WSKA NIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKA NIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 WSKANIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch caa czoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zaley od sztywnoc nadwoza zasgu strefy odksztacena jego konstrukcj oraz skutecznoc dzaana systemów ochronnych [7,8]. Celem opracowana jest porównane wartoc wskanka obrae gowy (Head Injury Crteron) w starszych nowszych samochodach osobowych. Uwag zwrócono na powzane wpywu roku produkcj samochodu na warto wskanka. Uyto odpowednch narzdz statystycznych dla potwerdzena postawonej tezy. Uzyskano nformacj, jak zmena s warto w kolejnych nowszych wersjach samochodów osobowych. 1. WSTP Dzaana majce na celu popraw bezpeczestwa pasaera podczas wypadku drogowego s realzowane w kolejnych etapach doskonalena samochodów, czyl wraz z wprowadzanem na rynek nowych model. Podczas oceny skutecznoc wpywu wprowadzanych zman na bezpeczestwo pasaerów podczas wypadku drogowego, wyróna s nastpujce mary wskank [9]: - wartoc ekstremalne przyspeszena gowy a max, - wskank obrae gowy, - deformacja nadwoza jako ródo zagroe dla osób jadcych. Obraena gowy nale do najczstszych urazów wystpujcych podczas zderzena. Kryterum oceny obrae gowy znane pod nazw ( Head Injury Crteron) lub HPC (Head Performance Crteron) zostao ustalone w postac [1,]: 1,5 max[ a t dt] t t1 t t (1) gdze: t 1 -t - przedza czasu, w którym dochodz do obrae gowy, a(t)- wypadkowe przyspeszene gowy merzone w trzech wzajemne prostopadych kerunkach (sumowane geometryczne) W dyrektywe FMVSS 08 (Federal Motor Vehcle Safety Standars) amerykaskej organzacj NHTSA (Natonal Hghway Traffc Safety Admnstraton), zajmujcej s problematyk bezpeczestwa ruchu drogowego, ustalono warto granczn 36 =1000 w czase t = 36 ms (dla maneknów reprezentujcych dorosego czoweka 6-letne dzecko). Zatem, jeel warto przekroczy 1000, stneje nebezpeczestwo utraty yca [1,].Obnane s wartoc wskanka jest rezultatem doskonalena konstrukcj pojazdów. Interesujcym zagadnenem jest doskonalene urzdze ochrony osób jadcych poprzez wprowadzane nowych materaów rozwza konstrukcyjnych. Przeprowadzona analza w artykule dotyczy problemu, w jakm stopnu doskonalene konstrukcj samochodów osobowych wpywa na warto wskanka obrae gowy. 1 t t 1 1 mgr n. Dagmara Karbownczek; doktorantka prof. dr hab. n. Kazmerz Lejda; Poltechnka Rzeszowska, Katedra Slnków Spalnowych Transportu 40

2 . KRYTERIA WYBORU SAMOCHODÓW DO OCENY WARTOCI WSKANIKA OBRAE GOWY Porównano wartoc wskanka obrae gowy w starszych nowszych samochodach osobowych. Samochody podzelono na trzy przedzay wekowe: , , oraz trzy przedzay masowe: kg, kg, kg. Brano pod uwag mas cakowt samochodów oraz ten sam segment handlowy. Punktem wyjca w prowadzonej analze bya dentyfkacja wynków testów zderzenowych przeprowadzonych przez Amerykask Admnstracj Bezpeczestwa Ruchu Drogowego (NHTSA), której baza z dokadnym wynkam przeprowadzanych testów zderzenowych jest ogólne dostpna [9]. Sporód klku tyscy wynków testów zderzenowych wyszukano testy zderzena czoowego offsetowego 3 dla samochodów z wybranych przedzaów masowych (znalezono 734 testów zderzenowych), nastpne sporód tych testów wybrano te, które byy przeprowadzone przy tych samych warunkach, tzn.: zderzene czoowe offsetowe, prdko uderzena 56 km/h, zderzene ze sztywn barer, take samo wyposaene w elementy bezpeczestwa bernego (trzypunktowe pasy bezpeczestwa, poduszka gazowa kerowcy), tak sam manekn (Hybryd III 50-centylowy 4 ). Lczba testów jak udao s wyszuka, to dla samochodów z przedzau: kg 91 testów; kg 118 testów; kg 149 testów. Mark samochodów, które pojawy s w wyszukanych testach, to: Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, Nssan, Mercedes, Ka, Lexus, Volvo, Subaru, Suzuk, Renault. 3. ANALIZA ZMIAN WARTOCI WSKANIKA OBRAE GOWY W STARSZYCH I NOWSZYCH SAMOCHODACH OSOBOWYCH Dla samochodów osobowych z przedzaów masowych: kg, kg, kg, wyznaczono hstogram rozkadu wartoc wskanka obrae gowy (rys. 1 3). Wdoczne na rysunkach supk pokazuj, jaka warto wskanka wystpuje z najwkszym prawdopodobestwem w samochodach odnone wybranych przedzaów wekowych. Prawdopodobestwo oblczono zgone ze wzorem () [3,4]: L ow P () L gdze: L ow - lczba wystpena okrelonej wartoc w testach zderzenowych samochodów z okrelonego przedzau wekowego. 0,7 0,6 ow prwdopodobestwo 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys 1. Hstogram rozkadu wartoc ; przedza masowy kg 3 zderzene offsetowe uderzene w przedmot stay odksztacalny, przyjmujcy energ uderzena (w wynku nastpuje przesunce poprzeczne wzdunej os pojazdu 4 centyl wskank rozwoju fzycznego czoweka 41

3 0,5 prawdopodobe stw o 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys. Hstogram rozkadu wartoc ; przedza masowy kg 0,5 prawdopodobe stwo 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys 3. Hstogram rozkadu wartoc ; przedza masowy kg Analza przedstawonych hstogramów wskazuje, e nsze wartoc wskanka obrae gowy wystpuj z najwkszym prawdopodobestwem w nowszych samochodach osobowych. Rozkad prawdopodobestwa wystpena danej wartoc dla samochodów z lat wykazuje cechy rozkadu normalnego (wykonano test zgodnoc Komogorowa), co pozwolo na wyznaczene [3,4,5,6] : ln trendu, wspóczynnka determnacj, wspóczynnka zbenoc R = 0,43 =0, lata Rys 4. Lna trendu wskanka dla samochodów o mase kg 4

4 =0,63 R = 0, lata Rys 5. Lna trendu wskanka dla samochodów o mase kg =0,63 R = 0, lata Rys 6. Lna trendu wskanka dla samochodów o mase kg Lna trendu wskanka dla samochodów osobowych wyprodukowanych w latach ma tendencj spadkow dla wszystkch analzowanych przedzaów masowych. Oblczony wspóczynnk determnacj R =0,37 R =0,43 wskazuje, e warto wskanka wynka z roku produkcj samochodu: w 37 % dla samochodów o mase kg kg oraz 43% dla samochodów o mase kg. Wspóczynnk determnacj R wyraony jest wzorem o postac: R n ( Y y ) 1 1 (3) n ( y y) 1 ^ Y Y y e (4) bx a (5) b n x x y y 1 (6) n x x 1 y a b x (7) gdze: x redna arytmetyczna wartoc x (warto ) z n obserwacj, y redna arytmetyczna wartoc y ( rok produkcj samochodu) z n obserwacj, 43

5 x, y wartoc odpowedno cech X Y dla obserwacj ( = 1,, n), ^ Y funkcja regresj (matematyczna funkcja bdca przyblenem faktycznej zalenoc mdzy zmennym), e reszta ( odchylene od prawdowoc opsywanej przez funkcj regresj), n lczba obserwacj. Powzany z wspóczynnkem determnacj jest wspóczynnk zbenoc. Wspóczynnk zbenoc okrela, jaka cz zmennoc zmennej objananej ne zostaa wyjanona przez model, a wc opsuje t cz zmennoc zmennej objananej, która wynka z nnych czynnków n uwzgldnone w modelu. Wspóczynnk zbenoc przyjmuje wartoc z przedzau [0;1]. Dopasowane modelu jest tym lepsze, m warto jest blsza zeru. 1 R (8) Zmenno wartoc wskanka obrae gowy ne zostaa wyjanona przez model (czyl ne wynka z roku produkcj samochodu) w 57 % dla samochodów o mase kg w 63% dla samochodów o mase kg oraz kg. PODSUMOWANIE Wdoczne jest zmnejszene wartoc wskanka obrae gowy w nowszych samochodach osobowych wraz z pojawanem s coraz wkszej loc elementów konstrukcj, których zadanem jest rozproszene energ uderzena. Elementy take, poprzez swoj zaprogramowan deformacj, zamenaj energ knetyczn zderzena na prac s deformacj. Skutecznejsze rozpraszane energ powoduje, e na osoby znajdujce s w przedzale pasaerskm dzaaj mnejsze przecena, czego efektem jest zmnejszene wartoc ekstremalnego przyspeszena gowy oraz wskanka. Otrzymane wartoc wspóczynnka determnacj wskazuj, rok produkcj samochodu, czyl stope jako wyposaena w energochonne elementy konstrukcj, wpywa na warto wskanka, aczkolwek w wkszym stopnu wdoczny jest ten wpyw w samochodach o mnejszej mase cakowtej. Okrelene wspóczynnka zbenoc pozwolo równe na ustalene, e rok produkcj samochodu osobowego wpywa na warto. Warto tego wskanka zaley w wkszym stopnu w samochodach klasy nszej rednej anel w samochodach klasy rednej. LITERATURA: [1] Dupero T., Eml Wolsk E.: Krytera odpornoc bomechancznej czoweka w badanach zderzenowych pojazdów (cz I). ITS, Kwartalnk BRD nr /1999 r. [] Dupero T., Eml Wolsk E.: Krytera odpornoc bomechancznej czoweka w badanach zderzenowych pojazdów (cz II). ITS, Kwartalnk BRD nr 3/1999 r. [3] Gre J.: Statystyka matematyczna- modele zadana. PWN, Warszawa 1974r. [4] Sadowsk W.: Statystyka matematyczna. PWE, Warszawa 1969r. [5] Sadowsk W.:Elementy ekonometr programowana matematycznego. PWN, Warszawa 1980 r. [6] Sadowsk W.: Maa encyklopeda statystyk. PWE, Warszawa 1976 r. [7] Wcher J.: Bezpeczestwo samochodów ruchu drogowego. WK, Warszawa 004. [8] Zelsk A.: Konstrukcja nadwoz samochodów osobowych pochodnych. WK, Warszawa 008. [9] 44

6 EVALUATION INDICATOR OF PASSENGER CAR IN THE ASPECTS OF ROAD SAFETY The movement of the human body n the car durng the traffc accdent depends on the rgdty of the body and wthn zone the deformaton the desgn and effectveness of protectve systems [7,8]. The am of ths paper s to compare the ndcator value head njures (Head Injury Crteron) n older and newer passenger cars. Attenton has been pad to the lnk between the mpact of year of manufacture car n the value of the ndcator. Was used approprate statstcal tools to confrm the bet thess. Informaton obtaned as the value of the n the next newer passenger cars. 45

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty aukowe UIWERSYTETU PRZYRODICZO-HUMAISTYCZEGO w SIEDLCACH r 96 Sera: Admnstracja Zarzdzane 013 mgr Marta Kruk Poltechnka Warszawska Ocena ryzyka nwestowana w walory wybranych spóek brany budowlanej

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Potr Śwder Krzysztof Wach ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Streszczene Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza sę ruchem odbegającym od ruchu

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 375 385 Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym Anna Balicka

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Andrzej B. CHOJNACKI 1, Jerzy MARKOW 2 1 Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Wysza Warszawska Szkoła

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo