ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16 TEL. (0-89) , FAX (0-89) WT /10 Olsztyn, dnia r. ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Dostawa 12 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Protestujący: Oprotestowany: Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ul. Ściegiennego 268a Kielce Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Niepodległości Olsztyn Zamawiający, działając zgodnie z art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego w postępowaniu j.w. Rozstrzygnięcie protestu jest następujące: Protest zostaje oddalony UZASADNIENIE Po rozpoznaniu i wnikliwej analizie protestu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia: Stolarczyk Mirosław PUH z siedzibą w Kielcach, wniesionego w dniu r. w trybie art. 180 ust. 1 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), protest zostaje oddalony jako bezzasadny. Zarzuty protestu nie znajdują uzasadnienia. Zamawiający nie naruszył przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 1

2 Protestujący zarzuca, iż określony przez Zamawiającego wymóg zastosowania hamulców bębnowych dla obu osi, nie dopuszcza lepszych (według Protestującego) rozwiązań np. hamulców tarczowych. Wykonawca dnia r. zwrócił się już do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ opisując swoje stanowisko w tej sprawie. Zamawiający wniosek Wykonawcy rozpatrzył i uznając zasadność uwag dot. rodzaju hamulców, udzielił pismem z dnia r. odpowiedzi Wykonawcy, dopuszczając zarówno hamulce bębnowe jak i tarczowe (pkt 1.25 załącznika nr 2 do SIWZ). W związku z powyższym protest złożony w tym zakresie jest już na dzień rozstrzygnięcia nieaktualny i automatycznie oddalony. Protestujący zarzuca, iż określony przez Zamawiającego wymóg zaoferowania pojazdu z silnikiem charakteryzującym się momentem obrotowym min Nm, jest bezzasadny i sprzeczny z Rozporządzeniem MSWiA. Protestujący nie określił precyzyjnie w jakim punkcie przywołane wymagania są sprzeczne z Rozporządzeniem MSWiA. Zarzucaną bezzasadność wymienionego wymogu uzasadnia, opierając się o Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego PSP. Zamawiający stwierdza, iż Protestujący interpretuje w/w przepisy sposób korzystny tylko dla siebie, a odbiegający od stanu faktycznego. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nie określa wymogów odnośnie pojemności silnika w pojazdach PSP, określa natomiast w 15 pkt. 2 i 5, w jaki sposób ustala się normę zużycia dla pojazdów PSP (cytat: Pkt.2: Normy podstawowe zużycia paliwa ustala kierownik jednostki PSP na podstawie: 1) norm zużycia paliwa podanych przez producenta; 2) badań zużycia paliwa przeprowadzonych w trakcie procesu uzyskiwania świadectwa dopuszczenia typu pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej; 3) pomiaru zużycia paliwa, przeprowadzonego w sposób określony w załączniku nr 6 do zarządzenia; 4) norm zużycia paliwa ustalonych przez jednostki PSP i będących w bazie danych Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP; 5) dotychczas obowiązujących norm w odniesieniu do pojazdów zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia. Pkt.5: Dopuszcza się do stosowania normę tymczasową, określoną w załączniku nr 8 do zarządzenia, na okres od nabycia pojazdu do czasu ustalenia normy podstawowej, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty nabycia pojazdu ). Pojazdy o wymaganych przez Zamawiającego parametrach stosowane są w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i występują w bazie danych norm zużycia paliwa prowadzonej przez Komendę Główną PSP. Nie jest zatem prawdę, iż wymogi Zamawiającego są sprzeczne z cyt. zarządzeniem. Powołanie się na nie w tym przypadku jest zupełnie pozbawione podstaw. Zwracam uwagę na fakt, iż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002) zawiera wymagania 2

3 minimalne dla sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, które należy spełnić aby otrzymać świadectwo dopuszczenia. Doprecyzowanie wskazanych w treści ww. rozporządzenia parametrów technicznych na poziomie wyższym od minimalnych nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, a tym bardziej złamania prawa jak twierdzi Protestujący. Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie, iż opisane przez Zamawiającego parametry są sprzeczne z cyt. rozporządzeniem, bo wówczas pojazd nie otrzymałby świadectwa dopuszczenia. Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia są zgodne z prawem i jednakowe wobec każdego z wykonawców oferujących tego typu pojazdy, ale dostosowano je do konkretnych potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem przeznaczenia pojazdów. Zgodnie z logiką przyjętą przez Protestującego, w interesie Zamawiającego powinno być kupowanie pojazdów spełniających wymagania odnośnie dynamiki zgodnie z pkt Rozporządzenia MSWiA, ale z silnikami o jak najmniejszej możliwej mocy, gdyż zawsze pojazd z silnikiem o mniejszej mocy będzie zużywał mniejsze ilości paliwa. Absolutnie nie możemy zgodzić się z opinią Protestującego. W przypadku pojazdów ciężarowych z napędem 4x4 przeznaczonych do eksploatacji w trudnym terenie, to właśnie przebieg krzywej momentu obrotowego oraz jego duża wartość przekłada się bezpośrednio na siłę napędową na kołach pojazdu. W takich przypadkach zdecydowanie lepiej sprawdzają się mało wysilone, wolnoobrotowe silniki, charakteryzujące się wysokim momentem obrotowym dostępnym od najniższych obrotów. Również w tym przypadku nie można zarzucić Zamawiającemu, że wymagając określonych parametrów technicznych jednoznacznie wskazuje na konkretny produkt. Podwozia z napędem uterenowionym 4x4, w klasie DMC >16 ton, z silnikami spełniającymi wymagania odnośnie momentu obrotowego silnika określone w SIWZ, są produkowane przez wielu czołowych producentów podwozi (np. Mercedes-Benz, Volvo, Man, Scania, Renault). Na uwagę zasługuje fakt, iż Zamawiający kupował już tego typu pojazdy i otrzymywał kilka ofert spełniających wymagania SIWZ od różnych wykonawców. Nie jest zatem prawdą, iż Zamawiający wskazuje na konkretny produkt czy producenta. Pojazdy straży pożarnej z uwagi na specyfikę działania oraz warunki, w jakich muszą dojechać do miejsca zdarzenia zwłaszcza w wypadkach komunikacyjnych, powinny posiadać odpowiednie parametry, które nie mogą ograniczać się tylko do mocy silnika, ale dotyczą również momentu obrotowego, którego wartość ma bezpośredni wpływ na możliwości przyspieszania i elastyczność samochodu. To z kolei przekłada się na szybkość i bezpieczeństwo dojazdu do miejsca zdarzenia, a tym samym udzielenia pomocy poszkodowanym. Silniki o takich parametrach (duża moc i moment obrotowy) zapewniają doskonała dynamikę nawet na stromych podjazdach, pozwalają osiągnąć bardzo dobrą produktywność, ekonomikę eksploatacji oraz niezawodność. Zamawiający jako jednostka nadrzędna Państwowej Straży Pożarnej w woj. warmińsko-mazurskim ma ogromną wiedzę i doświadczenie w kwestii wyposażenia strażaków w odpowiedni sprzęt, bazując na 3

4 doświadczeniach swoich oraz 19 podległych komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, a także wielu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamawiający wykorzystując w praktyce bardzo wiele rodzajów samochodów pożarniczych doskonale wie jakie parametry mają istotne znaczenie dla użytkowników pojazdów. Opinia Protestującego, iż jego oferta techniczna zaspokaja potrzeby Zamawiającego w zakresie ratownictwa w stopniu wyższym lub przynajmniej równym jest bardzo subiektywna. Sprzęt ma przecież służyć Zamawiającemu, tj. setkom strażaków, a nie Protestującemu. To nie on będzie eksploatował przez wiele lat sprzęt będący przedmiotem zamówienia. Na jakiej podstawie może więc podważać potrzeby Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. ciężkich samochodów ratowniczogaśniczych dostosowanych do pracy w ekstremalnych warunkach. Pojazdy te będą zlokalizowane w strategicznych punktach naszego województwa. Istotne zatem jest aby spełniały one nasze oczekiwania i miały zastosowane najkorzystniejsze dla nas - strażaków rozwiązania techniczne. Niedopuszczalny jest fakt wpływania na Zamawiającego aby zmienił on specyfikację pod katem jednego dostawcy, ignorując swoje faktyczne potrzeby. Prawem Zamawiającego jest formułowanie warunków technicznych w taki sposób, by dostarczony produkt odpowiadał potrzebom przyszłych użytkowników, aby jego wieloletnia eksploatacja nie powodowała powstawania dodatkowych kosztów, oraz nie stwarzała problemów technicznych. Rolą wykonawcy jest, oferowanie produktów, które spełniają wymagania użytkowników, a nie narzucanie rozwiązań technicznych preferowanych przez producentów lub dystrybutorów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8 marca 2006 roku (sygn. akt II Ca 166/06) stwierdzono, iż w ocenie Sądu Okręgowego wskazanie w SIWZ wymogów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez wykonawcę, bądź innego oferenta nie stanowi podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia został określony w sposób naruszający zasadę równości i uczciwej konkurencji". Jak słusznie stwierdził Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 9 marca 1999r. (sygn. akt UZP/ZO/ ): Zadaniem oferentów jest dostosowanie się do wymogów zamawiającego, a nie żądanie zmiany przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający ich właściwościom. Oczywistym jest, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny nie jest równoznaczne z koniecznością zdolności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie podmioty działające w danej branży. Zamawiający ma więc prawo, w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie, otrzymać produkt zgodny ze swoimi potrzebami". Ponadto w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 9 października 2006r. (sygn. Akt UZP/ZO/0-2578/06) czytamy: Zamawiający miał prawo wybrać taką technologię, która w jego opinii jest w danej chwili mu potrzebna i bardziej przydatna. Fakt, iż Odwołujący z różnych względów nie może dostarczyć sprzętu w danej technologii nie oznacza, że Zamawiający musi się dostosować do żądań Odwołującego i dopuścić inne technologie, które nie spełniają jego oczekiwań. 4

5 Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż zakup przedmiotu zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: pt. Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury , oś priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Przedmiot zamówienia był już opisany we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury opiniowała projekt ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i nie zgłosiła w tym zakresie żadnych uwag. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację nie ma podstaw do uwzględniania zarzutów zawartych w proteście. POUCZENIE Protestujący ma prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia niniejszego protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. podpisał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jan Słupski 5

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 stycznia 2012 r.

z dnia 19 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 44/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży inż. Andrzej Krysztofek ul. ZWM 16 m 19 02-786 Warszawa Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych Akademii Medycznej w Warszawie tel. 57 20 315 e-mail: anel@rektorat.amwaw.edu.pl Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 maja 2012 r.

WYROK. z dnia 28 maja 2012 r. Sygn. akt: KIO 904/12 Sygn. akt: KIO 911/12 Sygn. akt: KIO 918/12 WYROK z dnia 28 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Katarzyna Ronikier-Dolańska Małgorzata Rakowska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r.

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r. WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2495/14 WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo