ZARYS ASCETYKI. KI\IAZSK? SEMINAR sv. Frcnt s -c Xavers eho

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARYS ASCETYKI. KI\IAZSK? SEMINAR sv. Frcnt s -c Xavers eho"

Transkrypt

1 KS. JAN BOCHENEK ZARYS ASCETYKI KI\IAZSK? SEMINAR sv. Frcnt s -c Xavers eho B"" 1\i S l( f., :l Y, T R 1 CA l< ;.J l L: N l C A zapisane dna ; 7, 'J, l c &nocka g prircstkove ci51o l 1 :z 12.1.; WARSZA W A 1972 WYDAWNICTWO SióSTR LORETANEK

2 N i h i l o b s t a t: Tarnów, dnia 13. II r. Ks. clt Wlctdyslaw Bobowski, cemzo'l Imprimatur: KUirli:a Diecezjalna w 1\arii!Jowie Nr OJ-2/100/71. Ta:r'll.ÓW, dnia 15. II r. t Jerzy Ablewicz, Bi,slrup Twrnowski Ks. Jan Rzepa, kamclerz Kapłanom i Alumnom Ta?"nowslciego Seminarium Duchownego w sto pięćdzies'ięciolecie jego istnienia poświęca WYDAWNICTWO SIOSTR LORETANEK Autor Nakład egz. Ark. wyd. 36. Ark. drulc. 35. Pap. druk. sat. eksport. kl. III, '70 g, 70X100/16. Oddano do składania 23. I Podpisano do druku 28. X Druk ukończono w lutym Zam IV U-41. Cena zł 140,- Drukarnia Loretańska. Warszawa 4, J. Sierakowskiego 6.

3 .. Słowo wstępne - bp J ercy Ablewicz Od Autora. SPIS TRESCI 7 11 Wstęp r, I. Nauka ascetyki l. Nazwa i poięcie 2. Ascetyka jest nauką 3. Stosunek ascetyki do innych nauk teologicznych 4. Zródla teologii ascetycznej a) Pismo św. b) Podanie i nauczanie Kościola c) Liturgia. d) Rozum 5. Znaczenie nauki ascetyki II. Zarys hist rii l. Okres patrystyczny (od I-XII w.) 2. Wieki średnie (od XII-XV. w.) a) S:zlkola benedyktyńska b) Szkoła kartuzjańska c) Szkoła dominikańska d) Szkoła franciszkańska e) P za szkołami 3. Czasy nowsze (od XVI-xX w.) A. Szkoły dawniejsze. a) Szkoła benedyktynska b) Szkoła dominikańska. c) Szkoła franciszkań ka B. Szkoły Nowe a) Szkoła ignacjańska b) Szkoła karmelitaitska c) S:z1kola salezjańska d) Szkoła francuska e) Szkoła oratorlańska f) Szkoła liguriańska :!5 - Zarys ascetyki

4 C. Poza szkołami D. Ascetyka w Polsce CZĘSC PIERWSZA O DOSKONAŁOśCI CHRZEśCIJAŃSKIEJ Ro zdział I II. Jezus Chrystus l. Nasze uczestnictwo w Chrystusie a) uczestnictwo w świętości Słowa b) ucze&tnictwo w konsekracji Chrystusa c) uczestnictwo w dawaniu świadectwa. d) konsekracja i dawanie świadectwa pr:oez świat materialny 2. Chrystus stał się dla nas Pośrednikiem, Prawdą i Życiem a) Chrystus jest naszym Pośrednikiem b) Chrystus jest dla nas Prawdą ć) Chrystus jest dla nas życiem. d) Chrystus zbawia nas przez swój Ko ściół III. Duch Swięty "' ISTOTA DOSKONAŁOSCI IV. Kościół święty 85 I. P ojęcie doskonałości l. Miło ść istotnym elementem dąienia do doskonało ści 2. Dążenie do doskonałości a zaparcie samego siebie 3. Dążenie do doskonałości a cnoty. 4. Doskonalość a rady 5. Heroiczność cnót 6. Doskonałość a życie zakonne 7. Błędne określenia doskonałości V. Sakramenty VI. Sakramentalia. VII. Matka Naj świętsza l. Godność Matki N aj świętszej 2. Ro la Matki Najświęts:oej w uświęcaniu II. Stopnie doskonałości 55 Rozdział III l. Droga oczyszczająca 2. Dmga oświecająca 3. Droga zjednoczenia a) Objawy drogi zjednoczenia b) Doskonałe praktykowanie cnót c) Zjednoczenie i przeksztakenie III. Trzy rodzaje życia wewnętrznego l. Życie czynne a) Teologia p['acy ludzkiej... b) Wskazania dotyczące żyda czynnego 2. Życie kontemplacyjne 3. Życie kontemplacyjno-czynne.. I. Bóg R o z d 2; i a ł II PRZYCZYNY SPRAWCZE USWIĘCENI A PODMIOT DOSKONAŁOSCI..... L Naturalne życie człowieka l. Natura człowieka 2. Uczucia 3. Cnoty nabyte 4. Motyw działania 5. Temperamenty. 6. Troska o "cnoty naturalne" II. N ad przyrodzone życie l. Łaska uświęcająca. 2. Władze nadprzyrodzone a) Cnoty teologiczne b) Cnoty moralne c) Dary Ducha Swiętego człowieka 3. Łaski uczynkowe. 4. Ro zwój życia nadprzyrodzonego 5. N atchnien a. 6. Pociechy 7. Oschłość "' i ' 113

5 Rozdział łask 9. Natura a łaska 10. Prowadzenie Boże II. Obowiązek osób świeckich l. Rola świeckich w Kościele 2. Obowiązek doskonałości. III. Obowiązek kapłanów Rozdział IV l. Rola kapłana 2. Obowiązek świętości PRZESZKODY ZYCIA WEWNĘTRZNEGO IV. Obowiązek zakonników 151 I. Przeszkody naturalne l. Przeszkody organiczne 2. Niedyspozycje psychiczne II. Fokusy... A. Pojęcie pokusy l. Psychologia pokusy 2. Różnorodność pokus B. Zródła pokus l. Pożądliwość. a) pożądliwość ciała b) pożądliwość oczu c) pycha żywota 2. Swiat 3. Szatan l. Obowiązek płynący z rad ewangelicznych 2. Obowiązek płynący z konstytucji zakonnych 3. Obowiązek płynący z życia wspólnego 4. Instytuty świeckich V. Swięte powołanie. l. Wybór stanu 2. Powołanie do kapłaństwa lub do zakonu 3. Obowiązek pójścia za głosem powołania CZĘSC DRUGA środki DO DOSKONAŁOśCI C. Zamiary Boże w dopuszczaniu pokus 132 NEGATYWNE SRODKI DO DOSKONAŁOSer D. Zachowanie się w pokusach 1. Przed pokusą 2. W czasie pokusy 3. Po pokusie Rozdział I UMARTWIENIE III. Rozeznawanie duchów l. Klasyfikacja podniet 2. Ogólne reguły rozpoz'ilawama 3. RoZJ>ożnawanie natchnień w konkretnych przypadkach a} ze względu na przedmiot. b) ze względu na okoliczności c) ze względu na sposób działania d) ze względu na skutki L Uwagi ogólne.. umartwienia 2. Z dziejów umartwienia II. Umartwienie ciała l. Zasady opanowania zewnętrznego 2. Zdrowie 3. Choroba III. Umartwienie zmysłów 171 R o z d z i a t V OBOWIĄZEK DĄZENIA DO DOSKONAŁOSer 1. Obowiązek każdego chrześcijanina l. Opanowanie zmysłów w ogólności 2. Umartwienie wzroku 3. Umartwienie słuchu 4. Mowa 5. Zmysł powonienia 6. Zmysł dotyku 7. Zmysł smaku

6 IV. Umartwienie pamięci i wyobraźni l. Pamięć 2. Wyobraźnia.. V. Umartwienie umysłu i woli l. Umysł 2. Wola VI. Umartwienie namiętności namiętności 2. Wpływ namiętności na życie duchowe 3. Panowanie nad namiętnościami BibHografia POZYTYWNE ŚRODKI DO DOSKON AŁOśCI I. O modlitwie w ogólności. modlitwy 2. Rodzaje modlitwy II. Znaczenie modlitwy III. Przymioty modlitwy IV. Uwaga podczas modlitwy Ro zdział I MODLITWA Rozd ział II RACHUNEK SUMIENI A I. O rachunku sumienia w ogólności rachunku sumienia 2. Pożytek II. Ra chunek sumienia ogólny l. Przymioty rachunku sumienia 2. Sposób odprawiania III. Ra chunek sumienia szczegółowy l. Przedmiot rachunku szcz;egółowego 2. Sposób odprawiania Ro zdział III uwagi. 2. Srodki do utrzymania uwagi 3. Roztargnienia a) przyczyny roztargnień. b) zwalczanie roztargnień V. Oschłość w modlitwie VI. OkoHczności modlitwy l. Ułożenie ciała. 2. Czas modlitwy. 3. Miejsce modlitwy VII. Modlitwa wspólna. VIII. Modlitwa słowna i korzyści 2. Uzasadnienie modlitwy ustnej 3. Śpiew IX. Modlitwa myślna X. Rozmyślanie rozmyślania 2. PrZiedmiot rrozmyślania 3. Owoce vozmyślania 4. Trudności rozmyślania 5. Metoda rozmyślania SAKRAMENT POKUTY XI. Trzy sposoby modlitwy 237 I. Potrzeb a Sakramentu Pokuty II. Warunki Sakramentu Polruty III. Przymioty Spowiedzi. Bib liografia XII. Modlitwa uczuć modlitwy uczuć 2. Korzyści modlitwy uczuć 3. Metody modlitwy uczuć XIII. Modlitwa prostoty

7 : Ro zdział II VII. Najświętsza Maryja Panna 275 LITURGI A I. Pojęcie liturgii jalm kontynuacji Tajemnicy Paschalnej II. Ofiara Eucharystyczna 2. Znaczenie dla naszego uświęcenia l. Potrzeba i rodzaje nabożeństw 2. A:kt całkowitego poświęcenia się Matce Najświętszej 3. Zasady kultu Matki Bożej VIII. Aniołowie IX. święci X. Dusze w czyśćcu Uczestniczenie w Ofierże Eucha rystycznej 4. Usposobienie : III. Uczta Eucharystyczna 250 l. Potrzeba Komunii św. 2. Owoce Komunii św Ro zdział IV 3. Częsta Komunia św.. 4. Wczesna Komunia św. dzieci 5. Komunia duchowa środki KIERUJĄCE UW AGĘ KU BOGU I. Pragnienie doskonałoś-ci. 292 IV. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu l. Korzyści płynące z nawiedzeń 2. Sposoby adoracji V. Znaczenie liturgii dla życia wewnętrznego l. Jak wykonywać czynności liturgiczne pragnienia doskonałoś-ci 2. Przymioty pragnienia doskonalości 3. środki do obudzenia pragnienia doskonałości II. Do bra intencja III. Pamięć na obecność Bożą Znaczenie ascezy liturgicznej dla życia wewnętrznego 3. Wychowanie liturgiczne IV. Zgadzanie się z Wolą Bożą Ro zdział V R o z d z i a l III środki POGŁĘBIAJĄCE ZN AJOM Ość PRAWD WI ARY NAB O ŻEŃSTW A I. Czytanie duchowne 304 I. Pojęcie nabożeństwa II. Bóg III. Trójca Pr:z;enajświętsza czytania 2. Potrzeba czytania duchownego 3. Przedmiot czytania 4. Sposób czytania IV. Bóg Ojciec 270 II. Konferencje religijne 308 V. Syn Boży l. Dziecięct wo Zbawiciela 2. Męka Pańska 3. Serce Fana Jezusa VI. Du ch święty III. Studium religijne. studium 2. Przymioty 3. Usposobienie 4. Metoda studium

8 IV. Regulamin 312 IV. Wzrost wiary 344 l. Pożytek regulaminu 2. Jaki powinien być regulamin l. Środki pozytywne 2. Srod>ki negatywne V. Przyczyny ut raty wiary 349 VI. Praca nad rozwojem wiary 352 R o zdział VI B:iibliografia. 354 REKOLEKCJE I. Pojęcie II. Przeprowadzanie rekolekcji Ro zdział II III. Re kolekcje miesięczne 319 NADZIEJ A IV. Z dziejów rekolekcji Bib liografia I. Pojęcie nadziei l. Przedmiot materialny nadziei 2. Pr2edmiot formalny nadziei Rozdział VII II. Przymioty nadziei. 358 KIEROWNI CTWO DUCHOWE III. Owoce nadziei Z dziejów kierownictwa 3. Potrzeb a kierownictwa 4. Zadania kierownika 5. Przymioty kierownika 6. Ob owiązki osoby kierowanej 7. Wyb ór kierownika. Bib liografia IV. Grzechy przeciwko nadziei l. Brak ufności 2. Zb ytnia ufność V. Cwiczenie się w nadziei chrześcijańskiej l. Środki do r-ozb udzenia nadziei 2. Pornoce w rozbudzaniu nadziei 3. Praca nad rozwojem nadziei CZĘSC TRZECIA ROZWóJ życia WEWNĘTRZNEGO Ro zdział III A. CNOTY TEOLO GI CZNE MIŁO SC Ro zdział I WI ARA I. Pojęcie miłości Bożej l. Materialny przedmiot miłości. 2. Formalny przedmiot miłości I. Pojęcie wiary. 336 II. Przymioty miłości Bożej 371 II. Przymioty wiary 338 III. Owoce miłości Bożej 372 III. Owoce wiary. 341 IV. Wzrost miłości Bożej 374

9 V. Objawy milości Bożej l. Objawy milości upodobania 2. Objawy miłości życzliwości II. Potr:zJeba roztropności. III. środki do zdabycia roztropności VI. Miłość samego siebie 378 l. Troska o duszę. 2. Tros ka o cia l;o. 3. Troska o dobra doczesne VII. Istota miłości bliźniego mil<jści bliźnl.ego 2. Potrzeba miłości bliź ni eg o 3. Motywy miłości bliźniego VIII. Przymioty miłości bliźniego IX. Objawy milości bliźnie go Roz dział II SPRA WI EDLIWOśC I. Pojęcie sprawiedli wości. II. Owoce sprawiedliwości III. Akty cnoty sprawiedliwości Bi-bliografia l. Tros ka o dobro doczesne bliźniego 2. T:mska o duszę bliźnie go 3. Hierarchia aktów milości Roz dział III X. Miłość nieprzyjaciół l. Przykazanie miłości nieprzyjaciół. 2. Objawy miłości nieprzyjaciół. XI. Uchybienia przeciwko miłości bliźniego XII. Miłość małżeńska.. l. Nadprzyrodzony cha rakter małżeństwa chrześcija ńskiego Dawanie świ!adectwa Chrys tusowi w małże ństwie chrześcijańskim Trudności życia małżeńskiego Wzajemne doskonalenie się 408 XIII. Miłość w rodzinie 408 XIV. Fra ooda wcy i pracujący XV. Ojczyzna, naród, państwo XVI. Inne narody i państwa. XVII. Kościół święty Hi 417 MĘSTWO I. Pojęcie męstwa. II. Potrzeba męstwa III. środki do zdobycia cnoty męstwa Roz dział IV WSTRZEMIĘźLIWO śc I. Pojęcie wstrzemięźliwości.. II. Obowiązek prakty kowania cnoty wstrzemięźliwości. uf. Środki do :?Jdobycia wstrzemięźliwości Bi!bliografia B. KARD YNALNE CNOTY MORALN E C. CNOTY MORALN E POKREW NE KARDYNAL NYM Roz dział I ROZTRO PNOśC Roz dział I POKORA I. P ojęcie r.ozt ropności. l. Roztropność chrześcijańska a inne rodzaje "roztropności" 2. Składowe części roztropności I. Poję cie pokory. II. Korzyści pokory

10 III. Srodki do zdobycia pokory IV. DAR UMI EJĘTNOSer 2. Owoce daru umiejętności 3. Srodki rozwoju daru umiejętności fr 480> 482 I. P.ojęcie posłuszeństwa II. Przymioty posłuszeństwa Ro zdział II PO SŁU SZEŃSTWO III. WzniosŁość i potrzeba posłuszeństwa IV. Srodki do zdobycia cnoty posłuszeństwa V. Różne rodzaje posłuszeństwa l. Posluszeństwo dzieci względem rodziców 2. Posluszeństwo zakonne 3. Posluszeństwo kanoniczne. I. Istota czystości l. Ró żne rodzaje czystości 2. Celibat II. Celibat kapłanów Ro zdział III CZY STOSć V. DAR MĄDROSer 2. Owoce daru mądrości 3. Srodki rozwoju daru mądvości VI. DAR RADY 2. Owoce da ru rady 3. Srodki rozwoju daru rady VII. DAR MĘ STWA 2. Owoce daru męstwa 3. Srodki rozwoju daru męstwa VIII. DAR POB OZNOSCI. 2. Owoce daru paboq:ności Srodki do pielęgnowania daru pobożności.ix. DAR BOJAZNI BOZEJ 2. Owoce daru bojaźni 3. Srodki rozwoju daru bojaź ni X. DARY CHARYZM ATYCZNE.. 483' 483: " ' 488: : , III. Wzniosłość czystości 466 IV. Srodki do zachowania czystości DODATEK POD STA WOW E ZA SADY MISTYKI Ro zdział IV I. Kontemplacja. 497 I. Pojęcie darów II. Pielęgnowanie darów. III. DAR ROZUMU l. P ojęcie. 2. Owoce daru rozumu.. 3. Smdki rozwoju daru rozumu DARY DUCHA SWIĘT EGO kontempla cji 2. Przedmiot kontemplacji II. Stopnie kontemplacji. l. Przejście do kontemplacji 2. Kontemplacja niedoskonała 3. Przejście do kontemplacji doskonalej 4. Kontemplacja doskonała 5. Zjednoczenie przekształcające : ' 50!)

11 560 III. Powołanie do kontemplacji 513 1V. Dyspozycje do kontemplacji V. Kierownictwo dusz mistycznych. VI. Nadzwyczajne zjawiska mistyczne A. Zjawiska umysłowe l. Widzenia.. 2. Słowa nadprzyrodzone 3. Dotknięcia Boże B. Objawienia objawienia 2. Rozeznawanie objawień 3. Kryteria odnośnie osó b zaszczyconych ob jawieniami C. Nadz.wyczajne zjawiska psychofizyczne l. Stygmatyzacja 2. Wstrzymywanie się od pokarmu 3. Wznoszenie się w górę..4. Bilaka cja.. 5. Promieniowanie świetlne 6. Wstrzymywanie się od snu Btbliografia.. Indeks nazwisk Wykaz skrótów 5i ł(t\!azsk'y SEMINAR sv. Frontis'<o XJver,!-eho BANSKA Y)TR1CA I(NIZNICA zapisane diia : 7. r, "' l. Cł 1 / :tnaćkoi: prirostkove ćislo: f

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE O. Andrzej Romanowski OFMCap. Asystent Narodowy FZŚ ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE Każdy z nas ma swoje ulubione modlitwy i sposoby modlenia się, które preferujemy i przedkładamy nad inne. W czasie modlitwy

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str.

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str. «Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 2/2009 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 2 (117) 2009 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

CERKWI PRAWOSŁAWNEJ S T KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO Studium porównawcze

CERKWI PRAWOSŁAWNEJ S T KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO Studium porównawcze Implikacje moralne teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu CERKWI PRAWOSŁAWNEJ S T KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO Studium porównawcze Ś.P. Ks. Prał. Józefowi Leśniowskiem u długoletniemu Proboszczowi

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Leksykon teologiczny

Leksykon teologiczny Leksykon teologiczny Hasła na literę: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S Ś] [T] [U] [V] [W] [Z Ż] Przedmowa W ciągu ostatnich trzydziestu lat program badań teologicznych

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ STYCZEŃ 1. Dzięki Łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [dobrych]

Bardziej szczegółowo