Słowa polityczne HALINA DOŁE GA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa polityczne HALINA DOŁE GA"

Transkrypt

1 HALINA DOŁE GA Słowa polityczne w świadomości dziecięcej 1. Przedmiotem mojego artykułu jest analiza sposobu rozumienia i definiowania przez uczniów wybranych słów politycznych, a więc elementów leksykalnych języka, które ze względu na przynajmniej jedno znaczenie związane są z szeroko rozumianą polityką. W mojej pracy analizuję słownictwo polityczne z perspektywy pragma- i socjolingwistycznej. Przez słownictwo polityczne rozumiem tę część całego zasobu leksykalnego, która swym znaczeniem obejmuje szeroko rozumianą politykę 1 (zarówno jej warstwę ideologiczną, jak gospodarczą, strukturę władzy itp.). Wyrazy te, choć są w pewnym sensie funkcjonalnie nacechowane, nie tworzą podsystemu słownictwa fachowego, nie należą do terminologii. Analiza pragmalingwistyczna polegała będzie głównie na wykazaniu związków, jakie zachodzą między informatorami (użytkownikami języka) a znakami (językiem, sposobem jego użycia) w konkretnym akcie mowy. W moich badaniach przyjęłam za pojedynczy akt mowy każdą definicję podaną przez ucznia. Przedmiotem refleksji socjolingwistycznej uczyniłam wpływ istotnych wydarzeń społecznych, rolę środków masowego przekazu, świadomość polityczną respondentów, czyli cały społeczno-polityczny, pozajęzykowy kontekst wyjaśnionych haseł. 2. Spośród bardzo licznej grupy wyrazów związanych z polityką wybrałam 5 rzeczowników, które w ostatnim czasie pojawiają się często w wiadomościach telewizyjnych, radiowych i prasowych. Poprosiłam uczniów klas IV, V i VI w roku szkolnym 1991/1992 o wyjaśnienie następujących haseł: kapitalista, komunista, premier, prezydent i wybory. Uczniowie, którzy wypełnili blisko 4 ankiet, to dzieci urodzone w l , a więc w okresie burzliwych przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. Ich życie niewątpliwie (choć 1 Polityka to działalność władzy państwowej, rządu w dziedzinach społecznej, gospodarczej, kulturalnej, wojskowej i innych, dotycząca spraw wewnętrznych państwa lub stosunków z innymi krajami, jak również wzajemnych stosunków klas, grup społecznych (np. rozdział władzy wewnątrz państwa); działalność klasy, grupy społecznej, partii uwarunkowana określonymi celami i interesami, mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej; cele i zadania takiej działalności, metody realizacji tych zadań (SzSJP, t. 2, s. 785).

2 116 HALINA DOŁE GA w różnym stopniu) związane było z owymi wydarzeniami, które w każdej polskiej rodzinie pozostawiły swoiste piętno. A jak wiadomo z wielu doświadczeń i badań, dzieci są doskonałymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje 2. Oprócz zdefiniowania 5 haseł uczniowie odpowiadali również na pytania dotyczące programów telewizyjnych, które oglądają. Najczęściej wymieniali takie programy dla dzieci i młodzieży, jak: Cojak, Deskorolka, Domowe przedszkole, Klub Yuppies?, Kwant, Luz, Teleranek, Ziarno. Wielokrotnie wymieniano także tytuły filmów, seriali telewizyjnych czy nazwy gatunków filmowych, np. He-Man, Kacze opowieści, rysunkowe, Alf, Bill Cosby Show, Cudowne lata, Dynastia, Miasteczko Twin Peaks itp. Jak widać, są wśród tych tytułów również przeznaczone dla dorosłych. Uczniowie oglądają także inne programy dla starszych widzów. Należą do nich audycje informacyjne ( Teleexpress, Panorama ) czy publicystyczne ( 1 pytań do... itp.). Różnorodność i duża liczba tytułów, które uczniowie znają, które chętnie oglądają, mają niewątpliwie wpływ na stopień i sposób rozumienia przedstawionych im haseł. Wielu uczniów (ok. 3%) odpowiedziało twierdząco na pytanie Czy oglądasz»wiadomości wieczorne«? Wśród najczęściej oglądanych programów wymieniano także audycje informacyjne. Są one jednym z podstawowych źródeł, z których wyrazy o znaczeniu politycznym docierają do widzów. Często bywa jednak tak, że uczniowie znają wyraz tylko ze słyszenia, potrafią umiejscowić go poprawnie w kontekście, ale mają trudności z podaniem definicji. Wydaje się to jeszcze jednym efektem tego, że dzieci są współcześnie nastawione na odbiór obrazów oraz na ich opowiadanie. Istotnymi parametrami różnicującymi definicje podane przez uczniów okazały się wiek i klasa. Miały one duży, ale nie ostateczny wpływ na definicje. Zupełnie bez znaczenia natomiast było to, czy ankietę wypełniał chłopiec, czy dziewczynka. Nieistotnym parametrem okazało się miejsce zamieszkania. Ankiety wypełniało mniej więcej tyle samo dzieci z Koszalina, Poznania i Pobiedzisk (tutaj szkoła jest zbiorcza, bardzo liczna grupa uczniów dojeżdża z okolicznych wsi). Miejsce zamieszkania respondentów nie ma wpływu ani na ogólną liczbę podanych definicji, ani na sposób wyjaśniania. 3. Podstawą opisu i analizy zebranych odpowiedzi stał się stopień zbliżenia definicji uczniowskiej, sposobu definiowania w niej zawartego do hasła słownikowego. Istotne były więc dwie sprawy: rozumienie wyrazu oraz sposób wyjaśniania, językowy kształt definicji. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na treść uczniowskich definicji, na to, czy w ogóle uczniowie rozumieją przedstawione hasła, w drugiej zaś kolejności na to, w jaki sposób próbują wyjaśniać te wyrazy. Wszystkie odpowiedzi podzieliłam według stopnia zbliżenia do definicji słownikowej. Wyodrębniłam 4 grupy uczniowskich definicji 3. 2 Por. H. Z g ó ł k o w a, Czym skorupka za młodu nasiąknie, Poznań 1986; taż, Świat w dziecięcych słowach, Poznań Por. H. Z g ó ł k o w a, H. D o ł ę g a, Pragmalingwistyczna warstwa słownictwa politycz-

3 Słowa polityczne w świadomości dziecięcej 117 A. Typ pierwszy to definicje stosunkowo bliskie konwencji hasłowej praktykowanej w profesjonalnych słownikach, choć oczywiście nie są one identyczne. Uczniowskie odpowiedzi odzwierciedlają często nieporadność językową autorów oraz niesprecyzowaną i nieuporządkowaną wiedzę o rzeczywistości. B. Druga grupa to definicje konkretyzacyjno-prezentystyczne. Hasło kojarzone bywa przez uczniów z bardzo konkretnym zjawiskiem, najczęściej pochodzącym z polskiej czy nawet regionalnej polityki. Zdarzają się w tym typie także takie definicje, które przypominają rozwiązanie haseł krzyżówkowych. C. Kolejna kategoria podobna jest do poprzedniej. Różnica polega na tym, że uczniowie nie podają hasła innego, ale uzupełniają wyraz wyjaśniony. Dołączają do niego określenia konotowane (głównie składniowo). Wobec tego w miejsce definicji pojawiają się struktury składniowe z użyciem hasła. Zamiast wyjaśniać uczniowie stosują wyraz w zdaniu. D. Grupa ostatnia to wszystkie odpowiedzi błędne. Próba zdefiniowania wskazuje jednak na wcześniejsze zetknięcie się dziecka z hasłem, na tyle jednak powierzchowne, że nie pozwala na utworzenie choćby dalekiej, ale w miarę trafnej definicji. Zaczniemy jednak od analizy ilościowej. Poniższa tabela ilustruje ogólną liczbę podanych odpowiedzi. Cyfry w nawiasach oznaczają relację pomiędzy ogólną liczbą uzyskanych odpowiedzi (równą liczbie osób w danej grupie) a liczbą odpowiedzi dotyczących konkretnego hasła. Tabela ta obrazuje stopień znajomości poszczególnych wyrazów. Wyniki dotyczą wszystkich odpowiedzi, zarówno tych prawidłowych, jak i zupełnie niezgodnych z definicją słownikową. Tabela 1. Liczba udzielonych odpowiedzi Hasło I II III IV kapitalista komunista premier prezydent wybory (34,6%) (54,4%) (54,4%) (94%) (82,2%) (29,3%) (46,1%) (55,2%) (88,7%) (76,2%) (46,4%) (69,2%) (78,9%) (1%) (86,8%) (29,9%) (5,3%) (66,1%) (94,4%) (85%) I łączna liczba udzielonych odpowiedzi, II liczba odpowiedzi udzielonych przez klasy IV, III liczba odpowiedzi udzielonych przez klasy V, IV liczba odpowiedzi udzielonych przez klasy VI. Z tabeli wynika, iż najczęściej definiowanym hasłem był prezydent, najrzadziej zaś kapitalista. Kolejna tabela ilustruje liczbę odpowiedzi w poszczególnych grupach definicji. Cztery części tabeli odpowiadają czterem wyodrębnionym rodzajom definicji nego, [w:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Gajda, Opole 1993.

4 118 HALINA DOŁE GA (por. s. 117). Grupa A to definicje podobne do słownikowych, grupa D to odpowiedzi w ogóle nie związane z hasłem. Łatwo zauważyć, które klasy najdokładniej i najczęściej definiowały poszczególne hasła. Tabela 2. Liczba odpowiedzi w poszczególnych grupach Hasło A B C D IV V VI IV V VI IV V VI IV V VI kapitalista komunista premier prezydent wybory Powyższa tabela pokazuje, które hasła były definiowane w sposób najbliższy metodzie słownikowej, a które uczniowie wyjaśniali błędnie. Poniższa analiza poszczególnych haseł pokazuje zarówno sposób grupowania odpowiedzi, relacje, jakie zachodzą między nimi a definicją słownikową, oraz daje rejestr konkretnych, reprezentatywnych dla uczniów definicji. Odpowiedzi moich respondentów zostały porównane z definicjami zamieszczonymi w Słowniku języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego (DSJP) oraz w Słowniku języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka (SzSJP). Definicje słownikowe uznałam za obowiązujące, dlatego stały się punktem odniesienia. Analiza haseł ilustruje również wyszczególnione wcześniej cztery grupy definicji uczniowskich. Ogląd poszczególnych haseł pozwala na pewne uogólnienia, a także na wnioski natury pozajęzykowej, o których mowa będzie w podsumowaniu. Rozpoczniemy od wyrazu KAPITALISTA a) DSJP (t. 3, s. 533): 1. człowiek należący do klasy panującej w ustroju kapitalistycznym, posiadający kapitał i osiągający wartość dodatkową przez eksploatację pracy najemnej; 2. pot. przestarz. bogaty człowiek żyjący z kapitału, bogacz. b) uczniowie: A. człowiek, który zajmuje się kapitalizmem (IV), ten, który utworzył lub ma jakiś kapitał (IV), ktoś, kto opiera się na prywatnej własności i wyzyskuje najemnych (V), prywaciarz uznający własność prywatną (V), człowiek popierający ustrój kapitalistyczny fabryki i inne organizacje znajdują się głównie w rękach prywatnych ludzi (VI), człowiek, który lokuje swój kapitał w jakąś rzecz (VI); B. ktoś w coś inwestuje (IV), ten, kto kieruje naszym kapitałem (IV); C. człowiek, który pożycza z banku jakąś sumę, a potem ją oddaje od setki (sic!) (V);

5 Słowa polityczne w świadomości dziecięcej 119 D. taki, który rządzi na statku (IV), człowiek, który się wszystkiego wypiera (IV), człowiek należący do instytucji, która skapitulowała (V), w wojsku kapitalistą nazywamy kogoś, kto ucieknie lub będzie próbował uciekać z wojska (V), człowiek, który nie chce władzy wszystkich ludzi, ogólnie ma rację, gdyż podczas napaści, zanim by ustalono, co robić, kraj byłby zrujnowany (VI), człowiek, który za wszystko płaci, np. za naukę dziecka w szkole (VI). Udzielono 133 odpowiedzi (34,6%). Hasło o jednej z najniższych frekwencji. Znane uczniom wyraźnie tylko ze słyszenia, nie znalazło się w ich słowniku, nawet biernym. Najczęściej kojarzone jest niepoprawnie, ale 53 definicje zbliżone są do słownikowej. Zapewne na znajomość znaczenia tego wyrazu ma wpływ to, że dopiero od niedawna używa się go często w środkach masowego przekazu bez otoczki propagandowej, stosując jedno, prawidłowe znaczenie. KOMUNISTA a) DSJP (t. 3, s. 893): 1. zwolennik komunizmu; członek partii komunistycznej. b) uczniowie: A. człowiek, który należy do partii komunistycznej; i wszyscy ludzie, którzy należą do takiej partii, mają takie same poglądy (IV), człowiek, który należał do komuny (IV), zwolennik komunizmu (V), człowiek twierdzący, że wszystko należy do państwa (V), człowiek z PZPR, który niegdyś sprawował nadzór nad Polską i prowadził ją do upadku, egoista, dyktator, czerwony (VI), człowiek, który należy do związku komunistycznego, przeciwny Solidarności (VI); B. komuniści niegdyś rządzili krajem (IV), człowiek nie wierzący w Boga (IV), przeciwnik kapitalistów, np. Jaruzelski, Cimoszewicz ; komunista chce mącić w państwie, sam chce być bogaty,... a państwo to może być biedne... (VI); C. jest w sejmie (IV), nie wierzy w Boga (IV), zwolennik współzawodnictwa ilości, nie jakości, dominacja robotników, wszystko ma być wspólne, korzystanie ze skarbu państwa na swoją korzyść (VI), człowiek, za którego było źle, nie można było nic robić, mówić o nich niczego, źli ludzie, powinno ich nie być, są przeciwko Solidarności, nie wierzą w Boga (VI); D. protestant (IV), człowiek, który nam coś powtarza (IV), człowiek, który zajmuje się komunią demokratyczną (V), człowiek pchający się do rządu (V), przeciwnik kapitalisty (VI), stary oszust (VI). Udzielono 29 odpowiedzi (54,4%). Ze wszystkich uzyskanych definicji aż 13 są błędne, ale 88 należy do grupy najbardziej zbliżonych do wyjaśnienia słownikowego. Odpowiedzi uczniów częściej niż w wypadku innych haseł są nieobiektywne, wartościujące. Często odzwierciedlają atmosferę domu, stosunek rodziców do minionej epoki. Definicje tego hasła potwierdzają tezę o tym, że największy wpływ na poglądy dziecka mają rodzice, sposób wychowania itp.

6 12 HALINA DOŁE GA PREMIER a) DSJP (t. 6, s. 1459): 1. prezes, przewodniczący rady ministrów. b) uczniowie: A. przewodniczący rządu, u nas J. K. Bielecki (IV), człowiek, który rządzi ministrami (IV), ktoś na czele rządu (V), szef rządu (V), prezes rady ministrów (VI), przewodniczący rządu (VI); B. Jan Krzysztof Bielecki (IV), Jan Olszewski (IV), osoba wybierana przez prezydenta, by pomagał mu rządzić, karać i wynagradzać; obecnym premierem jest J. K. Bielecki (V), pan, który ma władzę w państwie (V), Kuroń (VI); C. jak głosują na premiera (IV), rządzi krajem (IV), zajmuje się krajem, ma miejsce w rządzie (V), sprawia to, co do niego należy, tzn. rozmowy z robotnikami i innymi ludźmi (VI), wybiera rząd (VI); D. pupilek prezydenta (IV), ktoś, kto był posłem (IV), członek partii (V), ten, kto dowodzi i jeździ w sprawach państwa za granicę (V), zastępca prezydenta, jego przedstawiciel (VI), głowa sejmu (VI). Udzielono 253 odpowiedzi (64,5%). Najwięcej, bo aż 139 wyjaśnień, jest niepoprawnych. Najczęściej uczniowie twierdzą, że premier to zastępca lub pomocnik prezydenta. Tylko 5 definicji można uznać za bliskie słownikowej. Wyraz ten często kojarzy się uczniom z konkretną osobą obecnie sprawującą tę funkcję (J. K. Bielecki, J. Olszewski). PREZYDENT a) DSJP (t. 6, s. 147): 1. w państwach republikańskich: zwierzchnik, głowa państwa; szef władzy wykonawczej; 2. burmistrz większego miasta (dziś: przewodniczący MRN); 3. przestarz. przewodniczący jakiejś instytucji, organizacji, zgromadzenia itp., prezes; b) uczniowie: A. ktoś, kto rządzi jednym krajem (IV), władca państwa (IV), człowiek, który stoi na czele kraju (V), jakby szef jakiegoś państwa (Polski Wałęsa) (V), przywódca polityczny państwa lub miasta (VI), głowa państwa wybrana przez ludność i nieraz przez parlament (VI); B. obecnie L. Wałęsa (IV), L. Wałęsa, M. Gorbaczow, G. Bush, J. Baker (IV), Lech Wałęsa przywódca narodu (V), główny przedstawiciel państwa (V), człowiek Lech Wałęsa (VI); C. albo miasta, albo całej Polski, albo całego świata (IV), dba o Polskę (IV), rządzi i jest politykiem (V), decyduje, co ma się stać z krajem (V), obciążony jest dbaniem o swój kraj i rządzący nim; ma prawo veta (VI), rządzi swoim krajem lub podaje ceny różnych zakupów; nie doprowadza on do wariacji na miastach (sic) (VI);

7 Słowa polityczne w świadomości dziecięcej 121 D. taki człowiek, który wyjeżdża za granicę i załatwia różne sprawy (IV), ten, który liczy na prezydenta (IV), człowiek najważniejszy w rządzie (V), człowiek, który zarządza sejmem (V), człowiek umysłowo chory (VI), w dzisiejszych czasach jest to dupek [sic!] na wysokim stołku (VI). Udzielono 361 odpowiedzi (94%). Najlepiej znane dzieciom hasło. Klasa V w 1% udzieliła odpowiedzi. 159 definicji jest prawidłowych, 119 uzupełniających (dzieci dopisywały np. rządzi Polską, ma władzę w kraju itp.). Niewątpliwie na popularność hasła miały wpływ pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 199 r. Najczęstszą konkretną odpowiedzią było nazwisko Lecha Wałęsy. WYBORY a) pod hasłem wybór (DSJP, t. 9, s. 144): 1. wybranie, wybieranie spomiędzy kilku lub wielu; [...] 3. wybieranie kogoś na stanowisko, w l. mn.: akcja polityczna mająca na celu powołanie odpowiednich kandydatów do określonych funkcji w drodze głosowania; b) uczniowie: A. wybieranie do różnych stanowisk (IV), głosowanie na dobrego (IV), wybór człowieka na stanowisko (V), wybieranie kogoś na określone stanowisko (VI), wybieranie jakiejś osoby do czegoś, tajne lub jawne (VI); B. jak się kogoś wybiera np. prezydenta (IV), głosowanie na prezydenta (IV), wybieranie rządu (V), zebranie się, aby postawić krzyżyk na jakąś partię (V), ludzie, którzy głosują (VI), czas, np. w którym mamy nowego prezydenta, składanie głosów wszystkich ludzi do urn (VI); C. np. sejmowe (IV), wolne (IV), na prezydenta (V), prezydenta lub partii (V), ludzi do koryta (sic) (VI), do sejmu, do senatu (VI); D. sejm (IV), solidarność (IV), naradzanie się ludzi na jednego człowieka (VI). Udzielono 316 odpowiedzi (82,2%). Hasło to najczęściej było aktualizowane. W definicjach widać wyraźny wpływ wydarzeń politycznych (wybory prezydenckie w 199 r. i parlamentarne w 1991 r.). Aż 22 odpowiedzi to definicje konkretno-prezentystyczne. Wyraz ten zdaje się uczniom dobrze znany i często przez nich używany. Zamieszczone wyżej analizy ilościowe i stricte lingwistyczne pozwalają także na określenie pewnych pozajęzykowych czynników, które niewątpliwie wpłynęły na sposób rozumienia przez uczniów słów politycznych. Są to: A. Wiek i sprawność językowa respondentów Po analizie ankiet wypełnionych przez uczniów klas IV VI nasunęły się następujące refleksje. Na znajomość i sposób definiowania wyrazów nie miały wpływu płeć i miejsce zamieszkania, jedynie wiek i klasa. Tyle samo dziewcząt i chłopców próbowało wyjaśniać hasła. Rozróżnienie to dotyczy zarówno całej

8 122 HALINA DOŁE GA ankiety, wszystkich haseł, jak również poszczególnych wyrazów. Podobnie miejsce zamieszkania (wieś, Koszalin, Poznań) nie wpływa na rozumienie słownictwa politycznego przez uczniów. Jedynym istotnie różniącym parametrem okazał się wiek, a więc i klasa, do której uczęszczali moi respondenci. Uczniowie klas czwartych udzielili zdecydowanie najmniej odpowiedzi, a ich definicje były najdalsze od poprawnych. Mniejsze rozbieżności wystąpiły między definicjami uczniów klas piątych i szóstych. I liczba, i jakość (zbliżenie do definicji słownikowej) odpowiedzi były w tej grupie bardzo słabo zróżnicowane. Wiek moich respondentów łączy się nierozerwalnie z ich sprawnością językową. Zdecydowanie okazało się, że czwartoklasiści mają bardzo niewielkie umiejętności w samodzielnym posługiwaniu się językiem. Czasami pisali, że wiedzą, co znaczy dany wyraz, ale nie umieją tego napisać. Inaczej uczniowie starsi. Ci mieli raczej kłopoty z precyzyjnym, dokładnym wyjaśnieniem lub w ogóle rozumieniem hasła niż z jakimkolwiek nazwaniem. Świadczy to o jakości szkolnej edukacji, zwłaszcza o procesie nauczania w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy uczniowie wykonują bardzo niewiele samodzielnych zadań, szczególnie w zakresie pisania i mówienia. B. Wydarzenia lat osiemdziesiątych, język mass-mediów oraz atmosfera domów Przebadane przeze mnie dzieci urodziły się w l , a więc w okresie burzliwych przemian społeczno-politycznych zachodzących w Polsce. Przekształcenia te były na tyle gwałtowne i istotne dla ogółu Polaków i każdej rodziny z osobna, że stały się nieuniknionym tematem rozmów prywatnych i dyskusji publicznych. Wydarzenia lat osiemdziesiątych wpłynęły także na sposób mówienia o polityce, gospodarce, życiu społecznym. Po przełomie następowało powolne odkłamywanie języka oficjalnych środków masowego przekazu w publikatorach nielegalnych, pozacenzuralnych, choć i te nie były wolne od zafałszowań. Lata osiemdziesiąte, na które przypadł czas edukacji wczesnoszkolnej moich respondentów, wpłynęły także na ich zasób słownictwa oraz na specyficzne rozumienie słów z zakresu polityki i spraw społecznych. Ową specyfikę odzwierciedla przede wszystkim nacechowanie wyjaśnianych wyrazów pozytywnie lub negatywnie. Wyraża się tym samym stosunek uczniów (czy raczej ich rodziców i środowiska) do desygnatów (znów bardzo konkretnych). Stąd często komunista to zły człowiek, a solidarność kłamstwo Wałęsy. Środki masowego przekazu, a w szczególności telewizja, podporządkowane działaniu propagandy, są bardzo istotnym źródłem, z którego uczniowie czerpią wiedzę o otaczającym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie dzieci w ostatnich latach skazane są głównie na bezrefleksyjny odbiór treści płynących z wszechobecnej telewizji, można ten właśnie środek masowej komunikacji uznać za jeden z podstawowych, obok szkoły i domu, czynników wpływających na język uczniów, zwłaszcza jeśli chodzi o słownictwo polityczne. Nastawienie

9 Słowa polityczne w świadomości dziecięcej 123 na oglądanie, a co za tym idzie, kształtowanie umiejętności relacjonowania obejrzanych obrazów, rodzi problemy w wyrażaniu emocji czy definiowaniu wyrazów. Jak już wyżej wykazałam, uczniowie rozumieją hasła tylko w związkach z określonymi kontekstami, o których słyszeli w telewizji czy które znają z rozmów dorosłych. Dlatego łatwo jest znaleźć związki między definicjami uczniów a często pojawiającymi się w mass-mediach hasłami. Widać więc, jak ogromny wpływ na język uczniów ma zbyt częste, niekontrolowane oglądanie programów telewizyjnych. Jak wspomniałam na początku, rozpiętość tytułów, które dzieci znają, jest ogromna i świadczy o braku nadzoru nad ich doborem. Sądzę, iż wydarzenia towarzyszące dorastaniu moich respondentów, determinujące w oczywisty sposób treść przekazów telewizyjnych, radiowych i prasowych, oraz życie polskich rodzin są bardzo ważnym elementem kształtującym rozumienie przez uczniów znaczeń wyrazów z zakresu polityki. Jest to jednocześnie świadectwo rodzącej się kultury politycznej pokolenia, które już niedługo wkroczy na scenę życia publicznego. Poziom zachowań społecznych i politycznych tych młodych obywateli zależy w dużej mierze od poziomu obecnej kultury politycznej. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy właśnie teraz animują działania polityczne. Owoce ich zabiegów to nie tylko osiągnięcie doraźnych celów, ale także piętno, jakie odcisną na młodym pokoleniu. Miejmy tylko nadzieję, że będzie ono w ogóle miało ochotę na politykę. Co wcale nie jest takie oczywiste.

10 124 HALINA DOŁE GA

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa

Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa Warszawa, 10 listopada 2015 r. Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat historii Polski XX wieku Informacja prasowa Uczniowie interesują się historią XX wieku i lubią słuchać opowieści o tym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 Jerzy Matwijko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 W Pracowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/157/2012 POLACY O WYBORACH PREZYDENCKICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH, STOSUNKACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH I WPŁYWIE USA NA ŚWIAT

Warszawa, listopad 2012 BS/157/2012 POLACY O WYBORACH PREZYDENCKICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH, STOSUNKACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH I WPŁYWIE USA NA ŚWIAT Warszawa, listopad 2012 BS/157/2012 POLACY O WYBORACH PREZYDENCKICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH, STOSUNKACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH I WPŁYWIE USA NA ŚWIAT Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: testy, sprawdziany, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

Ankieta licencjacka opracowanie opisowe

Ankieta licencjacka opracowanie opisowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Ankieta licencjacka opracowanie opisowe 5. Czy Pan/i, rozważając perspektywy pracy zawodowej, zakłada możliwość podjęcia (kontynuacji)

Bardziej szczegółowo

Zostały przeprowadzone 2 debaty. W debatach uczestniczyło około 300 dzieci. Liczba klas 15 Przesłano do jury 3 x15 testów.

Zostały przeprowadzone 2 debaty. W debatach uczestniczyło około 300 dzieci. Liczba klas 15 Przesłano do jury 3 x15 testów. Zadanie numer 1 Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Zostały

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, KWIECIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, KWIECIEŃ 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Rola dorosłych w rozwoju dziecka. Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica

Rola dorosłych w rozwoju dziecka. Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica Rola dorosłych w rozwoju dziecka Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Rodzicom dane jest codzienne uczestniczenie w tym procesie. Ich

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 98/2015 ISSN 2353-5822 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1. Sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Rak publiczny priorytet?

Rak publiczny priorytet? Rak publiczny priorytet? Ipsos Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00 2012 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone Nobody s Unpredictable 2011 Ipsos Spis treści 1. Opis projektu 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Władzami

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OCENA WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WARSZAWA, MAJ 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OCENA WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO WARSZAWA, MAJ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 6 - Ocena celująca - rozumie dłuższe teksty i dialogi i potrafi wybrać z nich żądane informacje, - rozumie dłuższe polecenia nauczyciela. - potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania.

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania. Alina Kalinowska Jak to powiedzieć? Każdy z nas doświadczał z pewnością sytuacji, w której wiedział, ale nie wiedział, jak to powiedzieć. Uczniowie na lekcjach matematyki często w ten sposób przekonują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/170/2010 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I UDZIAŁ W E-DEMOKRACJI PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI

Warszawa, grudzień 2010 BS/170/2010 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I UDZIAŁ W E-DEMOKRACJI PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI Warszawa, grudzień 2010 BS/170/2010 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I UDZIAŁ W E-DEMOKRACJI PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie.

Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie. PROCENTY I DIAGRAMY Rysunek zwykle bardziej przemawia do wyobraźni niż kolumna liczb. Dlatego tak często dane statystyczne przedstawia się graficznie. Często spotykamy się z diagramami kołowymi. Przedstawiają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 1 2 Cele powołania samorządu uczniowskiego 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania.

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska TNS Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Wyniki badania 5 3 Podsumowanie 22 TNS 2 1 Informacje o badaniu TNS Informacja o badaniu Termin badania: 23 26 stycznia 2014 r. Próba:

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo