Jak wykorzysta" potencja$ silnej marki?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wykorzysta" potencja$ silnej marki?"

Transkrypt

1 SKP White Paper Series: Extracting Brand Value Jak wykorzysta" potencja$ silnej marki? Optymalizacja cen markowych produktów Dr Jan Remmert Marek Dietl Rados$aw Rejman SIMON KUCHER & PARTNERS Strategy & Marketing Consultants Bonn Boston Londyn Monachium Pary4 Tokio Wiede5 Warszawa Zurych

2 S ilna marka mo4e by" dla firmy bardzo cennym aktywem. Zbudowanie mocnej marki wymaga zaanga4owania ze strony mened4erów i konsekwentnych inwestycji, jednak wielu firmom udaje si; ten cel osi<gn<". Ile z nich potrafi jednak w pe$ni wykorzysta" zbudowany potencja$ marki i przeku" go na wysokie zyski? Nie jest to $atwe, wymaga bowiem dok$adnego oszacowania o ile wi;cej konsumenci s< gotowi p$aci" za markowy produkt. Wi;kszo=" firm nie wykorzystuje w pe$ni potencja$u zysków zwi<zanego z si$< marek swoich produktów. Pomi;dzy zbyt nisk< i zbyt wysok< cen< danego produktu zawsze mo4na wskaza" cen;, przy której zysk jest maksymalny. Wikszo firm nie wykorzystuje w peni potencjau zysków zwi zanego z si marek swoich produktów. Kiedy firma 3M, ceniona na caym wiecie za jako i innowacyjno produktów, przeanalizowaa dokadnie poziom swoich cen i atrakcyjno marki wzgldem konkurencji, zdecydowaa si na podniesienie cen wybranych produktów o ponad 35%! Efekt? Sprzedailociowa pozostaa niemal niezmieniona, a zyski poszyboway w gór. Intuicyjnie wiemy, -e cena produktu sprzedawanego pod siln mark mo-e by wy-sza od ceny produktu o zbli-onej funkcjonalnoci, ale niemarkowego. O ile jednak powinna by wy-sza, aby zysk ze sprzeda-y danego produktu by jak najwikszy, o 5%, 15% a mo-e 50%? Ustalaj c cen za nisko, np. na poziomie C1 (Rysunek 1), osi gamy wysok sprzedailociow i udzia w rynku (S1), jednak niska cena ogranicza zyskowno. Ustalaj c cen zbyt agresywnie (C2) realizujemy wysok mar- jednostkow, ale docieramy do du-o mniejszej liczby klientów (S2) i czny zysk jest równie- niski. Warto zwróci uwag, -e pomidzy zbyt nisk i zbyt wysok cen danego produktu zawsze mo-na wskaza cen (Optimum), przy której zysk jest maksymalny. Sprzeda4 w szt. Zysk w PLN S1 Zysk S2 Sprzeda- C1 Optimum C2 Cena Rysunek 1. Relacja midzy cen a sprzeda- (zyskiem) 2

3 Zbyt ostro4ne ustalenie ceny mo4e spowodowa" pozostawienie du4ych pieni;dzy na stole i mie" kolosalny wp$yw na poziom zysku. Podejmuj c decyzje o cenach produktów markowych mened-erowie najczciej niedoszacowuj si marki i ustalaj ceny zbyt nisko. Ostro-no i rozwaga w podejmowaniu decyzji cenowych s jak najbardziej wskazane, nale-y jednak pamita, -e zbyt ostro-ne ustalenie ceny mo-e spowodowa pozostawienie du-ych pienidzy na stole i mie kolosalny wpyw na poziom zysku. Najwy-szy od 1962 roku udzia w rynku maszynek do golenia koncern Gillette osi gn po wprowadzeniu na rynek nowej maszynki Mach 3 z cen o 50% wy-sz od ceny poprzedniego produktu! Jak wida na Rysunku 2, podniesienie ceny nawet jedynie o 10% mo-e bardzo znacz co zwikszy zyski (o 77% je-eli spadek popytu bdzie wyniesie 5%). Co warte podkrelenia, decyzja o podniesieniu ceny mo-e korzystnie wpyn na zyski nawet przy utracie 15-20% klientów w reakcji na podwy-k. Zmiana Zmiana wartosci warto=ci marzyzysku na pokrycie operacyjnego w zwiazku przy podniesieniu z podwyzszeniem ceny ceny o 10%* o 10%* 77% wzrost zysku w % 63% 50% 36% 5% 10% 15% 25% % utraconych klientów * przy 10% mar-y operacyjnej i 10% udziale kosztów staych w kosztach ogóem Rysunek 2. Wpyw zmiany ceny o 10% na zysk w zale-noci od reakcji popytu Jakie informacje s< niezb;dne do ustalenia optymalnej ceny? Nie w ka-dej sytuacji podniesienie ceny jest waciw decyzj bie- ca cena mo-e by ju- tak wyrubowana, -e nie pozostawia potencjau do podwy-ki, nawet je-eli marka produktu jest bardzo silna. Ustalenie optymalnej ceny wymaga okrelenia elastycznoci cenowej popytu, czyli reakcji klientów na podniesienie lub obni-enie ceny. Podwy-ka ceny bdzie zapewne godna rozwa-enia, je-eli w rezultacie podniesienia ceny mo-emy liczy na niewielki odpyw klientów. Je-eli spodziewan reakcj popytu miaby by znacz cy spadek sprzeda-y, decyzja o wprowadzeniu podwy-szenia ceny nie 3

4 bdzie atrakcyjna. Jednoznaczna ocena, czy decyzja o podwy-szeniu ceny (lub ewentualnie obni-eniu) jest korzystna przy okrelonej spodziewanej reakcji rynku, wymaga uwzgldnienia w kalkulacji poziomu mar-y firmy. Jak szacowa" reakcj; klientów na zmian; ceny? Pierwszym krokiem mened4erów ustalaj<cych cen; powinna by" precyzyjna ocena, jaka jest elastyczno=" cenowa popytu na dany produkt. Pierwszym krokiem mened-erów ustalaj cych cen powinna by wic precyzyjna ocena, jaka jest elastyczno cenowa popytu na dany produkt. Jest to zadanie trudne, ale jego zrealizowanie z nadwy-k wynagradza podjty wysiek. Istnieje wiele metod, które mo-na wykorzysta do oszacowania elastycznoci cenowej: metody ekonometryczne, metody oceny eksperckiej, badania rynku. W przypadku produktów o silnej marce najlepsze wyniki zapewnia analiza preferencji konsumentów dokonana w oparciu o badanie rynkowe typu conjoint measurement. Specyfika tych badae polega na tym, -e respondenci (z reguy preselekcjonowana grupa reprezentatywnych uczestników danego rynku) stawiani s przed hipotetyczn koniecznoci kupna produktu. Porównuj c ka-dorazowo par znanych sobie produktów o ró-nych profilach (np. sok marchwiowy producenta X w szklanej butelce w cenie 2,49 PLN z sokiem marchwiowym producenta Y w kartonie w cenie 2,29 PLN) respondenci decyduj, który z produktów byby przez nich preferowany (przykadowe pytanie na Rysunku 3). Któr< z poni4szych opcji preferuje preferuj< Pa5stwo? Pan/Pani? Opcja A: Opcja B: Marka: A Marka: B Smak: Opakowanie : marchwiowy szklane lub Smak: Opakowanie : marchwiowy kartonowe Cena: 2,49 PLN Cena: 2,29 PLN zdecydowanie preferuje Opcj A jestem niezdecydowany zdecydowanie preferuje Opcj B (-4) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (4) Rysunek 3. Pytanie z kwestionariusza wykorzystywanego do badania conjoint measurement 4

5 Badania typu conjoint measurement dostarczaj< wiarygodnej oceny reakcji klientów na zmiany ceny. Nale-y zwróci uwag, -e w badaniu typu conjoint measurement wpyw ceny na decyzj o kupnie szacowany jest w sposób nie wprost. Zamiast bezporednio wykorzystywa odpowiedzi na pytania o charakterze Czy kupiaby Pan/Pani produkt A w cenie B, wpyw ceny na zachowanie konsumenta szacowany jest na podstawie porównae jego preferencji wobec ró-nych produktów o ró-nych cenach i markach. W odró-nieniu wic od badae, w których pytanie o stosunek do ceny produktu stawiane jest bezporednio, uwaga respondenta nie jest skupiona wy cznie na cenie podobnie jak w prawdziwej sytuacji kupna. Z naszych dowiadczee, opartych na ponad 1000 projektów doradczych, wynika, -e badania typu conjoint measurement dostarczaj wiarygodnej oceny reakcji klientów na zmiany ceny. Dodatkow, bardzo wa-n zalet badania typu conjoint measurement jest mo-liwo skwantyfikowania przewagi jednej marki nad drug. W wyniku badania ustala si poziom u-ytecznoci ceny i ró-nych marek (w porównywalnych jednostkach), co pozwala przeliczy na wartoci pieni-ne wy-sz warto dla klienta marki A nad mark B (Rysunek 4). Doradzaj c mened-erom Daimler Chrysler w ustalaniu ceny Mercedesa klasy A zespó Simon, Kucher & Partners (SKP) zarekomendowa podwy-szenie ceny samochodu o 2.500,- DM w stosunku do pierwotnych zamierzee. Rekomendacja wynikaa m.in. wanie z premii za warto marki Mercedesa oszacowanej na podstawie analizy conjoint. Pomimo wy-szej ceny cele sprzeda-owe Mercedesa (200 tys. szt w dwa lata) zostay zrealizowane zgodnie z planem, a dodatkowe zyski w ci gu dwóch pierwszych lat wyniosy 500 mln DM. U4yteczno=" marki U4yteczno=" ceny Warto=" Warto=" Premia Marki A wobec Marki B: 0,15 PLN 0 Marka A Marka B Marka C PLN 2.8 Rysunek 4. Szacowanie premii cenowej za siln mark na podstawie badania conjoint measurement 5

6 Wykorzystanie metodologii conjoint measurement do oszacowania mo-liwej do zrealizowania na rynku premii cenowej zapewnia bardzo dobre rezultaty, ale wi -e si z koniecznoci przeprowadzenia opowiednio przygotowanego badania rynku. Je-eli ze wzgldu na koszty lub braku czasu (np. gdy istnieje konieczno szybkiego podjcia decyzji cenowej) przeprowadzenie badania rynku nie jest mo-liwe, ustalenie premii cenowej mo-e by równie- dokonane w oparciu o ocen eksperck. Doradzaj c w takich sytuacjach SKP proponuje czsto przeprowadzenie warsztatu PRICESTRAT. Jest to warsztat ekspercki o formule opracowanej przez SKP specjalnie na potrzeby szacowania elastycznoci cenowej. Przeprowadzenie takiego warsztatu pozwala na usystematyzowanie wiedzy o rynku i lepsze wykorzystanie intuicji mened-erów firmy przy wsparciu konsultantów SKP dowiadczonych w pracy z klientami z danej bran-y. Zalet PRICESTRAT jest szybkie dostarczanie wyników: jednolub dwudniowy warsztat, którego przygotowanie zajmuje okoo dwa tygodnie, pozwala oszacowa elastyczno cenow czterech-piciu kluczowych produktów z uwzgldnieniem reakcji konkurencji na zmian ceny badanych produktów. Ograniczeniem tej metody jest uzale-nienie jakoci oceny elastycznoci od stopnia, w jakim uczestnicy warsztatów znaj swój rynek. Z dowiadczee SKP wynika jednak, -e mened-erowie dysponuj czsto nawet wiksz wiedz o klientach ni- im si wydaje i potrzebuj jedynie procesu systematyzowania wiedzy, aby w peni z niej skorzysta. Kolejn metod oceny elastycznoci mo-e by analiza historycznych danych o sprzeda-y przy pomocy narzdzi ekonometrycznych. Warunkiem koniecznym stosowania analiz ekonometrycznych jest dostpno odpowiednich danych o reakcji klientów na zmiany cen. Zalet tej metody jest jej prostota i krótki czas potrzebny do przygotowania wniosków, wad ograniczona dokadno i opieranie si na danych o reakcji rynku z przeszoci. Jak ustali" optymaln< premi; cenow< wynikaj<c< z warto=ci marki? Ustaliwszy w dowolny sposób wra-liwo klientów na zmian ceny nale-y zintegrowa t informacj z danymi firmy o kosztach jednostkowych produktu i znaleo taki poziom ceny, przy którym kombinacja cena-sprzeda--koszty zapewni 6

7 najwikszy zysk. Warto podkreli, -e maksymalizuj c zyski za porednictwem cen maksymalizujemy mar- na pokrycie kosztów staych, a zatem do kalkulacji optymalnej ceny nale-y bra pod uwag jedynie koszty zmienne. Integracja danych kosztowych z informacj< o elastyczno=ci cenowej powinna przyj<" usystematyzowan< form;, tak aby decyzja cenowa oparta by$a mo4liwie silnie o ilo=ciowe przes$anki. Integracja danych kosztowych z informacj o elastycznoci cenowej powinna przyj usystematyzowan form, tak aby decyzja cenowa oparta bya mo-liwie silnie o ilociowe przesanki. Dobrym narzdziem do realizacji tego celu s ró-nego rodzaju modele rynkowe, pozwalaj ce na symulacj reakcji rynku na potencjalne poziomy ceny produktu i przeo-enie poziomu sprzeda-y na zyski firmy. Szczególnie wartociowe informacje dostarczaj modele oparte na wynikach badae conjoint, które pozwalaj optymalizowa strategi cenow w oparciu o nowy profil badanego produktu, np. zakadaj cy wy-sz jako lub dodatkowy serwis. Na Rysunku 5 przedstawiamy przykad modelu opracowanego przez SKP do symulacji zachowania rynku samochodów osobowych klasy wy-szej. W przedstawionym scenariuszu podniesienie ceny Mercedesa klasy S o 5% powoduje spadek sprzeda-y tych pojazdów o okoo 600 sztuk rocznie. Moliwe zmiany profilu produktu Analizowany scenariusz: wzrost ceny Mercedesa S Rysunek 5. Przykad modelu rynkowego SKP Czy warto podejmowa si zadania optymalizacji cen markowych produktów? OdpowiedO brzmi: warto dla ka-dego produktu istnieje optymalna cena, a potencjalne korzyci z jej ustalenia s bardzo du-e. 7

8 Streszczenie: 1. Dysponowanie siln< mark< umo4liwia realizowanie dodatkowych, cz;sto bardzo wysokich zysków. 2. Wyzwaniem pozostaje oszacowanie, przy jakim poziomie ceny potencja$ zysków wynikaj<cy z mocnej marki jest maksymalnie wykorzystywany. 3. W celu ustalenia optymalnej ceny konieczne jest przede wszystkim ustalenie jak popyt zareaguje na jej zmian; (jaki jest poziom elastyczno=ci cenowej). 4. Bardzo dok$adna ocena gotowo=ci klientów do p$acenia ceny za lepsz< mark; jest mo4liwa przy wykorzystaniu bada5 typu conjoint measurement. Inn< efektywn< metod< oceny elastyczno=ci cenowej jest przeprowadzenie warsztatu eksperckiego. 5. Integracja danych o elastyczno=ci cenowej i kosztach jednostkowych produktu np. w formie modelu symulacji rynku pozwala ustali" optymaln< cen; produktu z punktu widzenia zysków firmy lub innych celów strategicznych firmy. 8

9 Dr Jan Remmert (Senior Consultant), uzyska stopiee doktora w katedrze logistyki na uniwerytecie w Kolonii, w trakcie swojej pracy akademickiej kierowa midzynarodowym badaniem wpywu technologii informacyjnych na funkcjonowanie aecuchów logistycznych. W SKP pracowa i kierowa projektami dla takich firm jak m.in. DHL, Stinnes, Lufthansa, Michelin. Marek Dietl (Manager), konsultant Simon, Kucher & Partners od 1999 roku, obecnie pracuje w warszawskim biurze SKP. Bra udzia w realizacji licznych midzynarodowych projektów m.in. dla 3M, BMW, Citrix, Comverse i Siemens ICN. Pracowa równie- dla polskich firm takich jak Stovit i Sabka Polska. Rados$aw Rejman (Manager), konsultant SKP w biurze w Bonn od 2003, specjalizuje si w analitycznych metodach ustalania optymalnej ceny. Pracowa przy projektach SKP w Niemczech i w Polsce, m.in dla Talkline, Lufthansa Cargo, Nobiles i Stovit. Przed rozpoczciem pracy w SKP zajmowa si inwestycjami m.in. w grupie CA IB i BRE Banku. SIMON KUCHER & PARTNERS Strategy & Marketing Consultants (SKP) jest midzynarodow firm doradcz z biurami w Bonn, Bostonie, Londynie, Monachium, Pary-u, Tokio, Warszawie, Wiedniu i Zurychu (www.simon-kucher.com). SKP - a world leader in giving advice to companies on how to price their products". Business Week, SIMON KUCHER & PARTNERS Strategy & Marketing Consultants Bonn Boston Londyn Monachium Pary4 Tokio Wiede5 Warszawa Zurych Polska: Solariego 1, Warszawa Tel Fax

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki

Bardziej szczegółowo