Transport i dystrybucja paliw gazowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport i dystrybucja paliw gazowych"

Transkrypt

1 Transport i dystrybucja paliw gazowych Przeróbka paliw gazowych Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw

2 Oczyszczanie i wzbogacanie gazu ziemnego PSA Pressure Swing Adsorption NGL Natural Gas Liquids

3 Osuszanie gazu Podział metod: polegające na chłodzeniu gazu, metody absorpcyjne, metody adsorpcyjne, metody kombinowane.

4 Obniżenie temperatury punktu rosy Metoda osuszania: Temperatura punktu rosy [ºC] Chłodzenie: powietrzem wodą czynnikiem chłodzącym przez rozprężanie Absorpcja: w roztworze CaCl 2 w roztworach etylenoglikoli Adsorpcja: na żelu krzemionkowym na sitach molekularnych

5 Osuszanie gazu na sitach molekularnych Separator gazu wilgotnego Adsorbery z sitami molekularnymi Chłodnica gazu regeneracyjnego Separator gazu regeneracyjny Zużyty gaz regeneracyjny Dostarczany gaz wilgotny Podgrzewacz gazu regeneracyjny Skroplona ciecz Gaz regeneracyjny Skroplona ciecz Gaz paliwowy Filtr gazu wylotowego Produkt

6 Osuszanie gazu metodą stałego adsorbenta np. chlorek wapnia CaCl 2 1 osuszanie, 2 regeneracja.

7 Osuszanie gazu metodą glikolową Część osuszająca Para wodna Gaz paliwowy Glikol ubogi Gaz płuczący Gaz wilgotny Uzupełnienie świeżym glikolem Gaz suchy Glikol bogaty Część regeneracyjna

8 Osuszanie gazu metodą glikolową glikol dietylenowy DEG: O CH 2 CH 2 OH CH 2 CH 2 OH glikol trietylenowy TEG: CH 2 O CH 2 CH 2 OH CH 2 O CH 2 CH 2 OH Dla 98% DEG (TEG) przy temperaturze zetknięcia z gazem 0ºC możliwe jest osuszenie do temperatury punktu rosy 25ºC, natomiast dla 99,5% glikolu możliwe jest osuszenie do temperatury punktu rosy 25ºC. DEG zaczyna się rozkładać w temperaturze 164ºC, a TEG jest bardziej odporne (rozkład w temperaturze 207ºC) i możliwa jest ich regeneracja w wyższej temperaturze oraz uzyskanie większego stężenia.

9 Osuszanie gazu metodą adsorpcyjną Metoda wymagana, jeżeli osuszany gaz będzie poddawany niskotemperaturowemu rozdzielaniu bądź skraplaniu. Masa adsorbentu, potrzebna do osuszenia gazu: m a v a Q W W t Q v objętościowe natężenie przepływu gazu przez instalację, m 3 /s, W 1 wilgotność bezwzględna gazu przed osuszeniem, kg/m 3, W 2 wymagana wilgotność bezwzględna gazu po osuszeniu, kg/m 3, t czas, s, a zdolność adsorpcyjna adsorbentu.

10 Osuszanie gazu metodą adsorpcyjną Stosowane adsorbenty: - żel krzemionkowy SiO 2, - sita molekularne (zeolity), - tlenek glinu (bardzo rzadko). Właściwości: - duża pojemność adsorpcyjna (powierzchnia i objętość porów), - duża selektywność, - brak działania toksycznego i korozyjnego, - wytrzymałość mechaniczna, - odporność na działanie wody, - stałe w czasie właściwości adsorpcyjne.

11 Żel krzemionkowy SiO nh O 2 2 Właściwości: - sumaryczna powierzchnia porów do 700 m 2 /g, - mikropory (1-1,5 nm), - makropory (do 5 nm). - duża hydrofilowość, - łatwa regeneracja, - obniżenie zdolności adsorpcyjnej (regeneracja w temperaturze ponad 200ºC - spadek zdolności adsorpcyjnych w przypadku zanieczyszczeń siarkowodorem.

12 Sita molekularne (zeolity) Na2 O Al2O 3 2SiO 2 4,5H 2O Właściwości: - sumaryczna powierzchnia porów do 1200 m 2 /g, - połowę objętości kryształów stanowią puste przestrzenie, - różna wielkość okna sieci krystalicznej umożliwiająca selektywne rozdzielanie związków, Sieć krystaliczna zeolitu NaA

13 Sita molekularne (zeolity) Zeolit typu A Zeolit typu X Średnica otworu wejściowego [nm] 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 Oznaczenie KA NaA CaA CaX NaX A struktura sodalitu, X struktura fojazytu.

14 Osuszanie na sitach molekularnych - adsorpcja 12-24h, - regeneracja 4-6h, - chłodzenie 1-2h.

15 Odsiarczanie gazów Odsiarczanie gazu Metody suche adsorpcja na uwodornionym tlenku żelaza adsorpcja na węglu aktywowanym Metody mokre absorpcja chemiczna absorpcja fizyczna

16 Odsiarczanie gazów podstawowe reakcje Wykorzystanie uwodnionego tlenku żelaza: Fe 2 O 3 H 2 O + 3H 2 S Fe 2 S 3 + 6H 2 O Fe 2 S 3 2FeS + S Reakcja ta przebiega prawidłowo w środowisku obojętnym lub zasadowym. Zużytą masę poddaje się regeneracji przez wietrzenie: FeS + S + 3H 2 O + 1,5O 2 Fe 2 O 3 3H 2 O + 3S lub poprzez równoczesną regeneracją przy pochłanianiu siarkowodoru: 2H 2 S + O 2 2H 2 O + 2S

17 Proces Clausa Etap termiczny procesu: 6H 2 S + 3O 2 4H 2 S + 2SO 2 + 2H 2 O Reakcja przebiega w kotle Clausa (2). Reakcja Clausa (usuwanie siarkowodoru z gazów kwaśnych): 2H 2 S + SO 2 3S + 2H 2 O rozpoczyna się w etapie termicznym, ale główny przebieg odbywa się w etapie katalitycznym (w reaktorach Clausa 5)

18 Instalacja Clausa

19 Proces Clausa Reakcja Clausa jest odwracalna i z tego powodu nie jest możliwe całkowite przereagowanie H 2 S i CO 2. Z tego względu opracowano metody: Superclaus-99 w stadium katalitycznym przebiega głównie nieodwracalna reakcja siarkowodoru do siarki (zamiast reakcji Clausa). Zastosowano katalizator (aktywny tlenek metalu), które minimalizuje powstawanie ditlenku siarki (nowy katalizator umieszczono w reaktorze selektywnego utlenienia 6a). Superclaus-99,5 rozszerzenie o węzeł uwodornienia umieszczony pomiędzy reaktorem Clausa a reaktorem selektywnego utlenienia. Uwodornienie przebiega na katalizatorze kobaltowomolibdenowym i powoduje przekształcenie związków siarki w siarkowodór. Dodatkowe zalety: możliwość rozbudowy zwykłych procesów Clausa, niewielkie objętości ścieków

20 Usuwanie H 2 S na węglu aktywnym Wstępnie dodawany jest tlen (poniżej 0,1%) oraz amoniak (0,1 g/m 3 ) ze względu na działanie katalityczne. H 2 S + 0, 5O 2 H 2 S + S Siarka gromadzi się na powierzchni węgla do momentu, aż będzie stanowiła d0 80% masy węgla. Regeneracja następuje przez przedmuchanie azotem i przemycie gorącą wodą (wymycie węglanu amonu) NH 4 2 S + n 1 S NH 4 2 S n

21 Usuwanie H 2 S na tlenku żelaza(iii) Tlenek żelaza(iii) zawarty jest na przykład w tak zwanej rudzie darniowej, którą wykorzystuje się jako główny składnik mas pochłaniających. 3H S+Fe O Fe S H O Fe S +3O 2Fe O 6S Metody powyższe są coraz rzadziej stosowane, ze względu na wysokie koszty

22 Usuwanie H 2 S na sitach molekularnych Do adsorpcji wykorzystuje się najczęściej sita molekularne NaX. Zdolność pochłaniania: - przy ciśnieniu 50 mm Hg wynosi 80mg Hg/1 g sita, - przy ciśnieniu 5 mm Hg wynosi 20mg Hg/1 g sita, Wykorzystuje się również bardzo dobrą selektywność pochłaniania związków siarki w zależności od zastosowanego sita: R2S 2>R2S>RSH>H 2S>CO 2>CS 2>COS

23 Usuwanie H 2 S i CO 2 Metody usuwania siarkowodoru oraz ditlenku węgla: - adsorpcyjne (suche) stosowane przy niewielkich stężeniach H 2 S maksymalnie do 12 g/m 3, umożliwiają usunięcie tylko siarkowodoru, - absorpcyjne (mokre) stosowane gdy stężenie jest większe (20-40 g/m 3 ), równoczesne usuwanie H 2 S oraz CO 2. Zwykle instalacja pracuje dwuetapowo: - w pierwszym etapie następuje usuwanie związków kwaśnych, - w drugim etapie następuje regeneracja adsorbera.

24 Wykorzystanie amin monoetanoloamina MEA HOCH 2 CH 2 NH 2 dietanoloamina DEA (HOCH 2 CH 2 ) 2 NH trietanoloamina TEA (HOCH 2 CH 2 ) 3 N Metoda absorpcji w wodnych roztworach alkanoloamin. Roztwory te umożliwiają równoczesne usunięcie z gazu siarkowodoru oraz ditlenku węgla. Wybierając absorbent bierze się pod uwagę właściwości: - zdolność absorpcyjną (decyduje o ilości absorbentu), - łatwość rozkładu związków utworzonych z H 2 S i CO 2, - lotność, - stopień korozyjnego oddziaływania na aparaturę.

25 Wykorzystanie amin Monoetanoloamina posiada największą zdolność absorpcyjną, ale wadą jest stosunkowo duża prężność par oraz łatwość wchodzenia w nieodwracalną reakcję z tlenosiarczkiem węgla (COS) z której produktów można odzyskać tylko 4% MEA Reakcje (MEA) absorpcji H 2 S i CO 2 : 2HO C 2 H 4 NH 2 + H 2 S (HO C 2 H 4 NH 3 ) 2 S 2HO C 2 H 4 NH 2 + CO 2 (HO C 2 H 4 NH 3 ) 2 CO 3 do 50ºC reakcja przebiega w prawo (tworzenie siarczku i węglanu monoetanoloaminy), w temperaturze około 120ºC następuje desorpcja siarkowodoru i ditlenku węgla. Takiemu przebiegowi reakcji sprzyja również obniżenie ciśnienia.

26 Proces MEA

27 Proces MEA MEA niskie koszty absorbentu oraz mała rozpuszczalność węglanów w jego roztworach wodnych. Wady: - aktywność w reakcja z organicznymi związkami siarki, - łatwe utlenianie się do kwasów (glikolowego, szczawiowego i mrówkowego), - tworzenie mydeł w kontakcie z kwasami organicznymi (silne pienienie się), - ograniczenie temperatury regeneracji do 125ºC (korozja siarkowodorowa, rozkład MEA, unoszenie MEA), - duże straty w procesie rzędu nawet kilkuset gramów na 1000 m 3 oczyszczanego gazu (większa przy wzroście zawartości RSJ, COS), - konieczność stosowania rozcieńczonych roztworów.

28 Proces DEA

29 Proces DEA DEA: większy stopień oczyszczenia H 2 S do 5-7mg/m 3 i CO 2 poniżej 200mg/m 3, - łatwiejszy proces regeneracji absorbera, - mniejsza energochłonność regeneracji, Wady: - mniejsza stabilność termiczna, - reaktywność z kwaśnymi składnikami gazu, - produkty nieodwracalnych reakcji z niektórymi składnikami oczyszczanego gazu mają podobne do DEA temperatury wrzenia co uniemożliwia oczyszczenie roztworu.

30 Usuwanie CO 2 i H 2 S z wykorzystaniem amin gaz oczyszczony zanieczyszczenia Legenda podzespołów 1. Wieża absorbera 2. Kolumna płucząca 3. Chłodnica gazu kwaśnego 4. Zbiornik oddzielający 5. Pompa 6. Wymiennik roz. średni/ubogi 7. Kolumna płucząca 8. Podgrzewacz 9. Pompa rozpusz. ubogiego 10.Chłodnica rozpusz. ubogiego gaz surowy Legenda płynów Gaz procesowy Rozpusz. ubogi Rozpusz. średni Rozpusz. bogaty Kondensat Woda chłodząca Para nasycona Gaz kwaśny

31 Usuwanie ditlenku węgla (CO 2 ) Oczyszczony gaz Absorber Skraplacz Gaz kwaśny Zbiornik kondensatu Chłodnica rozpusz. ubogiego Kolumna płucząca Gaz zanieczyszczony Zbiornik płuczący Pompa kondensatu Wymiennik rozpuszczalnik ubogi/bogaty Rozpuszczalnik bogaty

32 Usuwanie gazów kwaśnych Proces Benfielda Gaz kwaśny Zbiornik Gaz oddzielający oczyszczony gazu kwaśnego Skraplacz gazu kwaśnego Pompa Regenerator Benfielda Absorber Benfielda Pompa kondensatu Filtr Gaz zanieczyszczony Turbina hydraul. (opcja) Pompa Zbiornik Podgrzewacz węglanu Podgrzewacz kondensatu

33 Usuwanie gazów kwaśnych Proces Benfielda Absorpcja H 2 S i CO 2 na roztworach soli metali alkalicznych. Proces Bensona-Fielda absorpcja na 25-35% wodnych roztworach węglanu potasu: CO +H O HCO +H KHCO 3 KCO +HCO +H KCO +H S KHS+KHCO szybkość uwodnienia dwutlenku węgla jest większa w wyższej temperaturze i dlatego stosuje się gorący (125ºC) roztwór węglanu potasu. Dodatkowo umożliwia usunięcie COS i CS (hydroliza do CO 2 i H 2 S), proces nieskuteczny przy usuwaniu merkaptanów.

34 Usuwanie rtęci na sitach molekularnych Absorber węgiel aktywny HGR LNG Skroplony gaz ziemny Gaz zanieczyszczony Usuwanie gazów kwaśnych Osuszanie Węglowodory ciężkie Schładzanie skraplanie Zawartość rtęci w gazach kierowanych do: - przeróbki kriogenicznej 0,001 mghg/m 3, - odbiorców komunalnych 0,04 mghg/m 3.

35 Odazotowanie gazu ziemnego

36 Instalacja niskotemperaturowa do wydzielania czystego helu

37 Gaz ziemny jako paliwo Zalety: - nie wymaga magazynowania u użytkownika, - praktycznie niezmienna jakość i równomierna temperatura spalania, - spalanie bez dymu, sadzy i popiołu, - łatwość dostosowania wielkości płomienia do rozmiarów komory spalania, - dostosowywanie temperatury płomienia do wymagań technologicznych, - łatwa obsługa palenisk, - prosty sposób zastosowania automatyzacji.

38 Gaz ziemny jako paliwo Udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej

39 Gaz ziemny jako paliwo Udział nośników energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce

40 Gaz ziemny jako paliwo Sprzedaż gazu ziemnego do sektora energetyki w Polsce

41 Gaz ziemny jako paliwo Lokalizacja elektrowni gazowych w Polsce: 1. Siedlce (TG), 2. Lublin-Wrotków (BGP), 3. Tarnobrzeg (BGP), 4. Nowa Sarzyna (BGP), 5. Rzeszów (BGP), 6. Zawidawie (BGP), 7. Zielona Góra (BGP), 8. Kostrzyń (BGP), 9. Gorzów (BGP), 10. Władysławowo (BGP).

42 Porównanie emisji dla różnych paliw

43 Pojazdy CNG na świecie Udział całkowitej liczby pojazdów NGV na świecie Kraj Udział [%] Pakistan 21,85 Iran 15,87 Argentyna 14,57 Brazylia 12,62 Indie 8,43 Włochy 5,59

44 Stacja CNG

45 Stacja CNG

46 Stacja CNG

47 Stacje CNG w Polsce

48 Samochody CNG osobowe Parametr CNG benzyna pojemność [cm 3 ] 1368 moc [KM] moment obr. [Nm] prędkość [km/h] przyśpieszenie [s] 14,9 12,8 zużycie paliwa [/100 km] miasto 7,6 m 3 7,7 l poza 5,0 m 3 5,0 l mieszany 6,0 m 3 6,0 l Fiat Panda NaturalPower 2009 r. poj. zbiornika 17,9 m 3 30 l zasięg teoret. [km]

49 Samochody CNG osobowe Parametr CNG benzyna pojemność [cm 3 ] 1999 moc [KM] moment obr. [Nm] prędkość [km/h] przyśpieszenie [s] 12,4 zużycie paliwa [/100 km] miasto poza mieszany 7,6 m 3 7,1 l Ford Focus CNG 2008 r. poj. zbiornika 23,1 m 3 55 l zasięg teoret. [km]

50 Samochody CNG osobowe Parametr CNG benzyna pojemność [cm 3 ] 1390 moc [KM] moment obr. [Nm] prędkość [km/h] przyśpieszenie [s] 9,8 zużycie paliwa [/100 km] miasto 7,8 m 3 9,0 l poza 4,8 m 3 5,4 l mieszany 5,8 m 3 6,8 l Volkswagen Passat EcoFuel 1.4 TSI CNG 2010 r. poj. zbiornika 28,5 m 3 31 l zasięg teoret. [km]

51 Samochody CNG osobowe Parametr CNG benzyna pojemność [cm 3 ] 1796 moc [KM] moment obr. [Nm] prędkość [km/h] przyśpieszenie [s] 10,8 10,4 zużycie paliwa [/100 km] miasto 10,7 m 3 11,7 l poza 6,0 m 3 6,3 l mieszany 7,6 m 3 8,3 l Mercedes klasy E 200 NGT 2010 r. poj. zbiornika 26,5 m 3 59 l zasięg teoret. [km]

52 Samochody CNG dostawcze

53 Samochody CNG ciężarowe

54 Samochody CNG autobusy

55 Gaz ziemny w przemyśle chemicznych Z węglowodorów wydzielonych z gazu ziemnego można wytworzyć: - bezpośrednio końcowe produkty np. chlorometany, dwusiarczek węgla, cyjanowodór, kwas octowy itp., - podstawowe półprodukty acetylen, olefiny C 2 -C 4 oraz gaz syntezowy CO+H 2 (głównie do produkcji amoniaku, metanolu i wodoru).

56 Gaz syntezowy

57 Gaz syntezowy Proces prowadzi się przepuszczając mieszaninę par lekkiego surowca węglowodorowego i pary wodnej nad katalizatorem niklowym: CH 4+H2 O CO+3H 2 jest to reakcja silnie endotermiczna i przy wzroście temperatury jej równowaga przesuwa się w prawo. Ponieważ przebiega ze wzrostem objętości, wzrost ciśnienia niekorzystnie wpływa na położenie stanu równowagi. Ze wzrostem temperatury rośnie stopień konwersji metanu, co powoduje zmiany równowagowe składu gazu. Wzrasta zawartość wodoru i ditlenku węgla.

58 Gaz syntezowy

59 Gaz syntezowy Oprócz konwersji metanu przebiega również reakcja konwersji CO+H O CO +H Jest to reakcja ezgotermiczna i z podwyższeniem temperatury jej równowaga przesuwa się w lewą stronę, przy czym nadmiar pary wodnej wzmaga tworzenie się ditlenku węgla. W procesie konwersji metanu z parą wodną uzyskujemy uzyskujemy gaz syntezowy o dużej wartości stosunku objętościowego H 2 :CO (3:1). Jest ogromną zaletą, jeżeli wykorzystamy go do produkcji wodoru lub amoniaku. W przypadku procesów syntezy organicznej potrzebujemy gaz o mniejszej zawartości wodoru (1:1 do 2:1). Możemy to uzyskać przez dodanie do pary wodnej ditlenku węgla. CH 4+CO 2 2CO+H 2

60 GTL Gas To Liquids Proces rafineryjny umożliwiający konwersję gazu ziemnego lub innych węglowodorów gazowych do węglowodorów o długim łańcuchu takich jak benzyna czy olej napędowy. Gazy bogate w metan przetwarzane są na płynne paliwa syntetyczne w konwersji bezpośredniej lub z wykorzystaniem półproduktu (gazu syntezowego) w procesie Fischera-Tropscha. Ogólny zapis reakcji tworzenia się węglowodorów: m n CO+ n H2 CnH m+ n H2O 2 lub dwie główne reakcje tworzenia węglowodorów: 2 n 2n 2 2 n CO+ 2 n 1 H C H + n H O n CO+2 n H C H + n H O 2 n 2n 2

61 Proces Fischera-Tropscha

62 Gaz ziemny dla odbiorców komunalnych Grupy taryfowe sprzedaży gazu ziemnego w dystrybucyjnej sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa: Grupa taryfowa Moc umowna [m 3 /h] Roczna ilość pobranego gazu [m 3 ] W W W W-4 10 > 8000

63 Gaz ziemny dla odbiorców komunalnych Opłata za dostawę gazu do odbiorców komunalnych w ramach umowy kompleksowej w taryfach W-1 do W-4: O k=c Q+S zs Q+S ss k+s a k O k opłata za dostawę gazu, zł, C cena gazu, zł, Q objętość gazu dostarczona w okresie rozliczeniowym, m 3, S zs stawka sieciowa opłaty zmiennej, zł/m 3, S ss stawka sieciowa opłaty stałej, zł/miesiąc, S a stawka opłaty abonamentowej, zł/miesiąc, k ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym.

64 Gaz ziemny dla odbiorców komunalnych Ceny gazu w taryfie W-2 dla KSG w roku 2009.

65 Gaz ziemny dla odbiorców komunalnych Ceny gazu w taryfie W-2 dla różnych spółek gazownictwa w roku 2009.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa

Wprowadzenie. Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010)2 Sylwia GOŁĘBIOWSKA Krzysztof BIERNAT IEiB WFCh UKSW Warszawa Wprowadzenie Magazynowanie wodoru nie jest problemem występującym w przemyśle chemicznym, gdyż jest

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU Dariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA, Paulina ŁYKO Streszczenie: W artykule przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biogazu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI mgr inż. Adam Feldzensztajn mgr inż. Leszek Pacuła inż. Jakub Pusz 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84, (Poland) E-mail: iwt@intech.biz.pl Web: www.intech.gdansk.pl Tel.: (+48

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi Henryk Karcz, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Agnieszka Kosiorek, ZBUS Combustion Jan Butmankiewicz, Dariusz Maciejak, TKW Combustion Możliwość opalania kotłów energetycznych

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI 21.03.2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku C e n t r u m D o s k o n a ł o ś c i CERED REDUKCJA WPŁYWU PRZEMYSŁU U PRZETWÓRCZEGO RCZEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo