tel./ fax: , mobil: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel./ fax: +48 61 656.08.13, mobil: +48 603 77.72.37, e-mail: info@grupainspira.com, www.grupainspira.com"

Transkrypt

1 grupa inspira Maria Magdalena Korpys, PL Poznaƒ, Ksawerego Zakrzewskiego 11 C tel./ fax: , mobil: ,

2 Design ponad granicami! Design über die Grenzen hinaus!

3 Katarzyna Laskowska, Hans-Georg Piorek 2004 Prof. Luigi Colani 2005 Prof. Stefan Heiliger 2006 Hadi Teherani 2007

4 2004 Projekt Vectonature Produkt-Design: Katarzyna Laskowska, Hans-Georg Piorek Realizacja/ Prototyperstellung : p&p GmbH Z wykorzystaniem fotografii/ Unter Verwendung des Fotos Nature 7 Wojciech Olejniczak 2005 Samochód ci arowy/ LKW Produkt-Design: Prof. Luigi Colani 2006 Fotel/ Sessel Produkt-Design: Prof. Stefan Heiliger 2007 Fotel biurowy/ Bürostuhl SILVER Produkt-Design: Hadi Teherani AG, Hans-Ulrich Bitsch, Ulrich Nether Producent/ Produzent: interstuhl Büromöbel GmbH Co. & KG

5 MARIA MAGDALENA KORPYS transform Design ponad granicami! Nie ma granic kiedy mówimy o sztuce, kulturze, wzornictwie. Kiedy nawzajem dajemy sobie sił by poszukiwaç i nie zatrzymywa si w miejscu. Tworzymy rzeczy pi kne, potrzebne, ulotne by póêniej si nimi dzieliç. Te słowa powtarzam niezmiennie od pi ciu lat, podczas, których spotkałam niezwykłych ludzi, miałam mo liwoêç wsłuchaç si w ich słowa, poznaç sił przyjaêni i bardzo mocno zrozumieç, e granic naprawd nie ma, dopóki nie zaczniemy ich sami budowaç. Te pi ç lat to potwierdzenie, e razem, kiedy otwieramy si na człowieka, na poznanie, na ch ç dzielenia si dziejà si rzeczy niezwykłe. Rozpoczynamy dialog, dialog bez granic. Takie sà nasze spotkania podczas transform, spotkania z wybitnymi ludêmi projektantami, architektami, profesorami, doradcami, którzy z nami byli w ciàgu tych pi ciu lat. Którzy zechcieli tutaj przyjechaç i daç nam cz Êç siebie, swojej wiedzy, swoje prace, swoje dogł bne przemyêlenia. Dzi ki, którym wystawa transform stała si platformà europejskiego dialogu o designie. Gdzie styka si młodoêç i ch ç poznania z doêwiadczeniem i spełnieniem. Gdzie Twórca spotyka si z firm i rozpoczyna si wspólne tworzenie. Przykłady, mówià same za siebie, to pokazuje nasza wystawa. DoÊwiadczenie, poznanie, doskonałoêç nasze perełki designu: krzesła i fotele biurowe SILVER, GOAL, PIOS, YOUNICO, LABSTER firmy Interstuhl; armatura łazienkowa AXOR firmy Hansgrohe; zestaw wypoczynkowy MULA firmy Noti; lampy firmy MOFlight/ NCART. I nowa forma spojrzenia na produkt NEOform, projekty i modele Studentów V roku Architektury, Politechniki Poznaƒskiej. Maria Magdalena Korpys, Autorka i organizatorka wystawy transform, grupa inspira (dyrektor kreatywny, właêcicielka) transform Design über die Grenzen hinaus! Kunst, Kultur und Design kennen keine Grenzen. Wenn wir uns gegenseitig Kraft spenden, um auf der Suche nicht aufzugeben und nicht stehen zu bleiben. Wir schaffen Schönes und Nützliches oder Flüchtiges, um es mit Anderen zu teilen. Diese Worte wiederhole ich bereits seit fünft Jahren, während ich außergewöhnliche Menschen treffe, mich in ihre Gedanken vertiefe, die Kraft der Freundschaft kennen lerne, und anfange zu verstehen, dass es wirklich keine Grenzen gibt, so lange wir sie selbst nicht bauen. Die fünf Jahre haben bestätigt, dass wenn wir uns gemeinsam auf Menschen öffnen, dem Kennen lernen aufschlossen, wenn wir teilen wollen, dann geschieht etwas außergewöhnliches. Dann beginnt der Dialog über die Grenzen hinaus. So sind unsere treffen während transform, treffen mit hervorragenden Designern, Architekten, Professoren und Beratern welche seit fünf Jahren mit uns zusammen sind. Sie haben gewollt hierher zu kommen und uns einen Teil von sich selbst zu geben, ihr Wissen, ihre Werke und tiefe Überlegungen mit uns zu teilen. Durch Sie ist unsere Ausstellung zu einer Plattform europäischen Designdialogs geworden. Hier trifft sich die Jungendheit und die Neugier mit der Erfahrung und der Erfüllung zusammen. Hier trifft sich der Designer mit der Firma und es fängt an das gemeinsame Schaffen. Die Beispiele sprechen für sich selbst, unsere Ausstellung beweist dies. Erfahrung, Kennen lernen, Perfektion unserer Design Perlen: die Bürostühle SILVER, GOAL, PIOS, YOUNICO, LABSTER der Firma Interstuhl; AXOR Badarmatur der Firma Hansgrohe; MULA Erholungsmöbel der Firma Noti; Lampen der Firma MOFlight/ NCART. Und eine neue Blickart auf die Produkte NEOform, Projekte und Modelle von Studenten des 5. Architekturjahrgang der technischen Hochschule Posen. Maria Magdalena Korpys, Autorin und Veranstalterin der Ausstellung transform grupa inspira (Kreative Direktorin und Inhaberin)

6 ANDRZEJ TOMASZ RUDKIEWICZ Urodził si w Projektant wzornictwa. Otrzymał dyplom na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w 1974 r. W 1977 r. ukoƒczył Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i Stowarzyszenia Fiƒskich Dizajnerów ORNAMO. Otrzymał tytuł Designera Roku 2007 przyznany przez Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla najlepszego projektanta. W 1974 r. podjàł prac jako konstruktor w Polskich Zakładach Optycznych. W latach urz dnik Ministerstwa Przemysłu. Projektował oprawy oêwietleniowe, sprz t elektroniczny, grafik. Za projekt lamp POLAM-WILKASY wspólnie z Bartkiem Pniewskim otrzymał w Hannoverze wyró nienie Dobry Wzór IF81. W 1981 r. zało ył z bratem Jakubem firm MASS projektujàcà i produkujàcà oêwietlenie. W 1982 roku w Rovaniemi na seminarium Wzornictwo dla przemysłu Laponii, zorganizowanym przez ICSID i fiƒskie ORNAMO poznał Heikki Kiiski, współwłaêciciela ERGONOMIADESIGN. W 1987 r. przeniósł si na stale do Finlandii. W latach pracował razem z Heikki Kiiski w czterdziestosobowym zespole fiƒskiej firmy projektowej E&D DESIGN, projektujàc meble, telefony komórkowe Nokia, sprz t sportowy Tunturi, sprz t elektroniczny, grafik. W 1995 zało ył w Warszawie z bratem Jakubem biuro projektowe NC.ART, w którym mi dzy innymi realizuje takie projekty jak: sprz t gospodarstwa domowego (AMICA); sprz t i oprawy oêwietleniowe(elgo); pojazdy szynowe: tramwaje (ALSTOM, BOMBARDIER); autobusy (VOLVO, SOLARIS, WITLINA dla GRUPY ZASADA); traktory URSUS; sprz t elektroniczny (NOVITUS); aparatur medycznà; meble; akcesoria meblowe. Projektuje prototypowe serie lamp wykonywanych we własnym zakresie. W polskich projektach Rudkiewicz zastosuje metody i narz dzia u ywane w Finlandii. Projektuje w oparciu o u ycie komputerów i programów ProEngineer, Solid Works, MasterCAM, 3D STUDIO i innych: graficznych i do organizacji pracy. Geboren Designer erlangte sein Diplom an der Technischen Universität, Fakultät Präzisionsmechanik in Warschau beendete er die Designfakultät an der Kunstakademie in Warschau. Mitglied der Industriedesignerverbände in Polen (SPFP) und in Finnland (ORNAMO). Bekam den Titel Designer des Jahres 2007 vergeben vom Präsidentin des Polnischen Industriedesigninstituts begann er in Polskich Zakładach Optycznych als Konstrukteur zu arbeiten. In den Jahren ist er Beamter im Polnischen Industrieministerium. Er entwirft u.a. Beleuchtung, elektronische Geräte, Grafik. Für die Lampen POLAM-WILKASY bekam er gemeinsam mit Bartek Pniewski in Hannover eine Auszeichnung gründete er mit seinem Bruder Jakub die Beleuchtung- Projekt- und Produktionsfirma MASS in Rovaniemi lernte er auf einem Seminar zum Thema Design für Lapplands Industrie, veranstaltet von ICSID und finnischen ORNAMO Architekten Heikki Kiiski, den Miteigentümer der Firma ERGONOMIADESIGN kennen zog er nach Finnland um. In den Jahren arbeitete er mit Heikki Kiiski in einem Team von vierzig Personen in der Firma E&D DESIGN, er entwarf dort Möbel, Nokia-Handys, Tunturi, Sportartikel, elektronische Geräte und Grafik gründete er mit seinem Bruder Jakub in Warschau das Projektbüro NC.ART, in dem u.a. Amica-Haushaltsgeräte, ELGO-Beleuchtung, ALSTOM, BOMBARDIER Straßen-, und Schienenfahrzeuge sowie VOLVO, SOLARIS, WITLINA-Busse für die GRUPPE ZASADA entworfen werden; aber auch URSUS-Traktoren, elektronische Geräte NOVITUS; medizinische Geräte und Möbelzubehör. Er entwirft Lampenprototypen, die in eigenen Werken hergestellt werden. In polnischen Projekten verwendet Rudkiewicz finnische Methoden und Werkzeuge. Arbeitet mit ProEngineer, Solid Works, MasterCAM, 3D STUDIO und anderer graphischen und Bürosoftware. Novitus: drukarka Novitus: kasa foskalna Amica: kuchenka elektryczna Kolekcja MOFlight: lampa AVOCADO

7

8 Alstom: tramwaj Bombardier: tramwaj

9

10 Foto: Filip Raczyƒski HANS-GEORG PIOREK Urodzi si w 1951 roku w Friedland (Meklenburgia). Studiowa w Wy szej Szkole Projektowania Przemys owego w Offenbach. Dyplom w roku W tym samym roku za o y firm Industrieformen PIOREK, a w 1997 r. otworzy Praha Industrial Design s.r.o zaê w 2004 r. rozpoczà wspó prac projektowà w zakresie wzornictwa przemys owego z grupà inspira MMK, gdzie jest jednoczeênie dyrektorem generalnym i pe nomocnikiem. Od samego poczàtku postawi na tworzenie projektów gotowych do produkcji. Projektuje i opracowuje technologicznie wyroby dla ró norodnych bran m. in. systemy mebli biurowych, krzes a biurowe i konferencyjne; artyku y u ytkowe, sprz t gospodarstwa domowego; siedziska stadionowe, systemy grzewcze. W ciàgu blisko 30 lat dopracowa si w asnych metod projektowych, z powodzeniem pos uguje si ró norodnymi technikami i nowoczesnym oprogramowaniem (m.in. rendering manualny, CAD-2D, modelowanie konstrukcji 3D). Wspó pracuje z Design Zentrum Hessen (Heskie Centrum Wzornictwa) w Darmstadt. Z pasjà wspiera promocj m odych projektantów i aktywnie anga uje si w rozmaite inicjatywy mi dzynarodowej wspó pracy. Pracuje m.in. z takimi firmami jak: AEG-Telefunken, Airomed, Buderus AG, BZ Plankenhorn, Datron GmbH, DBK-GROUP, Dörken AG, Electrolux, EOS-Günther GmbH, Ever-Plast AG, FROLI, GIWA GmbH, Hettich GmbH, Interstuhl GmbH, 3K Büromöbel GmbH, Linde AG, OKA Büromöbel, PPG Hellige GmbH, Prosedia, Thyssen-Henschel AG, Robert Thomas, SSI Schäfer GmbH, Zeiss, Marwitz+Hauser. Od 2005 roku jest w Polsce wyk adowcà Politechniki Poznaƒskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki, gdzie prowadzi pracowni projektowo-badawczà. Nie tylko wzornictwo przemys owe jest pasjà H. G. Piorek. W 1975 prowadzi w asnà galeri P und Z. Stworzy wiele w asnych prac: linoryty, akwarele, pastele. Ostatni cykl autorski zatytu owany Intimität 13 zrealizowa wykorzystujàc unikalnà technik vectogrammu. Prace te zaprezentowa podczas X edycji wystawy Paleta Erosa w Galerii Piano Bar w Starym Browarze w Poznaniu.

11 1951 in Friedland/ Mecklenburg geboren. Er studierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und erlangte 1977 das Designer- Diplom. Im selben Jahr gründete er das Designbüro INDUSTRIEFORMEN PIOREK, 1997 eröffnete er in Prag die Praha Industrial DE- SIGN s.r.o., die im Bereich der Produktgestaltung tätig ist. Im Jahre 2004 beginnt er eine Zusammenarbeit mit der grupa inspira MMK aus Posen, in der er als Generaldirektor und als Designer im Bereich der Produktgestaltung wirkt. Von Anfang an setzte er auf die Entwicklung produktions-reifer Projekte. Er entwirft und entwickelt Gebrauchsgegenstände aus vielen Branchen, z.b. Büromöbelsysteme, Büro-stuhlserien, Bestuhlung für Tagungsräume und Sportplätze, Haushaltsartikel, Haushaltsgeräte, Heizungssysteme. Im Laufe seiner beinahe 30 jährigen Berufserfahrung erarbeitete er eigene Methoden und bedient sich ebenfalls unterschiedlicher Techniken und Software, wie z. B. Rendering-techniken (manuell), CAD- 2D und 3D-Konstruktionen. Er arbeitet mit dem Design Zentrum Hessen in Darmstadt zusammen, engagiert sich in der Förderung junger Designer und unterstützt verschiedene Initiativen internationaler Kooperation. Zu seinen Auftraggebern gehören u. a. solche Firmen wie: AEG-Telefunken, Airomed, Buderus AG, BZ Plankenhorn, Datron GmbH, DBK-GROUP, Dörken AG, Electrolux, EOS- Günther GmbH, Ever-Plast AG, FROLI, GIWA GmbH, Hettich GmbH, Interstuhl GmbH, 3K Büromöbel GmbH, Linde AG, OKA Büromöbel, PPG Hellige GmbH, Prosedia, Thyssen- Henschel AG, Robert Thomas, SSI Schäfer GmbH, Zeiss, Marwitz+Hauser. Seit 2005 wirkt er als Lehrbeauftragter der Technischen Universität Poznaƒ, an der Fakultät für Architektur und Urbanistik, wo er ein Forschungs- und Projektseminar führt. Nicht nur Industriedesign ist eine Passion von H.-G. Piorek. Im Jahre 1975 hat er eine eigene Galerie P und Z. Er hat ebenfalls zahlreiche eigene Werke geschaffen: Linolschnitte, Aquarelle und Pastelle. Seine letzten Arbeiten unter dem Titel Intimität 13 hat er in der exklusiven Vectogrammtechnik realisiert. Sie wurden während der zehnten Ausgabe der Ausstellung Paleta Erosa (Die Palette von Eros) in der Galerie Piano Bar der Stary Browar (Alten Bauerei) Poznaƒ/ Polen präsentiert.

12

13

14 SOTYRYS PANTOPULOS Urodził si w 1970 roku w Krakowie. Ukoƒczył studia na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1998 (mgr in. Architekt). W latach odbył sta projektowy i pracował w Biurze architektonicznym Ingarden & Ewy Architekci. Od 2002 roku prowadzi z bratem Aleksandrem własnà pracowni Digital Effect Design Studio w Krakowie. Realizuje projekty według najnowszych standardów i wymogów Êwiatowych. Pracuje w oparciu o najnowoczeêniejsze systemy i technologie, dzi ki temu mo e łàczyç atrakcyjnoêç wizualnà swoich projektów z najwy szà jakoêcià ich wykonania. Wszystkie realizacje okreêla technologia i dopracowany detal. Realizuje projekty koncepcyjne i techniczne w zakresie architektury mieszkaniowej, u ytecznoêci publicznej, projekty wn trz, mebli, design u ytkowy.swoje projekty realizuje dla znaczàcych firm polskich jak i klientów zagranicznych. Współpracuje z firmà HansGrohe Axor w zakresie projektów ekspozycji produktów. Bierze udział w licznych konkursach architektonicznych mi dzynarodowych i krajowych otrzymujàc nagrody i wyró nienia, m.in. 1 nagroda w konkursie za projekt domu jednorodzinnego w Krakowie na Woli Justowskiej. Wa niejsze konkursy: Centrum kongresowe w Krakowie; koncepcja architektoniczno urbanistyczna zagospodarowania terenu stacji kolejowej w centrum Osaki Japonia; Central Glass Shinkenchiku - A town landmark Muzeum sztuki współczesnej Tokyo Japonia; Residental Design Competition Architecture Virus Mind Puzzle House Tokyo Japonia; Design Beyond the East and West Design Competition; Free Spaces Unit Korea. Jest autorem mi dzy innymi, takich realizacji jak: Pawilon wystawowy Starck X Hansgrohe Axor/ Duravit w Krakowie, nagrodzony 1 nagrodà dom jednorodzinny w Krakowie na Woli Justowskiej, Delta Pharm biura firmy i Apteka w Krakowie, Dragados Headquaters, czy obecnie realizowany dom Smart House. Geboren 1970 in Kraków erlangte sein Diplom an der Technischen Universität Kraków Fakultät Architektur (Mgr. Ing. Architekt). In den Jahren praktizierte und arbeitete in dem Architektenbüro Ingarden & Ewy Architekten. Seit 2002 führt er mit seinem Bruder Aleksander sein eigenes Büro Digital Effect Design Studio in Krakow. Er entwirft und entwickelt Projekte nach neusten Standards und internationalen Anforderungen. In seinen Entwürfen bedient er sich modernster Systeme und Technologien. Auf diese Weise verbindet er visuelle Attraktivität und höchste Qualität. Seine Projekte sind durch Technologien und Detailsorgfalt gekennzeichnet. Entwickelt Konzepte und technische Entwürfe in solchen Bereichen wie Wohnarchitektur, öffentlicher Raum, Innendesign, Möbeldesign u.a. Arbeitet mit vielen polnischen und ausländischen Unternehmen zusammen, u.a. HansGrohe Axor bei der Produktausstellung. Er hat an zahlreichen polnischen und internationalen Architekturwettbewerben teilgenommen und viele Preise und Auszeichnungen erlangt, u.a. den 1. Preis für das Einfamilienhaus in Kraków, Wola Justowska. Wichtigere Wettbewerbe: Kongresszentrum in Krakow; Stadtplanungund architektonisches Konzept für Bahnhofsgelände im Zentrum Osaka, Japonia; Central Glass Shinkenchiku A town landmark Moder Art Museum Tokyo Japonia; Residental Design Competition Architecture Virus Mind Puzzle House Tokyo Japonia; Design Beyond the East and West Design Competition; Free Spaces Unit Korea. Er ist Autor u.a. folgender Projekte: Ausstellungspavillon Starck X Hansgrohe Axor/ Duravit in Kraków, Einfamilienhaus in Wola Justowska in Kraków (1. Preis), Delta Pharm Büros und Firmenapotheke in Kraków, Dragados Headquaters, oder zur Zeit gebautes Smart House. Koncepcja Architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu stacji kolejowej w centrum Osaki Japonia

15 Dom Smart House Kraków Pawilon Starck X Hansgrohe Axor/Duravit, Kraków foto: Paweł Ulatowski Dom w Krakowie na Woli Justowskiej - 1 nagroda w konkursie

16 LUTZ DIETZOLD Urodzony w 1967 r. Od roku 2006 dyrektor administracyjny i merytoryczny Heskiego Centrum Wzornictwa, instytucji krajowej słu àcej promocji wzornictwa. Jako dyrektor odpowiada za nowà strategi tej promocji. Równie od grudnia 2006 r. dyrektor administracyjny stowarzyszenia Hessen Design e.v. Ponadto pełni od roku 2002 funkcj kierownika marketingu i zast pcy dyrektora instytucji noszàcej nazw Rat für Formgebung/ German Design Council, powołanej do ycia przez niemiecki parlament w roku 1953 i działajàcej we Frankfurcie nad Menem. Odpowiada tam mi dzy innymi za organizacj takich imprez jak cykl konferencji mi dzynarodowych Architektura dla marek, Niemiecka Debata Designerów, wystawa Niemiecki Design w Japonii oraz konferencja z prezentacjà targowà Material_Vision. Lutz Dietzold studiował histori sztuki, archeologi Êródziemnomorskà oraz germanistyk we Frankfurcie nad Menem. Po okresie samodzielnej działalnoêci dla krajowych i zagranicznych zleceniodawców w dziedzinie komunikacji społecznej zwiàzanej z projektowaniem był dyrektorem administracyjnym heskiego oddziału organizacji niezwykle zasłu onej dla niemieckiego wzornictwa Deutscher Werkbund we Frankfurcie. Lutz Dietzold publikuje regularnie teksty specjalistyczne i wygłasza referaty na forum krajowym i mi dzynarodowym na tematy zwiàzane z wzornictwem. Design uwidacznia innowacje Heskie Centrum Wzornictwa Stosujàc wzornictwo w sposób przemyêlany i strategiczny przedsi biorstwa mogà wyró niç swój produkt na rynku i sprofilowaç swà rynkowà pozycj w stosunku do konkurencji. Wiele innowacji wynikajàcych z rozwoju technologicznego odnosi sukces właênie przez odpowiednio dobrany i konsekwentnie wykorzystywany design. Wymownym przykładem tego sà kariery na globalnym rynku jakie stały si udziałem takich wyrobów jak odtwarzacz plików mp3 ipod firmy Apple czy te telefon komórkowy Razr firmy Motorola. Przedsi biorcy w Hesji majà do dyspozycji Heskie Centrum Wzornictwa, które słu y im radà i pomocà we wszystkich kwestiach zwiàzanych z projektowaniem wzornictwa. Heskie Centrum Wzornictwa pełni funkcj tzw. centrum kompetencji dla całego kraju zwiàzkowego słu àc wszystkim heskim przedsi biorcom i projektantom jako oêrodek informacji i doradztwa. Dzi ki doradztwu ukierunkowanemu na wykorzystanie ekonomicznego potencjału wzornictwa Heskie Centrum przyczynia si do podnoszenia konkurencyjnoêci przedsi biorstw swego regionu, w szczególnoêci tych małych i Êrednich. Ponadto Centrum poprzez organizacj ró nych imprez i spotkaƒ sprzyja równie wymianie informacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami procesu innowacji. Do najwa niejszych zadaƒ Heskiego Centrum Wzornictwa nale y w szczególnoêci promowanie najlepszych przedsi wzi ç wzorniczych, prezentowanie przedsi biorców i projektantów heskich z ich potencjałem wytwórczym i twórczym oraz inspirowanie nowych projektów kooperacji pomi dzy partnerami ze Êwiata przedsi biorców i artystów. Heskie Centrum Wzornictwa zostało powołane do ycia w roku 1989, a jego działalnoêç podtrzymujà i wspierajà: Heskie Ministerstwo Gospodarki, Komunikacji i Rozwoju Kraju, Heskie Ministerstwo Nauki i Sztuki, Heska Izba Przemysłowo-Handlowa, OÊrodek Współpracy Heskich Izb RzemieÊlniczych, heskie szkoły wy sze oraz przede wszystkim przedsi biorcy, współpracujàcy projektanci oraz eksperci. Centrum finansuje swà działalnoêç jako krajowego oêrodka doradztwa ( centrum kompetencji ) ze składek członkowskich, z dotacji wymienionych wy ej ministerstw, a tak e oferujàc płatne usługi zleceniodawcom ze Êwiata gospodarki.

17 Lutz Dietzold (40) ist seit 2006 Geschäftsführer und Fachlicher Leiter des Design Zentrum Hessen, der offiziellen Designförderinstitution Hessens. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die strategische Neuausrichtung der Designförderung für das Bundesland Hessen und seit Dezember 2006 auch Geschäftsführer von Hessen Design e.v. Zusätzlich ist er bereits 2002 Leiter Marketing und stellvertretender Geschäftsführer des Rat für Formgebung/German Design Council, Frankfurt am Main. In dieser Funktion zeichnet er unter anderem verantwortlich für die internationale Konferenzreihe Architektur für Marken, die Deutsche Designdebatte, die Ausstellung Design Deutschland in Japan sowie die Konferenzmesse Material_Vision. Lutz Dietzold studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Germanistik in Frankfurt. Nach selbständiger Tätigkeit im Bereich der Designkommunikation für nationale und internationale Auftraggeber war er 1999 bis 2000 Geschäftsführer des Deutschen Werkbund Hessen in Frankfurt. Lutz Dietzold publiziert regelmäßig und hält national und international Vorträge zu verschiedenen Designthemen. Design macht Innovationen sichtbar Das Design-Zentrum Hessen Durch den strategischen Einsatz von Design können sich Unternehmen auf dem Markt profilieren und sich gegenüber dem Wettbewerb differenzieren. Viele technologiegetriebene Innovationen werden durch den konsequenten Einsatz von Design erst zum Markterfolg, hierfür stehen im globalen Markt der ipod von Apple oder das Razr-Mobiltelefon von Motorola als leuchtende Beispiele. In Hessen steht Unternehmen das Design Zentrum Hessen für alle Fragen im Kontext von Design als Ansprechpartner zur Verfügung. Als landesweit arbeitendes Kompetenzzentrum für Design ist das Design Zentrum Hessen Informations- und Beratungspartner für alle hessischen Unternehmen und Designer. Durch gezielte Beratung mit Blick auf Design als Wirtschaftsfaktor trägt das Designzentrum Hessen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vor allem kleinerer und mittlerer Unternehmen bei. Darüber hinaus fördert das Design Zentrum Hessen mit verschiedenen Veranstaltungsformaten den Erfahrungsaustausch aller am Innovationsprozess Beteiligten. Zu den wichtigsten Aufgaben des Design Zentrum Hessen gehört es insbesondere, vorbildliche Designprojekte herauszustellen, Unternehmen und Designpartner aus Hessen in ihrer Leistungsfähigkeit zu präsentieren sowie durch vielfältige Anstöße neue Projekte und Kooperationen zu initiieren. Das 1989 gegründete Design Zentrum Hessen wird getragen vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, und Landesentwicklung, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, den Industrie- und Handelskammern in Hessen, der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Handwerkskammern, von hessischen Hochschulen sowie vor allem von hessischen Unternehmen, Designpartnern und Experten. Das Design Zentrum finanziert seine Aktivitäten als landesweites Kompetenzzentrum durch Mitgliedsbeiträge, durch Förderung der Landesministerien sowie durch Dienstleistungen für Auftraggeber aus der Wirtschaft.

18 WOJCIECH BONENBERG Urodzony w 1950 roku. Uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Âlàskiej w roku Po ukoƒczeniu studiów rozpoczàł prac w Biurze Projektów Mostostal Zabrze, gdzie pracował do roku Równolegle z praktykà architektonicznà rozwijał zainteresowania dydaktyczne do roku 1990 w Politechnice Âlàskiej, a nast pnie w Politechnice Poznaƒskiej i Akademii Sztuk Pi knych w Poznaniu. Przeszedł kolejne etapy działalnoêci akademickiej: od asystenta do profesora, pełniàc wiele funkcji, mi dzy innymi kierownika Zakładu Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji, dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, Dziekana Wydziału Architektury, członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest autorem ponad 100 realizacji z zakresu architektury u ytecznoêci publicznej, architektury przemysłowej i mieszkaniowej, w tym wielu wyró nionych i nagrodzonych. Na uwag zasługujà zrealizowane projekty najwi kszych transeuropejskich terminali granicznych: Terminal Âwiecko Frankfurt/O, Terminal Koroszczyn Terespol na trasie Moskwa Pary, oraz Terminal Olszyna Forst na trasie Kijów Wrocław Strasburg. Brał udział w wielu konkursach architektonicznych w kraju i za granicà, oraz wykonał kilkanaêcie projektów realizowanych z funduszy europejskich (PHARE). Uzyskane praktyczne doêwiadczenia projektowe wykorzystuje do doskonalenia warsztatu dydaktycznego, a wybrane realizacje architektoniczne pełnià rol eksperymentu okazjonalnego w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznaƒskiej. Jest promotorem ponad 60 prac dyplomowych w zakresie architektury i 9 obronionych prac doktorskich. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) i Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP). Geboren Sein Diplom als Architekt erlangte er 1973 an der Architekturfakultät der Schlesischen Technischen Universität. Danach wurde er im großen Ingenieurbüro Mostostal Zabrze angestellt, wo er bis zum Jahre 1990 gearbeitet hatte. Parallel zu seiner Architektenpraxis widmete er sich seinen didaktischen Interessen und war bis zum Jahre 1990 als Lehrbeauftragter an der Schlesischen Technischen Universität tätig und anschließend an der Technischen Universität Posen und an der Posener Kunsthochschule. In seiner akademischen Laufbahn ging er alle üblichen Berufsstufen vom wissenschaftlichen Assistenten bis zum Professor durch und übte dabei viele leitende Funktionen aus: Er war u. a. Leiter des Seminars für Architektur der Arbeits- und Freizeitstätten, Direktor des Instituts für Architektur und Raumplanung, Dekan der Architekturfakultät und Mitglied des Zentralausschusses für Wissenschaftliche Titel und Grade. Wojciech Bonenberg ist Autor von über 100 öffentlichen Gebäuden, Industrie- und Wohnbauten, die realisiert worden sind. Zahlreiche darunter wurden mit Architekturpreisen und -auszeichnungen gewürdigt. Erwähnenswert sind hier die realisierten Entwürfe der größten polnischen transeuropäischen Grenzübergänge: die Grenzterminals Âwiecko - Frankfurt/O und Koroszczyn - Terespol auf der Transitstrecke Paris-Moskau und der Grenzterminal Olszyna - Forst auf der Transitstrecke Kiew - Breslau - Straßburg. Er beteiligte sich an mehreren in- uns ausländischen Architekturwettbewerben und hat die Baupläne für über ein Dutzend Projekte erstellt, die aus den europäischen Fördergeldern (PHARE) finanziert wurden. Terminal Koroszczyn

19 Terminal Olszyna Forst

20 Zainteresowania twórcze Wojciecha Bonenberga dotyczà równowagi pomi dzy elementami technicznymi i kulturowymi w projektowaniu architektonicznym. Szczególnie istotne sà pytania o zwiàzek wartoêci techniczno-u ytkowych i estetycznych w twórczym przekształceniu otoczenia. Stàd wynika podejêcie do architektury jako dziedziny wykorzystujàcej technik do podporzàdkowania jej Êrodowisku naturalnemu, jako dyscypliny wyra ajàcej w przestrzeni zindywidualizowane pragnienia i aspiracje u ytkowników, jako połàczenie tradycji z potrzebami współczesnymi. Tak rozumiana twórczoêç architektoniczna ma na celu integracj systemów humanistycznych i systemów technicznych. W przekonaniu autora jest to istotny czynnik zachowania to samoêci architektury. Architektura, oderwana od człowieka i lokalnych zwyczajów jest nie zrozumiała. W badaniach autorskich forma architektoniczna jej u ytecznoêç i społeczny odbiór jest pretekstem do kreowania postaw, systemów wartoêci i zachowaƒ odbiorców architektury, nie tylko w czasie bezpoêrednio zwiàzanym z oddaniem obiektu do u ytku, ale całym okresie eksploatacji obiektu. Szczególnego znaczenia nabiera tu pytanie o wartoêci estetyczne architektury. Zapomina si, e pi kno zawarte w architekturze posiada skuteczne oddziaływanie behawioralne. Architektura wpływa na rozwój emocjonalny człowieka, wywołuje procesy poznawcze i identyfikacyjne. Mo e byç dla człowieka êródłem satysfakcji, przyjemnoêci estetycznej, przedmiotem fascynacji. W tym kontekêcie realizacje architektoniczne Wojciecha Bonenberga sà swoistym eksperymentem, analizà efektywnoêci oddziaływania na odbiorc, poprzez odpowiednio dobrane metody projektowania. Głównym celem jest dostosowanie rozwiàzaƒ architektonicznych do potrzeb, wymagaƒ i aspiracji u ytkowników, poprzez: - Personalizacj i indywidualizacj rozwiàzaƒ, pozwalajàcà u ytkownikom na ekspresj własnej osobowoêci w Êrodowisku architektonicznym. - CzytelnoÊç umo liwiajàcà zrozumienie, jakie mo liwoêci oferuje Êrodowisko architektoniczne w zakresie wyboru zachowaƒ przestrzennych. - Ró norodnoêç, która wpływa na zakres sposobów wykorzystania funkcjonalnego przestrzeni oraz na zró nicowanie wra eƒ zmysłowych. - ElastycznoÊç, która ma wpływ na stopieƒ, w jakim ludzie mogà wykorzystywaç przestrzeƒ dla ró nych celów, w całym okresie eksploatacji obiektu. Terminal Âwiecko Frankfurt/O

21 SKF Die bei der Planungspraxis erworbenen Erfahrungen nützt er, um seine Lehrpraxis zu verbessern, während die Ausführung seiner architektonischen Entwürfe gelegentlich zu einem Forschungsexperiment im Rahmen der an der Architekturfakultät der Technischen Universität Posen geführten Forschungspraxis wird. Er war wissenschaftlicher Betreuer von über 60 Diplomarbeiten aus dem Bereich der Architektur und Doktorvater von 9 Promovierten. Er ist Mitglied der Großpolnischen Architektenkammer, des Verbandes Polnischer Architekten (SARP) und des Vereines Polnischer Städtebauer (TUP). Die kreativen Interessen Bonenbergs gelten dem Gleichgewicht zwischen den technischen und kulturellen Aspekten bei der Architekturgestaltung. Insbesondere zählen für ihn die Fragen nach dem Zusammenhang zwischen technischen Nutzwerten und ästhetischen Werten bei der kreativen Umgestaltung unserer Umgebung. Daraus resultiert der Ansatz, die Architektur als eine Disziplin zu sehen, die sich der Technik bedient, um sich der natürlichen Umwelt anzupassen und die individuellen Wünsche und Ansprüche ihrer Benutzer räumlich zum Ausdruck bringt und dabei die Tradition mit modernen Bedürfnissen verknüpft. Das so verstandene architektonische Schaffen hat zum Ziel, die humanistischen und technischen Systeme zu integrieren. Nach Bonenbergs Überzeugung wirkt dies als ein wesentlicher Faktor, die Identität der Architektur zu wahren. Eine vom Menschen und lokalen Gepflogenheiten fernbleibende Architektur ist unverständlich. In den Forschungen des Autors wird die architektonische Form ihre Nützlichkeit und gesellschaftliche Rezeption zum Vorwand, die Einstellungen, Wertesysteme und Verhalten der Architekturbetrachter zu beeinflussen und dies nicht nur zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes, sondern während dessen gesamten Nutzungsdauer. Die Frage nach den ästhetischen Werten der Architektur rückt hier in den Vordergrund. Man neigt zu vergessen, dass die der Architektur innewohnende Schönheit das menschliche Verhalten wirksam beeinflusst. Die Architektur wirkt sich auf die emotionale Entwicklung des Menschen aus, regt bei ihm bestimmte Erkenntnis- und Identifikationsprozesse an. Sie kann für den Menschen eine Quelle der Ergötzung, des ästhetischen Vergnügens und ein Gegenstand der Faszinierung sein. In diesem Zusammenhang sind die nach Wojciech Bonenbergs Entwürfen realisierten Bauwerke ein spezifisches Experiment, eine Analyse der effektiven Auswirkung auf die Betrachter mittels entsprechend gewählter Gestaltungsmethoden. Das Hauptziel liegt in der Anpassung der architektonischen Lösungen an die Bedürfnisse, Anforderungen und Ansprüche der Benutzer. Erreicht wird es durch: Personalisierung und Individualisierung der Lösungen, damit die Benutzer ihre eigene Persönlichkeit in ihrer architektonischen Umwelt zum Ausdruck gebracht sehen. Klarheit, die zum Verständnis befähigt, welches räumliche Verhalten in der gegebenen architektonischen Umwelt möglich ist. Vielfalt, die die Reichweite möglicher funktioneller Nutzungen des Raumes und die Fülle der sinnlichen Eindrücke beeinflusst. Flexibilität, die den Spielraum bestimmt, indem die künftigen Benutzer den Raum für verschiedene Zwecke während der ganzen Nutzungsdauer des Gebäudes nutzen können.

Poznań, 11 maja 2007 WYSTAWA TOWARZYSZĄCA TARGOM BIURO 2007. interstuhl Büromöbel GmbH Co. & KG

Poznań, 11 maja 2007 WYSTAWA TOWARZYSZĄCA TARGOM BIURO 2007. interstuhl Büromöbel GmbH Co. & KG Poznań, 11 maja 2007 WYSTAWA TOWARZYSZĄCA TARGOM BIURO 2007 Organizator i autor grupa inspira Maria Magdalena Korpys oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Partner Industrieformen PIOREK Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA Z DESIGNEM

SPOTKANIA Z DESIGNEM SPOTKANIA Z DESIGNEM Czy istnieje polski design? Jakie są jego cechy charakterystyczne? Czy polskie firmy zaczęły juŝ doceniać design? Gdzie szukać inspiracji? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Wolontariat w Polsce podstawowe fakty Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Podstawa prawna Rechtsgrund Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A.

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. DB Netz AG/PKP PLK S.A. Arvid Kämmerer/Ireneusz Kluczyk

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung

Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung Information des Oberbürgermeisters Frankfurt (Oder) und des Bürgermeisters Słubice zur Umsetzung der Beschlüsse aus der letzten gemeinsamen Sitzung der Stadtverordneten-versammlung am 11.12.2012 Informacja

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden

Bardziej szczegółowo

COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu

COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Bewerbung wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsarchitektur Professur Landschaftsarchitektur Professor Dipl. Ing. Herrmann

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Operationalles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie Ewa Mazurek - psycholog Poradni Wychowawczej w

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE. und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung

PRACTPLANT AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE. und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung Projekt PRACTPLANT (Projektnr. 0855.01.J2.2.280813.1.10) wird aus Mitteln der Europäischen

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit Współpraca transgraniczna samorządów terytorialnych Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO. uczeń rozpoznaje znane niemieckie osobowości, potrafi dokonać porównań,

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO. uczeń rozpoznaje znane niemieckie osobowości, potrafi dokonać porównań, Elżbieta Kuligowska Gimnazjum nr 2 w Ełku SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Thema: Deutschland, Land der Superlative. Wiederholung.(powtórzenie Magnet 3) Poziom: klasa

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (4 lata): Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Kelner Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 7. Sicherheit geht vor 1. Na stadionie doszło do sprzeczki między kibicami. Porównaj opisy osób, które otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) zip zap Sprachanimationen Workshops Animacje językowe warsztaty 2015 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap W ubiegłych latach wzięło

Bardziej szczegółowo

HALA NR 5 MTP Poznań / 800 m2 powierzchni wystawowej. Wystawa mebla - FURNITURE FOR FUTURE - PODNIEŚ - USTAW - USIĄDŹ

HALA NR 5 MTP Poznań / 800 m2 powierzchni wystawowej. Wystawa mebla - FURNITURE FOR FUTURE - PODNIEŚ - USTAW - USIĄDŹ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego 29 tel.+48 61 855 25 21, fax + 48 61 852 80 91 www.uap.poznan.pl, office@uap.poznan.pl Arena DESIGN 2013 wystawa Wydziału Architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE ROCZNIK LUBUSKI TOM XXX, CZ. I, 2004 Władysław Strutyński POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w czasach pieriestrojki w ZSRR, okrągłego stołu w Polsce (1989 r.),

Bardziej szczegółowo

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami

Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Entwicklung des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Polen Rozwój transportu szynowego między Polską a Niemcami Berlin, 14. Mai 2013 Hans-Werner Franz Geschäftsführer VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Entwicklung Beschäftigte aus den 8 neuen EU-Mitgliedstaaten in Deutschland/ Wzrost liczby zatrudnionych z 8 nowych państw członkowskich w Niemczech

Entwicklung Beschäftigte aus den 8 neuen EU-Mitgliedstaaten in Deutschland/ Wzrost liczby zatrudnionych z 8 nowych państw członkowskich w Niemczech Bilanz des geöffneten deutschen Arbeitsmarktes für polnische Arbeitnehmer/innen und Engagement für Faire Mobilität Bilans całkowitego otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników i uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Danuta Kubińska

Opracowanie: Danuta Kubińska Opracowanie: Danuta Kubińska Scenariusz lekcji. Przedmiot: język niemiecki Podręcznik: Alles klar 2b rozdział 9 Czas: 2 godziny lekcyjne Miejsce: pracownia języka niemieckiego Temat: Das Wichtigste in

Bardziej szczegółowo

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5 Kontrollarbeit 1A Testy do rozdzia³ów Klasse... Vorname und Name... / 25 Note... A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4 wie wie wer wo... ist das? Das ist mein Onkel.... heißt er? Er heißt Ralf Schmidt....

Bardziej szczegółowo

Vorstellungsgespräch, czy Job Interview

Vorstellungsgespräch, czy Job Interview Vorstellungsgespräch, czy Job Interview Webinarium Worldwide School Prowadzenie Anna Bąk 19 listopada 2013 r. Plan webinarium: - Wortschatz: Deutsche Hochschulen, Einstiegs- und Aufstiegschancen für Berufsanfänger,

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny. /

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny.  / Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny Informations- und Arbeitsmittel Środek przekazu i wyszukiwania informacji www.bildungsserver.de / www.eduserver.de Deutsche Bildungsserver - Niemiecki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Guten Tag Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Oerlinghausen 5-11.08.2013 bei Bielefeld die Hauptidee Uns interessieren Unterschiede, die einen Unterschied machen. In unserem Workshop

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy / co robimy

Kim jesteśmy / co robimy Kim jesteśmy / co robimy Biuro BAAR jest młodą ale już doświadczoną pracownią architektoniczną ze Śląska. Jesteśmy w zawodzie od ponad 12 lat, uczestnicząc przy tym w realizacji około 30 wielokrotnie nagradzanych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen

Regio Info. Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Regio Info Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems für den grenznahen Raum zwischen Sachsen und Polen Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej dla regionu przygranicznego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WYMIANA STUDENCKA - PROGRAM LLP ERASMUS 2011/2012 LISTA UCZELNI PARTNERSKICH KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Amsterdam, Holandia UCZELNIA: Hogeschool van Amsterdam, ILOŚĆ MIEJSC: 5 Uwaga! Koszty utrzymania

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo