Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"

Transkrypt

1 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infraktrustura i Środowisko

2 MPWiK w Skarżysku-Kamiennej Mi e j s k i e P r z e d s i ę b i o r s t w o Wo d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej zostało utworzone w 1992 r. poprzez wydzielenie majątku byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach... Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zaopatrujemy w wodę ok. 75 tys. mieszkańców gmin: Skarżysko-Kamienna, Bliżyn (wsie: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze), Wąchock ( wieś Parszów), a od 1 stycznia 2008 roku także gminę Skarżysko Kościelne. Nasza woda pochodzi z pięciu ujęć głębinowych ( Bzin, Bór, Bugaj ujęcie awaryjne Milica oraz ujęcie wody w Skarżysku Kościelnym), a jej jakość pozwala na jej bezpośrednie podawanie do odbiorców. Wyjątkiem są ujęcia Bzin oraz w Skarżysku Kościelnym, z których woda podawana jest na Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. Odprowadzamy i utylizujemy ścieki komunalne od ok. 40 tys. mieszkańców Aktualna informacja generowana przez system umożliwia optymalizację zarządania infrastrukturą sieciową. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Potwierdzeniem niezwykle dynamicznego rozwoju firmy było wyróżnienie Pulsu Biznes, który w 2007roku w ramach X edycji rankingu Gazele Biznesu uhonorował nas włączeniem do grona najbardziej rozwijających się firm w polskiej gospodarce. Będąc firmą na miarę XXI wieku, bardzo dużą wagę przykładamy do inwestowania w nowoczesne systemy informatyczne. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w pełni automatycznego systemu do ciągłego monitorowania i gromadzenia danych o pracy poszczególnych obiektów, co usprawniło wiele aspektów funkcjonowania naszej firmy. Dyrektor Zarządu Pełnomocnik ds.realizacji Projektu MAO inż. Jan Stojek

3 MPWiK w Projekcie unijnym Brak systemu kanalizacji sanitarnej dla 6 dzielnic o zabudowie jednorodzinnej w naszym mieście i całej gminie Skarżysko Kościelne zmobilizował nas wspólnie z gminą Skarżysko-Kamienna i gminą Skarżysko Kościelne do przygotowania inwestycji pn. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym, przewidzianej do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 29 marca 2010r w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. ul.ponurego w Skarżysku-Kamiennej W ramach inwestycji planuje się wybudowanie ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, 39 przepompowni, modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,00 PLN netto, a zakładana dotacja z Funduszu Spójności to ,70 PLN. 2 Hala Filtrów - Stacja Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej

4 Główne cele Projektu Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna oraz Gminy Skarżysko Kościelne. Działania podejmowane w Projekcie pozwolą na kompleksową ochronę ujęć wód podziemnych, z których zaopatrywane są gminy wchodzące w skład aglomeracji. Dodatkowo, poprzez realizację zorganizowanych systemów odprowadzania ścieków, czyli budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, możliwa będzie ochrona wód powierzchniowych oraz zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji. Oczyszczalnia Ścieków w Skarżysku-Kamiennej Do szczegółowych celów Projektu zaliczyć należy: Zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej Spełnienie wymogów unijnych i prawa polskiego w zakresie obowiązku skanalizowania do końca 2015 roku wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. RLM Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków oraz dostosowanie do przepisów polskich i unijnych dotyczących oczyszczonych ścieków poprzez modernizację oczyszczalni ścieków. Poprawa jakości dostaw wody pitnej poprzez rozbudowę i modernizację SUW. Zmniejszenie zanieczyszczeń 3

5 Największe problemy obszaru objętego projektem Brak zorganizowanych systemów odprowadzania ścieków w gminie Skarżysko Kościelne Zbyt duża ilość wód przypadkowych przedostających się do systemu kanalizacji sanitarnej. Brak inwentaryzacji szamb indywidualnych 4

6 Zróżnicowany stopień skanalizowania dzielnic Skarżyska-Kamiennej Dodatkowo problemem j e s t z ł y s t a n techniczny obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz brak możliwości spełnienia norm w zakresie jakości ścieków oczyszczonych. W s e k t o r z e w o d n y m p r o b l e m a t y c z n y j e s t ograniczony dostęp części m i e s z k a ń c ó w m i a s t a i gminy do systemu zbiorczej s i e c i w o d o c i ą g o w e j, zły stan fragmentów sieci wodociągowej, czy wreszcie zły stan techniczny urządzeń w S t a c j i U z d a t n i a n i a Wody, które wymagają natychmiastowej wymiany. Niespełnienie norm unijnych i polskich 5

7 6 Obszar objęty Projektem

8 7

9 Zakres rzeczowy Projektu W ramach Projektu planuje się budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne, modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej. Zakres rzeczowy Projektu będzie dotyczył dwóch sektorów: ścieków oraz wody. Sektor wody: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej. Inwestycja przewiduje budowę zbiorników wody czystej, zbiorników wody surowej, budowę budynku pompowni sieciowej, oraz modernizację istniejącego budynku SUW (hali filtrów) Sektor ścieków: Budowa ok. 59 km kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej w os.: Rejów, Bzinek, Pogorzałe, Książęce, Łyżwy, Zachodnie. Budowa kolektora sanitarnego C Budowa ok. 40 km kanalizacji sanitarnej w G m i n i e S k a r ż y s k o K o ś c i e l n e w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świerczek, Grzybowa Góra, Majków. Kanalizacja sanitarna będzie wybudowana w systemie grawitacyjno-tłocznym. Zalew Rejów w Skarżysku Kamiennej Budowa 39 przepompowni. Przebudowa (doszczelnienie) ok. 2,8 km kolektora sanitarnego A w Skarżysku- Kamiennej. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku Kamiennej. Inwestycja ta przewiduje budowę nowego ciągu technologicznego o przepustowości 5000 m³/d, oraz modernizację istniejących urządzeń i instalacji (piaskownik, kraty, stacja dmuchaw, osadniki, biofiltr). Reaktor biologiczny na terenie oczyszczalni ścieków 8

10 Kontrakty i zadania oraz terminy ich realizacji Kontrakt 01 Zadanie 1 Kontrakt 02 Zadanie 2 Zadanie 3 Kontrakt 03 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Kontrakt 04 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 6 Kontrakt 05 Zadanie 12 Zadanie 13 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Książęce w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Rejów w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w osiedlu Zachodnie (ul. Multanka, ul.sportowa, ul. Młodzawy, ul. Legionów, ul. Krakowska) w Skarżysku-Kamiennej Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego A zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej Budowa kolektora ściekowego C na odcinku od ulicy Żeromskiego do istniejącego przejścia kanalizacyjnego pod torami kolejowymi w rejonie ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I -Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne I Świerczek Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne II Grzybowa Góra Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji dla osiedla Łyżwy, Usłów, Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym w miejscości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków i Michałów etap II - gm. Skarżysko Kościelne Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie - gm. Skarżysko Kościelne. 9

11 Kontrakt 06 Zadanie 14 Kontrakt 07 Kontrakt 08 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Terminy wykonania kontraktów Kontrakt 01 Kontrakt 02 Kontrakt 03 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Kontrakt 04 Kontrakt 05 Kontrakt 06 Kontrakt 07 Kontrakt Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej

12 Korzyści płynące z Projektu Realizacja Projek tu pozwoli na rozwiązanie większości problemów dotyczących gospodarki wodnościekowej w regionie. Efektem prowadzonych działań będzie zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków, poprawa jakości dostaw wody pitnej, a także zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji skarżyskiej. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 10,4 tys. osób. Docelowo z infrastruktury będzie mogło korzystać ok. 55 tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i Skarżyska Kościelnego. Oczyszczalnia Ścieków będzie natomiast obsługiwać ok RLM. Oczyszczalnia ścieków w Skarżysku-Kamiennej 11

13 Koszty oraz źródła finansowania Koszty planowane PLN Zakończenie Projektu planowane jest na rok % 5 mln. zł środki własne. 36% 53 mln. zł kredyt komercyjny z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW. 60% 87 mln. zł kwota wsparcia ze środków UE 12

14 Dane teleadresowe, JRP JRP Uchwałą Nr 16/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w dniu r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt. Skład zespołu: Ewa Wierzbowicz - Kierownik JRP tel , kom , - Agnieszka Wrona - Kierownik Techniczno-Prawny, z-ca Kierownika JRP, tel , kom , - Elżbieta Rychlik - Główna Księgowa Projektu, tel , - Ewa Borowiec Inspektor ds. Technicznych, , - Jarosław Marczak Inspektor ds. Księgowości i Raportowania Finansowego, tel , - Henryka Żebrowska Inspektor ds. Sekretariatu i Promocji, tel , - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2014 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P. Z O. O. W M Y S Ł O W I C A C H S T Y C Z E Ń 2 0 1 5 MPWiK SP. ZO.O. - HISTORIA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno ściekowej w latach 2001-2010. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo