Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA."

Transkrypt

1 Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. EK 2006

2 Tekst: Krystyna Kater Projekt Ok³adki: Marek J. Lejk Ilustracje: Bo ena Stosik Zdjêcia: Kronika Szko³y Podstawowej w ¹ ku, Kronika Parafii ¹ ek, Kronika OSP ¹ ek, zbiory prywatne: Krystyna Kater, Stanis³awa Krupa, Anna Brucka, Jolanta Smeja, Wojciech Kater. Sk³ad i przygotowanie do druku: Studio Grafiki Komputerowej M&M GRAPHIC Œwiecie, ul. Klasztorna 16 Druk: Us³ugi Poligraficzne Norbert Rajnowski Œwiecie, ul. Chmielniki 2B.

3 S Spis treœci Wstêp... 4 Po³o enie... 5 Zarys dziejów... 6 Warunki naturalne... 8 Zajêcia ludnoœci Komunikacja Elektryfikacja Szkolnictwo Ochotnicza Stra Po arna Obiekty sakralne Sentymentalnie o ¹ ku Bibliografia... 32

4 Wstêp pracowanie niniejsze jest oparte o fakty i wydarzenia zarejestrowane w dokumentach, publikacjach, kronikach oraz o wspomnienia Oby³ych i wspó³czeœnie yj¹cych mieszkañców ¹ ka i okolic. W opracowaniu s¹ zawarte fotografie ilustruj¹ce okoliczne krajobrazy, ró ne wydarzenia, które mia³y miejsce w opisanym okresie czasu. Przedstawiaj¹ ludzi bezpoœrednio zwi¹zanych z tymi wydarzeniami oraz ró ne obiekty ju nieistniej¹ce lub powsta³e w tym okresie. Ca³oœæ opracowania ma na celu, aby choæ w skromnym zakresie, uchroniæ od zapomnienia ludzi i wydarzenia, które mia³y znacz¹cy wp³yw na dzieje i rozwój naszej miejscowoœci. Serdeczne podziêkowania kierujê do osób, które podzieli³y siê swoimi wspomnieniami, dokumentami oraz zdjêciami dotycz¹cymi dziejów ¹ ka i jego mieszkañców. Szczególnie dziêkujê ks. proboszczowi Stefanowi Kukliñskiemu oraz p. Annie Bruckiej, która okaza³a siê prawdziw¹ skarbnic¹ wiadomoœci. Krystyna Kater

5 P Po³o enie ¹ ek nale y do gminy Osie. Jest po³o ony w pó³nocno-zachodniej czêœci powiatu œwieckiego, który wchodzi w sk³ad województwa kujawsko- pomorskiego. Nazwa wsi pochodzi od wyrazu ³êg, oznacza³ on nizinê poroœniêt¹ traw¹. W latach ¹ ek by³ siedzib¹ Gromadzkiej Rady Narodowej. Do gromady ¹ ek nale a³y nastêpuj¹ce wsie: ¹ ek, Stara Rzeka, Tleñ, Wierzchy, Pruskie. Po rozwi¹zaniu z dniem 31 grudnia 1968 roku Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku wszystkie wsie dotychczasowej gromady ¹ ek zosta³y przy³¹czone do gromady Osie. ¹ ek jest wsi¹ o zwartej zabudowie. 12 marca 1991 roku uchwa³¹ Rady Gminy w Osiu nadano nazwy 12 ulicom wsi ¹ ek. Ulice przelotowe przez wieœ, to ulica Szkolna i Koœcielna. W zwi¹zku z powstaj¹cym w pobli u boiska sportowego nowego osiedla, a tym samym i nowej ulicy, uchwa³¹ Rady Gminy w Osiu z dnia 30 sierpnia 2001 roku nadano nowo powsta³ej ulicy nazwê Sportowa. 5

6 Z Zarys dziejów owstanie wsi ¹ ek przypada na okres panowania ksi¹ ¹t pomorskich w XIII wieku. Wieœ znajdowa³a siê w granicach kasztelanii œwieckiej, Pa po zajêciu Pomorza przez Krzy aków, na terenie utworzonego komturstwa œwieckiego. Zakon nada³ ¹ kowi i innym wsiom prawo niemieckie. W wyniku tego nast¹pi³ karczunek okolicznych lasów, a area³ uprawny wsi wynosi³ 22 ³any. Po powrocie Pomorza Wschodniego do Polski posiad³oœci ziemskie, stanowi¹ce uprzednio w³asnoœæ krzy ackich komturstw, sta³y siê w³asnoœci¹ królewsk¹, w tym równie wsie komturstwa w Œwieciu, a wœród nich ¹ ek. We wsiach królewskich rozprzestrzenia³ siê typ czynszowego gospodarstwa rolnego zajmuj¹cego siê produkcj¹ zbó. Podstawow¹ warstwê wœród tutejszego ch³opstwa stanowili gburzy. Gbur by³ to samodzielny ch³op gospodarz. W 1565 roku w ¹ ku, na ziemi zasiedzia³ych by³o 10 gburów i 5 ogrodników, którzy byli najemn¹ si³¹ robocz¹. Powinnoœci swoje wp³acali do Œwiecia. Nie wolno by³o ³owiæ ryb w jeziorze Piaseczno, gdy by³o ono królewskie. Ostojê stabilizacji wsi stanowi³ so³tys. W ¹ ku so³tys posiada³ 4 ³any ziemi (oko³o 67 ha). Do jego obowi¹zków nale a³o œci¹ganie podatków i czynszów, przewodniczenie s¹dom wiejskim, dokonywanie przegl¹dów p³otów, urz¹dzeñ przeciwpo arowych i granic, goszczenie przeje d aj¹cych urzêdników dworskich. Urz¹d ten dzier ony by³ w ¹ ku dziedzicznie. Zajêciem rzemieœlniczym na potrzeby ludnoœci i starostwa by³a naprawa i produkcja kó³. Oprócz ko³odziejów w ¹ ku byli równie bednarze. W ¹ ku i okolicznych wsiach istnia³y smolarnie zwane piecami smolnymi. Po³o enie na szlaku komunikacyjnym ze Œliwic do Œwiecia spowodowa³o, e zosta³a za³o ona karczma, w której szynkowano piwo. Uw³aszczenie ch³opów nast¹pi³o w 1825 roku. Iloœæ przydzielonych hektarów zale a³a od wieku zamieszkania rodzin. W roku 1837 wieœ nawiedzi³a straszna choroba cholera. Zmar³ych chowano na miejscu i do dziœ istnieje tu ma³y cmentarzyk zwany Barbar¹. To tu na wysokim drewnianym s³upie, w oszklonej gablotce sta³a figurka Œw. Barbary. Przetrwa³a ona do czasów po drugiej wojnie œwiatowej. Na skutek braku konserwacji postument, na którym sta³a gablotka z figurk¹ uleg³ zniszczeniu, a figurka zaginê³a. Do roku istnia³y wiejskie bielniki tzn. miejsca gdzie ludnoœæ bieli³a na s³oñcu bieliznê. Dziœ na tym miejscu jest pastwisko p. Matuszewskich. O owych czasach opowiada³ równie w roku 1964 najstarszy wówczas mieszkaniec ¹ ka p. Jan epek. W latach szeœædziesi¹tych XIX wieku nie by³o we wsi jeszcze poczty. Co trzeci dzieñ przyje d a³ do ¹ ka, jad¹c z Trzebcin do Nowego konny ambulans po pocztê. Oko³o roku 1885 przychodzi³ ju listonosz pieszo ze Œliwic, wioski odleg³ej o 9 km. Potem 6

7 jeÿdzi³ konno. Z chwil¹ wybudowania kolei w roku , powsta³ pierwszy Urz¹d Pocztowy, mieszcz¹cy siê w obecnym domu p. Józefa Guza syna Wiktora. Nastêpnie zosta³ on przeniesiony do domu p. Franciszki Rytlewskiej i tam przetrwa³ do 1991 roku, kiedy to po 85 latach istnienia, poczta w ¹ ku zosta³a przeniesiona do Tlenia, a nastêpnie do odleg³ego o 10 km Osia. Pan Jan epek wspomina³ równie, e w czasach ycia jego ojca, ka dy rolnik zobowi¹zany by³ oddaæ wojsku parê koni. W zamian za to mia³ prawo ³owiæ ryby w jeziorach, paœæ krowy w lasach, braæ drzewo na opa³ z lasu. Ludzi tych nazywano lamanami. Dla ludzi by³a to sprawa doœæ trudna, bo w ten sposób pozbywali siê koni. Z czasem zwyczaj ten zmieni³ siê, nie oddawano koni, a wp³acano tylko wartoœæ konia. 7

8 W Warunki naturalne Ukszta³towanie powierzchni od wzglêdem pionowego ukszta³towania powierzchni teren ¹ ka stanowi równinê, lekko nachylon¹ w kierunku po³udniowym, urozmaicon¹ licznymi Pobni eniami, najczêœciej wype³nionymi wod¹. Wzniesienia s¹ tu niewielkie. Dochodz¹ do 10 m wysokoœci wzglêdnej. Najwy szy punkt 131 m n.p.m. znajduje siê w lesie, 2500m na po³udniowy zachód od miejscowoœci ¹ ek. Œrednie wzniesienie n.p.m.,wed³ug pomiarów geodezyjnych z dnia 17 listopada 1959 r. wynosz¹ dla ¹ ka m. Dzisiejsze ukszta³towanie powierzchni jest przede wszystkim dzie³em l¹dolodu oraz ró nych procesów rzeÿbotwórczych, dzia³aj¹cych po jego ust¹pieniu do czasów obecnych. Formy lodowcowe, wystêpuj¹ce na omawianym terenie, zwi¹zane s¹ z ostatnim zlodowaceniem. Tam, gdzie l¹dolód cofa³ siê równomiernie, pozostawi³ morenê p³ask¹ lub falist¹. Fragment charakterystycznego dla ¹ ka krajobrazu polodowcowego. Klimat ¹ ek znajduje siê w zasiêgu klimatu typu przejœciowo morskiego, odznaczaj¹cego siê stosunkowo ³agodn¹ zim¹ i umiarkowanym latem. Charakterystyczn¹ cech¹ klimatu ¹ ka s¹ odchylenia od norm przyjêtych dla tego regionu. Polegaj¹ one na tym, e w okresie zimowym zdarzaj¹ siê czêste 8

9 przypadki, e temperatura spada w nocy do poziomu temperatur z okolic Suwa³k. Natomiast w maju, prawie corocznie, s¹ nawroty ch³odów. Ch³ody ³¹cznie z przymrozkami zjawiaj¹ siê w okresie kwitnienia drzew owocowych (najczêœciej 12 maja Pankracego, 13 Serwacego, 14 Bonifacego i 15 zimnej Zoœki ). Tutejsza ludnoœæ nazywa je zimnymi ogrodnikami. Nastêpn¹ charakterystyczn¹ cech¹ klimatu s¹ okresy deszczowe na pocz¹tku lipca oraz s³ynna z³ota jesieñ we wrzeœniu lub w paÿdzierniku. Powiat œwiecki, a tym samym i wieœ ¹ ek le y w strefie charakteryzuj¹cej siê najni sz¹ w Polsce dzienn¹ iloœci¹ godzin nas³onecznionych. W okresie wegetacji najwy sze sumy opadów przypadaj¹ na ¹ ek. I tak wed³ug PIHM w Bydgoszczy iloœæ opadów w tym terenie wynosi 520 mm. Zimê roku 1978/79 mo na nazwaæ zim¹ stulecia. Pierwszy gwa³towny jej atak nast¹pi³ nagle przed sylwestrem. Atak ten by³ na tyle gwa³towny, e spowodowa³ du e zak³ócenia w komunikacji samochodowej i kolejowej. W zaspach ugrzêz³o wiele poci¹gów, w tym równie z wêglem dla elektrowni i elektrociep³owni. Nast¹pi³y przerwy w dostawach energii elektrycznej i ciep³a. Zawieszono zajêcia w szko³ach. W kraju og³oszono stan klêski ywio³owej. Do akcji wkroczy³o wojsko z ciê kim sprzêtem. Wspólnym wysi³kiem uda³o siê przywróciæ przejezdnoœæ g³ównych szlaków komunikacyjnych i ycie mieszkañców zaczê³o powoli wracaæ do normy. A tu nagle 17 lutego nast¹pi³ drugi, jeszcze gwa³towniejszy, atak zimy. Drogi i szlaki komunikacyjne zosta³y znów zasypane. W poniedzia³ek 19 lutego ¹ ek by³ ca³kowicie odciêty od œwiata. Samochód Gminnej Spó³dzielni Osie z pieczywem, ci¹gniêty dodatkowo przez traktor, dotar³ tylko do Szar³aty. Od Szar³aty pieczywo do sklepu w ¹ ku przewioz³a na ma³ych saneczkach m³odzie szkolna. W tej sytuacji trzeba by³o zmobilizowaæ wszystkich mieszkañców ¹ ka i rêcznie przekopaæ siê przez zaspy do Szar³aty. Miejscami zaspy dochodzi³y do 2 m. Podobnie by³o w ca³ej gminie. Po kilku dniach wytê onej pracy uda³o siê ponownie sytuacjê opanowaæ i stopniowo przywróciæ ³¹cznoœæ pomiêdzy miejscowoœciami. Tak obfitych opadów œniegu nie pamiêta³ aden mieszkaniec ¹ ka. Skutki tej zimy by³y odczuwane jeszcze przez wiele miesiêcy. W maju tego roku, miejscami na poboczach dróg, le a³y jeszcze zwa³y zepchniêtego z dróg œniegu. Hydrografia rzez œrodek ¹ ka przep³ywa piêkna rzeka Prusina, której brzegi ³¹czy betonowy most. Przy moœcie na zdjêciu widoczne s¹ ³awy, gdzie mieszkañcy Pprzychodzili p³ukaæ wypran¹ bieliznê, nabierali wodê dla byd³a i do podlewania ogródków. 9

10 Ujœcie Prusiny do Wdy, widoczne na zdjêciu, zosta³o zasypane z chwil¹ budowy obecnego mostu na Wdzie, a nowe ujœcie wykonano pod obecn¹ ulic¹ Czersk¹. Obecny most zast¹pi³ drewniany, który zosta³ pobudowany po zakoñczeniu wojny, obok resztek betonowego mostu wysadzonego przez Niemców. Prusin¹ sp³awiano drewno do Tlenia, a dalej Wd¹. Prusina by³a równie wykorzystywana do poruszania m³yna wodnego w Tleniu. M³yn ten funkcjonowa³ do chwili zbudowania zapory w Gródku. Wówczas na skutek podniesienia siê poziomu wody, zosta³ zatopiony. W czasie wiosennych roztopów Prusina zalewa przybrze ne pastwiska, a przy moœcie w ¹ ku silnie meandruje, co widaæ na zdjêciu wykonanym w 1964 roku. 10

11 Dnia 30 czerwca 1969 roku nad ¹ kiem przesz³a gwa³towna ulewa. Prusina wyst¹pi³a z brzegów. Woda przelewa³a siê przez most. Takiego stanu wody nie pamiêtali najstarsi mieszkañcy ¹ ka. Sp³ywaj¹ca ulicami w kierunku rzeki woda, zerwa³a wiele metrów bruku we wsi. Miejscami wyrwy w bruku dochodzi³y do 2 m g³êbokoœci. Woda zala³a przybrze ne ogródki, ³¹ki oraz oko³o 50 ha pól uprawnych. Mieszkañcy ¹ ka w czynie spo³ecznym przez 3 dni naprawiali uszkodzenia. Podobne zdarzenie, choæ w mniejszym stopniu, mia³o miejsce w marcu 2005 roku. Na skutek wiosennych roztopów Prusina znów zala³a przybrze ne ³¹ki i ogrody, a sp³ywaj¹ca ulicami woda znów uszkodzi³a ulice. Drugim elementem hydrograficznym ¹ ka i okolic s¹ jeziora. W odleg³oœci oko³o 3 km od wsi le y przepiêkne jezioro Piaseczno, które jest typowym jeziorem rynnowym, otoczonym ze wszystkich stron lasami. Obejmuje obszar o powierzchni 158,2 ha. 11

12 Gleby leby ¹ ka nie nale ¹ do najlepszych. Wystêpuj¹ tu g³ównie gleby piaszczyste (bielice), piaszczysto-gliniaste oraz bagienno-torfowe. Gleby piaszczyste Gzwi¹zane s¹ g³ównie z obszarami sandrowymi i dolinami rzek. S¹ one na ogó³ ma³o urodzajne. Wed³ug klasyfikacji gleb, w ¹ ku przewa aj¹: klasa pi¹ta i szósta oraz w niewielkiej iloœci klasa czwarta. Lasy bszary leœne wokó³ ¹ ka stanowi¹ œrodkowo-wschodni¹ czêœæ olbrzymiego kompleksu leœnego Bory Tucholskie. Nale a³y administracyjnie do dwóch Onadleœnictw: Nadleœnictwo Szar³ata (odleg³e o 1 km) i Nadleœnictwo Sarnia Góra (odleg³e o 3 km). Funkcjonowa³y one do 31 grudnia 1971 roku. W wyniku reorganizacji, jaka wówczas nast¹pi³a w lasach pañstwowych, nadleœnictwa te zosta³y zlikwidowane, a ich rejony zosta³y przejête przez Nadleœnictwo Osie. Taki stan istnieje do dziœ. Z chwil¹ utworzenia 16 lutego 1993 roku Wdeckiego Parku Krajobrazowego o powierzchni ha wraz z otulin¹ ha, ¹ ek znalaz³ siê w jego obrêbie. Wed³ug danych uzyskanych z nadleœnictw oraz wspomnieñ starszych mieszkañców ¹ ka (wywiady z 1964 roku) na terenie Borów Tucholskich od wieków by³a prowadzona wyniszczaj¹ca gospodarka leœna. Do kurczenia siê powierzchni leœnej w du ej mierze przyczyni³y siê wojny. Pustoszono je podczas potopu szwedzkiego i wojny siedmioletniej. Niema³o drewna zu y³y wojska napoleoñskie, które traktem napoleoñskim sz³y do Prus Ksi¹ êcych. Od niepamiêtnych czasów wyrabiano w Borach Tucholskich smo³ê. Piece smolne, a by³o ich niegdyœ bardzo du o, poch³ania³y spore iloœci drewna. Mieszkañcy wsi ¹ ek 12

13 pamiêtaj¹ jeszcze smolarnie, znajduj¹ce siê w kierunku pó³nocno-wschodnim od wioski oraz na terenie obecnego leœnictwa Smolarnia. Smolarze wybierali do tego celu drewno najlepszej jakoœci. Równie bartnicy przyczyniali siê do wyniszczenia lasów. Wycinali oni bowiem w najgrubszych sosnach ule, które obsadzali pszczo³ami. Najbardziej szkodliw¹ i fataln¹ w skutkach gospodarkê leœn¹ prowadzili Prusacy. Dokonywano wzmo onej eksploatacji drewna, wyciête zaœ w pieñ du e po³acie leœne odnawiano sztucznie. Niemieccy leœnicy stosowali w owym czasie najtañsze i naj³atwiejsze metody sadzenia, nie licz¹c siê z potrzebami siedliska i higieny lasu. Dokonano wiêc zalesienia bardzo rozleg³ych obszarów czyst¹ sosn¹. Stworzono w ten sposób olbrzymie kompleksy leœne z³o one z bitej soœniny, czêstokroæ równowiekowe i w rezultacie nie tylko bezpowrotnie odebrano Borom Tucholskim specyficzny charakter puszczy, ale równie ta jednogatunkowoœæ i równowiekowoœæ drzewostanów sprowadza³a na Bory nieustanne klêski elementarne. Okresowo wystêpuj¹ce inwazje szkodliwych owadów leœnych, przede wszystkim barczatki, sówki choinówki oraz liczne po ary leœne w okresach suszy gnêbi³y Bory Tucholskie przez wiele dziesi¹tek lat. Sówka choinówka w latach spustoszy³a olbrzymie po³acie lasów. Kolejne spustoszenie, choæ na mniejsz¹ obszarowo skalê, bo tylko na obszarze ówczesnego Nadleœnictwa Szar³ata, wyrz¹dzi³a wichura, która przesz³a nad tym 3 terenem w sierpniu 1962 roku. Oko³o 5000 m drzew uleg³o z³amaniu lub wyrwaniu z korzeniami. Stan ten przysporzy³ wiele k³opotów przy wyróbce z³omów i wywrotów szczególnie zim¹ 1963 roku, gdy panowa³y silne mrozy, a pokrywa œnie na dochodzi³a do 50 cm gruboœci. W latach nast¹pi³a inwazja brudnicy mniszki, która wyrz¹dzi³a szczególne szkody w drzewostanie sosny i œwierka. 13

14 Z Zajêcia ludnoœci zwi¹zku z tym, e ¹ ek jest po³o ony wœród lasów, jego mieszkañcy od wieków yli i yj¹ z lasu. Pracowali przy jego wyrêbie, przy Wprzetwórstwie drewna, jego wywózce oraz zalesianiu. Równie od dawna ludnoœæ zajmowa³a siê zbieraniem jagód i grzybów. Po wojnie wywo ono je na targowiska do Che³mna i Grudzi¹dza. Dziœ w sezonie istniej¹ na miejscu punkty skupu runa leœnego. Ludnoœæ w ten sposób dorabia³a i dorabia na swoje utrzymanie. G³ównym zajêciem ludnoœci ¹ ka by³o jednak rolnictwo i hodowla byd³a mlecznego. W zwi¹zku ze s³abymi glebami, uprawiano g³ównie yto, owies, jêczmieñ, saradelê oraz ziemniaki, brukiew i buraki pastewne. ¹ki i pastwiska dostarcza³y paszy dla byd³a i koni. Gospodarstwa rolne by³y zró nicowane pod wzglêdem obszarowym. Obok obszaru, drugim kryterium œwiadcz¹cym o zamo noœci gospodarstwa, by³a liczba posiadanych koni. By³y wiêc gospodarstwa parokonne, jednokonne i drobni dzia³kowicze nie posiadaj¹cy koni. Ci drudzy korzystali przy uprawie swojej ziemi z pomocy rolników posiadaj¹cych konie i odpowiedni sprzêt. W zamian odpracowywali wartoœæ tych us³ug przy sianokosach, niwach, wykopkach i innych pracach polowych. Mieszkañcy ¹ ka znajdowali równie zatrudnienie w istniej¹cych zak³adach produkcyjnych i rzemioœle. Do znacz¹cych zak³adów nale a³ miêdzy innymi tartak hrabiego Tyszkiewicza oraz cegielnia p. Pauliny i Franciszka Mielewskich. Tartak by³ zlokalizowany przy dworcu kolejowym i istnia³ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej. 14

15 PóŸniej maszyny zosta³y wywiezione do tartaku w Sarniej Górze, a budynki uleg³y zniszczeniu. Istniej¹cy tam dom mieszkalny kupili w 1955 roku p. Ludwika i Franciszek Poro yñscy. Akt notarialny zosta³ sporz¹dzony w GnieŸnie, gdzie mieszka³ wówczas hrabia Tyszkiewicz. Cegielnia p. Mielewskich wypala³a ceg³ê, z której pobudowano wiele istniej¹cych do dnia dzisiejszego budynków w ¹ ku. Do rodziny p. Mielewskich nale a³a równie piekarnia. Oprócz tego u p. Dr¹ kowskiego by³o rzeÿnictwo. Zak³ad szewski prowadzi³ p. Józef Ligman. Zak³ad ten istnia³ jeszcze wiele lat po wojnie. Drugi zak³ad szewski prowadzi³ p. Leon S³omiñski. Zak³ad krawiecki prowadzi³ p. Augustyn Klunder, a po nim p. Janusz Potocki. Kowalstwem zajmowa³ siê p.kujawski, ciesielstwem p. Jan Chabowski, który egzamin mistrzowski zdawa³ w Berlinie. Tego zawodu wyuczy³ nastêpnie swego ziêcia Teofila Cherka. Pan Jan epek i p. Bakus wyrabiali obuwie z drewna tzw. kory i klompy. Przed wojn¹ w ¹ ku istnia³y dwa domy zajezdne. Jeden z nich, posiadaj¹cy sklep spo ywczy, karczmê oraz salê taneczn¹ by³ w³asnoœci¹ p. Salomei i Franciszka Guz. Na piêtrze mieœci³y siê pokoje goœcinne dla przyjezdnych. Naprzeciw, po drugiej stronie ulicy, by³ plac na którym mieœci³ siê zajazd dla koni goœci podró nych. Od tego czasu nazwa siê on Goœciniec. Du o goœci przewija³o siê tu w okresie tzw. sówki choinówki. Byli to ludzie, którzy przyje d ali tu do pracy przy wyrêbach lasów zniszczonych przez sówkê choinówkê oraz ludzie zajmuj¹cy siê handlem drewnem. Obecnie w miejscu tego domu zajezdnego stoi koœció³, a by³a sala taneczna jest czêœci¹ nawy. Na by³ym Goœciñcu jest obecnie koœcielny parking. Drugi dom zajezdny nale a³ do p. Józefa Mielewskiego. Dziœ mieœci siê tu szko³a. Na parterze by³ sklep spo ywczy i karczma. Sklep ten istnia³ jeszcze wiele lat po wojnie. Na piêtrze by³a piêkna sala ze scen¹, gdzie odbywa³y siê zabawy taneczne. Dziœ mieœci siê tu oddzia³ przedszkolny. W ¹ ku istnia³ posterunek policji, który mieœci³ siê w domu p. Józefa Rytlewskiego, obecnie p. Janusza Potockiego, istnia³ równie Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym œlubów udziela³ p. Stanis³aw Rozenkiewicz. 15

16 W ¹ ku mieszka³a p. Wanda Kulczyk, akuszerka (po³o na), która do porodów jeÿdzi³a po ca³ej okolicy rowerem lub furmank¹. Po wojnie, z chwil¹ powstania w Oœrodku Zdrowia w Osiu Izby Porodowej, p. Wanda Kulczyk przez d³ugie lata by³a tam po³o n¹. Nale y równie wspomnieæ o sposobie przekazywania mieszkañcom urzêdowych og³oszeñ. So³tys mia³ du y rêczny dzwonek. Szed³ przez wieœ i dzwoni³. W ustalonych miejscach zatrzymywa³ siê i odczytywa³ owe og³oszenia. Dziœ tego typu wiadomoœci s¹ przekazywane za pomoc¹ pisemnej kurendy. W ¹ ku istnia³a równie zlewnia mleka. Mieœci³a siê w s¹siedztwie poczty u p. Franciszki Rytlewskiej. W czasie okupacji pracowa³a tam p. Wanda Dr¹ kowska, a po wojnie p. Rozalia Pastwa (siostra p. F. Rytlewskiej). Potem zlewniê przeniesiono do centrum wsi do budynku p. Chylewskich. Pracê zlewniarki podjê³a tu p. Irena Glaza, a p. Bronis³aw Glaza i Jan Œpica, na przemian, codziennie wozili to mleko konno do mleczarni w Osiu. Dziœ produkcja mleka jest skoncentrowana w kilku gospodarstwach specjalistycznych i jest ono odbierane bezpoœrednio od tych rolników specjalnymi cysternami. Na terenie wsi istnia³y dwie wiejskie pompy, z których wodê czerpali mieszkañcy nie posiadaj¹cy w³asnego ujêcia wody. Jedna z tych pomp by³a usytuowana przy moœcie, druga w centrum wsi przy obecnej ulicy Szkolnej w pobli u domu p. Franciszka Pakowskiego. Z chwil¹ zbudowania i oficjalnego oddania do u ytku w dniu 30 listopada 1995 roku wodoci¹gu wiejskiego, pompy zosta³y zlikwidowane. W 2005 roku wieœ zosta³a równie skanalizowana. W centrum wsi, w s¹siedztwie szko³y, by³ usytuowany kiosk Ruch-u. Kiosk by³ bogato zaopatrzony w prasê, artyku³y papiernicze, œrodki do utrzymania czystoœci. Dzieci id¹c do szko³y mog³y siê zaopatrywaæ w ró ne potrzebne im artyku³y. W latach 70-tych powsta³a w s¹siedztwie dworca kolejowego sk³adnica drewna, na ziemi wykupionej przez resort lasów pañstwowych od p. Marty i Leonarda Chylewskich. Drogi dojazdowe do sk³adnicy zosta³y utwardzone, a wzd³u torów powsta³a specjalna ³adownia, któr¹ utwardzono betonowymi p³ytami. Ca³y teren zosta³ oœwietlony i by³ chroniony przez specjalnego stró a. Tu ze wszystkich pobliskich leœnictw by³o zwo one drewno, nastêpnie by³o korowane, ciête na papierówkê i kopalniak. Tak przygotowane drewno by³o ³adowane na wagony i wysy³ane do odpowiednich odbiorców. Na miejscu by³y te biura, gara e na maszyny i sprzêt. Z chwil¹ likwidacji wy ej opisanej sk³adnicy w latach 90-tych, ³adowniê rozebrano, betonowe p³yty wywieziono, budynki biurowe i gara e wydzier awiono. Zwyczaje i rozrywki o wojnie utrudzeni i umêczeni mieszkañcy wsi pragnêli trochê rozrywki. Zaczêto wiêc na polanie zwanej Zdrójkiem organizowaæ zabawy taneczne Pzwane majówkami, na które przychodzi³y ca³e rodziny z dzieæmi. Do tañca 16

17 przygrywa³a orkiestra i wszyscy weso³o siê bawili. W latach 70-tych powsta³ Klub Rolnika. Tam prê nie dzia³aj¹ce wówczas Ko³o Gospodyñ Wiejskich organizowa³o kursy gotowania, pieczenia, szycia. Organizowano te zabawy taneczne oraz spotkania przy kawie, prelekcje z ró nych dziedzin ycia. M³odzie spotyka³a siê na pogawêdki, dostêpne by³y gry œwietlicowe, tenis sto³owy. Przyje d a³o kino objazdowe. Popularnym zwyczajem by³o tzw. Darcie pierza. W d³ugie jesienno-zimowe wieczory gospodynie, które posiada³y gêsie lub kacze pióra, zaprasza³y zaprzyjaÿnione s¹siadki na wspólne darcie pierza. Takie spotkania trwa³y do póÿnych godzin nocnych. Lubi³y tam przebywaæ dzieci, bo tradycj¹ by³o te, e kobiety opowiada³y przy tym wstrz¹saj¹ce opowieœci o duchach i czarach. Po wyczerpaniu repertuaru grozy, œpiewano stare smêtne piosenki z lat m³odoœci. Gospodyni czêstowa³a wszystkich w³asnorêcznie upieczonym ciastem i kaw¹, a potem kolacj¹. Innym równie popularnym zwyczajem by³ Wieniec do ynkowy. Kiedy ju zbo e u rolnika zosta³o skoszone, z tego zbo a pleciono wieniec do ynkowy i ozdabiano go kwiatami i wst¹ kami. Wszyscy niwiarze udawali siê ze œpiewem do domu gospodarza i tam wrêczano mu wieniec. Z kolei gospodyni zaprasza³a wszystkich do zastawionych sto³ów na do ynkowy poczêstunek. Z chwil¹ gdy zaczêto korzystaæ przy niwach w coraz szerszym zakresie z maszyn typu niwiarki, snopowi¹za³ki, kombajny, zwyczaj ten zagin¹³. 17

18 K Komunikacja rzez teren miejscowoœci ¹ ek przechodzi linia kolejowa Laskowice - Czersk. Liniê tê pobudowano w latach W latach 60-tych w ci¹gu doby Pkursowa³o tu 10 poci¹gów. Kursowa³y tylko poci¹gi motorowe oraz 2 poci¹gi towarowe, którymi przewo ono g³ównie drewno ³adowane na poszczególnych stacjach, gdzie zosta³y pobudowane specjalne sk³adnice drewna. Tu ³adowano kopalniak, papierówkê, budulec oraz drobnicê. W ci¹gu miesi¹ca ³adowano przeciêtnie wagonów drewna. Do momentu wprowadzenia trakcji motorowej, trasa ta by³a obs³ugiwana przez parowozy. Na stacji ¹ ek znajduje siê wie a ciœnieñ, jedyna na trasie Laskowice - Czersk, która dostarcza³a wodê do kursuj¹cych tu parowozów. Dziœ ten budynek jest ju zdewastowany. W po³owie 1963 roku ukoñczono budowê szosy, o nawierzchni wirowej, na odcinku Szar³ata - ¹ ek. Wówczas od lipca tego roku wprowadzono po³¹czenie autobusowe Œwiecie - ¹ ek i ¹ ek - Œwiecie. Przystanki autobusowe zosta³y usytuowane, jeden w centrum ¹ ka drugi w Szar³acie. W póÿniejszym okresie, na tych przystankach w czynie spo³ecznym pobudowano wiaty. W 1971 Zarz¹d Dróg Lokalnych w Œwieciu rozpocz¹³ modernizacjê szosy z Tlenia przez ¹ ek do granicy powiatu tucholskiego poprzez po³o enie nawierzchni asfaltowej. Efektem tej modernizacji by³o uruchomienie nowej linii autobusowej Œwiecie - Czersk, przez ¹ ek i Œliwice. W 1938 roku zosta³ zbudowany nasyp pod szosê, która mia³a po³¹czyæ Tleñ z Gdañskiem oraz poprzez drugie odga³êzienie z Czerskiem. Na skutek wybuchu wojny w 1939 roku prace te zosta³y przerwane. W latach 70-tych zastanawiano siê nad ponownym podjêciem prac na tej trasie. Jednak ostatecznie prac tych nie podjêto i w chwili obecnej istnieje tylko nasyp poroœniêty drzewami. 18

19 E Elektryfikacja ieœ ¹ ek zosta³a ujêta w planie elektryfikacyjnym na 1960 rok. Na wiosnê tego roku zaczêto robiæ pomiary, dokumentacjê i zwoziæ materia³y. WWreszcie 10 listopada 1960 roku 22 osobowa brygada elektryfikacyjna rozpoczê³a prace. Prace trwa³y do 21 grudnia i w tym dniu o godzinie rozb³ys³y w ¹ ku pierwsze arówki. Dziêki elektryfikacji w yciu mieszkañców nast¹pi³y ogromne zmiany. Oprócz tego, e elektrycznoœæ wykorzystywano do oœwietlenia mieszkañ, w szybkim tempie i w coraz szerszym zakresie zaczêto korzystaæ z urz¹dzeñ elektrycznych w gospodarstwach. Równie w yciu kulturalnym nast¹pi³o o ywienie. Zaczê³o przyje d aæ do ¹ ka kino objazdowe. Najpierw wyœwietlano filmy dla dzieci, a potem dla doros³ych. Frekwencja by³a du a i radoœæ wielka. W domach pojawia³o siê te coraz wiêcej aparatów radiowych. W roku szkolnym 1961/62, za zajêcie I miejsca w zbiórce na Spo³eczny Fundusz Budowy Szkó³, wieœ ¹ ek otrzyma³a w nagrodê od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej telewizor. By³ to pierwszy telewizor we wsi. Umieszczono go w szkole, gdzie ludnoœæ masowo chodzi³a na ró ne audycje, czy projekcje filmów. Po d³ugich staraniach i oczekiwaniach w roku 1970 przyst¹piono do drugiego etapu elektryfikacji. Przebudowano linie zbudowane w 1960 roku, zwiêkszaj¹c ich moc oraz zelektryfikowano wybudowania ¹ ka. Wœród mieszkañców panowa³a z tego powodu ogólna radoœæ. 19

20 S Szkolnictwo zko³a w ¹ ku powsta³a z chwil¹ uw³aszczenia ch³opów, co mia³o miejsce w 1825 roku. Budynek szkolny by³ drewniany, który pamiêta³ jeszcze p. Jan epek Surodzony roku. Druga izba lekcyjna mieœci³a siê w obecnym budynku p. Mariana Stosika. Na miejscu starej drewnianej szko³y pobudowano w roku 1893 now¹ z cegie³ i kryt¹ dachówk¹. Budynek ten stoi do chwili obecnej. W budynku tym przez 108 lat, czyli do roku 2001, nieprzerwanie funkcjonowa³a szko³a. Wiele pokoleñ mieszkañców ¹ ka do niej uczêszcza³o letnie dzieje tej szko³y s¹ œciœle zwi¹zane z historycznymi losami tego regionu. By³a to wiêc raz szko³a niemiecka, raz polska, tak na przemian do zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej. Na powy szym zdjêciu nauczyciel p. Kuper z on¹; tablicê z nazw¹ szko³y trzyma Bronis³aw Glaza. Po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, pierwsz¹ nauczycielk¹ by³a p. Maria Marlewiczówna (brak danych od kiedy). W dniu 17 lutego 1947 roku szko³a zostaje przekazana nauczycielowi kieruj¹cemu p. Konradowi Zalewskiemu. W tym czasie w szkole istnia³y klasy I-IV. W roku szkolnym 1948/49 utworzono V oddzia³, a pe³ni¹c¹ obowi¹zki kierownika szko³y zosta³a p. Janina Zarzycka. W roku szkolnym 1949/50 utworzono VI oddzia³, a w 1953/54 VII i w ten sposób od 1 wrzeœnia1953 roku szko³a w ¹ ku sta³a siê pe³n¹ 7-letni¹ szko³¹ podstawow¹. 20

21 Z dniem 1 wrzeœnia 1954 roku p. Janina Zarzycka przesz³a na emeryturê, a kierownikiem szko³y zosta³ p. Bernard Wêsierski. Pan Bernard Wêsierski obowi¹zki kierownika Szko³y Podstawowej w ¹ ku pe³ni³ do 16 wrzeœnia 1964 roku, czyli przez 10 lat i 16 dni. Po jego œmierci z dniem 1 grudnia 1964 roku Wydzia³ Oœwiaty w Œwieciu powo³a³ na kierownika Szko³y Podstawowej w ¹ ku p. Paw³a Katera. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie przez 37 lat do 31 sierpnia 2001 roku, do chwili likwidacji szko³y i utworzenia punktu filialnego. Od chwili wznowienia zajêæ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, szko³a systematycznie siê rozwija³a zapewniaj¹c dzieciom bezpieczne, coraz lepsze, wszechstronniejsze i na coraz wy szym poziomie warunki do nauki, zawsze by³a przygotowana do wprowadzania zmian organizacyjnych i programowych, jakie zachodzi³y w polskiej oœwiacie. Celem zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzieciom podczas przerw, w okresie wakacji w 1965 roku, przy pomocy Wydzia³u Oœwiaty w Œwieciu, Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku i miejscowej ludnoœci ogrodzono szko³ê i przygotowano boisko, na którym dzieci bezpiecznie mog³y spêdzaæ przerwy. 21

22 Z dniem 1 wrzeœnia 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa, do szko³y podstawowej zosta³a wprowadzona klasa ósma. W zwi¹zku z tym zwiêkszy³a siê liczba oddzia³ów, nauczycieli i zapotrzebowanie na dodatkowe izby lekcyjne. Aby sprostaæ tym wymaganiom, w okresie wakacji poprzez adaptacjê pomieszczeñ w budynku szkolnym, przygotowano dwie dodatkowe izby lekcyjne. W dniu 19 czerwca 1967 roku po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa, egnano absolwentów oœmioletniej szko³y podstawowej. Pierwszymi absolwentami ósmej klasy Szko³y Podstawowej w ¹ ku byli: Barbara Brucka (Pawlik), Danuta Chabowska, Stanis³aw Piasek, Jan Karpus, Piotr Walter. Wszyscy absolwenci zostali przyjêci do szkó³ zawodowych i œrednich. W roku 1968 przyst¹piono do budowy boiska sportowego. Dziêki pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w ¹ ku i Miêdzykó³kowej Bazy Maszynowej w Osiu zniwelowano teren pod boisko. Prace zakoñczono na wiosnê 1969 roku. W ten sposób szko³a uzyska³a mo liwoœci do pe³niejszego realizowania programu wychowania fizycznego. Istniej¹cy od 1893 roku budynek szkolny wymaga³ systematycznej konserwacji i modernizacji. W ramach modernizacji zainstalowano w szkole hydrofor i doprowadzono wodê do poszczególnych izb lekcyjnych. Nastêpnie zlikwidowano piece i za³o ono centralne ogrzewanie. W budynku gospodarczym, po odpowiedniej adaptacji, urz¹dzono pracowniê zajêæ technicznych wraz z magazynkiem narzêdziowym i materia³owym. W celu zwiêkszenia i dalszego polepszenia bazy lokalowej, dyrektor szko³y rozpocz¹³ starania o kupno dla szko³y drugiego budynku. Starania te zakoñczy³y siê pomyœlnie i 16 paÿdziernika 1990 roku Gminna Spó³dzielnia przekaza³a szkole protokolarnie swój budynek po by³ej restauracji. Podpisanie aktu notarialnego przez strony nast¹pi³o 12 lutego 1991 roku. Obiekt ten kosztowa³ 90 milionów ówczesnych z³otych, 50 milionów uzyskano z bud etu gminy, a resztê z Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy. W ten sposób zosta³y rozwi¹zane k³opoty lokalowe szko³y. Pomimo, e zakupiony obiekt wymaga³ remontu i przystosowania do nowych potrzeb, stopniowo w miarê posiadanych œrodków uruchamiano kolejne pomieszczenia. I tak w budynku tym powsta³y: na parterze sala gimnastyczna, magazynek sprzêtu do wychowania fizycznego, szatnia, sala do gier typu tenis sto³owy, ubikacje, na piêtrze sala zajêæ dla oddzia³u przedszkolnego, sala katechetyczna, sala telewizyjna z pracowni¹ komputerow¹. W okresie wakacji 1992 nowo nabyty obiekt zosta³ ogrodzony, rozwi¹zano sprawê œcieków przez pobudowanie nowego du ego szamba. W nastêpnych latach powsta³y kolejne sale dydaktyczne, za³o ono centralne ogrzewanie, na piêtrze urz¹dzono sanitariaty, zbudowano utwardzone boisko do pi³ki koszykowej i siatkowej. Oba budynki szkolne zosta³y po³¹czone chodnikiem, odnowiono elewacjê, za³o ono arboretum. Du ¹ pomoc i wsparcie w za³atwianiu i sfinalizowaniu tych wszystkich przedsiêwziêæ okaza³a dyrektorowi rada pedagogiczna i ogó³ rodziców. 22

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku

UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku (Projekt) DRUK NR 196 z dnia 20.01.2012 UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ

PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ PROJEKT MODERNIZACJI PLACU PRZY NADLEŚNICTWIE SMOLARZ Inwestor: Adres: Autor projektu: Data opracowania Podpis autora Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie Klesno 3, 66-530 Drezdenko mgr inż. Katarzyna Grzegorz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c...

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c... Badanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych 1.1d, 1.3, 1.4 karty pracy i materiały pomocnicze. KARTA PRACY nr 1 1.Wypisz wymienione w tekście nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo