODZICÓW I give permission for my daughter/ son to participate in psychological or nurse examination which may be conducted at the School during the term of this Agreement. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w zajęciach z psychologiem organizowanych na terenie Szkoły w okresie trwania niniejszej Umowy. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych] Date. Data DECLARATION OF PARTICIPATION.. (student s name and surname) I HEREBY GIVE CONSENT TO MY SON/ DAUGHTER TO PARTICIPATE IN: In Religion classes * In Ethics classes * In Family Life Education classes * Competitions organized by the Education Office Theme contents Art. competitions Sport competitions Sports Olympiads * please underline the corresponding answer. Note: The Declaration is valid during the entire period of student s education in the school. **My daughter/ my son will not participate in Religion and Ethics classes.* I GIVE CONSENT TO MY DAUGHETR/ SON TO THE USE OF TRANSPORT accompanied by a teacher to classes organized by the School: DEKLARACJA UCZESTNICTWA (imię i nazwisko ucznia) WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO MOJEJ CÓRKI/MOJEGO SYNA W : zajęciach z przedmiotu Religia"* zajęciach z przedmiotu Etyka"* zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie"* konkursach kuratoryjnych konkursach przedmiotowych konkursach artystycznych zawodach sportowych olimpiadach sportowych *zakreślić właściwą odpowiedź. Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w Szkole do czasu jej zmiany w formie pisemnej. **Moja córka/mój syn nie będzie uczestniczyć zarówno w zajęciach z Religii" jak i Etyki"* WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEJAZD MOJEJ CÓRKI/MOJEGO SYNA pod opieką nauczyciela na zajęcia organizowane przez szkołę: Public transport School transport transportem publicznym transportem szkolnym I AGREE to provide other parents with my phone number and mother. father.. WYRAŻAM ZGODĘ na udostępnienie mojego numeru telefonu oraz adresu innym rodzicom mama.. tata Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 12 / 15

13 Attachment no 5 Załącznik nr 5 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE THE MIDDLE INTERNATIONAL SCHOOL OF WARSAW (MIS) TABELA OPŁAT na rok szkolny 2015/2016 SCHEDULE OF FEES for the school year 2015/2016 Płatności Fees Schedule Termin płatności Payment deadline Uwagi Remarks Wpisowe Enrollment fee Opłata wpisowa Enrollment fee/registration fee 500,00 PLN 2 dni robocze od daty podpisania umowy 2 working days after signing the school agreement Płatność jednorazowa One-time payment Czesne Tuition Fee Czesne miesięczne 2000,00 PLN do 10-go bieżącego miesiąca. Płatność miesięczna Monthly payment Obiad & podwieczorek Lunch & snack (not obligatory) Obiad i podwieczorek 15 PLN/dzień roboczy do 10-go bieżącego miesiąca Opłata naliczana jest według ilości dni pracujących Fees charge on the basis of the number of working days Wycieczki wyjazdy Excursions & Trips Zielona Szkoła lub inne wyjazdy edukacyjne poza teren Warszawy Green School (educational trip outside Warsaw) Wycieczki programowe Field excursions 200,00 PLN w odrębnie wyznaczonym terminie on another date to be specified 10 września 2015 September 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Płatność jednorazowa One-time payment Podręczniki, ćwiczenia School books Workbooks Zaliczka na podręczniki szkolne i ćwiczenia Pre-payment for the school books and workbooks 500,00 PLN June 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Inne Other Zaliczka na podręczniki szkolne dotyczy kolejnego roku szkolnego Pre-payment for the school books for the next school year Materiały do zajęć 1 semestr Educational aids - 1 nd semester Materiały do zajęć 2 semestr Educational aids - 2 nd semester 500,00 PLN 100,00 PLN 100,00 PLN June 10, September 10, January 10,2016 Płatność jednorazowa One-time payment Płatność semestralna Term payment Ubezpieczenie Insurance 80,00 PLN September 10, 2015 Płatność jednorazowa One-time payment Obowiązkowy strój szkolny Obligatory school outfit w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia 7 days after order completion. Obowiązują ceny aktualne w chwili składania zamówienia. Prices from order date are binding.. Signatures and date/ Podpisy i data Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 13 / 15

14 Attachment 6 Załącznik nr 6 FORMULARZ MEDYCZNY UCZNIA Name and surname:. STUDENT S MEDICAL FORM Imię i nazwisko:.. Is the Child registered in any medical care facility in Warsaw? (YES / NO). If yes, which one?:.. Family Doctor:.. Telephone number: Vaccination (please deliver a copy of vaccination book). Czy Dziecko jest zarejestrowane w przychodni medycznej w Warszawie? ().. Jeśli tak, to w jakiej?. Lekarz rodzinny:.. Numer telefonu:.. Szczepienia ochronne (prosimy o ksero książeczki szczepień). Does your child wear glasses/contact lenses? (YES / NO),.. Type of eyesight defect:. Czy Dziecko nosi okulary/szkła kontaktowe? (TAK / NIE).. Rodzaj wady wzroku:... Does your child have any hearing problems? (YES / NO) Does your child have asthma? (YES / NO) Does your child have an inhaler? (YES / NO) Does your child get out of breath when running? (YES / NO).. Does your child have any special educational needs? (YES / NO).. Please explain: Has your child ever had any emotional, social or physical problem? (YES / NO). If so what kind? Does your Child suffer from, or has he/she suffered from anything that you consider is important for the school to know about i.e. fits, hospitalization, operations, health problems or problems with learning?. Serious illness in the past:. Other: Does your daughter/son have an allergy? () Which kind?... Czy Dziecko ma jakiekolwiek problemy ze słuchem? (TAK / NIE).... Czy Dziecko choruje na astmę? (TAK / NIE) Czy Dziecko używa inhalatora? (TAK / NIE). Czy Dziecko traci oddech, kiedy biega? (TAK / NIE)... Czy Dziecko ma jakieś trudności w uczeniu się? (TAK / NIE). Proszę wyjaśnić:.... Czy Dziecko miało problemy natury emocjonalnej, społecznej bądź fizycznej? (TAK / NIE). Jakiego rodzaju?.. Czy Dziecko cierpi z powodu dolegliwości, o których Państwa zdaniem Szkoła powinna zostać poinformowana, np. ataki chorobowe, pobyty w szpitalu, operacje, zaburzenia zdrowotne lub problemy z koncentracją? Poważne choroby przebyte w przeszłości:..... Inne:.. Czy córka/syn cierpi na alergię? (TAK/ NIE) Jakiego rodzaju?... Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 14 / 15

15 Does your daughter/son have any dietary recommendations? (YES / NO) Please list all products that are excluded from the diet DO YOU AS A PARENT / GUARDIAN AGREE THAT YOUR CHILD CAN PARICIPATE IN ALL ACTIVITIES ORGANIZED BY THE SCHOOL, INCLUDING: PHYSICAL EDUCATION SPORTINGS ACTIVITIES, SCHOOLTRIPS, EXCURSIONS AND OUTDOOR WALKS, AND OTHER PHYSICAL ACTIVITIES? (YES / NO).. If you have answered NO, please complete the following statement: The participation of my child in activities organized by the school, in particular physical education and other sports activities, trips, other forms of physical activities may be affected by the following: physical problems, in particular allergies, asthma, etc., (please specify and provide detailed information medication (please specify and provide detailed information)... Czy córka/syn ma jakiekolwiek zalecenia dietetyczne?() Proszę podać jakie produkty zostały wykluczone CZY TY JAKO RODZIC/OPIEKUN ZGADZASZ SIĘ, ABY DZIECKO UCZESTNICZYŁO WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH W SZKOLE, W TYM W: LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WYJAZDACH SZKOLNYCH WYCIECZKACH I SPACERACH PLENEROWYCH, INNYCH FORMACH AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ? (). Jeśli odpowiedź brzmi NIE, proszę wypełnić poniższe oświadczenie: Na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a w szczególności w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach sportowych, wycieczkach oraz innych formach aktywności fizycznej mogą wpłynąć następujące czynniki: problemy natury fizycznej tj. alergie, astma itp. (proszę udzielić szczegółowych informacji)..... lekarstwa (proszę udzielić szczegółowych odpowiedzi).. Signature of Parents [the Guardians] Podpisy Rodziców [Opiekunów Prawnych] Date.. Data Umowa MIS / MIS Agreement 2015/16 Strona/Page 15 / 15

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie Between The Middle International School of Warsaw (MIS), located at Jagielska 2 Street, 02-886 Warsaw, certified

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE Zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Prywatnym Gimnazjum Sokrates z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 44 (42-200 Częstochowa),

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR R-0000 45/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR R-0000 45/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

UMOWA. adres zameldowania... adres zameldowania...

UMOWA. adres zameldowania... adres zameldowania... UMOWA zawarta w Krakowie dnia... r., pomiędzy: Samodzielnym Kołem Terenowym nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą: 31-874 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 35, wpisanym do KRS pod numerem: 0000103374

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme STUDENT INFORMATION Nazwisko i imię (imiona) ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme. urodzenia miejsce urodzenia/województwo - - (DD) (MM) (RR) rozpoczęcia nauki w ISoP....

Bardziej szczegółowo

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawarta w Międzyrzeczu w dniu... pomiędzy: Zdzisławem Wiercińskim - właścicielem Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Akademia, mieszczącego

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 Zajęcia szkolne odbywają się wg podanego poniżej planu. Trwają od godz. 09:30 do 13:15. Uwzględniamy główne przerwy w szkołach angielskich.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu... pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Przedszkola Artystycznego

Bardziej szczegółowo

- Jeśli lekarz nie ma pieczątki, musi się podpisać czytelnie, wpisać swój adres, podać numer uprawnień. PODPIS LEKARZA JEST W KARCIE KONIECZNY!!

- Jeśli lekarz nie ma pieczątki, musi się podpisać czytelnie, wpisać swój adres, podać numer uprawnień. PODPIS LEKARZA JEST W KARCIE KONIECZNY!! Szanowni Państwo, bardzo proszę o uważne i sumienne wypełnienie karty zgłoszenia. Karta ta jest jedynym dokumentem, którym będzie się posługiwać Państwa dziecko w ciągu 2 tygodni obozu. Kartę proszę wypełnić

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ ul. Powstańców Śląskich 67 b 01-355 Warszawa UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zawarta w Warszawie dnia.2015 r. pomiędzy: Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ Żłobka KRAINA SKRZATÓW Zawarta w Krapkowicach w dniu pomiędzy: Żłobkiem Kraina Skrzatów reprezentowanym przez Teresę Gola- Nogaj zwaną w dalszej części umowy Żłobkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest placówką prowadzoną przez szkołę. 2. Świetlica i stołówka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Umowa. a)... b)... legitymującą /ym się dow. osobistym nr...

Umowa. a)... b)... legitymującą /ym się dow. osobistym nr... Umowa W zakresie świadczenia usług opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych zawarta w dniu...w Kędzierzynie- Koźlu, pomiędzy: & 1. Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Żłobek Niepubliczny Wesoła Gromadka reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

UMOWA EDUKACYJNA EDUCATIONAL AGREEMENT. Concluded on. in Warsaw, by and between: Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA EDUKACYJNA EDUCATIONAL AGREEMENT. Concluded on. in Warsaw, by and between: Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: UMOWA EDUKACYJNA Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: International American School, Amerykańską Szkołą Podstawową Niepubliczną nr 44, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

EDUCATIONAL AGREEMENT UMOWA EDUKACYJNA

EDUCATIONAL AGREEMENT UMOWA EDUKACYJNA UMOWA EDUKACYJNA Zawarta w dniu.., w Warszawie, pomiędzy: International American School, Amerykańskim Gimnazjum Niepublicznym IAS wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 33 GN

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Dot. przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Nikoś i Przyjaciele

Umowa nr. Dot. przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Nikoś i Przyjaciele Umowa nr. Dot. przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Nikoś i Przyjaciele Zawarta w Aleksandrowie Łódzkim w dniu.. roku. pomiędzy: Rodzicem/opiekunem/. legitymującym się dowodem osobistym seria.. nr.zwanym

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Umowa. o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym Miś. w roku szkolnym 2015/2016

Umowa. o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym Miś. w roku szkolnym 2015/2016 Umowa o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym Miś w roku szkolnym 2015/2016 Zawarta w Bydgoszczy w dniu...., pomiędzy Moniką Drzazgowską, współwłaścicielką Przedszkola Niepublicznego Miś w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../20...w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

UMOWA NR../20...w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku UMOWA NR../20...w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy Żłobkiem Miejskim Nr 4 w Białymstoku, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Żłobka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka. zamieszkałymi. legitymującymi się dow. osob (seria i numer). Postanowienia wstępne

UMOWA nr. Rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka. zamieszkałymi. legitymującymi się dow. osob (seria i numer). Postanowienia wstępne Przedszkole Niepubliczne 02-441 Warszawa, ul. Redaktorska 2 tel. 022 863 21 40 www.bambinolandia.pl e-mail. bambinolandia@bambinolandia.pl UMOWA nr zawarta dnia w Warszawie, pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH Zawarta w Miechowie w dniu:. Na okres od dnia do dnia.. Pomiędzy: Panią Moniką Nowak zamieszkałą Dziemierzyce 69, prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU TUPTUSIE Zawarta w Krzeszowicach w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów Adres zamieszkania:. Zwanym dalej Rodzicem

Bardziej szczegółowo

UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Żłobek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA EDUKACYJNA EDUCATIONAL AGREEMENT. Zawarta w dniu.., w Warszawie, pomiędzy: Concluded on. in Warsaw, by and between:

UMOWA EDUKACYJNA EDUCATIONAL AGREEMENT. Zawarta w dniu.., w Warszawie, pomiędzy: Concluded on. in Warsaw, by and between: UMOWA EDUKACYJNA Zawarta w dniu.., w Warszawie, pomiędzy: International American School, Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr. 72 IAS wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów.

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. UMOWA nr /2015 2016 ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. Adres zamieszkania:.. Zwanym dalej Rodzicem lub Opiekunem a Przedszkolem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ RGULAMIN ŚWITLICY I STOŁÓWKI SZKOLNJ Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest placówką prowadzoną przez szkołę. 2. Świetlica i stołówka

Bardziej szczegółowo

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa zawarta w Gliwicach, dnia. pomiędzy: MRM Productions z siedzibą w Gliwicach, Ul. Słowackiego 42a/3, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date)

Educational Services Agreement 2014-2015. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015. Entered into in Kraków Lusina on (date) Educational Services Agreement 2014-2015 Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2014-2015 Entered into in Kraków Lusina on (date) by and between zawarta w Krakowie - Lusinie (data) pomiędzy 1. International

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu...pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Żłobka Bajkowy Domek w Świdnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Zawarta dnia...w Zalesiu pomiędzy Oddziałem Przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, reprezentowanym przez dyrektora - Barbarę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014/2015. O KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w USTANOWIE ul. Główna 10, Ustanów

UMOWA Nr./2014/2015. O KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w USTANOWIE ul. Główna 10, Ustanów UMOWA Nr./2014/2015 O KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w USTANOWIE ul. Główna 10, Ustanów zawarta dnia..... 2015 roku w Ustanowie pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI.

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. MISIA USZATKA w ZŁOTORYI. Zawarta w Złotoryi w dniu.. pomiędzy: Przedszkolem Niepublicznym im. MISIA USZATKA mieszczącym się w Złotoryi przy

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA Strona1 UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA do Niepublicznego Przedszkola "EUROPRYMUSEK" 15-513 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54 tel. (85) 719 95 18; 603 370 615 zawarta w Białymstoku w dniu.. pomiędzy:... legitymującą/ym

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA zawarta w dniu... w Świebodzicach pomiędzy: 1. Przedszkolem Niepublicznym Kraina Marzeń z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Ciernie 133, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA/EXECUTIVE MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA/EXECUTIVE MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA/EXECUTIVE MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia... zawarta w Poznaniu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z siedzibą Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad dzieckiem

Umowa o opiekę nad dzieckiem Leśny Skrzat - Żłobek ul. Wojska Polskiego 56H 56-400 Oleśnica Tel. +48 500 569 003 www.lesny-skrzat.pl e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl Umowa o opiekę nad dzieckiem Zawarta w dniu 2015 r. w Oleśnicy przez

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Żłobek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA UWZGLĘDNIAJĄCA DOTACJĘ Z URZĘDU MIASTA POZNAŃ od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: imię

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

Umowa udziału dziecka w półkoloniach Wakacyjna przygoda z informatyką

Umowa udziału dziecka w półkoloniach Wakacyjna przygoda z informatyką Umowa udziału dziecka w półkoloniach Wakacyjna przygoda z informatyką Zawarta w dniu. 2015 r. w Łodzi pomiędzy: 1. Panią/Panem., zamieszkałą/łym..., seria i nr dowodu osobistego, PESEL:., zwaną/nym w treści

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAOWEJ GALILEO W POZNANIU zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Fundacją Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Staszica 15, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Okres obowiązywania Umowy. Umowa zawarta jest na okres od. do. W godzinach: 3 Przedmiot Umowy

UMOWA. 2 Okres obowiązywania Umowy. Umowa zawarta jest na okres od. do. W godzinach: 3 Przedmiot Umowy UMOWA Zawarta w Szczecinie w dniu.. pomiędzy Rodzicem/Opiekunem: Imię i nazwisko Rodziców / Opiekunów. Adres zamieszkania:.. a Niepublicznym Punktem Przedszkolnym NIBYLANDIA - z siedzibą w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo

Jesli nie, proszę wyjasnić/ If not, please explain:

Jesli nie, proszę wyjasnić/ If not, please explain: Student Enrollment Form Student Re-Enrollment Form Nazwisko Ucznia/ Student s Last Name Imię/First Name Semestr/ Semester Wiosenny/ Spring Jesienny/ Fall Imiona i Nazwiska Rodziców/ Parents Names Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług przedszkola. w roku 2012/2013

Umowa o świadczeniu usług przedszkola. w roku 2012/2013 Pieczęć Przedszkola Umowa o świadczeniu usług przedszkola w roku 2012/2013 zawarta w dniu.roku we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Przedszkolem nr 59 z siedzibą przy ul. Narcyzowej 6 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

UMOWA KSZTAŁCENIA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

UMOWA KSZTAŁCENIA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ UMOWA KSZTAŁCENIA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ zawarta w dniu. r. w Piasecznie pomiędzy: Sapientia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-060) przy ul. Nawrot 4 lok.7, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla Rodziców. Adres i nr telefonu miejsca wykonywania pracy...

UMOWA dla Rodziców. Adres i nr telefonu miejsca wykonywania pracy... UMOWA dla Rodziców Umowa nr.../2012 zawarta w dniu.. w Poznaniu, pomiędzy NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM STUMILOWY LAS, 60-324 POZNAŃ zwanym dalej usługodawcą, a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka: Imię...

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne. 1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do Żyrafki na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1 Postanowienia wstępne. 1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do Żyrafki na warunkach określonych w niniejszej Umowie. UMOWA nr na rok Zawarta w Szczyrku w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów... Adres zamieszkania:... Telefon kontaktowy... Zwanym dalej Rodzicem lub Opiekunem prawnym a Krainą zabaw i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka:

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka: .... (pieczątka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie) UMOWA NR Zawarta w dniu 1 września 2015 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

UMOWA KSZTAŁCENIA. Szkoła oraz Rodzic, zwani dalej Stronami, zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści:

UMOWA KSZTAŁCENIA. Szkoła oraz Rodzic, zwani dalej Stronami, zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści: UMOWA KSZTAŁCENIA zawarta w dniu. r. w Piasecznie, pomiędzy: Sapientia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Jana Pawła II 26 lok. 1019, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Juniorek w roku szkolnym 20 /20

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Juniorek w roku szkolnym 20 /20 UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Juniorek w roku szkolnym 20 /20 Zawarta w Inowrocławiu, w dniu..... pomiędzy mgr Anną Sławkowską, dyrektorką Przedszkola Juniorek" w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr.../2016

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr.../2016 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr..../2016 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Pisklęta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziupli 14, KRS 0000587639, NIP 5223046148,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA ROK SZKOLNY 2014/2015

UMOWA Nr NA ROK SZKOLNY 2014/2015 e-mail; koralikprzedszkole@gmail.com tel. 505160644, 697699016 UMOWA Nr NA ROK SZKOLNY 2014/2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KORALIK W SOCHACZEWIE

Bardziej szczegółowo