Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!"

Transkrypt

1 Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to Pañstwu wiêcej radoœci z u ytkowania samochodu i pomo e zapobiec sytuacjom zagra aj¹cym Pañstwu lub innym osobom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i kraju wyposa enie pojazdu mo e byæ ró ne. Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Dlatego te dane, ilustracje i opisy zawarte w instrukcji obs³ugi nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. W przypadku ewentualnych pytañ lub w¹tpliwoœci prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. Instrukcja obs³ugi, instrukcja skrócona i ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie samochodu. Nale y przechowywaæ je w samochodzie, a w przypadku sprzeda y pojazdu przekazaæ je nowemu w³aœcicielowi. yczymy Pañstwu szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska.

2 Spis treœci Wstêp Co zawiera instrukcja Konwencje graficzne Ochrona œrodowiska Bezpieczeñstwo eksploatacji Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Konsola œrodkowa Czêœæ górna Czêœæ dolna Panel obs³ugi w dachu Pierwsza jazda Otwieranie Odryglowanie za pomoc¹ kluczyka Odryglowanie pilotem* Stacyjka - pozycje Regulacja Fotele Kierownica Lusterka Jazda Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Uruchamianie W³¹czanie œwiate³ Kierunkowskazy Wycieraczki Zamykanie Wy³¹czenie silnika Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo pasa erów Poduszki powietrzne Pasy bezpieczeñstwa Dzieci w samochodzie Zintegrowany fotelik dzieciêcy System ISOFIX* Zabezpieczenie drzwi tylnych przed dzieæmi Zabezpieczenie okien w drzwiach tylnych przed otwarciem przez dzieci* Systemy bezpieczeñstwa jazdy Uk³ad ABS Uk³ad BAS Uk³ad ESP Zabezpieczenia przed kradzie ¹ Blokada uruchomienia silnika Alarm Zabezpieczenie przed odholowaniem Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu* Szczegó³y obs³ugi Otwieranie i zamykanie Kluczyk Pilot zdalnego sterowania* Otwieranie drzwi od wewn¹trz Ryglowanie i odryglowanie zamka baga nika Otwieranie pokrywy baga nika Zamykanie pokrywy baga nika Ryglowanie automatyczne Ryglowanie i odryglowanie od wewn¹trz Fotele Regulacja pod³okietnika* miêdzy przednimi fotelami Regulacja wysokoœci zag³ówków tylnych foteli

3 Spis treœci Demonta i monta zag³ówka Regulacja poduszek tylnych foteli Regulacja indywidualnych foteli tylnych* Ogrzewanie foteli* Oœwietlenie Prze³¹cznik œwiate³ Korektor ustawienia reflektorów Prze³¹cznik zespolony Œwiat³a awaryjne Oœwietlenie wnêtrza pojazdu Zestaw wskaÿników Regulacja podœwietlenia wskaÿników Wyœwietlacz Licznik przebiegu dziennego Zegar WskaŸnik temperatury zewnêtrznej Prêdkoœciomierz Obrotomierz Mechaniczna skrzynia biegów Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em* Automatyczna skrzynia biegów* Po³o enia dÿwigni automatycznej skrzyni biegów Impulsowe prze³¹czanie biegów Zakresy prze³o eñ Prze³¹cznik programów prze³¹czania biegów Po³o enie peda³u gazu Widocznoœæ Lusterka Wycieraczki Wycieraczka szyby tylnej Os³ony przeciws³oneczne Roleta tylnej szyby* Os³ony przeciws³oneczne bocznych szyb tylnych* Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie Ustawienie podstawowe Maksymalna moc grzewcza (zim¹) Ustawienia specjalne Zamkniêty obieg powietrza Klimatyzacja* Ustawienia podstawowe Ustawienia specjalne Zamkniêty obieg powietrza Tryb oszczêdny Dogrzewanie* Open Air Otwieranie i zamykanie okien Dach otwierany Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê Uk³ad TEMPOMAT Uk³ad SPEEDTRONIC Uk³ad PARKTRONIC (PTS)* Rozmieszczenie baga u System stela y do baga ników dachowych* i uchwyty do przewozu nart* System stela y na pokrywê baga nika* Wskazówki dotycz¹ce za³adunku baga u Zakotwiczanie ³adunku System do mocowania rowerów* wewn¹trz pojazdu Siatka* chroni¹ca pasa erów i zabezpieczaj¹ca ³adunek Os³ona przestrzeni baga nika Schowek pod pod³og¹ baga nika Poduszki tylnych foteli Indywidualne fotele tylne* Demonta i monta wyjmowanego przedniego fotela pasa era* Hak holowniczy* Praktyczne akcesoria Schowki Wielofunkcyjny pod³okietnik* tylny Cupholder (uchwyt na napoje)

4 Spis treœci Popielniczka Zapalniczka Gniazdka wtykowe* Parasol* pod os³on¹ przestrzeni baga nika Dywaniki po stronie kierowcy Pokrowiec* na zag³ówek Pokrowiec ochronny* na zintegrowany fotelik dzieciêcy Telefon* Eksploatacja Pierwsze 1500 km Tankowanie Benzyna (EN 228) Olej napêdowy (EN 590) Odpowietrzanie instalacji paliwowej Komora silnika Pokrywa komory silnika Olej silnikowy Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów P³yn ch³odz¹cy Uk³ad spryskiwaczy szyb Ko³a i ogumienie Zasady Kierunek obrotu Ciœnienie powietrza w ogumieniu Przek³adanie kó³ Eksploatacja zimowa Opony zimowe añcuchy przeciwœnie ne Podró e zagraniczne Symetryczne œwiat³a mijania Jazda z przyczep¹ Obs³uga techniczna Ukrywanie wskaÿnika serwisu Termin obs³ugi przekroczony Wyœwietlanie terminu obs³ugi Zerowanie wskaÿnika serwisu Konserwacja Myjnie samochodowe Konserwacja zewnêtrzna pojazdu Wskazówki dotycz¹ce konserwacji zaczepu holowniczego* Konserwacja wnêtrza pojazdu Praktyczne rady Co zrobiæ, gdy Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em* Automatyczna skrzynia biegów* Kluczyk i pilot * Wycieraczki Lampki w prze³¹cznikach i przyciskach Lampki na zestawie wskaÿników Gdzie mo na znaleÿæ Apteczka Gaœnica* Trójk¹t ostrzegawczy, zestaw narzêdzi, podnoœnik, zestaw TIREFIT i ko³o zapasowe* Otwieranie/zamykanie w sytuacji awaryjnej Otwieranie pojazdu Zamykanie pojazdu Wymiana baterii w pilocie Awaryjne odryglowanie pokrywy wlewu paliwa Dach otwierany*

5 Spis treœci Wymiana arówek Wymiana arówek w lampach przednich Wymiana arówek w lampach tylnych Wymiana piór wycieraczek Przebicie opony Przygotowanie samochodu U ycie zestawu TIREFIT Wymiana ko³a i ko³o zapasowe* Obs³uga akumulatora Od³¹czanie i pod³¹czanie akumulatora Wyjmowanie akumulatora adowanie akumulatora Awaryjne uruchamianie silnika Ci¹gniêcie i holowanie Przedni uchwyt do holowania Tylny uchwyt do holowania Holowanie Ci¹gniêcie (awaryjne uruchamianie silnika) Transport samochodu Bezpieczniki G³ówna skrzynka bezpieczników Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduj¹ca siê w kokpicie Bezpieczniki zapasowe Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników Opis przeznaczenia poszczególnych bezpieczników Dane techniczne Oryginalne czêœci zamienne Mercedes-Benz Uk³ady elektroniczne pojazdu Ingerencja w uk³ad elektroniczny silnika PóŸniejsza zabudowa podzespo³ów elektrycznych i elektronicznych Tabliczka znamionowa Numer identyfikacyjny pojazdu Numer lakieru Wymiary zaczepu Silnik Prêdkoœci biegowa skrzynia biegów biegowa automatyczna skrzynia biegów Przyspieszenie Opony i ko³a Ogumienie Wyposa enie AMG Indeks prêdkoœci dla ogumienia añcuchy przeciwœnie ne Wymiary pojazdu Masy pojazdu Obci¹ enie przyczepy Materia³y eksploatacyjne i pojemnoœci Paliwa Olej silnikowy P³yn ch³odz¹cy P³yn hamulcowy Uk³ad spryskiwaczy szyb S³owniczek Indeks

6 Co zawiera instrukcja Instrukcja obs³ugi ma wspieraæ u ytkowników pojazdów we wszystkich sytuacjach podczas u ytkowania samochodu. Aby u³atwiæ szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji, ka dy rozdzia³ oznaczono innym kolorem. Bezpieczeñstwo W tym rozdziale znajduj¹ siê wszystkie uwagi dotycz¹ce bezpiecznej eksploatacji samochodu Mercedes Klasy A. Co zawiera instrukcja Dane techniczne Wstêp Rozdzia³ ten zawiera wszystkie wa niejsze dane techniczne pojazdu. Na pierwszy rzut oka Rozdzia³ ten zawiera przegl¹d wszystkich elementów wyposa enia obs³ugiwanych z fotela kierowcy. Pierwsza jazda Rozdzia³ ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do odbycia pierwszej jazdy. Jeœli Mercedes Klasy A jest Twoim pierwszym pojazdem marki Mercedes-Benz lub jeœli zosta³ on wynajêty, nale y przeczytaæ ten rozdzia³ w pierwszej kolejnoœci. Szczegó³y obs³ugi Rozdzia³ ten zawiera szczegó³owe informacje o wyposa eniu samochodu Mercedes Klasy A. Stanowi on rozwiniêcie rozdzia³u Pierwsza jazda i zawiera opisy innowacji technicznych. Bêdzie najbardziej interesuj¹cy dla osób, które znaj¹ ju podstawowe funkcje samochodu. Eksploatacja W tym rozdziale znajduj¹ siê wszystkie informacje dotycz¹ce eksploatacji samochodu Mercedes Klasy A. Praktyczne rady Rozdzia³ ten zawiera szereg praktycznych rad pomocnych przy rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów. Spisy i indeksy S³owniczek zawiera wyjaœnienia najwa niejszych terminów technicznych. Spis treœci i indeks umo liwiaj¹ szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. W dokumentacji pojazdu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce instrukcje: niniejsza instrukcja obs³ugi skrócona instrukcja obs³ugi ksi¹ ka obs³ugi ksi¹ ka Stacje obs³ugi. W zale noœci od wyposa enia dostêpne s¹ dodatkowe instrukcje. 5

7 Wstêp Konwencje graficzne Konwencje graficzne W instrukcji obs³ugi zastosowano nastêpuj¹ce konwencje graficzne: Wskazówka ekologiczna H Symbol ten oznacza, e nale y wykonaæ jak¹œ czynnoœæ. * Gwiazdka oznacza wyposa enie dodatkowe dla wszystkich modeli. Poniewa nie wszystkie modele maj¹ to samo wyposa- enie seryjne, wyposa enie tego pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów i ilustracji. Ostrze enie Ostrze enie zwraca uwagê na ewentualne zagro enia bezpieczeñstwa. Wskazówka ekologiczna zawiera porady zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.! Wskazówka zwraca uwagê na ewentualne zagro enia dla pojazdu. i Informacja zawiera porady lub informacje dodatkowe. Seria tych symboli oznacza seriê czynnoœci. w Symbol ten jest odsy³aczem do stron, na których znajduje siê wiêcej informacji na dany temat. ww Symbol kontynuacji oznacza, e opis czynnoœci, opis jest kontynuowany na nastêpnej stronie. -> Strza³ka w s³owniczku oznacza, e nastêpuj¹cy po niej termin jest równie objaœniony. 6

8 Ochrona œrodowiska Wskazówka ekologiczna H Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego, w³¹czaj¹c w to zarówno przyczynowe oddzia³ywanie procesów produkcyjnych, jak i finalnego produktu. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. U ytkownicy pojazdów mog¹ wspomóc ochronê œrodowiska naturalnego, eksploatuj¹c swój samochód ekologicznie. Zu ycie paliwa, elementów silnika, uk³adu hamulcowego oraz opon w du ym stopniu zale ¹ od sposobu i warunków eksploatacji. Dlatego nale y: unikaæ jazdy na krótkich odcinkach, zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie powietrza w oponach, unikaæ czêstych i gwa³townych przyspieszeñ, unikaæ wo enia zbêdnego obci¹ enia, zdejmowaæ nieu ywane uchwyty do nart i baga nik dachowy, Wstêp Ochrona œrodowiska wy³¹czaæ silnik podczas postoju, prze³¹czaæ biegi ju przy 2/3 zakresu obrotów silnika dla danego biegu, kontrolowaæ zu ycie paliwa, wy³¹czaæ silnik podczas przerw w jeÿdzie spowodowanych sytuacj¹ na drodze. Tak e regularna obs³uga techniczna pojazdu s³u y ochronie œrodowiska. Nale y dotrzymywaæ terminów obs³ugi, które wskazuje na wyœwietlaczu aktywny system obs³ugi (ASSYST). Prace obs³ugowe nale y przeprowadzaæ w autoryzowanych stacjach obs³ugi Mercedes-Benz. 7

9 Wstêp Bezpieczeñstwo eksploatacji Bezpieczeñstwo eksploatacji Uwaga! Wszelkie naprawy lub modyfikacje nale y wykonywaæ wy³¹cznie w ASO Mercedes-Benz. Niefachowa ingerencja w uk³ady elektroniczne pojazdu i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. Uk³ady elektroniczne po³¹czone s¹ w sieæ wymiany danych, wiêc efektem mo e byæ równie nieprawid³owe dzia³anie uk³adów, które nie podlega³y bezpoœredniej ingerencji. Zak³ócenia dzia³ania czêœci elektronicznych mog¹ zagra aæ bezpieczeñstwu eksploatacji pojazdu, a tym samym bezpieczeñstwu kierowcy i pasa erów. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Podczas korzystania z pojazdu nale y przestrzegaæ: zawartych w instrukcji wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa, wskazówek zawartych w rozdziale Dane techniczne w niniejszej instrukcji, przepisów ruchu drogowego, przepisów o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. 8

10 Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu 9

11 Na pierwszy rzut oka Kokpit Kokpit 10

12 Na pierwszy rzut oka Kokpit Funkcje strona 1 Mechaniczna regulacja kierownicy 22 2 Otwieranie pokrywy komory silnika Prze³¹cznik œwiate³ 29, 81 4 Korektor ustawienia reflektorów 82 5 Prze³¹cznik zespolony 82 Œwiat³a drogowe 29 Kierunkowskazy 29 Wycieraczki 30 6 DŸwignia systemu TEMPOMAT System TEMPOMAT 121 System SPEEDTRONIC 125 Funkcje Strona 7 Klakson 8 Zestaw wskaÿników 12, 86 9 Blokada kierownicy Panel obs³ugi w dachu WskaŸniki ostrzegawcze systemu PARKTRONIC* Otwieranie schowka w tablicy rozdzielczej Górna czêœæ konsoli œrodkowej Dolna czêœæ konsoli œrodkowej 15 11

13 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Zestaw wskaÿników 12

14 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Funkcje strona 1 Prze³¹cznik wskaÿników 86 WskaŸnik godziny/temperatury zewnêtrznej 2 Prze³¹cznik miêdzy 86 Licznik kilometrów/licznik przebiegów dziennych/ System Speedtronic/ ASSYST 3 Obrotomierz 88 4 Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: 246 Lampka kontrolna silnika wysokoprê nego 5 Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: 27, 248 Lampka kontrolna œwiecy arowej 6 Lampka ostrzegawcza SRS Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeñstwa Lampka kontrolna kierunkowskazu 29 Funkcje strona 9 Lampka kontrolna œwiate³ drogowych Lampka kontrolna temperatury p³ynu ch³odz¹cego, czerwona 251 Lampka ostrzegawcza poziomu p³ynu ch³odz¹cego, ó³ta Pojazdy z silnikiem benzynowym: 253 Lampka ostrzegawcza - diagnostyka silnika 12 Komunikat na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym Lampka ostrzegawcza ESP Lampka kontrolna BAS/ESP Lampka kontrolna akumulatora Lampka ostrzegawcza poziomu oleju Lampka kontrolna kierunkowskazu Lampka ostrzegawcza systemu ABS WskaŸnik zu ycia ok³adzin ciernych hamulców 255 Funkcje strona 20 Lampka kontrolna hamulców Ustawianie zegara i oœwietlenia przyrz¹dów WskaŸnik iloœci paliwa w zbiorniku i lampka kontrolna rezerwy Wyœwietlacz Automatyczna skrzynia biegów*: 93 WskaŸnik po³o enia dÿwigni skrzyni biegów i biegu Zautomatyzowana skrzynia biegów*: 90 WskaŸnik biegu 25 Licznik kilometrów Licznik przebiegów dziennych Zegar 87 Temperatura zewnêtrzna Prêdkoœciomierz 88 13

15 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Konsola œrodkowa Czêœæ górna Funkcje strona 1 Œwiat³a awaryjne - w³¹czanie /wy³¹czanie 83 2 Otwieranie i zamykanie pojazdu 73 3 Ogrzewanie fotela kierowcy* W³¹czanie/wy³¹czanie 80 4 Wy³¹czenie regulacji momentu obrotowego silnika ESP 58 5 Obs³uga wycieraczki szyby tylnej Regulacja lusterek zewnêtrznych 23 7 Ogrzewanie tylnej szyby - w³¹czanie/wy³¹czanie 105 Funkcje strona 8 Alarm 60 Wy³¹czenie zabezpieczenia przed odholowaniem 62 Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu* - wy³¹czanie 63 9 Ogrzewanie fotela pasa era - w³¹czanie/wy³¹czanie Obs³uga systemu audio, patrz oddzielna instrukcja obs³ugi 11 Ogrzewanie 106 Klimatyzacja*

16 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Czêœæ dolna Funkcje strona 1 Mechaniczna skrzynia biegów 89 DŸwignia zmiany biegów Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: DŸwignia zmiany biegów 90 Automatyczna skrzynia biegów* DŸwignia wybierania zakresu prze³o eñ 93 2 Otwieranie/zamykanie okien w drzwiach przednich Lampka kontrolna 7 49, Otwieranie/zamykanie okien w drzwiach tylnych 118 Funkcje strona 5 Sk³adanie i rozk³adanie lusterek zewnêtrznych * Wy³¹czanie systemu PARKTRONIC* Oœwietlenie tylne - w³¹czanie/ wy³¹czanie 85 8 Gniazdo elektryczne* Hamulec pomocniczy Zabezpieczenie przed dzieæmi* - szyby boczne tylne w³¹czanie/wy³¹czanie Wybór programu prze³¹czania automatycznej skrzyni biegów* Otwieranie popielniczki 178 i W zale noœci od wyposa enia rozmieszczenie przycisków mo e siê ró niæ. 15

17 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w dachu Funkcje strona 1 Lusterko wewnêtrzne 98 2 Otwieranie/zamykanie dachu uchylnego Zestaw g³oœnomówi¹cy do telefonu* 4 Sterowanie oœwietleniem wewnêtrznym 84 16

18 Pierwsza jazda Otwieranie Regulacja Jazda Zamykanie 17

19 Pierwsza jazda Otwieranie Rozdzia³ Pierwsza jazda stanowi streszczenie informacji dotycz¹cych podstawowych funkcji pojazdu. Rozdzia³ ten nale y przeczytaæ w ca³oœci przed pierwsz¹ jazd¹. Dotyczy to szczególnie u ytkowników, którzy nie jeÿdzili wczeœniej samochodami marki Mercedes-Benz. Dla u ytkowników, którzy znaj¹ ju opisane tu funkcje podstawowe, przydatne bêd¹ dalsze informacje zawarte w rozdziale Szczegó³y obs³ugi. Odsy³acze do odpowiednich stron znajduj¹ siê na koñcu danego opisu. Otwieranie Odryglowanie za pomoc¹ kluczyka W³o yæ kluczyk do zamka drzwi. Przekrêciæ kluczyk w lewo. Przyciski ryglowania drzwi unosz¹ siê. Teraz mo na wsi¹œæ do pojazdu i w³o yæ kluczyki do stacyjki. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 66). 18

20 Pierwsza jazda Otwieranie Odryglowanie pilotem* Nacisn¹æ przycisk otwierania 3 znajduj¹cy siê na pilocie. Wysuwa siê kluczyk mechaniczny. Teraz mo na wsi¹œæ do pojazdu i w³o yæ kluczyk do stacyjki. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 66). Stacyjka - pozycje 1 Œ Przycisk odryglowania 2 Przycisk ryglowania 3 Przycisk do kluczyka Nacisn¹æ przycisk otwierania 1 Œ znajduj¹cy siê na pilocie. Kierunkowskazy zaœwiec¹ na chwilê. Przyciski ryglowania drzwi unosz¹ siê. Stacyjka 0 Wyjmowanie kluczyka 1 Zasilanie kilku odbiorników 2 Zap³on (zasilanie wszystkich odbiorników pr¹du) i pozycja do jazdy 3 Rozruch Zwalnianie blokady kierownicy Przekrêciæ kluczyk do pozycji 1, poruszaj¹c w tym czasie kierownic¹. 19

21 Pierwsza jazda Regulacja Regulacja Fotele Uwaga! Regulacji foteli nale y dokonywaæ tylko podczas postoju. W przeciwnym wypadku w razie nag³ej zmiany po³o enia fotela kierowca mo e straciæ panowanie nad pojazdem. Podczas regulacji po³o enia foteli nale y uwa aæ, aby nikogo nie zakleszczyæ. Uwaga! Fotel musi byæ ustawiony w taki sposób, aby mo na by³o prawid³owo zapi¹æ pas bezpieczeñstwa. Nale y stosowaæ siê do poni szych wskazówek: oparcie ustawiæ prawie pionowo, rêce powinny byæ lekko ugiête, zachowaæ odleg³oœæ od peda³ów umo liwiaj¹c¹ ich swobodn¹ obs³ugê, zag³ówek powinien podpieraæ g³owê na wysokoœci oczu. Nale y unikaæ takich pozycji, przy których utrudnione jest prawid³owe zapiêcie pasów, gdy zmniejsza to bezpieczeñstwo jazdy. Przed rozpoczêciem jazdy nale y sprawdziæ, czy wyjmowane siedzenia s¹ w³aœciwie zamocowane. Regulacja foteli 1 Wysokoœæ siedziska poduszki fotela 2 Regulacja wzd³u na fotela 3 Pochylenie oparcia 20

22 Pierwsza jazda Regulacja Wysokoœæ fotela Poci¹gn¹æ dÿwigniê 1 w górê, a fotel podniesie siê do odpowiedniej wysokoœci. lub Nacisn¹æ dÿwigniê 1 w dó³, a fotel opuœci siê odpowiedniej wysokoœci. Regulacja wzd³u na fotela Poci¹gn¹æ dÿwigniê 2. Przesun¹æ fotel do przodu lub do ty³u. Zwolniæ dÿwigniê 2. Blokada fotela musi siê wyraÿnie zatrzasn¹æ. Pochylenie oparcia Przekrêciæ pokrêt³o 3 do przodu lub do ty³u. Zag³ówek 1 Przycisk odblokowuj¹cy 2 Zag³ówek Poci¹gn¹æ zag³ówek 2 do góry. lub Nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1 i wcisn¹æ zag³ówek 2 w dó³. i Nale y zwróciæ uwagê, aby zag³ówek podpiera³ ty³ g³owy na wysokoœci oczu. 21

23 Pierwsza jazda Regulacja Kierownica Uwaga! Regulacji po³o enia kierownicy nale y dokonywaæ tylko podczas postoju. Podczas jazdy blokada regulacji kierownicy musi byæ zamkniêta. Regulacja kierownicy Nacisn¹æ dÿwigniê 1 w dó³. Kolumna kierownicy jest odblokowana. Ustawiæ kierownicê w odpowiedniej pozycji. Poci¹gn¹æ dÿwigniê 1 do góry. Kierownica jest zablokowana. 1 DŸwignia odblokowuj¹ca 22

24 Pierwsza jazda Regulacja Lusterka Przed rozpoczêciem jazdy nale y tak ustawiæ lusterka wewnêtrzne i zewnêtrzne, aby mo na by³o optymalnie obserwowaæ drogê. Lusterko wewnêtrzne Ustawiæ lusterko wewnêtrzne rêcznie. Lusterka zewnêtrzne Uwaga! Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest zmniejszony. Obserwowane przedmioty w rzeczywistoœci znajduj¹ siê bli ej. Przyciski znajduj¹ siê w górnej czêœci konsoli œrodkowej. 1 Przycisk regulacji 2 Lusterko po stronie posa era 3 Lusterko po stronie kierowcy Upewniæ siê, e zap³on jest w³¹czony. Wszystkie lampki kontrolne zestawu wskaÿników œwiec¹. Nacisn¹æ przycisk 2 dla prawego lusterka lub przycisk 3 dla lewego lusterka zewnêtrznego. Poruszaæ dÿwigni¹ 1 w górê, w dó³, w prawo lub w lewo, a do osi¹gniêcia ¹danej pozycji lusterka. i Dziêki wypuk³oœci lusterek zewnêtrznych pole widzenia jest szersze. Przy niskich temperaturach otoczenia lusterka s¹ automatycznie podgrzewane. Jeœli lusterka nie s¹ ca³kowicie roz³o one, mog¹ drgaæ podczas jazdy. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (w strona 98). 23

25 Pierwsza jazda Jazda Jazda Uwaga! We wnêce na nogi kierowcy nie wolno k³aœæ adnych przedmiotów. Nale y zwróciæ uwagê, aby dywaniki znajduj¹ce siê we wnêce nie ogranicza³y swobodnego dzia³ania peda³ów. Podczas nag³ego hamowania lub manewrów, znajduj¹ce siê tam przedmioty mog¹ dostaæ siê miêdzy peda³y. W takim przypadku hamowanie lub przyspieszanie mog e byæ utrudnione. Zapinanie pasów bezpieczeñstwa Uwaga! Przed ka d¹ jazd¹ nale y sprawdziæ, czy wszyscy pasa erowie równie kobiety w ci¹ y maj¹ prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa. Jeœli pas nie jest zapiêty prawid³owo, w razie wypadku mo e nie tylko nie spe³niaæ swojej funkcji zabezpieczaj¹cej, ale nawet powodowaæ obra enia. Poduszki powietrzne chroni¹ pasa erów prawid³owo tylko wówczas, gdy zapiête s¹ pasy bezpieczeñstwa (w strona 34). 1 Klamra pasa 2 Przycisk do odpinania pasa 3 Zamek pasa Wyci¹gn¹æ pas równomiernym ruchem. Prze³o yæ pas przez ramiê. Zapi¹æ klamrê pasa 1 w zamku 3. 24

26 Pierwsza jazda Jazda Regulacja wysokoœci po³o enia pasa 1 Przycisk odblokowuj¹cy Ustawianie w wy szej pozycji Przesun¹æ punkt mocowania pasa w górê. Ustawianie w ni szej pozycji Nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1. Przesun¹æ punkt mocowania pasa w dó³. Po ustawieniu wysokoœci po³o enia pasa: W razie potrzeby podci¹gn¹æ pas na wysokoœæ klatki piersiowej, aby ciasno przylega³ do cia³a. Wskazówki dotycz¹ce prawid³owego za³o enia pasa: Przy zak³adaniu pasa bezpieczeñstwa nie nale y go skrêcaæ. Barkowy pas bezpieczeñstwa powinien przebiegaæ przez œrodek barku. Pas nie powinien przylegaæ do szyi ani przebiegaæ pod pach¹. Pas biodrowy powinien znajdowaæ siê jak najni ej, tzn. nie powinien przylegaæ do brzucha. Oparcie siedzenia nale y ustawiæ prawie pionowo. Jeden pas bezpieczeñstwa s³u y do zapiêcia tylko jednej osoby. adne przedmioty nie powinny byæ zapiête tym samym pasem bezpieczeñstwa co pasa er. Podczas jazdy nale y sprawdzaæ, czy pas jest prawid³owo u³o ony. Pas bezpieczeñstwa powinien zawsze œciœle przylegaæ do cia³a, dlatego podczas jazdy nale y unikaæ grubej odzie y (np. p³aszczy zimowych). 25

27 Pierwsza jazda Jazda Uwaga! Taœma pasa bezpieczeñstwa nie powinna stykaæ siê z ostrymi krawêdziami, gdy mo e zostaæ przerwana. Nie nale y przycinaæ pasa drzwiami lub mechanizmem regulacji foteli, gdy mo na go uszkodziæ. W adnym wypadku nie wolno dokonywaæ zmian w pasach bezpieczeñstwa. Mo e to doprowadziæ do tego, e nie bêd¹ dzia³aæ prawid³owo. W razie uszkodzeñ lub wypadku nale y zleciæ wymianê pasów bezpieczeñstwa autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz. Uruchamianie Mechaniczna i mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: Schemat zmiany biegów DŸwigniê mechanicznej skrzyni biegów ustawiæ w po³o eniu neutralnym. Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ Szczegó³y obs³ugi (w strona 89), (w strona 90). Automatyczna skrzynia biegów* Schemat zmiany biegów P Pozycja parkowania R Bieg wsteczny N Po³o enie neutralne D Pozycja do jazdy Nacisn¹æ peda³ hamulca. Blokada dÿwigni wybierania prze³o eñ jest zwolniona. DŸwigniê wybierania prze³o eñ ustawiæ w pozycji P lub N. Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ Szczegó³y obs³ugi (w strona 93). 26

28 Pierwsza jazda Jazda Uruchamianie silnika Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 2. Po zgaœniêciu lampki kontrolnej œwiecy arowej q na zestawie wskaÿników, uruchomiæ silnik w nastêpuj¹cy sposób: Mechaniczna skrzynia biegów Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i zwolniæ go, gdy silnik zacznie pracowaæ. Mechaniczna skrzynia biegów z automatycznym sprzêg³em*: Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i natychmiast go zwolniæ. Silnik uruchamia siê samoczynnie. Hamulec pomocniczy 1 Hamulec pomocniczy 2 Przycisk zwalniaj¹cy Uwaga! Nie nale y zostawiaæ w pojeÿdzie dzieci bez opieki, gdy mog¹ zwolniæ hamulec pomocniczy. Z³o yæ do góry pod³okietnik* miêdzy przednimi siedzeniami. Nacisn¹æ peda³ hamulca. Zwolniæ hamulec pomocniczy. W tym celu lekko poci¹gn¹æ hamulec pomocniczy 1 i wcisn¹æ przycisk zwalniaj¹cy 2. Opuœciæ ramiê hamulca pomocniczego 1 w dó³ a do oporu. Lampka kontrolna 3 na zestawie wskaÿników gaœnie. 27

29 Pierwsza jazda Jazda Ruszanie W pojazdach z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów i z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów z automatycznym sprzêg³em*: W³¹czyæ bieg 1 lub bieg wsteczny. W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Ustawiæ dÿwigniê wybierania prze³o eñ w pozycji D lub R. Zwolniæ peda³ hamulca. i W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Przed ruszeniem nale y odczekaæ do koñca procesu w³¹czenia biegu. Lekko wcisn¹æ peda³ gazu. Po ruszeniu z miejsca drzwi pojazdu rygluj¹ siê automatycznie. Przyciski ryglowania drzwi zapadaj¹ siê. i Drzwi mo na otworzyæ w ka dej chwili od wewn¹trz. W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów*: Po uruchomieniu zimnego silnika skrzynia biegów prze³¹cza siê przy wy szych obrotach silnika. Dziêki temu katalizator wczeœniej uzyskuje w³aœciw¹ temperaturê pracy.! Gdy silnik jest zimny, nie nale y jeÿdziæ na wysokich obrotach. Pozwala to chroniæ silnik. Bieg wsteczny nale y w³¹czaæ tylko wtedy, gdy pojazd stoi. W przeciwnym razie nast¹pi uszkodzenie skrzyni biegów. 28

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo