Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA."

Transkrypt

1 Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. EK 2006

2 Tekst: Krystyna Kater Projekt Ok³adki: Marek J. Lejk Ilustracje: Bo ena Stosik Zdjêcia: Kronika Szko³y Podstawowej w ¹ ku, Kronika Parafii ¹ ek, Kronika OSP ¹ ek, zbiory prywatne: Krystyna Kater, Stanis³awa Krupa, Anna Brucka, Jolanta Smeja, Wojciech Kater. Sk³ad i przygotowanie do druku: Studio Grafiki Komputerowej M&M GRAPHIC Œwiecie, ul. Klasztorna 16 Druk: Us³ugi Poligraficzne Norbert Rajnowski Œwiecie, ul. Chmielniki 2B.

3 S Spis treœci Wstêp... 4 Po³o enie... 5 Zarys dziejów... 6 Warunki naturalne... 8 Zajêcia ludnoœci Komunikacja Elektryfikacja Szkolnictwo Ochotnicza Stra Po arna Obiekty sakralne Sentymentalnie o ¹ ku Bibliografia... 32

4 Wstêp pracowanie niniejsze jest oparte o fakty i wydarzenia zarejestrowane w dokumentach, publikacjach, kronikach oraz o wspomnienia Oby³ych i wspó³czeœnie yj¹cych mieszkañców ¹ ka i okolic. W opracowaniu s¹ zawarte fotografie ilustruj¹ce okoliczne krajobrazy, ró ne wydarzenia, które mia³y miejsce w opisanym okresie czasu. Przedstawiaj¹ ludzi bezpoœrednio zwi¹zanych z tymi wydarzeniami oraz ró ne obiekty ju nieistniej¹ce lub powsta³e w tym okresie. Ca³oœæ opracowania ma na celu, aby choæ w skromnym zakresie, uchroniæ od zapomnienia ludzi i wydarzenia, które mia³y znacz¹cy wp³yw na dzieje i rozwój naszej miejscowoœci. Serdeczne podziêkowania kierujê do osób, które podzieli³y siê swoimi wspomnieniami, dokumentami oraz zdjêciami dotycz¹cymi dziejów ¹ ka i jego mieszkañców. Szczególnie dziêkujê ks. proboszczowi Stefanowi Kukliñskiemu oraz p. Annie Bruckiej, która okaza³a siê prawdziw¹ skarbnic¹ wiadomoœci. Krystyna Kater

5 P Po³o enie ¹ ek nale y do gminy Osie. Jest po³o ony w pó³nocno-zachodniej czêœci powiatu œwieckiego, który wchodzi w sk³ad województwa kujawsko- pomorskiego. Nazwa wsi pochodzi od wyrazu ³êg, oznacza³ on nizinê poroœniêt¹ traw¹. W latach ¹ ek by³ siedzib¹ Gromadzkiej Rady Narodowej. Do gromady ¹ ek nale a³y nastêpuj¹ce wsie: ¹ ek, Stara Rzeka, Tleñ, Wierzchy, Pruskie. Po rozwi¹zaniu z dniem 31 grudnia 1968 roku Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku wszystkie wsie dotychczasowej gromady ¹ ek zosta³y przy³¹czone do gromady Osie. ¹ ek jest wsi¹ o zwartej zabudowie. 12 marca 1991 roku uchwa³¹ Rady Gminy w Osiu nadano nazwy 12 ulicom wsi ¹ ek. Ulice przelotowe przez wieœ, to ulica Szkolna i Koœcielna. W zwi¹zku z powstaj¹cym w pobli u boiska sportowego nowego osiedla, a tym samym i nowej ulicy, uchwa³¹ Rady Gminy w Osiu z dnia 30 sierpnia 2001 roku nadano nowo powsta³ej ulicy nazwê Sportowa. 5

6 Z Zarys dziejów owstanie wsi ¹ ek przypada na okres panowania ksi¹ ¹t pomorskich w XIII wieku. Wieœ znajdowa³a siê w granicach kasztelanii œwieckiej, Pa po zajêciu Pomorza przez Krzy aków, na terenie utworzonego komturstwa œwieckiego. Zakon nada³ ¹ kowi i innym wsiom prawo niemieckie. W wyniku tego nast¹pi³ karczunek okolicznych lasów, a area³ uprawny wsi wynosi³ 22 ³any. Po powrocie Pomorza Wschodniego do Polski posiad³oœci ziemskie, stanowi¹ce uprzednio w³asnoœæ krzy ackich komturstw, sta³y siê w³asnoœci¹ królewsk¹, w tym równie wsie komturstwa w Œwieciu, a wœród nich ¹ ek. We wsiach królewskich rozprzestrzenia³ siê typ czynszowego gospodarstwa rolnego zajmuj¹cego siê produkcj¹ zbó. Podstawow¹ warstwê wœród tutejszego ch³opstwa stanowili gburzy. Gbur by³ to samodzielny ch³op gospodarz. W 1565 roku w ¹ ku, na ziemi zasiedzia³ych by³o 10 gburów i 5 ogrodników, którzy byli najemn¹ si³¹ robocz¹. Powinnoœci swoje wp³acali do Œwiecia. Nie wolno by³o ³owiæ ryb w jeziorze Piaseczno, gdy by³o ono królewskie. Ostojê stabilizacji wsi stanowi³ so³tys. W ¹ ku so³tys posiada³ 4 ³any ziemi (oko³o 67 ha). Do jego obowi¹zków nale a³o œci¹ganie podatków i czynszów, przewodniczenie s¹dom wiejskim, dokonywanie przegl¹dów p³otów, urz¹dzeñ przeciwpo arowych i granic, goszczenie przeje d aj¹cych urzêdników dworskich. Urz¹d ten dzier ony by³ w ¹ ku dziedzicznie. Zajêciem rzemieœlniczym na potrzeby ludnoœci i starostwa by³a naprawa i produkcja kó³. Oprócz ko³odziejów w ¹ ku byli równie bednarze. W ¹ ku i okolicznych wsiach istnia³y smolarnie zwane piecami smolnymi. Po³o enie na szlaku komunikacyjnym ze Œliwic do Œwiecia spowodowa³o, e zosta³a za³o ona karczma, w której szynkowano piwo. Uw³aszczenie ch³opów nast¹pi³o w 1825 roku. Iloœæ przydzielonych hektarów zale a³a od wieku zamieszkania rodzin. W roku 1837 wieœ nawiedzi³a straszna choroba cholera. Zmar³ych chowano na miejscu i do dziœ istnieje tu ma³y cmentarzyk zwany Barbar¹. To tu na wysokim drewnianym s³upie, w oszklonej gablotce sta³a figurka Œw. Barbary. Przetrwa³a ona do czasów po drugiej wojnie œwiatowej. Na skutek braku konserwacji postument, na którym sta³a gablotka z figurk¹ uleg³ zniszczeniu, a figurka zaginê³a. Do roku istnia³y wiejskie bielniki tzn. miejsca gdzie ludnoœæ bieli³a na s³oñcu bieliznê. Dziœ na tym miejscu jest pastwisko p. Matuszewskich. O owych czasach opowiada³ równie w roku 1964 najstarszy wówczas mieszkaniec ¹ ka p. Jan epek. W latach szeœædziesi¹tych XIX wieku nie by³o we wsi jeszcze poczty. Co trzeci dzieñ przyje d a³ do ¹ ka, jad¹c z Trzebcin do Nowego konny ambulans po pocztê. Oko³o roku 1885 przychodzi³ ju listonosz pieszo ze Œliwic, wioski odleg³ej o 9 km. Potem 6

7 jeÿdzi³ konno. Z chwil¹ wybudowania kolei w roku , powsta³ pierwszy Urz¹d Pocztowy, mieszcz¹cy siê w obecnym domu p. Józefa Guza syna Wiktora. Nastêpnie zosta³ on przeniesiony do domu p. Franciszki Rytlewskiej i tam przetrwa³ do 1991 roku, kiedy to po 85 latach istnienia, poczta w ¹ ku zosta³a przeniesiona do Tlenia, a nastêpnie do odleg³ego o 10 km Osia. Pan Jan epek wspomina³ równie, e w czasach ycia jego ojca, ka dy rolnik zobowi¹zany by³ oddaæ wojsku parê koni. W zamian za to mia³ prawo ³owiæ ryby w jeziorach, paœæ krowy w lasach, braæ drzewo na opa³ z lasu. Ludzi tych nazywano lamanami. Dla ludzi by³a to sprawa doœæ trudna, bo w ten sposób pozbywali siê koni. Z czasem zwyczaj ten zmieni³ siê, nie oddawano koni, a wp³acano tylko wartoœæ konia. 7

8 W Warunki naturalne Ukszta³towanie powierzchni od wzglêdem pionowego ukszta³towania powierzchni teren ¹ ka stanowi równinê, lekko nachylon¹ w kierunku po³udniowym, urozmaicon¹ licznymi Pobni eniami, najczêœciej wype³nionymi wod¹. Wzniesienia s¹ tu niewielkie. Dochodz¹ do 10 m wysokoœci wzglêdnej. Najwy szy punkt 131 m n.p.m. znajduje siê w lesie, 2500m na po³udniowy zachód od miejscowoœci ¹ ek. Œrednie wzniesienie n.p.m.,wed³ug pomiarów geodezyjnych z dnia 17 listopada 1959 r. wynosz¹ dla ¹ ka m. Dzisiejsze ukszta³towanie powierzchni jest przede wszystkim dzie³em l¹dolodu oraz ró nych procesów rzeÿbotwórczych, dzia³aj¹cych po jego ust¹pieniu do czasów obecnych. Formy lodowcowe, wystêpuj¹ce na omawianym terenie, zwi¹zane s¹ z ostatnim zlodowaceniem. Tam, gdzie l¹dolód cofa³ siê równomiernie, pozostawi³ morenê p³ask¹ lub falist¹. Fragment charakterystycznego dla ¹ ka krajobrazu polodowcowego. Klimat ¹ ek znajduje siê w zasiêgu klimatu typu przejœciowo morskiego, odznaczaj¹cego siê stosunkowo ³agodn¹ zim¹ i umiarkowanym latem. Charakterystyczn¹ cech¹ klimatu ¹ ka s¹ odchylenia od norm przyjêtych dla tego regionu. Polegaj¹ one na tym, e w okresie zimowym zdarzaj¹ siê czêste 8

9 przypadki, e temperatura spada w nocy do poziomu temperatur z okolic Suwa³k. Natomiast w maju, prawie corocznie, s¹ nawroty ch³odów. Ch³ody ³¹cznie z przymrozkami zjawiaj¹ siê w okresie kwitnienia drzew owocowych (najczêœciej 12 maja Pankracego, 13 Serwacego, 14 Bonifacego i 15 zimnej Zoœki ). Tutejsza ludnoœæ nazywa je zimnymi ogrodnikami. Nastêpn¹ charakterystyczn¹ cech¹ klimatu s¹ okresy deszczowe na pocz¹tku lipca oraz s³ynna z³ota jesieñ we wrzeœniu lub w paÿdzierniku. Powiat œwiecki, a tym samym i wieœ ¹ ek le y w strefie charakteryzuj¹cej siê najni sz¹ w Polsce dzienn¹ iloœci¹ godzin nas³onecznionych. W okresie wegetacji najwy sze sumy opadów przypadaj¹ na ¹ ek. I tak wed³ug PIHM w Bydgoszczy iloœæ opadów w tym terenie wynosi 520 mm. Zimê roku 1978/79 mo na nazwaæ zim¹ stulecia. Pierwszy gwa³towny jej atak nast¹pi³ nagle przed sylwestrem. Atak ten by³ na tyle gwa³towny, e spowodowa³ du e zak³ócenia w komunikacji samochodowej i kolejowej. W zaspach ugrzêz³o wiele poci¹gów, w tym równie z wêglem dla elektrowni i elektrociep³owni. Nast¹pi³y przerwy w dostawach energii elektrycznej i ciep³a. Zawieszono zajêcia w szko³ach. W kraju og³oszono stan klêski ywio³owej. Do akcji wkroczy³o wojsko z ciê kim sprzêtem. Wspólnym wysi³kiem uda³o siê przywróciæ przejezdnoœæ g³ównych szlaków komunikacyjnych i ycie mieszkañców zaczê³o powoli wracaæ do normy. A tu nagle 17 lutego nast¹pi³ drugi, jeszcze gwa³towniejszy, atak zimy. Drogi i szlaki komunikacyjne zosta³y znów zasypane. W poniedzia³ek 19 lutego ¹ ek by³ ca³kowicie odciêty od œwiata. Samochód Gminnej Spó³dzielni Osie z pieczywem, ci¹gniêty dodatkowo przez traktor, dotar³ tylko do Szar³aty. Od Szar³aty pieczywo do sklepu w ¹ ku przewioz³a na ma³ych saneczkach m³odzie szkolna. W tej sytuacji trzeba by³o zmobilizowaæ wszystkich mieszkañców ¹ ka i rêcznie przekopaæ siê przez zaspy do Szar³aty. Miejscami zaspy dochodzi³y do 2 m. Podobnie by³o w ca³ej gminie. Po kilku dniach wytê onej pracy uda³o siê ponownie sytuacjê opanowaæ i stopniowo przywróciæ ³¹cznoœæ pomiêdzy miejscowoœciami. Tak obfitych opadów œniegu nie pamiêta³ aden mieszkaniec ¹ ka. Skutki tej zimy by³y odczuwane jeszcze przez wiele miesiêcy. W maju tego roku, miejscami na poboczach dróg, le a³y jeszcze zwa³y zepchniêtego z dróg œniegu. Hydrografia rzez œrodek ¹ ka przep³ywa piêkna rzeka Prusina, której brzegi ³¹czy betonowy most. Przy moœcie na zdjêciu widoczne s¹ ³awy, gdzie mieszkañcy Pprzychodzili p³ukaæ wypran¹ bieliznê, nabierali wodê dla byd³a i do podlewania ogródków. 9

10 Ujœcie Prusiny do Wdy, widoczne na zdjêciu, zosta³o zasypane z chwil¹ budowy obecnego mostu na Wdzie, a nowe ujœcie wykonano pod obecn¹ ulic¹ Czersk¹. Obecny most zast¹pi³ drewniany, który zosta³ pobudowany po zakoñczeniu wojny, obok resztek betonowego mostu wysadzonego przez Niemców. Prusin¹ sp³awiano drewno do Tlenia, a dalej Wd¹. Prusina by³a równie wykorzystywana do poruszania m³yna wodnego w Tleniu. M³yn ten funkcjonowa³ do chwili zbudowania zapory w Gródku. Wówczas na skutek podniesienia siê poziomu wody, zosta³ zatopiony. W czasie wiosennych roztopów Prusina zalewa przybrze ne pastwiska, a przy moœcie w ¹ ku silnie meandruje, co widaæ na zdjêciu wykonanym w 1964 roku. 10

11 Dnia 30 czerwca 1969 roku nad ¹ kiem przesz³a gwa³towna ulewa. Prusina wyst¹pi³a z brzegów. Woda przelewa³a siê przez most. Takiego stanu wody nie pamiêtali najstarsi mieszkañcy ¹ ka. Sp³ywaj¹ca ulicami w kierunku rzeki woda, zerwa³a wiele metrów bruku we wsi. Miejscami wyrwy w bruku dochodzi³y do 2 m g³êbokoœci. Woda zala³a przybrze ne ogródki, ³¹ki oraz oko³o 50 ha pól uprawnych. Mieszkañcy ¹ ka w czynie spo³ecznym przez 3 dni naprawiali uszkodzenia. Podobne zdarzenie, choæ w mniejszym stopniu, mia³o miejsce w marcu 2005 roku. Na skutek wiosennych roztopów Prusina znów zala³a przybrze ne ³¹ki i ogrody, a sp³ywaj¹ca ulicami woda znów uszkodzi³a ulice. Drugim elementem hydrograficznym ¹ ka i okolic s¹ jeziora. W odleg³oœci oko³o 3 km od wsi le y przepiêkne jezioro Piaseczno, które jest typowym jeziorem rynnowym, otoczonym ze wszystkich stron lasami. Obejmuje obszar o powierzchni 158,2 ha. 11

12 Gleby leby ¹ ka nie nale ¹ do najlepszych. Wystêpuj¹ tu g³ównie gleby piaszczyste (bielice), piaszczysto-gliniaste oraz bagienno-torfowe. Gleby piaszczyste Gzwi¹zane s¹ g³ównie z obszarami sandrowymi i dolinami rzek. S¹ one na ogó³ ma³o urodzajne. Wed³ug klasyfikacji gleb, w ¹ ku przewa aj¹: klasa pi¹ta i szósta oraz w niewielkiej iloœci klasa czwarta. Lasy bszary leœne wokó³ ¹ ka stanowi¹ œrodkowo-wschodni¹ czêœæ olbrzymiego kompleksu leœnego Bory Tucholskie. Nale a³y administracyjnie do dwóch Onadleœnictw: Nadleœnictwo Szar³ata (odleg³e o 1 km) i Nadleœnictwo Sarnia Góra (odleg³e o 3 km). Funkcjonowa³y one do 31 grudnia 1971 roku. W wyniku reorganizacji, jaka wówczas nast¹pi³a w lasach pañstwowych, nadleœnictwa te zosta³y zlikwidowane, a ich rejony zosta³y przejête przez Nadleœnictwo Osie. Taki stan istnieje do dziœ. Z chwil¹ utworzenia 16 lutego 1993 roku Wdeckiego Parku Krajobrazowego o powierzchni ha wraz z otulin¹ ha, ¹ ek znalaz³ siê w jego obrêbie. Wed³ug danych uzyskanych z nadleœnictw oraz wspomnieñ starszych mieszkañców ¹ ka (wywiady z 1964 roku) na terenie Borów Tucholskich od wieków by³a prowadzona wyniszczaj¹ca gospodarka leœna. Do kurczenia siê powierzchni leœnej w du ej mierze przyczyni³y siê wojny. Pustoszono je podczas potopu szwedzkiego i wojny siedmioletniej. Niema³o drewna zu y³y wojska napoleoñskie, które traktem napoleoñskim sz³y do Prus Ksi¹ êcych. Od niepamiêtnych czasów wyrabiano w Borach Tucholskich smo³ê. Piece smolne, a by³o ich niegdyœ bardzo du o, poch³ania³y spore iloœci drewna. Mieszkañcy wsi ¹ ek 12

13 pamiêtaj¹ jeszcze smolarnie, znajduj¹ce siê w kierunku pó³nocno-wschodnim od wioski oraz na terenie obecnego leœnictwa Smolarnia. Smolarze wybierali do tego celu drewno najlepszej jakoœci. Równie bartnicy przyczyniali siê do wyniszczenia lasów. Wycinali oni bowiem w najgrubszych sosnach ule, które obsadzali pszczo³ami. Najbardziej szkodliw¹ i fataln¹ w skutkach gospodarkê leœn¹ prowadzili Prusacy. Dokonywano wzmo onej eksploatacji drewna, wyciête zaœ w pieñ du e po³acie leœne odnawiano sztucznie. Niemieccy leœnicy stosowali w owym czasie najtañsze i naj³atwiejsze metody sadzenia, nie licz¹c siê z potrzebami siedliska i higieny lasu. Dokonano wiêc zalesienia bardzo rozleg³ych obszarów czyst¹ sosn¹. Stworzono w ten sposób olbrzymie kompleksy leœne z³o one z bitej soœniny, czêstokroæ równowiekowe i w rezultacie nie tylko bezpowrotnie odebrano Borom Tucholskim specyficzny charakter puszczy, ale równie ta jednogatunkowoœæ i równowiekowoœæ drzewostanów sprowadza³a na Bory nieustanne klêski elementarne. Okresowo wystêpuj¹ce inwazje szkodliwych owadów leœnych, przede wszystkim barczatki, sówki choinówki oraz liczne po ary leœne w okresach suszy gnêbi³y Bory Tucholskie przez wiele dziesi¹tek lat. Sówka choinówka w latach spustoszy³a olbrzymie po³acie lasów. Kolejne spustoszenie, choæ na mniejsz¹ obszarowo skalê, bo tylko na obszarze ówczesnego Nadleœnictwa Szar³ata, wyrz¹dzi³a wichura, która przesz³a nad tym 3 terenem w sierpniu 1962 roku. Oko³o 5000 m drzew uleg³o z³amaniu lub wyrwaniu z korzeniami. Stan ten przysporzy³ wiele k³opotów przy wyróbce z³omów i wywrotów szczególnie zim¹ 1963 roku, gdy panowa³y silne mrozy, a pokrywa œnie na dochodzi³a do 50 cm gruboœci. W latach nast¹pi³a inwazja brudnicy mniszki, która wyrz¹dzi³a szczególne szkody w drzewostanie sosny i œwierka. 13

14 Z Zajêcia ludnoœci zwi¹zku z tym, e ¹ ek jest po³o ony wœród lasów, jego mieszkañcy od wieków yli i yj¹ z lasu. Pracowali przy jego wyrêbie, przy Wprzetwórstwie drewna, jego wywózce oraz zalesianiu. Równie od dawna ludnoœæ zajmowa³a siê zbieraniem jagód i grzybów. Po wojnie wywo ono je na targowiska do Che³mna i Grudzi¹dza. Dziœ w sezonie istniej¹ na miejscu punkty skupu runa leœnego. Ludnoœæ w ten sposób dorabia³a i dorabia na swoje utrzymanie. G³ównym zajêciem ludnoœci ¹ ka by³o jednak rolnictwo i hodowla byd³a mlecznego. W zwi¹zku ze s³abymi glebami, uprawiano g³ównie yto, owies, jêczmieñ, saradelê oraz ziemniaki, brukiew i buraki pastewne. ¹ki i pastwiska dostarcza³y paszy dla byd³a i koni. Gospodarstwa rolne by³y zró nicowane pod wzglêdem obszarowym. Obok obszaru, drugim kryterium œwiadcz¹cym o zamo noœci gospodarstwa, by³a liczba posiadanych koni. By³y wiêc gospodarstwa parokonne, jednokonne i drobni dzia³kowicze nie posiadaj¹cy koni. Ci drudzy korzystali przy uprawie swojej ziemi z pomocy rolników posiadaj¹cych konie i odpowiedni sprzêt. W zamian odpracowywali wartoœæ tych us³ug przy sianokosach, niwach, wykopkach i innych pracach polowych. Mieszkañcy ¹ ka znajdowali równie zatrudnienie w istniej¹cych zak³adach produkcyjnych i rzemioœle. Do znacz¹cych zak³adów nale a³ miêdzy innymi tartak hrabiego Tyszkiewicza oraz cegielnia p. Pauliny i Franciszka Mielewskich. Tartak by³ zlokalizowany przy dworcu kolejowym i istnia³ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej. 14

15 PóŸniej maszyny zosta³y wywiezione do tartaku w Sarniej Górze, a budynki uleg³y zniszczeniu. Istniej¹cy tam dom mieszkalny kupili w 1955 roku p. Ludwika i Franciszek Poro yñscy. Akt notarialny zosta³ sporz¹dzony w GnieŸnie, gdzie mieszka³ wówczas hrabia Tyszkiewicz. Cegielnia p. Mielewskich wypala³a ceg³ê, z której pobudowano wiele istniej¹cych do dnia dzisiejszego budynków w ¹ ku. Do rodziny p. Mielewskich nale a³a równie piekarnia. Oprócz tego u p. Dr¹ kowskiego by³o rzeÿnictwo. Zak³ad szewski prowadzi³ p. Józef Ligman. Zak³ad ten istnia³ jeszcze wiele lat po wojnie. Drugi zak³ad szewski prowadzi³ p. Leon S³omiñski. Zak³ad krawiecki prowadzi³ p. Augustyn Klunder, a po nim p. Janusz Potocki. Kowalstwem zajmowa³ siê p.kujawski, ciesielstwem p. Jan Chabowski, który egzamin mistrzowski zdawa³ w Berlinie. Tego zawodu wyuczy³ nastêpnie swego ziêcia Teofila Cherka. Pan Jan epek i p. Bakus wyrabiali obuwie z drewna tzw. kory i klompy. Przed wojn¹ w ¹ ku istnia³y dwa domy zajezdne. Jeden z nich, posiadaj¹cy sklep spo ywczy, karczmê oraz salê taneczn¹ by³ w³asnoœci¹ p. Salomei i Franciszka Guz. Na piêtrze mieœci³y siê pokoje goœcinne dla przyjezdnych. Naprzeciw, po drugiej stronie ulicy, by³ plac na którym mieœci³ siê zajazd dla koni goœci podró nych. Od tego czasu nazwa siê on Goœciniec. Du o goœci przewija³o siê tu w okresie tzw. sówki choinówki. Byli to ludzie, którzy przyje d ali tu do pracy przy wyrêbach lasów zniszczonych przez sówkê choinówkê oraz ludzie zajmuj¹cy siê handlem drewnem. Obecnie w miejscu tego domu zajezdnego stoi koœció³, a by³a sala taneczna jest czêœci¹ nawy. Na by³ym Goœciñcu jest obecnie koœcielny parking. Drugi dom zajezdny nale a³ do p. Józefa Mielewskiego. Dziœ mieœci siê tu szko³a. Na parterze by³ sklep spo ywczy i karczma. Sklep ten istnia³ jeszcze wiele lat po wojnie. Na piêtrze by³a piêkna sala ze scen¹, gdzie odbywa³y siê zabawy taneczne. Dziœ mieœci siê tu oddzia³ przedszkolny. W ¹ ku istnia³ posterunek policji, który mieœci³ siê w domu p. Józefa Rytlewskiego, obecnie p. Janusza Potockiego, istnia³ równie Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym œlubów udziela³ p. Stanis³aw Rozenkiewicz. 15

16 W ¹ ku mieszka³a p. Wanda Kulczyk, akuszerka (po³o na), która do porodów jeÿdzi³a po ca³ej okolicy rowerem lub furmank¹. Po wojnie, z chwil¹ powstania w Oœrodku Zdrowia w Osiu Izby Porodowej, p. Wanda Kulczyk przez d³ugie lata by³a tam po³o n¹. Nale y równie wspomnieæ o sposobie przekazywania mieszkañcom urzêdowych og³oszeñ. So³tys mia³ du y rêczny dzwonek. Szed³ przez wieœ i dzwoni³. W ustalonych miejscach zatrzymywa³ siê i odczytywa³ owe og³oszenia. Dziœ tego typu wiadomoœci s¹ przekazywane za pomoc¹ pisemnej kurendy. W ¹ ku istnia³a równie zlewnia mleka. Mieœci³a siê w s¹siedztwie poczty u p. Franciszki Rytlewskiej. W czasie okupacji pracowa³a tam p. Wanda Dr¹ kowska, a po wojnie p. Rozalia Pastwa (siostra p. F. Rytlewskiej). Potem zlewniê przeniesiono do centrum wsi do budynku p. Chylewskich. Pracê zlewniarki podjê³a tu p. Irena Glaza, a p. Bronis³aw Glaza i Jan Œpica, na przemian, codziennie wozili to mleko konno do mleczarni w Osiu. Dziœ produkcja mleka jest skoncentrowana w kilku gospodarstwach specjalistycznych i jest ono odbierane bezpoœrednio od tych rolników specjalnymi cysternami. Na terenie wsi istnia³y dwie wiejskie pompy, z których wodê czerpali mieszkañcy nie posiadaj¹cy w³asnego ujêcia wody. Jedna z tych pomp by³a usytuowana przy moœcie, druga w centrum wsi przy obecnej ulicy Szkolnej w pobli u domu p. Franciszka Pakowskiego. Z chwil¹ zbudowania i oficjalnego oddania do u ytku w dniu 30 listopada 1995 roku wodoci¹gu wiejskiego, pompy zosta³y zlikwidowane. W 2005 roku wieœ zosta³a równie skanalizowana. W centrum wsi, w s¹siedztwie szko³y, by³ usytuowany kiosk Ruch-u. Kiosk by³ bogato zaopatrzony w prasê, artyku³y papiernicze, œrodki do utrzymania czystoœci. Dzieci id¹c do szko³y mog³y siê zaopatrywaæ w ró ne potrzebne im artyku³y. W latach 70-tych powsta³a w s¹siedztwie dworca kolejowego sk³adnica drewna, na ziemi wykupionej przez resort lasów pañstwowych od p. Marty i Leonarda Chylewskich. Drogi dojazdowe do sk³adnicy zosta³y utwardzone, a wzd³u torów powsta³a specjalna ³adownia, któr¹ utwardzono betonowymi p³ytami. Ca³y teren zosta³ oœwietlony i by³ chroniony przez specjalnego stró a. Tu ze wszystkich pobliskich leœnictw by³o zwo one drewno, nastêpnie by³o korowane, ciête na papierówkê i kopalniak. Tak przygotowane drewno by³o ³adowane na wagony i wysy³ane do odpowiednich odbiorców. Na miejscu by³y te biura, gara e na maszyny i sprzêt. Z chwil¹ likwidacji wy ej opisanej sk³adnicy w latach 90-tych, ³adowniê rozebrano, betonowe p³yty wywieziono, budynki biurowe i gara e wydzier awiono. Zwyczaje i rozrywki o wojnie utrudzeni i umêczeni mieszkañcy wsi pragnêli trochê rozrywki. Zaczêto wiêc na polanie zwanej Zdrójkiem organizowaæ zabawy taneczne Pzwane majówkami, na które przychodzi³y ca³e rodziny z dzieæmi. Do tañca 16

17 przygrywa³a orkiestra i wszyscy weso³o siê bawili. W latach 70-tych powsta³ Klub Rolnika. Tam prê nie dzia³aj¹ce wówczas Ko³o Gospodyñ Wiejskich organizowa³o kursy gotowania, pieczenia, szycia. Organizowano te zabawy taneczne oraz spotkania przy kawie, prelekcje z ró nych dziedzin ycia. M³odzie spotyka³a siê na pogawêdki, dostêpne by³y gry œwietlicowe, tenis sto³owy. Przyje d a³o kino objazdowe. Popularnym zwyczajem by³o tzw. Darcie pierza. W d³ugie jesienno-zimowe wieczory gospodynie, które posiada³y gêsie lub kacze pióra, zaprasza³y zaprzyjaÿnione s¹siadki na wspólne darcie pierza. Takie spotkania trwa³y do póÿnych godzin nocnych. Lubi³y tam przebywaæ dzieci, bo tradycj¹ by³o te, e kobiety opowiada³y przy tym wstrz¹saj¹ce opowieœci o duchach i czarach. Po wyczerpaniu repertuaru grozy, œpiewano stare smêtne piosenki z lat m³odoœci. Gospodyni czêstowa³a wszystkich w³asnorêcznie upieczonym ciastem i kaw¹, a potem kolacj¹. Innym równie popularnym zwyczajem by³ Wieniec do ynkowy. Kiedy ju zbo e u rolnika zosta³o skoszone, z tego zbo a pleciono wieniec do ynkowy i ozdabiano go kwiatami i wst¹ kami. Wszyscy niwiarze udawali siê ze œpiewem do domu gospodarza i tam wrêczano mu wieniec. Z kolei gospodyni zaprasza³a wszystkich do zastawionych sto³ów na do ynkowy poczêstunek. Z chwil¹ gdy zaczêto korzystaæ przy niwach w coraz szerszym zakresie z maszyn typu niwiarki, snopowi¹za³ki, kombajny, zwyczaj ten zagin¹³. 17

18 K Komunikacja rzez teren miejscowoœci ¹ ek przechodzi linia kolejowa Laskowice - Czersk. Liniê tê pobudowano w latach W latach 60-tych w ci¹gu doby Pkursowa³o tu 10 poci¹gów. Kursowa³y tylko poci¹gi motorowe oraz 2 poci¹gi towarowe, którymi przewo ono g³ównie drewno ³adowane na poszczególnych stacjach, gdzie zosta³y pobudowane specjalne sk³adnice drewna. Tu ³adowano kopalniak, papierówkê, budulec oraz drobnicê. W ci¹gu miesi¹ca ³adowano przeciêtnie wagonów drewna. Do momentu wprowadzenia trakcji motorowej, trasa ta by³a obs³ugiwana przez parowozy. Na stacji ¹ ek znajduje siê wie a ciœnieñ, jedyna na trasie Laskowice - Czersk, która dostarcza³a wodê do kursuj¹cych tu parowozów. Dziœ ten budynek jest ju zdewastowany. W po³owie 1963 roku ukoñczono budowê szosy, o nawierzchni wirowej, na odcinku Szar³ata - ¹ ek. Wówczas od lipca tego roku wprowadzono po³¹czenie autobusowe Œwiecie - ¹ ek i ¹ ek - Œwiecie. Przystanki autobusowe zosta³y usytuowane, jeden w centrum ¹ ka drugi w Szar³acie. W póÿniejszym okresie, na tych przystankach w czynie spo³ecznym pobudowano wiaty. W 1971 Zarz¹d Dróg Lokalnych w Œwieciu rozpocz¹³ modernizacjê szosy z Tlenia przez ¹ ek do granicy powiatu tucholskiego poprzez po³o enie nawierzchni asfaltowej. Efektem tej modernizacji by³o uruchomienie nowej linii autobusowej Œwiecie - Czersk, przez ¹ ek i Œliwice. W 1938 roku zosta³ zbudowany nasyp pod szosê, która mia³a po³¹czyæ Tleñ z Gdañskiem oraz poprzez drugie odga³êzienie z Czerskiem. Na skutek wybuchu wojny w 1939 roku prace te zosta³y przerwane. W latach 70-tych zastanawiano siê nad ponownym podjêciem prac na tej trasie. Jednak ostatecznie prac tych nie podjêto i w chwili obecnej istnieje tylko nasyp poroœniêty drzewami. 18

19 E Elektryfikacja ieœ ¹ ek zosta³a ujêta w planie elektryfikacyjnym na 1960 rok. Na wiosnê tego roku zaczêto robiæ pomiary, dokumentacjê i zwoziæ materia³y. WWreszcie 10 listopada 1960 roku 22 osobowa brygada elektryfikacyjna rozpoczê³a prace. Prace trwa³y do 21 grudnia i w tym dniu o godzinie rozb³ys³y w ¹ ku pierwsze arówki. Dziêki elektryfikacji w yciu mieszkañców nast¹pi³y ogromne zmiany. Oprócz tego, e elektrycznoœæ wykorzystywano do oœwietlenia mieszkañ, w szybkim tempie i w coraz szerszym zakresie zaczêto korzystaæ z urz¹dzeñ elektrycznych w gospodarstwach. Równie w yciu kulturalnym nast¹pi³o o ywienie. Zaczê³o przyje d aæ do ¹ ka kino objazdowe. Najpierw wyœwietlano filmy dla dzieci, a potem dla doros³ych. Frekwencja by³a du a i radoœæ wielka. W domach pojawia³o siê te coraz wiêcej aparatów radiowych. W roku szkolnym 1961/62, za zajêcie I miejsca w zbiórce na Spo³eczny Fundusz Budowy Szkó³, wieœ ¹ ek otrzyma³a w nagrodê od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej telewizor. By³ to pierwszy telewizor we wsi. Umieszczono go w szkole, gdzie ludnoœæ masowo chodzi³a na ró ne audycje, czy projekcje filmów. Po d³ugich staraniach i oczekiwaniach w roku 1970 przyst¹piono do drugiego etapu elektryfikacji. Przebudowano linie zbudowane w 1960 roku, zwiêkszaj¹c ich moc oraz zelektryfikowano wybudowania ¹ ka. Wœród mieszkañców panowa³a z tego powodu ogólna radoœæ. 19

20 S Szkolnictwo zko³a w ¹ ku powsta³a z chwil¹ uw³aszczenia ch³opów, co mia³o miejsce w 1825 roku. Budynek szkolny by³ drewniany, który pamiêta³ jeszcze p. Jan epek Surodzony roku. Druga izba lekcyjna mieœci³a siê w obecnym budynku p. Mariana Stosika. Na miejscu starej drewnianej szko³y pobudowano w roku 1893 now¹ z cegie³ i kryt¹ dachówk¹. Budynek ten stoi do chwili obecnej. W budynku tym przez 108 lat, czyli do roku 2001, nieprzerwanie funkcjonowa³a szko³a. Wiele pokoleñ mieszkañców ¹ ka do niej uczêszcza³o letnie dzieje tej szko³y s¹ œciœle zwi¹zane z historycznymi losami tego regionu. By³a to wiêc raz szko³a niemiecka, raz polska, tak na przemian do zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej. Na powy szym zdjêciu nauczyciel p. Kuper z on¹; tablicê z nazw¹ szko³y trzyma Bronis³aw Glaza. Po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, pierwsz¹ nauczycielk¹ by³a p. Maria Marlewiczówna (brak danych od kiedy). W dniu 17 lutego 1947 roku szko³a zostaje przekazana nauczycielowi kieruj¹cemu p. Konradowi Zalewskiemu. W tym czasie w szkole istnia³y klasy I-IV. W roku szkolnym 1948/49 utworzono V oddzia³, a pe³ni¹c¹ obowi¹zki kierownika szko³y zosta³a p. Janina Zarzycka. W roku szkolnym 1949/50 utworzono VI oddzia³, a w 1953/54 VII i w ten sposób od 1 wrzeœnia1953 roku szko³a w ¹ ku sta³a siê pe³n¹ 7-letni¹ szko³¹ podstawow¹. 20

21 Z dniem 1 wrzeœnia 1954 roku p. Janina Zarzycka przesz³a na emeryturê, a kierownikiem szko³y zosta³ p. Bernard Wêsierski. Pan Bernard Wêsierski obowi¹zki kierownika Szko³y Podstawowej w ¹ ku pe³ni³ do 16 wrzeœnia 1964 roku, czyli przez 10 lat i 16 dni. Po jego œmierci z dniem 1 grudnia 1964 roku Wydzia³ Oœwiaty w Œwieciu powo³a³ na kierownika Szko³y Podstawowej w ¹ ku p. Paw³a Katera. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie przez 37 lat do 31 sierpnia 2001 roku, do chwili likwidacji szko³y i utworzenia punktu filialnego. Od chwili wznowienia zajêæ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, szko³a systematycznie siê rozwija³a zapewniaj¹c dzieciom bezpieczne, coraz lepsze, wszechstronniejsze i na coraz wy szym poziomie warunki do nauki, zawsze by³a przygotowana do wprowadzania zmian organizacyjnych i programowych, jakie zachodzi³y w polskiej oœwiacie. Celem zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzieciom podczas przerw, w okresie wakacji w 1965 roku, przy pomocy Wydzia³u Oœwiaty w Œwieciu, Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku i miejscowej ludnoœci ogrodzono szko³ê i przygotowano boisko, na którym dzieci bezpiecznie mog³y spêdzaæ przerwy. 21

22 Z dniem 1 wrzeœnia 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa, do szko³y podstawowej zosta³a wprowadzona klasa ósma. W zwi¹zku z tym zwiêkszy³a siê liczba oddzia³ów, nauczycieli i zapotrzebowanie na dodatkowe izby lekcyjne. Aby sprostaæ tym wymaganiom, w okresie wakacji poprzez adaptacjê pomieszczeñ w budynku szkolnym, przygotowano dwie dodatkowe izby lekcyjne. W dniu 19 czerwca 1967 roku po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa, egnano absolwentów oœmioletniej szko³y podstawowej. Pierwszymi absolwentami ósmej klasy Szko³y Podstawowej w ¹ ku byli: Barbara Brucka (Pawlik), Danuta Chabowska, Stanis³aw Piasek, Jan Karpus, Piotr Walter. Wszyscy absolwenci zostali przyjêci do szkó³ zawodowych i œrednich. W roku 1968 przyst¹piono do budowy boiska sportowego. Dziêki pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku i Miêdzykó³kowej Bazy Maszynowej w Osiu zniwelowano teren pod boisko. Prace zakoñczono na wiosnê 1969 roku. W ten sposób szko³a uzyska³a mo liwoœci do pe³niejszego realizowania programu wychowania fizycznego. Istniej¹cy od 1893 roku budynek szkolny wymaga³ systematycznej konserwacji i modernizacji. W ramach modernizacji zainstalowano w szkole hydrofor i doprowadzono wodê do poszczególnych izb lekcyjnych. Nastêpnie zlikwidowano piece i za³o ono centralne ogrzewanie. W budynku gospodarczym, po odpowiedniej adaptacji, urz¹dzono pracowniê zajêæ technicznych wraz z magazynkiem narzêdziowym i materia³owym. W celu zwiêkszenia i dalszego polepszenia bazy lokalowej, dyrektor szko³y rozpocz¹³ starania o kupno dla szko³y drugiego budynku. Starania te zakoñczy³y siê pomyœlnie i 16 paÿdziernika 1990 roku Gminna Spó³dzielnia przekaza³a szkole protokolarnie swój budynek po by³ej restauracji. Podpisanie aktu notarialnego przez strony nast¹pi³o 12 lutego 1991 roku. Obiekt ten kosztowa³ 90 milionów ówczesnych z³otych, 50 milionów uzyskano z bud etu gminy, a resztê z Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy. W ten sposób zosta³y rozwi¹zane k³opoty lokalowe szko³y. Pomimo, e zakupiony obiekt wymaga³ remontu i przystosowania do nowych potrzeb, stopniowo w miarê posiadanych œrodków uruchamiano kolejne pomieszczenia. I tak w budynku tym powsta³y: na parterze sala gimnastyczna, magazynek sprzêtu do wychowania fizycznego, szatnia, sala do gier typu tenis sto³owy, ubikacje, na piêtrze sala zajêæ dla oddzia³u przedszkolnego, sala katechetyczna, sala telewizyjna z pracowni¹ komputerow¹. W okresie wakacji 1992 nowo nabyty obiekt zosta³ ogrodzony, rozwi¹zano sprawê œcieków przez pobudowanie nowego du ego szamba. W nastêpnych latach powsta³y kolejne sale dydaktyczne, za³o ono centralne ogrzewanie, na piêtrze urz¹dzono sanitariaty, zbudowano utwardzone boisko do pi³ki koszykowej i siatkowej. Oba budynki szkolne zosta³y po³¹czone chodnikiem, odnowiono elewacjê, za³o ono arboretum. Du ¹ pomoc i wsparcie w za³atwianiu i sfinalizowaniu tych wszystkich przedsiêwziêæ okaza³a dyrektorowi rada pedagogiczna i ogó³ rodziców. 22

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony Stowarzyszenie Nasz Gdañsk i Nadba³tyckie Centrum Kultury serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo