BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c."

Transkrypt

1 BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/ NIP PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Na Grobli 14/16; Wrocław Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu TEREN INWESTYCJI: Obręb Plac Grunwaldzki AM 26 dz. 7; 20;31; 32 AM 17 dz. 159 Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane - specjalność Nr uprawnień budowlanych Podpis Projektował mgr inż. Elżbieta Staworko sieci sanit. 92/88/UW Sprawdził mgr inż. Barbara Skorys sieci. sanit. 78/75/Wwm Wrocław, maj 2011r

2 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 2 BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa Wrocław ul. Słowińców 57 tel./ fax. 71/ Inwestor: Temat: Stadium: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Na Grobli 14/16; Wrocław Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Projekt budowlany SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny Rysunek...2 I. DANE OGÓLNE DANE WYJŚCIOWE INWESTOR UŻYTKOWNIK SIECI CEL OPRACOWANIA...3 II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA STAN ISTNIEJĄCY Mosty Młyńskie Istniejąca sieć wodociągowa Planowana nawierzchnia drogi ul. Wyspa Słodowa warunki gruntowo-wodne MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OCHRONA KONSERWATORSKA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Likwidacja wodociągu Budowa wodociągów Przewody wodociągowe Przyłącza wodociągowe - przepięcie Uzbrojenie wodociągu Ochrona przeciwpożarowa - hydrant Montaż rurociągów Oznakowanie uzbrojenia Oznakowanie wodociągu WYKONAWSTWO ROBÓT UWAGI KOŃCOWE Informacja do planu BIOZ str Odpis uzgodnień str Oświadczenia projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do OIIB str Rysunki: l.p. Nr rys. Rysunek Skala Strona 1. Orientacja 1: S1 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 40

3 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 3 OPIS do projektu przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu I. DANE OGÓLNE 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1 Umowa nr 26/2011/IR/U z dnia r między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a firmą BESKO s.c Opis przedmiotu zamówienia wydany przez MPWiK Zaktualizowany podkład geodezyjny w skali 1: Projekt remontu Mostów Młyńskich wykonany przez BSI Polska Sp. z o.o. na zlecenie ZDiUM Dokumentacja badan geotechnicznych podłoża gruntowego 1.7. Inwentaryzacja w terenie przy współudziale przedstawicieli MPWiK. 2. INWESTOR Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław, ul. Na Grobli 14/16 3. UŻYTKOWNIK SIECI Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław, ul. Na Grobli 14/16 4. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu. Przebudowa sieci wodociągowej będzie skoordynowana z remontem Mostów Młyńskich planowanym przez ZDIUM. Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach dostosowanych do etapów remontu mostów: Etap1 obejmuje most północny i ul. Wyspa Słodowa Etap2 obejmuje most południowy II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. STAN ISTNIEJĄCY 1.1. Mosty Młyńskie Mosty Młyńskie to zespół dwóch mostów (Południowy o długości 27,8 m i Północny o długości 36,6 m) przerzuconych nad odnogami Odry: Odry Północnej i kanału Młyn Maria, oddzielającej Wyspę Piasek od prawego brzegu rzeki. Mosty mają konstrukcję stalową z parabolicznych łuków kratownic systemu Schwedlera, nitowaną z roku W ciągu prowadzącej z Wyspy Piasek na północ w kierunku placu Bema ulicy św. Jadwigi pomiędzy mostem południowym a północnym znajduje się cypel Wyspy Młyńskiej ze zdobionym kamieniarką tarasem widokowym w kierunku Ostrowa Tumskiego i wylot ulicy prowadzącej na Wyspę Słodową. Mosty wspierają się na przyczółkach z granitowych ciosów wmurowanych w brzegi Wyspy Piasek, Wyspy Młyńskiej i prawego brzegu rzeki. Przez mosty poprowadzone są dwa tory tramwajowe

4 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Istniejąca sieć wodociągowa Pod mostem północnym w miejsce zlikwidowanego wodociągu od strony górnej wody w 1946 r. został podwieszony stalowy wodociąg DN200 od strony dolnej wody. Wodociąg ze względu na dużą awaryjność w 2001 r. został przez ekipę MPWiK odcięty (wyłączony z eksploatacji). Pod mostem południowym, od strony górnej wody, podwieszony jest wodociąg DN200. Wodociąg został wybudowany w 1886 roku. Od strony placu Bema w ramach przebudowy tego placu został wybudowany wodociąg żeliwny DN300. Od strony ul. Św. Jadwigi znajduje się wodociąg DN250 wybudowany w 1992 r. Od strony Wyspy Słodowej został w 2006 r. przez firmę EUROMOSTY w ramach przebudowy Mostu Słodowego zaprojektowany wodociąg De225 PEHD. Zakres projektu pokazano na planie sytuacyjnym. W ciągu mostów występują liczne sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna ks300 gazociąg g300; kable teletechniczne i energetyczne; kanalizacja teletechniczna 1.3. Planowana nawierzchnia drogi ul. Wyspa Słodowa Projekt remontu Mostów Młyńskich wykonany na zlecenie ZDIUM obejmuje swoim zakresem nawierzchnię jezdni i chodników w ciągu mostów wraz z fragmentami ulic Św. Jadwigi i pl. Bema oraz odcinek ul. Wyspa Słodowa od mostów do wysokości Nr 7-10 do styku z projektem Przebudowa Mostu Słodowego wykonanym przez EUROMOSTY 1.4. warunki gruntowo-wodne Na obszarze objętym badaniami grunty zalegające do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m, są zbudowane z nasypu gliniasto-gruzowego. Materiał gliniasty stanowią gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej, natomiast procentowy udział materiału gruzowego mieści się w przedziale 10-20%. Woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 3 m ppt w warstwie piasków drobnych. Przy średniej głębokości położenia rurociągu wynoszącej 1,6 m ppt. wykonanie wykopu nie będzie wymagało odwodnienia. Natomiast należy przewidzieć możliwość usunięcia z wykopu wód opadowych. Przy prowadzeniu wykopów w warstwie gruntów nasypowych należy je zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi ze względu na możliwość rozmakania oraz uplastycznienia glin piaszczystych pod wpływem wody. 2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Całość terenu inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru OSTRÓW TUMSKI WYSPY - OGRÓD BOTANICZNY. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/442/99 z 21 października 1999 r. Przebudowa sieci wodociągowej została wpisana w mpzp w 6 pkt. 3 jako zasada jednoczesności przy wykonywaniu remontu mostów oraz w punkcie 3 18 jako przebudowa wyeksploatowanych przewodów wodociągowych. Niniejsze inwestycja spełnia te wymagania. 3. OCHRONA KONSERWATORSKA Most Młyński południowy jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 238/Wm z 15 października 1976 r.

5 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 5 Most Młyński północny jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 329/Wm z 15 października 1976 r. Ulica Wyspa Słodowa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 678/213. Ulica Św. Jadwigi jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 678/213 i 328/Wm. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem służb konserwatorskich. Dla niniejszej inwestycji Miejski Konserwator Zabytków wydał pozwolenie konserwatorskie decyzja nr 300/2011z dnia r. Uzyskano również decyzję pozwolenie nr 416/2011 na prowadzenie badań archeologicznych od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W zakres przebudowy sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich wchodzi: 1. Likwidacja (demontaż ) wodociągu DN200 na moście północnym od strony dolnej wody; 2. Budowa wodociągu DN200 na moście północnym od strony górnej wody ( w miejscu po wodociągu zdemontowanym w 1946r) do spięcia z wodociągiem DN300 wybudowanym w ramach przebudowy pl. Józefa Bema; 3. Przebudowa wodociągu DN200 w ul. Wyspa Słodowa na odcinku od mostów do NR 7-10; 4. Przebudowa wodociągu DN200 na moście południowym do spięcia z wodociągiem wybudowanym w 1992 r. demontaż i budowa nowego wodociągu w miejsce istniejącego. Prace wymienione w punktach 1-3 wykonane będą w etapie 1 natomiast etap 2 to prace wskazane w punkcie 4. Zaprojektowano podwieszenie wodociągów pod mostem północnym w miejsce po starym zdemontowanym w 1946 r. wodociągu i pod mostem południowym w trasie wodociągu istniejącego. Z uwagi na poszerzenie chodnika ul. Wyspa Słodowa zaprojektowano wodociąg na odcinku od pz3 do pz4 w chodniku a następnie spięcie z istniejącym wodociągiem w jezdni w węźle wz1. Odcinek od wz1 do pz2 będzie przebiegał po trasie istniejącego wodociągu.( w jezdni). Do nowego wodociągu należy przepiąć jedno przyłącze DN40 z budynku nr W miejsce dwóch hydrantów podziemnych przewidziano jeden hydrant nadziemny. Ze względu na zły stan techniczny istniejące studnie na sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami z MPWiK zostaną zlikwidowane Likwidacja wodociągu. Prace związane z likwidacją unieczynnionego wodociągu należy wykonać w powiązaniu z remontem Mostów Młyńskich (równocześnie) zleconym przez ZDIUM. Założono likwidację wodociągu poprzez demontaż na odcinkach: a) wzdłuż mostu północnego od strony dolnej wody; b) wzdłuż ul. Wyspa Słodowa i w międzymościu; c) wzdłuż mostu południowego od strony górnej wody;

6 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 6 Demontaż wodociągu w ciągu mostu północnego będzie wykonany w oparciu o pozwolenie na budowę dla remontu mostów uzyskane przez ZDIUM. Długość demontowanego wodociągu wynosi ok. 38m. Zakres demontażu wodociągu pokazany na rysunku nr 1 wg pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji biura bsi. Dodatkowo wszystkie istniejące, wskazane na planie zagospodarowania terenu (również te pod nawierzchnią) studnie na wodociągu należy zlikwidować poprzez rozbiórkę ścian tak aby umożliwić budowę nowego wodociągu. Prace wykonywać ręcznie i ostrożnie tak aby nie uszkodzić kabli energetycznych i gazociągu przechodzącego przez studnie. Należy zdemontować pięć studni 4.2. Budowa wodociągów W ciągu mostów wodociągi będą podwieszone do konstrukcji wsporczej chodnika na wysokości dotychczasowej tak aby nie zmniejszać światła mostów. Po przejściu przez ściany przyczółków rury zostaną obniżone do głębokości normatywnej. Przez ściany żwirowe na przyczółkach mostów wodociąg będzie przeprowadzony rurą ochronną stalową Ø457x10 o długości L=500mm. W rejonie przyczółków mostów zostaną zamontowane kompensatory, a w najwyższym miejscu od strony gruntu w bezpośrednim w sąsiedztwie przyczółków, dla każdego mostu wbudowany będzie zawór odpowietrzający DN50. Podwieszony pod mostem wodociąg będzie ocieplony sztywną pianką poliuretanową typu PUR o grubości 66,5 mm i zabezpieczony przed promieniami UV stalową blachą nierdzewną (zabezpieczenie typu WKG). W miejscach gdzie montowane będą kształtki (poza rurami z zabezpieczeniem typu WKG) należy wykonać otulinę z wełny mineralnej ok. 66mm i zabezpieczenie ze stali nierdzewnej. Pod ul. Św. Jadwigi zaprojektowano umieszczenie wodociągu w rurze osłonowej stalowej 355,6x8 o długości 10,0m. Całkowita długość przebudowanego wodociągu wynosi 152,57m Przewody wodociągowe Rury żeliwne W ciągu mostów i na odcinku w kierunku placu Bema do węzła wz5 zaprojektowano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed rozłączeniem np. połączenia blokowane np. typu BLS (System z napawanym garbem, segmentami ryglującymi i uszczelnieniem typu TYTON) lub równoważne. W zakresie przejścia pod mostami ocieplonych np. w systemie WKG sztywną pianką poliuretanową typu PUR, wolnej od FCKW o przeciętnej gęstości ok. 80kg/m 3 o grubości 66,5 mm i zabezpieczony przed promieniami UV falcowaną stalową blachą nierdzewną najlepiej stosować rozwiązanie systemowe. Pod mostami należy montować połączenia do stosowania nadziemnego. Rury i kształtki muszą posiadać wykonaną fabrycznie wewnętrzną wykładzinę odpowiednią dla wody pitnej ( np. cementową, epoksydowaną, poliuretanową) oraz izolację zewnętrzną : dla rur warstwa metalicznego cynku o gramaturze min.200g/m 2 z wierzchnia powłoką bitumiczną lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego (ZN-AL.) o gramaturze min.400g/m 2 z wierzchnią powłoką epoksydową lub z żywicy syntetycznej ( na całej długości rury i kielicha), dla kształtek powłoka epoksydowana, bitumiczna lub z żywicy syntetycznej.

7 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 7 Rury PEHD W ul. Wyspa Słodowa i na odcinku od przyczółka Mostu Południowego do węzła wz8 zaprojektowano wodociąg rur PEHD Ø225 x 13,4 PN 10 PE 100 SDR 17. Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe. W uzasadnionych wypadkach przewiduje się możliwość łączenia na elektromufy. Wodociągi układać zgodnie z normą PN-B-10725: Przyłącza wodociągowe - przepięcie Konieczne będzie przepięcie przyłącza do budynku Nr Przyłącze włączone będzie do wodociągu za pomocą armatury nawiercająco zamykającej 225/ Uzbrojenie wodociągu Uzbrojenie wodociągu to: zasuwy, hydranty, kompensatory DN200i zawory odpowietrzające DN50. Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe dla rur z PE z tulejami kołnierzowymi. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z elastomerów, śruby i kołnierze ze stali ocynkowanej. Pod zasuwy i kolano stopowe wykonać bloki podporowe a skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem " krążkami" żelbetowymi. Wbudowywane kształtki żeliwne powinny być zabezpieczone przed zarastaniem np. cementowane Ochrona przeciwpożarowa - hydrant W chwili obecnej na wysokości Nr 7-10 w ul. Wyspa Słodowa znajdują się po obu stronach jezdni dwa hydranty podziemne. W ich miejsce zaprojektowano jeden hydrant DN80 nadziemny, ozdobny, łamany w kolorze czerwonym RAL 3002 zlokalizowany w chodniku. Odległość projektowanego hydrantu od pozostałych wynosi: 1. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Św. Marcina ok. 95m 2. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 2a przy ul. Staromłyńskiej ok. 65m 3. od istniejącego hydrantu w rejonie budynku nr 10 ul. Wyspa Słodowa ok. 28m. Odległość zasuwy od hydrantu ok. 1,5m ( uzależnić od istniejących kabli energetycznych). Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka Montaż rurociągów Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia, na które została ustanowiona właściwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów. Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Wykonawca winien stosować się do zaleceń podanych w wydanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu "Miejskie sieci, urządzenia i

8 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 8 przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne Wytyczne projektowania i budowy Warunki, standardy, wymagania." Aktualne wydanie Oznakowanie uzbrojenia Punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy należy oznakować w terenie, w sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi. Tablice należy przymocować w położeniu pionowym na wysokości 1.8 do 2.4 m Oznakowanie wodociągu Trasę wodociągu ułożonego w gruncie należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru białoniebieskiego o szerokości min. 20 cm z wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów. 5. WYKONAWSTWO ROBÓT Przebudowa sieci wodociągowej będzie realizowana wspólnie z remontem mostów wykonywanym na zlecenie ZDIUM. Wykonawcy robót są obowiązani do koordynacji wykonywanych prac. W dokumentacji dotyczącej remontu mostów nie wskazano technologii sposobu wykonywania robót. Wykonawca robót w oparciu o niniejszą dokumentację będzie musiał dostosować sposób wykonywania prac do Wykonawcy remontu mostów. 6. UWAGI KOŃCOWE 1. W związku z tym, że technologię prowadzenia robót (czy z barek czy z konstrukcji podwieszonych do mostów) wybiera Wykonawca robót zleconych przez ZDiUM technologię wykonania robót związanych z rozbiórką i budową nowego wodociągu Wykonawca tych robót winien skoordynować z Wykonawcą remontu mostu. 2. Przed odbiorem zgłosić sieci do pomiaru branżowego przez MPWiK i przez ZGKiKM. 3. Wszystkie prace na czynnej sieci wodociągowej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK Sp. z o.o. Wrocław. 4.Roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP i sztuką budowlaną. 5. Wszelkie zmiany w rozwiązaniach wymagają akceptacji nadzoru autorskiego. 6. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach z dnia 27. lipca 2001r Dz.U.100 poz.1085 z późniejszymi zmianami. 7. Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust.5 prawa budowlanego o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 8. Z badań geologicznych wynika, że woda gruntowa występuje poniżej poziomu wykopów dla sieci wodociągowej. Nie przewiduje się więc odwadniania wykopów. Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Staworko

9 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu 9 INFORMACJA DO PLANU BIOZ Ze względu na występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie art. 21a prawa budowlanego do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 1.1. Przebudowa sieci wodociągowej pod mostami Młyńskimi i w ul. Wyspa Słodowa. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2.1. Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej 2.2. Kanały ogólnospławne 2.3. Oświetlenie drogowe Sieć wodociągowa podwieszona pod mostami 2.5. Energetyczne linie kablowe 2.6. Sieci telekomunikacyjne 3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 3.1. Wodociągi podwieszone pod konstrukcję mostów 3.2. Sieci gazowe, w rejonie wykopów. 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. Roboty prowadzone pod mostem, na wysokości i na rzeką 4.2. Roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci gazowych i ebergetycznych 5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi. Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 5.1. USTAWĄ z dnia 26 czewca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy" Rozdział VIII Szkolenia" 5.2. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 5.3. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.Nr 118, poz. 1263)

10 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz.U. Nr 7, poz. 30) 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 6.1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem Wykopy pod budowę elementów kanalizacji deszczowej, winne być odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren wokół robót ogrodzony zastawami przed dostępem osób nieupoważnionych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: - 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kv; - 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15kV; 6.4. a) Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. b) Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. d) Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie a) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. b) Poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

11 PB-Przebudowa sieci wodociągowej na Mostach Młyńskich we Wrocławiu Stosować podnośniki z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla montażu latarń oświetleniowych. Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Staworko

12 UZGODNIENIA OPINIE DECYZJE ZATWIERDZENIA

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

31

32

33

34

35

36

37

38

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo