BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c."

Transkrypt

1 BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/ NIP PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Na Grobli 14/16; Wrocław Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu TEREN INWESTYCJI: Obręb Plac Grunwaldzki AM 26 dz. 7; 20;31; 32 AM 17 dz. 159 Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane - specjalność Nr uprawnień budowlanych Podpis Projektował mgr inż. Elżbieta Staworko sieci sanit. 92/88/UW Sprawdził mgr inż. Barbara Skorys sieci. sanit. 78/75/Wwm Wrocław, maj 2011r

2 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 2 BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa Wrocław ul. Słowińców 57 tel./ fax. 71/ Inwestor: Temat: Stadium: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Na Grobli 14/16; Wrocław Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Projekt budowlany SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny Rysunek...2 I. DANE OGÓLNE DANE WYJŚCIOWE INWESTOR UŻYTKOWNIK SIECI CEL OPRACOWANIA...3 II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA STAN ISTNIEJĄCY Mosty Młyńskie Istniejąca sieć wodociągowa Planowana nawierzchnia drogi ul. Wyspa Słodowa warunki gruntowo-wodne MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OCHRONA KONSERWATORSKA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Likwidacja wodociągu Budowa wodociągów Przewody wodociągowe Przyłącza wodociągowe - przepięcie Uzbrojenie wodociągu Ochrona przeciwpożarowa - hydrant Montaż rurociągów Oznakowanie uzbrojenia Oznakowanie wodociągu WYKONAWSTWO ROBÓT UWAGI KOŃCOWE Informacja do planu BIOZ str Odpis uzgodnień str Oświadczenia projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do OIIB str Rysunki: l.p. Nr rys. Rysunek Skala Strona 1. Orientacja 1: S1 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 40

3 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 3 OPIS do projektu przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu I. DANE OGÓLNE 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1 Umowa nr 26/2011/IR/U z dnia r między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a firmą BESKO s.c Opis przedmiotu zamówienia wydany przez MPWiK Zaktualizowany podkład geodezyjny w skali 1: Projekt remontu Mostów Młyńskich wykonany przez BSI Polska Sp. z o.o. na zlecenie ZDiUM Dokumentacja badan geotechnicznych podłoża gruntowego 1.7. Inwentaryzacja w terenie przy współudziale przedstawicieli MPWiK. 2. INWESTOR Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław, ul. Na Grobli 14/16 3. UŻYTKOWNIK SIECI Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław, ul. Na Grobli 14/16 4. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu. Przebudowa sieci wodociągowej będzie skoordynowana z remontem Mostów Młyńskich planowanym przez ZDIUM. Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach dostosowanych do etapów remontu mostów: Etap1 obejmuje most północny i ul. Wyspa Słodowa Etap2 obejmuje most południowy II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. STAN ISTNIEJĄCY 1.1. Mosty Młyńskie Mosty Młyńskie to zespół dwóch mostów (Południowy o długości 27,8 m i Północny o długości 36,6 m) przerzuconych nad odnogami Odry: Odry Północnej i kanału Młyn Maria, oddzielającej Wyspę Piasek od prawego brzegu rzeki. Mosty mają konstrukcję stalową z parabolicznych łuków kratownic systemu Schwedlera, nitowaną z roku W ciągu prowadzącej z Wyspy Piasek na północ w kierunku placu Bema ulicy św. Jadwigi pomiędzy mostem południowym a północnym znajduje się cypel Wyspy Młyńskiej ze zdobionym kamieniarką tarasem widokowym w kierunku Ostrowa Tumskiego i wylot ulicy prowadzącej na Wyspę Słodową. Mosty wspierają się na przyczółkach z granitowych ciosów wmurowanych w brzegi Wyspy Piasek, Wyspy Młyńskiej i prawego brzegu rzeki. Przez mosty poprowadzone są dwa tory tramwajowe

4 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Istniejąca sieć wodociągowa Pod mostem północnym w miejsce zlikwidowanego wodociągu od strony górnej wody w 1946 r. został podwieszony stalowy wodociąg DN200 od strony dolnej wody. Wodociąg ze względu na dużą awaryjność w 2001 r. został przez ekipę MPWiK odcięty (wyłączony z eksploatacji). Pod mostem południowym, od strony górnej wody, podwieszony jest wodociąg DN200. Wodociąg został wybudowany w 1886 roku. Od strony placu Bema w ramach przebudowy tego placu został wybudowany wodociąg żeliwny DN300. Od strony ul. Św. Jadwigi znajduje się wodociąg DN250 wybudowany w 1992 r. Od strony Wyspy Słodowej został w 2006 r. przez firmę EUROMOSTY w ramach przebudowy Mostu Słodowego zaprojektowany wodociąg De225 PEHD. Zakres projektu pokazano na planie sytuacyjnym. W ciągu mostów występują liczne sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna ks300 gazociąg g300; kable teletechniczne i energetyczne; kanalizacja teletechniczna 1.3. Planowana nawierzchnia drogi ul. Wyspa Słodowa Projekt remontu Mostów Młyńskich wykonany na zlecenie ZDIUM obejmuje swoim zakresem nawierzchnię jezdni i chodników w ciągu mostów wraz z fragmentami ulic Św. Jadwigi i pl. Bema oraz odcinek ul. Wyspa Słodowa od mostów do wysokości Nr 7-10 do styku z projektem Przebudowa Mostu Słodowego wykonanym przez EUROMOSTY 1.4. warunki gruntowo-wodne Na obszarze objętym badaniami grunty zalegające do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m, są zbudowane z nasypu gliniasto-gruzowego. Materiał gliniasty stanowią gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej, natomiast procentowy udział materiału gruzowego mieści się w przedziale 10-20%. Woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 3 m ppt w warstwie piasków drobnych. Przy średniej głębokości położenia rurociągu wynoszącej 1,6 m ppt. wykonanie wykopu nie będzie wymagało odwodnienia. Natomiast należy przewidzieć możliwość usunięcia z wykopu wód opadowych. Przy prowadzeniu wykopów w warstwie gruntów nasypowych należy je zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi ze względu na możliwość rozmakania oraz uplastycznienia glin piaszczystych pod wpływem wody. 2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Całość terenu inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru OSTRÓW TUMSKI WYSPY - OGRÓD BOTANICZNY. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/442/99 z 21 października 1999 r. Przebudowa sieci wodociągowej została wpisana w mpzp w 6 pkt. 3 jako zasada jednoczesności przy wykonywaniu remontu mostów oraz w punkcie 3 18 jako przebudowa wyeksploatowanych przewodów wodociągowych. Niniejsze inwestycja spełnia te wymagania. 3. OCHRONA KONSERWATORSKA Most Młyński południowy jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 238/Wm z 15 października 1976 r.

5 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 5 Most Młyński północny jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 329/Wm z 15 października 1976 r. Ulica Wyspa Słodowa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 678/213. Ulica Św. Jadwigi jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 678/213 i 328/Wm. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem służb konserwatorskich. Dla niniejszej inwestycji Miejski Konserwator Zabytków wydał pozwolenie konserwatorskie decyzja nr 300/2011z dnia r. Uzyskano również decyzję pozwolenie nr 416/2011 na prowadzenie badań archeologicznych od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W zakres przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich wchodzi: 1. Likwidacja (demontaż ) wodociągu DN200 na moście północnym od strony dolnej wody; 2. Budowa wodociągu DN200 na moście północnym od strony górnej wody ( w miejscu po wodociągu zdemontowanym w 1946r) do spięcia z wodociągiem DN300 wybudowanym w ramach przebudowy pl. Józefa Bema; 3. Przebudowa wodociągu DN200 w ul. Wyspa Słodowa na odcinku od mostów do NR 7-10; 4. Przebudowa wodociągu DN200 na moście południowym do spięcia z wodociągiem wybudowanym w 1992 r. demontaż i budowa nowego wodociągu w miejsce istniejącego. Prace wymienione w punktach 1-3 wykonane będą w etapie 1 natomiast etap 2 to prace wskazane w punkcie 4. Zaprojektowano podwieszenie wodociągów pod mostem północnym w miejsce po starym zdemontowanym w 1946 r. wodociągu i pod mostem południowym w trasie wodociągu istniejącego. Z uwagi na poszerzenie chodnika ul. Wyspa Słodowa zaprojektowano wodociąg na odcinku od pz3 do pz4 w chodniku a następnie spięcie z istniejącym wodociągiem w jezdni w węźle wz1. Odcinek od wz1 do pz2 będzie przebiegał po trasie istniejącego wodociągu.( w jezdni). Do nowego wodociągu należy przepiąć jedno przyłącze DN40 z budynku nr W miejsce dwóch hydrantów podziemnych przewidziano jeden hydrant nadziemny. Ze względu na zły stan techniczny istniejące studnie na sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami z MPWiK zostaną zlikwidowane Likwidacja wodociągu. Prace związane z likwidacją unieczynnionego wodociągu należy wykonać w powiązaniu z remontem Mostów Młyńskich (równocześnie) zleconym przez ZDIUM. Założono likwidację wodociągu poprzez demontaż na odcinkach: a) wzdłuż mostu północnego od strony dolnej wody; b) wzdłuż ul. Wyspa Słodowa i w międzymościu; c) wzdłuż mostu południowego od strony górnej wody;

6 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 6 Demontaż wodociągu w ciągu mostu północnego będzie wykonany w oparciu o pozwolenie na budowę dla remontu mostów uzyskane przez ZDIUM. Długość demontowanego wodociągu wynosi ok. 38m. Zakres demontażu wodociągu pokazany na rysunku nr 1 wg pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji biura bsi. Dodatkowo wszystkie istniejące, wskazane na planie zagospodarowania terenu (również te pod nawierzchnią) studnie na wodociągu należy zlikwidować poprzez rozbiórkę ścian tak aby umożliwić budowę nowego wodociągu. Prace wykonywać ręcznie i ostrożnie tak aby nie uszkodzić kabli energetycznych i gazociągu przechodzącego przez studnie. Należy zdemontować pięć studni 4.2. Budowa wodociągów W ciągu mostów wodociągi będą podwieszone do konstrukcji wsporczej chodnika na wysokości dotychczasowej tak aby nie zmniejszać światła mostów. Po przejściu przez ściany przyczółków rury zostaną obniżone do głębokości normatywnej. Przez ściany żwirowe na przyczółkach mostów wodociąg będzie przeprowadzony rurą ochronną stalową Ø457x10 o długości L=500mm. W rejonie przyczółków mostów zostaną zamontowane kompensatory, a w najwyższym miejscu od strony gruntu w bezpośrednim w sąsiedztwie przyczółków, dla każdego mostu wbudowany będzie zawór odpowietrzający DN50. Podwieszony pod mostem wodociąg będzie ocieplony sztywną pianką poliuretanową typu PUR o grubości 66,5 mm i zabezpieczony przed promieniami UV stalową blachą nierdzewną (zabezpieczenie typu WKG). W miejscach gdzie montowane będą kształtki (poza rurami z zabezpieczeniem typu WKG) należy wykonać otulinę z wełny mineralnej ok. 66mm i zabezpieczenie ze stali nierdzewnej. Pod ul. Św. Jadwigi zaprojektowano umieszczenie wodociągu w rurze osłonowej stalowej 355,6x8 o długości 10,0m. Całkowita długość przebudowanego wodociągu wynosi 152,57m Przewody wodociągowe Rury żeliwne W ciągu mostów i na odcinku w kierunku placu Bema do węzła wz5 zaprojektowano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed rozłączeniem np. połączenia blokowane np. typu BLS (System z napawanym garbem, segmentami ryglującymi i uszczelnieniem typu TYTON) lub równoważne. W zakresie przejścia pod mostami ocieplonych np. w systemie WKG sztywną pianką poliuretanową typu PUR, wolnej od FCKW o przeciętnej gęstości ok. 80kg/m 3 o grubości 66,5 mm i zabezpieczony przed promieniami UV falcowaną stalową blachą nierdzewną najlepiej stosować rozwiązanie systemowe. Pod mostami należy montować połączenia do stosowania nadziemnego. Rury i kształtki muszą posiadać wykonaną fabrycznie wewnętrzną wykładzinę odpowiednią dla wody pitnej ( np. cementową, epoksydowaną, poliuretanową) oraz izolację zewnętrzną : dla rur warstwa metalicznego cynku o gramaturze min.200g/m 2 z wierzchnia powłoką bitumiczną lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego (ZN-AL.) o gramaturze min.400g/m 2 z wierzchnią powłoką epoksydową lub z żywicy syntetycznej ( na całej długości rury i kielicha), dla kształtek powłoka epoksydowana, bitumiczna lub z żywicy syntetycznej.

7 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 7 Rury PEHD W ul. Wyspa Słodowa i na odcinku od przyczółka Mostu Południowego do węzła wz8 zaprojektowano wodociąg rur PEHD Ø225 x 13,4 PN 10 PE 100 SDR 17. Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe. W uzasadnionych wypadkach przewiduje się możliwość łączenia na elektromufy. Wodociągi układać zgodnie z normą PN-B-10725: Przyłącza wodociągowe - przepięcie Konieczne będzie przepięcie przyłącza do budynku Nr Przyłącze włączone będzie do wodociągu za pomocą armatury nawiercająco zamykającej 225/ Uzbrojenie wodociągu Uzbrojenie wodociągu to: zasuwy, hydranty, kompensatory DN200i zawory odpowietrzające DN50. Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe dla rur z PE z tulejami kołnierzowymi. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z elastomerów, śruby i kołnierze ze stali ocynkowanej. Pod zasuwy i kolano stopowe wykonać bloki podporowe a skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem " krążkami" żelbetowymi. Wbudowywane kształtki żeliwne powinny być zabezpieczone przed zarastaniem np. cementowane Ochrona przeciwpożarowa - hydrant W chwili obecnej na wysokości Nr 7-10 w ul. Wyspa Słodowa znajdują się po obu stronach jezdni dwa hydranty podziemne. W ich miejsce zaprojektowano jeden hydrant DN80 nadziemny, ozdobny, łamany w kolorze czerwonym RAL 3002 zlokalizowany w chodniku. Odległość projektowanego hydrantu od pozostałych wynosi: 1. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Św. Marcina ok. 95m 2. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 2a przy ul. Staromłyńskiej ok. 65m 3. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 10 ul. Wyspa Słodowa ok. 28m. Odległość zasuwy od hydrantu ok. 1,5m ( uzależnić od istniejących kabli energetycznych). Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka Montaż rurociągów Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia, na które została ustanowiona właściwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów. Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Wykonawca winien stosować się do zaleceń podanych w wydanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu "Miejskie sieci, urządzenia i

8 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 8 przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne Wytyczne projektowania i budowy Warunki, standardy, wymagania." Aktualne wydanie Oznakowanie uzbrojenia Punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy należy oznakować w terenie, w sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi. Tablice należy przymocować w położeniu pionowym na wysokości 1.8 do 2.4 m Oznakowanie wodociągu Trasę wodociągu ułożonego w gruncie należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru białoniebieskiego o szerokości min. 20 cm z wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów. 5. WYKONAWSTWO ROBÓT Przebudowa sieci wodociągowej będzie realizowana wspólnie z remontem mostów wykonywanym na zlecenie ZDIUM. Wykonawcy robót są obowiązani do koordynacji wykonywanych prac. W dokumentacji dotyczącej remontu mostów nie wskazano technologii sposobu wykonywania robót. Wykonawca robót w oparciu o niniejszą dokumentację będzie musiał dostosować sposób wykonywania prac do Wykonawcy remontu mostów. 6. UWAGI KOŃCOWE 1. W związku z tym, że technologię prowadzenia robót (czy z barek czy z konstrukcji podwieszonych do mostów) wybiera Wykonawca robót zleconych przez ZDiUM technologię wykonania robót związanych z rozbiórką i budową nowego wodociągu Wykonawca tych robót winien skoordynować z Wykonawcą remontu mostu. 2. Przed odbiorem zgłosić sieci do pomiaru branżowego przez MPWiK i przez ZGKiKM. 3. Wszystkie prace na czynnej sieci wodociągowej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK Sp. z o.o. Wrocław. 4.Roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP i sztuką budowlaną. 5. Wszelkie zmiany w rozwiązaniach wymagają akceptacji nadzoru autorskiego. 6. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach z dnia 27. lipca 2001r Dz.U.100 poz.1085 z późniejszymi zmianami. 7. Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust.5 prawa budowlanego o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 8. Z badań geologicznych wynika, że woda gruntowa występuje poniżej poziomu wykopów dla sieci wodociągowej. Nie przewiduje się więc odwadniania wykopów. Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Staworko

9 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 9 INFORMACJA DO PLANU BIOZ Ze względu na występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie art. 21a prawa budowlanego do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 1.1. Przebudowa sieci wodociągowej pod mostami Młyńskimi i w ul. Wyspa Słodowa. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2.1. Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej 2.2. Kanały ogólnospławne 2.3. Oświetlenie drogowe Sieć wodociągowa podwieszona pod mostami 2.5. Energetyczne linie kablowe 2.6. Sieci telekomunikacyjne 3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 3.1. Wodociągi podwieszone pod konstrukcję mostów 3.2. Sieci gazowe, w rejonie wykopów. 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. Roboty prowadzone pod mostem, na wysokości i na rzeką 4.2. Roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci gazowych i ebergetycznych 5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi. Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 5.1. USTAWĄ z dnia 26 czewca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy" Rozdział VIII Szkolenia" 5.2. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 5.3. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.Nr 118, poz. 1263)

10 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz.U. Nr 7, poz. 30) 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 6.1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem Wykopy pod budowę elementów kanalizacji deszczowej, winne być odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren wokół robót ogrodzony zastawami przed dostępem osób nieupoważnionych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: - 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kv; - 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15kV; 6.4. a) Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. b) Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. d) Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie a) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. b) Poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

11 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Stosować podnośniki z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla montażu latarń oświetleniowych. Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Staworko

12 UZGODNIENIA OPINIE DECYZJE ZATWIERDZENIA

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

31

32

33

34

35

36

37

38

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy studni kablowych TP-SA ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m.

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m. ANEO-PROJEKT s.c. 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H, e-mail :atzadlo@o2.pl, tel. 695 861 040 Temat: (obiekt) EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T inż. ZBIGNIEW SIKORA NIP 911-100-25-15 Adres zakładu: Adres korespondencyjny: 56-400 Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. Wrocławska 42 ul. Klonowa 5a/10 tel. (0-71) 398-15-23 tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, DZIAŁ PRZYJĘĆ PLANOWANYCH, WEJŚCIE GŁÓWNE Z ZESPOŁEM PORADNI i PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE TEMAT OPRACOWANIA: NUMERY DZIAŁEK: Gmina Głuszyca ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel.

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia I N F O R M A C J A dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia Nazwa Obiektu: Adres Obiektu: ODWODNIENIE ULICY POLNEJ W MIEJSCO- WOŚCI RATOWICE 55-003 RATOWICE, GMINA CZERNICA, PO- WIAT WROCŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

AUTORZY OPRACOWANIA:

AUTORZY OPRACOWANIA: OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA OBEJŚCIA DOBCZYC ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 KRAKÓW, ul. Głowackiego 56 NR UMOWY: 163/2004/ZDW z dnia 17.11.2004 r. NR DZIAŁEK: TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przedmiotem opracowania jest informacja bioz inwestycji - rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.. Inwestor: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: GMINA WIELISZEW Ul. Modlińska 1 05-135 WIELISZEW Nazwa inwestycji: Budowa boisk sportowych na Osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Nr dz. ewid. 50/39, 1036/1 Adres

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07 PROJEKT BUDOWLANY budowa przejścia sieci kanalizacji tłocznej pod torami P.K.P. linia nr 12 Skierniewice Łuków km 93,144 w miejscowości Grabianka; gm. Osieck - działka nr 275 INWESTOR: URZĄD GMINY OSIECK

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej Spis treści: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1. Temat, cel, zakres opracowania...3 1.2. Zleceniodawca, Inwestor...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Ogólna charakterystyka inwestycji....3 1.5. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo