Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG"

Transkrypt

1

2

3 Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze u ytkowanie samochodu i pomo e zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wyposa enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹ *. W zale noœci od modelu i wariantu wyposa enie pojazdu mo e siê ró niæ od opisanego. Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa enia i rozwi¹zañ technicznych. Dlatego te dane, ilustracje i opisy zamieszczone w instrukcji nie mog¹ stanowiæ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ. Instrukcja obs³ugi, Skrócona instrukcja obs³ugi oraz Ksi¹ ka obs³ugi stanowi¹ wyposa enie pojazdu. Nale y przechowywaæ je w samochodzie, a w razie sprzeda y przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. W przypadku szczegó³owych pytañ prosimy zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz. yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG i DaimlerChrysler Automotive Polska i Najwa niejsze informacje na temat Klasy-A oraz interaktywna instrukcja obs³ugi znajduj¹ siê w internecie na stronie betriebsanleitung/a-klasse

4 Spis treœci i Proszê zwróciæ uwagê równie na indeks wyra eñ fachowych ( strona 331) Wprowadzenie Ochrona œrodowiska Bezpieczeñstwo eksploatacji Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Kierownica wielofunkcyjna Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w drzwiach Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu Ustawienia Eksploatacja Parkowanie i zamykanie pojazdu.. 35 Obs³uga w szczegó³ach Otwieranie i zamykanie pojazdu Fotele Oœwietlenie Zestaw wskaÿników System obs³ugi pojazdu Mechaniczna skrzynia biegów AUTOTRONIC* (bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów) Dobra widocznoœæ Uk³ad klimatyzacji THERMOTRONIC* (uk³ad automatycznego sterowania komfortow¹ klimatyzacj¹) Œwie e powietrze Uk³ady u³atwiaj¹ce jazdê Rozmieszczenie baga u Porady praktyczne Bezpieczeñstwo Bezpieczeñstwo pasa erów Uk³ady bezpieczeñstwa jazdy Zabezpieczenia przed kradzie ¹... 63

5 Spis treœci Eksploatacja Pierwsze 1500 km Tankowanie Komora silnika Opony i ko³a Wskazówki dotycz¹ce jazdy Eksploatacja zimowa Podró e za granicê Jazda z przyczep¹ Przegl¹d techniczny Konserwacja Porady praktyczne Gdzie mo na znaleÿæ? Komunikaty na wyœwietlaczu Co robiæ, gdy Otwieranie / zamykanie w sytuacji awaryjnej Wymiana baterii Wymiana arówek Wymiana piór wycieraczek Ustawianie dysz spryskiwaczy Pêkniêcie opony Akumulator Awaryjne uruchamianie silnika Holowanie Bezpieczniki Dane techniczne Oryginalne czêœci zamienne Mercedes-Benz Uk³ady elektroniczne pojazdu Tabliczki znamionowe Silnik Moc silnika Opony i ko³a Wymiary pojazdu Hak holowniczy Masa pojazdu Materia³y eksploatacyjne i pojemnoœci Objaœnienia pojêæ Indeks

6 Wprowadzenie Ochrona œrodowiska Ochrona œrodowiska H Ochrona œrodowiska Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami œrodowiska naturalnego, których zachowanie s³u y zarówno cz³owiekowi, jak i naturze. Pañstwo równie mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny dla œrodowiska. Zu ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale y w du ym stopniu od dwóch czynników: warunków eksploatacji pojazdu techniki jazdy Skala oddzia³ywania tych czynników zale y od Pañstwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie poni szych wskazówek: Warunki eksploatacji Unikaæ jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy zwiêksza to zu ycie paliwa. Zwracaæ uwagê na prawid³owe ciœnienie w ogumieniu. Unikaæ zbêdnego obci¹ ania pojazdu. Kontrolowaæ zu ycie paliwa. Demontowaæ nie u ywany baga nik dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom technicznym w ASO przyczynia siê do ochrony œrodowiska. Z tego wzglêdu nale y przestrzegaæ terminów przegl¹dów technicznych. Przegl¹dy techniczne prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi, np ASO Mercedes-Benz. Technika jazdy Nie dodawaæ gazu podczas rozruchu silnika. Unikaæ rozgrzewania silnika na postoju. Przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unikaæ czêstego i gwa³townego przyspieszania. W odpowiednim momencie zmieniaæ biegi, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka dym prze³o eniu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ silnik. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Obowi¹zuje tylko w krajach Unii Europejskiej (UE) W przypadku zwrotu samochodu Mercedes-Benz w celu dokonania jego utylizacji zgodnie z wymogami ochrony œrodowiska prosimy zwracaæ siê do firmy DaimlerChrysler: W Niemczech: W innych krajach:

7 Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo e spowodowaæ awariê urz¹dzeñ. Poniewa uk³ady elektroniczne s¹ po³¹czone w sieæ danych, efektem takiej ingerencji mo e byæ nieprawid³owe dzia³anie tak e tych uk³adów, które jej bezpoœrednio nie podlega³y. Nieprawid³owe dzia³anie uk³adów elektronicznych mo e w znacznym stopniu zmniejszyæ bezpieczeñstwo eksploatacji pojazdu i w konsekwencji stanowiæ dla Pañstwa zagro enie. Równie i inne, przeprowadzane w sposób niefachowy, prace i modyfikacje elementów pojazdu mog¹ zagroziæ bezpieczeñstwu jazdy. Niektóre uk³ady bezpieczeñstwa dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku. Dlatego podczas jazdy nie nale y wy³¹czaæ silnika. G Niebezpieczeñstwo wypadku Serwis techniczny prosimy zawsze zlecaæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa tylko te stacje posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ oraz specjalne narzêdzia, konieczne do prawid³owego wykonania wymaganych czynnoœci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji G Niebezpieczeñstwo wypadku Silne uderzenie w podwozie, opony lub ko³a (np. zaczepienie o przeszkodê podczas jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody z du ¹ prêdkoœci¹) mo e doprowadziæ do uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie pojazdów wyposa- onych w os³onê zabezpieczaj¹c¹ podwozie. W takim przypadku nale y zleciæ sprawdzenie pojazdu wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu zg³oszenie siê do ASO Mercedes-Benz. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. 5

8 Wprowadzenie Bezpieczeñstwo eksploatacji Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Przy eksploatacji pojazdu prosimy uwzglêdniaæ: wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa zamieszczone w niniejszej instrukcji obs³ugi informacje zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi w rozdziale Dane techniczne przepisy kodeksu drogowego przepisy ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego G Niebezpieczeñstwo obra eñ W pojeÿdzie umieszczono ró ne naklejki z ostrze eniami. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi Pañstwa oraz innych osób na potencjalne zagro enia. W zwi¹zku z tym prosimy nie usuwaæ naklejek z ostrze eniami, chyba e z treœci którejkolwiek z nich wyraÿnie wynika, e nale y j¹ usun¹æ. Usuwaj¹c naklejkê z ostrze eniem, mog¹ Pañstwo naraziæ siebie i innych na niebezpieczeñstwo. 6

9 Na pierwszy rzut oka Kokpit Zestaw wskaÿników Kierownica wielofunkcyjna Konsola œrodkowa Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w drzwiach 7

10 Na pierwszy rzut oka Kokpit Kokpit P _A2 8

11 Na pierwszy rzut oka Kokpit Funkcja Strona Funkcja Strona Funkcja Strona 1 Otwieranie pokrywy komory silnika 2 Prze³¹cznik zespolony Œwiat³a drogowe Kierunkowskazy Wycieraczki Wycieraczka szyby tylnej 3 DŸwignia uk³adu TEMPOMAT* TEMPOMAT* SPEEDTRONIC* Kierownica wielofunkcyjna 12, 86 5 Zestaw wskaÿników 10, 84 6 Klakson 7 WskaŸniki uk³adu 155 PARKTRONIC* 8 Panel obs³ugi w dachu 15 9 Otwieranie schowka w tablicy rozdzielczej 174 a Konsola œrodkowa 13 b Stacyjka 18 c Rêczna regulacja 23 po³o enia kierownicy d Zmywanie reflektorów* Regulacja zasiêgu reflektorów e Prze³¹cznik œwiate³ 31, 77 f Panel obs³ugi w drzwiach 16 9

12 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Zestaw wskaÿników P

13 Na pierwszy rzut oka Zestaw wskaÿników Funkcja Strona Funkcja Strona Funkcja Strona 1 Lampka kontrolna LIM* Lampka kontrolna ESP 61 3 Prêdkoœciomierz 4 Lampka kontrolna 32 kierunkowskazów 5 Wyœwietlacz 86 wielofunkcyjny, czêœæ górna 6 Licznik przebiegu 84 dziennego 7 Licznik przebiegu 90 8 Lampka kontrolna 32 kierunkowskazów 9 Lampka kontrolna ABS 60 a Pojazdy z silnikiem wysokoprê nym: lampka kontrolna œwiec 29 arowych b Obrotomierz 85 c Lampka kontrolna SRS 246 e f g h j k l Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa WskaŸnik po³o enia wlewu paliwa: wlew paliwa znajduje siê z ty³u z prawej strony WskaŸnik poziomu paliwa Lampka kontrolna œwiate³ drogowych Lampka kontrolna pasów bezpieczeñstwa Zegar SPEEDTRONIC*: zapisane w pamiêci ograniczenie prêdkoœci W zale noœci od ustawienia w systemie obs³ugi pojazdu Temperatura zewnêtrzna 1 Prêdkoœciomierz cyfrowy m WskaŸnik stanu pasów 28 bezpieczeñstwa z ty³u n Sygnalizacja w³¹czenia 34 wycieraczki szyby tylnej o Wyœwietlacz wielofunkcyjny, czêœæ dolna p AUTOTRONIC*: 115 wskaÿnik programu jazdy q AUTOTRONIC*: 116 wskaÿnik po³o enia dÿwigni wybierania biegów r Lampka kontrolna uk³adu 246 hamulcowego s Przycisk zerowania 84 t WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego 85 1 Oprócz Wielkiej Brytanii. Prêdkoœæ wskazywana jest zawsze w km/h. d Lampka kontrolna diagnostyki silnika

14 Na pierwszy rzut oka Kierownica wielofunkcyjna Kierownica wielofunkcyjna P Funkcja Strona 1 Wyœwietlacz wielofunkcyjny 86 Sterowanie systemem 86 obs³ugi pojazdu 2 Wybór podmenu lub regulacja g³oœnoœci æ Do przodu / g³oœniej ç Do ty³u / ciszej 3 Telefonowanie s Przyjêcie rozmowy Wybieranie numeru t Zakoñczenie rozmowy Odrzucenie rozmowy Funkcja 4 Poruszanie siê w menu j Do przodu k Do ty³u 5 Prze³¹czanie poszczególnych menu è Do przodu ÿ Do ty³u 12

15 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Konsola œrodkowa Funkcja Strona Funkcja Strona Czêœæ górna P W³¹czanie / wy³¹czanie œwiate³ awaryjnych 2 Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF* 3 Obs³uga COMAND APS* lub systemu audio*, patrz osobna instrukcja obs³ugi 4 Obs³uga uk³adu klimatyzacji Obs³uga uk³adu THERMOTRONIC* W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania szyby tylnej W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania przedniego fotela pasa era* 6 Zabezpieczenie przed kradzie ¹ i w³amaniem (EDW)* Wy³¹czanie zabezpieczenia wnêtrza pojazdu* 7 Wy³¹czanie zabezpieczenia przed odholowaniem* 8 Wy³¹czanie uk³adu PARKTRONIC* W³¹czanie / wy³¹czanie ogrzewania fotela kierowcy* 76 13

16 Na pierwszy rzut oka Konsola œrodkowa Czêœæ dolna P Funkcja 1 Otwieranie schowka Gniazdko Otwieranie popielniczki* Zapalniczka* 2 Mechaniczna skrzynia biegów: dÿwignia zmiany biegów AUTOTRONIC*: dÿwignia wybierania biegów Strona AUTOTRONIC*: 118 wybieranie programu jazdy 4 Hamulec pomocniczy 30, 35 5 Ustawianie pod³okietnika* i otwieranie schowka* 73 6 Otwieranie schowka Otwieranie schowka na telefon* 7 Uchwyt na pojemniki z napojami i Usytuowanie poszczególnych przycisków mo e byæ ró ne, w zale noœci od wersji wyposa enia. 14

17 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w dachu Panel obs³ugi w dachu P Funkcja Strona 1 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 wewnêtrznych lampek z ty³u 2 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 funkcji automatycznego w³¹czania oœwietlenia wewnêtrznego 3 Otwieranie / zamykanie 141 panoramicznego okna dachowego* 4 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 lampki do czytania z prawej strony 5 Lusterko wsteczne 24 6 W³¹czanie / wy³¹czanie 81 lampki do czytania z lewej strony* 7 W³¹czanie / wy³¹czanie oœwietlenia wewnêtrznego z przodu 81 i Usytuowanie poszczególnych przycisków mo e byæ ró ne, w zale noœci od wersji wyposa enia. 15

18 Na pierwszy rzut oka Panel obs³ugi w drzwiach Panel obs³ugi w drzwiach P Funkcja 1 Ustawianie lusterek zewnêtrznych 2 Sk³adanie / rozk³adanie lusterek zewnêtrznych* 3 Wybieranie lusterka zewnêtrznego z prawej strony 4 Otwieranie / zamykanie szyb bocznych z przodu 5 Pojazd 5-drzwiowy: otwieranie / zamykanie szyb bocznych z ty³u* 6 Pojazd 5-drzwiowy: W³¹czanie / wy³¹czanie zabezpieczenia tylnych szyb bocznych przed dzieæmi* Strona Odblokowanie pojazdu 71 8 Zablokowanie pojazdu 71 9 Otwieranie drzwi 70 a Wybieranie lusterka zewnêtrznego z lewej strony 24 16

19 Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu Ustawienia Eksploatacja Parkowanie i zamykanie pojazdu 17

20 Pierwsza jazda Otwieranie pojazdu W rozdziale Pierwsza jazda znajd¹ Pañstwo wszystkie informacje na temat podstawowych funkcji pojazdu. Prosimy zapoznaæ siê z tym rozdzia³em szczegó³owo, zw³aszcza jeœli jest to Pañstwa pierwszy pojazd marki Mercedes-Benz. Jeœli zapoznali siê ju Pañstwo z podstawowymi funkcjami pojazdu, bardziej precyzyjne informacje znajd¹ Pañstwo w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach. Odnoœniki do odpowiednich stron zamieszczono na koñcu ka dego podrozdzia³u. Otwieranie pojazdu Otwieranie za pomoc¹ kluczyka z pilotem P Przycisk blokowania 2 Œ Przycisk odblokowania Nacisn¹æ przycisk odblokowania 2 Œ na pilocie. Kierunkowskazy mign¹ przez chwilê. Blokady zamkniêcia w drzwiach wysun¹ siê do góry. Otworzyæ drzwi i wsi¹œæ do pojazdu. W³o yæ kluczyk do stacyjki. Po³o enia kluczyka w stacyjce P Wyjmowanie kluczyka (blokada kierownicy) 1Zasilanie niektórych odbiorników pr¹du, np. podnoœników szyb 2 Zap³on (zasilanie wszystkich odbiorników) i po³o enie do jazdy 3 Uruchamianie silnika ( strona 28) i Po w³¹czeniu zap³onu w³¹czaj¹ siê lampki kontrolne i ostrzegawcze w zestawie wskaÿników. Gasn¹ po uruchomieniu silnika. Sygnalizuje to gotowoœæ dzia³ania lampek kontrolnych i ostrzegawczych odpowiednich uk³adów. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 68). 18

21 Pierwsza jazda Ustawienia Ustawienia Fotele G Niebezpieczeñstwo wypadku Po³o enie fotela kierowcy nale y regulowaæ wy³¹cznie podczas postoju pojazdu. Skutkiem nieoczekiwanego przesuniêcia siê fotela mo e byæ chwilowy brak koncentracji i utrata kontroli nad pojazdem, co mo e staæ siê przyczyn¹ wypadku. G Niebezpieczeñstwo wypadku i obra eñ Przed rozpoczêciem jazdy nale y sprawdziæ, czy wyjmowany fotel pasa era z przodu i oparcia foteli z ty³u s¹ zablokowane. Przy ustawianiu po³o enia fotela nale y uwa aæ, aby nikt nie zosta³ zakleszczony. Aby zmniejszyæ ryzyko ciê kich lub œmiertelnych obra eñ w wyniku si³ oddzia³uj¹cych w czasie wypadku lub podczas trwaj¹cego milisekundy otwierania siê poduszki powietrznej: Wszyscy pasa erowie musz¹ w fotelach przyj¹æ tak¹ pozycjê, która umo liwia prawid³owe za³o enie pasów bezpieczeñstwa i zapewnia jak najwiêksz¹ odleg³oœæ od przednich poduszek powietrznych. Kierowca musi przy tym przyj¹æ pozycjê gwarantuj¹c¹ bezpieczne prowadzenie pojazdu. Fotel kierowcy powinien byæ dosuniêty w takim stopniu, aby umo liwiæ wciskanie peda³ów do oporu. Odleg³oœæ pomiêdzy klatk¹ piersiow¹ kierowcy a œrodkiem os³ony poduszki powietrznej musi byæ wiêksza ni 25 cm. Rêce powinny spoczywaæ na kierownicy lekko ugiête w ³okciach. Fotel pasa era z przodu powinien byæ przesuniêty maksymalnie do ty³u, szczególnie je eli siedzi w nim dziecko lub zamontowany jest na nim fotelik dzieciêcy. Pasa erowie powinni mieæ zawsze prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa i opieraæ siê plecami o oparcie fotela ustawione prawie pod k¹tem prostym. Zag³ówek powinien podpieraæ ty³ g³owy mniej wiêcej na wysokoœci oczu. Je eli przednia poduszka powietrzna pasa era nie zosta³a wy³¹czona, nie wolno na fotelu pasa era z przodu montowaæ fotelika dzieciêcego zwróconego ty³em do kierunku jazdy. W pojazdach marki Mercedes-Benz wyposa onych w uk³ad automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciêcego (AKSE) po zamontowaniu na fotelu pasa era z przodu fotelika dzieciêcego wyposa onego w odpowiednik tego uk³adu nastêpuje wy³¹czenie poduszki powietrznej, co sygnalizowane jest œwieceniem lampki kontrolnej 6*. Je eli pojazd nie jest wyposa ony w taki uk³ad, zwrócony ty³em do kierunku jazdy fotelik dzieciêcy musi byæ montowany na tylnej kanapie. W przypadku montowania na fotelu pasa era z przodu fotelika dzieciêcego zwróconego przodem do kierunku jazdy nale y koniecznie przesun¹æ fotel pasa era jak najdalej do ty³u. Podczas jazdy nie przechylaæ siê do przodu (np. nad nak³adkê kierownicy). 19

22 Pierwsza jazda Ustawienia Nie k³aœæ nóg na tablicy rozdzielczej. Kierownicê trzymaæ od strony zewnêtrznej. Dziêki temu poduszka powietrzna mo e swobodnie siê otworzyæ. W przypadku trzymania kierownicy od strony wewnêtrznej otwieraj¹ca siê poduszka powietrzna mo e spowodowaæ obra enia. Nie opieraæ siê o wewnêtrzn¹ stronê drzwi. Nie k³aœæ adnych przedmiotów na poduszkach powietrznych lub pomiêdzy poduszkami powietrznymi a pasa erami Nie wieszaæ na uchwytach adnych twardych przedmiotów, np. wieszaków z ubraniami. Ze wzglêdu na du ¹ prêdkoœæ otwierania siê poduszek powietrznych, w razie ich zadzia³ania nie mo na ca³kowicie wykluczyæ ryzyka doznania otaræ skóry lub innych nieznacznych urazów. Z tego wzglêdu nie nale y w samochodzie pozostawiaæ dzieci bez opieki. Przy zmianie po³o enia foteli mog¹ siê one zakleszczyæ. Rêczna regulacja po³o enia fotela P W kierunku wzd³u nym 2 Nachylenie poduszki fotela* 3 Wysokoœæ fotela 4 Pochylenie oparcia! Nale y zwróciæ uwagê, aby podczas ustawiania fotela we wnêce na nogi ani za fotelem nie by³o adnych przedmiotów. W przeciwnym razie fotele i przedmioty mog¹ zostaæ uszkodzone. W kierunku wzd³u nym Poci¹gn¹æ uchwyt 1 do góry. Przesun¹æ fotel do przodu lub do ty³u. Puœciæ uchwyt 1. Blokada fotela musi zatrzasn¹æ siê, wydaj¹c charakterystyczny dÿwiêk. Nachylenie poduszki fotela* K¹t nachylenia poduszki fotela powinien byæ taki, aby uda by³y lekko przez ni¹ podpierane. Przekrêciæ pokrêt³o 2 do przodu lub do ty³u. Wysokoœæ fotela Poci¹gn¹æ uchwyt 3 kilkakrotnie do góry, a fotel podniesie siê na ¹dan¹ wysokoœæ. lub Wcisn¹æ uchwyt 3 kilkakrotnie do do³u, a fotel opuœci siê na ¹dan¹ wysokoœæ. 20

23 Pochylenie oparcia Odchyliæ siê od oparcia. Przekrêciæ pokrêt³o 4 do przodu lub do ty³u. Zag³ówek P G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nale y zwróciæ uwagê, aby œrodkowa czêœæ zag³ówka podpiera³a ty³ g³owy na wysokoœci oczu. W ten sposób zmniejsza siê ryzyko urazów g³owy i szyi w razie wypadku lub w niebezpiecznych sytuacjach. K¹t nachylenia zag³ówka K¹t nachylenia zag³ówka 3 ustawia siê rêcznie, poci¹gaj¹c lub naciskaj¹c górn¹ krawêdÿ zag³ówka. Pierwsza jazda Ustawienia Elektryczna* regulacja po³o enia fotela Prze³¹czniki do elektrycznej regulacji po³o enia fotela znajduj¹ siê na bokach foteli pomiêdzy siedziskiem i drzwiami. Obróciæ kluczyk w stacyjce w po³o enie 1. P nowe 1 Przycisk odblokowania 2 Wysokoœæ zag³ówka 3 K¹t nachylenia zag³ówka Wysokoœæ zag³ówka 2 ustawia siê rêcznie. W celu opuszczenia zag³ówka nacisn¹æ przycisk odblokowania 1. 1 W kierunku wzd³u nym 2 Wysokoœæ fotela 3 Pochylenie oparcia 4 Nachylenie poduszki fotela 5 Wysokoœæ zag³ówka 21

24 Pierwsza jazda Ustawienia W kierunku wzd³u nym Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 1 do przodu lub do ty³u. Wysokoœæ fotela Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 2 do góry lub do do³u. Pochylenie oparcia Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 3 do przodu lub do ty³u. Nachylenie poduszki fotela G Niebezpieczeñstwo obra eñ Fotele mo na ustawiaæ dopiero po wyjêciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi. Z tego wzglêdu nie nale y w samochodzie pozostawiaæ dzieci bez opieki. Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 4 do góry lub do do³u, a uda bêd¹ lekko podpierane przez poduszkê fotela. Zag³ówek Przesun¹æ prze³¹cznik w kierunku strza³ki 5 do góry lub do do³u. K¹t nachylenia zag³ówka P K¹t nachylenia zag³ówka G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nale y zwróciæ uwagê, aby œrodkowa czêœæ zag³ówka podpiera³a ty³ g³owy na wysokoœci oczu. W ten sposób zmniejsza siê ryzyko urazów g³owy i szyi w razie wypadku lub w niebezpiecznych sytuacjach. K¹t nachylenia zag³ówka 5 ustawia siê rêcznie, poci¹gaj¹c lub naciskaj¹c górn¹ krawêdÿ zag³ówka. Przechylanie oparæ foteli przednich / funkcja Easy-Entry w pojeÿdzie 3-drzwiowym P Odblokowanie fotela i Jeœli fotel przedni jest przesuniêty maksymalnie do ty³u, mo na przechyliæ oparcie i przesun¹æ poduszkê fotela, aby u³atwiæ wsiadanie do ty³u. 22

25 Odchylanie oparcia Poci¹gn¹æ za blokadê 1 do przodu, odchylaj¹c jednoczeœnie oparcie fotela do przodu a do zatrzaœniêcia. Poci¹gaj¹c nadal za blokadê, przesun¹æ fotel do przodu. Odchyliæ uchwyt pasa bezpieczeñstwa do do³u. Rozk³adanie oparcia Poci¹gn¹æ za blokadê i przesun¹æ fotel do ty³u a do zatrzaœniêcia. Roz³o yæ oparcie i docisn¹æ tak, aby zarówno poduszka fotela, jak i oparcie zatrzasnê³y siê w po³o eniu odpowiednim do jazdy. Odchyliæ uchwyt pasa bezpieczeñstwa do góry. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 73). Kierownica! Po³o enie kierownicy nale y ustawiaæ wy³¹cznie podczas postoju pojazdu. JeŸdziæ mo na tylko z kierownic¹ zablokowan¹ w ustawionym po³o eniu. W trakcie jazdy z odblokowan¹ kierownic¹ niespodziewana zmiana jej po³o enia mo e spowodowaæ chwilow¹ dekoncentracjê kierowcy. Jednak nawet w takiej sytuacji nie traci siê mo liwoœci manewrowania pojazdem. Rêczna regulacja po³o enia kierownicy DŸwignia znajduje siê przy kolumnie kierownicy na dole. 1 DŸwignia P Pierwsza jazda Ustawienia Pociagn¹æ za dÿwigniê 1. Kolumna kierownicy jest odblokowana. Ustawiæ rêcznie po³o enie kierownicy. Istnieje mo liwoœæ regulacji wysokoœci lub regulacji wysokoœci i regulacji wzd³u ej* kolumny kierownicy. Nale y przy tym zwróciæ uwagê, aby rêce oparte na kierownicy by³y lekko ugiête w ³okciach mo na by³o swobodnie poruszaæ nogami zestaw wskaÿników by³ dobrze widoczny. W celu zablokowania nacisn¹æ dÿwigniê 1 do koñca, a do zatrzaœniêcia siê z charakterystycznym dÿwiêkiem. Po³o enie kierownicy jest zablokowane. 23

26 Pierwsza jazda Ustawienia Lusterka Przed rozpoczêciem jazdy nale y ustawiæ po³o enie lusterka wstecznego i lusterek zewnêtrznych tak, aby mo na by³o optymalnie obserwowaæ sytuacjê na drodze. Lusterko wsteczne Po³o enie lusterka wewnêtrznego ustawia siê rêcznie. Lusterka zewnêtrzne G Niebezpieczeñstwo wypadku Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest zmniejszony. Obserwowane przedmioty znajduj¹ siê w rzeczywistoœci bli ej ni siê wydaje. Nale y to uwzglêdniæ, w przeciwnym razie nieprawid³owa ocena odleg³oœci pojazdów jad¹cych z ty³u mo e doprowadziæ do wypadku, np. przy zmianie pasa ruchu. Dlatego warto upewniæ siê o rzeczywistej odleg³oœci spogl¹daj¹c krótko za siebie. Przyciski znajduj¹ siê w panelu obs³ugi w drzwiach. 1 Lusterko lewe 2 Lusterko prawe 3 Przycisk regulacji P Upewniæ siê, czy zap³on jest w³¹czony. Wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaÿników œwiec¹ siê. Nacisn¹æ przycisk 1 w celu ustawienia lusterka lewego lub przycisk 2 w celu ustawienia lusterka prawego. Zaœwieci siê lampka kontrolna w odpowiednim przycisku. Po krótkim czasie lampka kontrolna zgaœnie. Dopóki lampka kontrolna œwieci siê, przyciskiem 3 mo na regulowaæ po³o enie wybranego lusterka. Naciskaæ przycisk regulacji 3na górze, na dole, z lewej lub z prawej strony, a lusterko znajdzie siê w prawid³owym po³o eniu. i Wypuk³e lusterka zewnêtrzne daj¹ wiêksze pole widzenia. Przy niskich temperaturach zewnêtrznych automatycznie w³¹cza siê ogrzewanie lusterek. Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Obs³uga w szczegó³ach ( strona 121). 24

27 Pierwsza jazda Eksploatacja Eksploatacja G Niebezpieczeñstwo wypadku Do wnêki na nogi kierowcy nie wolno wk³adaæ adnych przedmiotów. W przypadku mat pod³ogowych lub dywaników we wnêce na nogi kierowcy nale y zwróciæ uwagê na: swobodny dostêp do peda³ów bezpieczne zamocowanie ( strona 183) Podczas gwa³townego manewrowania lub hamowania nie umocowane przedmioty mog¹ dostaæ siê miêdzy pod³ogê a peda³y. Mo e to uniemo liwiæ hamowanie lub przyspieszenie i doprowadziæ do wypadku lub obra eñ cia³a. Zapinanie pasów bezpieczeñstwa G Niebezpieczeñstwo obra eñ Nieprawid³owo u³o ony lub niew³aœciwie zapiêty w zaczepie pas bezpieczeñstwa nie spe³nia swych funkcji zabezpieczaj¹cych, a nawet mo e doprowadziæ do obra eñ cia³a lub œmierci. Przed rozpoczêciem jazdy nale y zatem zawsze upewniæ siê, czy wszyscy pasa erowie zw³aszcza kobiety w ci¹ y maj¹ prawid³owo zapiête pasy bezpieczeñstwa. Pas bezpieczeñstwa musi œciœle przylegaæ do cia³a i nie mo e byæ skrêcony. Z tego wzglêdu nale y unikaæ jazdy w grubej odzie y wierzchniej (np. w p³aszczu zimowym). Pas powinien przechodziæ przez œrodek barku. Pasa nie wolno przek³adaæ przez szyjê ani pod ramieniem. Pas biodrowy powinien przechodziæ jak najni ej na biodrach, tzn. w obszarze stawu biodrowego, a nie przez brzuch. W razie potrzeby nale y taœmê pasa zsun¹æ nieco do do³u i naprê yæ, ci¹gn¹c w kierunku zwijacza. Przysuwany uchwyt pasa powinien znajdowaæ siê w odpowiednim po³o eniu. Taœmy pasa nie uk³adaæ na ostrych lub ³amliwych przedmiotach schowanych w kieszeniach ubrania, takich jak okulary, d³ugopisy, klucze, gdy mo e ona ulec uszkodzeniu i w razie wypadku zerwaæ siê. Jednym pasem bezpieczeñstwa mo e byæ zapiêta tylko jedna osoba. W adnym razie nie wolno przewoziæ dziecka na kolanach, gdy zarówno pasa er przewo ¹cy dziecko, jak i samo dziecko nie s¹ wystarczaj¹co zabezpieczeni i w razie wypadku s¹ nara eni na ciê kie obra enia lub œmieræ. 25

28 Pierwsza jazda Eksploatacja W przypadku osób poni ej 1,50 m wzrostu i dzieci poni ej 12 roku ycia prawid³owe zapiêcie pasów bezpieczeñstwa nie jest mo liwe. Dlatego konieczne s¹ dodatkowe elementy zabezpieczaj¹ce przed skutkami wypadków ( strona 51). Nale y przestrzegaæ instrukcji monta u do³¹czonej przez producenta fotelika dzieciêcego. P P Nie nale y zapinaæ adnych przedmiotów tym samym pasem bezpieczeñstwa, którym zapiêty jest pasa er. G Niebezpieczeñstwo obra eñ Pas bezpieczeñstwa prawid³owo zabezpiecza przed skutkami wypadków tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione niemal pionowo, wymuszaj¹c wyprostowan¹ pozycjê siedz¹c¹. Nale y unikaæ ustawiania fotela w po³o eniu niekorzystnie wp³ywaj¹cym na u³o enie taœmy pasa bezpieczeñstwa ( strona 19). Oparcie fotela powinno byæ ustawione w po³o eniu niemal pionowym. Nie jeÿdziæ z oparciem fotela znacznie odchylonym do ty³u. Przedstawiono na przyk³adzie pojazdu 3-drzwiowego 1 Zwijacz pasa bezpieczeñstwa 2 Klamra 3 Przycisk zwalniaj¹cy 4 Zaczep 5 Przesuwany uchwyt pasa Przedstawiono na przyk³adzie pojazdu 5-drzwiowego 1 Zwijacz pasa bezpieczeñstwa 2 Klamra 3 Przycisk zwalniaj¹cy 4 Zaczep Pas bezpieczeñstwa delikatnie wyci¹gn¹æ ze zwijacza 1. Prze³o yæ pas przez bark. Klamrê 2 zatrzasn¹æ w zaczepie 4. 26

29 Dotyczy tylko pojazdów 5-drzwiowych: W razie potrzeby wyregulowaæ wysokoœæ pasa bezpieczeñstwa ( strona 27). Dotyczy tylko pojazdów 3-drzwiowych: Zwróciæ uwagê, aby przesuwany uchwyt pasa 5 znajdowa³ siê w prawid³owym po³o eniu. W razie potrzeby poci¹gn¹æ do góry pas na wysokoœci klatki piersiowej, aby œciœle przylega³ do cia³a. G Niebezpieczeñstwo obra eñ Podczas wypadku mo e dojœæ do obra eñ spowodowanych u ytkowaniem pasów bezpieczeñstwa uszkodzonych nadmiernie obci¹ onych na skutek wczeœniejszego wypadku zmodyfikowanych Pasy bezpieczeñstwa, o których mowa powy ej, nie dzia³aj¹ we w³aœciwy sposób i nie stanowi¹ dostatecznego zabezpieczenia. Taœmy pasa bezpieczeñstwa nie wolno przek³adaæ przez ostre krawêdzie, poniewa mo e to doprowadziæ do jej przerwania. Pasa bezpieczeñstwa nie wolno zakleszczaæ w drzwiach ani w mechanizmie regulacji po³o enia fotela. Pas mo e ulec wtedy uszkodzeniu. Nale y regularnie sprawdzaæ, czy pasy bezpieczeñstwa nie s¹ uszkodzone. W adnym razie nie wolno modyfikowaæ pasów bezpieczeñstwa. Wszelkie zmiany mog¹ spowodowaæ nieprawid³owe ich dzia³anie. Wymianê uszkodzonych lub nadmiernie obci¹ onych na skutek wypadku pasów bezpieczeñstwa nale y zleciæ wykwalifikowanej stacji obs³ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa tylko te stacje posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê techniczn¹ oraz specjalne narzêdzia, konieczne do prawid³owego wykonania wymaganych czynnoœci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan¹ stacjê obs³ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnoœciach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz przy uk³adach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, wzglêdnie systemach zabezpieczaj¹cych przed skutkami wypadków. Pierwsza jazda Eksploatacja Regulacja wysokoœci pasa bezpieczeñstwa w pojeÿdzie 5-drzwiowym Wysokoœæ pasów bezpieczeñstwa mo na regulowaæ przy nastêpuj¹cych fotelach: fotel kierowcy fotel pasa era Wysokoœæ pasa bezpieczeñstwa wyregulowaæ tak, aby górna czêœæ taœmy przechodzi³a przez œrodek barku. P Przycisk odblokowania 27

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE, KLINIKA PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW NDT-SI Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka Tekst i opracowanie Pawe³

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo