PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,"

Transkrypt

1 PSD 2007/64/WE BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV pl BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council z dnia 13 listopada 2007 r. of 13 November 2007 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (Text with EEA relevance) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w Having regard to the Treaty establishing the European Community, szczególności jego art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie oraz art. and in particular the first and third sentences of Article 47(2) and 95, Article 95 thereof, uwzględniając wniosek Komisji, Having regard to the proposal from the Commission, po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno- Having consulted the European Economic and Social Committee, Społecznym, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [1], Having regard to the opinion of the European Central Bank [1], stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [2], a takŝe mając na uwadze, co następuje: (1) Dla ustanowienia rynku wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma likwidacja wszystkich granic wewnętrznych we Wspólnocie w celu umoŝliwienia swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Z tego powodu sprawą kluczową jest prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku usług płatniczych. W chwili obecnej brak harmonizacji w tej dziedzinie utrudnia jednak funkcjonowanie takiego rynku. (2) Obecnie rynki usług płatniczych państw członkowskich działają w oderwaniu od siebie, ich organizacja ma wymiar krajowy, a na ramy prawne usług płatniczych składa się dwadzieścia siedem krajowych systemów prawnych. (3) W obszarze tym przyjęto juŝ kilka aktów wspólnotowych, mianowicie dyrektywę 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych [3] oraz rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro [4], ale nie przyniosły one satysfakcjonującej poprawy sytuacji, podobnie jak zalecenie Komisji 87/598/EWG z dnia 8 grudnia 1987 r. w sprawie europejskiego kodeksu właściwego zachowania w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych (dotyczące relacji między instytucjami finansowymi, handlowcami i dostawcami usług a konsumentami) [5], zalecenie Komisji 88/590/EWG z dnia 17 listopada 1988 r. dotyczące systemów płatności, w szczególności relacji między posiadaczem a wydawcą karty [6], czy teŝ zalecenie Komisji 97/489/WE z dnia 30 lipca 1997 r. dotyczące transakcji dokonywanych przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, a w szczególności związku między wydawcą a posiadaczem [7]. Środki te są nadal niewystarczające. Ponadto współistnienie wielu krajowych przepisów i niekompletne wspólnotowe ramy prawne powodują nieład i brak pewności prawnej. (4) W związku z tym sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest ustanowienie na poziomie Wspólnoty nowoczesnych i spójnych ram prawnych dla usług płatniczych, bez względu na to, czy usługi są zgodne z systemem wynikającym z inicjatywy sektora finansowego na rzecz jednolitego obszaru płatności w euro, który jest neutralny, tak aby zapewnić równe szanse wszystkim systemom płatności w celu zachowania wyboru dostępnego konsumentom, co powinno oznaczać znaczny krok naprzód pod Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [2], Whereas: (1) It is essential for the establishment of the internal market that all internal frontiers in the Community be dismantled so as to enable the free movement of goods, persons, services and capital. The proper operation of the single market in payment services is therefore vital. At present, however, the lack of harmonisation in this area hinders the operation of that market. (2) Currently, the payment services markets of the Member States are organised separately, along national lines and the legal framework for payment services is fragmented into 27 national legal systems. (3) Several Community acts have already been adopted in this area, namely Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers [3] and Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro [4], but these have not sufficiently remedied this situation any more than have Commission Recommendation 87/598/EEC of 8 December 1987 on a European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers) [5], Commission Recommendation 88/590/EEC of 17 November 1988 concerning payment systems, and in particular the relationship between cardholder and card issuer [6], or Commission Recommendation 97/489/EC of 30 July 1997 concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the relationship between issuer and holder [7]. These measures continue to be insufficient. The co-existence of national provisions and an incomplete Community framework gives rise to confusion and a lack of legal certainty. (4) It is vital, therefore, to establish at Community level a modern and coherent legal framework for payment services, whether or not the services are compatible with the system resulting from the financial sector initiative for a single euro payments area, which is neutral so as to ensure a level playing field for all payment systems, in order to maintain consumer choice, which should mean a considerable step forward in terms of consumer cost, safety and efficiency, as compared with the present national systems.

2 względem kosztów ponoszonych przez konsumentów, bezpieczeństwa i wydajności w porównaniu z obecnymi systemami krajowymi. (5) Te ramy prawne powinny zapewniać koordynację przepisów (5) That legal framework should ensure the coordination of national krajowych dotyczących wymogów ostroŝnościowych, dostęp provisions on prudential requirements, the access of new payment nowych dostawców usług płatniczych do rynku, wymogi service providers to the market, information requirements, and the informacyjne, a takŝe odpowiednie prawa i obowiązki respective rights and obligations of payment services users and uŝytkowników usług płatniczych i dostawców usług płatniczych. W providers. Within that framework, the provisions of Regulation (EC) obrębie tych ram powinny zostać zachowane przepisy No 2560/2001, which created a single market for euro payments as rozporządzenia (WE) nr 2560/2001, na mocy którego powstał far as prices are concerned, should be maintained. The provisions jednolity rynek płatności w euro w odniesieniu do cen. Przepisy of Directive 97/5/EC and the recommendations made in dyrektywy 97/5/WE i zalecenia wydane w zaleceniach Recommendations 87/598/EEC, 88/590/EEC and 97/489/EC 87/598/EWG, 88/590/EWG i 97/489/WE naleŝy zintegrować w should be integrated in a single act with binding force. jednym akcie prawnym o mocy wiąŝącej. (6) Nie jest wskazane jednak, aby wspomniane ramy prawne były w pełni wyczerpujące. Zakres ich zastosowania powinien ograniczać się do dostawców usług płatniczych, których podstawowa działalność polega na świadczeniu usług płatniczych na rzecz uŝytkowników takich usług. Nie powinny one takŝe mieć zastosowania do usług, w przypadku których transfer środków pienięŝnych od płatnika do odbiorcy lub transfer takich środków dokonywany jest wyłącznie w banknotach i monetach, ani teŝ gdy transfer dokonywany jest na podstawie czeku papierowego, weksla papierowego, weksla własnego lub innego instrumentu, voucherów w postaci papierowej lub kart wystawionych na dostawcę usług płatniczych bądź inną stronę w celu przekazania środków do dyspozycji odbiorcy. Ponadto naleŝy dokonać rozróŝnienia w przypadku środków oferowanych przez operatorów systemów telekomunikacyjnych, technologii informacyjnych lub operatorów sieci, aby ułatwić zakup towarów lub usług cyfrowych, takich jak dzwonki do telefonów komórkowych, muzyka lub prasa cyfrowa, poza tradycyjnymi usługami głosowymi, i ich dystrybucję do urządzeń cyfrowych. Zawartość tych towarów lub usług moŝe być wyprodukowana przez osobę trzecią albo przez operatora, który moŝe dodać do nich wartość nierozerwalnie z nimi związaną w formie narzędzi dostępu, dystrybucji lub wyszukiwania. W tym ostatnim przypadku, jeŝeli towary lub usługi są dystrybuowane przez jednego z tych operatorów lub, z przyczyn technicznych, przez osobę trzecią, i moŝna z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń cyfrowych, takich jak telefony komórkowe lub komputery, wówczas te ramy prawne nie powinny mieć zastosowania, gdyŝ działalność operatora wykracza poza zwykłą transakcję płatniczą. Te ramy prawne powinny mieć jednak zastosowanie w przypadkach, gdy operator działa wyłącznie jako pośrednik, który zapewnia jedynie dokonanie płatności na rzecz dostawcy będącego osobą trzecią. (6) However, it is not appropriate for that legal framework to be fully comprehensive. Its application should be confined to payment service providers whose main activity consists in the provision of payment services to payment service users. Nor is it appropriate for it to apply to services where the transfer of funds from the payer to the payee or their transport is executed solely in bank notes and coins or where the transfer is based on a paper cheque, paperbased bill of exchange, promissory note or other instrument, paperbased vouchers or cards drawn upon a payment service provider or other party with a view to placing funds at the disposal of the payee. Furthermore, a differentiation should be made in the case of means offered by telecommunication, information technology or network operators to facilitate purchasing of digital goods or services, such as ring tones, music or digital newspapers, besides traditional voice services and their distribution to digital devices. The content of these goods or services may be produced either by a third party or by the operator, who may add intrinsic value to them in the form of access, distribution or search facilities. In the latter case, where the goods or services are distributed by one of those operators, or, for technical reasons, by a third party, and where they can be used only through digital devices, such as mobile phones or computers, that legal framework should not apply as the activity of the operator goes beyond a mere payment transaction. However, it is appropriate for that legal framework to apply to cases where the operator acts only as an intermediary who simply arranges for payment to be made to a third-party supplier. (7) Usługa przekazu pienięŝnego jest prostą usługą płatniczą, która (7) Money remittance is a simple payment service that is usually zwykle polega na przekazaniu gotówki przez płatnika dostawcy based on cash provided by a payer to a payment service provider, usług płatniczych, który przesyła odpowiednią kwotę, na przykład which remits the corresponding amount, for example via poprzez sieć komunikacyjną, odbiorcy lub innemu dostawcy usług communication network, to a payee or to another payment service płatniczych działającemu w imieniu odbiorcy. W niektórych provider acting on behalf of the payee. In some Member States państwach członkowskich supermarkety, akceptanci i inni supermarkets, merchants and other retailers provide to the public a dostawcy detaliczni świadczą na rzecz ogółu klientów podobną corresponding service enabling the payment of utility and other usługę umoŝliwiającą płacenie rachunków za media i innych regular household bills. Those bill-paying services should be stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa treated as money remittance as defined in this Directive, unless the domowego. Te usługi w zakresie płacenia rachunków powinny być competent authorities consider the activity to fall under another traktowane jako przekaz pienięŝny zgodnie z definicją zawartą w payment service listed in the Annex. niniejszej dyrektywie, chyba Ŝe właściwe organy uznają, Ŝe działalność ta objęta jest innym rodzajem usług płatniczych wymienionym w załączniku. (8) Istnieje konieczność określenia kategorii dostawców usług (8) It is necessary to specify the categories of payment service płatniczych, którzy mogą być uprawnieni do świadczenia usług providers which may legitimately provide payment services płatniczych na terytorium całej Wspólnoty, mianowicie instytucji throughout the Community, namely, credit institutions which take kredytowych, które przyjmują od uŝytkowników depozyty, które deposits from users that can be used to fund payment transactions mogą być wykorzystane w celu finansowania transakcji płatniczych and which should continue to be subject to the prudential i które powinny w dalszym ciągu podlegać wymogom requirements under Directive 2006/48/EC of the European ostroŝnościowym zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie taking up and pursuit of the business of credit institutions [8], podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje electronic money institutions which issue electronic money that can kredytowe [8], instytucji pieniądza elektronicznego wydających be used to fund payment transactions and which should continue pieniądz elektroniczny, który moŝe być wykorzystany w celu to be subject to the prudential requirements under Directive finansowania transakcji płatniczych, które powinny w dalszym 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 ciągu podlegać wymogom ostroŝnościowym zgodnie z dyrektywą September 2000 on the taking-up, pursuit and prudential 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września supervision of the business of electronic money institutions [9], and

3 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez post office giro institutions which are so entitled under national law. instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostroŝnościowego nad ich działalnością [9], a takŝe instytucji świadczących Ŝyro pocztowe, które mają tego rodzaju uprawnienia zgodnie z prawem krajowym. (9) Niniejsza dyrektywa powinna ustanowić zasady dokonywania (9) This Directive should lay down rules on the execution of transakcji płatniczych, w których środkiem płatniczym jest pieniądz payment transactions where the funds are electronic money, as elektroniczny zdefiniowany w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC. This Directive 2000/46/WE. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak regulować should, however, neither regulate issuance of electronic money nor wydawania pieniądza elektronicznego ani nie powinna zmieniać amend the prudential regulation of electronic money institutions as przepisów dotyczących nadzoru ostroŝnościowego nad provided for in Directive 2000/46/EC. Therefore, payment instytucjami pieniądza elektronicznego określonych w dyrektywie institutions should not be allowed to issue electronic money. 2000/46/WE. Tym samym instytucje płatnicze nie powinny być uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego. (10) W celu usunięcia barier prawnych dla wejścia na rynek istnieje (10) However, in order to remove legal barriers to market entry, it is jednak konieczność ustanowienia jednolitej licencji dla wszystkich necessary to establish a single licence for all providers of payment dostawców usług płatniczych, którzy nie przyjmują depozytów ani services which are not connected to taking deposits or issuing nie wydają pieniądza elektronicznego. Dlatego wskazane jest electronic money. It is appropriate, therefore, to introduce a new wprowadzenie nowej kategorii dostawców usług płatniczych, category of payment service providers, "payment institutions", by "instytucji płatniczych", poprzez ustanowienie zezwolenia na providing for the authorisation, subject to a set of strict and świadczenie usług płatniczych na terytorium całej Wspólnoty, z comprehensive conditions, of legal persons outside the existing zastrzeŝeniem spełnienia wielu rygorystycznych i szczegółowych categories to provide payment services throughout the Community. warunków, dla osób prawnych nieobjętych dotychczasowymi Thus, the same conditions would apply Community-wide to such kategoriami. W ten sposób omawiane usługi podlegałyby na services. terytorium całej Wspólnoty takim samym warunkom. (11) Warunki przyznawania i zachowania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej powinny obejmować wymogi ostroŝnościowe proporcjonalne do ryzyka operacyjnego i finansowego, na jakie naraŝone są takie instytucje w związku ze swoją działalnością. W związku z tym konieczne są solidne zasady dotyczące kapitału załoŝycielskiego w połączeniu z kapitałem bieŝącym, które we właściwym czasie moŝna by rozwinąć i udoskonalić zaleŝnie od potrzeb rynku. Ze względu na duŝą róŝnorodność w dziedzinie usług płatniczych niniejsza dyrektywa powinna pozwolić na stosowanie róŝnych metod w połączeniu z pewnym zakresem uznania w odniesieniu do nadzoru, aby zapewnić, Ŝe ten sam rodzaj ryzyka będzie traktowany tak samo w odniesieniu do wszystkich dostawców usług płatniczych. Wymogi dla instytucji płatniczych powinny uwzględniać fakt, Ŝe instytucje płatnicze angaŝują się w bardziej specjalistyczne i ograniczone rodzaje działalności, a zatem powodują mniejsze zagroŝenia, które są łatwiejsze do monitorowania i kontrolowania niŝ te pojawiające się w szerszym spektrum działalności instytucji kredytowych. Instytucjom płatniczym naleŝy w szczególności zakazać przyjmowania depozytów od uŝytkowników, zezwalając na korzystanie ze środków pienięŝnych otrzymanych od uŝytkowników jedynie w związku ze świadczeniem usług płatniczych. NaleŜy ustanowić przepis, zgodnie z którym środki pienięŝne klientów oraz środki pienięŝne instytucji płatniczej przeznaczone na inne rodzaje jej działalności byłyby przechowywane oddzielnie. Instytucje płatnicze powinny takŝe podlegać skutecznym wymogom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. (11) The conditions for granting and maintaining authorisation as payment institutions should include prudential requirements proportionate to the operational and financial risks faced by such bodies in the course of their business. In this connection, there is a need for a sound regime of initial capital combined with ongoing capital which could be elaborated in a more sophisticated way in due course depending on the needs of the market. Due to the range of variety in the payments services area, this Directive should allow various methods combined with a certain range of supervisory discretion to ensure that the same risks are treated the same way for all payment service providers. The requirements for the payment institutions should reflect the fact that payment institutions engage in more specialised and limited activities, thus generating risks that are narrower and easier to monitor and control than those that arise across the broader spectrum of activities of credit institutions. In particular, payment institutions should be prohibited from accepting deposits from users and permitted to use funds received from users only for rendering payment services. Provision should be made for client funds to be kept separate from the payment institution's funds for other business activities. Payment institutions should also be made subject to effective anti-money laundering and anti-terrorist financing requirements. (12) Instytucje płatnicze powinny sporządzać roczne sprawozdania (12) Payment institutions should draw up their annual and finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z consolidated accounts in accordance with Council Directive dyrektywą Rady 78/660/EWG z dnia 25 czerwca 1978 r. w sprawie 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of certain rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek [10] types of companies [10] and, where applicable, Council Directive i, w stosownych przypadkach, z dyrektywą Rady 83/349/EWG z 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts [11] and dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual finansowych [11] oraz dyrektywą Rady 86/635/EWG z dnia 8 accounts and consolidated accounts of banks and other financial grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych institutions [12]. The annual accounts and consolidated accounts sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych should be audited, unless the payment institution is exempted from [12]. Roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane this obligation under Directive 78/660/EEC and, where applicable, sprawozdania finansowe powinny być poddawane badaniu, chyba Directives 83/349/EEC and 86/635/EEC. Ŝe instytucja płatnicza jest zwolniona z tego obowiązku na mocy dyrektywy 78/660/WE i, w stosownych przypadkach, dyrektyw 83/349/EWG i 86/635/EWG. (13) Niniejsza dyrektywa powinna regulować udzielanie kredytów przez instytucje płatnicze, tj. udzielanie linii kredytowych i wydawanie kart kredytowych, jedynie w przypadkach, gdy są one ściśle związane z usługami płatniczymi. Jedynie jeŝeli kredyt udzielany jest w celu ułatwienia usług płatniczych i kredyt taki ma charakter krótkoterminowy oraz jest udzielany na okres (13) This Directive should regulate the granting of credit by payment institutions, i.e. the granting of credit lines and the issuance of credit cards, only where it is closely linked to payment services. Only if credit is granted in order to facilitate payment services and such credit is of a short-term nature and is granted for a period not exceeding twelve months, including on a revolving

4 nieprzekraczający dwanaście miesięcy, w tym na zasadzie basis, is it appropriate to allow payment institutions to grant such odnawialnej, moŝna zezwolić instytucjom płatniczym na udzielenie credit with regard to their cross-border activities, on condition that it takiego kredytu w odniesieniu do ich działalności transgranicznej, is refinanced using mainly the payment institution's own funds, as pod warunkiem Ŝe jest on pokrywany głównie przy pomocy well as other funds from the capital markets, but not the funds held funduszy własnych instytucji płatniczej, jak równieŝ innych środków on behalf of clients for payment services. The above should be z rynków kapitałowych, ale nie przy pomocy środków without prejudice to Council Directive 87/102/EEC of 22 December przechowywanych w imieniu klientów do celów usług płatniczych for the approximation of the laws, regulations and PowyŜsze pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy Rady administrative provisions of the Member States concerning 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliŝenia consumer credit [13] or other relevant Community or national przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw legislation regarding conditions for granting credit to consumers not członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego [13] lub harmonised by this Directive. innego właściwego prawodawstwa wspólnotowego lub krajowego dotyczącego warunków udzielania kredytów konsumentom niezharmonizowanych niniejszą dyrektywą. (14) Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek wyznaczenia organów odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń instytucjom płatniczym, przeprowadzanie kontroli oraz podejmowanie decyzji o cofnięciu tych zezwoleń. Aby zapewnić równe traktowanie, państwa członkowskie nie powinny nakładać na instytucje płatnicze Ŝadnych innych wymogów niŝ te określone w niniejszej dyrektywie. W przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez właściwe organy powinna istnieć jednak moŝliwość zaskarŝenia ich przed sądem. Ponadto zadania właściwych organów powinny pozostawać bez uszczerbku dla nadzoru nad systemami płatności, który zgodnie z art. 105 ust. 2 tiret czwarte Traktatu jest zadaniem wykonywanym przez Europejski System Banków Centralnych. (15) W związku z tym, Ŝe poŝądane jest sporządzenie rejestru zawierającego toŝsamość i dane adresowe wszystkich dostawców usługi przekazu oraz przyznanie kaŝdemu z nich pewnej formy akceptacji, niezaleŝnie od tego, czy są w stanie spełnić wszystkie warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, tak aby Ŝaden z nich nie był zmuszony przejść do "szarej strefy" oraz aby objąć wszystkich dostawców tej usługi zakresem pewnych minimalnych wymogów prawnych i regulacyjnych, właściwe i zgodne z załoŝeniami VI specjalnego zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na traktowanie jako instytucje płatnicze takŝe tych dostawców usług płatniczych, którzy nie są w stanie spełnić wszystkich stosownych warunków. Do tych celów państwa członkowskie powinny wpisywać takich dostawców do rejestru instytucji płatniczych bez stosowania wszystkich lub części warunków uzyskania zezwolenia. Ta moŝliwość zastosowania wyłączenia musi jednak podlegać rygorystycznym wymogom odnoszącym się do liczby transakcji płatniczych. Instytucje płatnicze, wobec których zastosowano wyłączenie, nie powinny dysponować prawem przedsiębiorczości ani swobodą świadczenia usług, ani nie powinny pośrednio wykonywać tych praw, będąc członkami systemu płatności. (16) Konieczne jest umoŝliwienie kaŝdemu dostawcy usług płatniczych dostępu do usług związanych z infrastrukturą techniczną systemów płatności. Taki dostęp powinien jednak podlegać odpowiednim wymogom słuŝącym zapewnieniu integralności i stabilności tych systemów. KaŜdy dostawca usług płatniczych ubiegający się o uczestniczenie w systemie płatności powinien przedstawić uczestnikom systemu płatności dowody na to, Ŝe jego rozwiązania wewnętrzne chronią go w wystarczającym stopniu przed wszelkimi rodzajami ryzyka. Te systemy płatności obejmują zazwyczaj np. czterostronne systemy płatności kartą, jak równieŝ duŝe systemy obsługujące polecenia przelewu i polecenia zapłaty. W celu zapewnienia równego traktowania na terytorium całej Wspólnoty róŝnych kategorii dostawców usług płatniczych posiadających zezwolenie zgodnie z warunkami określonymi w ich zezwoleniu, konieczne jest doprecyzowanie zasad dotyczących dostępu do świadczenia usług płatniczych i udziału w systemach płatności. NaleŜy wprowadzić przepis o niedyskryminującym traktowaniu instytucji płatniczych i instytucji kredytowych posiadających zezwolenie, tak by kaŝdy dostawca usług płatniczych konkurujący na rynku wewnętrznym mógł korzystać z usług związanych z infrastrukturą techniczną tych systemów płatności na tych samych warunkach. Właściwe jest zapewnienie róŝnego traktowania dostawców usług płatniczych posiadających zezwolenie oraz dostawców usług płatniczych korzystających z wyłączenia na mocy niniejszej dyrektywy, jak równieŝ korzystających z odstępstwa na mocy art. 8 dyrektywy (14) It is necessary for the Member States to designate the authorities responsible for granting authorisations to payment institutions, carrying out controls and deciding on the withdrawal of those authorisations. In order to ensure equality of treatment, Member States should apply to payment institutions no requirements other than those provided for in this Directive. However, all decisions made by the competent authorities should be contestable before the courts. In addition, the tasks of the competent authorities should be without prejudice to the oversight of payment systems, which, in line with the fourth indent of Article 105(2) of the Treaty, is a task to be carried out by the European System of Central Banks. (15) Given the desirability of registering the identity and whereabouts of all persons providing remittance services and of according them all a measure of acceptance, irrespective of whether they are able to meet the full range of conditions for authorisation as payment institutions, so that none are forced into the black economy and bring all persons providing remittance service within the ambit of certain minimum legal and regulatory requirements, it is appropriate and in line with the rationale of Special Recommendation VI of the Financial Action Task Force on Money Laundering to provide a mechanism whereby payment service providers unable to meet all those conditions may nevertheless be treated as payment institutions. For those purposes, Member States should enter such persons in the register of payment institutions while not applying all or part of the conditions for authorisation. However, it is essential to make the possibility of waiver subject to strict requirements relating to the volume of payment transactions. Payment institutions benefiting from a waiver should have neither the right of establishment nor the freedom to provide services, nor should they indirectly exercise those rights when being a member of a payment system. (16) It is essential for any payment service provider to be able to access the services of technical infrastructures of payment systems. Such access should, however, be subject to appropriate requirements in order to ensure integrity and stability of those systems. Each payment service provider applying for a participation in a payment system should furnish proof to the participants of the payment system that its internal arrangements are sufficiently robust against all kinds of risk. These payment systems typically include e.g. the four-party card schemes as well as major systems processing credit transfers and direct debits. In order to ensure equality of treatment throughout the Community as between the different categories of authorised payment service providers, according to the terms of their licence, it is necessary to clarify the rules concerning access to the provision of payment services and access to payment systems. Provision should be made for the non-discriminatory treatment of authorised payment institutions and credit institutions so that any payment service provider competing in the internal market is able to use the services of the technical infrastructures of these payment systems under the same conditions. It is appropriate to provide for different treatment for authorised payment service providers and for those benefiting from a waiver under this Directive as well as from the waiver under the Article 8 of the Directive 2000/46/EC, due to the differences in their prudential framework. In any case differences in price conditions should be allowed only when this is motivated by differences in costs induced by the payment service providers. This

5 2000/46/WE, ze względu na róŝnice w ich ramach prawnych dotyczących nadzoru ostroŝnościowego. W kaŝdym razie róŝnice w warunkach cenowych powinny być dozwolone jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione róŝnicami w kosztach poniesionych przez dostawców usług płatniczych. Nie powinno to naruszać praw państw członkowskich do ograniczenia dostępu do systemów istotnych z punktu widzenia ryzyka systemowego zgodnie z dyrektywą 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych [14] ani kompetencji Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ustanowionych w art. 105 ust. 2 Traktatu oraz art. 3.1 i art. 22 statutu ESBC dotyczących dostępu do systemów płatności. should be without prejudice to Member States' right to limit access to systemically important systems in accordance with Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems [14] and without prejudice to the competence of the European Central Bank and the European System of Central Banks (ESCB), as laid down in Article 105(2) of the Treaty and Article 3(1) and Article 22 of the Statute of the ESCB, concerning access to payment systems. (17) Przepisy dotyczące dostępu do systemów płatności nie (17) The provisions of the access to payment systems should not powinny mieć zastosowania do systemów tworzonych i apply to systems set up and operated by a single payment service obsługiwanych przez jednego dostawcę usług płatniczych. Te provider. Those payment systems can operate either in direct systemy płatności mogą bezpośrednio konkurować z systemami competition to payment systems, or, more typically, in a market płatności albo, co zazwyczaj ma miejsce, działać w niszy rynkowej niche not adequately covered by payment systems. They typically niewypełnionej odpowiednio przez systemy płatności. Obejmują cover three-party schemes, such as three party card schemes, one zwykle systemy trójstronne, takie jak trójstronne systemy payment services offered by telecommunication providers or płatności kartą, usługi płatnicze oferowane przez dostawców usług money remittance services where the scheme operator is the telekomunikacyjnych lub usługi przekazu pienięŝnego, w których payment service provider to both the payer and payee as well as operator systemu jest dostawcą usług płatniczych zarówno internal systems of banking groups. In order to stimulate the płatnika, jak i odbiorcy, jak równieŝ wewnętrzne systemy grup competition that can be provided by such payment systems to bankowych. Aby pobudzić konkurencję, którą takie systemy established mainstream payment systems, it should in principle not płatności mogą stworzyć wobec tradycyjnych, powszechnie be appropriate to grant third parties access to these payment stosowanych systemów płatności, przyznanie osobom trzecim systems. Nevertheless, such systems should always be subject to dostępu do tych systemów płatności byłoby co do zasady Community and national competition rules which may require that niewłaściwe. Niemniej jednak, takie systemy zawsze powinny access be granted to the schemes in order to maintain effective podlegać wspólnotowym i krajowym przepisom w dziedzinie competition in payments markets. konkurencji, które mogą wymagać przyznania dostępu do tych systemów w celu utrzymania skutecznej konkurencji na rynkach płatniczych. (18) NaleŜy ustanowić zasady, które zapewnią przejrzystość warunków świadczenia usług płatniczych i związanych z nimi wymogów informacyjnych. (18) A set of rules should be established in order to ensure transparency of conditions and information requirements for payment services. (19) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do (19) This Directive should apply neither to payment transactions transakcji płatniczych dokonywanych gotówką, gdyŝ istnieje juŝ made in cash since a single payments market for cash already jednolity rynek płatności gotówką, ani do transakcji płatniczych z exists nor to payment transactions based on paper cheques since, uŝyciem czeków papierowych, poniewaŝ takie transakcje ze swojej by their nature, they cannot be processed as efficiently as other natury nie mogą być przetwarzane tak wydajnie, jak inne środki means of payment. Good practice in this area should, however, be płatności. Dobre praktyki w tej dziedzinie powinny być jednak based on the principles set out in this Directive. oparte na zasadach określonych w niniejszej dyrektywie. (20) PoniewaŜ konsumenci i przedsiębiorstwa nie są w takiej samej (20) As consumers and enterprises are not in the same position, sytuacji, nie potrzebują takiego samego poziomu ochrony. Podczas they do not need the same level of protection. While it is important gdy waŝne jest zagwarantowanie praw konsumenta przepisami, od to guarantee consumers' rights by provisions which cannot be których nie moŝna odstąpić w umowie, rozsądne jest umoŝliwienie derogated from by contract, it is reasonable to let enterprises and przedsiębiorstwom i organizacjom podejmowania innych organisations agree otherwise. However, Member States should uzgodnień. Państwa członkowskie powinny mieć jednak moŝliwość have the possibility to provide that micro-enterprises, as defined by wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym mikroprzedsiębiorstwa, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 zdefiniowane w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja concerning the definition of micro, small and medium-sized 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i enterprises [15], should be treated in the same way as consumers. średnich przedsiębiorstw [15], powinny być traktowane w ten sam In any case, certain core provisions of this Directive should always sposób co konsumenci. W kaŝdym razie pewne podstawowe be applicable irrespective of the status of the user. przepisy niniejszej dyrektywy powinny mieć zawsze zastosowanie, bez względu na status uŝytkownika. (21) Niniejsza dyrektywa powinna określać obowiązki (21) This Directive should specify the obligations on payment spoczywające na dostawcach usług płatniczych w zakresie service providers as regards the provision of information to the informowania uŝytkowników takich usług, którzy powinni uzyskiwać payment service users who should receive the same high level of taki sam, wysoki poziom zrozumiałych informacji o usługach clear information about payment services in order to make wellinformed choices and be able to shop around within the EU. In the płatniczych, aby mieć moŝliwość świadomego wyboru i porównywania ofert na terytorium UE. W celu zachowania interest of transparency this Directive should lay down the przejrzystości niniejsza dyrektywa powinna ustanowić harmonised requirements needed to ensure that necessary and zharmonizowane wymogi mające zapewnić podawanie sufficient information is given to the payment service users with uŝytkownikom usług płatniczych niezbędnych i wystarczających regard to the payment service contract and the payment informacji dotyczących umowy o usługę płatniczą i transakcji transactions. In order to promote smooth functioning of the single płatniczych. W celu wspierania prawidłowego funkcjonowania market in payment services, Member States should be able to jednolitego rynku usług płatniczych państwa członkowskie powinny adopt only those information provisions laid down in this Directive. mieć moŝliwość przyjmowania tylko tych przepisów dotyczących informowania, które zostały ustanowione niniejszą dyrektywą. (22) Konsumenci powinni być chronieni przed nieuczciwymi i wprowadzającymi w błąd praktykami zgodnie z dyrektywą (22) Consumers should be protected against unfair and misleading practices in line with Directive 2005/29/EC of the European

6 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym [16], jak równieŝ z dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywą o handlu elektronicznym) [17] oraz dyrektywą 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaŝy konsumentom usług finansowych na odległość [18]. Dodatkowe przepisy zawarte w tych dyrektywach nadal mają zastosowanie. NaleŜy jednak szczególnie wyjaśnić związek niniejszej dyrektywy z dyrektywą 2002/65/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących informacji przekazywanych przed zawarciem umowy. Parliament and the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the Internal Market [16] as well as Directive 2000/31/EC of the European Parliament and the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) [17] and Directive 2002/65/EC of the European Parliament and the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services [18]. The additional provisions in those Directives continue to be applicable. However, the relationship of the pre-contractual information requirements between this Directive and Directive 2002/65/EC should, in particular, be clarified. (23) Wymagane informacje powinny być proporcjonalne do potrzeb (23) The information required should be proportionate to the needs uŝytkowników i przekazywane w standardowy sposób. Wymogi of users and communicated in a standard manner. However, the dotyczące informacji w odniesieniu do pojedynczej transakcji information requirements for a single payment transaction should płatniczej powinny być jednak inne niŝ dla umowy ramowej be different from those of a framework contract which provides for przewidującej większą liczbę transakcji płatniczych. the series of payment transactions. (24) W praktyce umowy ramowe i objęte nimi transakcje płatnicze (24) In practice, framework contracts and the payment transactions są znacznie bardziej powszechne i istotne pod względem covered by them are far more common and economically important gospodarczym niŝ pojedyncze transakcje płatnicze. W przypadku than single payment transactions. If there is a payment account or istnienia rachunku płatniczego lub konkretnego instrumentu a specific payment instrument, a framework contract is required. płatniczego wymagana jest umowa ramowa. Wymogi dotyczące Therefore, the requirements for prior information on framework wstępnych informacji o umowach ramowych powinny być zatem contracts should be quite comprehensive and information should dosyć wszechstronne, a informacje powinny być zawsze always be provided on paper or on another durable medium, such dostarczane na papierze lub innych trwałych nośnikach informacji, as printouts by account printers, floppy disks, CD-ROMs, DVDs takich jak wydruki z drukarek wyciągów, dyskietki, płyty CD-ROM, and hard drives of personal computers on which electronic mail DVD i twarde dyski komputerów osobistych, które umoŝliwiają can be stored, and Internet sites, as long as such sites are przechowywanie poczty elektronicznej, oraz strony internetowe, o accessible for future reference for a period of time adequate for the ile strony takie umoŝliwiają dostęp do nich w przyszłości przez purposes of information and allow the unchanged reproduction of okres właściwy do celów tych informacji i pozwalają na the information stored. However, it should be possible for the odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. payment service provider and the payment service user to agree in Jednak dostawca usług płatniczych i uŝytkownik usług płatniczych the framework contract on the manner in which subsequent powinni mieć moŝliwość uzgodnienia w umowie ramowej sposobu information on executed payment transactions is given, for podawania dalszych informacji o dokonanych transakcjach instance, that in Internet banking all information on the payment płatniczych, na przykład uzgadniając, Ŝe w ramach bankowości account is made available online. internetowej wszystkie informacje o rachunku płatniczym są udostępniane on-line. (25) W przypadku pojedynczych transakcji płatniczych tylko (25) In single payment transactions only the essential information najwaŝniejsze informacje powinny być zawsze podawane z własnej should always be given on the payment service provider's own inicjatywy dostawcy usług płatniczych. PoniewaŜ płatnik jest zwykle initiative. As the payer is usually present when he gives the obecny przy wydawaniu zlecenia płatniczego, nie jest konieczny payment order, it is not necessary to require that information wymóg dostarczania w kaŝdym przypadku informacji na papierze should in every case be provided on paper or on another durable lub na innym trwałym nośniku informacji. Dostawca usług medium. The payment service provider may give information orally płatniczych moŝe podawać informacje ustnie przy okienku lub over the counter or make it otherwise easily accessible, for udostępniać je w inny łatwy sposób, na przykład poprzez example by keeping the conditions on a notice board on the umieszczenie warunków na tablicy ogłoszeń w miejscu premises. Information should also be given on where other more świadczenia usług. NaleŜy równieŝ podać informacje o tym, gdzie detailed information is available (e.g. the address of the website). moŝna uzyskać bardziej szczegółowe informacje (np. adres strony However, if the consumer so requests, the essential information internetowej). Na Ŝyczenie konsumenta naleŝy jednak podawać should be given on paper or on another durable medium. najwaŝniejsze informacje na papierze lub na innym trwałym nośniku informacji. (26) Niniejsza dyrektywa powinna zawierać prawo konsumenta do otrzymywania stosownych informacji bezpłatnie, dopóki nie jest on związany umową o usługę płatniczą. W kaŝdej chwili podczas trwania stosunku umownego konsument powinien mieć moŝliwość zaŝądania bezpłatnego otrzymania wstępnych informacji, jak równieŝ umowy ramowej w wersji papierowej, tak aby umoŝliwić mu porównanie usług oferowanych przez dostawców usług płatniczych i warunków ich świadczenia, i w przypadku wszelkich sporów sprawdzenie swoich praw i obowiązków umownych. Przepisy te powinny być zgodne z dyrektywą 2002/65/WE. Jednoznaczne przepisy dotyczące bezpłatnych informacji zawarte w niniejszej dyrektywie nie powinny umoŝliwiać nakładania opłat za dostarczanie informacji konsumentom na mocy innych obowiązujących dyrektyw. (27) Sposób, w jaki dostawca usług płatniczych ma przekazywać wymagane informacje uŝytkownikowi usług płatniczych, powinien uwzględniać potrzeby tego ostatniego, jak równieŝ praktyczne aspekty techniczne i efektywność pod względem kosztów, w zaleŝności od sytuacji wynikającej z uzgodnień w odpowiedniej (26) This Directive should provide for the consumer's right to receive relevant information free of charge before he is bound by any payment service contract. The consumer should also be able to request prior information as well as the framework contract, on paper, free of charge at any time during the contractual relationship, so as to enable him to compare payment service providers' services and their conditions and in case of any dispute verify his contractual rights and obligations. Those provisions should be compatible with Directive 2002/65/EC. The explicit provisions on free information in this Directive should not have the effect of allowing charges to be imposed for the provision of information to consumers under other applicable Directives. (27) The way in which the required information is to be given by the payment service provider to the payment service user should take into account the needs of the latter as well as practical technical aspects and cost-efficiency depending on the situation with regard to the agreement in the respective payment service contract. Thus,

7 umowie o usługę płatniczą. Niniejsza dyrektywa powinna wprowadzić zatem rozróŝnienie między dwoma moŝliwymi sposobami przekazywania informacji przez dostawcę usług płatniczych: dostawca usług płatniczych powinien dostarczyć, tj. aktywnie przekazać, tę informację w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy, bez konieczności dalszych działań ze strony uŝytkownika usług płatniczych, albo informacja ta powinna zostać udostępniona uŝytkownikowi usług płatniczych, z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych jego Ŝądań dotyczących dalszych informacji. W tym przypadku uŝytkownik usług płatniczych powinien sam podjąć inicjatywę w celu dotarcia do informacji, np. zaŝądać ich wyraźnie od dostawcy usług płatniczych, zalogować się do konta pocztowego rachunku bankowego lub włoŝyć kartę bankową do drukarki w celu otrzymania wyciągu z rachunku. Do tych celów dostawca usług płatniczych powinien zapewnić, aby dostęp do informacji był moŝliwy i aby informacje były dostępne dla uŝytkownika usług płatniczych. (28) Ponadto konsument powinien otrzymywać podstawowe informacje o przeprowadzonych transakcjach płatniczych bez dodatkowych opłat. W przypadku pojedynczej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych nie powinien pobierać oddzielnych opłat ze te informacje. Na podobnej zasadzie kolejne comiesięczne informacje o transakcjach płatniczych na podstawie umowy ramowej powinny być podawane bezpłatnie. Uwzględniając jednak znaczenie przejrzystości w ustalaniu cen oraz róŝnorodne potrzeby klientów, strony powinny mieć moŝliwość uzgodnienia opłat, jeŝeli informacje mają być podawane z większą częstotliwością lub jeŝeli przekazywane są informacje dodatkowe. Aby uwzględnić róŝne praktyki krajowe, państwa członkowskie powinny ustanowić zasady, zgodnie z którymi miesięczne wyciągi z rachunków płatniczych na papierze mają być zawsze przekazywane bezpłatnie. this Directive should distinguish between two ways in which information is to be given by the payment service provider: either the information should be provided, i.e. actively communicated by the payment service provider at the appropriate time as required by this Directive without further prompting by the payment service user, or the information should be made available to the payment service user, taking into account any request he may have for further information. In the latter case, the payment service user should take some active steps in order to obtain the information, such as requesting it explicitly from the payment service provider, logging into bank account mail box or inserting a bank card into printer for account statements. For such purposes the payment service provider should ensure that access to the information is possible and that the information is available to the payment service user. (28) In addition, the consumer should receive basic information on executed payment transactions for no additional charge. In the case of a single payment transaction the payment service provider should not charge separately for this information. Similarly, the subsequent monthly information on payment transactions under a framework contract should be given free of charge. However, taking into account the importance of transparency in pricing and differing customer needs, the parties should be able to agree on charges for more frequent or additional information. In order to take into account different national practices, Member States should be allowed to set rules requiring that monthly paper-based statements of payment accounts are always to be given free of charge. (29) Mając na celu zwiększenie mobilności klientów, naleŝy (29) In order to facilitate customer mobility, it should be possible for stworzyć konsumentom moŝliwość wypowiedzenia umowy consumers to terminate a framework contract after the expiry of a ramowej bez konsekwencji finansowych po upływie jednego roku. year without incurring charges. For consumers, the period of notice MoŜliwy do uzgodnienia okres wypowiedzenia dla konsumentów agreed should be no longer than a month, and for payment service powinien wynosić nie więcej niŝ miesiąc, a dla dostawców usług providers no shorter than two months. This Directive should be płatniczych nie mniej niŝ dwa miesiące. Niniejsza dyrektywa nie without prejudice to the payment service provider's obligation to powinna wpływać na spoczywający na dostawcy usług płatniczych terminate the payment service contract in exceptional obowiązek wypowiedzenia umowy o usługę płatniczą w circumstances under other relevant Community or national wyjątkowych okolicznościach na mocy innych właściwych regulacji legislation, such as legislation on money laundering and terrorist wspólnotowych lub krajowych, takich jak przepisy dotyczące prania financing, any action targeting the freezing of funds, or any specific pieniędzy i finansowania terroryzmu, wszelkie działania słuŝące measure linked to the prevention and investigation of crimes. zamroŝeniu środków finansowych lub wszelkie inne środki szczegółowe związane z zapobieganiem przestępstwom i prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie. (30) Instrumenty przeznaczone do dokonywania płatności (30) Low value payment instruments should be a cheap and easyto-use alternative in the case of low-priced goods and services and obejmujących niskie kwoty powinny stanowić tanie i łatwe w uŝyciu rozwiązanie w przypadku niedrogich towarów i usług oraz nie should not be overburdened by excessive requirements. The powinny być obciąŝone nadmiernymi wymogami. Stosowne relevant information requirements and rules on their execution wymogi dotyczące informacji i zasady ich wykonywania powinny should therefore be limited to essential information, taking also into być zatem ograniczone do podstawowych informacji, z account technical capabilities that can justifiably be expected from uwzględnieniem równieŝ moŝliwości technicznych, których moŝna instruments dedicated to low value payments. Despite the lighter w uzasadniony sposób oczekiwać od instrumentów regime payment service users should benefit from adequate przeznaczonych do dokonywania płatności obejmujących niskie protection considering the limited risks posed by those payment kwoty. Pomimo uproszczonego systemu uŝytkownicy usług instruments, especially with regard to prepaid payment płatniczych powinni korzystać z adekwatnego poziomu ochrony z instruments. uwzględnieniem ograniczonego ryzyka związanego z tymi instrumentami płatniczymi, szczególnie w odniesieniu do instrumentów płatniczych przedpłaconych. (31) Aby zmniejszyć ryzyko i konsekwencje nieautoryzowanych lub (31) In order to reduce the risks and consequences of unauthorised nieprawidłowo wykonanych transakcji płatniczych, uŝytkownik or incorrectly executed payment transactions the payment service usług płatniczych powinien jak najszybciej poinformować dostawcę user should inform the payment service provider as soon as usług płatniczych o wszelkich reklamacjach dotyczących rzekomo possible about any contestations concerning allegedly nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych transakcji unauthorised or incorrectly executed payment transactions płatniczych, pod warunkiem Ŝe dostawca usług płatniczych spełnił provided that the payment service provider has fulfilled his swoje obowiązki dotyczące informowania zgodnie z niniejszą information obligations under this Directive. If the notification dyrektywą. JeŜeli uŝytkownik usług płatniczych dokona zgłoszenia deadline is met by the payment service user, he should be able to w terminie, powinien mieć moŝliwość dochodzenia tych roszczeń pursue those claims within the prescription periods pursuant to zgodnie z okresami przedawnienia określonymi w prawie national law. This Directive should not affect other claims between krajowym. Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na inne payment service users and payment service providers. roszczenia między uŝytkownikami usług płatniczych a dostawcami usług płatniczych.

8 (32) Aby zachęcić uŝytkownika usług płatniczych do zgłaszania (32) In order to provide an incentive for the payment service user to swojemu dostawcy bez zbędnej zwłoki kaŝdej kradzieŝy lub utraty notify, without undue delay, his provider of any theft or loss of a instrumentu płatniczego, a tym samym aby zmniejszyć ryzyko payment instrument and thus to reduce the risk of unauthorised nieautoryzowanych transakcji płatniczych, uŝytkownik powinien payment transactions, the user should be liable only for a limited ponosić odpowiedzialność wyłącznie do wysokości określonej amount, unless the payment service user has acted fraudulently or kwoty, chyba Ŝe uŝytkownik ten działał w nieuczciwych zamiarach with gross negligence. Moreover, once a user has notified a lub dopuścił się raŝącego zaniedbania w tym zakresie. Ponadto z payment service provider that his payment instrument may have chwilą zgłoszenia przez uŝytkownika usług płatniczych been compromised, the user should not be required to cover any prawdopodobieństwa nieuprawnionego uŝycia jego instrumentu further losses stemming from unauthorised use of that instrument. płatniczego nie powinno Ŝądać się od niego pokrycia Ŝadnych This Directive should be without prejudice to the payment service dalszych szkód wynikających z nieuprawnionego uŝycia tego providers' responsibility for technical security of their own products. instrumentu. Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za bezpieczeństwo techniczne ich produktów. (33) Aby ocenić ewentualne zaniedbanie ze strony uŝytkownika usług płatniczych, naleŝy uwzględnić wszystkie okoliczności. Oczywistość i stopień domniemanego zaniedbania powinien ocenić sąd zgodnie z prawem krajowym. Warunki umowne dotyczące wydania i korzystania z instrumentu płatniczego, których skutkiem byłoby zwiększenia cięŝaru dowodu spoczywającego na konsumencie lub zmniejszenie cięŝaru dowodu spoczywającego na wydawcy, powinny być uznane za niewaŝne. (33) In order to assess possible negligence by the payment service user, account should be taken of all the circumstances. The evidence and degree of alleged negligence should be evaluated according to national law. Contractual terms and conditions relating to the provision and use of a payment instrument, the effect of which would be to increase the burden of proof on the consumer or to reduce the burden of proof on the issuer should be considered null and void. (34) Państwa członkowskie powinny jednak mieć moŝliwość (34) However, Member States should be able to establish less ustalenia zasad mniej rygorystycznych niŝ zasady określone stringent rules than mentioned above in order to maintain existing powyŝej w celu utrzymania istniejącego poziomu ochrony levels of consumer protection and promote trust in the safe usage konsumentów i propagowania zaufania do bezpiecznego of electronic payment instruments. The fact that different payment korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych. Fakt, Ŝe instruments involve different risks should be taken into account róŝne instrumenty płatnicze wiąŝą się z róŝnymi rodzajami ryzyka, accordingly thus promoting the issuance of safer instruments. powinien być odpowiednio uwzględniany, co powinno pomóc w Member States should be allowed to reduce or completely waive propagowaniu wydawania bezpieczniejszych instrumentów. the payer's liability except where the payer has acted fraudulently. Powinno zezwolić się państwom członkowskim na ograniczenie lub zupełne wyłączenie odpowiedzialności płatnika, z wyjątkiem sytuacji, w których płatnik działał w nieuczciwych zamiarach. (35) NaleŜy uregulować kwestię ponoszenia strat w przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Odmienne przepisy mogą mieć zastosowanie do uŝytkowników usług płatniczych niebędących konsumentami, poniewaŝ takim uŝytkownikom jest zwykle łatwiej dokonać oceny ryzyka oszustwa i przedsięwziąć środki zapobiegawcze. (36) Niniejsza dyrektywa powinna ustanowić zasady dotyczące zwrotu w celu ochrony konsumenta w przypadkach, gdy kwota wykonanej transakcji płatniczej przekracza kwotę, której moŝna było w uzasadniony sposób oczekiwać. Dostawcy usług płatniczych powinni mieć moŝliwość zapewnienia swoim klientom jeszcze bardziej korzystnych warunków, dokonując, na przykład, zwrotów w przypadku wszelkich spornych transakcji płatniczych. JeŜeli uŝytkownik Ŝąda zwrotu w związku z transakcją płatniczą, prawo do zwrotu nie powinno zwalniać płatnika z obowiązku wynikającego ze stosunku leŝącego u podstaw tej transakcji, np. zapłacenia za zamówione, wykorzystane lub prawidłowo ujęte w (35) Provisions should be made for the allocation of losses in the case of unauthorised payment transactions. Different provisions may apply to payment service users who are not consumers, since such users are normally in a better position to assess the risk of fraud and take countervailing measures. (36) This Directive should lay down rules for a refund to protect the consumer when the executed payment transaction exceeds the amount which could reasonably have been expected. Payment service providers should be able to provide even more favourable terms to their customers and, for example, refund any disputed payment transactions. In cases where the user makes a claim for the refund of a payment transaction refund rights should affect neither the liability of the payer vis-à-vis the payee from the underlying relationship, e.g. for goods or services ordered, consumed or legitimately charged, nor the users rights with regard to revocation of a payment order. rachunku towary lub usługi, ani teŝ naruszać prawa uŝytkownika do odwołania zlecenia płatniczego. (37) Na potrzeby planowania finansowego i w celu terminowego wypełniania zobowiązań płatniczych, konsumenci i przedsiębiorstwa muszą mieć pewność co do czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia płatniczego. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna określać moment, w którym prawa i obowiązki nabierają mocy, mianowicie moment, w którym dostawca usług płatniczych otrzymuje zlecenie płatnicze, takŝe wtedy, gdy miał okazję otrzymać je środkiem komunikacji uzgodnionym w umowie o usługę płatniczą, niezaleŝnie od wszelkiego wcześniejszego zaangaŝowania w proces prowadzący do sporządzenia i przekazania zlecenia płatniczego, np. kontrole bezpieczeństwa i dostępności środków, informacje o korzystaniu z indywidualnego numeru identyfikacyjnego lub wydanie przyrzeczenia zapłaty. Ponadto otrzymanie zlecenia płatniczego powinno nastąpić w momencie otrzymania przez dostawcę usług płatniczych płatnika zlecenia płatniczego, którym ma być obciąŝony rachunek płatnika. Dzień lub moment, w którym odbiorca przekazuje swojemu dostawcy usług zlecenia płatnicze dotyczące pobrania, np. płatności kartą lub poleceń zapłaty, lub w którym odbiorca otrzymuje prefinansowanie stosownych kwot od swojego dostawcy usług płatniczych (w formie kredytu na nieprzewidziane wydatki na (37) For financial planning and the fulfilment of payment obligations in due time, consumers and enterprises need to have certainty on the length of time that the execution of a payment order takes. Therefore, this Directive should introduce a point in time at which rights and obligations take effect, namely, when the payment service provider receives the payment order, including when he has had the opportunity to receive it through the means of communication agreed in the payment service contract, notwithstanding any prior involvement in the process leading up to the creation and transmission of the payment order, e.g. security and availability of funds checks, information on the use of the personal identity number or issuance of a payment promise. Furthermore, the receipt of a payment order should occur when the payer's payment service provider receives the payment order to be debited from the payer's account. The day or moment in time when a payee transmits to his service provider payment orders for the collection e.g. of card payment or of direct debits or when the payee is granted a pre-financing on the related amounts by his payment service provider (by way of a contingent credit to his account) should have no relevance in this respect. Users should be able to rely on the proper execution of a complete and valid

9 jego rachunku), nie powinien mieć w tym względzie znaczenia. UŜytkownicy powinni móc polegać na właściwym wykonaniu pełnego i waŝnego zlecenia płatniczego, jeŝeli dostawca usług płatniczych nie ma umownych ani ustawowych podstaw do odmowy jego wykonania. JeŜeli dostawca usług płatniczych odmówi wykonania zlecenia płatniczego, decyzję odmowną i jej uzasadnienie naleŝy jak najszybciej przekazać uŝytkownikowi usług płatniczych z zastrzeŝeniem wymogów prawa wspólnotowego i krajowego. payment order if the payment service provider has no contractual or statutory ground for refusal. If the payment service provider refuses a payment order, the refusal and the reason therefor should be communicated to the payment service user at the earliest opportunity subject to the requirements of Community and national law. (38) Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane systemy płatności (38) In view of the speed with which modern fully automated przetwarzają transakcje płatnicze bardzo szybko, w związku z payment systems process payment transactions, which means that czym od określonego momentu odwołanie zleceń płatniczych nie after a certain point in time payment orders cannot be revoked jest moŝliwe bez poniesienia wysokich kosztów ręcznego without high manual intervention costs, it is necessary to specify a wprowadzenia zmian; dlatego teŝ konieczne jest ustalenie clear deadline for payment revocations. However, depending on wyraźnego, nieprzekraczalnego terminu odwołania płatności. the type of the payment service and the payment order, the point in JednakŜe w zaleŝności od rodzaju usługi płatniczej i zlecenia time may be varied by agreement between the parties. Revocation, płatniczego moment ten moŝe być inny, zgodnie z tym, co in this context, is applicable only to the relationship between a uzgodnią między sobą strony. Odwołanie ma w tym kontekście payment service user and payment service provider, thus being zastosowanie jedynie do stosunku między uŝytkownikiem usług without prejudice to the irrevocability and finality of payment płatniczych a dostawcą usług płatniczych, a zatem nie narusza transactions in payment systems. nieodwołalności i ostateczności transakcji płatniczych w systemach płatności. (39) Taka nieodwołalność nie powinna mieć wpływu na prawo lub obowiązek dostawcy usług płatniczych na mocy prawa niektórych państw członkowskich, wynikające z umowy ramowej płatnika lub z krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub wytycznych, dotyczące zwrotu płatnikowi kwoty wykonanej transakcji płatniczej w przypadku sporu pomiędzy płatnikiem a odbiorcą. Zwrot taki powinien być uwaŝany za nowe zlecenie płatnicze. Z wyjątkiem tych przypadków spory prawne powstałe w ramach stosunku leŝącego u podstaw zlecenia płatniczego powinny być rozstrzygane wyłącznie między płatnikiem a odbiorcą. (40) Podstawowym warunkiem w pełni zintegrowanego, zautomatyzowanego systemu przetwarzania płatności oraz pewności prawnej w odniesieniu do wywiązania się przez uŝytkowników usług płatniczych z wszelkich podstawowych zobowiązań powinno być uznanie rachunku odbiorcy z pełną kwotą dokonanego przez płatnika transferu. Tym samym Ŝaden z pośredników uczestniczących w dokonywaniu transakcji płatniczych nie powinien mieć moŝliwości dokonywania potrąceń z transferowanej kwoty. Odbiorca powinien mieć jednak moŝliwość zawarcia ze swoim dostawcą usług płatniczych umowy, na mocy której ten ostatni będzie mógł potrącać własne opłaty. Niemniej jednak, aby umoŝliwić odbiorcy sprawdzenie, czy naleŝna kwota została prawidłowo zapłacona, dalsze informacje dotyczące transakcji płatniczej powinny podawać nie tylko pełną kwotę transferowanych środków pienięŝnych, ale takŝe kwotę wszelkich opłat. (41) Zebrane doświadczenia pokazują, Ŝe podział opłat między płatnikiem a odbiorcą płatności jest najbardziej wydajnym systemem, jako Ŝe ułatwia on zautomatyzowane przetwarzanie płatności. W związku z tym naleŝy zapewnić, aby w zwykłych okolicznościach stosowni dostawcy usług płatniczych pobierali opłaty bezpośrednio od płatnika i odbiorcy. Powinno to jednak mieć zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy transakcja płatnicza nie wymaga wymiany walut. Kwota wszelkich pobieranych opłat moŝe wynosić takŝe zero, poniewaŝ przepisy niniejszej dyrektywy nie mają wpływu na praktykę, zgodnie z którą dostawca usług płatniczych nie obciąŝa konsumentów opłatą za uznanie ich rachunku. Podobnie, w zaleŝności od warunków umowy, dostawca usług płatniczych moŝe obciąŝyć opłatą za skorzystanie z usługi płatniczej jedynie odbiorcę (akceptanta), wskutek czego na płatnika nie są nakładane Ŝadne opłaty. Opłaty związane z korzystaniem z systemów płatności mogą mieć postać abonamentu. Przepisy dotyczące transferowanej kwoty lub wszelkich pobieranych opłat nie mają bezpośredniego wpływu na ustalanie cen pomiędzy dostawcami usług płatniczych lub wszelkimi pośrednikami. (42) W celu propagowania przejrzystości i konkurencji dostawca usług płatniczych nie powinien uniemoŝliwiać odbiorcy Ŝądania od płatnika opłaty za uŝycie konkretnego instrumentu płatniczego. O ile odbiorca powinien mieć prawo nakładania opłat za korzystanie z określonego instrumentu płatniczego, państwa członkowskie mogą (39) Such irrevocability should not affect a payment service provider's right or obligation under the laws of some Member States, based on the payer's framework contract or national laws, regulations, administrative provisions or guidelines, to reimburse the payer with the amount of the executed payment transaction in the event of a dispute between the payer and the payee. Such reimbursement should be considered to be a new payment order. Except for those cases, legal disputes arising within the relationship underlying the payment order should be settled only between the payer and the payee. (40) It is essential, for the fully integrated straight-through processing of payments and for legal certainty with respect to the fulfilment of any underlying obligation between payment service users, that the full amount transferred by the payer should be credited to the account of the payee. Accordingly, it should not be possible for any of the intermediaries involved in the execution of payment transactions to make deductions from the amount transferred. However, it should be possible for the payee to enter into an agreement with his payment service provider under which the latter may deduct his own charges. Nevertheless, in order to enable the payee to verify that the amount due is correctly paid, subsequent information provided on the payment transaction should indicate not only the full amount of funds transferred but also the amount of any charges. (41) With regard to charges, experience has shown that the sharing of charges between a payer and a payee is the most efficient system since it facilitates the straight-through processing of payments. Provision should therefore be made for charges to be levied, in the normal course, directly on the payer and the payee by their respective payment service providers. However, that should apply only where the payment transaction does not require currency exchange. The amount of any charges levied may also be zero as the provisions of this Directive do not affect the practice whereby the payment service provider does not charge consumers for crediting their accounts. Similarly, depending on the contract terms, a payment service provider may charge only the payee (merchant) for the use of the payment service, which has the effect that no charges are imposed on the payer. The charging of the payment systems may be in the form of a subscription fee. The provisions on the amount transferred or any charges levied have no direct impact on pricing between payment service providers or any intermediaries. (42) In order to promote transparency and competition, the payment service provider should not prevent the payee from requesting a charge from the payer for using a specific payment instrument. While the payee should be free to levy charges for the use of a certain payment instrument, Member States may decide

10 zadecydować o zakazaniu wszelkich takich praktyk lub ich ograniczeniu jeŝeli, ich zdaniem, ma to uzasadnienie ze względu na naduŝycia w ustalaniu cen lub ustalaniu cen, które mogą mieć negatywny wpływ na wykorzystanie określonego instrumentu płatniczego, biorąc pod uwagę potrzebę pobudzania konkurencji i korzystania z wydajnych instrumentów płatniczych. whether they forbid or limit any such practice where, in their view, this may be warranted in view of abusive pricing or pricing which may have a negative impact on the use of a certain payment instrument taking into account the need to encourage competition and the use of efficient payment instruments. (43) W celu zwiększenia wydajności systemów płatności na (43) In order to improve the efficiency of payments throughout the terytorium całej Wspólnoty wszystkie zlecenia płatności inicjowane Community, all payment orders initiated by the payer and przez płatnika i denominowane w euro lub w walucie państwa denominated in euro or the currency of a Member State outside the członkowskiego spoza obszaru euro, w tym polecenia przelewu i euro area, including credit transfers and money remittances, przekazy pienięŝne, powinny być wykonywane w maksymalnym should be subject to a maximum one-day execution time. For all terminie jednego dnia. Do wszystkich innych rodzajów płatności, other payments, such as payments initiated by or through a payee, takich jak płatności inicjowane przez odbiorcę lub za jego including direct debits and card payments, in the absence of an pośrednictwem, włączając w to polecenia zapłaty i płatności explicit agreement between the payment service provider and the kartami, powinien mieć zastosowanie ten sam jednodniowy termin payer setting a longer execution time, the same one-day execution wykonania, o ile między dostawcą usług płatniczych a płatnikiem time should apply. The periods above could be extended by an nie istnieje wyraźne porozumienie określające dłuŝszy termin additional business day, if a payment order is given on paper. This wykonania. PowyŜsze okresy moŝna przedłuŝyć o jeden allows the continued provision of payment services for those dodatkowy dzień roboczy, jeŝeli zlecenie płatnicze złoŝone jest na consumers who are used to paper documents only. When a direct papierze. Pozwala to zachować ciągłość świadczenia usług debit scheme is used the payee's payment service provider should płatniczych tym konsumentom, którzy przyzwyczajeni są do transmit the collection order within the time limits agreed between korzystania tylko z dokumentów papierowych. W przypadku the payee and his payment service provider, enabling settlement at korzystania z systemu polecenia zapłaty dostawca usług the agreed due date. In view of the fact that national payment płatniczych odbiorcy powinien przekazać dyspozycję pobrania infrastructures are often highly efficient and in order to prevent any środków w terminie uzgodnionym między odbiorcą a jego deterioration in current service levels, Member States should be dostawcą usług płatniczych, umoŝliwiając rozrachunek w allowed to maintain or set rules specifying an execution time ustalonym terminie. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe krajowe infrastruktury shorter than one business day, where appropriate. płatnicze są zazwyczaj wysoce wydajne, państwa członkowskie powinny w stosownych przypadkach mieć moŝliwość utrzymania lub ustalenia przepisów określających termin wykonania krótszy niŝ jeden dzień roboczy, aby zapobiec obniŝeniu poziomu usług w porównaniu ze stanem obecnym. (44) Przepisy dotyczące wykonania pełnej kwoty płatności oraz (44) The provisions on execution for the full amount and execution terminu wykonania powinny stanowić dobrą praktykę, w przypadku time should constitute good practice where one of the service gdy jeden z dostawców usług nie znajduje się we Wspólnocie. providers is not located in the Community. (45) Aby uŝytkownicy usług płatniczych mogli dokonać wyboru, muszą oni posiadać informacje na temat rzeczywistych kosztów i opłat związanych z usługami płatniczymi. Tym samym niedozwolone powinno być stosowanie nieprzejrzystych metod ustalania cen, poniewaŝ ogólnie uznanym faktem jest, Ŝe metody te sprawiają, Ŝe ustalenie rzeczywistej ceny usługi płatniczej jest niezmiernie trudne dla uŝytkownika. Zabroniona powinna być szczególnie praktyka polegająca na przyjmowaniu niekorzystnej dla uŝytkownika daty waluty. (45) It is essential for payment service users to know the real costs and charges of payment services in order to make their choice. Accordingly, the use of non-transparent pricing methods should not be allowed, since it is commonly accepted that those methods make it extremely difficult for users to establish the real price of the payment service. Specifically, the use of value dating to the disadvantage of the user should not be permitted. (46) Warunkiem sprawnego i skutecznego funkcjonowania (46) The smooth and efficient functioning of the payment system systemu płatności jest zaufanie uŝytkownika do dostawcy usług depends on the user being able to rely on the payment service płatniczych, który wykonuje transakcje płatnicze w sposób provider executing the payment transaction correctly and within the prawidłowy i w uzgodnionym terminie. Dostawca jest zwykle w agreed time. Usually, the provider is in the position to assess the stanie dokonać oceny rodzajów ryzyka związanego z transakcją risks involved in the payment transaction. It is the provider that płatniczą. To dostawca świadczy usługi płatnicze w ramach provides the payments system, makes arrangements to recall systemu płatności, podejmuje działania w celu odzyskania misplaced or wrongly allocated funds and decides in most cases niewłaściwie przekazanych lub mylnie przypisanych środków i w on the intermediaries involved in the execution of a payment większości przypadków podejmuje decyzję o pośrednikach transaction. In view of all those considerations, it is entirely uczestniczących w wykonywaniu transakcji płatniczej. W obliczu appropriate, except under abnormal and unforeseeable powyŝszych argumentów w pełni zasadne jest, z wyjątkiem circumstances, to impose liability on the payment service provider przypadków wystąpienia nienaturalnych i nieprzewidywalnych in respect of execution of a payment transaction accepted from the okoliczności, obarczenie dostawcy usług płatniczych user, except for the payee's payment service provider's acts and odpowiedzialnością za wykonanie transakcji płatniczej, którą omissions for whose selection solely the payee is responsible. przyjął on od uŝytkownika, z wyjątkiem przypadków działania i However, in order not to leave the payer unprotected in unlikely zaniechania ze strony dostawcy usług płatniczych odbiorcy, za constellations where it may remain open (non liquet) whether the którego wybór odpowiada jedynie odbiorca. Aby jednak nie payment amount was duly received by the payee's payment pozostawiać płatnika bez ochrony w mało prawdopodobnych service provider or not, the corresponding burden of proof should okolicznościach, kiedy nie ma całkowitej pewności (non liquet), czy lie upon the payer's payment service provider. As a rule, it can be kwota płatności została naleŝycie otrzymana przez dostawcę usług expected that the intermediary institution, usually a "neutral" body płatniczych odbiorcy, stosowny cięŝar dowodu powinien like a central bank or a clearing house, transferring the payment spoczywać na dostawcy usług płatniczych płatnika. Co do zasady, amount from the sending to the receiving payment service provider moŝna oczekiwać, Ŝe instytucja pośrednicząca, zwykle organ will store the account data and be able to furnish the latter "neutralny", taki jak bank centralny lub izba rozliczeniowa, whenever this may be necessary. Whenever the payment amount przekazująca kwotę płatności od wysyłającego do otrzymującego has been credited to the receiving payment service provider's dostawcy usług płatniczych, zachowa dane dotyczące rachunku i account, the payee should immediately have a claim against his będzie w stanie je przedstawić, kiedy tylko pojawi się taka payment service provider for credit to his account. potrzeba. W kaŝdym przypadku, gdy rachunek płatniczy otrzymującego dostawcy usług płatniczych został uznany kwotą płatności, odbiorca powinien mieć niezwłocznie prawo do

11 zgłoszenia roszczenia wobec swojego dostawcy usług płatniczych w związku z uznaniem jego rachunku. (47) Dostawca usług płatniczych płatnika powinien przyjąć odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie płatności, w tym w szczególności za pełną kwotę transakcji płatniczej i czas wykonania, oraz pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia innych stron uczestniczących w kolejnych etapach łańcucha płatności aŝ do rachunku odbiorcy. W wyniku tej odpowiedzialności, w przypadku gdy rachunek dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie zostanie uznany pełną kwotą, dostawca usług płatniczych płatnika powinien skorygować transakcję płatniczą lub bez zbędnej zwłoki zwrócić płatnikowi odnośną kwotę tej transakcji, bez uszczerbku dla wszelkich innych ewentualnych roszczeń, z którymi moŝna wystąpić zgodnie z prawem krajowym. Niniejsza dyrektywa powinna dotyczyć jedynie zobowiązań umownych między uŝytkownikiem usług płatniczych a jego dostawcą usług płatniczych. Prawidłowe funkcjonowanie poleceń przelewu i innych usług płatniczych wymaga jednak od dostawców usług płatniczych i ich pośredników, takich jak podmioty zajmujące się przetwarzaniem płatności, posiadania umów, w ramach których uzgodnione są ich wzajemne prawa i obowiązki. Kwestie związane z odpowiedzialnością stanowią zasadniczą część tych ujednoliconych umów. Aby dostawcy usług płatniczych i pośrednicy biorący udział w transakcji płatniczej mogli na sobie wzajemnie polegać, niezbędna jest pewność prawna, Ŝe dostawca usług płatniczych nieponoszący odpowiedzialności otrzyma rekompensatę za poniesione straty lub kwoty zapłacone na mocy przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących odpowiedzialności. Dalsze prawa odwołań i szczegóły ich treści oraz sposób dochodzenia roszczeń od dostawcy usług płatniczych lub pośrednika w związku z wadliwie wykonaną transakcję płatniczą powinny być określane w ustaleniach umownych. (48) Dostawca usług płatniczych powinien mieć moŝliwość jednoznacznego określenia informacji wymaganych do prawidłowego wykonania zlecenia płatniczego. Z drugiej jednak strony państwa członkowskie nie powinny mieć moŝliwości wprowadzania wymogu szczególnych identyfikatorów dla transakcji płatniczych, aby uniknąć rozdrobnienia i powstania zagroŝenia dla procesu tworzenia zintegrowanych systemów płatności we Wspólnocie. Nie powinno to jednak uniemoŝliwić państwom członkowskim wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym dostawca usług płatniczych płatnika powinien działać z naleŝytą starannością i sprawdzić, o ile jest to moŝliwe z technicznego punktu widzenia i nie wymaga wprowadzania zmian ręcznie, spójność unikatowego identyfikatora, a jeŝeli stwierdzi się brak spójności unikatowego identyfikatora odmówić wykonania zlecenia płatniczego i powiadomić o tym płatnika. Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych powinna ograniczać się do prawidłowego wykonania transakcji płatniczej zgodnie ze zleceniem płatniczym złoŝonym przez uŝytkownika takiej usługi. (47) The payer's payment service provider should assume liability for correct payment execution, including, in particular the full amount of the payment transaction and execution time, and full responsibility for any failure by other parties in the payment chain up to the account of the payee. As a result of that liability the payment service provider of the payer should, where the full amount is not credited to the payee's payment service provider, correct the payment transaction or without undue delay refund to the payer the relevant amount of that transaction, without prejudice to any other claims which may be made in accordance with national law. This Directive should concern only contractual obligations and responsibilities between the payment service user and his payment service provider. However, the proper functioning of credit transfers and other payment services requires that payment service providers and their intermediaries, such as processors, have contracts where their mutual rights and obligations are agreed upon. Questions related to liabilities form an essential part of these uniform contracts. To ensure the reliability among payment service providers and intermediaries taking part in a payment transaction, legal certainty is necessary to the effect that a non-responsible payment service provider is compensated for losses incurred or sums paid under the provisions of this Directive relating to liability. Further rights and details of content of recourse and how to handle claims towards the payment service provider or intermediary attributable to a defective payment transaction should be left to be defined by contractual arrangements. (48) It should be possible for the payment service provider to specify unambiguously the information required to execute a payment order correctly. On the other hand, however, in order to avoid fragmentation and jeopardising the setting-up of integrated payment systems in the Community, Member States should not be allowed to require a particular identifier to be used for payment transactions. However, this should not prevent Member States from requiring the payment service provider of the payer to act in due diligence and verify, where technically possible and without requiring manual intervention, the coherence of the unique identifier, and where the unique identifier is found to be incoherent, to refuse the payment order and inform the payer thereof. The liability of the payment service provider should be limited to the correct execution of the payment transaction in accordance with the payment order of the payment service user. (49) Dla ułatwienia skutecznego zapobiegania naduŝyciom i w celu (49) In order to facilitate effective fraud prevention and combat zwalczania oszustw płatniczych na terytorium całej Wspólnoty payment fraud across the Community, provision should be made naleŝy przewidzieć skuteczną wymianę danych między for the efficient exchange of data between payment service dostawcami usług płatniczych, którym naleŝy zezwolić na providers who should be allowed to collect, process and exchange gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych osobowych osób personal data relating to persons involved in payment fraud. All zamieszanych w oszustwa płatnicze. Wszystkie wspomniane those activities should be conducted in compliance with Directive działania powinny być wykonywane zgodnie z przepisami 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w processing of personal data and on the free movement of such zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego data [19]. przepływu tych danych [19]. (50) Niezbędne jest zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa krajowego przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. NaleŜy zatem ustanowić odpowiednie procedury, które umoŝliwią składanie skarg na dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających tych przepisów, a takŝe zapewnią, by w stosownych przypadkach nakładane były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje. (51) Bez uszczerbku dla prawa klientów do wniesienia skargi do sądu państwa członkowskie powinny zapewnić łatwo dostępny i racjonalny pod względem kosztów pozasądowy sposób rozstrzygania sporów między dostawcami usług płatniczych a konsumentami wynikających z praw i obowiązków określonych w (50) It is necessary to ensure the effective enforcement of the provisions of national law adopted pursuant to this Directive. Appropriate procedures should therefore be established by means of which it will be possible to pursue complaints against payment service providers which do not comply with those provisions and to ensure that, where appropriate, effective, proportionate and dissuasive penalties are imposed. (51) Without prejudice to the right of customers to bring action in the courts, Member States should ensure an easily accessible and cost-sensitive out-of-court resolution of conflicts between payment service providers and consumers arising from the rights and obligations set out in this Directive. Article 5(2) of the Rome

12 niniejszej dyrektywie. Artykuł 5 ust. 2 konwencji rzymskiej w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [20] zapewnia, aby Ŝadne warunki umowne dotyczące prawa właściwego nie mogły prowadzić do pozbawienia konsumentów ochrony przysługującej im na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w państwie, w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu. (52) Państwa członkowskie powinny określić, czy właściwe organy wyznaczone w celu udzielania zezwoleń instytucjom płatniczym mogą być równieŝ właściwymi organami w odniesieniu do pozasądowej procedury wnoszenia skargi i pozasądowej procedury odszkodowawczej. (53) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać przepisów prawa Convention on the law applicable to contractual obligations [20] ensures that the protection afforded to consumers by the mandatory rules of the law of the country in which they have their habitual residence may not be undermined by any contractual terms on law applicable. (52) Member States should determine whether the competent authorities designated for granting authorisation to payment institutions might also be the competent authorities with regard to out-of-court complaint and redress procedures. (53) This Directive should be without prejudice to provisions of krajowego dotyczących konsekwencji z tytułu odpowiedzialności za national law relating to the consequences as regards liability of niedokładności w sporządzaniu lub przekazywaniu wyciągów. inaccuracy in the expression or transmission of a statement. (54) W związku z koniecznością dokonania przeglądu skuteczności (54) Since it is necessary to review the efficient functioning of this funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz monitorowania postępów Directive and to monitor progress on the establishment of a single w tworzeniu jednolitego rynku płatności, Komisja powinna mieć payment market, the Commission should be required to produce a obowiązek sporządzenia sprawozdania trzy lata po upływie terminu report three years after the end of the transposition period of this transpozycji niniejszej dyrektywy. Mając na względzie integrację Directive. With regard to the global integration of financial services usług finansowych w skali światowej oraz zharmonizowaną and harmonised consumer protection also beyond the efficient ochronę konsumentów i wykraczając poza skuteczne functioning of this Directive focal points of the review should be the funkcjonowanie niniejszej dyrektywy, podczas jej przeglądu naleŝy possible need to expand the scope of application with regard to skupić się na moŝliwej potrzebie rozszerzenia zakresu jej non-eu currencies and to payment transactions where only one zastosowanie na waluty państw niebędących członkami UE oraz payment service provider concerned is located in the Community. na transakcje płatnicze, w których tylko jeden z dostawców usług płatniczych znajduje się na terytorium Wspólnoty. (55) W związku z tym, Ŝe przepisy niniejszej dyrektywy zastępują przepisy dyrektywy 97/5/WE, dyrektywa ta powinna zostać uchylona. (55) Since the provisions of this Directive replace those of Directive 97/5/EC, that Directive should be repealed. (56) Niezbędne jest ustanowienie bardziej szczegółowych (56) It is necessary to lay down more detailed rules concerning the przepisów odnoszących się do uŝycia kart płatniczych w fraudulent use of payment cards, an area currently covered by nieuczciwych zamiarach, którą to dziedzinę reguluje obecnie Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia May 1997 on the protection of consumers in respect of distance maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów contracts [21] and Directive 2002/65/EC. Those Directives should zawieranych na odległość [21] oraz dyrektywa 2002/65/WE. WyŜej therefore be amended accordingly. wymienione dyrektywy powinny zatem zostać odpowiednio zmienione. (57) PoniewaŜ zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE instytucje finansowe nie podlegają zasadom mającym zastosowanie do instytucji kredytowych, naleŝy podporządkować je tym samym wymogom, jakie obowiązują w stosunku do instytucji płatniczych, tak aby mogły one świadczyć usługi płatnicze na terytorium całej Wspólnoty. Dyrektywa 2006/48/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. (58) PoniewaŜ usługa przekazu pienięŝnego jest w niniejszej dyrektywie określona jako usługa płatnicza, która wymaga zezwolenia w przypadku instytucji płatniczej lub rejestracji w przypadku niektórych osób fizycznych lub prawnych korzystających z klauzuli przyznającej wyłączenie w pewnych okolicznościach określonych w niniejszej dyrektywie, dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu [22] powinna zostać odpowiednio zmieniona. (57) Since, pursuant to Directive 2006/48/EC, financial institutions are not subject to the rules applicable to credit institutions, they should be made subject to the same requirements as payment institutions so that they are able to provide payment services throughout the Community. Directive 2006/48/EC should therefore be amended accordingly. (58) Since money remittance is defined in this Directive as a payment service which requires an authorisation for a payment institution or a registration for some natural or legal persons benefiting from a waiver clause under certain circumstances specified in the provisions of this Directive, Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing [22] should be amended accordingly. (59) W trosce o pewność prawną zasadne jest przyjęcie uzgodnień (59) In the interests of legal certainty, it is appropriate to make przejściowych, zgodnie z którymi osoby, które podjęły działalność transitional arrangements in accordance with which persons who jako instytucje płatnicze stosownie do przepisów prawa krajowego have commenced the activities of payment institutions in obowiązujących przed wejściem w Ŝycie niniejszej dyrektywy, będą accordance with the national law in force before the entry into force mogły kontynuować tę działalność na terytorium danego państwa of this Directive may continue those activities within the Member członkowskiego przez określony czas. State concerned for a specified period. (60) W związku z tym, Ŝe cel niniejszej dyrektywy, mianowicie utworzenie jednolitego rynku w sektorze usług płatniczych, nie moŝe zostać osiągnięty w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie w związku z tym, Ŝe niezbędna jest do tego harmonizacja znaczącej liczby róŝnych przepisów istniejących obecnie w systemach prawnych poszczególnych państw członkowskich, natomiast moŝliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota moŝe przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. (60) Since the objective of this Directive, namely, the establishment of a single market in payment services, cannot be sufficiently achieved by the Member States because it requires the harmonisation of a multitude of different rules currently existing in the legal systems of the various Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

13 (61) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy naleŝy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [23]. (62) W szczególności Komisji powinny zostać przyznane uprawnienia do przyjmowania przepisów wykonawczych w celu uwzględnienia postępu technologicznego i zmian rynkowych. W związku z tym, Ŝe środki te mają charakter ogólny i ich celem jest zmiana innych niŝ istotne elementów niniejszej dyrektywy, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. (61) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [23]. (62) In particular, the Commission should be empowered to adopt implementing provisions in order to take account of technological and market developments. Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC. (63) Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w (63) In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement sprawie lepszego stanowienia prawa [24] państwa członkowskie są on better law-making [24], Member States are encouraged to draw zachęcane do sporządzania, na własne potrzeby i w interesie up, for themselves and in the interest of the Community, their own Wspólnoty, własnych tabel, które w moŝliwie dokładny sposób tables illustrating, as far as possible, the correlation between this będą przedstawiać zbieŝność przepisów niniejszej dyrektywy z Directive and the transposition measures, and to make them przepisami przyjętymi w ramach transpozycji, oraz podania ich do public, wiadomości publicznej, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: TYTUŁ I PRZEDMIOT, ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE TITLE I Artykuł 1 Article 1 Przedmiot 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy, zgodnie z którymi państwa członkowskie wyróŝniają sześć następujących kategorii dostawców usług płatniczych: a) instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE; b) instytucje pieniądza elektronicznego w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2000/46/WE; c) instytucje świadczące Ŝyro pocztowe uprawnione do świadczenia usług płatniczych zgodnie z prawem krajowym; SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS Subject matter 1. This Directive lays down the rules in accordance with which Member States shall distinguish the following six categories of payment service provider: (a) credit institutions within the meaning of Article 4(1)(a) of Directive 2006/48/EC; (b) electronic money institutions within the meaning of Article 1(3)(a) of Directive 2000/46/EC; (c) post office giro institutions which are entitled under national law to provide payment services; d) instytucje płatnicze w rozumieniu niniejszej dyrektywy; (d) payment institutions within the meaning of this Directive; e) Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne, gdy nie (e) the European Central Bank and national central banks when działają one w charakterze władz monetarnych lub innych organów not acting in their capacity as monetary authority or other public publicznych; authorities; f) państwa członkowskie lub ich władze regionalne lub lokalne, gdy (f) Member States or their regional or local authorities when not nie działają one w charakterze organów publicznych. acting in their capacity as public authorities. 2. Niniejsza dyrektywa ustanawia równieŝ zasady dotyczące 2. This Directive also lays down rules concerning transparency of przejrzystości warunków i wymogów w zakresie informowania o conditions and information requirements for payment services, and usługach płatniczych, a takŝe odpowiednie prawa i obowiązki the respective rights and obligations of payment service users and uŝytkowników usług płatniczych oraz dostawców usług płatniczych payment service providers in relation to the provision of payment w odniesieniu do świadczenia usług płatniczych jako stałego services as a regular occupation or business activity. zajęcia lub działalności gospodarczej. Artykuł 2 Article 2 Zakres zastosowania 1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do usług płatniczych 1. This Directive shall apply to payment services provided within świadczonych na terytorium Wspólnoty. Z wyjątkiem art. 73 the Community. However, with the exception of Article 73, Titles III przepisy tytułu III i IV stosuje się jednak jedynie wtedy, gdy and IV shall apply only where both the payer's payment service zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług provider and the payee's payment service provider are, or the sole płatniczych odbiorcy lub teŝ jedyny dostawca usług płatniczych w payment service provider in the payment transaction is, located in transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Wspólnoty. the Community. 2. Przepisy tytułu III i IV stosuje się do usług płatniczych dokonywanych w euro lub w oficjalnej walucie państwa członkowskiego spoza obszaru euro. 3. Państwa członkowskie mogą wyłączyć stosowanie wszystkich lub części przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do instytucji, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2006/48/WE, z wyjątkiem przepisów, o których mowa w tiret pierwszym i drugim tego artykułu. Scope Artykuł 3 Article 3 Działalność wyłączona z zakresu zastosowania dyrektywy Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do: a) transakcji płatniczych dokonywanych wyłącznie gotówką bezpośrednio od płatnika do odbiorcy bez udziału pośredników; 2. Titles III and IV shall apply to payment services made in euro or the currency of a Member State outside the euro area. 3. Member States may waive the application of all or part of the provisions of this Directive to the institutions referred to in Article 2 of Directive 2006/48/EC, with the exception of those referred to in the first and second indent of that article. Negative scope This Directive shall apply to none of the following: (a) payment transactions made exclusively in cash directly from the payer to the payee, without any intermediary intervention;

14 b) transakcji płatniczych od płatnika do odbiorcy za pośrednictwem (b) payment transactions from the payer to the payee through a agenta handlowego uprawnionego do prowadzenia negocjacji lub commercial agent authorised to negotiate or conclude the sale or zawierania transakcji sprzedaŝy lub zakupu towarów lub purchase of goods or services on behalf of the payer or the payee; świadczenia usług w imieniu płatnika lub odbiorcy; c) wykonywanego zawodowo fizycznego transportu banknotów i (c) professional physical transport of banknotes and coins, monet, łącznie z ich zbieraniem, przetwarzaniem i dostarczaniem; including their collection, processing and delivery; d) transakcji płatniczych obejmujących wykonywane niezawodowo gromadzenie i przekazywanie gotówki w ramach działalności nienastawionej na przynoszenie zysku lub charytatywnej; (d) payment transactions consisting of the non-professional cash collection and delivery within the framework of a non-profit or charitable activity; e) usług, w ramach których gotówka dostarczana jest płatnikowi (e) services where cash is provided by the payee to the payer as przez odbiorcę jako część transakcji płatniczej na wyraźne Ŝądanie part of a payment transaction following an explicit request by the uŝytkownika usług płatniczych tuŝ przed wykonaniem transakcji payment service user just before the execution of the payment płatniczej polegającej na uiszczeniu płatności za zakup towarów transaction through a payment for the purchase of goods or lub usług; services; f) transakcji wymiany walutowej, to znaczy operacji zamiany gotówki na gotówkę, w przypadku których środki nie są przechowywane na rachunku płatniczym; g) transakcji płatniczych opartych na jednym z następujących dokumentów wystawionych na dostawcę usług płatniczych w celu przekazania środków do dyspozycji odbiorcy: (i) czeki papierowe zgodne z konwencją genewską z dnia 19 marca 1931 r., która przewiduje jednolite prawo czekowe; (f) money exchange business, that is to say, cash-to-cash operations, where the funds are not held on a payment account; (g) payment transactions based on any of the following documents drawn on the payment service provider with a view to placing funds at the disposal of the payee: (i) paper cheques in accordance with the Geneva Convention of 19 March 1931 providing a uniform law for cheques; (ii) czeki papierowe podobne do tych, o których mowa w ppkt (i), (ii) paper cheques similar to those referred to in point (i) and które podlegają przepisom prawnym państw członkowskich governed by the laws of Member States which are not party to the niebędących stroną konwencji genewskiej z dnia 19 marca 1931 r., Geneva Convention of 19 March 1931 providing a uniform law for która przewiduje jednolite prawo czekowe; cheques; (iii) weksle trasowane w postaci papierowej zgodne z konwencją genewską z dnia 7 czerwca 1930 r., która przewiduje jednolite prawo w zakresie weksli i weksli własnych; (iii) paper-based drafts in accordance with the Geneva Convention of 7 June 1930 providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes; (iv) weksle trasowane w postaci papierowej podobne do tych, o (iv) paper-based drafts similar to those referred to in point (iii) and których mowa w pkt (iii), które podlegają przepisom prawnym governed by the laws of Member States which are not party to the państw członkowskich niebędących stroną konwencji genewskiej z Geneva Convention of 7 June 1930 providing a uniform law for bills dnia 7 czerwca 1930 r., która przewiduje jednolite prawo w of exchange and promissory notes; zakresie weksli i weksli własnych; (v) vouchery w postaci papierowej; (v) paper-based vouchers; (vi) czeki podróŝne w postaci papierowej; lub (vi) paper-based traveller's cheques; or (vii) przekazy pocztowe w postaci papierowej określone przez (vii) paper-based postal money orders as defined by the Universal Powszechny Związek Pocztowy; Postal Union; h) transakcji płatniczych dokonywanych w ramach systemu (h) payment transactions carried out within a payment or securities płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych settlement system between settlement agents, central między agentami rozrachunkowymi, partnerami centralnymi (CCP), counterparties, clearing houses and/or central banks and other izbami rozliczeniowymi lub bankami centralnymi a innymi osobami participants of the system, and payment service providers, without korzystającymi z systemu i dostawcami usług płatniczych, bez prejudice to Article 28; uszczerbku dla art. 28; i) transakcji płatniczych związanych z obsługą papierów (i) payment transactions related to securities asset servicing, wartościowych i wynikających z nich praw, włącznie z including dividends, income or other distributions, or redemption or dywidendami, podziałem dochodu i podziałem innych środków, lub sale, carried out by persons referred to in point (h) or by investment wykupem lub sprzedaŝą, dokonywaną przez osoby, o których firms, credit institutions, collective investment undertakings or asset mowa w lit. h), lub przez firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, management companies providing investment services and any fundusze inwestycyjne lub podmioty zarządzające aktywami other entities allowed to have the custody of financial instruments; świadczące usługi inwestycyjne oraz wszelkie inne podmioty, którym wolno dysponować instrumentami finansowymi; j) usług świadczonych przez dostawców usług technicznych, wspierających świadczenie usług płatniczych, jednak bez wchodzenia na jakimkolwiek etapie w posiadanie przekazywanych środków, włączając w to przetwarzanie i przechowywanie danych, usługi powiernicze i ochrony prywatności, uwierzytelnianie danych i podmiotów, technologię informatyczną (IT), dostarczanie sieci informatycznych i komunikacyjnych, dostarczanie i konserwację terminali i urządzeń do wykonywania usług płatniczych; (j) services provided by technical service providers, which support the provision of payment services, without them entering at any time into possession of the funds to be transferred, including processing and storage of data, trust and privacy protection services, data and entity authentication, information technology (IT) and communication network provision, provision and maintenance of terminals and devices used for payment services; k) usług opartych na instrumentach, które moŝna wykorzystywać w (k) services based on instruments that can be used to acquire celu nabycia towarów lub usług wyłącznie w pomieszczeniach goods or services only in the premises used by the issuer or under wykorzystywanych przez wydawcę lub na podstawie umowy a commercial agreement with the issuer either within a limited handlowej z wydawcą w ramach ograniczonej sieci dostawców network of service providers or for a limited range of goods or usług albo w odniesieniu do ograniczonego asortymentu towarów services; lub usług; l) transakcji płatniczych wykonywanych przy uŝyciu wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, w ramach których nabywane towary lub usługi dostarczane są do urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego i mają być wykorzystywane za pośrednictwem tego urządzenia, pod (l) payment transactions executed by means of any telecommunication, digital or IT device, where the goods or services purchased are delivered to and are to be used through a telecommunication, digital or IT device, provided that the telecommunication, digital or IT operator does not act only as an

15 warunkiem Ŝe operator systemu telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego nie działa jedynie jako pośrednik między uŝytkownikiem usług płatniczych a dostawcą towarów i usług; m) transakcji płatniczych przeprowadzanych między dostawcami usług płatniczych, ich agentami lub oddziałami na ich własny rachunek; n) transakcji płatniczych przeprowadzanych pomiędzy przedsiębiorstwem dominującym a jego spółką zaleŝną lub pomiędzy spółkami zaleŝnymi tego samego przedsiębiorstwa dominującego, bez udziału pośrednika, przez dostawcę usług płatniczych innego niŝ przedsiębiorstwo naleŝące do tej samej grupy; lub o) usług wypłacania gotówki za pośrednictwem bankomatów, świadczonych przez dostawców, którzy działają w imieniu co najmniej jednego wydawcy kart i którzy nie są stroną umowy ramowej z klientem wypłacającym gotówkę z rachunku płatniczego, pod warunkiem Ŝe dostawcy ci nie świadczą innych usług płatniczych wymienionych w załączniku. Artykuł 4 Article 4 Definicje intermediary between the payment service user and the supplier of the goods and services; (m) payment transactions carried out between payment service providers, their agents or branches for their own account; (n) payment transactions between a parent undertaking and its subsidiary or between subsidiaries of the same parent undertaking, without any intermediary intervention by a payment service provider other than an undertaking belonging to the same group; or (o) services by providers to withdraw cash by means of automated teller machines acting on behalf of one or more card issuers, which are not a party to the framework contract with the customer withdrawing money from a payment account, on condition that these providers do not conduct other payment services as listed in the Annex. Definitions Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 1) "macierzyste państwo członkowskie" oznacza dowolne z 1. "home Member State" means either of the following: poniŝszych: (i) państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa (i) the Member State in which the registered office of the payment dostawcy usług płatniczych; albo service provider is situated; or (ii) w przypadku gdy dostawca usług płatniczych zgodnie z (ii) if the payment service provider has, under its national law, no mającym do niego zastosowanie prawem krajowym nie posiada registered office, the Member State in which its head office is siedziby statutowej, państwo członkowskie, w którym znajduje się situated; jego siedziba główna; 2) "goszczące państwo członkowskie" oznacza państwo 2. "host Member State" means the Member State other than the członkowskie inne niŝ macierzyste państwo członkowskie, w home Member State in which a payment service provider has an którym dostawca usług płatniczych ma swojego agenta lub oddział agent or a branch or provides payment services; lub w którym świadczy usługi płatnicze; 3) "usługa płatnicza" oznacza wszelką działalność gospodarczą 3. "payment service" means any business activity listed in the wymienioną w załączniku; Annex; 4) "instytucja płatnicza" oznacza osobę prawną, której zgodnie z art. 10 udzielono zezwolenia na świadczenie i wykonywanie usług płatniczych na terytorium całej Wspólnoty; 5) "transakcja płatnicza" oznacza działanie zainicjowane przez płatnika lub odbiorcę, polegające na lokowaniu, transferze lub wycofaniu środków, niezaleŝnie od rodzaju pierwotnych zobowiązań między płatnikiem a odbiorcą; 6) "system płatności" oznacza system transferu środków oparty na formalnych i znormalizowanych regułach i wspólnych przepisach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych; 7) "płatnik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem rachunku płatniczego i składa zlecenie płatnicze z tego rachunku płatniczego, lub w przypadku gdy rachunek płatniczy nie istnieje osoba fizyczna lub prawna, która składa zlecenie płatnicze; 4. "payment institution" means a legal person that has been granted authorisation in accordance with Article 10 to provide and execute payment services throughout the Community; 5. "payment transaction" means an act, initiated by the payer or by the payee, of placing, transferring or withdrawing funds, irrespective of any underlying obligations between the payer and the payee; 6. "payment system" means a funds transfer system with formal and standardised arrangements and common rules for the processing, clearing and/or settlement of payment transactions; 7. "payer" means a natural or legal person who holds a payment account and allows a payment order from that payment account, or, where there is no payment account, a natural or legal person who gives a payment order; 8) "odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną będącą 8. "payee" means a natural or legal person who is the intended zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji recipient of funds which have been the subject of a payment płatniczej; transaction; 9) "dostawca usług płatniczych" oznacza podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1, oraz osoby prawne i fizyczne korzystające z wyłączenia na mocy art. 26; 10) "uŝytkownik usług płatniczych" oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług płatniczych w charakterze płatnika albo odbiorcy, lub obu łącznie; 11) "konsument" oznacza osobę fizyczną, która w ramach umów o usługę płatniczą objętych niniejszą dyrektywą działa w celach 9. "payment service provider" means bodies referred to in Article 1(1) and legal and natural persons benefiting from the waiver under Article 26; 10. "payment service user" means a natural or legal person making use of a payment service in the capacity of either payer or payee, or both; 11. "consumer" means a natural person who, in payment service contracts covered by this Directive, is acting for purposes other innych niŝ jego działalność handlowa, gospodarcza lub zawodowa; than his trade, business or profession; 12) "umowa ramowa" oznacza umowę o usługę płatniczą, która reguluje wykonanie indywidualnych i kolejnych transakcji płatniczych w przyszłości i która moŝe zawierać obowiązek i warunki otwarcia rachunku płatniczego; for setting up a payment account; 13) "usługa przekazu pienięŝnego" oznacza usługę płatniczą, która umoŝliwia, bez tworzenia rachunku płatniczego w imieniu płatnika 12. "framework contract" means a payment service contract which governs the future execution of individual and successive payment transactions and which may contain the obligation and conditions 13. "money remittance" means a payment service where funds are received from a payer, without any payment accounts being

16 lub odbiorcy, odbiór środków od płatnika wyłącznie do celów created in the name of the payer or the payee, for the sole purpose przekazania odpowiedniej kwoty odbiorcy lub innemu dostawcy of transferring a corresponding amount to a payee or to another usług płatniczych działającemu w imieniu odbiorcy lub odbiór takich payment service provider acting on behalf of the payee, and/or środków w imieniu odbiorcy i ich udostępnienie odbiorcy; where such funds are received on behalf of and made available to the payee; 14) "rachunek płatniczy" oznacza rachunek prowadzony w imieniu 14. "payment account" means an account held in the name of one jednego lub większej liczby uŝytkowników usług płatniczych or more payment service users which is used for the execution of wykorzystywany do wykonywania transakcji płatniczych; payment transactions; 15) "środki" oznaczają banknoty i monety, zapis księgowy i pieniądz elektroniczny określone w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/46/WE; 16) "zlecenie płatnicze" oznacza kaŝdą dyspozycję płatnika lub odbiorcy dla jego dostawcy usług płatniczych z Ŝądaniem wykonania transakcji płatniczej; 17) "data waluty" oznacza czas odniesienia stosowany przez dostawcę usług płatniczych do naliczenia odsetek od środków, którymi obciąŝono lub uznano rachunek płatniczy; 15. "funds" means banknotes and coins, scriptural money and electronic money as defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC; 16. "payment order" means any instruction by a payer or payee to his payment service provider requesting the execution of a payment transaction; 17. "value date" means a reference time used by a payment service provider for the calculation of interest on the funds debited from or credited to a payment account; 18) "referencyjny kurs walutowy" oznacza kurs walutowy słuŝący 18. "reference exchange rate" means the exchange rate which is za podstawę do przeliczania kaŝdej waluty, który jest udostępniany used as the basis to calculate any currency exchange and which is przez dostawcę usług płatniczych lub pochodzi z publicznie made available by the payment service provider or comes from a dostępnego źródła; publicly available source; 19) "autoryzacja" oznacza procedurę pozwalającą dostawcy usług 19. "authentication" means a procedure which allows the payment płatniczych na sprawdzenie wykorzystania konkretnego service provider to verify the use of a specific payment instrument, instrumentu płatniczego, w tym jego indywidualnych zabezpieczeń; including its personalised security features; 20) "referencyjna stopa procentowa" oznacza stopę procentową 20. "reference interest rate" means the interest rate which is used słuŝącą za podstawę do obliczania wszelkich stosowanych odsetek as the basis for calculating any interest to be applied and which i pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, które moŝe być comes from a publicly available source which can be verified by zweryfikowane przez obydwie strony umowy o usługę płatniczą; both parties to a payment service contract; 21) "unikatowy identyfikator" oznacza kombinację liter, liczb lub 21. "unique identifier" means a combination of letters, numbers or symboli określoną przez dostawcę usług płatniczych uŝytkownikowi symbols specified to the payment service user by the payment usług płatniczych, którą uŝytkownik usług płatniczych zobowiązany service provider and to be provided by the payment service user to jest dostarczyć w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego identify unambiguously the other payment service user and/or his biorącego udział w danej transakcji płatniczej uŝytkownika usług payment account for a payment transaction; płatniczych lub jego rachunku płatniczego; 22) "agent" oznacza osobę fizyczną lub prawną działającą w imieniu instytucji płatniczej w zakresie świadczenia usług płatniczych; 23) "instrument płatniczy" oznacza kaŝde zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez uŝytkownika usług płatniczych i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których korzysta uŝytkownik usług płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego; 24) "środki porozumiewania się na odległość" odnoszą się do wszelkich środków, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy o usługę płatniczą i które nie wymagają jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy usług płatniczych i uŝytkownika usług płatniczych; 25) "trwały nośnik informacji" oznacza dowolny instrument umoŝliwiający uŝytkownikowi usług płatniczych przechowywanie informacji adresowanych osobiście do niego w sposób umoŝliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres właściwy do celów tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 26) "mikroprzedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo, które w momencie zawarcia umowy o usługę płatniczą jest przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i art. 2 ust. 1 i 3 załącznika do zalecenia 2003/361/WE; 27) "dzień roboczy" oznacza dzień, w którym stosowny dostawca usług płatniczych płatnika lub dostawca usług płatniczych odbiorcy uczestniczący w wykonaniu transakcji płatniczej prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 22. "agent" means a natural or legal person which acts on behalf of a payment institution in providing payment services; 23. "payment instrument" means any personalised device(s) and/or set of procedures agreed between the payment service user and the payment service provider and used by the payment service user in order to initiate a payment order; 24. "means of distance communication" refers to any means which, without the simultaneous physical presence of the payment service provider and the payment service user, may be used for the conclusion of a payment services contract; 25. "durable medium" means any instrument which enables the payment service user to store information addressed personally to him in a way accessible for future reference for a period of time adequate to the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored; 26. "micro-enterprise" means an enterprise, which at the time of conclusion of the payment service contract, is an enterprise as defined in Article 1 and Article 2(1) and (3) of the Annex to Recommendation 2003/361/EC; 27. "business day" means a day on which the relevant payment service provider of the payer or the payment service provider of the payee involved in the execution of a payment transaction is open for business as required for the execution of a payment transaction; 28) "polecenie zapłaty" oznacza usługę płatniczą polegającą na 28. "direct debit" means a payment service for debiting a payer's obciąŝeniu rachunku płatniczego płatnika, w przypadku gdy payment account, where a payment transaction is initiated by the transakcja płatnicza została zainicjowana przez odbiorcę na payee on the basis of the payer's consent given to the payee, to podstawie zgody udzielonej przez płatnika odbiorcy, dostawcy the payee's payment service provider or to the payer's own usług płatniczych odbiorcy lub dostawcy usług płatniczych płatnika; payment service provider; 29) "oddział" oznacza miejsce prowadzenia działalności inne niŝ siedziba główna, które jest częścią instytucji płatniczej, które nie ma osobowości prawnej i które bezpośrednio przeprowadza niektóre lub wszystkie transakcje związane z działalnością instytucji płatniczej; wszystkie miejsca prowadzenia działalności 29. "branch" means a place of business other than the head office which is a part of a payment institution, which has no legal personality and which carries out directly some or all of the transactions inherent in the business of a payment institution; all the places of business set up in the same Member State by a

17 utworzone w tym samym państwie członkowskim przez instytucję płatniczą posiadającą siedzibę główną w innym państwie członkowskim uznaje się za pojedynczy oddział; payment institution with a head office in another Member State shall be regarded as a single branch; 30) "grupa" oznacza grupę przedsiębiorstw, która składa się z 30. "group" means a group of undertakings, which consists of a przedsiębiorstwa dominującego, jego spółek zaleŝnych oraz parent undertaking, its subsidiaries and the entities in which the podmiotów, w których przedsiębiorstwo dominujące lub jego spółki parent undertaking or its subsidiaries have a holding as well as zaleŝne mają udział, jak równieŝ przedsiębiorstw powiązanych ze undertakings linked to each other by a relationship referred to in sobą w sposób określony w art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG. Article 12(1) of Directive 83/349/EEC. TYTUŁ II TITLE II DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ 1 CHAPTER 1 Instytucje płatnicze Sekcja 1 Section 1 Zasady ogólne PAYMENT SERVICE PROVIDERS Payment institutions General rules Artykuł 5 Article 5 Wniosek o udzielenie zezwolenia W celu uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze instytucji płatniczej naleŝy złoŝyć wniosek do właściwych organów macierzystego państwa członkowskiego, załączając: a) program działalności określający w szczególności rodzaj planowanych usług płatniczych; b) biznesplan zawierający prognozę budŝetu na trzy pierwsze lata budŝetowe, który wykazuje, Ŝe wnioskodawca będzie w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do rzetelnego prowadzenia działalności; c) dokumentację potwierdzającą, Ŝe dana instytucja płatnicza posiada kapitał załoŝycielski określony w art. 6; d) w przypadku instytucji płatniczych, o których mowa w art. 9 ust. 1, opis środków przedsięwziętych w celu ochrony środków naleŝących do uŝytkowników usług płatniczych zgodnie z art. 9; e) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym procedur administracyjnych, procedur dotyczących zarządzania ryzykiem i procedur księgowych stosowanych przez wnioskodawcę, który wykazuje, Ŝe te rozwiązania w zakresie zarządzania, mechanizmy kontroli i procedury są proporcjonalne, właściwe, rzetelne i adekwatne; f) opis mechanizmów kontroli wewnętrznej ustanowionych przez wnioskodawcę w celu dopełnienia obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE i rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pienięŝnym [25]; Applications for authorisation For authorisation as a payment institution, an application shall be submitted to the competent authorities of the home Member State, together with the following: (a) a programme of operations, setting out in particular the type of payment services envisaged; (b) a business plan including a forecast budget calculation for the first three financial years which demonstrates that the applicant is able to employ the appropriate and proportionate systems, resources and procedures to operate soundly; (c) evidence that the payment institution holds initial capital provided for in Article 6; (d) for the payment institutions referred to in Article 9(1), a description of the measures taken for safeguarding payment service users' funds in accordance with Article 9; (e) a description of the applicant's governance arrangements and internal control mechanisms, including administrative, risk management and accounting procedures, which demonstrates that these governance arrangements, control mechanisms and procedures are proportionate, appropriate, sound and adequate; (f) a description of the internal control mechanisms which the applicant has established in order to comply with obligations in relation to money laundering and terrorist financing under Directive 2005/60/EC and Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds [25]; g) opis struktury organizacyjnej wnioskodawcy, w tym w (g) a description of the applicant's structural organisation, including, stosownych przypadkach opis planowanego korzystania z usług where applicable, a description of the intended use of agents and agentów i oddziałów oraz opis rozwiązań w zakresie outsourcingu, branches and a description of outsourcing arrangements, and of its jak równieŝ opis udziału wnioskodawcy w krajowym lub participation in a national or international payment system; międzynarodowym systemie płatności; h) dane dotyczące toŝsamości osób, które są bezpośrednimi lub (h) the identity of persons holding in the applicant, directly or pośrednimi akcjonariuszami lub udziałowcami wnioskodawcy indirectly, qualifying holdings within the meaning of Article 4(11) of posiadającymi znaczny pakiet akcji lub udziałów w rozumieniu art. Directive 2006/48/EC, the size of their holdings and evidence of 4 ust. 11 dyrektywy 2006/48/WE, wielkość naleŝącego do nich their suitability taking into account the need to ensure the sound pakietu akcji lub udziałów, a takŝe dokumentację potwierdzającą, and prudent management of a payment institution; Ŝe osoby te posiadają wystarczające kwalifikacje, mając na uwadze potrzebę zapewnienia rzetelnego i ostroŝnego zarządzania instytucją płatniczą; i) dane dotyczące toŝsamości osób pełniących funkcje kierownicze (i) the identity of directors and persons responsible for the i osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucją płatniczą oraz, management of the payment institution and, where relevant, w stosownych przypadkach, osób odpowiedzialnych za persons responsible for the management of the payment services zarządzanie działalnością instytucji płatniczej w zakresie usług activities of the payment institution, as well as evidence that they płatniczych, jak równieŝ dokumentację potwierdzającą, Ŝe osoby te are of good repute and possess appropriate knowledge and cieszą się dobrą opinią oraz posiadają odpowiednią wiedzę i experience to perform payment services as determined by the doświadczenie w zakresie świadczenia usług płatniczych, zgodnie home Member State of the payment institution; z przepisami określonymi przez macierzyste państwo członkowskie instytucji płatniczej; j) w stosownych przypadkach dane dotyczące toŝsamości biegłych rewidentów i firm audytorskich zgodnie z definicjami w dyrektywie 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia (j) where applicable, the identity of statutory auditors and audit firms as defined in Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits

18 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych of annual accounts and consolidated accounts [26]; sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych [26]; k) wskazanie statusu prawnego i akt załoŝycielski wnioskodawcy; (k) the applicant's legal status and articles of association; l) adres siedziby głównej wnioskodawcy. (l) the address of the applicant's head office. Do celów lit. d), e) i g) wnioskodawca dostarcza opis przyjętych przez siebie rozwiązań w zakresie audytu i ustaleń organizacyjnych, które pozwalają mu podjąć wszelkie stosowne kroki dla ochrony interesów jego uŝytkowników oraz dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług płatniczych i ich wiarygodności. Artykuł 6 Article 6 Kapitał załoŝycielski W momencie udzielania zezwolenia państwa członkowskie wymagają od instytucji płatniczych posiadania kapitału załoŝycielskiego złoŝonego z elementów określonych w art. 57 lit. a) i b) dyrektywy 2006/48/WE w następującej wysokości: a) jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje jedynie usługę płatniczą wymienioną w pkt 6 załącznika, jej kapitał nie jest w Ŝadnym momencie niŝszy od EUR; For the purposes of points (d), (e) and (g), the applicant shall provide a description of its audit arrangements and the organisational arrangements it has set up with a view to taking all reasonable steps to protect the interests of its users and to ensure continuity and reliability in the performance of payment services. Initial capital Member States shall require payment institutions to hold, at the time of authorisation, initial capital, comprised of the items defined in Article 57(a) and (b) of Directive 2006/48/EC as follows: (a) where the payment institution provides only the payment service listed in point 6 of the Annex, its capital shall at no time be less than EUR 20000; b) jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje usługę płatniczą wymienioną (b) where the payment institution provides the payment service w pkt 7 załącznika, jej kapitał nie jest w Ŝadnym momencie niŝszy listed in point 7 of the Annex, its capital shall at no time be less od EUR; oraz than EUR 50000; and c) jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje którekolwiek z usług płatniczych wymienionych w pkt 1 5 załącznika, jej kapitał nie jest w Ŝadnym momencie niŝszy od EUR. Artykuł 7 Article 7 Fundusze własne 1. Fundusze własne instytucji płatniczej, określone w art oraz art. 63, 64 i 66 dyrektywy 2006/48/WE, nie mogą być niŝsze od wyŝszej z kwot, o których mowa w art. 6 lub 8 niniejszej dyrektywy. (c) where the payment institution provides any of the payment services listed in points 1 to 5 of the Annex, its capital shall at no time be less than EUR Own funds 1. The payment institution's own funds, as defined in Articles 57 to 61, 63, 64 and 66 of Directive 2006/48/EC, may not fall below the amount required under Articles 6 or 8 of this Directive, whichever the higher. 2. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu 2. Member States shall take the necessary measures to prevent przeciwdziałania wielokrotnemu zaliczaniu tych samych elementów the multiple use of elements eligible for own funds where the do funduszy własnych, w przypadku gdy instytucja płatnicza naleŝy payment institution belongs to the same group as another payment do tej samej grupy co inna instytucja płatnicza, instytucja institution, credit institution, investment firm, asset management kredytowa, firma inwestycyjna, podmiot zarządzający aktywami lub company or insurance undertaking. This paragraph shall also apply przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Niniejszy ustęp stosuje się where a payment institution has a hybrid character and carries out równieŝ w przypadkach, gdy instytucja płatnicza ma charakter activities other than providing payment services listed in the Annex. mieszany i prowadzi rodzaje działalności inne niŝ świadczenie usług płatniczych wymienionych w załączniku. 3. JeŜeli spełnione są warunki ustanowione w art. 69 dyrektywy 3. If the conditions laid down in Article 69 of Directive 2006/48/EC 2006/48/WE, państwa członkowskie lub ich właściwe organy mogą are met, Member States or their competent authorities may choose postanowić o niestosowaniu art. 8 niniejszej dyrektywy do instytucji not to apply Article 8 of this Directive to payment institutions which płatniczych, które są objęte skonsolidowanym nadzorem are included in the consolidated supervision of the parent credit dominującej instytucji kredytowej na mocy dyrektywy 2006/48/WE. institution pursuant to Directive 2006/48/EC. Artykuł 8 Article 8 Obliczanie funduszy własnych Calculation of own funds 1. NiezaleŜnie od wymogów dotyczących kapitału załoŝycielskiego 1. Notwithstanding the initial capital requirements set out in Article określonych w art. 6, państwa członkowskie wymagają od instytucji 6, Member States shall require payment institutions to hold, at all płatniczych posiadania w kaŝdym momencie funduszy własnych times, own funds calculated in accordance with one of the following obliczonych zgodnie z jedną z trzech następujących metod, którą three methods, as determined by the competent authorities in określają właściwe organy, zgodnie z ustawodawstwem krajowym: accordance with national legislation: Metoda A Method A Kwota funduszy własnych instytucji płatniczej wynosi co najmniej 10 % jej kosztów stałych z poprzedniego roku. Właściwe organy mogą skorygować ten wymóg, jeŝeli od poprzedniego roku w działalności instytucji płatniczej zaszły istotne zmiany. JeŜeli w dniu dokonywania obliczenia instytucja płatnicza nie ukończyła jeszcze pełnego roku działalności, wymagana kwota ich funduszy własnych wynosi co najmniej 10 % odpowiednich stałych kosztów ogólnych prognozowanych w biznesplanie, chyba Ŝe właściwe organy zaŝądają skorygowania biznesplanu. Metoda B Kwota funduszy własnych instytucji płatniczej jest równa co najmniej sumie następujących elementów pomnoŝonych przez współczynnik korygujący k, określony w ust. 2, gdzie wielkość The payment institution's own funds shall amount to at least 10 % of its fixed overheads of the preceding year. The competent authorities may adjust that requirement in the event of a material change in a payment institution's business since the preceding year. Where a payment institution has not completed a full year's business at the date of the calculation, the requirement shall be that its own funds amount to at least 10 % of the corresponding fixed overheads as projected in its business plan, unless an adjustment to that plan is required by the competent authorities. Method B The payment institution's own funds shall amount to at least the sum of the following elements multiplied by the scaling factor k defined in paragraph 2, where payment volume (PV) represents

19 płatności (WP) stanowi jedną dwunastą całkowitej kwoty transakcji one twelfth of the total amount of payment transactions executed płatniczych wykonanych przez instytucję płatniczą w poprzednim by the payment institution in the preceding year: roku: a) 4,0 % części WP do 5 mln EUR; (a) 4,0 % of the slice of PV up to EUR 5 million, plus b) 2,5 % części WP powyŝej 5 mln EUR do 10 mln EUR; (b) 2,5 % of the slice of PV above EUR 5 million up to EUR 10 million, plus plus c) 1 % części WP powyŝej 10 mln EUR do 100 mln EUR; (c) 1 % of the slice of PV above EUR 10 million up to EUR 100 million, plus plus d) 0,5 % części WP powyŝej 100 mln EUR do 250 mln EUR; (d) 0,5 % of the slice of PV above EUR 100 million up to EUR 250 million, plus plus e) 0,25 % części WP powyŝej 250 mln EUR. (e) 0,25 % of the slice of PV above EUR 250 million. Metoda C Kwota funduszy własnych instytucji płatniczej jest równa co najmniej stosownemu wskaźnikowi określonemu w lit. a) pomnoŝonemu przez współczynnik mnoŝenia, określony w lit. b), i ponownie pomnoŝonemu przez współczynnik korygujący k, określony w ust. 2. plus Method C The payment institution's own funds shall amount to at least the relevant indicator defined in point (a), multiplied by the multiplication factor defined in point (b) and by the scaling factor k defined in paragraph 2. a) Stosowny wskaźnik jest sumą następujących elementów: (a) The relevant indicator is the sum of the following: - dochodów z odsetek, - interest income, - kosztów odsetek, - interest expenses, - otrzymanych prowizji i opłat, oraz - commissions and fees received, and - innych dochodów operacyjnych. - other operating income. KaŜdy element sumy uwzględnia się z jego znakiem dodatnim lub Each element shall be included in the sum with its positive or ujemnym. Przy obliczaniu stosownego wskaźnika nie moŝna negative sign. Income from extraordinary or irregular items may not uwzględniać dochodów ujętych w ramach pozycji nadzwyczajnych be used in the calculation of the relevant indicator. Expenditure on lub nieregularnych. Wydatki na usługi świadczone w ramach the outsourcing of services rendered by third parties may reduce outsourcingu przez osoby trzecie mogą obniŝyć stosowny the relevant indicator if the expenditure is incurred from an wskaźnik, jeŝeli wydatki ponoszone są przez przedsiębiorstwo undertaking subject to supervision under this Directive. The podlegające nadzorowi na mocy tej dyrektywy. Stosowny wskaźnik relevant indicator is calculated on the basis of the twelve-monthly obliczany jest na podstawie obserwacji z ostatnich dwunastu observation at the end of the previous financial year. The relevant miesięcy pod koniec roku obrachunkowego. Stosowny wskaźnik indicator shall be calculated over the previous financial year. obliczany jest dla poprzedniego roku obrachunkowego. Niemniej Nevertheless own funds calculated according to Method C shall not jednak fundusze własne obliczone według tej metody C nie są fall below 80 % of the average of the previous three financial years niŝsze od 80 % średniej z ostatnich trzech lat obrachunkowych dla for the relevant indicator. When audited figures are not available, stosownego wskaźnika. JeŜeli dane zweryfikowane przez biegłego business estimates may be used. rewidenta nie są dostępne, moŝna wykorzystać dane szacunkowe przedsiębiorstwa. b) Współczynnik mnoŝenia wynosi: (b) The multiplication factor shall be: (i) 10 % części stosownego wskaźnika do 2,5 mln EUR; (ii) 8 % części stosownego wskaźnika od 2,5 mln EUR do 5 mln EUR; (iii) 6 % części stosownego wskaźnika od 5 mln EUR do 25 mln EUR; (iv) 3 % części stosownego wskaźnika od 25 mln EUR do 50 mln EUR; (v) 1,5 % części stosownego powyŝej 50 mln EUR. (i) 10 % of the slice of the relevant indicator up to EUR 2,5 million; (ii) 8 % of the slice of the relevant indicator from EUR 2,5 million up to EUR 5 million; (iii) 6 % of the slice of the relevant indicator from EUR 5 million up to EUR 25 million; (iv) 3 % of the slice of the relevant indicator from EUR 25 million up to 50 million; (v) 1,5 % above EUR 50 million. 2. Współczynnik korygujący k stosowany w metodach B i C wynosi: 2. The scaling factor k to be used in Methods B and C shall be: a) 0,5, jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje jedynie usługę płatniczą (a) 0,5 where the payment institution provides only the payment wymienioną w pkt 6 załącznika; service listed in point 6 of the Annex; b) 0,8, jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje usługę płatniczą (b) 0,8 where the payment institution provides the payment service wymienioną w pkt 7 załącznika; listed in point 7 of the Annex; c) 1,0, jeŝeli instytucja płatnicza wykonuje którekolwiek z usług (c) 1 where the payment institution provides any of the payment płatniczych wymienionych w pkt 1 5 załącznika. services listed in points 1 to 5 of the Annex. 3. Właściwe organy mogą, na podstawie oceny procesów 3. The competent authorities may, based on an evaluation of the zarządzania ryzykiem, bazy danych związanych z ryzykiem strat i risk-management processes, risk loss data base and internal mechanizmów kontroli wewnętrznej instytucji płatniczej, zaŝądać control mechanisms of the payment institution, require the payment od instytucji płatniczej posiadania kwoty funduszy własnych do 20 institution to hold an amount of own funds which is up to 20 % % wyŝszej od kwoty, która byłaby wynikiem zastosowania metody higher than the amount which would result from the application of wybranej zgodnie z ust. 1, lub zezwolić instytucji płatniczej na the method chosen in accordance with paragraph 1, or permit the

20 posiadanie kwoty funduszy własnych do 20 % niŝszej od kwoty, która byłaby wynikiem zastosowania metody wybranej zgodnie z ust. 1. Artykuł 9 Article 9 Wymogi ochronne 1. Państwa członkowskie lub właściwe organy wymagają od instytucji płatniczej świadczącej którekolwiek z usług płatniczych wymienionych w załączniku i jednocześnie prowadzącej inne rodzaje działalności gospodarczej, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. c), by chroniła ona środki pienięŝne otrzymane od uŝytkowników usług płatniczych lub za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych w celu wykonania transakcji płatniczych, w jeden z następujących sposobów: a) nie są one w Ŝadnym momencie łączone ze środkami pienięŝnymi jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej niebędącej uŝytkownikiem usług płatniczych, w którego imieniu te środki są przechowywane oraz, jeŝeli nadal przechowywane są przez instytucję płatniczą, lecz nie zostały jeszcze dostarczone odbiorcy lub przekazane innemu dostawcy usług płatniczych do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków, zostają złoŝone na odrębnym rachunku w instytucji kredytowej lub zainwestowane w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, określone przez właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego; oraz b) są chronione zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich w interesie tych uŝytkowników usług płatniczych przed roszczeniami innych wierzycieli instytucji płatniczej, szczególnie w przypadku niewypłacalności; payment institution to hold an amount of own funds which is up to 20 % lower than the amount which would result from the application of the method chosen in accordance with paragraph 1. Safeguarding requirements 1. The Member States or competent authorities shall require a payment institution which provides any of the payment services listed in the Annex and, at the same time, is engaged in other business activities referred to in Article 16(1)(c) to safeguard funds which have been received from the payment service users or through another payment service provider for the execution of payment transactions, as follows: either: (a) they shall not be commingled at any time with the funds of any natural or legal person other than payment service users on whose behalf the funds are held and, where they are still held by the payment institution and not yet delivered to the payee or transferred to another payment service provider by the end of the business day following the day when the funds have been received, they shall be deposited in a separate account in a credit institution or invested in secure, liquid low-risk assets as defined by the competent authorities of the home Member State; and albo (b) they shall be insulated in accordance with national law in the interest of the payment service users against the claims of other creditors of the payment institution, in particular in the event of insolvency; c) objęte są polisą ubezpieczeniową lub inną porównywalną or gwarancją wydaną przez firmę ubezpieczeniową lub instytucję kredytową, która nie naleŝy do tej samej grupy co dana instytucja płatnicza, na kwotę równowaŝną tej, która byłaby wydzielona w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej lub innej porównywalnej gwarancji, płatną w przypadku niemoŝności wypełnienia przez instytucję płatniczą swoich zobowiązań finansowych. 2. JeŜeli instytucja płatnicza ma obowiązek chronić środki (c) they shall be covered by an insurance policy or some other pienięŝne na mocy ust. 1 i część tych środków ma być comparable guarantee from an insurance company or a credit wykorzystywana do celów przyszłych transakcji płatniczych, a institution, which does not belong to the same group as the pozostała kwota do usług niebędących usługami płatniczymi, ta payment institution itself, for an amount equivalent to that which część środków, która ma zostać wykorzystana do celów przyszłych would have been segregated in the absence of the insurance transakcji płatniczych, równieŝ podlega wymogom na mocy ust. 1. policy or other comparable guarantee, payable in the event that the W przypadku gdy taka część jest zmienna lub nieznana z payment institution is unable to meet its financial obligations. wyprzedzeniem, państwa członkowskie mogą zezwolić instytucjom płatniczym na stosowanie przepisów niniejszego ustępu na podstawie reprezentatywnej kwoty uznanej za wykorzystaną do celów usług płatniczych, pod warunkiem Ŝe taką reprezentatywną kwotę moŝna w sposób rozsądny oszacować na podstawie dotychczasowych danych historycznych w sposób satysfakcjonujący właściwe organy. 3. Państwa członkowskie lub właściwe organy mogą wymagać od 2. Where a payment institution is required to safeguard funds instytucji płatniczych, które nie prowadzą innych rodzajów under paragraph 1 and a portion of those funds is to be used for działalności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. c), by spełniały one future payment transactions with the remaining amount to be used równieŝ wymogi ochronne określone w ust. 1 niniejszego artykułu. for non-payment services, that portion of the funds to be used for future payment transactions shall also be subject to the requirements under paragraph 1. Where that portion is variable or unknown in advance, Member States may allow payment institutions to apply this paragraph on the basis of a representative portion assumed to be used for payment services provided such a representative portion can be reasonably estimated on the basis of historical data to the satisfaction of the competent authorities. 4. Państwa członkowskie lub właściwe organy mogą równieŝ ograniczyć takie wymogi ochronne do środków pienięŝnych tych uŝytkowników usług płatniczych, których indywidualne środki 3. The Member States or competent authorities may require that payment institutions which are not engaged in other business activities referred to in Article 16(1)(c) shall also comply with the

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04. Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.2012 Agenda Ewolucja pojęcia pieniądz elektroniczny Czy pieniądz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 13 listopada 2007 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DYREKTYWY DYREKTYWA 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 13 listopada 2007 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 5.12.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWY DYREKTYWA 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.10.2004 COM(2004) 682 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A.

Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Konferencja Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Warszawa, 17 października 2007 roku Bezpieczeństwo rynków finansowych Basel II / Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) Capital Requirements Directive (CRD)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Klaus-Peter Wilbois Poznań, 21.03.2014 Requirements of EC Regulation 834/2007 / Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 215 15546 Poz. 1586 i 1587

Dziennik Ustaw Nr 215 15546 Poz. 1586 i 1587 Dziennik Ustaw Nr 215 15546 Poz. 1586 i 1587 Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytu u odsprzeda y oryginalnego egzemplarza

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak Zmiany w dyrektywie ATEX Krzysztof Zawiślak Projekt nowej dyrektywy ATEX Nowa dyrektywa ATEX: była procedowana w Grupie Komisji Europejskiej w latach 2009-10; była procedowana w Grupie Harmonizacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2008) XXX wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z dnia [ ] r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC POLAND

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC POLAND of Directive 2009/110/EC POLAND Draft Assessment Report Version 1.0 29/03/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 SAMOREGULACJA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA W SIECI Warszawa, 25 listopada 2009 roku Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Usługi płatnicze w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego Wstęp 13 listopada 2007 r. została uchwalona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/64/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 1 Ważne informacje dotyczące realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo