Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!"

Transkrypt

1 Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to Pañstwu wiêcej radoœci z u ytkowania samochodu i pomo e zapobiec sytuacjom zagra aj¹cym Pañstwu lub innym osobom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i kraju wyposa enie pojazdu mo e byæ ró ne. Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Dlatego te dane, ilustracje i opisy zawarte w instrukcji obs³ugi nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. W przypadku ewentualnych pytañ lub w¹tpliwoœci prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. Instrukcja obs³ugi, instrukcja skrócona i ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie samochodu. Nale y przechowywaæ je w samochodzie, a w przypadku sprzeda y pojazdu przekazaæ je nowemu w³aœcicielowi. yczymy Pañstwu szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska.

2 Spis treœci Wstêp Co zawiera instrukcja Konwencje graficzne Ochrona œrodowiska Bezpieczeñstwo eksploatacji Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Konsola œrodkowa Czêœæ górna Czêœæ dolna Panel obs³ugi w dachu Pierwsza jazda Otwieranie Odryglowanie za pomoc¹ kluczyka Odryglowanie pilotem* Stacyjka - pozycje Regulacja Fotele Kierownica Lusterka Jazda Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Uruchamianie W³¹czanie œwiate³ Kierunkowskazy Wycieraczki Zamykanie Wy³¹czenie silnika Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo pasa erów Poduszki powietrzne Pasy bezpieczeñstwa Dzieci w samochodzie Zintegrowany fotelik dzieciêcy System ISOFIX* Zabezpieczenie drzwi tylnych przed dzieæmi Zabezpieczenie okien w drzwiach tylnych przed otwarciem przez dzieci* Systemy bezpieczeñstwa jazdy Uk³ad ABS Uk³ad BAS Uk³ad ESP Zabezpieczenia przed kradzie ¹ Blokada uruchomienia silnika Alarm Zabezpieczenie przed odholowaniem Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu* Szczegó³y obs³ugi Otwieranie i zamykanie Kluczyk Pilot zdalnego sterowania* Otwieranie drzwi od wewn¹trz Ryglowanie i odryglowanie zamka baga nika Otwieranie pokrywy baga nika Zamykanie pokrywy baga nika Ryglowanie automatyczne Ryglowanie i odryglowanie od wewn¹trz Fotele Regulacja pod³okietnika* miêdzy przednimi fotelami Regulacja wysokoœci zag³ówków tylnych foteli

3 Spis treœci Demonta i monta zag³ówka Regulacja poduszek tylnych foteli Regulacja indywidualnych foteli tylnych* Ogrzewanie foteli* Oœwietlenie Prze³¹cznik œwiate³ Korektor ustawienia reflektorów Prze³¹cznik zespolony Œwiat³a awaryjne Oœwietlenie wnêtrza pojazdu Zestaw wskaÿników Regulacja podœwietlenia wskaÿników Wyœwietlacz Licznik przebiegu dziennego Zegar WskaŸnik temperatury zewnêtrznej Prêdkoœciomierz Obrotomierz Mechaniczna skrzynia biegów Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em* Automatyczna skrzynia biegów* Po³o enia dÿwigni automatycznej skrzyni biegów Impulsowe prze³¹czanie biegów Zakresy prze³o eñ Prze³¹cznik programów prze³¹czania biegów Po³o enie peda³u gazu Widocznoœæ Lusterka Wycieraczki Wycieraczka szyby tylnej Os³ony przeciws³oneczne Roleta tylnej szyby* Os³ony przeciws³oneczne bocznych szyb tylnych* Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie Ustawienie podstawowe Maksymalna moc grzewcza (zim¹) Ustawienia specjalne Zamkniêty obieg powietrza Klimatyzacja* Ustawienia podstawowe Ustawienia specjalne Zamkniêty obieg powietrza Tryb oszczêdny Dogrzewanie* Open Air Otwieranie i zamykanie okien Dach otwierany Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê Uk³ad TEMPOMAT Uk³ad SPEEDTRONIC Uk³ad PARKTRONIC (PTS)* Rozmieszczenie baga u System stela y do baga ników dachowych* i uchwyty do przewozu nart* System stela y na pokrywê baga nika* Wskazówki dotycz¹ce za³adunku baga u Zakotwiczanie ³adunku System do mocowania rowerów* wewn¹trz pojazdu Siatka* chroni¹ca pasa erów i zabezpieczaj¹ca ³adunek Os³ona przestrzeni baga nika Schowek pod pod³og¹ baga nika Poduszki tylnych foteli Indywidualne fotele tylne* Demonta i monta wyjmowanego przedniego fotela pasa era* Hak holowniczy* Praktyczne akcesoria Schowki Wielofunkcyjny pod³okietnik* tylny Cupholder (uchwyt na napoje)

4 Spis treœci Popielniczka Zapalniczka Gniazdka wtykowe* Parasol* pod os³on¹ przestrzeni baga nika Dywaniki po stronie kierowcy Pokrowiec* na zag³ówek Pokrowiec ochronny* na zintegrowany fotelik dzieciêcy Telefon* Eksploatacja Pierwsze 1500 km Tankowanie Benzyna (EN 228) Olej napêdowy (EN 590) Odpowietrzanie instalacji paliwowej Komora silnika Pokrywa komory silnika Olej silnikowy Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów P³yn ch³odz¹cy Uk³ad spryskiwaczy szyb Ko³a i ogumienie Zasady Kierunek obrotu Ciœnienie powietrza w ogumieniu Przek³adanie kó³ Eksploatacja zimowa Opony zimowe añcuchy przeciwœnie ne Podró e zagraniczne Symetryczne œwiat³a mijania Jazda z przyczep¹ Obs³uga techniczna Ukrywanie wskaÿnika serwisu Termin obs³ugi przekroczony Wyœwietlanie terminu obs³ugi Zerowanie wskaÿnika serwisu Konserwacja Myjnie samochodowe Konserwacja zewnêtrzna pojazdu Wskazówki dotycz¹ce konserwacji zaczepu holowniczego* Konserwacja wnêtrza pojazdu Praktyczne rady Co zrobiæ, gdy Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em* Automatyczna skrzynia biegów* Kluczyk i pilot * Wycieraczki Lampki w prze³¹cznikach i przyciskach Lampki na zestawie wskaÿników Gdzie mo na znaleÿæ Apteczka Gaœnica* Trójk¹t ostrzegawczy, zestaw narzêdzi, podnoœnik, zestaw TIREFIT i ko³o zapasowe* Otwieranie/zamykanie w sytuacji awaryjnej Otwieranie pojazdu Zamykanie pojazdu Wymiana baterii w pilocie Awaryjne odryglowanie pokrywy wlewu paliwa Dach otwierany*

5 Spis treœci Wymiana arówek Wymiana arówek w lampach przednich Wymiana arówek w lampach tylnych Wymiana piór wycieraczek Przebicie opony Przygotowanie samochodu U ycie zestawu TIREFIT Wymiana ko³a i ko³o zapasowe* Obs³uga akumulatora Od³¹czanie i pod³¹czanie akumulatora Wyjmowanie akumulatora adowanie akumulatora Awaryjne uruchamianie silnika Ci¹gniêcie i holowanie Przedni uchwyt do holowania Tylny uchwyt do holowania Holowanie Ci¹gniêcie (awaryjne uruchamianie silnika) Transport samochodu Bezpieczniki G³ówna skrzynka bezpieczników Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduj¹ca siê w kokpicie Bezpieczniki zapasowe Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników Opis przeznaczenia poszczególnych bezpieczników Dane techniczne Oryginalne czêœci zamienne Mercedes-Benz Uk³ady elektroniczne pojazdu Ingerencja w uk³ad elektroniczny silnika PóŸniejsza zabudowa podzespo³ów elektrycznych i elektronicznych Tabliczka znamionowa Numer identyfikacyjny pojazdu Numer lakieru Wymiary zaczepu Silnik Prêdkoœci biegowa skrzynia biegów biegowa automatyczna skrzynia biegów Przyspieszenie Opony i ko³a Ogumienie Wyposa enie AMG Indeks prêdkoœci dla ogumienia añcuchy przeciwœnie ne Wymiary pojazdu Masy pojazdu Obci¹ enie przyczepy Materia³y eksploatacyjne i pojemnoœci Paliwa Olej silnikowy P³yn ch³odz¹cy P³yn hamulcowy Uk³ad spryskiwaczy szyb S³owniczek Indeks

6 Co zawiera instrukcja Instrukcja obs³ugi ma wspieraæ u ytkowników pojazdów we wszystkich sytuacjach podczas u ytkowania samochodu. Aby u³atwiæ szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji, ka dy rozdzia³ oznaczono innym kolorem. Bezpieczeñstwo W tym rozdziale znajduj¹ siê wszystkie uwagi dotycz¹ce bezpiecznej eksploatacji samochodu Mercedes Klasy A. Co zawiera instrukcja Dane techniczne Wstêp Rozdzia³ ten zawiera wszystkie wa niejsze dane techniczne pojazdu. Na pierwszy rzut oka Rozdzia³ ten zawiera przegl¹d wszystkich elementów wyposa enia obs³ugiwanych z fotela kierowcy. Pierwsza jazda Rozdzia³ ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do odbycia pierwszej jazdy. Jeœli Mercedes Klasy A jest Twoim pierwszym pojazdem marki Mercedes-Benz lub jeœli zosta³ on wynajêty, nale y przeczytaæ ten rozdzia³ w pierwszej kolejnoœci. Szczegó³y obs³ugi Rozdzia³ ten zawiera szczegó³owe informacje o wyposa eniu samochodu Mercedes Klasy A. Stanowi on rozwiniêcie rozdzia³u Pierwsza jazda i zawiera opisy innowacji technicznych. Bêdzie najbardziej interesuj¹cy dla osób, które znaj¹ ju podstawowe funkcje samochodu. Eksploatacja W tym rozdziale znajduj¹ siê wszystkie informacje dotycz¹ce eksploatacji samochodu Mercedes Klasy A. Praktyczne rady Rozdzia³ ten zawiera szereg praktycznych rad pomocnych przy rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów. Spisy i indeksy S³owniczek zawiera wyjaœnienia najwa niejszych terminów technicznych. Spis treœci i indeks umo liwiaj¹ szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. W dokumentacji pojazdu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce instrukcje: niniejsza instrukcja obs³ugi skrócona instrukcja obs³ugi ksi¹ ka obs³ugi ksi¹ ka Stacje obs³ugi. W zale noœci od wyposa enia dostêpne s¹ dodatkowe instrukcje. 5

7 Wstêp Konwencje graficzne Konwencje graficzne W instrukcji obs³ugi zastosowano nastêpuj¹ce konwencje graficzne: Wskazówka ekologiczna H Symbol ten oznacza, e nale y wykonaæ jak¹œ czynnoœæ. * Gwiazdka oznacza wyposa enie dodatkowe dla wszystkich modeli. Poniewa nie wszystkie modele maj¹ to samo wyposa- enie seryjne, wyposa enie tego pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów i ilustracji. Ostrze enie Ostrze enie zwraca uwagê na ewentualne zagro enia bezpieczeñstwa. Wskazówka ekologiczna zawiera porady zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.! Wskazówka zwraca uwagê na ewentualne zagro enia dla pojazdu. i Informacja zawiera porady lub informacje dodatkowe. Seria tych symboli oznacza seriê czynnoœci. w Symbol ten jest odsy³aczem do stron, na których znajduje siê wiêcej informacji na dany temat. ww Symbol kontynuacji oznacza, e opis czynnoœci, opis jest kontynuowany na nastêpnej stronie. -> Strza³ka w s³owniczku oznacza, e nastêpuj¹cy po niej termin jest równie objaœniony. 6

8 Ochrona œrodowiska Wskazówka ekologiczna H Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego, w³¹czaj¹c w to zarówno przyczynowe oddzia³ywanie procesów produkcyjnych, jak i finalnego produktu. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. U ytkownicy pojazdów mog¹ wspomóc ochronê œrodowiska naturalnego, eksploatuj¹c swój samochód ekologicznie. Zu ycie paliwa, elementów silnika, uk³adu hamulcowego oraz opon w du ym stopniu zale ¹ od sposobu i warunków eksploatacji. Dlatego nale y: unikaæ jazdy na krótkich odcinkach, zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie powietrza w oponach, unikaæ czêstych i gwa³townych przyspieszeñ, unikaæ wo enia zbêdnego obci¹ enia, zdejmowaæ nieu ywane uchwyty do nart i baga nik dachowy, Wstêp Ochrona œrodowiska wy³¹czaæ silnik podczas postoju, prze³¹czaæ biegi ju przy 2/3 zakresu obrotów silnika dla danego biegu, kontrolowaæ zu ycie paliwa, wy³¹czaæ silnik podczas przerw w jeÿdzie spowodowanych sytuacj¹ na drodze. Tak e regularna obs³uga techniczna pojazdu s³u y ochronie œrodowiska. Nale y dotrzymywaæ terminów obs³ugi, które wskazuje na wyœwietlaczu aktywny system obs³ugi (ASSYST). Prace obs³ugowe nale y przeprowadzaæ w autoryzowanych stacjach obs³ugi Mercedes-Benz. 7

9 Wstêp Bezpieczeñstwo eksploatacji Bezpieczeñstwo eksploatacji Uwaga! Wszelkie naprawy lub modyfikacje nale y wykonywaæ wy³¹cznie w ASO Mercedes-Benz. Niefachowa ingerencja w uk³ady elektroniczne pojazdu i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. Uk³ady elektroniczne po³¹czone s¹ w sieæ wymiany danych, wiêc efektem mo e byæ równie nieprawid³owe dzia³anie uk³adów, które nie podlega³y bezpoœredniej ingerencji. Zak³ócenia dzia³ania czêœci elektronicznych mog¹ zagra aæ bezpieczeñstwu eksploatacji pojazdu, a tym samym bezpieczeñstwu kierowcy i pasa erów. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Podczas korzystania z pojazdu nale y przestrzegaæ: zawartych w instrukcji wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa, wskazówek zawartych w rozdziale Dane techniczne w niniejszej instrukcji, przepisów ruchu drogowego, przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. 8

10 Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu 9

11 Na pierwszy rzut oka Kokpit Kokpit 10

12 Na pierwszy rzut oka Kokpit Funkcje strona 1 Mechaniczna regulacja kierownicy 22 2 Otwieranie pokrywy komory silnika Prze³¹cznik œwiate³ 29, 81 4 Korektor ustawienia reflektorów 82 5 Prze³¹cznik zespolony 82 Œwiat³a drogowe 29 Kierunkowskazy 29 Wycieraczki 30 6 DŸwignia systemu TEMPOMAT System TEMPOMAT 121 System SPEEDTRONIC 125 Funkcje Strona 7 Klakson 8 Zestaw wskaÿników 12, 86 9 Blokada kierownicy Panel obs³ugi w dachu WskaŸniki ostrzegawcze systemu PARKTRONIC* Otwieranie schowka w tablicy rozdzielczej Górna czêœæ konsoli œrodkowej Dolna czêœæ konsoli œrodkowej 15 11

13 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Zestaw wskaÿników 12

14 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Funkcje strona 1 Prze³¹cznik wskaÿników 86 WskaŸnik godziny/temperatury zewnêtrznej 2 Prze³¹cznik miêdzy 86 Licznik kilometrów/licznik przebiegów dziennych/ System Speedtronic/ ASSYST 3 Obrotomierz 88 4 Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: 246 Lampka kontrolna silnika wysokoprê nego 5 Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: 27, 248 Lampka kontrolna œwiecy arowej 6 Lampka ostrzegawcza SRS Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeñstwa Lampka kontrolna kierunkowskazu 29 Funkcje strona 9 Lampka kontrolna œwiate³ drogowych Lampka kontrolna temperatury p³ynu ch³odz¹cego, czerwona 251 Lampka ostrzegawcza poziomu p³ynu ch³odz¹cego, ó³ta Pojazdy z silnikiem benzynowym: 253 Lampka ostrzegawcza - diagnostyka silnika 12 Komunikat na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym Lampka ostrzegawcza ESP Lampka kontrolna BAS/ESP Lampka kontrolna akumulatora Lampka ostrzegawcza poziomu oleju Lampka kontrolna kierunkowskazu Lampka ostrzegawcza systemu ABS WskaŸnik zu ycia ok³adzin ciernych hamulców 255 Funkcje strona 20 Lampka kontrolna hamulców Ustawianie zegara i oœwietlenia przyrz¹dów WskaŸnik iloœci paliwa w zbiorniku i lampka kontrolna rezerwy Wyœwietlacz Automatyczna skrzynia biegów*: 93 WskaŸnik po³o enia dÿwigni skrzyni biegów i biegu Zautomatyzowana skrzynia biegów*: 90 WskaŸnik biegu 25 Licznik kilometrów Licznik przebiegów dziennych Zegar 87 Temperatura zewnêtrzna Prêdkoœciomierz 88 13

15 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Konsola œrodkowa Czêœæ górna Funkcje strona 1 Œwiat³a awaryjne - w³¹czanie /wy³¹czanie 83 2 Otwieranie i zamykanie pojazdu 73 3 Ogrzewanie fotela kierowcy* W³¹czanie/wy³¹czanie 80 4 Wy³¹czenie regulacji momentu obrotowego silnika ESP 58 5 Obs³uga wycieraczki szyby tylnej Regulacja lusterek zewnêtrznych 23 7 Ogrzewanie tylnej szyby - w³¹czanie/wy³¹czanie 105 Funkcje strona 8 Alarm 60 Wy³¹czenie zabezpieczenia przed odholowaniem 62 Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu* - wy³¹czanie 63 9 Ogrzewanie fotela pasa era - w³¹czanie/wy³¹czanie Obs³uga systemu audio, patrz oddzielna instrukcja obs³ugi 11 Ogrzewanie 106 Klimatyzacja*

16 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Czêœæ dolna Funkcje strona 1 Mechaniczna skrzynia biegów 89 DŸwignia zmiany biegów Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: DŸwignia zmiany biegów 90 Automatyczna skrzynia biegów* DŸwignia wybierania zakresu prze³o eñ 93 2 Otwieranie/zamykanie okien w drzwiach przednich Lampka kontrolna 7 49, Otwieranie/zamykanie okien w drzwiach tylnych 118 Funkcje strona 5 Sk³adanie i rozk³adanie lusterek zewnêtrznych * Wy³¹czanie systemu PARKTRONIC* Oœwietlenie tylne - w³¹czanie/ wy³¹czanie 85 8 Gniazdo elektryczne* Hamulec pomocniczy Zabezpieczenie przed dzieæmi* - szyby boczne tylne w³¹czanie/wy³¹czanie Wybór programu prze³¹czania automatycznej skrzyni biegów* Otwieranie popielniczki 178 i W zale noœci od wyposa enia rozmieszczenie przycisków mo e siê ró niæ. 15

17 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w dachu Funkcje strona 1 Lusterko wewnêtrzne 98 2 Otwieranie/zamykanie dachu uchylnego Zestaw g³oœnomówi¹cy do telefonu* 4 Sterowanie oœwietleniem wewnêtrznym 84 16

18 Pierwsza jazda Otwieranie Regulacja Jazda Zamykanie 17

19 Pierwsza jazda Otwieranie Rozdzia³ Pierwsza jazda stanowi streszczenie informacji dotycz¹cych podstawowych funkcji pojazdu. Rozdzia³ ten nale y przeczytaæ w ca³oœci przed pierwsz¹ jazd¹. Dotyczy to szczególnie u ytkowników, którzy nie jeÿdzili wczeœniej samochodami marki Mercedes-Benz. Dla u ytkowników, którzy znaj¹ ju opisane tu funkcje podstawowe, przydatne bêd¹ dalsze informacje zawarte w rozdziale Szczegó³y obs³ugi. Odsy³acze do odpowiednich stron znajduj¹ siê na koñcu danego opisu. Otwieranie Odryglowanie za pomoc¹ kluczyka W³o yæ kluczyk do zamka drzwi. Przekrêciæ kluczyk w lewo. Przyciski ryglowania drzwi unosz¹ siê. Teraz mo na wsi¹œæ do pojazdu i w³o yæ kluczyki do stacyjki. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 66). 18

20 Pierwsza jazda Otwieranie Odryglowanie pilotem* Nacisn¹æ przycisk otwierania 3 znajduj¹cy siê na pilocie. Wysuwa siê kluczyk mechaniczny. Teraz mo na wsi¹œæ do pojazdu i w³o yæ kluczyk do stacyjki. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 66). Stacyjka - pozycje 1 Œ Przycisk odryglowania 2 Przycisk ryglowania 3 Przycisk do kluczyka Nacisn¹æ przycisk otwierania 1 Œ znajduj¹cy siê na pilocie. Kierunkowskazy zaœwiec¹ na chwilê. Przyciski ryglowania drzwi unosz¹ siê. Stacyjka 0 Wyjmowanie kluczyka 1 Zasilanie kilku odbiorników 2 Zap³on (zasilanie wszystkich odbiorników pr¹du) i pozycja do jazdy 3 Rozruch Zwalnianie blokady kierownicy Przekrêciæ kluczyk do pozycji 1, poruszaj¹c w tym czasie kierownic¹. 19

21 Pierwsza jazda Regulacja Regulacja Fotele Uwaga! Regulacji foteli nale y dokonywaæ tylko podczas postoju. W przeciwnym wypadku w razie nag³ej zmiany po³o enia fotela kierowca mo e straciæ panowanie nad pojazdem. Podczas regulacji po³o enia foteli nale y uwa aæ, aby nikogo nie zakleszczyæ. Uwaga! Fotel musi byæ ustawiony w taki sposób, aby mo na by³o prawid³owo zapi¹æ pas bezpieczeñstwa. Nale y stosowaæ siê do poni szych wskazówek: oparcie ustawiæ prawie pionowo, rêce powinny byæ lekko ugiête, zachowaæ odleg³oœæ od peda³ów umo liwiaj¹c¹ ich swobodn¹ obs³ugê, zag³ówek powinien podpieraæ g³owê na wysokoœci oczu. Nale y unikaæ takich pozycji, przy których utrudnione jest prawid³owe zapiêcie pasów, gdy zmniejsza to bezpieczeñstwo jazdy. Przed rozpoczêciem jazdy nale y sprawdziæ, czy wyjmowane siedzenia s¹ w³aœciwie zamocowane. Regulacja foteli 1 Wysokoœæ siedziska poduszki fotela 2 Regulacja wzd³u na fotela 3 Pochylenie oparcia 20

22 Pierwsza jazda Regulacja Wysokoœæ fotela Poci¹gn¹æ dÿwigniê 1 w górê, a fotel podniesie siê do odpowiedniej wysokoœci. lub Nacisn¹æ dÿwigniê 1 w dó³, a fotel opuœci siê odpowiedniej wysokoœci. Regulacja wzd³u na fotela Poci¹gn¹æ dÿwigniê 2. Przesun¹æ fotel do przodu lub do ty³u. Zwolniæ dÿwigniê 2. Blokada fotela musi siê wyraÿnie zatrzasn¹æ. Pochylenie oparcia Przekrêciæ pokrêt³o 3 do przodu lub do ty³u. Zag³ówek 1 Przycisk odblokowuj¹cy 2 Zag³ówek Poci¹gn¹æ zag³ówek 2 do góry. lub Nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1 i wcisn¹æ zag³ówek 2 w dó³. i Nale y zwróciæ uwagê, aby zag³ówek podpiera³ ty³ g³owy na wysokoœci oczu. 21

23 Pierwsza jazda Regulacja Kierownica Uwaga! Regulacji po³o enia kierownicy nale y dokonywaæ tylko podczas postoju. Podczas jazdy blokada regulacji kierownicy musi byæ zamkniêta. Regulacja kierownicy Nacisn¹æ dÿwigniê 1 w dó³. Kolumna kierownicy jest odblokowana. Ustawiæ kierownicê w odpowiedniej pozycji. Poci¹gn¹æ dÿwigniê 1 do góry. Kierownica jest zablokowana. 1 DŸwignia odblokowuj¹ca 22

24 Pierwsza jazda Regulacja Lusterka Przed rozpoczêciem jazdy nale y tak ustawiæ lusterka wewnêtrzne i zewnêtrzne, aby mo na by³o optymalnie obserwowaæ drogê. Lusterko wewnêtrzne Ustawiæ lusterko wewnêtrzne rêcznie. Lusterka zewnêtrzne Uwaga! Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest zmniejszony. Obserwowane przedmioty w rzeczywistoœci znajduj¹ siê bli ej. Przyciski znajduj¹ siê w górnej czêœci konsoli œrodkowej. 1 Przycisk regulacji 2 Lusterko po stronie posa era 3 Lusterko po stronie kierowcy Upewniæ siê, e zap³on jest w³¹czony. Wszystkie lampki kontrolne zestawu wskaÿników œwiec¹. Nacisn¹æ przycisk 2 dla prawego lusterka lub przycisk 3 dla lewego lusterka zewnêtrznego. Poruszaæ dÿwigni¹ 1 w górê, w dó³, w prawo lub w lewo, a do osi¹gniêcia ¹danej pozycji lusterka. i Dziêki wypuk³oœci lusterek zewnêtrznych pole widzenia jest szersze. Przy niskich temperaturach otoczenia lusterka s¹ automatycznie podgrzewane. Jeœli lusterka nie s¹ ca³kowicie roz³o one, mog¹ drgaæ podczas jazdy. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 98). 23

25 Pierwsza jazda Jazda Jazda Uwaga! We wnêce na nogi kierowcy nie wolno k³aœæ adnych przedmiotów. Nale y zwróciæ uwagê, aby dywaniki znajduj¹ce siê we wnêce nie ogranicza³y swobodnego dzia³ania peda³ów. Podczas nag³ego hamowania lub manewrów, znajduj¹ce siê tam przedmioty mog¹ dostaæ siê miêdzy peda³y. W takim przypadku hamowanie lub przyspieszanie mog e byæ utrudnione. Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Uwaga! Przed ka d¹ jazd¹ nale y sprawdziæ, czy wszyscy pasa erowie równie kobiety w ci¹ y maj¹ prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa. Jeœli pas nie jest zapiêty prawid³owo, w razie wypadku mo e nie tylko nie spe³niaæ swojej funkcji zabezpieczaj¹cej, ale nawet powodowaæ obra enia. Poduszki powietrzne chroni¹ pasa erów prawid³owo tylko wówczas, gdy zapiête s¹ pasy bezpieczeñstwa (w strona 34). 1 Klamra pasa 2 Przycisk do odpinania pasa 3 Zamek pasa Wyci¹gn¹æ pas równomiernym ruchem. Prze³o yæ pas przez ramiê. Zapi¹æ klamrê pasa 1 w zamku 3. 24

26 Pierwsza jazda Jazda Regulacja wysokoœci po³o enia pasa 1 Przycisk odblokowuj¹cy Ustawianie w wy szej pozycji Przesun¹æ punkt mocowania pasa w górê. Ustawianie w ni szej pozycji Nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1. Przesun¹æ punkt mocowania pasa w dó³. Po ustawieniu wysokoœci po³o enia pasa: W razie potrzeby podci¹gn¹æ pas na wysokoœæ klatki piersiowej, aby ciasno przylega³ do cia³a. Wskazówki dotycz¹ce prawid³owego za³o enia pasa: Przy zak³adaniu pasa bezpieczeñstwa nie nale y go skrêcaæ. Barkowy pas bezpieczeñstwa powinien przebiegaæ przez œrodek barku. Pas nie powinien przylegaæ do szyi ani przebiegaæ pod pach¹. Pas biodrowy powinien znajdowaæ siê jak najni ej, tzn. nie powinien przylegaæ do brzucha. Oparcie siedzenia nale y ustawiæ prawie pionowo. Jeden pas bezpieczeñstwa s³u y do zapiêcia tylko jednej osoby. adne przedmioty nie powinny byæ zapiête tym samym pasem bezpieczeñstwa co pasa er. Podczas jazdy nale y sprawdzaæ, czy pas jest prawid³owo u³o ony. Pas bezpieczeñstwa powinien zawsze œciœle przylegaæ do cia³a, dlatego podczas jazdy nale y unikaæ grubej odzie y (np. p³aszczy zimowych). 25

27 Pierwsza jazda Jazda Uwaga! Taœma pasa bezpieczeñstwa nie powinna stykaæ siê z ostrymi krawêdziami, gdy mo e zostaæ przerwana. Nie nale y przycinaæ pasa drzwiami lub mechanizmem regulacji foteli, gdy mo na go uszkodziæ. W adnym wypadku nie wolno dokonywaæ zmian w pasach bezpieczeñstwa. Mo e to doprowadziæ do tego, e nie bêd¹ dzia³aæ prawid³owo. W razie uszkodzeñ lub wypadku nale y zleciæ wymianê pasów bezpieczeñstwa autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz. Uruchamianie Mechaniczna i mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: Schemat zmiany biegów DŸwigniê mechanicznej skrzyni biegów ustawiæ w po³o eniu neutralnym. Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ Szczegó³y obs³ugi (w strona 89), (w strona 90). Automatyczna skrzynia biegów* Schemat zmiany biegów P Pozycja parkowania R Bieg wsteczny N Po³o enie neutralne D Pozycja do jazdy Nacisn¹æ peda³ hamulca. Blokada dÿwigni wybierania prze³o eñ jest zwolniona. DŸwigniê wybierania prze³o eñ ustawiæ w pozycji P lub N. Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ Szczegó³y obs³ugi (w strona 93). 26

28 Pierwsza jazda Jazda Uruchamianie silnika Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 2. Po zgaœniêciu lampki kontrolnej œwiecy arowej q na zestawie wskaÿników, uruchomiæ silnik w nastêpuj¹cy sposób: Mechaniczna skrzynia biegów Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i zwolniæ go, gdy silnik zacznie pracowaæ. Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i natychmiast go zwolniæ. Silnik uruchamia siê samoczynnie. Hamulec pomocniczy 1 Hamulec pomocniczy 2 Przycisk zwalniaj¹cy Uwaga! Nie nale y zostawiaæ w pojeÿdzie dzieci bez opieki, gdy mog¹ zwolniæ hamulec pomocniczy. Z³o yæ do góry pod³okietnik* miêdzy przednimi siedzeniami. Nacisn¹æ peda³ hamulca. Zwolniæ hamulec pomocniczy. W tym celu lekko poci¹gn¹æ hamulec pomocniczy 1 i wcisn¹æ przycisk zwalniaj¹cy 2. Opuœciæ ramiê hamulca pomocniczego 1 w dó³ a do oporu. Lampka kontrolna 3 na zestawie wskaÿników gaœnie. 27

29 Pierwsza jazda Jazda Ruszanie W pojazdach z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów i z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów z automatycznym sprzêg³em*: W³¹czyæ bieg 1 lub bieg wsteczny. W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Ustawiæ dÿwigniê wybierania prze³o eñ w pozycji D lub R. Zwolniæ peda³ hamulca. i W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Przed ruszeniem nale y odczekaæ do koñca procesu w³¹czenia biegu. Lekko wcisn¹æ peda³ gazu. Po ruszeniu z miejsca drzwi pojazdu rygluj¹ siê automatycznie. Przyciski ryglowania drzwi zapadaj¹ siê. i Drzwi mo na otworzyæ w ka dej chwili od wewn¹trz. W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Po uruchomieniu zimnego silnika skrzynia biegów prze³¹cza siê przy wy szych obrotach silnika. Dziêki temu katalizator wczeœniej uzyskuje w³aœciw¹ temperaturê pracy.! Gdy silnik jest zimny, nie nale y jeÿdziæ na wysokich obrotach. Pozwala to chroniæ silnik. Bieg wsteczny nale y w³¹czaæ tylko wtedy, gdy pojazd stoi. W przeciwnym razie nast¹pi uszkodzenie skrzyni biegów. 28

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa SLK

Instrukcja obsługi Klasa SLK Instrukcja obsługi Klasa SLK Spis treœci Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa CLS

Instrukcja obsługi Klasa CLS Instrukcja obsługi Klasa CLS Wstêp Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio smart - marka DaimlerChrysler Rozpoczynamy lekturê >> Cieszymy siê, e zdecydowali siê Pañstwo na zakup pojazdu smart city-coupé. Z pewnoœci¹ decyzja ta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3. By uniknąć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi Samochodowy System Alarmowy tytan DS200-PxXX-3400 Instrukcja Obs³ugi Pilot S-2 OPIS SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS200-P ver. 4.00 - w³¹cz/wy³¹cz alarm g³oœno F - w³¹cz/wy³¹cz alarm cicho -- Sterowany pilotami

Bardziej szczegółowo

2 Wprowadzenie. Wprowadzenie

2 Wprowadzenie. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 19 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 38 Schowki... 58 Wskaźniki i przyrządy... 64 Oświetlenie... 86 System audio-nawigacyjny...

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 2 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 10. (KOD 3361)

PROGRAM: 10. (KOD 3361) PROGRAM: 0. (KOD 336) LEWE BM bia³o-br¹zowy 345670 34 56 STACYJKA - pomarañczowy,5mm (przy stacyjce) PRAWE BN bia³o- Je eli nie ma wk³adki w drzwiach prawych to blokowania. M br¹zowy CV pomarañczowy wychodz¹ca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kobylanka na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo