KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI I OSZCZ DNOÂÆ NAJWY SZEJ KLASY S ODKI SMAK SUKCESU

2 Szanowni Paƒstwo Samochody ci arowe Volvo sà obecne na polskim rynku od ponad 30 lat. Dzi ki swoim nowoczesnym rozwiàzaniom oraz sprawdzonej trwa oêci zyska y uznanie bardzo du ej liczby klientów. Na drogach naszego kraju jest obecnie eksploatowanych ok pojazdów marki Volvo. Daje to powód do olbrzymiej satysfakcji, ale równie odpowiedzialnoêci zwiàzanej z zapewnieniem u ytkownikom mo liwoêci sprawnego wykonywania wszelkich niezb dnych przeglàdów i napraw. Mamy bowiem ÊwiadomoÊç, e sprzedajemy narz dzia pracy, które nawet najlepiej dostosowane do potrzeb klienta mogà staç si bezu yteczne w przypadku awarii. Dlatego te przyj ta do realizacji strategia Volvo Polska k adzie szczególny nacisk na rozwój i doskonalenie funkcjonowania sieci stacji serwisowych. Rozmieszczone na terenie ca ej Polski 22 autoryzowane warsztaty sà do Paƒstwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu. Dodatkowe us ugi Volvo Action Service sà Êwiadczone 24 godziny na dob i pozwalajà na uzyskanie skutecznej pomocy w przypadku awarii pojazdu na drogach Polski i ca ej Europy. Inwestujàc w obiekty, ich wyposa enie oraz szkolenie pracowników, stawiamy na jakoêç wykonywanych us ug. Chcemy skróciç do minimum niezb dny czas postoju samochodu w serwisie. Za deklarowanà przez nas wysokà dost pnoêç cz Êci zamiennych oraz wydajnoêç warsztatów odpowiadamy finansowo w ramach pakietu Zapewnienie Czasu Naprawy. Wszystkie nasze obecne i przysz e dzia ania ukierunkowane sà na podniesienie konkurencyjnoêci naszej oferty. Mamy ambicj byç dla Paƒstwa najlepszym partnerem w interesach. Korzystajàc z okazji, chcia bym yczyç Paƒstwu weso ych Âwiàt Bo ego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nowym, 2003 roku! Krzysztof Nowakowski Dyrektor ds. Technicznych Volvo Polska Sp. z o. o. Samochody Ci arowe

3 KIERUNEK VOLVO S P I S T R E Â C I MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Piotr Wysocki redaktor naczelny Maciej Trzebiatowski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Krzysztof Lipski redaktor Beata Aniszewska VFS Us ugi Finansowe Polska OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio 4na5 WST P 2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 4 SPRZEDA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM PE NÑ PARÑ NOWE BIURO W ZIELONEJ GÓRZE WYNIKI SPRZEDA Y NASI KLIENCI 6 S ODKI SMAK SUKCESU NASZE SERWISY 10 GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY CIEKAWE ZABUDOWY 14 VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH MOTOLABORATORIUM 16 OSIÑGI I OSZCZ DNOÂå NAJWY SZEJ KLASY PROMOCJE SERWISOWE 18 LOGGER MANAGER/LOGGER TOOL DOSTOSOWANIE SILNIKA D12C EURO 2/ECO 5 DO NORMY EURO 3 VOLVO W MEDIACH 22 NOWA, STARA FABRYKA VOLVO VOLVO PRODUKUJE ADOWARKI WE WROC AWIU VOLVO: POPRAWA W CI ARÓWKACH INTELIGENTNY ZMIENIACZ BIEGÓW

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA SPRZEDA NOWYCH VOLVO FH I VOLVO FM PE NÑ PARÑ WÊród firm, które ostatnio zakupi y nowe Volvo FH, znalaz y si m. in.: OMEGA PILZNO ITIS SP. Z O. O. Firma z siedzibà w Pilênie istnieje od Aktualnie firma posiada 60 w asnych roku Dysponuje nowoczesnym jednostek transportowych o kubaturze od 85 do 110 CBM. Obs uguje parkiem maszynowym, zapleczem technicznym oraz kadrà wykwalifikowanych i doêwiadczonych pracowni- ( àcznie z Anglià), Europ Po ud- wszystkie kraje Europy Zachodniej ków. Jej w aêcicielami sà Adam niowà (m.in. Chorwacj, Rumuni Godawski i Mariusz Godawski. i Bu gari ) oraz kraje skandynawskie. Od 2000 r. firma posiada Certyfikat ISO WÊród pojazdów Volvo, jakimi dysponuje firma Omega, dominujà modele FH 12. TEMPERI Firma Êwiadczy kompleksowe us ugi w zakresie transportu i spedycji mi dzynarodowej. Specjalizuje si w przewozach towarów na obszarze Europy Zachodniej i Ârodkowej, a tak e na kierunkach trudno dost pnych, jeêli chodzi o zezwolenia na transport mi dzynarodowy, tj.: Austria, Francja, Hiszpania, Belgia, W gry. Siedziba firmy Temperi znajduje si w Krakowie, a jej w aêcicielem jest Jan Kusiek. Firma Temperi posiada 21 zestawów (ciàgnik + naczepa) o d ugoêci 13,60 m i pojemnoêci 94 m 3. U dealera Volvo Kraków, firma zakupi a àcznie 28 pojazdów Volvo FH 12, w tym 10 sztuk nowej wersji. ELIMET Firma elimet zajmuje si transportem mi dzynarodowym. Jej siedziba STAR POLSKA Mi dzynarodowa firma transportowa, która posiada oddzia y we W oszech, Niemczech, Rumunii, Holandii i Polsce. Firma specjalizuje si w transporcie mi dzynarodowym na linii Europa Zachodnia Europa Ârodkowa i Wschodnia, jak równie na linii znajduje si w Twardogórze. W aêcicielem jest Józef Urbanek. Europa Ârodkowa Europa Po udniowa. Klientami Star Polska Sp. z o.o. sà przedsi biorstwa z bran y przemys u chemicznego, petrochemicznego, jak i firmy handlowe z sektora chemicznego. Polska siedziba mieêci si w Brzegu Dolnym. Przedstawicielem i Dyrektorem Zarzàdzajàcym firmy w naszym kraju jest Artur Nowotny. 4

5 OLMA Firma Olma z siedzibà w Nowym Sàczu zajmuje si mi dzynarodowym transportem drogowym i spedycjà. Jej w aêcicielami sà El bieta i Marek AUTOBUSY VOLVO Volvo Busse Deutschland podpisa- o z przedstawicielami berliƒskiego przewoênika Berliner Verkehrsgesellshaft (BVG) umow na dostaw kolejnych 14 niskopod ogowych autobusów Volvo Tym samym tegoroczne dostawy autobusów Volvo 7000 dla BVG zamknà si liczbà 51 egzemplarzy. W wyniku przetargu rozstrzygni tego pod koniec ubieg ego roku Volvo otrzyma o Mastalerzowie. Firma posiada 40 zestawów samochodowych wraz z koncesjami. Olma jest wieloletnim klientem Volvo Kraków. Poczàtki wspó pracy zamówienie na 37 niskopod ogowych autobusów miejskich Volvo 7000 w wersji solo, 12-metrowej. Dostawy tej partii autobusów rozpocz y si pod koniec sierpnia, a zakoƒczy y w ubieg ym tygodniu. W paêdzierniku, po targach IAA w Hanowerze, gdzie autobus Volvo 7000 w barwach berliƒskiego przewoênika prezentowany by na stoisku Volvo, przedstawiciele BVG z o yli kolejne zamówienie, tym obu firm si gajà roku Obecnie w posiadaniu fimy z Nowego Sàcza jest 20 pojazdów Volvo, g ównie modeli FH, w tym 3 w nowej wersji. razem na 14 autobusów. Tym samym, w bie àcym roku Volvo przeka e berliƒskiemu przewoênikowi 51 autobusów. Wszystkie dostarczane autobusy produkowane sà we wroc awskim Centrum Przemys owym Volvo. NOWE BIURO W ZIELONEJ GÓRZE Mamy przyjemnoêç zawiadomiç, e poczàwszy od dnia 24 paêdziernika 2002 r. rozpocz o dzia alnoêç nowe biuro handlowe Bilia w Zielonej Górze. Dyrektorem nowo powsta ego biura zosta Rafa Herda. Biuro Handlowe Bilia Truck and Bus Service Sp. z o. o. mieêci si przy ulicy u yckiej 17. Tel.: 68/ fax: 68/ WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ paêdziernik 2002 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 720 Mercedes 534 Renault V. I. 441 MAN 370 Scania 365 DAF 349 Iveco 102 Jelcz 49 Razem 2930 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 356 DAF 177 Mercedes 176 Renault V. I. 143 Volvo 120 MAN 81 Iveco 57 Razem 1110 Materia y opracowa : Piotr Wysocki 5

6 NASI KLIENCI S ODKI SMAK SUKCESU Przedsi biorstwo Wielobran owe ANGAMA z siedzibà w Dobrem. Firma istnieje od 1991 roku i zajmuje si handlem artyku ami spo ywczymi, przede wszystkim cukrem. Jej w aêcicielem jest Andrzej Matusiak, który firm prowadzi razem z onà. Jaki jest zakres dzia alnoêci przedsi biorstwa ANGAMA? Andrzej Matusiak: Od poczàtku swojej dzia alnoêci firma nastawiona by a na handel artyku ami spo ywczymi. HandlowaliÊmy wieloma artyku ami, wêród nich cukrem. Co ciekawe, Polska jest krajem, w którym spo ycie cukru na jednego mieszkaƒca jest najwy sze w Europie. Handlujàc tym artyku em, zauwa yli- Êmy, e polskie cukrownie nie sà przygotowane do sprzeda y cukru w tzw. kilówkach, czyli opakowaniach jednokilogramowych. PoczuliÊmy si zmobilizowani do tego, aby zaczàç pakowaç samemu i tym samym zwi kszyç w asnà sprzeda. Po pewnym czasie zorientowaliêmy si te, e aby wi cej sprzedawaç, trzeba wi cej przewoziç. Nale a o pomyêleç o rozwijaniu w asnego transportu. Okaza o si, e cukrownie, pomimo w asnej oferty sprzeda z dowozem, nie by y w stanie dowieêç towaru na czas i w takich iloêciach, jak byêmy chcieli. MusieliÊmy zainwestowaç we w asny tabor. Chodzi o o to, aby móc rozwoziç towar po Polsce do w asnych punktów sprzeda y, na przyk ad w Bydgoszczy, Krakowie i Szczecinie. Stopniowo rós popyt na nasz pakowany cukier, a interes rozwija si samoistnie. Trzeba by o inwestowaç w kolejne linie do pakowania i kolejne samochody, do przewozu naszych produktów. Mo na zatem powiedzieç, e kontrolujecie ca y proces od momentu pobrania cukru z cukrowni do chwili, gdy trafia on do sklepu i na stó Kowalskiego? A.M.: Na dzieƒ dzisiejszy obowiàzuje w Polsce tzw. limitowana produkcja cukru. Rzàd wyznacza ka dej cukrowni limit produkcji cukru. W Polsce iloêci cukru wyprodukowanego okreêlane sà kwotowo. Kwota A oznacza iloêç cukru, którà mo na sprzedaç na polskim rynku. Kwota B oznacza iloêç cukru, jakà cukrownia mo e wyeksportowaç z dop atà z pieni dzy rzàdowych. Dop ata stanowi ró nic pomi dzy kosztem produkcji i kosztem zbytu. Trzecià kwotà jest kwota C, która mo e byç wyeksportowana, ale bez dop at. Cukrownia produkujàc kwot C musi mieç ÊwiadomoÊç, e mo e na niej straciç. Nas interesuje kwota A, poniewa tylko nià mo na handlowaç w Polsce. Kwota A wyprodukowana z buraków cukrowych trafia do magazynu w cukrowni, w postaci 50-kilogramowych worków lub luzem, jeêli cukrownia posiada silosy. Niektóre cukrownie posiadajà paczkarnie, ale na ogó nie trzymajà one standardów jakoêciowych. Nasza firma potrafi a t luk wykorzystaç. Kupujemy cukier w workach 50-kilogramowych lub w autosilosach. Cukier jest przywo ony do nas, paczkowany w opakowania jednokilogramowe, potem zbiorcze 10- -kilogramowe, a nast pnie adowany na palety i w takiej postaci wychodzi 6

7 do sieci. W chwili obecnej zaopatrujemy najwi ksze sieci w Polsce, m.in. Geant, Biedronka, Jumbo, E. Leclerc, Carrefour, Ahold, Polmarket. JesteÊmy poêrednikiem pomi dzy cukrownià a handlem detalicznym. To wymusza na nas koniecznoêç pe nej kontroli nad procesem logistycznym. Nie do pomyêlenia jest sytuacja, w której klient oczekujàcy na 300 ton paczki, nie otrzyma jej. Na dzieƒ dzisiejszy jesteêmy w pe ni niezale ni transportowo i niezale ni, jeêli chodzi o moc pakowania. JesteÊmy w stanie pakowaç 350 ton cukru na dob. Patrzàc na cukrownie i inne firmy tej bran y, jesteêmy najwi ksi na rynku. I stàd te du e samochody na placu...? A.M.: W aênie tak. Cukier wozimy nie do pojedynczych sklepów, czy supermarketów, ale do magazynów centralnych tych firm, które w asnym transportem rozwo à go po sklepach. Do transportu wykorzystujemy zestawy 24-tonowe. Do jednego centrum magazynowego trafia dziennie 5 do 6 tirów. Mniejsi klienci, np. hurtownie, mogà si zaopatrywaç bezpoêrednio w naszej hurtowni w Dobrem. Przyje d ajà wtedy w asnym transportem. Czy na paczkach z cukrem mo na znaleêç Wasze logo? A.M.: W wi kszoêci, jest to nasze logo i tylko nasze. Paczkujemy tak e pod markà niektórych sieci. W tym przypadku, korzystamy z polskiej normy, która mówi, e na opakowaniu z cukrem musi byç nazwa producenta i firmy pakujàcej. Poza tym, na opakowaniu jednostkowym musi byç waga, data produkcji, numer zmiany i operatora pakujàcego. Ka da torebka jest opisana. Na terenie nale àcym do przedsi biorstwa ANGAMA zauwa y em supermarket. Czy zajmujecie si tak e handlem detalicznym? A.M.: Tak, mamy supermarket. Stanowi on pomniejszà dzia alnoêç, która ma zagwarantowaç firmie zdobywanie gotówki na pokrycie kosztów sta ych. W sytuacji zachwiania na rynku lub innych nieprzewidzianych zdarzeƒ, handel hurtowy oraz market o powierzchni 600 m 2 zarabiajà na pokrycie kosztów sta- ych. Wo àc cukier do centrów magazynowych, dzia amy dok adnie wed ug zasady just in time. Towar, który ma dojechaç w okreêlone miejsce, np. o godzinie 20:00, na pewno tam dojedzie. TerminowoÊç i wysoka jakoêç dostaw to elementy, które promujà naszà firm. Klient p acàc wi cej za us ug, ma pewnoêç, e zostanie ona dobrze wykonana. A jak wyglàda y poczàtki dzia alnoêci Waszej firmy? A.M.: By o to w 1991 roku. ZaczynaliÊmy skromnie od jednej ci arówki 1.5-tonowej. Potem kupiliêmy kilka Starów. Po nied ugim czasie byliêmy gotowi do zakupu nowoczesnych samochodów ci arowych. Jednak sytuacja na rynku by a taka, e pomimo i firma mia a Êrodki na zakup samochodu, nie mog a tego zrobiç. Na nowy, zachodni sprz t trzeba by o czekaç od roku do dwóch lat. KupiliÊmy wi c ciàgnik siod owy Jelcza, potem by jeszcze Mercedes. By y to samochody tanie w zakupie, ale awaryjne i drogie w eksploatacji. Komfortowo poczuliêmy si, gdy weszliêmy w posiadanie pierwszego Volvo. Pierwszy samochód tej marki zosta zakupiony przez nas w 1998 roku. Od tej pory nie musieliêmy si ju niczego wstydziç. W 1999 roku dokupiliêmy kolejne pi ç ciàgników Volvo FH12, z silnikiem 380 KM. KupiliÊmy tak e Volvo FL10, które by o wykorzystywane do transportu artyku ów ywnoêciowych do w asnych supermarketów. Samochód ten mamy zresztà do dziê. Obecnie firma posiada 18 samochodów FH12. Ostatnie zakupy pochodzàce z tego roku to 14 nowych ciàgników FH12, z silnikiem 420 KM, skrzynià biegów I-shift i z pe nym 7

8 wyposa eniem. Kilka nowych samochodów jeêdzi w transporcie mi dzynarodowym. To jeszcze jeden rodzaj dzia alnoêci, który postanowiliêmy rozwinàç. Samochody je d à z silosami i autocysternami. Jakie artyku y wozicie w transporcie mi dzynarodowym? A.M.: Autocysternami wozimy artyku y ciek e, takie jak: syropy, nektary, soki i koncentraty owocowe. Autosilosami tylko i wy àcznie cukier. Artyku y te wozimy do Niemiec, Holandii i Francji. Jak Pan ocenia samochody Volvo FH12? A.M.: Jeden z naszych samochodów przejecha ponad 650 tysi cy kilometrów i nie ma z nim adnego problemu. Dla mnie na przyk ad wymiana ok adzin to nie jest awaria. Co wi cej, serwis w Nowej Wsi Wielkiej robi nam przeglàdy w soboty. Oznacza to, e samochód mo e jeêdziç we wszystkie dni robocze. W kraju, gdzie drogi sà w op akanym stanie, przeje d amy miesi cznie tysi cy kilometrów. Przyznaj, e na poczàtku mia em dylemat: kupiç Volvo czy Scani. Do pewnego czasu by y to porównywalne marki. Nie mogliêmy si zdecydowaç, która z nich jest trwalsza, bo zbyt krótko eksploatowaliêmy te samochody. PatrzyliÊmy na serwis obu marek. Tu dobry i tam dobry. Pozostawa o wi c paliwo, czyli koszty eksploatacji. Poprzedni model Volvo FH wypada troch niekorzystnie. Po zakupie nowego FH12 z silnikiem 420 KM okaza o si, e mniej pali od Scanii. Ma dobrze zainstalowany hamulec VEB, co przy doêwiadczonym kierowcy daje oszcz dnoêç nie tylko na paliwie, ale i na hamulcach. Kierowca nie jest w stanie zajeêdziç samochodu. JeÊli jeêdzi na automatycznej skrzyni biegów, to zu ycie paliwa wynosi L/100 kilometrów. Samochody ci arowe innych marek spalajà z regu y oko o 3 litrów wi cej. Rezultat taki otrzymujemy, je d àc po drogach krajowych i na zachód Europy, na przyk ad przewo àc towary z Polski wschodniej do Niemiec i Holandii. A co z kwestiami serwisowymi? A.M.: Mia em doêwiadczenia z serwisem Jelcza, Mercedesa i DAF-a. JeÊli kierowca zg asza si do serwisu na wymian oleju i dowiaduje si, e filtr olejowy powinien by zamówiç kilka tygodni wczeêniej, to dla mnie nie jest dobry serwis. Z serwisem Nijhof-Wassink w Nowej Wsi Wielkiej wspó pracuj od czterech lat i jestem zadowolony. Stawka godzinowa jest tu mo e wy sza ni gdzie indziej, ale podstawowe pytanie pozostaje: ile godzin przeglàdu mam w innej firmie, a ile w Nijhof-Wassink w Nowej Wsi Wielkiej. Nie nale y porównywaç stawek godzinowych, bo mo e si okazaç, e przeglàd, który w Nijhof-Wassink trwa dwie godziny, w innym serwisie zajmuje pi ç godzin i pomimo taƒszych stawek godzinowych, kosztuje dro ej. Poza tym, mój kierowca nie musi staç przy samochodzie i patrzeç, czy wszystko zosta o zrobione tak, jak nale y. Przy ka dym przeglàdzie dostaj te informacj, co trzeba zrobiç nast pnym razem. Krótko mówiàc, wiem, e mam do przejechania 30 tysi cy kilometrów i wiem te, ile mam przygotowaç pieni dzy za nast pny przeglàd. Serwis pomaga mi w planowaniu wydatków. Co ciekawe, mam u siebie w firmie 120 pracowników i adnego mechanika. Uwa am, e firma powinna tak dzia- aç, aby by o jà staç na porzàdny serwis. Regularne przeglàdy, przestrzeganie terminów i przebiegów pozwalajà na to, aby samochód zarabia na siebie, na firm i na nast pny nowy samochód. JakoÊç serwisu ma dla firmy transportowej pierwszorz dne znaczenie. Firma kupuje nie samochód, ale serwis. W kosztach sta ych nie licz ceny samochodu, gdy ona jest amortyzowana. W kosztach sta ych ujmujemy to, ile dni w roku samochód jeêdzi, tzn. czy dzielimy je na 365 dni, czy na 200 dni. Wtedy dopiero widaç, ile to kosztuje i jak wa nà rol odgrywa dobry serwis. Niczego nie robimy sami. Wszystko zlecamy Nijhof-Wassink. Ile lat majà samochody w Paƒskiej firmie? A.M.: JeÊli chodzi o Volvo, najstarszy samochód pochodzi z 1998 roku i jak wspomina em ma przejechane ponad 650 tysi cy kilometrów. Jeêdzi w transporcie krajowym, wi c mo na sobie wyobraziç, ile 8

9 musia znieêç. Ostatnio g oêno by o w polskim sejmie na temat cukru. Czy to w jakikolwiek sposób wp yn o na dzia alnoêç Pana firmy? A.M.: Ka da firma powinna interesowaç si tym, co dzieje si w polityce. Ja wychodz z nast pujàcego za o- enia: zajmuj si zarabianiem pieni dzy. JeÊli jestem dobry, to taka czy inna opcja polityczna nie jest w stanie zagroziç mojej dzia alnoêci. Ja mam zarabiaç pieniàdze i p aciç podatki do bud etu paƒstwa. Na pewno sytuacj w polskim transporcie poprawi ustawa o transporcie drogowym, która wesz a w ycie w 2002 roku. Ureguluje ona czas pracy kierowcy i kwestie sprawnoêci technicznej samochodów ci arowych. Teraz widz, e inwestycje w transport nie by y bezcelowe i mia y sens. Obecnie pojawiajà si pytania dotyczàce mo liwoêci wynaj cia naszego sprz tu lub zapytania o mo liwoêç wykonania jakiejê us ugi. Okazuje si, e pewne firmy, które by y do tej pory wykonawcami okreêlonych us ug transportowych, nie mogà ju dalej dzia aç. Dlaczego? A.M.: Ich samochody nie spe niajà wymogów narzuconych przepisami i egzekwowanych przez inspekcje drogowe. To samo dotyczy czasu pracy kierowców. Dla nas jest to sygna, e nale y inwestowaç w nowoczesny sprz t do transportu, bo po wyeliminowaniu wielu firm z rynku, popyt na us ugi transportowe wzroênie. Z dróg zniknà samochody na sznurki, gdzie oê przednia z tylnà idà krzy owo, a samochód jeêdzi na olej opa owy. Czy planujecie w najbli szym czasie nowe inwestycje? A.M.: Planujemy rozwinàç jeszcze jednà dzia alnoêç: magazyny sk adowe. Obecnie mo emy sk adowaç u siebie 35 tysi cy ton cukru. Cukrownie nie majà mo liwoêci sk adowania i nie sà samowystarczalne pod wzgl dem magazynowym. Ilu pracowników zatrudnionych jest w Pana firmie? A.M.: Obecnie jest 120 osób. Rotacja jest bardzo ma a. To od samego pracownika zale y, jak d ugo b dzie pracowa w firmie. Musi si dostosowaç do jej potrzeb. Je eli firma b dzie wypracowywa a zysk, to i pracownik b dzie mia poczucie, e dobrze mu si dzieje. Wa ni sà dla mnie kierowcy. Samochody ci arowe sà ich warsztatem pracy i drugim domem, o który trzeba dbaç. Trzeba te dbaç o koszty eksploatacji samochodu. Mniejsze koszty eksploatacji, to wi kszy dochód, a wi kszy dochód, to wi kszy zarobek dla kierowcy. Od stycznia tego roku, rozliczamy osobno ka de auto i ka dego kierowc. Ka dy pojazd ma swojà teczk, w której zbierane sà informacje na temat kosztów paliwa, remontów, przeglàdów itd. Na koniec miesiàca ustalany jest ranking kierowców. Daje nam to mo liwoêç korekt, jeêli chodzi o technik jazdy. Ja sam lubi jeêdziç samochodem i cz sto siadam za kierownicà. Sprawdzam wtedy, ile samochód rzeczywiêcie spala. Obieram tras, np. do Szczecina (316 km) i jad na maksimum: pe ne obroty i hamowanie. Nie oszcz dzam wtedy samochodu. Z powrotem jad ekonomicznie i zgodnie z przyj tymi regu ami. Daje mi to obiektywny obraz, ile samochód mo e rzeczywiêcie spaliç na danej trasie! Gdybym nie musia prowadziç firmy, to bym jeêdzi samochodem. Moi kierowcy sà zadowoleni z Volvo. Cenià sobie komfort i wyposa enie samochodów FH. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Piotr Wysocki 9

10 NASZE SERWISY GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY......muzyczne nale a oby dodaç. Odwiedzajàc kolejne punkty serwisowe Volvo, trafi em do Opola. Trudno powiedzieç, by by a to muzyczna stolica Polski, z pewnoêcià jednak to miasto z muzykà jest kojarzone. Mam nadziej, e od dziê Opole kojarzyç si b dzie równie z Volvo. Tutaj dzia a jeden z pr nie rozwijajàcych si serwisów. O historii, teraêniejszoêci i planach na przysz oêç rozmawiam z Dyrektorem opolskiego oddzia u Bilia Truck and Bus Service Romanem Smyka à. Jaka jest historia sprzeda y Volvo na tym terenie? R. S.: W 1997 roku otwarto w Opolu Truck Service Opole, spó k, która funkcjonowa a w tym miejscu do 2000 roku. Wówczas do nazwy firmy doszed jeszcze jeden cz on. Dla pracowników by y to g ównie formalne zmiany... R. S.: Tak, wi kszoêç z nich, pomimo zmian w firmie, nie odesz a z pracy. Volvo nadal naprawiali ci sami mechanicy, którzy od poczàtku sprzeda y Volvo na tym terenie zdà yli poznaç ci arówki od podszewki. DziÊ mo na powiedzieç, e pracuje u nas przynajmniej 50 procent poczàtkowego sk adu za ogi. OczywiÊcie, przez ostatnie 5 lat par osób odesz- o, na ich miejsce Roman Smyka a Dyrektor opolskiego oddzia u Bilia TBS pojawili si inni. Ale tak jest w wi kszoêci zak adów czy serwisów. Serwisujecie przede wszystkim samochody ci arowe? R. S.: W Opolu nie ma autobusów Volvo. Rzadko pojawiajà si tutaj tak e autobusy turystyczne. Od poczàtku naszego istnienia tylko raz do warsztatu trafi autobus, który zepsu si na opolszczyênie. Nie naprawiamy tak e maszyn budowlanych serwisujemy przede wszystkim ci arówki. Lokalizacja serwisu... R. S.:... jest niezmienna od 1997 roku. Nic równie nie wskazuje na to, byêmy mieli si w najbli szym czasie gdzieê przenosiç. OczywiÊcie od 5 lat staramy si sukcesywnie rozbudowywaç nasze zaplecze serwisowe po to, by oferowaç us ugi na jak najwy szym poziomie. Na miejscu wykonujemy wszystkie naprawy mechaniczne. Brakuje nam jedynie w asnego warsztatu blacharsko- -lakierniczego. Powypadkowe ci arówki kierujemy do wspó pracujàcego z nami serwisu. JeÊli zachodzi taka potrzeba, na czas naprawy jesteêmy w stanie udost pniç klientowi pojazd zast pczy niestety, mo e byç to tylko ciàgnik siod owy. Nie dysponujemy 10

11 samochodami z zabudowà specjalistycznà lub choçby kontenerowà czy skrzyniowà tego typu ci arówki sà bowiem zwykle dostosowywane do indywidualnych potrzeb przewoênika. Najcz Êciej sprzedawane samochody... R. S.:... to tradycyjnie ciàgniki siod owe. Do ich najwi kszych odbiorców zaliczyç mo na ORLEN TRANSPORT K dzierzyn Koêle (który zakupi równie podwozia 3-osiowe), PTS AUTOZAK, GROTRANS czy firm PIOMAR, od której BILIA dzier awi obiekty. Coraz cz Êciej jednak klienci sà równie zainteresowani pojazdami ze specjalistycznà zabudowà. W tym roku sprzedaliêmy mi dzy innymi 10 ci arówek z zabudowà bramowà i hakowà dla firmy DSS RECYKLING. B dà one wykorzystywane do transportu st uczki szklanej. W tych pojazdach pojawi a si koniecznoêç zastosowania nieco innego ogumienia. Jednym z najciekawszych samochodów jest Volvo FM12, zakupione przez opolskie wodociàgi. Samochód ten s u y zarówno do monitoringu, jak i udra niania kana ów oraz studzienek kanalizacyjnych. W Polsce jest zaledwie kilka tego typu pojazdów... W tym roku pojawi y si nowe modele Volvo. Jakim si cieszà zainteresowaniem? R. S.: Ka dy nowy produkt spotyka si poczàtkowo ze sporym zainteresowaniem, dopiero póêniej pojawia si ch ç jego zakupu. Nie inaczej jest z samochodami. Akcja promocyjna, pokazy naszych samochodów demonstracyjnych, cieszy a si sporym zainteresowaniem przewoêników. Ci, którzy zdà yli si ju przekonaç do Volvo, byli zainteresowani stopniem modernizacji nowego samochodu. Nowe ci arówki zosta y dobrze przyj te. Najlepszym dowodem na to jest tegoroczna wysokoêç sprzeda y, która przekroczy a nasze oczekiwania. Do koƒca tego roku planujemy sprzedaç ponad 50 samochodów. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Krzysztof Lipski 11

12 Przedsi biorstwo Wielobran owe ANGAMA z siedzibà w Dobrem. Firma istnieje od 1991 roku i zajmuje si handlem artyku ami spo ywczymi, przede wszystkim cukrem. Jej w aêcicielem jest Andrzej Matusiak, który firm prowadzi razem z onà.

13

14 CIEKAWE ZABUDOWY VOLVO ZABUDOWANE - YCIE W KANA ACH Dla sprawnego funkcjonowania ka dego miasta niezb dny jest niezawodny system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Utrzymanie tego systemu wymaga stosowania specjalistycznego sprz tu. Sieç kana ów i studzienek wymaga ciàg ego monitoringu. Do tego te jest potrzebny specjalistyczny sprz t. Taki, jaki zamontowany zosta na prezentowanym dziê samochodzie. O nim rozmawiam ze Zdzis awem Pa asiewiczem Kierownikiem Dzia u Transportu Opolskich Wodociàgów i Kanalizacji. Do specjalnych zadaƒ potrzeba specjalnego samochodu... Z. P.: D ugo myêleliêmy nad wyborem odpowiedniego podwozia i w aêciwej zabudowy. WiedzieliÊmy na pewno, e nie b dzie to pojazd tani; specjalistyczne zabudowy zawsze sà kosztowne. ZbieraliÊmy oferty od producentów zabudów nie zale a o nam na wyborze najtaƒszego, lecz najbardziej niezawodnego rozwiàzania. Samochód musia pracowaç bezawaryjnie i sprawnie. ZdecydowaliÊcie si na szwedzkie podwozie i niemieckà zabudow... Z. P.: UznaliÊmy, e Volvo FM12, z drugà osià skr tnà, najlepiej nadaje si do tego celu. Mamy zaufanie do tej marki. Nie bez znaczenia jest równie to, e w Opolu mo emy serwisowaç nasz samochód. Du o trudniejszà sprawà okaza si wybór zabudowy zdecydowaliêmy si ostatecznie na niemieckà firm KUTSCHKE. Po dostarczeniu do Niemiec podwozia, do kraju powróci skompletowany pojazd specjalistyczny. Na przeglàdy serwisowe samochód jeêdzi do Niemiec? Z. P.: Jednorazowo samochód pojecha do Niemiec w celu przeprowadzenia badaƒ porównawczych i przeglàdu zabudowy oraz zestrojenia elektroniki. Podczas tego wyjazdu pojazd równie tam bra udzia w pracach kanalizacyjnych. Przyznaç musz, e sprawnoêç urzàdzeƒ i operatora sprawi a na gospodarzach du e wra enie. DziÊ zabudowa jest serwisowana ju w Polsce. W Lubomierzu na Dolnym Âlàsku funkcjonuje oddzia KUTSCHKE. To dla nas znaczne u atwienie auto w ten sposób jest krócej wy àczone z eksploatacji. Samochód wyglàda imponujàco. Do czego w aêciwie s u y? 14

15 Z. P.: Ten samochód s u y do czyszczenia ciênieniem wody kana ów oraz usuwania zalegajàcych osadów. Zabudowany system recyklingu wody w powa nym stopniu zmniejsza koszty eksploatacji, ograniczajàc niepotrzebne przejazdy w celu tankowania wody. Zaletà samochodu, szczególnie wa nà w miejskich warunkach, jest jego du a zwrotnoêç przy zabudowie o pojemnoêci prawie 10 metrów szeêciennych. Czasami zdarza si, e w kanale zamiast szlamu pojawi si gruz, zawalisko lub korzenie drzew. To one utrudniajà przep yw wody i sprawiajà, e w tym miejscu atwiej osadzajà si zanieczyszczenia. Wprowadzona do kana u elektronicznie sterowana kamera pokazuje operatorowi miejsce zatoru. Do operatora ju nale y decyzja o sposobie jego usuni cia. U yte póêniej g owice likwidujà zator. Ile osób jest potrzebnych do wykonania takich zadaƒ? Z. P.: Samochodem jedzie kierowca-operator, przeszkolony do wykonywania tych wszystkich czynnoêci. W razie potrzeby na miejsce udajà si równie inni pracownicy dzia- u kanalizacji. Dla nas wykorzystanie takiego pojazdu jest równoznaczne ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji i skróceniem czasu pracy. Dzi ki temu auto mo na wykorzystywaç nie tylko na terenie Opola, a przyznaç musz, e zainteresowanie naszymi us ugami jest spore. Niskie stawki za roboczogodzin sprawiajà, e pojazd nie ma d u szych przestojów w pracy, a kierowcy nie mogà narzekaç na brak zaj cia. W chwili obecnej takich pojazdów jest zresztà w Polsce niewiele. I to jest nasz kolejny atut. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Krzysztof Lipski 15

16 MOTOLABORATORIUM OSIÑGI I OSZCZ DNOÂå NAJWY SZEJ KLASY Nowe pojazdy Volvo FH i FM sà wyposa ane w niezawodne i oszcz dne silniki nowej generacji, w wersji EURO 3. Kilka wariantów silników o mocy od 260 do 500 KM gwarantuje pe nà swobod wyboru i doskona e dostosowanie do wszystkich rodzajów ci kiego transportu. Dla pojazdów Volvo FM zastosowano ca kowicie nowy silnik D9A o pojemnoêci 9,4 litra, konstrukcyjnie bazujàcy na uznanej koncepcji silnika D12, który od momentu wprowadzenia na rynek zosta wyprodukowany w ponad egzemplarzy. Dla pojazdów FH12, które wo à najci sze adunki, wprowadzono silnik o mocy 500 KM, z technologià Turbo Compound. Elektronika i zaawansowane sterowanie komputerowe dbajà o to, by silnik pracowa w optymalnych warunkach eksploatacyjnych. Gwarantujà niskie zu ycie paliwa, niskà emisj spalin oraz d ugà ywotnoêç silnika. Wybierajàc nowà skrzyni biegów I-SHIFT firmy Volvo, mo na uzyskaç jeszcze ni sze zu ycie paliwa. Elektronika obni a koszty eksploatacyjne, dzi ki zintegrowaniu funkcji systemowych silnika, skrzyni biegów i uk adu hamulcowego. Zupe nie nowy silnik o pojemnoêci 9,4 litra Nowy silnik D9A jest o 80 kg l ejszy od wczeêniejszego silnika D10, o pojemnoêci 9,4 litra. W po àczeniu ze skrzynià biegów I-SHIFT masa podwozia zmniejsza si o ca e 150 kg. Zu ycie paliwa jest o ok. 6% ni sze ni w przypadku silnika D10 (przy porównywalnych warunkach). NowoÊcià wprowadzonà przez Volvo jest umieszczenie przek adni z batej z ty u silnika, co umo liwia nap dzanie (równie podczas jazdy) niezale nej od sprz g a przystawki odbioru mocy. Silnik D9A jest szeêciocylindrowym rz dowym silnikiem z turbospr arkà i ch odnicà powietrza do adowujàcego. Przy jego projektowaniu wykorzystano rozwiàzania sprawdzone w silniku D12. Jego konstrukcja jest oparta na tej samej zaawansowanej, sterowanej elektronicznie technologii budowy silników. Oprócz obni enia zu ycia paliwa, nowy silnik charakteryzuje si znacznà poprawà w aêciwoêci jezdnych pojazdu dzi ki wy szym osiàgom, szerszemu zakresowi obrotów, szybszej reakcji silnika i lepszemu zachowaniu przy niskich obrotach. Jako opcja dost pny jest hamulec silnikowy VEB Volvo Engine Break przyczyniajàcy si zarówno do zwi kszenia bezpieczeƒstwa, jak i do obni enia kosztów eksploatacji hamulców. Silnik D9A jest dost pny w czterech wariantach mocy 260, 300, 340, 380 KM i znajduje szerokie zastosowanie w wielu obszarach dzia alnoêci transportowej. Podstawowe informacje o silniku D9A jedna g owica cylindrów z górnym wa kiem rozrzàdu, precyzyjne sterowanie pracà zaworów, cztery zawory na cylinder, szybka i efektywna wymiana gazów, montowane pionowo pompowtryskiwacze, optymalne rozpylenie paliwa w komorze spalania, nap dzane wa kiem rozrzàdu pompowtryskiwacze, bardzo precyzyjny wtrysk paliwa pod wysokim ciênieniem, sterowany elektronicznie, optymalna iloêç paliwa dostarczana dok adnie we w aêciwym momencie ka dej fazy spalania, turbospr arka i ch odnica powietrza do adowanego o wysokiej sprawnoêci, du y nadmiar powietrza i niska temperatura procesu, regulator ciênienia spalin, Silnik D9A widok ogólny 16

17 Silnik D9A uk ad rozrzàdu z zainstalowanà przystawkà odbioru mocy szybkie rozgrzanie oraz rozruch bez zb dnego zapachu i dymu, sterowany elektronicznie wentylator ch odnicy, nowa spr arka powietrza. VEB du a moc hamulca silnikowego Opatentowany przez Volvo hamulec silnikowy VEB dost pny jest jako opcja. Zapewnia on du à moc hamowania w zakresie obrotów wykorzystywanych zwykle podczas jazdy z pr dkoêcià transportowà. Przy 1500 obr./min dost pna jest moc 138 kw, a przy 2100 obr./min moc 225 kw. Maksymalna moc hamowania wynosi 264 kw przy 2400 obr./min. Du a moc hamowania powstaje dzi ki temu, e hamulec silnikowy (regulator ciênienia spalin) wspó pracuje z unikalnym hamulcem kompresyjnym. Dzi ki specjalnie wyprofilowanym krzywkom na wa ku rozrzàdu, wykorzystujàc ciênienie oleju silnikowego, zawory wydechowe dodatkowo otwierajà si podczas cykli pracy silnika, dzi ki czemu nast puje pe niejsze nape nianie cylindrów i tym samym zwi kszenie energii spr ania podczas hamowania silnikiem. Przystawka odbioru mocy o wysokich osiàgach Nowy silnik D9A posiada z baty mechanizm rozrzàdu umiejscowiony z ty u silnika, co pozwoli o na zupe nie nowe i o wiele lepsze mo liwo- Êci przekazywania nap du z silnika do urzàdzeƒ zabudowy równie podczas jazdy pojazdu. Nowa przystawka umo liwia ciàg y pobór wysokiego momentu obrotowego podczas jazdy 650 Nm oraz 1000 Nm ( obr./min) podczas postoju. Przystawka odbioru mocy jest skierowana do ty u i mo na wybieraç mi dzy nap dem bezpo- Êrednio zamontowanej na silniku pompy hydraulicznej a wyjêciem ko nierzowym w standardzie SAE 1300/1400. Kolejna wersja silnika 12-litrowego D12D Jest to nadal jeden z najnowocze- Êniejszych silników diesla dla pojazdów ci arowych na Êwiecie. Wersja D12D jest rezultatem kolejnego, trzeciego etapu rozwoju, poczàwszy od momentu wprowadzenia silnika na rynek w 1993 roku. Wszystkie obecne wersje silnika o ró nych osiàgach spe niajà norm EURO 3, co oznacza, e iloêç tlenków azotu (NO X ) oraz czàstek sta ych zosta a zredukowana o 30%. Pomimo spe nienia surowych wymagaƒ ekologicznych, silnik nadal charakteryzuje si niskim zu yciem paliwa. Jest to mo liwe dzi ki zmniejszeniu strat energii, efektywniejszej kontroli i sterowania wtryskiem paliwa. Wiele drobnych zmian w uk adach silnika przyczynia si do dodatkowej poprawy jego niezawodnoêci i ywotnoêci. Zakres obrotów dla maksymalnego momentu obrotowego poszczególnych wariantów silnika poszerzy si, w wyniku czego wraz z szybkà reakcjà silnika uzyskuje si bardzo dobre w asnoêci jezdne pojazdu. Dotyczy to zw aszcza nowego silnika D12D-500, w którym dzi ki technologii Turbo Compound mo na doêwiadczyç ca kowicie nowego wymiaru przyêpieszenia i si y uciàgu. Silnik D12D jest dost pny w pi ciu wariantach mocy 340 (tylko dla Volvo FM), 380, 420, 460, 500 KM, co umo liwia doskona e dostosowanie mocy do wszystkich typów ci kiego transportu. Turbo Compound Silnik D12D-500 z Turbo Compound znajdzie zastosowanie w najci szym transporcie, wykorzystujàcym zestawy o du ej masie, pracujàce w trudnych warunkach. Zasada Turbo Compound oznacza w skrócie, e energia spalin jest zamieniana na energi mechanicznà przekazywanà na wa korbowy. W tym celu turbospr ark wyposa ono w dodatkowà sekcj turbiny, w której spaliny nap dzajà przek adni z batà ze sprz g em hydrodynamicznym, które przenosi energi na wa korbowy za poêrednictwem przek adni z batej umieszczonej z ty u silnika. Ca y zespó ma zwartà budow i niskà mas. Bart omiej Górzyƒski Silnik D12D widok na system Turbo Compound 17

18 PROMOCJE SERWISOWE LOGGER MANAGER/LOGGER TOOL Logger Manager/Logger Tool jest to system informatyczny pozwalajàcy na zbieranie i wyêwietlanie informacji zwiàzanych z pojazdem i pracà kierowcy. Jest to system przeznaczony dla: wszystkich modeli Volvo FH/FM, Volvo FL12 po 1997 roku, Volvo FL6 po wprowadzeniu nowego modelu w 2000 roku. Logger Tool u atwia prac kierowcy poprzez ciàg e wyêwietlanie danych eksploatacyjnych pojazdu, takich jak: zu ycie paliwa, przejechany dystans, liczba przepracowanych godzin, obecny status za adunku (pod warunkiem zamontowania w pojeêdzie wskaênika obcià enia osi) i temperatura wewnàtrz przestrzeni adunkowej. Logger Manager oferuje personelowi biurowemu powiàzane z czasem dane eksploatacyjne pojazdu. Program ten u atwia planowanie czasu pracy kierowcy oraz analizowanie danych zwiàzanych z ekonomikà jazdy. Ochrona Êrodowiska System ten monitoruje zu ycie paliwa. Ci arówka, która jest prowadzona w sposób ekonomiczny, emituje mniej zanieczyszczeƒ do Êrodowiska. Ekonomiczne prowadzenie pojazdu jest równie bezpieczne. Dlatego te firma transportowa korzystajàca z systemu Logger Manager/Logger Tool b dzie ch tniej wybierana przez zleceniodawców. Zwi kszona efektywnoêç Logger Tool u atwia podstawowe zadania kierowcy, pozwalajàc mu pracowaç wydajniej. System ten ma zdolnoêç do samonauki, jeêli chodzi o jazd na najwy szym optymalnym biegu, dostosowujàc si do rodzaju u ytkowania pojazdu. Logger Manager/ Logger Tool to system, który pozwoli dyspozytorowi oceniç sposób jazdy kierowcy, pr dkoêç i iloêç zu ytego paliwa tak, aby maksymalnie zwi kszyç efektywnoêç transportu. Kompleksowa kontrola floty pojazdów przy u yciu Logger Managera Logger Manager to oprogramowanie, które gromadzi informacje dotyczàce pojazdu i kierowcy. Informacje te sà przypisane do okreêlonego przedzia u czasowego tak, aby mo na by o odtworzyç histori eksploatacji konkretnego pojazdu. Dzi ki temu osoba zarzàdzajàca flotà mo e w ka dej chwili przeanalizowaç efektywnoêç transportu. Dane pojazdu Wszystkie dane, gromadzone w pami ci Logger Tool, sà transmitowane poprzez àcze komputerowe do programu Logger Manager zainstalowanego w biurze. Informacje o pojeêdzie sà gromadzone w pami ci urzàdzenia maksymalnie z okresu 38 dni, ale mogà byç przetransmitowane do biura w ka dej chwili. Na podstawie tych danych mo na tworzyç raporty w oparciu o wybrane czasokresy, w zale noêci od potrzeb firmy transportowej. Mo na w ten sposób analizowaç: zu ycie paliwa, pr dkoêç i sposób jazdy okreêlonych kierowców, i porównywaç je ze sobà. Dzi ki temu równie dyspozytor mo e zaplanowaç okresy mi dzyprzeglàdowe dla ka dego pojazdu. Oznacza to maksymalnie wyd u ony okres eksploatacji pojazdu i lepszy wynik finansowy. Logger Manager umo liwia selekcj i nagradzanie kierowców, którzy je d à ekonomicznie i bezpiecznie. Dane dotyczàce kierowców Informacje gromadzone na karcie mikroprocesorowej sà przesy ane do Logger Managera za pomocà czytnika kart. Dzi ki tym informacjom dzia personalny mo e przeanalizowaç, jak czas kierowcy jest podzielony pomi dzy jazd, oczekiwanie i odpoczynek. Bezprzewodowy odczyt danych Zarówno dane pojazdu, jak i kierowcy 18

19 mogà byç odczytane przez dyspozytora w sposób bezprzewodowy, przy u yciu komunikacji GSM Data (pod warunkiem zamontowania dodatkowo w pojeêdzie telefonu komórkowego). Proste nastawy dzi ki karcie mikroprocesorowej pojazdu Przy u yciu karty mikroprocesorowej pojazdu firmy transportowe mogà ustawiç w asne limity parametrów: jazda ekonomiczna, przekraczanie maksymalnych obrotów, pr dkoêç maksymalna (Logger Tool). Jednà kart mo na zastosowaç do wielu pojazdów, co u atwia póêniejszà analiz ca ej floty. Oprogramowanie Logger Manager w biurze u atwia analiz : czasu jazdy, pracy, oczekiwania i odpoczynku kierowców, zu ycia paliwa, sposobu jazdy kierowców. Istnieje mo liwoêç ustawienia w asnych limitów na takie parametry, jak: obroty silnika, obcià enie silnika, pr dkoêç. Wymagania systemu komputerowego do oprogramowania Logger Manager: system operacyjny minimum Windows 95/98, procesor Pentium I 300 MHz, RAM 64 MB, 2 porty szeregowe, dost pna pami ç na dysku twardym 300 MB. Oprogramowanie jest dostarczane na p ycie CD-ROM. Urzàdzenie Logger Tool jako êród o informacji pomocnych dla kierowcy Logger Tool to urzàdzenie montowane w desce rozdzielczej z wyêwietlaczem, przyciskami kontrolnymi i czytnikiem kart mikroprocesorowych. Urzàdzenie to magazynuje i wyêwietla informacje z jednostki sterujàcej silnika, tachografu i wskaênika obcià- enia osi. Kierowca otrzymuje na bie àco informacje na temat ekonomiki jazdy i przepracowanych godzin. Kierowca mo e w ka dej chwili sprawdziç, czy zu ycie paliwa jest w normie, oraz takie dane, jak: Êrednia pr dkoêç czy temperatura w przestrzeni adunkowej. Informacje te pomagajà kierowcy prowadziç pojazd w sposób ekonomiczny i uniknàç ewentualnych uszkodzeƒ przewo onego adunku. Wszystkie gromadzone informacje dotyczàce pojazdu sà przechowywane w pami ci urzàdzenia Logger Tool z okresu maksymalnie 38 dni. Informacje dotyczàce czasu pracy kierowcy sà przechowywane i gromadzone na karcie mikroprocesorowej kierowcy. Ka dy kierowca posiada swojà w asnà kart. Dane te informujà o czasie jazdy, pracy, odpoczynku i oczekiwania. Gdy pojazd porusza si, czas jest automatycznie rejestrowany jako jazda. Gdy pojazd zatrzymuje si, Logger Tool odczytuje informacj z tachografu (prze àcznik okreêlajàcy rodzaj pracy kierowcy) i automatycznie odnotowuje postój pojazdu. Informacje na karcie mikroprocesorowej kierowcy sà gromadzone z okresu maksymalnie 40 dni. Urzàdzenie Logger Tool w pojeêdzie umo liwia: 1. Dok adnà rejestracj : czasu pracy kierowcy, zu ycia paliwa, pr dkoêci pojazdu, sposobu jazdy kierowcy. 2. Kontrol temperatury wewnàtrz przestrzeni adunkowej. Tomasz Jaworski 19

20 DOSTOSOWANIE SILNIKA D12C EURO 2/ECO5 DO NORMY EURO 3 W zwiàzku z ukazaniem si nowego rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzeênia 2002 r. w sprawie okreêlenia liczby promes i licencji na mi dzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r., Volvo Polska Sp. z o.o., Samochody Ci arowe pragnie przedstawiç Paƒstwu specjalnà ofert na mo liwoêç dostosowania pojazdu Volvo FH12 z silnikiem D12C o mocy 420 koni mechanicznych do najnowszej normy czystoêci spalin Euro 3. Volvo konstruujàc ci arówki, ma zawsze na uwadze dobro klienta, a zarazem trosk o Êrodowisko naturalne. JeÊli jest to tylko mo liwe konstrukcyjnie, staramy si zapewniç naszym klientom mo liwoêç dostosowania pojazdu do najnowszych wymagaƒ dotyczàcych emisji spalin bez koniecznoêci wymiany ca ego pojazdu. Podobnie jak w przypadku dostosowania silników D12A do normy Euro 2, tak i teraz przygotowaliêmy dla Paƒstwa ofert specjalnà w formie pakietu Euro 3. Wszyscy nasi klienci, którzy posiadajà pojazdy Volvo FH12 z silnikami D12C o mocy 420 koni mechanicznych, które obecnie spe niajà norm czystoêci spalin Euro 2 lub 5 ECPT, mogà równie skorzystaç z mo liwoêci uzyskania dodatkowych wypisów z licencji na przewozy mi dzynarodowe. Wystarczy zg osiç si do jednego z naszych autoryzowanych serwisów i dokonaç koniecznej w tym przypadku wymiany pompowtryskiwaczy oraz oprogramowania jednostki sterujàcej silnikiem. Konieczny do modyfikacji pakiet Euro 3, zawierajàcy 6 pompowtryskiwaczy i oprogramowanie, oferowany jest do dnia 31 grudnia 2002 w cenie specjalnej z netto. Wszystkie pojazdy po dokonaniu modyfikacji otrzymajà certyfikaty zgodnoêci z normà Euro 3. JeÊli sà Paƒstwo zainteresowani naszà ofertà, prosimy o kontakt z najbli szym dealerem Volvo. Maciej Trzebiatowski 20

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo