OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA"

Transkrypt

1 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA Anna Bieniasz 1, Anna Majchrzak 2 Streszczenie W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej banków komercyjnych w Polsce. Analiza wskaźnikowa pokazała największe zróżnicowane badanych jednostek pod względem produktywności rzeczowego majątku trwałego, udziału należności zagrożonych i płynności ogólnej. Wskaźniki finansowe stanowiły podstawę dla procesu grupowania banków w klasy o podobnej kondycji finansowej. Za pomocą metody hierarchicznej Warda wyodrębniono pięć skupień. Najbardziej rentowne okazały się banki z klasy pierwszej, natomiast najbardziej produktywne z czwartej. Stosunkowo najgorsza sytuacja finansowa cechowała podmioty należące do skupienia trzeciego. Klasyfikacja JEL: G21, C38 Słowa kluczowe: sytuacja finansowa, banki komercyjne, metoda Warda Nadesłany: Zaakceptowany: Wprowadzenie Banki w Polsce są najistotniejszym ogniwem systemu finansowego, ich stabilność gwarantuje wypełnianie przypisanych bankom funkcji nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń. Banki ogrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki, zapewnieniu płynnych płatności, a także tworzeniu produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym (Raport o stabilności systemu finansowego, 2010, s. 3). Z tych właśnie względów analiza i ocena stabilności banków oraz ich kondycji finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Analiza finansowa ułatwia podejmowanie przez zarządzających bankiem decyzji, które minimalizują ryzyko, a jej wyniki mogą służyć poprawie efektywności działania banku, lepszemu wykorzystaniu zasobów, sprostaniu wyzwaniom rynku oraz oczekiwaniom właścicieli i klientów. Analiza finansowa banku ma charakter instrumentalny, a jej celem jest praktyczne wykorzystanie odpowiednich narzędzi do oceny sytuacji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych (Kopiński, 2008, s. 12). Jednym z ważniejszych elementów analizy finansowej banku jest analiza wskaźnikowa. Wskaźniki finansowe wyrażające relacje między poszczególnymi wielkościami zaczerpniętymi z sprawozdań finansowych pozwalają dokonać syntetycznej charakterystyki 1 Dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, 2 Mgr Anna Majchrzak, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, 1

2 i oceny różnych aspektów ekonomicznych działalności banku, a ich dobór zależy nie tylko od podmiotu przeprowadzającego analizę, ale także od specyfiki banku (Wędzki, 2006, s. 56). Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny sytuacji finansowej banków komercyjnych z wykorzystaniem metody hierarchicznej Warda. Pozwoli to na określenie właściwości charakteryzujących wyodrębnione klasy banków. Materiał i metody Podstawę analiz stanowiły dane finansowe 39 banków komercyjnych dotyczące 2007 r. (Ranking Najlepsze Banki 2008, 2008, s ) 3. Zebrane informacje zostały poddane przetworzeniu w ramach procedury badawczej, która obejmowała następujące etapy: 1) wybór i obliczenie wskaźników finansowych, 2) standaryzację zmiennych, 3) klasyfikację banków metodą Warda. Wybór wskaźników podyktowany był względami merytorycznymi oraz statystycznymi. Merytoryczny dobór wskaźników zakładał odzwierciedlenie różnych aspektów oceny sytuacji finansowej banków (tabela 1): 1) płynności i wypłacalności, 2) rentowności, 3) efektywności wykorzystania zasobów, 4) struktury majątkowej i kapitałowej, 5) struktury majątkowo-kapitałowej, 6) wstępnej analizy rachunku zysku i strat. W celu uniknięcia powielania informacji przez zmienne przyjęte do badania przeprowadzono analizę korelacji przy wykorzystaniu macierzy odwrotnej. Proces ten doprowadził do wyeliminowania zmiennych: X 3, X 5, X 7, X 9 i X W dalszej kolejności dokonano standaryzacji pozostałych zmiennych. Następnie przeprowadzono klasyfikację banków komercyjnych z zastosowaniem metody Warda. Należy ona do hierarchicznych metod aglomeracyjnych, w którym na każdym etapie wiązania łączy się obiekty (grupy obiektów) o najmniejszym stopniu zróżnicowania (Hair, Anderson, Tatham, Black, 1998, s. 473). Miarą tej różnicy jest błąd sumy kwadratów (ESS Error Sum o f Squares) wyrażony wzorem (Stanisz, 2007, s. 122): 3 W 2007 r. w sektorze bankowym w Polsce funkcjonowało 50 banków, jednakże nie wszystkie spełniły wymogi uczestnictwa w rankingu Gazety Bankowej, na które złożyły się: udostępnienie bilansu i rachunku wyników banków wraz z opinią audytora, wypełnienie ankiety z informacjami dodatkowymi, posiadanie współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 8% oraz kapitałów własnych przekraczających kwotę 20 mln zł, a także uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto w 2007 r. Brakujące informacje uzupełniono na podstawie danych pozyskanych ze stron banków: Wyniki finansowe po 4 kwartale Sięgaj po więcej, Warszawa luty Pozyskano z PKO Bank Polski, wyniki 2007, Warszawa kwiecień 2008 Prezentacja wyników finansowych za 2007 rok. Pozyskano z ING Bank Śląski S.A., wyniki za 4 kwartał 2007, luty Pozyskano z Wyniki Grupy BRE Banku S.A. w 2007 roku oraz perspektywy na rok 2008, styczeń Pozyskano z 4 Oznaczenia zmiennych podano w tabeli 1. Jako wartość progową na przekątnej macierzy odwrotnej do macierzy korelacji przyjęto 10 (Wysocki i Lira, s. 175). 2

3 ESS gdzie n s d is i 1 2 d is 2, (1) = odległość i-tego obiektu należącego do nowopowstałej s-tej grupy (n liczebność grupy) od środka ciężkości tej grupy. Środek ciężkości danej grupy obliczany jest według formuły: n 1 r dr di, (2) nr i 1 gdzie d i = odległość i-tego obiektu należącego do r-tej grupy. Tabela 1: Zmienne służące ocenie kondycji finansowej banków Zmienna Nazwa wskaźnika finansowego Formuła obliczeniowa Płynność i wypłacalność X 1 Współczynnik wypłacalności Pozyskany z materiałów źródłowych (%) X 2 Wskaźnik płynności ogólnej Wartość gotówki i operacji z bankiem centralnym w stosunku do kwoty aktywów ogółem (zł/zł) X 3 Wskaźnik płynności bieżącej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Wartość gotówki i należności od banków w relacji do kwoty zobowiązań ogółem (zł/zł) Rentowność X 4 Wskaźnik rentowności netto Wynik finansowy netto w stosunku aktywów (ROA) do wartości aktywów ogółem (%) Wskaźnik rentowności netto Wynik finansowy netto w stosunku X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 kapitału własnego (ROE) Wskaźnik rentowności aktywów oparty na marży odsetkowej Wskaźnik przychodów operacyjnych do aktywów dochodowych Efektywność wykorzystania zasobów Wskaźnik produktywności pracy Wskaźnik wartości aktywów na 1 zatrudnionego do wartości kapitału własnego (%) Wynik z tytułu odsetek w relacji do wartości aktywów ogółem (zł/zł) Pozyskany z materiałów źródłowych (%) Wynik finansowy brutto w stosunku do liczby zatrudnionych (zł/liczba zatrudnionych) Wartość aktywów ogółem w stosunku do liczby zatrudnionych (zł/liczba zatrudnionych) 3

4 X 10 Wskaźnik produktywności majątku rzeczowego Wynik finansowy brutto w relacji do wartości rzeczowych aktywów trwałych (zł/zł) X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 Wskaźnik udziału kosztów działania w aktywach ogółem Koszty działania banku w relacji do wartości aktywów ogółem (%) Struktura majątkowa i kapitałowa Wskaźnik udziału należności Wartość należności zagrożonych do zagrożonych wartości należności 1) (%) Wskaźnik udziału należności Wartość należności od klientów w od klientów w należnościach stosunku do należności ogółem (%) ogółem 2) Wskaźnik udziału zobowiązań wobec klientów w zobowiązaniach ogółem 3) Struktura majątkowo-kapitałowa Wskaźnik pokrycia należności kredytowych depozytami Wskaźnik finansowania majątku bankowego kapitałem własnym Wskaźnik zobowiązań Wstępna analiza rachunku zysku i strat Udział przychodów z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej Udział przychodów z tytułu prowizji w wyniku na działalności bankowej Wskaźnik obciążenia banku obowiązkowymi obciążeniami Wartość zobowiązań wobec klientów w stosunku do zobowiązań ogółem (%) Kwota zobowiązań wobec klientów do kwoty należności wobec tych jednostek (zł/zł) Wartość kapitału własnego w stosunku do wartości aktywów ogółem (zł/zł) Wartość zobowiązań w relacji do aktywów ogółem (%) Przychody z odsetek do wyniku z działalności bankowej (%) Przychody z prowizji do wyniku na działalności bankowej (%) Wynik finansowy netto w relacji do wyniku finansowego brutto (%) 1) Należności zagrożone odniesiono do sumy należności od klientów i od instytucji finansowych (m.in. banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych, biur maklerskich). 2) Należności od klientów to suma należności od podmiotów niefinansowych, tj. podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek budżetowych, natomiast należności ogółem to suma należności od podmiotów niefinansowych i finansowych. 3) Zobowiązania wobec klientów to suma zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych, tj. podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek budżetowych, natomiast zobowiązania ogółem to suma zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych i finansowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bień i Sokół, 2001, s ; Jaworski, 1999, s ; Wąsowski, 2004, s

5 Analiza wskaźnikowa W tabeli 2 zestawiono wartości wskaźników dla banków, które uwzględniono w badaniu. Jak wynika z danych w niej zawartych, współczynnik wypłacalności (X 1 ) w niewielkim stopniu różnicował banki, co wynika z wymogu kształtowania się jego wartości w banku na poziomie 8%. W połowie badanych banków wskaźnik ten wynosił 11,9% i więcej, a wartość maksymalną osiągnął w Fiat Bank SA. Dużym zróżnicowaniem cechował się wskaźnik płynności ogólnej (X 2 ), który w połowie analizowanych banków osiągnął wartość poniżej 0,02 i niższą. Wynika z tego, że część banków utrzymywała niskie rezerwy gotówki, pozyskując prawdopodobnie środki dla pokrycia spiętrzonych płatności bezpośrednio z rynku pieniężnego. Rentowność aktywów (X 4 ) w badanych bankach dość silnie różnicowała badaną zbiorowość, a średnia wartość wyniosła 1,7% i kształtowała się na tym samym poziomie co średnia dla sektora bankowego ogółem w Polsce (Raport o sytuacji banków w 2007 roku, 2008, s. 49). Najniższa rentowność aktywów wystąpiła w Dominet Banku, co było wynikiem relatywnie niskiego wyniku finansowego w tym banku w stosunku do wartości aktywów. Banki o zbliżonej wartości aktywów uzyskały w tym samym roku rentowność aktywów na poziomie 1-1,5%. Najwyższą rentowność aktywów odnotowano w banku BPH, jednak wynik ten mógł być rezultatem podziału biznesu bankowego (Jednostkowy raport roczny BPH, Posłanie Prezesa jednostkowe, 2007, s. 1) i wydzielenia części aktywów banku, które zostały przyłączone do Pekao SA. Ze względu na tak odstającą wartość bank ten został wyłączony z procesu grupowania. Wskaźnik rentowności oparty na marży odsetkowej (X 6 ) pozwala na dokładniejsze określenie, jaki zysk w odniesieniu do aktywów generuje podstawowa działalność banku wynik z tytułu odsetek. Wskazuje on także pośrednio na politykę kształtowania oprocentowania lokat i kredytów. W połowie analizowanych banków wartość tego wskaźnika kształtowała się na poziomie 3% i wyższym. Wskaźniki oznaczone jako X 8, X 10, X 11 należą do miar efektywności wykorzystania zasobów i cechowały się dużą lub bardzo dużą zmiennością w badanej populacji. Najbardziej różnicował banki wskaźnik produktywności majątku rzeczowego (X 10 ), którego poziom mieścił się w przedziale od 0,03 do blisko 30. W przypadku banku o najniższej wartości (Dominet Bank) wynikało to z bardzo niskiego zysku brutto, z kolei w banku, który osiągnął maksymalną wartość (AIG Bank ) było to spowodowane relatywnie wysokim zyskiem brutto przy niskim zaangażowaniu rzeczowych aktywów trwałych. W grupie wskaźników struktury majątkowej i kapitałowej najmniejszą zmiennością cechował się wskaźnik udziału należności od klientów w należnościach ogółem (X 13 ), który w połowie analizowanych banków wynosił 89,6% i więcej, co wskazuje, że działalność kredytowa była dominująca w działalności banku i generowaniu zysków. Z kolei największą zmiennością w tej grupie mierników charakteryzował się wskaźnik udziału należności zagrożonych (X 12 ), którego wartość minimalna wyniosła 0% w Deutsche Bank, co wynika z niskiego udziału należności od klientów w należnościach ogółem. Maksymalną wartość wskaźnika udziału należności zagrożonych odnotowano w AIG Bank, osiągnął on poziom blisko 12%. Tak szeroka rozpiętość wartości tego wskaźnika może oznaczać, że banki prowadzą zróżnicowaną politykę udzielania kredytów i oceny zdolności kredytowej klientów. Przedstawione w tabeli 2 wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej (X 16, X 17 ) w niewielkim stopniu różnicowały banki. Wyjątek stanowił wskaźnik pokrycia należności kredytowych 5

6 depozytami (X 15 ), którego wartości mieściły się w granicach 0,01-4,34, co oznacza, że banki stosowały odmienną politykę finansowania należności i podejście do ryzyka płynności. Ostatnią grupę miar oceny kondycji finansowej banków stanowią wskaźniki analizy rachunku zysków i strat (X 18, X 19, X 20 ), które wskazują na znaczenie przychodów z tytułu odsetek i prowizji w wyniku na działalności bankowej. Wskaźniki te cechowały się średnią zmiennością i potwierdziły, że pierwszorzędne znaczenie w działalności bankowej miało odpowiednie kształtowanie polityki stóp procentowych. Nazwa banku AIG Bank Tabela 2: Wskaźniki finansowe banków Wskaźniki finansowe 1) X 1 X 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 12,6 0,01 4,45 0,15 0,21 30,7 3,8 11,9 98,9 16,7 0,15 0,10 76,7 139,4 12,6 Bank BPH 16,0 0,04 12,46 0,04 0,09 1,0 4,3 4,3 79,3 53,1 0,91 0,09 81,2 67,3 64,5 Bank DnB NORD 11,3 0,02 0,09 0,02 0,01 0,3 2,5 4,9 77,3 60,2 0,78 0,08 88,9 150,4 27,2 Bank Millenium 13,8 0,04 1,51 0,03 0,10 1,7 3,2 1,7 95,4 82,2 0,99 0,09 86,9 97,7 38,0 Bank Polskiej 10,4 0,01 0,46 0,01 0,04 0,7 1,4 3,1 54,9 15,6 0,51 0,03 92,4 212,9 41,3 Spółdzielcz. BGK 13,7 0,02 1,29 0,01 0,30 3,8 0,5 2,5 67,4 64,0 0,92 0,04 71,2 196,1 11,0 BGŻ 11,1 0,02 0,96 0,03 0,05 0,5 3,1 1,1 88,9 88,3 1,09 0,08 86,5 127,6 26,9 BH w Warszawie 12,9 0,09 2,12 0,03 0,17 1,7 3,6 1,4 58,9 61,2 1,59 0,09 83,2 80,8 35,6 BOŚ 15,5 0,02 0,78 0,02 0,05 0,8 2,6 7,6 90,3 91,7 1,23 0,08 88,7 150,5 21,6 BPH Bank Hipoteczny 15,8 0,00 0,98 0,03 0,19 26,0 1,3 6,1 99,3 0,8 0,01 0,14 84,7 186,8 5,6 BRE Bank 10,2 0,04 1,32 0,02 0,24 1,5 1,8 3,6 92,4 76,3 1,24 0,08 88,7 102,6 31,3 BRE Bank Hipoteczny 11,3 0,00 1,04 0,02 0,40 5,4 0,9 0,3 98,7 9,2 0,09 0,10 88,9 258,0 3,7 BZ WBK 13,8 0,06 2,07 0,03 0,12 1,9 3,1 0,9 89,6 87,7 1,37 0,08 88,1 84,5 43,1 Deutsche Bank PBC Deutsche Bank Dominet Bank DZ Bank 11,1 0,03 0,46 0,02 0,03 0,5 4,2 0,3 89,2 68,6 0,76 0,10 87,9 91,5 38,3 24,2 0,06 1,34 0,01 0,48 15,9 1,3 0,0 17,9 68,4 4,34 0,08 87,4 165,1 35,8 17,0 0,05 0,03 0,09 0,00 0,0 8,3 8,6 94,5 75,5 0,84 0,11 81,9 118,0 21,2 11,1 0,02 0,55 0,02 0,10 2,8 2,1 0,9 66,2 76,4 1,21 0,09 88,8 141,0 13,9 Eurobank 13,6 0,02 3,39 0,08 0,07 1,5 6,3 0,1 97,5 39,3 0,05 0,11 82,2 79,3 43,8 Fiat Bank Fortis Bank 37,0 0,00 1,94 0,06 0,22 6,4 3,3 1,6 100,0 2,5 0,02 0,36 59,9 136,0 0,9 11,7 0,11 1,25 0,02 0,13 1,9 1,1 0,5 98,0 50,8 0,56 0,07 87,3 106,4 23,6 GE Money 11,9 0,00 2,88 0,06 0,12 4,7 4,0 6,3 100,0 0,8 0,01 0,13 79,9 108,2 29,1 GETIN Bank 10,9 0,01 1,82 0,03 0,14 3,0 2,2 4,6 79,6 67,0 0,87 0,08 87,5 116,7 27,4 GMAC Bank SA Gospodarczy Bank Wielk. 14,5 0,00 1,11 0,04 0,18 9,1 2,9 8,0 96,5 1,5 0,01 0,14 75,0 176,1 8,5 10,0 0,01 0,41 0,01 0,04 0,6 1,4 2,9 55,4 4,4 0,12 0,04 90,4 220,7 35,4 ING BS 13,1 0,04 1,22 0,02 0,10 1,5 2,6 3,0 51,9 93,6 2,72 0,06 91,4 123,5 52,7 Invest-Bank 14,6 0,05 0,63 0,04 0,02 0,4 4,3 5,4 68,1 98,5 1,65 0,10 86,6 106,6 35,9 6

7 Kredyt Bank 9,6 0,02 1,44 0,03 0,09 1,3 3,6 6,9 87,1 71,2 1,03 0,08 88,5 112,5 25,9 Lukas Bank 11,5 0,02 2,99 0,12 0,06 1,5 8,3 0,3 92,0 61,1 0,62 0,11 81,3 106,0 19,2 Mazowiecki Bank Regionalny Mercedes- Benz Bank 11,9 0,05 0,33 0,01 0,04 1,5 1,3 1,8 39,7 7,4 0,23 0,05 93,0 290,1 37,9 20,7 0,00 1,59 0,05 0,13 18,3 4,3 8,9 97,8 1,1 0,01 0,20 74,5 156,0 5,5 Noble Bank 21,4 0,01 4,62 0,02 0,44 12,5 1,7 7,3 65,7 63,5 0,81 0,15 74,6 66,0 26,4 Nordea Bank 11,6 0,05 0,69 0,02 0,07 1,2 2,1 1,9 97,0 70,1 0,73 0,10 88,2 131,6 23,9 Pekao 11,6 0,04 1,74 0,02 0,11 1,3 2,2 7,8 79,7 85,0 1,35 0,12 85,3 88,7 46,9 PKO BP 11,9 0,04 2,67 0,04 0,12 1,3 3,8 3,9 93,5 93,4 1,13 0,09 85,5 88,4 40,6 Rabobank 13,8 0,01 0,14 0,00 0,31 28,4 0,4 0,1 27,5 5,9 0,24 0,04 96,6 766,6 22,6 Raiffeisen BP 10,2 0,09 1,74 0,03 0,13 6,6 3,2 4,3 95,0 79,1 0,94 0,08 86,8 94,0 29,1 Santander Consumer Bank SA Volkswagen Bank WEST LB Bank 8,0 0,02 1,11 0,03 0,25 9,7 1,6 1,2 99,6 1,3 0,01 0,07 90,6 141,9 19,8 9,8 0,02 1,48 0,05 0,12 2,8 3,0 4,9 94,3 56,9 0,54 0,09 87,0 145,7 6,7 23,3 0,00 0,73 0,01 0,48 11,6 1,2 0,8 33,0 37,0 1,06 0,10 86,9 191,3 11,6 Miary statystyczne Wartość minimalna Wartość maksymalna 8,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,35 0,00 17,94 0,78 0,01 0,03 59,89 65,97 0,87 37,00 0,11 12,46 0,15 0,48 30,74 8,34 11,92 99,98 98,53 4,34 0,36 96,61 766,5 64,53 Mediana 11,90 0,02 1,29 0,03 0,12 1,73 2,65 3,00 89,63 61,20 0,81 0,09 86,95 127,5 26,87 Współczynni k zmienności oparty na 14,50 68,55 45,39 42,08 57,71 151,6 41,08 78,30 16,70 52,25 57,00 15,17 3,81 23,68 37,92 medianie 1) Oznaczenia wskaźników jak w tabeli 1. Źródło: Opracowanie własne Klasyfikacja Na podstawie powyższych wskaźników finansowych dokonano procesu grupowania. Wyniki klasyfikacji przedstawiono na wykresie 1. Maksymalna odległość wiązań na dendrogramie wskazała na istnienie trzech skupień, z uwagi jednak na małą homogeniczność klas ograniczającą możliwości interpretacyjne postanowiono przyjąć podział na niższym etapie wiązania (Frątczak, Gołata, Klimanek, Ptak-Chmielewska, Pęczkowski, 2009, s. 146). Pierwsze skupienie utworzyły trzy podmioty: Lukas Bank, Eurobank i Dominet Bank 5 (rys. 1). Są to banki nastawione w znacznej mierze na obsługę klientów detalicznych. Ważną rolę w ich ofercie pełni kredyt konsumencki (gotówkowy i hipoteczny), choć oferowane są również inne usługi nadające tym bankom charakter uniwersalny. Grupę tych podmiotów 5 W 2009 r. nastąpiło formalno-prawne i organizacyjne połączenie Dominet Banku z Fortis Bank (obecnie pod nazwą BNP Paribas Fortis). Pozyskano z 7

8 finansowych cechowała najwyższa spośród wszystkich klas rentowność i to zarówno w wyrażeniu aktywów netto (blisko 3%), jak i w oparciu o marżę odsetkową. Banki te charakteryzowały się najwyższym obciążeniem majątku kosztami funkcjonowania (8,3%). Wartość omawianego wskaźnika ponad trzykrotnie przekroczyła średnią dla ogółu badanych instytucji finansowych. Jednocześnie podmioty te były mało produktywne, jeśli chodzi o zasoby pracy. Ogólnie więc grupę tę cechowała niska efektywność zasobów. Analizując natomiast strukturę majątkową tej grupy banków, należy podkreślić najniższy udział należności zagrożonych w ogóle należności przy jednocześnie stosunkowo wysokim poziomie wierzytelności od klientów (niewiele poniżej 95%). Świadczy to o dobrej polityce banków w zakresie kredytowania osób fizycznych, jednostek budżetowych i podmiotów gospodarczych. Należy również zwrócić uwagę na to, że w grupie tej wystąpił najniższy w odniesieniu do pozostałych skupień udział przychodów z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej. Pozostałe wartości wskaźników były mniej lub bardziej zbliżone do przeciętnej dla ogółu badanych jednostek. Rysunek 1: Klasyfikacja banków komercyjnych według sytuacji finansowej w 2007 r. (odległość euklidesowa) Odległość wiązania Dominet Bank Eurobank Lukas Bank Fiat Bank AIG Bank BPH Bank Hipoteczny Mercedes-Benz Bank GMAC Bank SA GE Money Rabobank Mazowiecki Bank Regionalny w Warszawie Gospodarczy Bank Wielkopolski Bank Polskiej Spółdzielczości Deutsche Bank BRE Bank Hipoteczny Santander Consumer Bank SA WEST LB Bank Noble Bank Bank Gospodarstawa Krajowego Volkswagen Bank Bank Ochrony Środowiska Bank DnB NORD GETIN Bank Kredyt Bank Fortis Bank Bank Handlowy w Warszawie DZ Bank Deutsche Bank PBC Nordea Bank Bank Gospodarki Żywnościowej Raiffeisen Bank BRE Bank Bank Millenium Bank Zachodni WBK PKO BP ING Bank Śląski Invest-Bank Pekao Klasa I Klasa II Kl. III Klasa IV Klasa V Źródło: Opracowanie własne Drugą klasę utworzyły instytucje bankowe takie jak GE Money 6, BPH Bank Hipoteczny 7, Fiat Bank, GMAC Bank SA 8, Mercedes-Benz Bank i AIG Bank 6 W czerwcu 2008 r. pakiet większościowy akcji BPH po podziale (i włączeniu 80% aktywów do Pekao SA) został nabyty przez spółkę General Electric Company. W grudniu 2009 r. nastąpiła fuzja GE Money Bank (spółki zależnej) z Bankiem BPH. Pozyskano z 7 Od 31 lipca 2008 r. funkcjonuje pod nazwą Pekao Bank Hipoteczny SA. Pozyskano z 8

9 (rys. 1). Podmioty te łączy specjalizacja w określonej działalności. Pierwsze dwa podmioty koncentrują się na obsłudze rynku nieruchomości poprzez ofertę kredytów hipotecznych. Trzy kolejne finansują zakup samochodów nowych i używanych. Pewną wątpliwość budzi obecność w tej grupie AIG Banku, który podobnie jak instytucje z pierwszej grupy swoją działalność opiera na segmencie consumer finance, jednak w przeciwieństwie do nich posiada zdecydowanie wyższe zaangażowanie w instrumenty finansowe 9 oraz jest bardziej efektywny w odniesieniu do zasobów. Podmioty w omawianej II klasie cechowała wyraźnie wyższa wypłacalność (15,2%) oraz najlepsza produktywność rzeczowego majątku trwałego w stosunku do pozostałych grup (na złotówkę posiadanego majątku rzeczowego przypadało 13,7 zł zysku brutto). Banki te kierowały swoje usługi prawie wyłącznie do podmiotów niefinansowych, na co wskazuje blisko 100% udział należności od klientów w sumie należności. Niewiele niższy udział wystąpił w instytucjach bankowych należących do skupienia pierwszego, jednak istnieje tutaj zasadnicza różnica. Odsetek należności zagrożonych w omawianej grupie jednostek jest najwyższy spośród wszystkich klas (7,2%). Rodzi to pytanie o jakość mechanizmu oceny zdolności kredytowej klientów oraz o skuteczność windykacji wierzytelności. Banki z uwagi na swoją specjalizację i sposób pozyskiwania środków na działalność kredytową (głównie z innych źródeł niż depozyty klientów) wykazały minimalny poziom udziału zobowiązań wobec osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych w zobowiązaniach ogółem (1,3%). Skutkiem tego była bliska zeru wartość pokrycia należności od klientów odpowiednimi zobowiązaniami. Rozpatrując natomiast strukturę majątkowo-kapitałową, podmioty tej klasy banków w najwyższym stopniu ze wszystkich badanych jednostek finansowały swój majątek z funduszy własnych przy jednocześnie najniższej ich rentowności (ROE) 10. Banki te również cechował najniższy udział zobowiązań (blisko 76%), co ograniczało poziom ryzyka przy stosunkowo wysokim obciążeniu należnościami zagrożonymi. Analiza wyniku na działalności bankowej wskazała na minimalny udział przychodów z tytułu prowizji i ponadprzeciętny udział przychodów z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej, jednostki te czerpały więc przychody prawie wyłącznie z oprocentowania kredytów i pożyczek 11. Trzecią klasę utworzyły podmioty związane z sektorem spółdzielczym 12, które kierują swoją ofertę w dużej mierze do uczestników rynku rolno-żywnościowego. Instytucje te oferują także swoje usługi jednostkom samorządowym. Należą do tej grupy jednostki zrzeszające banki spółdzielcze działające w kraju oraz Rabobank. W klasie tej odnotowano najniższy poziom wypłacalności (niewiele ponad 11%), co jednak nadal zapewniało margines bezpieczeństwa wobec ustawowego wymogu 8%. Podmioty te w związku z charakterem 8 W 2009 r. 100% akcji GMAC Bank SA zostało zakupionych przez Noble Bank (obecnie Getin Noble Bank SA). Pozyskano z 9 Udział zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych wyniósł w 2007 r. 27,7%, wobec 9,8%, 2% i 0% dla odpowiednio Lukas Banku, Dominet Banku i Eurobanku. 10 Pomimo że zmienna ROE nie była brana pod uwagę przy klasyfikacji z uwagi na silne skorelowanie z ROA, to obliczono w każdej grupie wartość tego wskaźnika. Dla klasy drugiej odnotowano poziom najniższy (8,1%), natomiast najwyższy dla pierwszej (27,8%). 11 Udział wyniku z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej wyniósł blisko 98%. 12 Bank Polskiej Spółdzielczości zrzesza 359, Gospodarczy Bank Wielkopolski odpowiednio 150, a Mazowiecki Bank Regionalny 77 banków spółdzielczych. Pozyskano z: 9

10 swojej działalności cechowały się również najniższą rentownością. Zrzeszając banki spółdzielcze, jednostki te skupiają swoją uwagę na zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności w równym stopniu co na osiąganiu zysków. Z podejściem tym powiązana jest również najniższa ze wszystkich grup produktywność zasobów pracy i majątku rzeczowego. Podmioty te wykazały najniższy spośród wszystkich klas udział należności od klientów w należnościach ogółem przy równie niskim udziale zobowiązań wobec osób fizycznych, przedsiębiorstw i jednostek budżetowych (6,7%). Banki te jednocześnie w minimalnym stopniu finansowały swój majątek kapitałem własnym, co miało przełożenie na wspomniany już niski poziom współczynnika wypłacalności. W grupie tej wystąpił także maksymalny poziom zobowiązań w relacji do sumy bilansowej, który przewyższał średnią o około 6 p.p. Podmioty te odnotowały również najwyższe wartości w przypadku odsetka przychodów z tytułu oprocentowania, jak i prowizji w wyniku na działalności bankowej. Sugeruje to, że banki te w mniejszym stopniu niż podmioty z innych grup uzyskiwały korzyści z operacji na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych oraz walutach. Tabela 3: Wewnątrzklasowe wartości wskaźników sytuacji finansowej banków komercyjnych (wartości mediany) Klasa Wskaźnik finansowy Ogółem I II III IV V Współczynnik wypłacalności (%) 13,60 15,16 11,15 17,53 11,63 11,90 Wskaźnik płynności ogólnej (zł/zł) 0,02 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 Wskaźnik rentowności netto aktywów (%) Wskaźnik rentowności aktywów oparty na marży odsetkowej (zł/zł) Wskaźnik produktywności pracy (zł/liczba zatrudnionych) Wskaźnik produktywności majątku rzeczowego (zł/zł) Wskaźnik udziału kosztów działania w aktywach ogółem (%) Wskaźnik udziału należności zagrożonych (%) Wskaźnik udziału należności od klientów w należnościach ogółem (%) Wskaźnik udziału zobowiązań wobec klientów w zobowiązaniach ogółem (%) Wskaźnik pokrycia należności kredytowych depozytami (zł/zł) Wskaźnik finansowania majątku bankowego kapitałem własnym (zł/zł) 2,99 1,77 0,37 1,20 1,32 1,27 0,09 0,05 0,01 0,01 0,03 0,03 0,06 0,18 0,04 0,42 0,10 0,12 1,49 13,68 1,08 10,65 1,48 1,79 8,30 3,52 1,36 1,22 3,03 2,62 0,30 7,15 2,37 1,01 3,60 2,96 94,48 99,09 47,30 66,56 89,16 89,98 61,11 1,31 6,65 50,28 76,44 62,36 0,62 0,01 0,24 0,86 1,09 0,79 0,11 0,14 0,04 0,09 0,08 0,09 Wskaźnik zobowiązań (%) 81,91 75,84 92,69 87,19 87,47 86,96 10

11 Udział przychodów z tytułu odsetek w 105,9 147,7 255,4 178,2 106,5 wyniku na działalności bankowej (%) ,57 Udział przychodów z tytułu prowizji w 21,17 7,07 36,65 15,71 29,11 26,63 wyniku na działalności bankowej (%) Źródło: Obliczenia własne Czwarte skupienie utworzyło sześć podmiotów (rys. 1). Należą do niego banki specjalizujące się w obsłudze pewnych obszarów działalności, np. nieruchomości komercyjnych (BRE Bank Hipoteczny), lub też pewnych segmentów klientów, np. dużych przedsiębiorstw (WEST LB Bank ). Klasę tych instytucji finansowych cechowała najwyższa wypłacalność przekraczająca poziom 17%. Banki te również były najbardziej efektywne pod kątem wykorzystania zasobów przy jednocześnie minimalnym poziomie udziału kosztów działania w aktywach ogółem. Pozostałe wartości wskaźników były mniej lub bardziej zbliżone do wartości przeciętnych, na uwagę jednak zasługuje niższy o 20 procentowych.p. udział należności od klientów w należnościach ogółem. Sytuacja ta ma powiązanie ze specjalizacją niektórych jednostek w działalności inwestycyjnej (Deutsche Bank, WEST LB Bank, Noble Bank). W ostatniej wyodrębnionej klasie, najbardziej licznej, znalazły się banki komercyjne o typowym charakterze uniwersalnym (rys. 1). Jednostki te były najbardziej płynne finansowo, chociaż poziom płynności nie był mocno zróżnicowany między grupami. W klasie tej odnotowano maksymalny odsetek zobowiązań wobec klientów w odniesieniu do sumy zobowiązań. Wynika to ze stosunkowo silnego ukierunkowania tych banków na obsługę klienta detalicznego. Jednostki te cechowała również najwyższa wartość pokrycia należności zobowiązaniami wobec podmiotów niefinansowych, jednak niewiele wyższa od średniej dla ogółu. Banki te podobnie jak instytucje finansowe z klasy pierwszej cechował porównywalnie niski udział przychodów z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej. W przeciwieństwie do wspomnianych podmiotów jednostki te wykazały się w badanym roku ponadprzeciętnym udziałem wpływów prowizyjnych. Konkluzje Celem niniejszego artykułu była ocena sytuacji finansowej banków komercyjnych na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Badaną próbę najbardziej różnicowały: produktywność rzeczowego majątku trwałego, udział należności zagrożonych i płynność ogólna. Na podstawie wskaźników finansowych dokonano klasyfikacji banków metodą Warda. Biorąc pod uwagę rentowność, najlepsze okazały się podmioty należące do klasy pierwszej. Najbardziej produktywne były natomiast banki tworzące skupienie czwarte. Równie efektywne pod tym względem były podmioty obecne w klasie drugiej, odnotowały one jednakże najwyższy spośród wszystkich grup udział należności zagrożonych. Biorąc pod uwagę dwa elementy oceny sytuacji finansowej rentowność i produktywność najgorsze wyniki zaprezentowały banki z klasy trzeciej, wykazując się także stosunkowo niską płynnością. Dla określenia sumarycznego poziomu kondycji finansowej każdego banku konieczne byłoby zastosowanie miernika syntetycznego umożliwiającego stworzenie rankingu, ten aspekt badawczy wymaga jednak dalszych analiz. 11

12 Literatura Bank PEKAO S.A. (2008). Wyniki finansowe po 4 kwartale Sięgaj po więcej [Adobe Reader]. Pozyskano z: zne. Bień, W., Sokół, H. (2001). Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego. Warszawa: Difin. BPH. (2007). Jednostkowy raport roczny BPH. Posłanie Prezesa jednostkowe [AdobeReader]. Pozyskano z: BRE Bank S.A. (2008). Wyniki Grupy BRE Banku S. A. w 2007 roku oraz perspektywy na rok 2008 [Adobe Reader]. Pozyskano z: V_kw_ pdf. Frątczak, E., Gołata, E., Klimanek, T., Ptak-Chmielewska, A., Pęczkowski, M. (2009). Wielowymiarowa analiza statystyczna: teoria - przykłady zastosowań z systemem SAS. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Gazeta Bankowa. (2008). Ranking Najlepsze Banki Gazeta Bankowa, Nr 25. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Inc. ING Bank Śląski S.A. (2008). Wyniki za 4 kwartał [PDF result presentation, [Adobe Reader]. Pozyskano z: Jaworski, W. (1999). Współczesny bank. Warszawa: Poltex. Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE. NBP. (2010). Raport o stabilności systemu finansowego. Warszawa: NBP. [Adobe Reader]. Pozyskano z: PKO. (2007). PKO Bank Polski, wyniki Prezentacja wyników finansowych za 2007 rok [Adobe Reader]. Pozyskano z: Urząd Komisji Nadzoru. (2008). Raport o sytuacji banków w 2007 roku. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [Adobe Reader]. Pozyskano z: Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft. Wąsowski, W. (2004). Ekonomika i finanse banku komercyjnego. Warszawa: Difin. Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer OFICYNA. Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 12

13 Abstract Applying The Ward Method in the Analysis of Financial Situation of Commercial Banks The article presents the evaluation of the financial situation of commercial banks in Poland. The ratio analysis shows that the biggest variations between analyzed units were in productivity of tangible fixed assets, share of non-performing loans and overall liquidity. The financial indicators constituted the basis for the process of grouping banks into clusters of similar financial standing. The use of Ward method enabled us to differentiate five clusters. The most profitable banks belong to the first cluster, while the most productive ones are from the fourth cluster. The third cluster comprises the banks with the relatively worst financial situation. JEL classification: G21, C38 Keywords: financial situation, commercial banks, Ward s method 13

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lipcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

w w w. e - f i n a n s e. c o m mgr inż. Piotr Andrzej Oszytko A. Wprowadzenie Cel badania rentowności przedsiębiorstwa

w w w. e - f i n a n s e. c o m mgr inż. Piotr Andrzej Oszytko A. Wprowadzenie Cel badania rentowności przedsiębiorstwa mgr inż. Piotr Andrzej Oszytko BK Konsulting (dyrektor firmy) Analiza rentowności jednostek gospodarczych na podstawie uniwersalnego modelu opartego na systemie Du Ponta Zastosowanie modelu Du Ponta do

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r.

Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r. Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r. Cele połączenia Uproszczenie struktury w ramach Grupy GETIN Holding Lepsza pozycja konkurencyjna na rynku Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2007r. 1

Wyniki finansowe banków w 2007r. 1 Warszawa, 2008.04.11. Wyniki finansowe banków w 2007r. 1 W końcu grudnia 2007 r. działalność prowadziły 64 banki komercyjne (w tym 54 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie należące do zagranicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo