tel./ fax: , mobil: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel./ fax: +48 61 656.08.13, mobil: +48 603 77.72.37, e-mail: info@grupainspira.com, www.grupainspira.com"

Transkrypt

1 grupa inspira Maria Magdalena Korpys, PL Poznaƒ, Ksawerego Zakrzewskiego 11 C tel./ fax: , mobil: ,

2 Design ponad granicami! Design über die Grenzen hinaus!

3 Katarzyna Laskowska, Hans-Georg Piorek 2004 Prof. Luigi Colani 2005 Prof. Stefan Heiliger 2006 Hadi Teherani 2007

4 2004 Projekt Vectonature Produkt-Design: Katarzyna Laskowska, Hans-Georg Piorek Realizacja/ Prototyperstellung : p&p GmbH Z wykorzystaniem fotografii/ Unter Verwendung des Fotos Nature 7 Wojciech Olejniczak 2005 Samochód ci arowy/ LKW Produkt-Design: Prof. Luigi Colani 2006 Fotel/ Sessel Produkt-Design: Prof. Stefan Heiliger 2007 Fotel biurowy/ Bürostuhl SILVER Produkt-Design: Hadi Teherani AG, Hans-Ulrich Bitsch, Ulrich Nether Producent/ Produzent: interstuhl Büromöbel GmbH Co. & KG

5 MARIA MAGDALENA KORPYS transform Design ponad granicami! Nie ma granic kiedy mówimy o sztuce, kulturze, wzornictwie. Kiedy nawzajem dajemy sobie sił by poszukiwaç i nie zatrzymywa si w miejscu. Tworzymy rzeczy pi kne, potrzebne, ulotne by póêniej si nimi dzieliç. Te słowa powtarzam niezmiennie od pi ciu lat, podczas, których spotkałam niezwykłych ludzi, miałam mo liwoêç wsłuchaç si w ich słowa, poznaç sił przyjaêni i bardzo mocno zrozumieç, e granic naprawd nie ma, dopóki nie zaczniemy ich sami budowaç. Te pi ç lat to potwierdzenie, e razem, kiedy otwieramy si na człowieka, na poznanie, na ch ç dzielenia si dziejà si rzeczy niezwykłe. Rozpoczynamy dialog, dialog bez granic. Takie sà nasze spotkania podczas transform, spotkania z wybitnymi ludêmi projektantami, architektami, profesorami, doradcami, którzy z nami byli w ciàgu tych pi ciu lat. Którzy zechcieli tutaj przyjechaç i daç nam cz Êç siebie, swojej wiedzy, swoje prace, swoje dogł bne przemyêlenia. Dzi ki, którym wystawa transform stała si platformà europejskiego dialogu o designie. Gdzie styka si młodoêç i ch ç poznania z doêwiadczeniem i spełnieniem. Gdzie Twórca spotyka si z firm i rozpoczyna si wspólne tworzenie. Przykłady, mówià same za siebie, to pokazuje nasza wystawa. DoÊwiadczenie, poznanie, doskonałoêç nasze perełki designu: krzesła i fotele biurowe SILVER, GOAL, PIOS, YOUNICO, LABSTER firmy Interstuhl; armatura łazienkowa AXOR firmy Hansgrohe; zestaw wypoczynkowy MULA firmy Noti; lampy firmy MOFlight/ NCART. I nowa forma spojrzenia na produkt NEOform, projekty i modele Studentów V roku Architektury, Politechniki Poznaƒskiej. Maria Magdalena Korpys, Autorka i organizatorka wystawy transform, grupa inspira (dyrektor kreatywny, właêcicielka) transform Design über die Grenzen hinaus! Kunst, Kultur und Design kennen keine Grenzen. Wenn wir uns gegenseitig Kraft spenden, um auf der Suche nicht aufzugeben und nicht stehen zu bleiben. Wir schaffen Schönes und Nützliches oder Flüchtiges, um es mit Anderen zu teilen. Diese Worte wiederhole ich bereits seit fünft Jahren, während ich außergewöhnliche Menschen treffe, mich in ihre Gedanken vertiefe, die Kraft der Freundschaft kennen lerne, und anfange zu verstehen, dass es wirklich keine Grenzen gibt, so lange wir sie selbst nicht bauen. Die fünf Jahre haben bestätigt, dass wenn wir uns gemeinsam auf Menschen öffnen, dem Kennen lernen aufschlossen, wenn wir teilen wollen, dann geschieht etwas außergewöhnliches. Dann beginnt der Dialog über die Grenzen hinaus. So sind unsere treffen während transform, treffen mit hervorragenden Designern, Architekten, Professoren und Beratern welche seit fünf Jahren mit uns zusammen sind. Sie haben gewollt hierher zu kommen und uns einen Teil von sich selbst zu geben, ihr Wissen, ihre Werke und tiefe Überlegungen mit uns zu teilen. Durch Sie ist unsere Ausstellung zu einer Plattform europäischen Designdialogs geworden. Hier trifft sich die Jungendheit und die Neugier mit der Erfahrung und der Erfüllung zusammen. Hier trifft sich der Designer mit der Firma und es fängt an das gemeinsame Schaffen. Die Beispiele sprechen für sich selbst, unsere Ausstellung beweist dies. Erfahrung, Kennen lernen, Perfektion unserer Design Perlen: die Bürostühle SILVER, GOAL, PIOS, YOUNICO, LABSTER der Firma Interstuhl; AXOR Badarmatur der Firma Hansgrohe; MULA Erholungsmöbel der Firma Noti; Lampen der Firma MOFlight/ NCART. Und eine neue Blickart auf die Produkte NEOform, Projekte und Modelle von Studenten des 5. Architekturjahrgang der technischen Hochschule Posen. Maria Magdalena Korpys, Autorin und Veranstalterin der Ausstellung transform grupa inspira (Kreative Direktorin und Inhaberin)

6 ANDRZEJ TOMASZ RUDKIEWICZ Urodził si w Projektant wzornictwa. Otrzymał dyplom na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w 1974 r. W 1977 r. ukoƒczył Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i Stowarzyszenia Fiƒskich Dizajnerów ORNAMO. Otrzymał tytuł Designera Roku 2007 przyznany przez Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla najlepszego projektanta. W 1974 r. podjàł prac jako konstruktor w Polskich Zakładach Optycznych. W latach urz dnik Ministerstwa Przemysłu. Projektował oprawy oêwietleniowe, sprz t elektroniczny, grafik. Za projekt lamp POLAM-WILKASY wspólnie z Bartkiem Pniewskim otrzymał w Hannoverze wyró nienie Dobry Wzór IF81. W 1981 r. zało ył z bratem Jakubem firm MASS projektujàcà i produkujàcà oêwietlenie. W 1982 roku w Rovaniemi na seminarium Wzornictwo dla przemysłu Laponii, zorganizowanym przez ICSID i fiƒskie ORNAMO poznał Heikki Kiiski, współwłaêciciela ERGONOMIADESIGN. W 1987 r. przeniósł si na stale do Finlandii. W latach pracował razem z Heikki Kiiski w czterdziestosobowym zespole fiƒskiej firmy projektowej E&D DESIGN, projektujàc meble, telefony komórkowe Nokia, sprz t sportowy Tunturi, sprz t elektroniczny, grafik. W 1995 zało ył w Warszawie z bratem Jakubem biuro projektowe NC.ART, w którym mi dzy innymi realizuje takie projekty jak: sprz t gospodarstwa domowego (AMICA); sprz t i oprawy oêwietleniowe(elgo); pojazdy szynowe: tramwaje (ALSTOM, BOMBARDIER); autobusy (VOLVO, SOLARIS, WITLINA dla GRUPY ZASADA); traktory URSUS; sprz t elektroniczny (NOVITUS); aparatur medycznà; meble; akcesoria meblowe. Projektuje prototypowe serie lamp wykonywanych we własnym zakresie. W polskich projektach Rudkiewicz zastosuje metody i narz dzia u ywane w Finlandii. Projektuje w oparciu o u ycie komputerów i programów ProEngineer, Solid Works, MasterCAM, 3D STUDIO i innych: graficznych i do organizacji pracy. Geboren Designer erlangte sein Diplom an der Technischen Universität, Fakultät Präzisionsmechanik in Warschau beendete er die Designfakultät an der Kunstakademie in Warschau. Mitglied der Industriedesignerverbände in Polen (SPFP) und in Finnland (ORNAMO). Bekam den Titel Designer des Jahres 2007 vergeben vom Präsidentin des Polnischen Industriedesigninstituts begann er in Polskich Zakładach Optycznych als Konstrukteur zu arbeiten. In den Jahren ist er Beamter im Polnischen Industrieministerium. Er entwirft u.a. Beleuchtung, elektronische Geräte, Grafik. Für die Lampen POLAM-WILKASY bekam er gemeinsam mit Bartek Pniewski in Hannover eine Auszeichnung gründete er mit seinem Bruder Jakub die Beleuchtung- Projekt- und Produktionsfirma MASS in Rovaniemi lernte er auf einem Seminar zum Thema Design für Lapplands Industrie, veranstaltet von ICSID und finnischen ORNAMO Architekten Heikki Kiiski, den Miteigentümer der Firma ERGONOMIADESIGN kennen zog er nach Finnland um. In den Jahren arbeitete er mit Heikki Kiiski in einem Team von vierzig Personen in der Firma E&D DESIGN, er entwarf dort Möbel, Nokia-Handys, Tunturi, Sportartikel, elektronische Geräte und Grafik gründete er mit seinem Bruder Jakub in Warschau das Projektbüro NC.ART, in dem u.a. Amica-Haushaltsgeräte, ELGO-Beleuchtung, ALSTOM, BOMBARDIER Straßen-, und Schienenfahrzeuge sowie VOLVO, SOLARIS, WITLINA-Busse für die GRUPPE ZASADA entworfen werden; aber auch URSUS-Traktoren, elektronische Geräte NOVITUS; medizinische Geräte und Möbelzubehör. Er entwirft Lampenprototypen, die in eigenen Werken hergestellt werden. In polnischen Projekten verwendet Rudkiewicz finnische Methoden und Werkzeuge. Arbeitet mit ProEngineer, Solid Works, MasterCAM, 3D STUDIO und anderer graphischen und Bürosoftware. Novitus: drukarka Novitus: kasa foskalna Amica: kuchenka elektryczna Kolekcja MOFlight: lampa AVOCADO

7

8 Alstom: tramwaj Bombardier: tramwaj

9

10 Foto: Filip Raczyƒski HANS-GEORG PIOREK Urodzi si w 1951 roku w Friedland (Meklenburgia). Studiowa w Wy szej Szkole Projektowania Przemys owego w Offenbach. Dyplom w roku W tym samym roku za o y firm Industrieformen PIOREK, a w 1997 r. otworzy Praha Industrial Design s.r.o zaê w 2004 r. rozpoczà wspó prac projektowà w zakresie wzornictwa przemys owego z grupà inspira MMK, gdzie jest jednoczeênie dyrektorem generalnym i pe nomocnikiem. Od samego poczàtku postawi na tworzenie projektów gotowych do produkcji. Projektuje i opracowuje technologicznie wyroby dla ró norodnych bran m. in. systemy mebli biurowych, krzes a biurowe i konferencyjne; artyku y u ytkowe, sprz t gospodarstwa domowego; siedziska stadionowe, systemy grzewcze. W ciàgu blisko 30 lat dopracowa si w asnych metod projektowych, z powodzeniem pos uguje si ró norodnymi technikami i nowoczesnym oprogramowaniem (m.in. rendering manualny, CAD-2D, modelowanie konstrukcji 3D). Wspó pracuje z Design Zentrum Hessen (Heskie Centrum Wzornictwa) w Darmstadt. Z pasjà wspiera promocj m odych projektantów i aktywnie anga uje si w rozmaite inicjatywy mi dzynarodowej wspó pracy. Pracuje m.in. z takimi firmami jak: AEG-Telefunken, Airomed, Buderus AG, BZ Plankenhorn, Datron GmbH, DBK-GROUP, Dörken AG, Electrolux, EOS-Günther GmbH, Ever-Plast AG, FROLI, GIWA GmbH, Hettich GmbH, Interstuhl GmbH, 3K Büromöbel GmbH, Linde AG, OKA Büromöbel, PPG Hellige GmbH, Prosedia, Thyssen-Henschel AG, Robert Thomas, SSI Schäfer GmbH, Zeiss, Marwitz+Hauser. Od 2005 roku jest w Polsce wyk adowcà Politechniki Poznaƒskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki, gdzie prowadzi pracowni projektowo-badawczà. Nie tylko wzornictwo przemys owe jest pasjà H. G. Piorek. W 1975 prowadzi w asnà galeri P und Z. Stworzy wiele w asnych prac: linoryty, akwarele, pastele. Ostatni cykl autorski zatytu owany Intimität 13 zrealizowa wykorzystujàc unikalnà technik vectogrammu. Prace te zaprezentowa podczas X edycji wystawy Paleta Erosa w Galerii Piano Bar w Starym Browarze w Poznaniu.

11 1951 in Friedland/ Mecklenburg geboren. Er studierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und erlangte 1977 das Designer- Diplom. Im selben Jahr gründete er das Designbüro INDUSTRIEFORMEN PIOREK, 1997 eröffnete er in Prag die Praha Industrial DE- SIGN s.r.o., die im Bereich der Produktgestaltung tätig ist. Im Jahre 2004 beginnt er eine Zusammenarbeit mit der grupa inspira MMK aus Posen, in der er als Generaldirektor und als Designer im Bereich der Produktgestaltung wirkt. Von Anfang an setzte er auf die Entwicklung produktions-reifer Projekte. Er entwirft und entwickelt Gebrauchsgegenstände aus vielen Branchen, z.b. Büromöbelsysteme, Büro-stuhlserien, Bestuhlung für Tagungsräume und Sportplätze, Haushaltsartikel, Haushaltsgeräte, Heizungssysteme. Im Laufe seiner beinahe 30 jährigen Berufserfahrung erarbeitete er eigene Methoden und bedient sich ebenfalls unterschiedlicher Techniken und Software, wie z. B. Rendering-techniken (manuell), CAD- 2D und 3D-Konstruktionen. Er arbeitet mit dem Design Zentrum Hessen in Darmstadt zusammen, engagiert sich in der Förderung junger Designer und unterstützt verschiedene Initiativen internationaler Kooperation. Zu seinen Auftraggebern gehören u. a. solche Firmen wie: AEG-Telefunken, Airomed, Buderus AG, BZ Plankenhorn, Datron GmbH, DBK-GROUP, Dörken AG, Electrolux, EOS- Günther GmbH, Ever-Plast AG, FROLI, GIWA GmbH, Hettich GmbH, Interstuhl GmbH, 3K Büromöbel GmbH, Linde AG, OKA Büromöbel, PPG Hellige GmbH, Prosedia, Thyssen- Henschel AG, Robert Thomas, SSI Schäfer GmbH, Zeiss, Marwitz+Hauser. Seit 2005 wirkt er als Lehrbeauftragter der Technischen Universität Poznaƒ, an der Fakultät für Architektur und Urbanistik, wo er ein Forschungs- und Projektseminar führt. Nicht nur Industriedesign ist eine Passion von H.-G. Piorek. Im Jahre 1975 hat er eine eigene Galerie P und Z. Er hat ebenfalls zahlreiche eigene Werke geschaffen: Linolschnitte, Aquarelle und Pastelle. Seine letzten Arbeiten unter dem Titel Intimität 13 hat er in der exklusiven Vectogrammtechnik realisiert. Sie wurden während der zehnten Ausgabe der Ausstellung Paleta Erosa (Die Palette von Eros) in der Galerie Piano Bar der Stary Browar (Alten Bauerei) Poznaƒ/ Polen präsentiert.

12

13

14 SOTYRYS PANTOPULOS Urodził si w 1970 roku w Krakowie. Ukoƒczył studia na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1998 (mgr in. Architekt). W latach odbył sta projektowy i pracował w Biurze architektonicznym Ingarden & Ewy Architekci. Od 2002 roku prowadzi z bratem Aleksandrem własnà pracowni Digital Effect Design Studio w Krakowie. Realizuje projekty według najnowszych standardów i wymogów Êwiatowych. Pracuje w oparciu o najnowoczeêniejsze systemy i technologie, dzi ki temu mo e łàczyç atrakcyjnoêç wizualnà swoich projektów z najwy szà jakoêcià ich wykonania. Wszystkie realizacje okreêla technologia i dopracowany detal. Realizuje projekty koncepcyjne i techniczne w zakresie architektury mieszkaniowej, u ytecznoêci publicznej, projekty wn trz, mebli, design u ytkowy.swoje projekty realizuje dla znaczàcych firm polskich jak i klientów zagranicznych. Współpracuje z firmà HansGrohe Axor w zakresie projektów ekspozycji produktów. Bierze udział w licznych konkursach architektonicznych mi dzynarodowych i krajowych otrzymujàc nagrody i wyró nienia, m.in. 1 nagroda w konkursie za projekt domu jednorodzinnego w Krakowie na Woli Justowskiej. Wa niejsze konkursy: Centrum kongresowe w Krakowie; koncepcja architektoniczno urbanistyczna zagospodarowania terenu stacji kolejowej w centrum Osaki Japonia; Central Glass Shinkenchiku - A town landmark Muzeum sztuki współczesnej Tokyo Japonia; Residental Design Competition Architecture Virus Mind Puzzle House Tokyo Japonia; Design Beyond the East and West Design Competition; Free Spaces Unit Korea. Jest autorem mi dzy innymi, takich realizacji jak: Pawilon wystawowy Starck X Hansgrohe Axor/ Duravit w Krakowie, nagrodzony 1 nagrodà dom jednorodzinny w Krakowie na Woli Justowskiej, Delta Pharm biura firmy i Apteka w Krakowie, Dragados Headquaters, czy obecnie realizowany dom Smart House. Geboren 1970 in Kraków erlangte sein Diplom an der Technischen Universität Kraków Fakultät Architektur (Mgr. Ing. Architekt). In den Jahren praktizierte und arbeitete in dem Architektenbüro Ingarden & Ewy Architekten. Seit 2002 führt er mit seinem Bruder Aleksander sein eigenes Büro Digital Effect Design Studio in Krakow. Er entwirft und entwickelt Projekte nach neusten Standards und internationalen Anforderungen. In seinen Entwürfen bedient er sich modernster Systeme und Technologien. Auf diese Weise verbindet er visuelle Attraktivität und höchste Qualität. Seine Projekte sind durch Technologien und Detailsorgfalt gekennzeichnet. Entwickelt Konzepte und technische Entwürfe in solchen Bereichen wie Wohnarchitektur, öffentlicher Raum, Innendesign, Möbeldesign u.a. Arbeitet mit vielen polnischen und ausländischen Unternehmen zusammen, u.a. HansGrohe Axor bei der Produktausstellung. Er hat an zahlreichen polnischen und internationalen Architekturwettbewerben teilgenommen und viele Preise und Auszeichnungen erlangt, u.a. den 1. Preis für das Einfamilienhaus in Kraków, Wola Justowska. Wichtigere Wettbewerbe: Kongresszentrum in Krakow; Stadtplanungund architektonisches Konzept für Bahnhofsgelände im Zentrum Osaka, Japonia; Central Glass Shinkenchiku A town landmark Moder Art Museum Tokyo Japonia; Residental Design Competition Architecture Virus Mind Puzzle House Tokyo Japonia; Design Beyond the East and West Design Competition; Free Spaces Unit Korea. Er ist Autor u.a. folgender Projekte: Ausstellungspavillon Starck X Hansgrohe Axor/ Duravit in Kraków, Einfamilienhaus in Wola Justowska in Kraków (1. Preis), Delta Pharm Büros und Firmenapotheke in Kraków, Dragados Headquaters, oder zur Zeit gebautes Smart House. Koncepcja Architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu stacji kolejowej w centrum Osaki Japonia

15 Dom Smart House Kraków Pawilon Starck X Hansgrohe Axor/Duravit, Kraków foto: Paweł Ulatowski Dom w Krakowie na Woli Justowskiej - 1 nagroda w konkursie

16 LUTZ DIETZOLD Urodzony w 1967 r. Od roku 2006 dyrektor administracyjny i merytoryczny Heskiego Centrum Wzornictwa, instytucji krajowej słu àcej promocji wzornictwa. Jako dyrektor odpowiada za nowà strategi tej promocji. Równie od grudnia 2006 r. dyrektor administracyjny stowarzyszenia Hessen Design e.v. Ponadto pełni od roku 2002 funkcj kierownika marketingu i zast pcy dyrektora instytucji noszàcej nazw Rat für Formgebung/ German Design Council, powołanej do ycia przez niemiecki parlament w roku 1953 i działajàcej we Frankfurcie nad Menem. Odpowiada tam mi dzy innymi za organizacj takich imprez jak cykl konferencji mi dzynarodowych Architektura dla marek, Niemiecka Debata Designerów, wystawa Niemiecki Design w Japonii oraz konferencja z prezentacjà targowà Material_Vision. Lutz Dietzold studiował histori sztuki, archeologi Êródziemnomorskà oraz germanistyk we Frankfurcie nad Menem. Po okresie samodzielnej działalnoêci dla krajowych i zagranicznych zleceniodawców w dziedzinie komunikacji społecznej zwiàzanej z projektowaniem był dyrektorem administracyjnym heskiego oddziału organizacji niezwykle zasłu onej dla niemieckiego wzornictwa Deutscher Werkbund we Frankfurcie. Lutz Dietzold publikuje regularnie teksty specjalistyczne i wygłasza referaty na forum krajowym i mi dzynarodowym na tematy zwiàzane z wzornictwem. Design uwidacznia innowacje Heskie Centrum Wzornictwa Stosujàc wzornictwo w sposób przemyêlany i strategiczny przedsi biorstwa mogà wyró niç swój produkt na rynku i sprofilowaç swà rynkowà pozycj w stosunku do konkurencji. Wiele innowacji wynikajàcych z rozwoju technologicznego odnosi sukces właênie przez odpowiednio dobrany i konsekwentnie wykorzystywany design. Wymownym przykładem tego sà kariery na globalnym rynku jakie stały si udziałem takich wyrobów jak odtwarzacz plików mp3 ipod firmy Apple czy te telefon komórkowy Razr firmy Motorola. Przedsi biorcy w Hesji majà do dyspozycji Heskie Centrum Wzornictwa, które słu y im radà i pomocà we wszystkich kwestiach zwiàzanych z projektowaniem wzornictwa. Heskie Centrum Wzornictwa pełni funkcj tzw. centrum kompetencji dla całego kraju zwiàzkowego słu àc wszystkim heskim przedsi biorcom i projektantom jako oêrodek informacji i doradztwa. Dzi ki doradztwu ukierunkowanemu na wykorzystanie ekonomicznego potencjału wzornictwa Heskie Centrum przyczynia si do podnoszenia konkurencyjnoêci przedsi biorstw swego regionu, w szczególnoêci tych małych i Êrednich. Ponadto Centrum poprzez organizacj ró nych imprez i spotkaƒ sprzyja równie wymianie informacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami procesu innowacji. Do najwa niejszych zadaƒ Heskiego Centrum Wzornictwa nale y w szczególnoêci promowanie najlepszych przedsi wzi ç wzorniczych, prezentowanie przedsi biorców i projektantów heskich z ich potencjałem wytwórczym i twórczym oraz inspirowanie nowych projektów kooperacji pomi dzy partnerami ze Êwiata przedsi biorców i artystów. Heskie Centrum Wzornictwa zostało powołane do ycia w roku 1989, a jego działalnoêç podtrzymujà i wspierajà: Heskie Ministerstwo Gospodarki, Komunikacji i Rozwoju Kraju, Heskie Ministerstwo Nauki i Sztuki, Heska Izba Przemysłowo-Handlowa, OÊrodek Współpracy Heskich Izb RzemieÊlniczych, heskie szkoły wy sze oraz przede wszystkim przedsi biorcy, współpracujàcy projektanci oraz eksperci. Centrum finansuje swà działalnoêç jako krajowego oêrodka doradztwa ( centrum kompetencji ) ze składek członkowskich, z dotacji wymienionych wy ej ministerstw, a tak e oferujàc płatne usługi zleceniodawcom ze Êwiata gospodarki.

17 Lutz Dietzold (40) ist seit 2006 Geschäftsführer und Fachlicher Leiter des Design Zentrum Hessen, der offiziellen Designförderinstitution Hessens. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die strategische Neuausrichtung der Designförderung für das Bundesland Hessen und seit Dezember 2006 auch Geschäftsführer von Hessen Design e.v. Zusätzlich ist er bereits 2002 Leiter Marketing und stellvertretender Geschäftsführer des Rat für Formgebung/German Design Council, Frankfurt am Main. In dieser Funktion zeichnet er unter anderem verantwortlich für die internationale Konferenzreihe Architektur für Marken, die Deutsche Designdebatte, die Ausstellung Design Deutschland in Japan sowie die Konferenzmesse Material_Vision. Lutz Dietzold studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Germanistik in Frankfurt. Nach selbständiger Tätigkeit im Bereich der Designkommunikation für nationale und internationale Auftraggeber war er 1999 bis 2000 Geschäftsführer des Deutschen Werkbund Hessen in Frankfurt. Lutz Dietzold publiziert regelmäßig und hält national und international Vorträge zu verschiedenen Designthemen. Design macht Innovationen sichtbar Das Design-Zentrum Hessen Durch den strategischen Einsatz von Design können sich Unternehmen auf dem Markt profilieren und sich gegenüber dem Wettbewerb differenzieren. Viele technologiegetriebene Innovationen werden durch den konsequenten Einsatz von Design erst zum Markterfolg, hierfür stehen im globalen Markt der ipod von Apple oder das Razr-Mobiltelefon von Motorola als leuchtende Beispiele. In Hessen steht Unternehmen das Design Zentrum Hessen für alle Fragen im Kontext von Design als Ansprechpartner zur Verfügung. Als landesweit arbeitendes Kompetenzzentrum für Design ist das Design Zentrum Hessen Informations- und Beratungspartner für alle hessischen Unternehmen und Designer. Durch gezielte Beratung mit Blick auf Design als Wirtschaftsfaktor trägt das Designzentrum Hessen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vor allem kleinerer und mittlerer Unternehmen bei. Darüber hinaus fördert das Design Zentrum Hessen mit verschiedenen Veranstaltungsformaten den Erfahrungsaustausch aller am Innovationsprozess Beteiligten. Zu den wichtigsten Aufgaben des Design Zentrum Hessen gehört es insbesondere, vorbildliche Designprojekte herauszustellen, Unternehmen und Designpartner aus Hessen in ihrer Leistungsfähigkeit zu präsentieren sowie durch vielfältige Anstöße neue Projekte und Kooperationen zu initiieren. Das 1989 gegründete Design Zentrum Hessen wird getragen vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, den Industrie- und Handelskammern in Hessen, der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Handwerkskammern, von hessischen Hochschulen sowie vor allem von hessischen Unternehmen, Designpartnern und Experten. Das Design Zentrum finanziert seine Aktivitäten als landesweites Kompetenzzentrum durch Mitgliedsbeiträge, durch Förderung der Landesministerien sowie durch Dienstleistungen für Auftraggeber aus der Wirtschaft.

18 WOJCIECH BONENBERG Urodzony w 1950 roku. Uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Âlàskiej w roku Po ukoƒczeniu studiów rozpoczàł prac w Biurze Projektów Mostostal Zabrze, gdzie pracował do roku Równolegle z praktykà architektonicznà rozwijał zainteresowania dydaktyczne do roku 1990 w Politechnice Âlàskiej, a nast pnie w Politechnice Poznaƒskiej i Akademii Sztuk Pi knych w Poznaniu. Przeszedł kolejne etapy działalnoêci akademickiej: od asystenta do profesora, pełniàc wiele funkcji, mi dzy innymi kierownika Zakładu Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji, dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, Dziekana Wydziału Architektury, członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest autorem ponad 100 realizacji z zakresu architektury u ytecznoêci publicznej, architektury przemysłowej i mieszkaniowej, w tym wielu wyró nionych i nagrodzonych. Na uwag zasługujà zrealizowane projekty najwi kszych transeuropejskich terminali granicznych: Terminal Âwiecko Frankfurt/O, Terminal Koroszczyn Terespol na trasie Moskwa Pary, oraz Terminal Olszyna Forst na trasie Kijów Wrocław Strasburg. Brał udział w wielu konkursach architektonicznych w kraju i za granicà, oraz wykonał kilkanaêcie projektów realizowanych z funduszy europejskich (PHARE). Uzyskane praktyczne doêwiadczenia projektowe wykorzystuje do doskonalenia warsztatu dydaktycznego, a wybrane realizacje architektoniczne pełnià rol eksperymentu okazjonalnego w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznaƒskiej. Jest promotorem ponad 60 prac dyplomowych w zakresie architektury i 9 obronionych prac doktorskich. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) i Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP). Geboren Sein Diplom als Architekt erlangte er 1973 an der Architekturfakultät der Schlesischen Technischen Universität. Danach wurde er im großen Ingenieurbüro Mostostal Zabrze angestellt, wo er bis zum Jahre 1990 gearbeitet hatte. Parallel zu seiner Architektenpraxis widmete er sich seinen didaktischen Interessen und war bis zum Jahre 1990 als Lehrbeauftragter an der Schlesischen Technischen Universität tätig und anschließend an der Technischen Universität Posen und an der Posener Kunsthochschule. In seiner akademischen Laufbahn ging er alle üblichen Berufsstufen vom wissenschaftlichen Assistenten bis zum Professor durch und übte dabei viele leitende Funktionen aus: Er war u. a. Leiter des Seminars für Architektur der Arbeits- und Freizeitstätten, Direktor des Instituts für Architektur und Raumplanung, Dekan der Architekturfakultät und Mitglied des Zentralausschusses für Wissenschaftliche Titel und Grade. Wojciech Bonenberg ist Autor von über 100 öffentlichen Gebäuden, Industrie- und Wohnbauten, die realisiert worden sind. Zahlreiche darunter wurden mit Architekturpreisen und -auszeichnungen gewürdigt. Erwähnenswert sind hier die realisierten Entwürfe der größten polnischen transeuropäischen Grenzübergänge: die Grenzterminals Âwiecko - Frankfurt/O und Koroszczyn - Terespol auf der Transitstrecke Paris-Moskau und der Grenzterminal Olszyna - Forst auf der Transitstrecke Kiew - Breslau - Straßburg. Er beteiligte sich an mehreren in- uns ausländischen Architekturwettbewerben und hat die Baupläne für über ein Dutzend Projekte erstellt, die aus den europäischen Fördergeldern (PHARE) finanziert wurden. Terminal Koroszczyn

19 Terminal Olszyna Forst

20 Zainteresowania twórcze Wojciecha Bonenberga dotyczà równowagi pomi dzy elementami technicznymi i kulturowymi w projektowaniu architektonicznym. Szczególnie istotne sà pytania o zwiàzek wartoêci techniczno-u ytkowych i estetycznych w twórczym przekształceniu otoczenia. Stàd wynika podejêcie do architektury jako dziedziny wykorzystujàcej technik do podporzàdkowania jej Êrodowisku naturalnemu, jako dyscypliny wyra ajàcej w przestrzeni zindywidualizowane pragnienia i aspiracje u ytkowników, jako połàczenie tradycji z potrzebami współczesnymi. Tak rozumiana twórczoêç architektoniczna ma na celu integracj systemów humanistycznych i systemów technicznych. W przekonaniu autora jest to istotny czynnik zachowania to samoêci architektury. Architektura, oderwana od człowieka i lokalnych zwyczajów jest nie zrozumiała. W badaniach autorskich forma architektoniczna jej u ytecznoêç i społeczny odbiór jest pretekstem do kreowania postaw, systemów wartoêci i zachowaƒ odbiorców architektury, nie tylko w czasie bezpoêrednio zwiàzanym z oddaniem obiektu do u ytku, ale całym okresie eksploatacji obiektu. Szczególnego znaczenia nabiera tu pytanie o wartoêci estetyczne architektury. Zapomina si, e pi kno zawarte w architekturze posiada skuteczne oddziaływanie behawioralne. Architektura wpływa na rozwój emocjonalny człowieka, wywołuje procesy poznawcze i identyfikacyjne. Mo e byç dla człowieka êródłem satysfakcji, przyjemnoêci estetycznej, przedmiotem fascynacji. W tym kontekêcie realizacje architektoniczne Wojciecha Bonenberga sà swoistym eksperymentem, analizà efektywnoêci oddziaływania na odbiorc, poprzez odpowiednio dobrane metody projektowania. Głównym celem jest dostosowanie rozwiàzaƒ architektonicznych do potrzeb, wymagaƒ i aspiracji u ytkowników, poprzez: - Personalizacj i indywidualizacj rozwiàzaƒ, pozwalajàcà u ytkownikom na ekspresj własnej osobowoêci w Êrodowisku architektonicznym. - CzytelnoÊç umo liwiajàcà zrozumienie, jakie mo liwoêci oferuje Êrodowisko architektoniczne w zakresie wyboru zachowaƒ przestrzennych. - Ró norodnoêç, która wpływa na zakres sposobów wykorzystania funkcjonalnego przestrzeni oraz na zró nicowanie wra eƒ zmysłowych. - ElastycznoÊç, która ma wpływ na stopieƒ, w jakim ludzie mogà wykorzystywaç przestrzeƒ dla ró nych celów, w całym okresie eksploatacji obiektu. Terminal Âwiecko Frankfurt/O

21 SKF Die bei der Planungspraxis erworbenen Erfahrungen nützt er, um seine Lehrpraxis zu verbessern, während die Ausführung seiner architektonischen Entwürfe gelegentlich zu einem Forschungsexperiment im Rahmen der an der Architekturfakultät der Technischen Universität Posen geführten Forschungspraxis wird. Er war wissenschaftlicher Betreuer von über 60 Diplomarbeiten aus dem Bereich der Architektur und Doktorvater von 9 Promovierten. Er ist Mitglied der Großpolnischen Architektenkammer, des Verbandes Polnischer Architekten (SARP) und des Vereines Polnischer Städtebauer (TUP). Die kreativen Interessen Bonenbergs gelten dem Gleichgewicht zwischen den technischen und kulturellen Aspekten bei der Architekturgestaltung. Insbesondere zählen für ihn die Fragen nach dem Zusammenhang zwischen technischen Nutzwerten und ästhetischen Werten bei der kreativen Umgestaltung unserer Umgebung. Daraus resultiert der Ansatz, die Architektur als eine Disziplin zu sehen, die sich der Technik bedient, um sich der natürlichen Umwelt anzupassen und die individuellen Wünsche und Ansprüche ihrer Benutzer räumlich zum Ausdruck bringt und dabei die Tradition mit modernen Bedürfnissen verknüpft. Das so verstandene architektonische Schaffen hat zum Ziel, die humanistischen und technischen Systeme zu integrieren. Nach Bonenbergs Überzeugung wirkt dies als ein wesentlicher Faktor, die Identität der Architektur zu wahren. Eine vom Menschen und lokalen Gepflogenheiten fernbleibende Architektur ist unverständlich. In den Forschungen des Autors wird die architektonische Form ihre Nützlichkeit und gesellschaftliche Rezeption zum Vorwand, die Einstellungen, Wertesysteme und Verhalten der Architekturbetrachter zu beeinflussen und dies nicht nur zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes, sondern während dessen gesamten Nutzungsdauer. Die Frage nach den ästhetischen Werten der Architektur rückt hier in den Vordergrund. Man neigt zu vergessen, dass die der Architektur innewohnende Schönheit das menschliche Verhalten wirksam beeinflusst. Die Architektur wirkt sich auf die emotionale Entwicklung des Menschen aus, regt bei ihm bestimmte Erkenntnis- und Identifikationsprozesse an. Sie kann für den Menschen eine Quelle der Ergötzung, des ästhetischen Vergnügens und ein Gegenstand der Faszinierung sein. In diesem Zusammenhang sind die nach Wojciech Bonenbergs Entwürfen realisierten Bauwerke ein spezifisches Experiment, eine Analyse der effektiven Auswirkung auf die Betrachter mittels entsprechend gewählter Gestaltungsmethoden. Das Hauptziel liegt in der Anpassung der architektonischen Lösungen an die Bedürfnisse, Anforderungen und Ansprüche der Benutzer. Erreicht wird es durch: Personalisierung und Individualisierung der Lösungen, damit die Benutzer ihre eigene Persönlichkeit in ihrer architektonischen Umwelt zum Ausdruck gebracht sehen. Klarheit, die zum Verständnis befähigt, welches räumliche Verhalten in der gegebenen architektonischen Umwelt möglich ist. Vielfalt, die die Reichweite möglicher funktioneller Nutzungen des Raumes und die Fülle der sinnlichen Eindrücke beeinflusst. Flexibilität, die den Spielraum bestimmt, indem die künftigen Benutzer den Raum für verschiedene Zwecke während der ganzen Nutzungsdauer des Gebäudes nutzen können.

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G ISSN 2080-4555 Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu

Bardziej szczegółowo

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Vol. 138 (2012) GMO Wystarczy iskra! 1. Internationales KORCZAK-Festival Berlin 12 Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Slawa Ratajczak Korczak,

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Stawianie fundamentów

Stawianie fundamentów Stawianie fundamentów Mandatenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii September-Oktober 2012 / Wrzesień-Październik 2012 www.roedl.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji,

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Energie odnawialne Erneuerbare Energien

Energie odnawialne Erneuerbare Energien l Rewolucja energetyczna w Niemczech / Deutschlands Energiewende findet in der Wirtschaft statt l Liczba mieszkańców Niemiec znów rośnie / Bevölkerungswachstum in Deutschland www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Rundbrief. Ausgabe III. 11.05.2009. Liebe Mitglieder und Freunde des EUROPA FORUM,

Rundbrief. Ausgabe III. 11.05.2009. Liebe Mitglieder und Freunde des EUROPA FORUM, Rundbrief Ausgabe III. 11.05.2009 Liebe Mitglieder und Freunde des, mit großem Vergnügen übersenden wir Ihnen die aktuelle Sonderausgabe des Rundbriefes, in der wir Verlauf und Ergebnisse des 1. Breslauer

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle:

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109 Facta Simonidis RADA PROGRAMOWA / ADVISORY BOARD Inesa Baybakova, Juergen Beschorner, Jiźi Ciśla, Edward Fiała, Jerzy Hetman (przewodniczący), Jan Jachymek, Teresa Łoś Nowak, Waldemar Martyn, Roland Mayor,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo