POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz"

Transkrypt

1 POLSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS POLISH VERSION (the EN version begin on page 4) Konkurs: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz Temat konkursu Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz Czas trwania konkursu czerwca 2014 r. Zasady konkursu: Aby wziąć udział w konkursie, należy w okresie od 9 do 20 czerwca zarezerwować samochód w Hertz w Polsce na co najmniej dwa dni (w okresie od 26 do 30 czerwca) i przysłać na adres odpowiedź na zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe: Odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz. Swoją pracę należy przesłać na adres Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz jest firma Motorent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: NIP REGON ("Organizator") Konkurs dotyczy rezerwacji samochodów na wynajem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pod uwagę będą brane rezerwacje i zgłoszenia konkursowe dokonane wyłącznie w trakcie trwania konkursu. 1.4 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych Czas trwania konkursu: od 09 do 20 czerwca 2014 r W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Przed wzięciem udziału w konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją Regulamin konkursu podlega publikacji i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz jest udostępniony na stronie internetowej 2. ZASADY KONKURSU 1

2 2.1 W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która na podstawie rezerwacji, będzie użytkownikiem samochodu wynajętego przez Organizatora w ramach sieci Hertz Rent a Car w Polsce ( Uczestnik ). 2.2 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie, jest dokonanie przez stronę internetową Hertz rezerwacji samochodu w sieci Hertz Rent a Car na następujących warunkach: - najpóźniej do na wynajem na terenie Polski - na okres nie krótszy niż 2 (dwa) dni, a maksymalny 4 (cztery) dni wynajmu w okresie czerwca 2014r. - z opcją płatności kartą kredytową w punkcie wynajmu - z kraju objętego, zgodnie z pkt Regulaminu 2.3 Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto wynająć samochód w Hertz oraz przesłać odpowiedź na adres Odpowiedź na pytanie nie może być dłuższa niż 500 znaków (włączając spacje, znaki interpunkcyjne). 2.5 Do zgłoszenia należy dołączyć dane osobowe Uczestnika obejmujące: imię, nazwisko, numer założonej rezerwacji na wynajem samochodu, adres 2.6 Pod uwagę będą brane odpowiedzi przesyłane w języku angielskim lub polskim. W przypadku otrzymania zgłoszeń w innych językach niż polski lub angielski, nie będą one brane pod uwagę. 2.7 Jedna rezerwacja uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia konkursowego. 2.8 Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 2.9 W celu wyłonienia laureatów nagród spośród otrzymanych odpowiedzi konkursowych, jury oceni wszystkie prawidłowo nadesłane odpowiedzi (spełniające założenia z pkt.2) według własnego uznania, uwzględniając: oryginalność, humor i walory artystyczne językowe i stylistyczne każdej pracy Przez udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Motorent Sp. z o. o. będącego administratorem danych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Przez udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że przesłana odpowiedź konkursowa stanowi przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestnika oraz że jej udostępnienie Organizatorowi nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób lub dóbr osobistych innych osób Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść przesłanych odpowiedzi na pytania konkursowe i jednocześnie zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie konkursowe będzie zawierała treści naruszające autorskie prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich lub treści, które Organizator Konkursu uzna za sprzeczne z dobrymi obyczajami, a w szczególności: 2

3 niecenzuralne (niecenzuralne dosłownie lub ich ukryte, niecenzuralne konotacje, znaczenia, przenośnie) obraźliwe (w znaczeniu obrazy uczuć religijnych, obrazy osób i podmiotów publicznych oraz treści o charakterze rasistowskim, nazistowskim) opisujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym lub niezgodne z normami zachowań seksualnych oraz innych sprzecznych z dobrymi obyczajami 2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora po upływie czasu trwania konkursu. 3. NAGRODY 3.1 Spośród nadesłanych prac jury wybrane przez Organizatora wybierze 44 odpowiedzi, które nagrodzi biletami na 71 Lotos Rajd Polski. Impreza odbędzie się w Polsce w Mikołajkach w dniach czerwca Jury przyzna 4 miejsca pierwsze - Rally Pass Gold, 10 miejsc drugich - Rally Pass Komfort oraz 30 miejsc trzecich - Rally Pass. 3.3 Do wygrania są następujące ilości biletów: 4x Rally Pass Gold 1 dzień (obowiązujący w dniu 28 czerwca br.) o wartości 350 zł każdy 10x Rally Pass Komfort 1 dzień (obowiązujący w dniu 28 czerwca br.) o wartości 150 zł każdy 30x Rally Pass 4 dni o wartości 150 zł każdy 3.4 Informacje dotyczące uprawnień związanych z poszczególnymi biletami znajdują się na stronie 3.5 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23 czerwca 2014 roku. 3.6 Organizator kontaktować się będzie wyłącznie ze zwycięzcami konkursu. 3.7 Mailowe potwierdzenie wygranej zostanie przesłane 23 czerwca 2014r. w języku polskim lub angielskim, w zależności od języka w którym przygotowana została odpowiedź na pytanie konkursowe. 3.8 Powiadomienie o wygranej wraz z nagrodą w postaci biletów w formie wydruku domowego będą rozesłane na adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie na konkurs. 3.9 Wydrukowany bilet należy na miejscu 71 Lotos Rajdu Polski w Mikołajkach, zamienić na Rally Pass upoważniający do wejścia do przypisanych do niego stref W skład jury wchodzą: Katarzyna Walkowiak, Marcin Jakubowski, Katarzyna Okraszewska Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w składzie Jury. Zmiana składu Jury podlegać będzie publikacji na tej stronie Internetowej Konkursu pod adresem Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania, wymiany nagrody na inną, ani też żądania wydania równowartości nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Uczestnicy nie mogą też przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 4.1 Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. 4.2 Każdy z biorących udział w konkursie, poprzez przystąpienie do konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 3

4 4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5.1 Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Motorent Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 47, Warszawa z dopiskiem Rally Poland. Liczy się data stempla pocztowego. 5.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 5.3 W terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi - na adres podany w otrzymanym piśmie reklamacyjnym - listem zwykłym informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. ANGIELSKA WERSJA REGULAMINU / TERMS & CONDITIONS ENGLISH VERSION (the PL version begin on page 1) Competition: Why you re better off with Hertz car rental Competition title Why you re better off with Hertz car rental Time June 2014 Competition rules: In order to participate in the competition, a customer must reserve a car with Hertz in Poland between 09 and 20 June for at least two days (for the period between 26 and 30 June) and his/her answer to the competition title question. Competition question: Answer the question: Why you re better off with Hertz car rental The answer is to be ed to: Terms and conditions 1. GENERAL 1.1 The Why you re better off with Hertz car rental competition is organized by Motorent Sp. z o. o. with its seat in Warsaw (02-232) at ul. Łopuszańska 47, ; listed in the business register of the National Court Register [KRS] held at the District Court for the Capital City of Warsaw, 13 th Department of the National Court Register, at KRS No.: , NIP [Tax Identification No.]: , REGON [Business Registry No.]: ( Organizer ). 1.2 The competition shall cover all car reservations for rental for the territory of the Republic of Poland. 1.3 Only the reservations and competition entries made within the specified competition period shall be considered. 4

5 1.4 The competition is not a game of chance in the understanding of the Gaming and Betting Act. 1.5 The competition period: from 09 to 20 June Employees of the Organizer or their family members shall not be permitted to enter the competition. The following persons shall be considered family members: ascendants, descendants, brothers or sisters, spouses, parents-in-law and persons adopted. 1.7 Before entering into the competition, a Participant should read these Terms and Conditions. Entry into the competition will be deemed as acceptance of these Terms and Conditions. 1.8 The competition Terms and Competition shall be published and made available at the office of the Organizer and at 2. COMPETITION RULES 2.1 A natural person who, basing on a reservation, is going to use a car rented from the Organizer within the Hertz Rent a Car network in Poland (the Participant ) can enter the competition. 2.2 For competition participation a car reservation shall be made via the Hertz website within the Hertz Rent a Car network on the following terms: - by the latest - rental in Poland - rental for 2 (two) to maximum 4 (four) days from 26 th by 30 th of June - credit card payment option at the rental location - reservation made in the country listed in item 1.2 of these Terms and Conditions 2.3 A person wishing to take part in the competition should answer the question Why you re better off with Hertz car rental and his/her answer to: 2.4 The answer cannot exceed 500 characters (including spaces and punctuation count). 2.5 The competition entry shall include the personal details of the Participant: his/her full name, car reservation number and address. 2.6 The answers submitted in English or Polish shall be considered. Any entries made in other languages than Polish or English shall not be taken into account. 2.7 One reservation entitles the Participant to submit one competition entry. 2.8 A person can participate in the competition once only. 2.9 In order to name the prize winners, the jury shall evaluate all properly submitted competition answers (meeting the requirements listed in item 2) at its own discretion, taking into account: the unique features, humor and artistic values language and style of each submitted work By entering the competition, the Participant declares his/her consent for Motorent Sp. z o. o. to process his/her personal data. The Organizer shall be the Administrator of the Participants personal data collected for the purpose of the competition. The Participants personal data shall be processed solely in order to proceed with the competition, to communicate with the Participants, name the winners and distribute the prizes. The Participants shall have the right to review and correct their personal data. The submission of Participants personal data is voluntary, yet necessary for the participation in the competition. The Participants personal data shall be processed by the Administrator no longer than necessary for the proper course of the competition and for the consideration of any possible claims. 5

6 2.11 By participating in the competition, the Participant declares that his/her answer submitted is subject to the Participant s exclusive copyrights and property rights and that its provision to the Organizer shall not breach the rights of any third parties, in particular it shall not breach the property rights and copyrights of other parties or personal rights of other parties The Organizer shall not assume any responsibility for the contents of the answers submitted to the competition question and reserves the right to exclude a Participant whose answer to the competition question includes content breaching the copyrights or property rights of any third parties or personal rights of any third parties or content which is considered by the Organizer to be contrary to the good practice, in particular: obscene (overtly obscene or with hidden obscene connotations, meanings, metaphors) offensive (in the sense of offending religious feelings, offending people or public entities and contents of a racist, Nazi nature) describing violence, pornographic contents or contents contrary to the standards of sexual behavior or other contrary to the good practice The Organizer reserves the right not to take into account entries made after the deadline of the competition. 3. PRIZES 3.1 The jury appointed by the Organizer shall select 44 answers which will be awarded with the passes for the Lotos 71 st Rally Poland. The event will take place in Mikołajki (Poland) from 26 to 29 June The jury shall award 4 first prizes Rally Pass Gold, 10 second prizes Rally Pass Comfort and 30 third prizes Rally Pass. 3.3 There are the following numbers of passes to be won: 4x Rally Pass Gold 1 day (for 28 June 2014), each worth PLN x Rally Pass Comfort 1 day (for 28 June 2014), each worth PLN x Rally Pass 4 days, each worth PLN The scope of rights of particular passes can be found at The competition results shall be known on 23 June The Organizer shall only contact the winners of the competition The confirmation of the prize awarded shall be ed on 23 June 2014 in Polish or English, depending on the language in which the competition answer was submitted The notification of the prize, together with the prize in the form of printable passes, shall be ed to the address from which the competition entry was sent At the location of the Lotos 71 st Rally Poland in Mikołajki, the printed pass is to be exchanged into a Rally Pass, which entitles its holder to enter the zones specified therein The jury members are: Katarzyna Walkowiak, Marcin Jakubowski, Katarzyna Okraszewska The Competition Organizer reserves the right to change the jury members. Any changes related to the jury members shall be published at the competition website 6

7 3.15 The Participants shall not be entitled to request a replacement of their prize for another one, or to request a money equivalent of the prize. The Participants cannot transfer their rights to the prize to any third parties. 4. FINAL PROVISIONS 4.1 The competition entry is voluntary. 4.2 By entering this competition, each competition Participant accepts these Terms and Conditions. 4.3 Provisions of the Civil Code shall apply to any issues not provided for herein. 5. CLAIMS PROCEDURE 5.1 Any claims related to the participation in the competition shall be submitted in writing by registered mail to the following address of Motorent Sp. z o.o.: ul. Łopuszańska 47, Warszawa with a note: Rally Poland. The post stamp date shall be binding. 5.2 The claims shall be reviewed by the Organizer within 14 days from their receipt. 5.3 Within 14 days from the date of claim reviewing, the Organizer shall send to the Participant the information on the manner of the claim review, by ordinary mail to the address provided in the claim letter. 7

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo