Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG"

Transkrypt

1

2

3 Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze u ytkowanie samochodu i pomo e zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i wariantu wyposa enie pojazdu mo e siê ró niæ od opisanego. Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Dlatego te dane, ilustracje i opisy zamieszczone w instrukcji nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. Instrukcja obs³ugi, Skrócona instrukcja obs³ugi oraz Ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie pojazdu. Nale y przechowywaæ je w samochodzie, a w razie sprzeda y przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. W przypadku szczegó³owych pytañ prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska i Najwa niejsze informacje na temat Klasy-A oraz interaktywna instrukcja obs³ugi znajduj¹ siê w internecie na stronie betriebsanleitung/a-klasse

4 Spis treœci i Proszê zwróciæ uwagê równie na indeks wyra eñ fachowych ( strona 331) Wprowadzenie Ochrona œrodowiska Bezpieczeñstwo eksploatacji Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Kierownica wielofunkcyjna Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w drzwiach Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu Ustawienia Eksploatacja Parkowanie i zamykanie pojazdu.. 35 Obs³uga w szczegó³ach Otwieranie i zamykanie pojazdu Fotele Oœwietlenie Zestaw wskaÿników System obs³ugi pojazdu Mechaniczna skrzynia biegów AUTOTRONIC* (bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów) Dobra widocznoœæ Uk³ad klimatyzacji THERMOTRONIC* (uk³ad automatycznego sterowania komfortow¹ klimatyzacj¹) Œwie e powietrze Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê Rozmieszczenie baga u Porady praktyczne Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo pasa erów Uk³ady bezpieczeñstwa jazdy Zabezpieczenia przed kradzie ¹... 63

5 Spis treœci Eksploatacja Pierwsze 1500 km Tankowanie Komora silnika Opony i ko³a Wskazówki dotycz¹ce jazdy Eksploatacja zimowa Podró e za granicê Jazda z przyczep¹ Przegl¹d techniczny Konserwacja Porady praktyczne Gdzie mo na znaleÿæ? Komunikaty na wyœwietlaczu Co robiæ, gdy Otwieranie / zamykanie w sytuacji awaryjnej Wymiana baterii Wymiana arówek Wymiana piór wycieraczek Ustawianie dysz spryskiwaczy Pêkniêcie opony Akumulator Awaryjne uruchamianie silnika Holowanie Bezpieczniki Dane techniczne Oryginalne czêœci zamienne Mercedes-Benz Uk³ady elektroniczne pojazdu Tabliczki znamionowe Silnik Moc silnika Opony i ko³a Wymiary pojazdu Hak holowniczy Masa pojazdu Materia³y eksploatacyjne i pojemnoœci Objaœnienia pojêæ Indeks

6 Wprowadzenie Ochrona œrodowiska Ochrona œrodowiska H Ochrona œrodowiska Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. Pañstwo równie mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny dla œrodowiska. Zu ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale y w du ym stopniu od dwóch czynników: warunków eksploatacji pojazdu techniki jazdy Skala oddzia³ywania tych czynników zale y od Pañstwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie poni szych wskazówek: Warunki eksploatacji Unikaæ jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy zwiêksza to zu ycie paliwa. Zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie w ogumieniu. Unikaæ zbêdnego obci¹ ania pojazdu. Kontrolowaæ zu ycie paliwa. Demontowaæ nie u ywany baga nik dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom technicznym w ASO przyczynia siê do ochrony œrodowiska. Z tego wzglêdu nale y przestrzegaæ terminów przegl¹dów technicznych. Przegl¹dy techniczne prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi, np ASO Mercedes-Benz. Technika jazdy Nie dodawaæ gazu podczas rozruchu silnika. Unikaæ rozgrzewania silnika na postoju. Przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unikaæ czêstego i gwa³townego przyspieszania. W odpowiednim momencie zmieniaæ biegi, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka dym prze³o eniu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ silnik. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Obowi¹zuje tylko w krajach Unii Europejskiej (UE) W przypadku zwrotu samochodu Mercedes-Benz w celu dokonania jego utylizacji zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska prosimy zwracaæ siê do firmy DaimlerChrysler: W Niemczech: W innych krajach:

7 Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ awariê urz¹dzeñ. Poniewa uk³ady elektroniczne s¹ po³¹czone w sieæ danych, efektem takiej ingerencji mo e byæ nieprawid³owe dzia³anie tak e tych uk³adów, które jej bezpoœrednio nie podlega³y. Nieprawid³owe dzia³anie uk³adów elektronicznych mo e w znacznym stopniu zmniejszyæ bezpieczeñstwo eksploatacji pojazdu i w konsekwencji stanowiæ dla Pañstwa zagro enie. Równie i inne, przeprowadzane w sposób niefachowy, prace i modyfikacje elementów pojazdu mog¹ zagroziæ bezpieczeñstwu jazdy. Niektóre uk³ady bezpieczeñstwa dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku. Dlatego podczas jazdy nie nale y wy³¹czaæ silnika. G Niebezpieczeñstwo wypadku Serwis techniczny prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa tylko te stacje posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ oraz specjalne narzêdzia, konieczne do prawid³owego wykonania wymaganych czynnoœci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku Silne uderzenie w podwozie, opony lub ko³a (np. zaczepienie o przeszkodê podczas jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody z du ¹ prêdkoœci¹) mo e doprowadziæ do uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie pojazdów wyposa- onych w os³onê zabezpieczaj¹c¹ podwozie. W takim przypadku nale y zleciæ sprawdzenie pojazdu wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu zg³oszenie siê do ASO Mercedes-Benz. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. 5

8 Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Przy eksploatacji pojazdu prosimy uwzglêdniaæ: wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa zamieszczone w niniejszej instrukcji obs³ugi informacje zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi w rozdziale Dane techniczne przepisy kodeksu drogowego przepisy ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego G Niebezpieczeñstwo obra eñ W pojeÿdzie umieszczono ró ne naklejki z ostrze eniami. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi Pañstwa oraz innych osób na potencjalne zagro enia. W zwi¹zku z tym prosimy nie usuwaæ naklejek z ostrze eniami, chyba e z treœci którejkolwiek z nich wyraÿnie wynika, e nale y j¹ usun¹æ. Usuwaj¹c naklejkê z ostrze eniem, mog¹ Pañstwo naraziæ siebie i innych na niebezpieczeñstwo. 6

9 Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Kierownica wielofunkcyjna Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w drzwiach 7

10 Na pierwszy rzut oka Kokpit Kokpit P _A2 8

11 Na pierwszy rzut oka Kokpit Funkcja Strona Funkcja Strona Funkcja Strona 1 Otwieranie pokrywy komory silnika 2 Prze³¹cznik zespolony Œwiat³a drogowe Kierunkowskazy Wycieraczki Wycieraczka szyby tylnej 3 DŸwignia uk³adu TEMPOMAT* TEMPOMAT* SPEEDTRONIC* Kierownica wielofunkcyjna 12, 86 5 Zestaw wskaÿników 10, 84 6 Klakson 7 WskaŸniki uk³adu 155 PARKTRONIC* 8 Panel obs³ugi w dachu 15 9 Otwieranie schowka w tablicy rozdzielczej 174 a Konsola œrodkowa 13 b Stacyjka 18 c Rêczna regulacja 23 po³o enia kierownicy d Zmywanie reflektorów* Regulacja zasiêgu reflektorów e Prze³¹cznik œwiate³ 31, 77 f Panel obs³ugi w drzwiach 16 9

12 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Zestaw wskaÿników P

13 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Funkcja Strona Funkcja Strona Funkcja Strona 1 Lampka kontrolna LIM* Lampka kontrolna ESP 61 3 Prêdkoœciomierz 4 Lampka kontrolna 32 kierunkowskazów 5 Wyœwietlacz 86 wielofunkcyjny, czêœæ górna 6 Licznik przebiegu 84 dziennego 7 Licznik przebiegu 90 8 Lampka kontrolna 32 kierunkowskazów 9 Lampka kontrolna ABS 60 a Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: lampka kontrolna œwiec 29 arowych b Obrotomierz 85 c Lampka kontrolna SRS 246 e f g h j k l Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa WskaŸnik po³o enia wlewu paliwa: wlew paliwa znajduje siê z ty³u z prawej strony WskaŸnik poziomu paliwa Lampka kontrolna œwiate³ drogowych Lampka kontrolna pasów bezpieczeñstwa Zegar SPEEDTRONIC*: zapisane w pamiêci ograniczenie prêdkoœci W zale noœci od ustawienia w systemie obs³ugi pojazdu Temperatura zewnêtrzna 1 Prêdkoœciomierz cyfrowy m WskaŸnik stanu pasów 28 bezpieczeñstwa z ty³u n Sygnalizacja w³¹czenia 34 wycieraczki szyby tylnej o Wyœwietlacz wielofunkcyjny, czêœæ dolna p AUTOTRONIC*: 115 wskaÿnik programu jazdy q AUTOTRONIC*: 116 wskaÿnik po³o enia dÿwigni wybierania biegów r Lampka kontrolna uk³adu 246 hamulcowego s Przycisk zerowania 84 t WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego 85 1 Oprócz Wielkiej Brytanii. Prêdkoœæ wskazywana jest zawsze w km/h. d Lampka kontrolna diagnostyki silnika

14 Na pierwszy rzut oka Kierownica wielofunkcyjna Kierownica wielofunkcyjna P Funkcja Strona 1 Wyœwietlacz wielofunkcyjny 86 Sterowanie systemem 86 obs³ugi pojazdu 2 Wybór podmenu lub regulacja g³oœnoœci æ Do przodu / g³oœniej ç Do ty³u / ciszej 3 Telefonowanie s Przyjêcie rozmowy Wybieranie numeru t Zakoñczenie rozmowy Odrzucenie rozmowy Funkcja 4 Poruszanie siê w menu j Do przodu k Do ty³u 5 Prze³¹czanie poszczególnych menu è Do przodu ÿ Do ty³u 12

15 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Konsola œrodkowa Funkcja Strona Funkcja Strona Czêœæ górna P W³¹czanie / wy³¹czanie œwiate³ awaryjnych 2 Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF* 3 Obs³uga COMAND APS* lub systemu audio*, patrz osobna instrukcja obs³ugi 4 Obs³uga uk³adu klimatyzacji Obs³uga uk³adu THERMOTRONIC* W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania szyby tylnej W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania przedniego fotela pasa era* 6 Zabezpieczenie przed kradzie ¹ i w³amaniem (EDW)* Wy³¹czanie zabezpieczenia wnêtrza pojazdu* 7 Wy³¹czanie zabezpieczenia przed odholowaniem* 8 Wy³¹czanie uk³adu PARKTRONIC* W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania fotela kierowcy* 76 13

16 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Czêœæ dolna P Funkcja 1 Otwieranie schowka Gniazdko Otwieranie popielniczki* Zapalniczka* 2 Mechaniczna skrzynia biegów: dÿwignia zmiany biegów AUTOTRONIC*: dÿwignia wybierania biegów Strona AUTOTRONIC*: 118 wybieranie programu jazdy 4 Hamulec pomocniczy 30, 35 5 Ustawianie pod³okietnika* i otwieranie schowka* 73 6 Otwieranie schowka Otwieranie schowka na telefon* 7 Uchwyt na pojemniki z napojami i Usytuowanie poszczególnych przycisków mo e byæ ró ne, w zale noœci od wersji wyposa enia. 14

17 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w dachu P Funkcja Strona 1 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 wewnêtrznych lampek z ty³u 2 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 funkcji automatycznego w³¹czania oœwietlenia wewnêtrznego 3 Otwieranie / zamykanie 141 panoramicznego okna dachowego* 4 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 lampki do czytania z prawej strony 5 Lusterko wsteczne 24 6 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 lampki do czytania z lewej strony* 7 W³¹czanie / wy³¹czanie oœwietlenia wewnêtrznego z przodu 81 i Usytuowanie poszczególnych przycisków mo e byæ ró ne, w zale noœci od wersji wyposa enia. 15

18 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w drzwiach Panel obs³ugi w drzwiach P Funkcja 1 Ustawianie lusterek zewnêtrznych 2 Sk³adanie / rozk³adanie lusterek zewnêtrznych* 3 Wybieranie lusterka zewnêtrznego z prawej strony 4 Otwieranie / zamykanie szyb bocznych z przodu 5 Pojazd 5-drzwiowy: otwieranie / zamykanie szyb bocznych z ty³u* 6 Pojazd 5-drzwiowy: W³¹czanie / wy³¹czanie zabezpieczenia tylnych szyb bocznych przed dzieæmi* Strona Odblokowanie pojazdu 71 8 Zablokowanie pojazdu 71 9 Otwieranie drzwi 70 a Wybieranie lusterka zewnêtrznego z lewej strony 24 16

19 Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu Ustawienia Eksploatacja Parkowanie i zamykanie pojazdu 17

20 Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu W rozdziale Pierwsza jazda znajd¹ Pañstwo wszystkie informacje na temat podstawowych funkcji pojazdu. Prosimy zapoznaæ siê z tym rozdzia³em szczegó³owo, zw³aszcza jeœli jest to Pañstwa pierwszy pojazd marki Mercedes-Benz. Jeœli zapoznali siê ju Pañstwo z podstawowymi funkcjami pojazdu, bardziej precyzyjne informacje znajd¹ Pañstwo w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach. Odnoœniki do odpowiednich stron zamieszczono na koñcu ka dego podrozdzia³u. Otwieranie pojazdu Otwieranie za pomoc¹ kluczyka z pilotem P Przycisk blokowania 2 Œ Przycisk odblokowania Nacisn¹æ przycisk odblokowania 2 Œ na pilocie. Kierunkowskazy mign¹ przez chwilê. Blokady zamkniêcia w drzwiach wysun¹ siê do góry. Otworzyæ drzwi i wsi¹œæ do pojazdu. W³o yæ kluczyk do stacyjki. Po³o enia kluczyka w stacyjce P Wyjmowanie kluczyka (blokada kierownicy) 1Zasilanie niektórych odbiorników pr¹du, np. podnoœników szyb 2 Zap³on (zasilanie wszystkich odbiorników) i po³o enie do jazdy 3 Uruchamianie silnika ( strona 28) i Po w³¹czeniu zap³onu w³¹czaj¹ siê lampki kontrolne i ostrzegawcze w zestawie wskaÿników. Gasn¹ po uruchomieniu silnika. Sygnalizuje to gotowoœæ dzia³ania lampek kontrolnych i ostrzegawczych odpowiednich uk³adów. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 68). 18

21 Pierwsza jazda Ustawienia Ustawienia Fotele G Niebezpieczeñstwo wypadku Po³o enie fotela kierowcy nale y regulowaæ wy³¹cznie podczas postoju pojazdu. Skutkiem nieoczekiwanego przesuniêcia siê fotela mo e byæ chwilowy brak koncentracji i utrata kontroli nad pojazdem, co mo e staæ siê przyczyn¹ wypadku. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Przed rozpoczêciem jazdy nale y sprawdziæ, czy wyjmowany fotel pasa era z przodu i oparcia foteli z ty³u s¹ zablokowane. Przy ustawianiu po³o enia fotela nale y uwa aæ, aby nikt nie zosta³ zakleszczony. Aby zmniejszyæ ryzyko ciê kich lub œmiertelnych obra eñ w wyniku si³ oddzia³uj¹cych w czasie wypadku lub podczas trwaj¹cego milisekundy otwierania siê poduszki powietrznej: Wszyscy pasa erowie musz¹ w fotelach przyj¹æ tak¹ pozycjê, która umo liwia prawid³owe za³o enie pasów bezpieczeñstwa i zapewnia jak najwiêksz¹ odleg³oœæ od przednich poduszek powietrznych. Kierowca musi przy tym przyj¹æ pozycjê gwarantuj¹c¹ bezpieczne prowadzenie pojazdu. Fotel kierowcy powinien byæ dosuniêty w takim stopniu, aby umo liwiæ wciskanie peda³ów do oporu. Odleg³oœæ pomiêdzy klatk¹ piersiow¹ kierowcy a œrodkiem os³ony poduszki powietrznej musi byæ wiêksza ni 25 cm. Rêce powinny spoczywaæ na kierownicy lekko ugiête w ³okciach. Fotel pasa era z przodu powinien byæ przesuniêty maksymalnie do ty³u, szczególnie je eli siedzi w nim dziecko lub zamontowany jest na nim fotelik dzieciêcy. Pasa erowie powinni mieæ zawsze prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa i opieraæ siê plecami o oparcie fotela ustawione prawie pod k¹tem prostym. Zag³ówek powinien podpieraæ ty³ g³owy mniej wiêcej na wysokoœci oczu. Je eli przednia poduszka powietrzna pasa era nie zosta³a wy³¹czona, nie wolno na fotelu pasa era z przodu montowaæ fotelika dzieciêcego zwróconego ty³em do kierunku jazdy. W pojazdach marki Mercedes-Benz wyposa onych w uk³ad automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciêcego (AKSE) po zamontowaniu na fotelu pasa era z przodu fotelika dzieciêcego wyposa onego w odpowiednik tego uk³adu nastêpuje wy³¹czenie poduszki powietrznej, co sygnalizowane jest œwieceniem lampki kontrolnej 6*. Je eli pojazd nie jest wyposa ony w taki uk³ad, zwrócony ty³em do kierunku jazdy fotelik dzieciêcy musi byæ montowany na tylnej kanapie. W przypadku montowania na fotelu pasa era z przodu fotelika dzieciêcego zwróconego przodem do kierunku jazdy nale y koniecznie przesun¹æ fotel pasa era jak najdalej do ty³u. Podczas jazdy nie przechylaæ siê do przodu (np. nad nak³adkê kierownicy). 19

22 Pierwsza jazda Ustawienia Nie k³aœæ nóg na tablicy rozdzielczej. Kierownicê trzymaæ od strony zewnêtrznej. Dziêki temu poduszka powietrzna mo e swobodnie siê otworzyæ. W przypadku trzymania kierownicy od strony wewnêtrznej otwieraj¹ca siê poduszka powietrzna mo e spowodowaæ obra enia. Nie opieraæ siê o wewnêtrzn¹ stronê drzwi. Nie k³aœæ adnych przedmiotów na poduszkach powietrznych lub pomiêdzy poduszkami powietrznymi a pasa erami Nie wieszaæ na uchwytach adnych twardych przedmiotów, np. wieszaków z ubraniami. Ze wzglêdu na du ¹ prêdkoœæ otwierania siê poduszek powietrznych, w razie ich zadzia³ania nie mo na ca³kowicie wykluczyæ ryzyka doznania otaræ skóry lub innych nieznacznych urazów. Z tego wzglêdu nie nale y w samochodzie pozostawiaæ dzieci bez opieki. Przy zmianie po³o enia foteli mog¹ siê one zakleszczyæ. Rêczna regulacja po³o enia fotela P W kierunku wzd³u nym 2 Nachylenie poduszki fotela* 3 Wysokoœæ fotela 4 Pochylenie oparcia! Nale y zwróciæ uwagê, aby podczas ustawiania fotela we wnêce na nogi ani za fotelem nie by³o adnych przedmiotów. W przeciwnym razie fotele i przedmioty mog¹ zostaæ uszkodzone. W kierunku wzd³u nym Poci¹gn¹æ uchwyt 1 do góry. Przesun¹æ fotel do przodu lub do ty³u. Puœciæ uchwyt 1. Blokada fotela musi zatrzasn¹æ siê, wydaj¹c charakterystyczny dÿwiêk. Nachylenie poduszki fotela* K¹t nachylenia poduszki fotela powinien byæ taki, aby uda by³y lekko przez ni¹ podpierane. Przekrêciæ pokrêt³o 2 do przodu lub do ty³u. Wysokoœæ fotela Poci¹gn¹æ uchwyt 3 kilkakrotnie do góry, a fotel podniesie siê na ¹dan¹ wysokoœæ. lub Wcisn¹æ uchwyt 3 kilkakrotnie do do³u, a fotel opuœci siê na ¹dan¹ wysokoœæ. 20

23 Pochylenie oparcia Odchyliæ siê od oparcia. Przekrêciæ pokrêt³o 4 do przodu lub do ty³u. Zag³ówek P G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nale y zwróciæ uwagê, aby œrodkowa czêœæ zag³ówka podpiera³a ty³ g³owy na wysokoœci oczu. W ten sposób zmniejsza siê ryzyko urazów g³owy i szyi w razie wypadku lub w niebezpiecznych sytuacjach. K¹t nachylenia zag³ówka K¹t nachylenia zag³ówka 3 ustawia siê rêcznie, poci¹gaj¹c lub naciskaj¹c górn¹ krawêdÿ zag³ówka. Pierwsza jazda Ustawienia Elektryczna* regulacja po³o enia fotela Prze³¹czniki do elektrycznej regulacji po³o enia fotela znajduj¹ siê na bokach foteli pomiêdzy siedziskiem i drzwiami. Obróciæ kluczyk w stacyjce w po³o enie 1. P nowe 1 Przycisk odblokowania 2 Wysokoœæ zag³ówka 3 K¹t nachylenia zag³ówka Wysokoœæ zag³ówka 2 ustawia siê rêcznie. W celu opuszczenia zag³ówka nacisn¹æ przycisk odblokowania 1. 1 W kierunku wzd³u nym 2 Wysokoœæ fotela 3 Pochylenie oparcia 4 Nachylenie poduszki fotela 5 Wysokoœæ zag³ówka 21

24 Pierwsza jazda Ustawienia W kierunku wzd³u nym Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 1 do przodu lub do ty³u. Wysokoœæ fotela Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 2 do góry lub do do³u. Pochylenie oparcia Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 3 do przodu lub do ty³u. Nachylenie poduszki fotela G Niebezpieczeñstwo obra eñ Fotele mo na ustawiaæ dopiero po wyjêciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi. Z tego wzglêdu nie nale y w samochodzie pozostawiaæ dzieci bez opieki. Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 4 do góry lub do do³u, a uda bêd¹ lekko podpierane przez poduszkê fotela. Zag³ówek Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 5 do góry lub do do³u. K¹t nachylenia zag³ówka P K¹t nachylenia zag³ówka G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nale y zwróciæ uwagê, aby œrodkowa czêœæ zag³ówka podpiera³a ty³ g³owy na wysokoœci oczu. W ten sposób zmniejsza siê ryzyko urazów g³owy i szyi w razie wypadku lub w niebezpiecznych sytuacjach. K¹t nachylenia zag³ówka 5 ustawia siê rêcznie, poci¹gaj¹c lub naciskaj¹c górn¹ krawêdÿ zag³ówka. Przechylanie oparæ foteli przednich / funkcja Easy-Entry w pojeÿdzie 3-drzwiowym P Odblokowanie fotela i Jeœli fotel przedni jest przesuniêty maksymalnie do ty³u, mo na przechyliæ oparcie i przesun¹æ poduszkê fotela, aby u³atwiæ wsiadanie do ty³u. 22

25 Odchylanie oparcia Poci¹gn¹æ za blokadê 1 do przodu, odchylaj¹c jednoczeœnie oparcie fotela do przodu a do zatrzaœniêcia. Poci¹gaj¹c nadal za blokadê, przesun¹æ fotel do przodu. Odchyliæ uchwyt pasa bezpieczeñstwa do do³u. Rozk³adanie oparcia Poci¹gn¹æ za blokadê i przesun¹æ fotel do ty³u a do zatrzaœniêcia. Roz³o yæ oparcie i docisn¹æ tak, aby zarówno poduszka fotela, jak i oparcie zatrzasnê³y siê w po³o eniu odpowiednim do jazdy. Odchyliæ uchwyt pasa bezpieczeñstwa do góry. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 73). Kierownica! Po³o enie kierownicy nale y ustawiaæ wy³¹cznie podczas postoju pojazdu. JeŸdziæ mo na tylko z kierownic¹ zablokowan¹ w ustawionym po³o eniu. W trakcie jazdy z odblokowan¹ kierownic¹ niespodziewana zmiana jej po³o enia mo e spowodowaæ chwilow¹ dekoncentracjê kierowcy. Jednak nawet w takiej sytuacji nie traci siê mo liwoœci manewrowania pojazdem. Rêczna regulacja po³o enia kierownicy DŸwignia znajduje siê przy kolumnie kierownicy na dole. 1 DŸwignia P Pierwsza jazda Ustawienia Pociagn¹æ za dÿwigniê 1. Kolumna kierownicy jest odblokowana. Ustawiæ rêcznie po³o enie kierownicy. Istnieje mo liwoœæ regulacji wysokoœci lub regulacji wysokoœci i regulacji wzd³u ej* kolumny kierownicy. Nale y przy tym zwróciæ uwagê, aby rêce oparte na kierownicy by³y lekko ugiête w ³okciach mo na by³o swobodnie poruszaæ nogami zestaw wskaÿników by³ dobrze widoczny. W celu zablokowania nacisn¹æ dÿwigniê 1 do koñca, a do zatrzaœniêcia siê z charakterystycznym dÿwiêkiem. Po³o enie kierownicy jest zablokowane. 23

26 Pierwsza jazda Ustawienia Lusterka Przed rozpoczêciem jazdy nale y ustawiæ po³o enie lusterka wstecznego i lusterek zewnêtrznych tak, aby mo na by³o optymalnie obserwowaæ sytuacjê na drodze. Lusterko wsteczne Po³o enie lusterka wewnêtrznego ustawia siê rêcznie. Lusterka zewnêtrzne G Niebezpieczeñstwo wypadku Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest zmniejszony. Obserwowane przedmioty znajduj¹ siê w rzeczywistoœci bli ej ni siê wydaje. Nale y to uwzglêdniæ, w przeciwnym razie nieprawid³owa ocena odleg³oœci pojazdów jad¹cych z ty³u mo e doprowadziæ do wypadku, np. przy zmianie pasa ruchu. Dlatego warto upewniæ siê o rzeczywistej odleg³oœci spogl¹daj¹c krótko za siebie. Przyciski znajduj¹ siê w panelu obs³ugi w drzwiach. 1 Lusterko lewe 2 Lusterko prawe 3 Przycisk regulacji P Upewniæ siê, czy zap³on jest w³¹czony. Wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaÿników œwiec¹ siê. Nacisn¹æ przycisk 1 w celu ustawienia lusterka lewego lub przycisk 2 w celu ustawienia lusterka prawego. Zaœwieci siê lampka kontrolna w odpowiednim przycisku. Po krótkim czasie lampka kontrolna zgaœnie. Dopóki lampka kontrolna œwieci siê, przyciskiem 3 mo na regulowaæ po³o enie wybranego lusterka. Naciskaæ przycisk regulacji 3na górze, na dole, z lewej lub z prawej strony, a lusterko znajdzie siê w prawid³owym po³o eniu. i Wypuk³e lusterka zewnêtrzne daj¹ wiêksze pole widzenia. Przy niskich temperaturach zewnêtrznych automatycznie w³¹cza siê ogrzewanie lusterek. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 121). 24

27 Pierwsza jazda Eksploatacja Eksploatacja G Niebezpieczeñstwo wypadku Do wnêki na nogi kierowcy nie wolno wk³adaæ adnych przedmiotów. W przypadku mat pod³ogowych lub dywaników we wnêce na nogi kierowcy nale y zwróciæ uwagê na: swobodny dostêp do peda³ów bezpieczne zamocowanie ( strona 183) Podczas gwa³townego manewrowania lub hamowania nie umocowane przedmioty mog¹ dostaæ siê miêdzy pod³ogê a peda³y. Mo e to uniemo liwiæ hamowanie lub przyspieszenie i doprowadziæ do wypadku lub obra eñ cia³a. Zapinanie pasów bezpieczeñstwa G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nieprawid³owo u³o ony lub niew³aœciwie zapiêty w zaczepie pas bezpieczeñstwa nie spe³nia swych funkcji zabezpieczaj¹cych, a nawet mo e doprowadziæ do obra eñ cia³a lub œmierci. Przed rozpoczêciem jazdy nale y zatem zawsze upewniæ siê, czy wszyscy pasa erowie zw³aszcza kobiety w ci¹ y maj¹ prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa. Pas bezpieczeñstwa musi œciœle przylegaæ do cia³a i nie mo e byæ skrêcony. Z tego wzglêdu nale y unikaæ jazdy w grubej odzie y wierzchniej (np. w p³aszczu zimowym). Pas powinien przechodziæ przez œrodek barku. Pasa nie wolno przek³adaæ przez szyjê ani pod ramieniem. Pas biodrowy powinien przechodziæ jak najni ej na biodrach, tzn. w obszarze stawu biodrowego, a nie przez brzuch. W razie potrzeby nale y taœmê pasa zsun¹æ nieco do do³u i naprê yæ, ci¹gn¹c w kierunku zwijacza. Przysuwany uchwyt pasa powinien znajdowaæ siê w odpowiednim po³o eniu. Taœmy pasa nie uk³adaæ na ostrych lub ³amliwych przedmiotach schowanych w kieszeniach ubrania, takich jak okulary, d³ugopisy, klucze, gdy mo e ona ulec uszkodzeniu i w razie wypadku zerwaæ siê. Jednym pasem bezpieczeñstwa mo e byæ zapiêta tylko jedna osoba. W adnym razie nie wolno przewoziæ dziecka na kolanach, gdy zarówno pasa er przewo ¹cy dziecko, jak i samo dziecko nie s¹ wystarczaj¹co zabezpieczeni i w razie wypadku s¹ nara eni na ciê kie obra enia lub œmieræ. 25

28 Pierwsza jazda Eksploatacja W przypadku osób poni ej 1,50 m wzrostu i dzieci poni ej 12 roku ycia prawid³owe zapiêcie pasów bezpieczeñstwa nie jest mo liwe. Dlatego konieczne s¹ dodatkowe elementy zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków ( strona 51). Nale y przestrzegaæ instrukcji monta u do³¹czonej przez producenta fotelika dzieciêcego. P P Nie nale y zapinaæ adnych przedmiotów tym samym pasem bezpieczeñstwa, którym zapiêty jest pasa er. G Niebezpieczeñstwo obra eñ Pas bezpieczeñstwa prawid³owo zabezpiecza przed skutkami wypadków tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione niemal pionowo, wymuszaj¹c wyprostowan¹ pozycjê siedz¹c¹. Nale y unikaæ ustawiania fotela w po³o eniu niekorzystnie wp³ywaj¹cym na u³o enie taœmy pasa bezpieczeñstwa ( strona 19). Oparcie fotela powinno byæ ustawione w po³o eniu niemal pionowym. Nie jeÿdziæ z oparciem fotela znacznie odchylonym do ty³u. Przedstawiono na przyk³adzie pojazdu 3-drzwiowego 1 Zwijacz pasa bezpieczeñstwa 2 Klamra 3 Przycisk zwalniaj¹cy 4 Zaczep 5 Przesuwany uchwyt pasa Przedstawiono na przyk³adzie pojazdu 5-drzwiowego 1 Zwijacz pasa bezpieczeñstwa 2 Klamra 3 Przycisk zwalniaj¹cy 4 Zaczep Pas bezpieczeñstwa delikatnie wyci¹gn¹æ ze zwijacza 1. Prze³o yæ pas przez bark. Klamrê 2 zatrzasn¹æ w zaczepie 4. 26

29 Dotyczy tylko pojazdów 5-drzwiowych: W razie potrzeby wyregulowaæ wysokoœæ pasa bezpieczeñstwa ( strona 27). Dotyczy tylko pojazdów 3-drzwiowych: Zwróciæ uwagê, aby przesuwany uchwyt pasa 5 znajdowa³ siê w prawid³owym po³o eniu. W razie potrzeby poci¹gn¹æ do góry pas na wysokoœci klatki piersiowej, aby œciœle przylega³ do cia³a. G Niebezpieczeñstwo obra eñ Podczas wypadku mo e dojœæ do obra eñ spowodowanych u ytkowaniem pasów bezpieczeñstwa uszkodzonych nadmiernie obci¹ onych na skutek wczeœniejszego wypadku zmodyfikowanych Pasy bezpieczeñstwa, o których mowa powy ej, nie dzia³aj¹ we w³aœciwy sposób i nie stanowi¹ dostatecznego zabezpieczenia. Taœmy pasa bezpieczeñstwa nie wolno przek³adaæ przez ostre krawêdzie, poniewa mo e to doprowadziæ do jej przerwania. Pasa bezpieczeñstwa nie wolno zakleszczaæ w drzwiach ani w mechanizmie regulacji po³o enia fotela. Pas mo e ulec wtedy uszkodzeniu. Nale y regularnie sprawdzaæ, czy pasy bezpieczeñstwa nie s¹ uszkodzone. W adnym razie nie wolno modyfikowaæ pasów bezpieczeñstwa. Wszelkie zmiany mog¹ spowodowaæ nieprawid³owe ich dzia³anie. Wymianê uszkodzonych lub nadmiernie obci¹ onych na skutek wypadku pasów bezpieczeñstwa nale y zleciæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa tylko te stacje posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ oraz specjalne narzêdzia, konieczne do prawid³owego wykonania wymaganych czynnoœci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. Pierwsza jazda Eksploatacja Regulacja wysokoœci pasa bezpieczeñstwa w pojeÿdzie 5-drzwiowym Wysokoœæ pasów bezpieczeñstwa mo na regulowaæ przy nastêpuj¹cych fotelach: fotel kierowcy fotel pasa era Wysokoœæ pasa bezpieczeñstwa wyregulowaæ tak, aby górna czêœæ taœmy przechodzi³a przez œrodek barku. P Przycisk odblokowania 27

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa SLK

Instrukcja obsługi Klasa SLK Instrukcja obsługi Klasa SLK Spis treœci Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa CLS

Instrukcja obsługi Klasa CLS Instrukcja obsługi Klasa CLS Wstêp Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler

Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio. smart - marka DaimlerChrysler Instrukcja obs³ugi smart city-coupé i smart cabrio smart - marka DaimlerChrysler Rozpoczynamy lekturê >> Cieszymy siê, e zdecydowali siê Pañstwo na zakup pojazdu smart city-coupé. Z pewnoœci¹ decyzja ta

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi Samochodowy System Alarmowy tytan DS200-PxXX-3400 Instrukcja Obs³ugi Pilot S-2 OPIS SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS200-P ver. 4.00 - w³¹cz/wy³¹cz alarm g³oœno F - w³¹cz/wy³¹cz alarm cicho -- Sterowany pilotami

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 156 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 10. (KOD 3361)

PROGRAM: 10. (KOD 3361) PROGRAM: 0. (KOD 336) LEWE BM bia³o-br¹zowy 345670 34 56 STACYJKA - pomarañczowy,5mm (przy stacyjce) PRAWE BN bia³o- Je eli nie ma wk³adki w drzwiach prawych to blokowania. M br¹zowy CV pomarañczowy wychodz¹ca

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

2 Wprowadzenie. Wprowadzenie

2 Wprowadzenie. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 19 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 38 Schowki... 58 Wskaźniki i przyrządy... 64 Oświetlenie... 86 System audio-nawigacyjny...

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi 4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi Kod produktu: 4205 Nazwa produktu: 4205 NOXON 4WL Nr GIOŚ: E0012857W / E0012857WBW Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu: 4205 NOXON 4WL! W

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo