masz ciekawy temat - zadzwoñ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ ,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC Mochy. Mercedesem w drzewo Dwie ofiary œmiertelne Dwie ofiary œmiertelne- to wynik wypadku drogowego, do którego dosz³o w niedzielê, 1 paÿdziernika oko³o godziny 6.23 w miejscowoœci Mochy (gmina Przemêt) w ci¹gu drogi wojewódzkiej W305. Samochodem marki Mercedes jecha y cztery osoby, kierowa nim 19- letni mieszkaniec powiatu wolszty skiego. Samochód zjecha na lewy pas ruchu i uderzy w drzewo. W zdarzeniu mier na miejscu ponios y dwie osoby- pasa erowie mercedesa, me czy ni, oboje w wieku 21 lat. Kierowca oraz trzeci z pasa erów- 29- letni mieszkaniec powiatu wolsz- ty skiego zostali w stanie ci kim przetransportowani do wolszty skiego szpitala. Jeden z rannych m czyzn zosta mig owcem ratownictwa medycznego przewieziony do szpitala wojewódzkiego. mier ponie li m czyzna siedz cy z przodu- obok kierowcy i pasa er siedz cy za fotelem kierowcy. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolszno ci zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie ptu2167 a1 TU ptu2193 b1 TU pbo1917 c2 BO01909 Biuro og osze drobnych,,ju od 5 z - Art Studio Wolsztyn, ul. Ró ana 5 tel. kom tel. fax 68/ pap1868 b2 AP pap2046 b2 AP pbo511 b3 BO ptu1803 b1 TU01792 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia ek, 09 pa dziernika bbo1958 a1 BO aap2079 a2 AP02068 w poniedzie ek 9 pa dziernika, we wtorek 10 pa dziernika, w rod 11 pa dziernika, w czwartek 12 pa dziernika, w pi tek 13 pa dziernika, w sobot 14 pa dziernika, w niedziel 15 pa dziernika, w poniedzia ek 16 pa dziernika, we wtorek 17 pa dziernika, w rod 18 pa dziernika, w czwartek 19 pa dziernika, w pi tek 20 pa dziernika, w sobot 21 pa dziernika, w niedziel 22 pa dziernika, Arnold, Ludwika, Franciszek, Paulina, Aldona, Emil, Krystyna, Serafin, Edward, Teofil, Bernard, Kalikst, Jadwiga, Teresa, Ambro y, Gawe, Ma gorzata, Wiktor, Julian, ukasz, Piotr, Ziemowit, Irena, Jan, Urszula, Hilary, Filip, Kordelia. Firma Agra-Tur JANUSZ SKOPOWSKI zaprasza do skorzystania z oferty: US UGI TURYSTYCZNE: - wizowania do Federacji Rosyjskiej i Republiki Bia³oruskiej, - ubezpieczenia turystyczne:osobowe i baga u, - organizowania imprez zleconych 21ctu2164 c4 TU02162 HURTOWNIA DROBIU: - tuszki z kur, indyków i kurczaków, - elementy i podroby z drobiu, - miêso garma eryjne KLENICA ul. B. Chrobrego 35 tel. (068) , fax. (068) czynne: pn.-pt atu2067 a2 TU02056 WYDAWCY: Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Wydawca: Wasz Dzieñ s.c., Wolsztyn, ul. Lipowa (stare targowisko) Redaktor Naczelny: Gerard Tomiak tel Redaktor prowadz¹cy: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 21cap1888 c4 AP01880

3 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 3 21erk2109 e5 RK02107 Po dwóch tygodniach od poprzedniego wydania naszej gazety i od poprzedniego felietonu, kiedy pisa em o sytuacji politycznej - w a ciwie o zmianach w rz dzie-patrz:odej cie (wyrzucenie) premiera Leppera, nazwanego warcho em, nie zdawa em sobie sprawy i pewnie nikt z nas nie my la, e warcholstwo w polskim sejmie szerzy si b dzie, jak jaka zaraza.fala aferek i przekr cików lub, jak kto woli, poselskich rozmów zakuluarowych, pop yn a z WIejskiej i nie tylko z tamt d szerokim korytem mierdz cej na ca y kraj gnojówki. Dzisiaj, po wydarzeniach ostatnich dni (pisz to w pi tek popo udniu, wi c nie mam poj cia, co si wydarzy o w ubieg y weekend), chcia bym, eby by y to chocia pomyje albo jakie ma o gro ne dla rodowiska cieki. Tak si jednak nie sta o. Poziom naszych tzw. elit politycznych si gn rynsztoka w wydaniu hard, a spo- ecze stwo s ysz c ju samo s owo polityka ma md o ci, a pewnie wielu chce si po prostu rz..., Ale si porobi o Bagienko, smrodek, wstyd... tzn. zbiera si na wymioty. Demokracja to rzecz wprawy -napisa niemiecki dziennikarz Klaus Brill. No có, Ci, którzy o t demokracj walczyli, nie zd yli si jej jeszcze nauczy przez te kilkana cie lat i wprawy nie maj adnej. No chyba, e w k amstwach, oszczerstwach, przekr tach, wypieraniu si swoich s ów i zachowa itp, czego w ostatnich dniach jeste my naoczymi wiadkami. Wcale si nie dziwi marsza kowi sejmu, e nie chce zwo- a nadzwyczajnego posiedzenia (tzn. prywatnie si dziwi ), bo chyba ma wiadomo tego, e i Polacy doczekaliby si w asnego parlamentarnego reality show z laniem po mordach, rozdartymi koszulami, rozwalonymi telefonami komórkowymi i nieparlamentarnymi wyzwiskami, jak to si dzieje np. w Japonii. My jednak Japoni nie jeste my i kultur swoj mamy. A kultura jaka jest, ka dy widzi... Oczywi cie wszyscy wiemy, e najbardziej winny kryzysowi w rz dzie jest TVN i panowie Sekielski i Morozowski. Uwielbiam ich program Teraz MY. Po emisji materia u z Renat Beger w roli g ównej, mogliby powiedzie : Teraz, k..., My. Powiedzenie takie zreszt znamy ju z polityki. Ale wró my do Telewizji TVN, która teraz przez polityków PiS-u jest od egnywana od czci i wiary. Chyba jeszcze nigdy wolne media, niby w wolnej Polsce, nie by y tak napi tnowane przez decydentów politycznych, którzy sami powinni pami ta, jak miniony system doprowadza ich do piwnic, gdzie drukowali gazetki,sk d mog o wychodzi wolne i niezale ne s owo. Byli jednak w opozycji, a to zmienia o diametrialnie posta rzeczy. W ka dym razie wyemitowanie przez Sekielskiego i Morozowskiego materia u z hotelowego pokoju Renaty Beger, czy- jak zwa, tak zwa - jej sypialni, zatrz s o ca ym politycznym podwórkiem. I co us yszeli my, co zobaczyli my? Biedni pos owie, jak oni zostali skrzywdzeni, oszukani, wmanipulowani. Najpierw aduj si kobiecie do sypialni, proponuj sto ki, stanowiska, obiecuj cuda niewidy i jeszcze maj pretensje, e ta ich sfilmowa a. A sk d mog a wiedzie, jakie zamiary maj m czy ni, którzy wchodz do jej pokoju...w gr móg przecei wchodzi - niekoniecznie z w asnej i nieprzymuszonej woli-seks... Wszyscy my s yszeli i wiedzieli, co tam si wydarzy o i o co chodzi o namawiaczom.tak przynajmniej si nam wydawa o, bo to, co pó niej us ysze mogli my od czo owych polityków partii chc cej wykreowa IV RP, zakrawa na fars. Stabilnego rz du nie mog stworzy, a IV RP im si marzy? miechu warte. To nagranie nadawa oby si do programu Smiechu warte. Mo e bohaterowie wygraliby np.pralk do prania politycznych brudów. Na pranie si zanosi, ale takie od spo ecze stwa. W ko cu przecie co trza nie, bo d u ej tak by nie mo e. jak d ugo chc tworzy t koalicj? Rok ju min i co? NIC. Tylko k ótnie, wzajemne oska enia, manipulowanie przy ordynacji wyborczej przed wyborami samorz dowymi i szukanie agentów, jakby to by o najwa niejsze dla kraju i dla nas POlaków. Zachowuj si jak ta pierwsza lepsza - raz z tym, raz z tamtym, to znowu z tym. Zadnej godno ci, adnego honoru. Mówi o odpowiedzialno ci, o Polsce solidarnej. Solidarnej z kim? Dla kogo tak naprawd ta Polska ma by? PiS znowu mówi o powrocie do rozmów koalicyjnych z Samoobron. Giertych i Lepper jednym g osem mówi, e inaczej sobie nie wyobra aj. PSL odstawiony na boczny tor, bo by mo e za du o chcia. A po co w rz dzie obcych wrogów szuka, kiedy ma si swoich starych i sprawdzonych. kargulowsko-pawlakowskie prawdy s nadal na czasie. A e proste. Lepiej by prostym ni prostackim, prawda? Nawet w internecie pe no jest wzajemnego opluwania si szydery. Na oficjalnej stronie Prawa i Sprawiedliwo ci http// obejrze mo emy filmy z liderami PO w rolach g ównych. Platforma w telewizyjnych reklamach natomist korzysta z wizerunków liderów PiS-u. No to lubi si czy si nie lubi. Wydaj partyjne pieni dze na prezentowanie wizerunków swoich przeciwników, a na siebie im ju nie starcza...mówi si, e najlepsz obron jest atak. Mo e i tak, ale my ju mamy tego do. W jednym z telewizyjnych programów widzia em transparent z napisem P-rzepro cie i S-przeprzajcie.Racja - ale wszyscy, bo chyba ju nie potraficie rz dzi odpowiedzialnie Polsk. Niech wreszcie wprowadzone zosan jednomandatowe okregi wyborcze, o który ju od dawna si mówi, niech wreszcie b dzie zdrowo i normalnie. Niech np. ka dy powiat ma swojego pos a, który b dzie go reprezentowa, a wyborcy b d wiedzieli, z kim rozmawia, do kogo si zg asza, do kogo mie ewentulane pretensje i komu dzi kowa. Mamy ju do algorytmów, list, progów wyborczych, partyjnych pierwszych miejsc na listach wyborczych i dziwnych okr gów wyborczych. Zmiana ordynacji wyborczej na prostsz, przejrzystsz i bardziej zrozumia dla wszystkich jest prosta, trzeba tylko tego chcie. My chcemy - ONI nie...tak naprawd, to ju nie wiadomo, kto, czego chce i jakie stawia sobie cele...dobro POlski nie wydaje si by tym najwa niejszym! Gerard Tomiak

4 str. 4 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Wolsztyn Uwaga na portfele W poniedzia ek, 25 wrze nia, w jednym ze sklepów przy ulicy Roberta Kocha, mia a miejsce kradzie. Nieznany sprawca ukrad portfel wraz z dokumentami (mi dzy innymi dowodem osobistym i kart bankomatow ) i pieni dzmi. Ogólne straty oszacowano na oko o 300 z otych. Post powanie w tej sprawie prowadzi wolsztynska policja. Wolsztyn Podnoœnikiem do mieszkania W piatek, 27 wrze nia, oko o godziny 17:13, w Wolsztynie, stra acy pomagali policjantowi w dostaniu si do jednego z mieszka w bloku na I pi trze. Istnia o przypuszczenie, e wewn trz jest osoba, z któr nie ma kontaktu. Dzia ania zast pu stra y po arnej polega y na przetransportowaniu podno nikiem funkcjonariusza Policji na balkon w celu otwarcia mieszkania. Wolsztyn Liczbowy bilans Od pocz tku roku do 27 wrze nia br. na terenie Powiatu Wolszty skiego zanotowano 437 zdarze, w których uczestniczyli Stra- acy Pa stwowej Powiatowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. Stra- acy gasili 139 po arów. Zabezpieczali i usuwali 288 miejscowych zagro e (inne ni po ary). Komend dziesi razy fa szywie alarmowano. Kopanica- Wielka Wie Pechowy manewr Na szcz cie sko czy o si tylko na z amanej r ce i uszkodzonych pojazdach- to skutek zdarzenia drogowego, do którego dosz o w niedziel, 1 pa dziernika, oko o Mia o ono miejsce na trasie Kopanica- Wielka Wie, w ci gu drogi krajowej K32. Jad cy samochodem osobowym marki Opel Kadet 24- letni mieszkaniec gminy Przem t, wykonuj c manewr wyprzedzania zderzy si z jad cym z naprzeciwka samochodem osobowym marki Honda Civic. Hond jecha 66- letni mieszkaniec Zielonej Góry. Obra enia w skutek zdarzenia dozna pasa er Opla 23- letni mieszkaniec powiatu zielonogórskiego, dozna z amania lewej r ki. Sprawca zdarzenia, kierowca opla by trze wy. Dalsze post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Bel cin Paliwowy z³odziej W poniedzia ek, 25 wrze nia, w Bel cinie (gmina Siedlec), ujawniono kradzie. Na terenie jednej z firm okradzione zosta y z paliwa trzy samochody ci arowe. Nieznani dot d sprawcy, b d sprawca, pod os on nocy spu cili ze zbiorników oko o 1000 litrów paliwa. Straty oszacowano na oko o z otych. Poniós je w a ciciel firmy. Post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Kto i za co mo e potr ca z pensji Pracowaæ na d³ugi Interesuje mnie, czy pracodawca bez mojej zgody mo e potr ca mi z pensji odpowiednie kwoty na poczet moich zobowiaza. Chcia bym wiedzie, za jakie zobowiazania mo na mi wchodzi na dochody i do jakiej wysoko ci? - zainteresowany wolsztynianin Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami pracodawca mo e odci ga z pensji odpowiednia kwot na poczet posiadanych przez nas d ugów- np. zobowi za alimentacyjnych, niep aconych rat zaci gni tych kredytów. Okazuje si jednak, e na niektóre odci gni cia musimy wyrazi zgod. Alimenty ze wszystkiego Do trzech pi tych wynagrodzenia (60%) mo ne egzekwowa sum zaleg ych wiad- Czy kto si tym zajmie? Czytelnicy naszej gazety zwrócili nam uwag na gehenn, jak ich zdaniem jest przejazd ulic Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Droga ta jest jednokierunkowa. Obowi zuje na niej zakaz parkowania w godzinach, kiedy to pod bram szko y cze alimentacyjnych, tym odci gni ciom podlegaj równie premie i nagrody finansowe. Odci gni cia takie mo na dokona równie w stosunku do zasi ków sta- ych wyp acanych przez O rodki Pomocy Spo ecznej. Po³owê za niep³acone kredyty czy po yczki Za niep acenie zobowi za np. kredytowych, na podstawie odpowiednich postanowie s du mo na od pensji odci ga kwot w wysoko ci 50% zarobków. Potr ce mo na dokonywa równie z tzw. chorobowego. Rz dzi si to takimi samymi prawami, jak wynagrodzenie za prac. Drogowa gehenna Czytelnicy naszej gazety zwrócili nam uwag na spraw dumy miasta i powiatu- chodzi o poci gi, te, które ci gaj rzesze turystów i oprócz niew tpliwych atrakcji, jakim s zabytkowe parowozy oferuj przy okazji inne atrakcje. Jak poinformowa nas jeden z czytelników, jecha jednym z takich poci gów pe nym w oskich turystów- oburzy o go to, e zatrzymuj c si na jednej ze stacji, g ównym punktem, na który by y skierowane ich obiektywy aparatów fotograficznych i kamer by obskurny budynek po by ym dworcu kolejowym... - To wstyd id cy w wiatmówi nasz czytelnik. Tyle si pisze o dumie, o poci gach, którymi Wolsztyn stoi, ale tak naprawd,to zarówno wygl d wagonów, jak i widok z okna na stacje kolejowe pozostawiaj wiele do yczeniamówi nasz czytelnik. O sytuacje dworca i budynku kolejowego zapytali my Barbar Matuszczak z Urz du Miejskiego w Wolsztynie. Dowiedzielismy si, e dworzec w Wolsztynie jest przygotwywany przez PKP oddzia podje d aj autobusy maj ce odwie dzieci ze szko y do domów. Droga staje si nieprzejezdna, rodzice przyje d aj cy po dzieci stoj w korkach, bo jak przejecha, gdy z jednej strony stoi autobus, a z drugiej (przy s dzie) stoj zaparkowane auta? Gospodarowania Nieruchomo- ciami Kolejowymi do sprzeda y. PKP ma og osi przetarg. Nie wiadomo jednak, kiedy to b dzie. W kwestii pozosta ych budynków kolejowych na terenie gminy tj. w T okach, Powodowie, wi tnie, K b owie, Widzimiu, Rudnie Krzy - Trzeba siê zgodziæ Istniej przypadki, kiedy to pracodawca nie mo e bez zgody pracownika dokonywa odci gni z jego wynagrodzenia. Na przyk ad za manko w kasie pracodawca nie mo e bez zgody pracownika dokona potracenia z pensji. Je eli pracownik nie wyrazi zgody, jedyne co mo e pracodawca wzgl dem pracownika, to wyst pi na drog s dow. Pracodawca nie mo e te bez zgody pracownika potraci mu ró nicy np. w przypadku kiedy wyp aci mu za wysoka pensj i przy kolejnej chcia by odebra nadp acone pieni dze. Równie wtedy pracownik mo e odmówi, a pracodawca w kwestii egzekucji nale no ci ma jedynie mo liwo wyst pi na drog s dow. Duma, czy wstyd? gmina Wolsztyn wyrazi a che przej cia tych budynków, jednak bez ca ej infrastruktury. Obecnie przychodz decyzje o uw aszczeniu tych obiektów. Wszystko zale- y od PKP; w chwili obecnej trwaj czasoch onne procedury. red.

5 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 5 Mochy Sklepowy ³up We wtorek, 26 wrze nia, w Mochach, mia o miejsce w amanie do jednego ze sklepów. Nieznany sprawca wy ama drzwi po czym z wn trza hali sprzeda owej skrad pieni dze w kwocie z otych. Straty z tytu u kradzie y poniós mieszkaniec Moch. Post powanie maj ce na celu ustalenie sprawcy kradzie y prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Wiele Okradli stacjê W pi tek, 6 pa dziernika, w Wieleniu (gmina Przem t), mia o miejsce w amanie do budynku stacji benzynowej. Z jej wn trza nieznany sprawca b d sprawcy zabrali artyku y alkoholowe i tytoniowe o cznej warto ci oko o z otych. Post powanie w tej sprawie trwa. Prowadzi je Komenda Powiatowa policji w Wolsztynie. Wiele Ukrad³ poœciel W pi tek, 6 pa dziernika, na jednym z o rodków wczasowych w Wieleniu dosz o do kradzie y. upem z odzieja b d z odziei pad sprz t RTV oraz AGD oraz kompletów po cieli. Z odziei szuka policja. Trwa szacowanie strat. Spraw zajmuje si Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Wolsztyn. Powstaj dwa zak ady 150 miejsc pracy Dwa nowe zak³ady pracy powstaj¹ na terenach przemys³owych w Komorowie (gmina Wolsztyn). Ich budowa ma siê zakoñczyæ w tym roku- najprawdopodobniej ju w listopadzie. Niew¹tpliwie daje to nadziejê, na powstanie nowych miejsc pracy, jak informuje gmina Wolsztyn, ma ich byæ nawet 150. W czwartek, 5 pa dziernika miejsca budowy odwiedzili przedstawiciele gminy z burmistrzem Andrzejem Rogozi skim na czele. Burmistrz spotka si z inwestorami. Nowe zak ady o których mowa to szkocka firma Baxters - zajmuj ca si przetwórstwem owocowowarzywnym oraz Syto Co-Packaging - przepakowanie ró nych towarów. Jak si dowiedzieli my, od miesi ca urz d pracy zbiera ju podania ch tnych do pracy w firmie Baxters. Zbieranie poda potrwa do oko o po owy pa dziernika. Oferty s zbierane i przekazywane pracodawcy. Jak do tej pory wp yn o ich oko o 140. Dzia anie firmy otwiera równie mozliwo ci kontraktacji plonów i zbytu dla lokalnych producentów warzyw i owoców. Druga z firm zg osi a ju zapotrzebowanie. Na razie jednak podania nie s przyjmowane. fot. UM Wolsztyn. Budowa ruszy w czerwcu przysz ego roku Powstanie Sala Królestwa W sobotê, 7 paÿdziernika przy ulicy Fabrycznej w Wolsztynie rozpoczê³y siê prace przy wykonaniu sta³ego ogrodzenia na dzia³ce, o któr¹ siedemnaœcie lat stara³ siê Wolsztyñski Zbór Œwiadków Jehowy. Po wykonaniu ogrodzenia rozpoczn si prace rozbiórkowe obiektu znajduj cego si na dzia ce oraz prace przy fundamentach budynku, który ma tam powsta. B dzie to zgodnie z projektem sala wyk adowa z zapleczem socjalnym oraz mieszkaniem dla gospodarza. W j zyku Zboru- Sala Królestwa. Budowa rozpocznie si w czerwcu 2007 roku. Obiekt b dzie budowany przy wsparciu zorganizowanych brygad bran owych z Polski po udniowo- zachodniej. Zarówno obecne prace porz dkowe jak i te przysz e budowlane wykonane b d nieodp atnie przez cz onków Zboru. S AWA. W ROWIE Fina³ nieostro noœci Nie wszyscy kieruj¹cy, jak widaæ, s¹ przygotowani do jazdy w warunkach jesiennych, kiedy to trzeba zachowaæ ostro noœæ. Tym razem dla kieruj cego i pasa erki jazda zako czy a si w rowie,na szcz cie bez wi kszych obra e. Wtorek, wieczór 3 pa dzierni- ka, pogoda jesienna, pada deszcz, na drodze li cie... oko o kilometra od S awy w kierunku Wschowy na prostym odcinku drogi, z niewiadomych przyczyn zjecha na lew stron i wpad do rowu Daewoo TICO. Tym razem ucierpia tylko pojazd, kilkana cie metrów dalej jest wiadukt kolejowy i mog o si sko czy tragicznie. Z Komolka Jeste widoczny, jeste bezpieczny Ju na œwiat³ach W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê okresem jesienno-zimowym, a co za tym idzie czêsto ograniczon¹ widocznoœci¹ na drogach spowodowan¹ trudnymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, mg³¹, œlisk¹ nawierzchni¹ drogi z powodu opadaj¹cych liœci, szybciej zapadaj¹c¹ ciemnoœci¹, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolztynie przeprowadz¹ w najbli szych dniach dzia³ania o charakterze akcyjnym pod kryptonimem Jesteœ widoczny, jesteœ bezpieczny. - Celem tych dzia a jest zdyscyplinowanie pieszych, rowerzystów i kieruj cych pojazdami do u ywania elementów odblaskowych, u ywania wiate zgodnie z ich przeznaczeniem, jak równie z wymogami technicznymi. Wychodzimy bowiem z za o enia, e widoczno na drodze w znacznym stopniu wp ywa na bezpiecze stwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym równie pieszych i rowerzystów.- mówi nadkom. Mariusz Piosik, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego w Wolsztynie. - Piesi poruszaj cy si po drogach powinni by wyposa eni w elementy odblaskowe, które w znacznym stopniu poprawi ich bezpiecze stwo, kieruj cy pojazdami natomiast powinni u ywa wiate zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami technicznymi. Szczególnej kontroli b d poddawani kieruj cy samochodami, którzy tylne wiat a (reflektory) swych pojazdów maluj ciemn farb w sprayu, przez co nie spe niaj one wymogów technicznych. W takim przypadku wiat a s mniej widoczne i mo na je dostrzec dopiero z mniejszej odleg o ci. Kieruj cy pojazdem, poruszaj c si w trudnych warunkach atmosferycznych, przy ograniczonej przejrzysto ci powietrza mo e te wiat a zauwa y w ostatniej chwili. Mo e to by przyczyn wypadków i kolizji drogowych.- mówi nadkom. M. Piosik. Przypominamy: Zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia - wiat a pozycyjne tylne pojazdu powinny by widoczne w nocy przy dobrej przejrzysto- ci powietrza z odleg o ci co najmniej 300 m, a odblaskowe tylne z odleg o ci co najmniej 150 m, je eli s o wietlone wiat em drogowym pojazdu. OD 01.X JAZDA NA WIAT ACH!!! Na zapominalskich lub krn brnych kierowców czekaj 2 pukty karne i mandat w wysoko i 100 z! Lepiej pami tajmy, przez ca dpob, bez wzgl du na warunki atmosferyczne, mamy w czone wiat a MIJANIA. Cho okres bezwgl dnej jazdy na wiat ach ju min, to warto pami ta o tym obowi zku w czasie opadów atmosferycznych i zjawisk ograniczaj cych widoczno. A mo e i bez tego warto mie je w czone, b dziemy bardziej widoczni... Zaszkodzi nie zzkodzi, a pomóc mo e... przy okazji... Zgodnie z Ustaw Prawo o ruchu drogowym - dzieci i m odzie do lat 15 poruszaj ca si po zapadni ciu zmroku w obr bie dróg zamiejskichma obowi zek noszenia elementów odblaskowych.

6 str. 6 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Powiat Wolsztyn. Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego Jednog³oœnie odznaczeni Podczas sesji Rady Powiatu, która odby³a siê w pi¹tek, 6 paÿdziernika, radni jednog³oœnie poparli kandydaturê Boles³awa Wieczorka i Antoniego Fornalskiego, którym przyznano tytu³ Zas³u ony dla Powiatu Wolsztyñskiego. Wnioskodawc uhonorowania tytu em Boles awa Wieczorka by o Stowarzyszenie Absolwentów Zespo u Szkó zawodowych w Wolsztynie. Boles aw Wieczorek urodzi si w K b owie, jest emerytowanym pracownikiem Zespo u Szkó Zawodowych w Wolsztynie, gdzie pracowa od 1959 roku jako nauczyciel zawodu w warsztatach szkolnych, a potem w szkole zawodowej. Od 1981 roku do 1997 r. pe ni funkcj zast pcy dyrektora ZSZ w Wolsztynie. Boles aw Wiechorek pracowa przez 44 lata jako nauczyciel osiagaj c wielki szacunek i uznanie w oczach uczniów. Wychowa wiele pokole rzemie lników dla powiatu wolszty skiego, którzy niejednokrotnie do dzi zwracaj si o porad. Za swoj prac otrzyma Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z oty Krzy Zas ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Z ot Odznak Komisji Edukacji Narodowej. Boles aw Wieczorek w yciu pry- watnym równie prowadzi dzia alno wychowawcz. W roku 1949 zosta wspó za o ycielem i zawodnikiem Ludowego Zespo u Sportowego D b K b owo. W 1954 zosta przewodnicz cym LZS Keb owo, a od 1971 sekretarzem Zarz du Powiatowego LZS. Za zas ugi na tym polu otrzyma Srebrna Odznak PZPn, Z ot Odznak Honorow Zrzeszenia LZS oraz Medal Wydzia u Kultury Fizycznej i Turystyki Urz du Wojewódzkiego w Zielonej Górze. O uhonorowanie tytu em Zas u ony dla Powiatu Wolsztynskiego Antoniego Fornalskiego, wnioskowa a Komisja Edukacji, kultury, promocji, spotru i turystyki Rady Powiatu Wolszty skiego. Antoni Fornalski jest autorem pierwszej publikacji Po o enie bezrobotnych w Lesznie w latach Jest inicjatorem i wykaza si du ym zaanga owaniem w rozbudow szko y- sali gimnastycznej i bloku dydaktycznego, w latach jako pierwszy w gminie Przem t uzyska stopie nauczyciela dyplomowanego i zosta ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Antoni Fornalkiewicz jest inicjatorem i g ównym koordynatorem historycznie wa nego przedsi wzi cia dla Zespo u Szkó nadania imienia Powsta ców Antoni Fornalkiewicz- Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego Wielkopolskich, jednocze nie opracowa monografi pt. Mieszka cy Ziemi Przem ckiej w walce o polsko. Publikacja ta znalaz a du e uznanie w gminie, powiecie i w województwie, a nawet dotar a do rodowisk polonijnych w USA i Wielkiej Brytanii. Najnowsza praca twórcza Antoniego Fornalskiego to film dydaktyczny pt. Ziemia Przemecka nasz ma ojczyzn. Antoni Fornalkiewicz zosta dyrektorem szko y Podstawowej w Przemecie w 1977 roku (od 1999 r. Dyrektor Zespo u szkó Gimnazjum i Szko y Podstawowej). Jest nauczycielem historii i ma wa ne osiagni cia pedagogiczne przygotowujac uczniów do wielu konkursów i olimpiad. Za swoja prac otrzyma Z oty Krzy Zas ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrod Ministra Edukacji Narodowej, Medal za Zas ugi dla O wiaty leszczy skiej, honorowe odznaki za Zas ugi dla Województwa Leszczy skiego i za zas ugi dla Woje- wództwa Wielkopolskiego, nagrod Kuratora O wiaty, Inspektora O wiaty oraz liczne nagrody Wójta Gminy Przemet. Oficjalne uhonorowanie odznaczeniami odb dzie si w pi tek, 12 pa dziernika, podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Wolszty skim Domu Kultury. Boles aw Wieczorek- Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego Bezpieczne grzybobranie Dy ury grzyboznawców Do po³owy paÿdziernika w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wolsztynie (przy ulicy Drzyma- ³y) w godzinach od 7.00 do trwaj¹ dy ury grzyboznawców i klasyfikatorów grzybów. - Ka da osoba chc ca zasi gn informacji lub wyja ni w tpliwo ci mo e zg osi si do Stacji. Porady udzielane s bezp atnie- informuje dyrektor Powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Wolsztynie Maciej Wojciechowski. Chorzemin P³onê³a sterta W sobot, 23 wrze nia, oko o godziny 13:18, w Chorzeminie (gmina Wolsztyn), mia miejsce po ar. P on a sterta drewna na placu budowy w miejscowo ci. W gaszeniu po aru uczestniczy zast p z JRG Wolsztyn. Przypuszczalnuie przyczyn zdarzenia by o zwarcie w instalacji elektrycznej zasilaj cej pomp zanurzeniow. Radomierz Po ar œcio³y W niedziel, 24 wrze nia, oko- o godziny 15:35, w Radomierzu (gmina Przemet), interweniowa a straz po arna. Pali a si ció ka na powierzchni 1 ara w okolicach Radomierza. Po ar gasi zast p z Ochotniczej Stra y Po arnej z Przem tu. Przypuszczaln przyczyn zdarzenia by o rzucenie niedopa ka. Obra. Po ary w szko ach Ewakuowano uczniów Ewakuacja uczniów i personelu- tak rozpocz¹³ siê dzieñ dla ucznów i pracowników Zespo- ³u Szkolno- Gimnazjalnego w Obrze, w czwartek, 26 wrzeœnia. Tego dnia Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wolsztynie otrzyma³o zg³oszenie o po arze w pomieszczeniu gospodarczym w budynku Zespo- ³u Szkolno-Gimnazjalnego w Obrze. Na miejsce zdarzenia zosta y wys ane samochody po arnicze z Ochotniczej Stra y Po arnej z Obry i Jednostka Ratowniczo- Ga nicza z Wolsztyna. Jednostki po przyje dzie na miejsce zlokalizowa y po ar na parterze budynku. Ewakuacja uczniów i personelu zosta a przeprowadzona bardzo szybko i sprawnie przed przybyciem zast pów stra y. - Pomimo tego w jednym z pomieszcze znaleziono nieprzytomn osob postronn której stra acy ratownicy udzielili pomocy medycznej.- informuje Komemnda Strazy Po arnej w Wolsztynie. - Na szcz cie by y to tylko wiczenia, których g ównym celem by o sprawdzenie, w jaki sposób do ewentualnych dzia a przygotowany jest personel szko y, sprawdzenie realno ci opracowanych sposobów post powania na wypadek powstania po arów lub innych zagro e, ocena wspó dzia ania stra- aków ochotników i stra aków JRG.- informuje komenda. Po zako czeniu wicze stra acy zaprezentowali sprz t, który stanowi wyposa enie pojazdów po arniczych uczestnicz cych w wiczeniach. Uwagi dotycz ce przebiegu wicze zosta y omówione z dyrektorem. - wicze- nia o podobnym scenariuszu przeprowadzono w Zespole Szkó Ogólnokszta c cych i Profilowanych w Wolsztynie. W wiczeniach uczestniczy y zast py z JRG Wolsztyn i OSP K b owo- informuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra ay Po arnej w Wolsztynie., fot. KPSP Wolsztyn

7 Kaszczor. Problem przy Cysterskiej Uci¹ liwe s¹siedztwo Od kilku lat trwa walka miêdzy kilkoma mieszkañcami ulicy Cysterskiej w Kaszczorze a zak³adem drzewnym zlokalizowanym przy tej ulicy. Ci¹g³y ha³as- w dzieñ i w nocy, odczuwalne drgania i pêkniête œciany w budynkach- to to, co zarzucaj¹ zak³adowi mieszkañcy. Wstrz sy zwróci y moj uwag na prze omie roku 1997/98. Mia am wtedy trudno ci z u pieniem dziecka z powodu stukaj cych szyb w oknach i meblach. W O p kni cia na cianach budynku mieszka cy obwiniaja zak ad. DEMENTUJEMY POG OSKI! W zwiazku z licznymi zapytaniami w sprawie rzekomego odnalezienia 81- letniego mê - czyzny, który zagina³ w lipcu tego roku w wilczu (gm. Wolsztyn), informujemy, i zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ w piatek, 6 paÿdziernika mê czyzna ten nie zosta³ znaleziony. Wszystkie informacje odno nie znalezienia m czyzny sa nieprawdziwe- informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Mieszka cy od kilku lat walcz o swoje racje. roku zauwa yli my pierwsze delikatne p kni cie na zewn trznej cianie. W roku 2003/2004 postanowili my po raz pierwszy wspólnie z s siadami nag o ni t spraw, pisz c do nadzoru budowlanego w kwietniu 2004 roku, w odpowiedzi na powy sze pismo przyjecha a komisja, która za stron w tej sprawie uzna a tylko pana (...), który poda swój adres jako adres korespondencyjny. W miesi cach letnich 2005 roku wstrz sy nasili y si tak bardzo, i trz s si kwiaty w doniczkach i przedmioty stoj ce na meblach (...) - pisze mieszkanka Kaszczoru, która swoje imi i nazwisko zastrzeg a wy cznie do wiadomo ci redakcji. Podobne opinie i codzienne zmagania ze wstrz sami opisuj cztery pozosta e rodziny. Pisali my pisma do starostwa w Wolsztynie, Wydzia u Ochrony rodowiska w Lesznie, do wójta gminy i nic - mówi roz alony mieszkaniec. Firma t³umaczy W imieniu firmy Spoiw Candi stanowisko w tej sprawie zaj a Ewa Koz owska, która w przekazanym do redakcji li cie wyja nia: (...) informujemy, i w sprawie immisji ha asu i drga wywo ywanych przez urz dzenia zainstalowane w naszym zak adzie drzewnym w Kaszczorze by o przeprowadzone specjalistyczne badanie przez Pracowni Bada rodowiskowych EKO- INVEST. Wynik badania sprowadza si do konkluzji, i drgania wywo ywane przez nasze urz dzenia nie mog by przyczyn zarysowania cian lub innych uszkodze substancji budynku, nawet je li jest on stary, ma defekty i jest po o ony na lu nych piaskach. Wspomniane badania zosta y przeprowadzone w grudniu NADAL TRWAJ POSZUKIWANIA Jak do tej pory niepowodzeniem zako czy y si poszukiwania zaginionego - Bronis awa Durczy skiego, (syna Wac awa i Walerii, ur r w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszka y w Gliwicach przy ulicy Wandy 9/2). M czyzna zagin w czwartek, 20 lipca w Wilczu, gdzie wypoczywa. Rysopis: wzrost cm, sylwetka oty a, w osy siwe, proste, krótkie, zaczesane na bok z widoczn ysin czo ow. Twarz owalna, uszy normalne, nos redni, kolor oczu niebieski, usta (wargi) cienkie, sztuczna szcz ka i uchwa, cera niada. Znaki szczególne: blizna po zabiegu chirurgicznym na karku - lewa strona. Ubrany by w spodnie (jans) koloru niebieskiego. M czyzny szukali nie tylko funkcjonariusze z wolszty skiej Komendy Powiatowej, ale równie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W poszukiwaniach wykorzystano ód policyjn, która przez dwa dni p ywa a po wodach jeziora, przeczesuj c równie brzegi od strony jeziora. Wykorzystano równie psy tropi ce oraz te, które s szkolone do poszukiwa w wodzie. W poszukiwaniach pomagali równie stra- acy Pa stwowej Powiatowej Komendy Stra y Po- arnej w Wolsztynie oraz jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych. Przeczesano oko o 400 do 500 hektarów lasów dooko a Wilcza. Poszukiwania zako czy y si jednak fiaskiem roku. Wobec tre ci tej ekspertyzy nie znajdujemy podstaw do uznania, i ewentualne szkody w budynkach pozostaj w zwi zku z nasz dzia alno ci. Odno nie zak ócania ciszy nocnej przez prace traków by y przeprowadzone kontrole ze strony nadzoru budowlanego Starostwa powiatowego w Wolsztynie, które nie potwierdzi y skarg mieszka ców. Mieszkañcy nie daj¹ wiary (...) W grudniu 2005 roku zak ad Spoiw Candi zleci pomiar drga. Pomiaru dokona a firma Eko- Invest z Leszna, jednak w dniu przeprowadzania tego badania drgania by y nieodczuwalne, a wiec badanie nie mog o wykaza faktycznego stanu rzeczy. Napisa- am w tej sprawie pismo do zak adu Spoiw Candi i do nadzoru budowlanego. Z zak adu dosta am odpowied w styczniu 2006 r, informuj ce mnie, i wstrz sy nie przekraczaj norm dopuszczalnych w Polsce. Natomiast z nadzoru budowlanego najpierw dosta- am pismo, w którym proszono mnie o przekazanie informacji o przeprowadzonych pomiarach (pismo z dnia r) nie posiada am takich informacji, wi c na pismo nie odpisa am (...) W czwartek 28 wrzeœnia br. w Warszawie, odby³y siê XIV Miêdzynarodowe Targi Sprzêtu Oœwietleniowego. Podczas ich trwania, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Wiceburmistrz Justyna Miko ajewska oraz Wiceprzewodnicz cy Rady Miejskiej Maciej Wojciechowski, jako przedstawiciele poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 7 P kni cie ciany w mieszkaniu. Dozór wyjaœnia W rozmowie z Powiatowym inspektorem Nadzoru Budowlanego Andrzejem Omieczy skim dowiedzieli my si to, co otrzymali równie pisemnie mieszka cy: pismo z 06 lutego 2006 r. (...) W ocenie Organu Nadzoru nie stwierdzono wyst powania bezpo redniego zwi zku stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Cysterskiej (...) z dzia alno ci zak adu Spouiw- Candi. Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego w a- ciciel obiektu jest obowi zany utrzyma i u ytkowa go zgodnie z przeznaczeniem i w nale ytym stanie technicznym. Jednocze nie Organ Nadzoru informuje, e w a- ciciel obiektu mo e po udokumentowaniu ewentualnej szkody wyrz dzonej przez dzia alno zak adu Spoiw- Candi dochodzi swoich praw na drodze cywilnej przez Sadem Powszechnym. Starosta us³ysza³ to samo Jedna z rodzin spotka a si równie w tej sprawie ze Starost Ryszardem Kurpem. Starosta chcia doprowadzi do spotkania stron, ale nie uda o si, w a ciciele zak adu nie chcieli rozmawia, podaj c drog s dow jako miejsce dochodzenia rozcze. To nie wszystkie aspekty Okazuje si, e sprawa nie jest jednowymiarowa. Mieszka cy wskazuj, i w czasie gdy powstawa y ich domy tj. oko o 20 lat temu, zak ad by magazynem wikliny i wyrobów wikliniarskich. (...) dowiedzia em si, e ten teren od 1994 roku przekazano na przemys owy. - mówi mieszkaniec. (...) W zak adzie tym pracowa em 17 lat i nigdy nie by o mowy, e jest tam hala traków, by to magazyn wyrobów gotowych i materia u. Dopiero w 1995 r. zacz to budow pod traki wi za o si to z wykopami, do ów betonowych cian i fundamentów (...). Jak to si sta o, e w dokumentach hala ta jest hala trakow i jak twierdzi starostwo ustawienie traków nie wymaga o pozwolenia? (...) Do sprawy powrócimy. Wolsztyn Warszawa. Najlepiej o wietlona gmina i miasto roku 2006 Odebrano wyró nienie Wolsztyna, odebrali wyró nienie dla Urz du Miejskiego w Wolsztynie, za udzia w konkursie zorganizowanym przez Zarz d Zwi zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Na najlepiej o wietlon gmin i miasto 2006 roku w grupie miast i gmin poni ej 70 tysi cy mieszka ców, w kategorii Kompleksowe inwestycje i modernizacje o wietlenia dróg i ulic. >V < Przedstawiciele Wolsztyna podczas XIV Mi dzynarodowych Targów Sprz tu O wietleniowego.

8 str. 8 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Wolsztyn. Uczcili rocznice urodzin filozofa Wyszed³ z cienia W pi¹tek, 29 wrzeœnia, w Wolsztynie uroczyœcie uczczono 230. rocznicê urodzin Józefa Marii Hoene-Wroñskiego. Filozof ten urodzi³ siê 23 sierpnia 1776 roku w Wolsztynie, jako syn architekta Antoniego Hoene buduj¹cego wolsztyñsk¹ farê. Przeszed³ do historii, jako œwiatowej s³awy matematyk i filozof, ale poza tymi dziedzinami zajmowa³ siê równie ekonomi¹, mechanik¹, fizyk¹, astronomi¹ i prawem. Biegle w ada kilkoma j zykami i pozostawi po sobie kilkaset rozpraw naukowych z wymienionych dziedzin, a tak e projekty wynalazków, z których jeden zosta wykorzystany wspó cze nie przy budowie pojazdu ksi ycowego. Cyprian Kamil Norwid nazwa Go najwiekszym myslicielem wszystkich czasów, a Honoriusz Balzak najt szym umys em Europy. Jego nazwisko figuruje we wszystkich znaczacych encyklopediach wiatowych, a przy okazji jako miejsce urodzenia tego uczonego wskazuje si nazw naszego miasta.- pisze burmistrz Andrzej Rogozi ski. - W 1976 roku uczczono w wolsztynie 200- letni rocznic urodzin Józefa Marii Hoene-Wro skiego wmurowaniem tablicy pami tkowej d uta Edwarda Przymusza y na domu, w którym sie urodzi, przy ulicy Ko cielnej. Od tego czasu wolszty skie muzeum dysponuje tak popiersiem uczonego, które w ramach 230 rocznicy urodzin stan o na skwerze przy ulicy 5 Stycznia, gdzie usytuowany jest Bank BG. na uroczyste obchody zaproszono wielu znamienitych go ci, przede wszystkim tych, dla których posta Hoene-Wro skiego jest ciagle ywa- ludzi z kregu nauki. Mianem najbardziej oryginalnej postaci, cz owiekiem o wieconym okresli go w swoim wystapieniu prof. dr hab. Roman Murawski. Po oficjalnym ods onieciu popiersi na skwerze w auli Zespo u szkó Ogólnokszta cacych i Profilowanych w Wolsztynie odby a sie konferencja zwi zana z postaci i dokonaniami naukowca. Równiez na wolszty skim rynku mo na by o ciekawie sp dzi czas. Miedzy innymo obejrze eksperymenty fizyczne przygotowane przez przedstawicieli uniwersytetów z Poznania i Zielonej Góry. Wolszty ski rynek zape ni sie dzie mi i m odzie ze szkó z terenu powiatu wolszty skiego. Zorganizowany piknik by ciekaw form popularyzacji pami ci o uczonym. Nale- y mie nadziej, e pami o Józefie Marii Hoene-Wro skim b dzie ywa i nie przyga nie, jak w minionych latach. fot. UM Wroniawy. Klucz do matematyki Du y sukces! Laureaci zostali wyró nienie podczas szkolnego apelu. W minion¹ œrodê 27 wrzeœnia br uczniowie klas VI Szko- ³y Podstawowej we Wroniawach: - Tobiasz Nowak, - Weronika Stankowska, - Jerzy Pola- nowski - Bartosz Hulalka; brali udzia³ w konkursie matematycznym: Klucz do matematyki. Jako szko³a zajêli I miejsce gratulujemy. >VŒ< S AWA. XLVIII sesja Rady Miejskiej w S awie Trzy miliony z bud etu 29 wrzeœnia 2006 r odby³a siê kolejna sesja Rady Miejskiej. Obrady otwar³, powita³ radnych, so³tysów, zaproszonych goœci oraz przedstawi³ porz¹dek obrad, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Aleksander Polañski. W ród go ci byli: przewodnicz cy Rady Powiatu Franciszek Opiela, przedstawiciel policji m. asp. Waldemar Dekiert, przedstawiciele firmy Balcerzak i spó ka prezes zarz du Harald Leinz. W punkcie 3 Burmistrz podzieli Ju po raz kolejny Rotary Club Wolsztyn zaprasza na: XII TURYSTYCZNY RO- TARIA SKI RAJD SAMO- CHODOWY, który odbedzie si swymi informacjami: - o utwardzeniu, naprawach i przebudowach dróg w Przybyszowie, upicy, Starym Str czu, u o enia kostki na targowisku, na parkingu przy targowisku. Wykonywane s prace wodno- kanalizacyjne, bywaj problemy, wykonawcy i gmina niejednokrotnie musz negocjowa wej cie na prywatne dzia ki. W a- ciciele zapomnieli, e w przesz o- ci wyrazili zgod. - zako czono pierwszy etap linii wodoci gowej do Przybyszowa, rozpocz to budow nowej wietlicy we Wróblewie. Najwa niejszym tematem jest rekultywacja jeziora i oczywi cie modernizacja oczyszczalni, która ostatnio nabra a tempa. Cieszy równie to, e gmina otrzyma a trzy miliony z z bud etu pa stwa na odprowadzenie wód po ciekowych. S ju uruchomione procedury przetargowe na t okoliczno. Zosta poruszony problem suszy, który szczególnie zaznaczy si w rolnictwie. Rolnicy ubiegaj cy si o odszkodowanie zostali zwolnieni z trzeciej raty podatku rolnego. Burmistrz poinformowa, e 13 pa dziernika odb dzie si konferencja organizowana wspólnie przez Urz d Marsza kowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i U M w S awie pod nazw Jezioro S awskie szans dla regionu obecni b d fachowcy od gospodarki wodnej, od hydrobiologii. Na koniec swego wyst pienia podzi kowa organizatorom gminnych do ynek oraz organizatorom tych imprez w poszczególnych wsiach. Na uwag zas uguje wyst pienie prezesa firmy Balcerzak i spó ka Harald Leinz w swym wyst pieniu na pocz tku chwali sw firm jak dba o ochron rodowiska, jak sprawne maj pod czyszczalnie cieków, stwierdzi, e w S awie mo e istnie przemys mi sny w zgodzie ze rodowiskiem. Domaga si aby poprzeczka na ten temat by a dla wszystkich zak adów na takiej samej wysoko ci. Tak naprawd nie przyszed si tylko chwali, oskar y niektóre zak ady o nie wywi zanie si z obowi zku podczyszczania cieków, i tu mia racj, kary okaza y si mniej uci liwe jak budowa urz dze. W imieniu firmy za da gwarancji, e umowa jak maj na zrzut cieków nie zostanie zmieniona przez 15 lat, zapewnienie takie jest potrzebne aby mogli dalej si rozwija, w najbli szym czasie chc zainwestowa 13 milionów, zapytany przez radnych ile z tego b dzie na ochron rodowiska nie umia jednoznacznie odpowiedzie. Gmina wspar a policj miejscow, zakupiono sze latarek - reflektorów oraz szperacz, odebra je z r k burmistrza m. asp. W. Dekiert. Za otrzymany dar podzi kowa w imieniu komendanta i swoim Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Kapitu a w sk adzie: Cezary Sadraku a, Aleksander Pola ski, S awomir Mazur, Mieczys aw Boks, Krystyna Gaw owska, Bo ena Wojciech.Nada a Micha owi Krekowcowi z Krzepielowa godno S awski Laur Za wieloletni dzia alno dla kultury. Wp yn projekt o nadanie godno ci dla pa stwa Rogozi skich z Kr kowa, wieloletnich nauczycieli, oraz w przesz o ci twórców zespo ów artystycznych. Zgodnie z projektem uchwa a zosta a przyj ta. Godno S awski Laur nadano równie Alfredowi Roslerowi za wk ad w ochron rodowiska oraz dzia alno ci na rzecz dzieci i m odzie y. Z. Komolka Wolsztyn. XII TURYSTYCZNY ROTARIA SKI RAJD SAMOCHODOWY Rajd samochodowy si w niedziel, 15 pa dziernika. Zbiórka odb dzie si o godzinie na Rynku Miejskim, start godz Na trasie rajdu zaplanowano kilka zada sprawno ciowych. Czas trwania rajdu uzale niony jest od ilo ci zawodników. Szacunkowo jednak przewiduje si, i jego zako czenie przypadnie oko o godziny

9 Wolsztyn. Efekt dwuletniej pracy ISO dla Urzêdu Œroda, 4 paÿdziernika by³a bardzo uroczystym dniem dla Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie. O godzinie w sali sesyjnej Burmistrz Andrzej Rogoziñski odebra³ w imieniu Urzêdu certyfikat jakoœci ISO 9001:2000. Jak powiedzia burmistrz, najpro ciej mówi c certyfikat ISO jest zwie czeniem trwaj cego kilka miesi cy wdra ania systemu maj cego usprawni funkcjonowanie urz du, przede wszystkim wzgl dem petentów. Ca uroczysto rozpocz Wojciech Lis, który przypomnia zgromadzonym na uroczysto ci: - 4 pa dziernika 2006 roku w sali sesyjnej Urz du Miejskiego, o godz. 13:00 odby a si uroczysto wr czenia Urz dowi Miejskiemu w Wolsztynie certyfikatu jako ci ISO 9001:2000. Jest to uwie czenie d ugotrwa ego procesu zwi zanego z wdra aniem systemu zarz dzania jako ci w Urz dzie, który rozpocz si w listopadzie 2005 roku, kiedy to podj ta zosta a przez Burmistrza Wolsztyna, Pana Andrzeja Rogozinskiego, decyzja o rozpocz ciu dzia a nad wdro eniem systemu. W tym te miesi cu og oszony zosta przetarg nieograniczony na Opracowanie i wdro enie systemu zarz dzania jako ci wg normy 9001:2000 dla jednostki organizacyjnej, jak jest Urzad Miejski w Wolsztynie. Wp y- Wolsztyn. Remont za rok- pomys na objazdy przez okoliczne miejscowo ci Kilkumiesiêczne utrudnienia Wiadukt do remontu- to oczywisty fakt, o którym siê mówi od kilku lat. Estakada nad torami musi byæ naprawiona, bo ponad 20-letnia konstrukcja osiada na grz¹skim gruncie. Systematycznie co roku drogowcy musz¹ kleiæ nierównoœci w asfalcie, a kilka miesiêcy temu wykonali pilny remont tzw. ³o- ysk, które rozjecha³y siê w wyniku ruchów wiaduktu- to tylko niektóre powa ne usterki, które wymagaja natychmiastowego usuniecia. Remontu ju obawiaja si miszka cy Wolsztyna- remont, to objazdy, jak objazdy, to utrudnienia w ruchu. Tym bardziej, e objazdy zorganizowane b d przez miasto. Zostanie rozebrany ca y nasyp, a w ods oni ty grunt b d wbijane betonowe pale, na których b dzie opiera si nowy przyczó ek. Roboty maj trwa pi miesi cy, pod koniec pa dziernika ma by wiadomy konkretny termin rozpocz cia inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Jest mo liwe, e remont ruszy na pocz tku wakacji, w przysz ym roku. Samochody osobowe bed kierowane do miasta, na ulice Poniatowskiego i Dworcow. Na spotkaniu w Urzedzie Miejskim ustalono, e na skrzy owaniach: 5 Stycznia i Dworcowej oraz Dworcowej i tzw. cznika do obwodnicy zastosowana bedzie sygnalizacja wietlna. Dla usprawnienia ruchu w mie cie ma zosta wybudowane rondo. Mia oby powsta w rejonie urz du skarbowego. Tak jak przed laty kierowcy jad cy od strony Starego Widzimia i ul. Fabrycznej n o 5 ofert, z których wybrano ofert TUVPOL sp. z o.o. z Wroc awia, która zaoferowa a najni sz cen. Dnia 4 stycznia 2006 roku podpisana zosta a umowa pomi dzy Firm TUVPOL z Wroc awia, a Urz dem Miejskim w mogliby wje d a na drog krajow jad c ko o siedziby fiskusa na wprost. Problemowa okazuje si jednak sprawa objazdów dla samochodów ci arowych. Spraw t ju zajmuje si Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Radni nie wyobra aj sobie, aby ci arówki je dzi y przez miasto po nowo zmodernizowanych przez samorz d powiatowy ulicach Poniatowskiego i Dworcowej. Z przeprowadzonych wst pnych rozezna okazuje si, i drogi te zosta y by - jak wyrazi sie na sesji powiatu wicestarosta Jan Kusiak- zrujnowane. Dlatego te brane s pod uwag inne ewentualno ci. Jedn z rozpatrywanych alternatyw mia by by objazd przez okoliczne miejscowo ci- Widzim, K b owo i wietno. Pomys ten na razie zosta jedynie zasygnalizowany. Konkurs Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsi biorczo ci zarówno po stronie biznesu, jak i samorz dów lokalnych. Cech, którymi powinna wykaza si Gmina Fair Play to: aktywne podejmowanie dzia a organizacyjnych, promocyjnych i finansowych maj cych na celu przyci gni cie inwestorów do gminy, d - enie do rozwi zywania pojawiaj cych si problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymywanie podj tych zobowi za, sta e polepszanie infrastruk- poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 9 Wolsztynie na wdro enie systemu zarz dzania jako ci i od tego czasu zacz y si prace zwi zane z wdro eniem systemu.- mówi W. Lis. Odbieraj c certyfikat, burmistrz z dum podkre li wk ad pracy, jaki w o yli pracownicy gminy w to, aby urz d otrzyma certyfikat. Szczególnie A. Rogozi ski podkre li wk ad pe nomocnika- Joanny Przyby y. Wyró niono te mi dzy innymi naczelników poszczególnych dzia ów za wk ad i zaanga owanie. Obecni na uroczysto ci przedstawiciele Starostwa- starosta Ryszard Kurp oraz przedstawiciele gmin Siedlec i Przem t, przekazali na r ce burmistrza serdeczne gratulacje. Ca o zako czy uroczysty toast, symboliczna lampka szampana. Gmina Sulechów jest Fair Play Po odbiór do Warszawy Od czwartku, 12 paÿdziernika, do niedzieli- 15 paÿdziernika na Miedzynarodowych Targach Poznañskich Pol-Agra bêdzie mo na zobaczyæ stoisko gminy Wolsztyn. Miejscem lokalizacji bêdzie tak zwany pawilon regionów. Wzorem lat poprzednich targi s bardzo wa nym elementem promocji, ale równie atrakcyjn form sp dzenia wolnego czasu. Warto wi c pojecha, aby zobaczy Wolsztyn w Poznaniu. tury gminnej, promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowane do potrzeb osób niepe nosprawnych, praworz dno i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy, prowadzenie konsultacji z mieszka cami oraz dba o o zaspokojenie ich potrzeb, wspó praca z lokalnym biznesem. Gmina Sulechów w 2006 roku podj a wyzwanie i przyst pi a do konkursu Gmina Fair Play. Z wielk satysfakcj pragniemy Pa stwa poinformowa, e 15 wrze- nia Kapitu a Konkursu przyzna a naszej Gminie Certyfikat Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Burmistrz Sulechowa, Ignacy Odwa ny, odebra t nagrod na uroczystej gali w Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie. J. L.opr. Wolsztyn. Wystawa na pozna skich targach Zobacz Wolsztyn

10 str. 10 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 W tpliwa s u ba dobru publicznemu GODZINY URZÊDOWANIA URZÊDOW O z³ej pracy urzêdów, czy raczej urzêdników pañstwowych ka dy z nas posiada niema³¹ wiedzê. Wielu te na samym sobie doœwiadczy³o namacalnych dowodów na to, e tzw. s³u ba dobru publicznemu (czytaj: obywatelom) zaczyna i koñczy siê na etapie szeroko rozwiniêtej obojêtnoœci. Mo emy s³usznie pytaæ siebie czy urzêdnik jest dla nas, czy mo e mimo wszystko my dla niego? Jednak nie wymagajmy jednoznacznej odpowiedzi. Okazuje si, e najwi kszy problem zwyk ego zjadacza chleba pojawia si wraz z chwil, gdy o mieli si przekroczy marmurowe progi Urz du Skarbowego, Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych, Urz du Pracy, Urz du Gminy, Starostwa czy Dziekanatu, by niew tpliwie zak óci polski five - o - clock, który w przypadku naszych urz dników trwa tak na oko dok adnie tyle, ile instytucja godzin urz duje. Oficjalne godziny pracy dziekanatów si gaj godzin od 8ej do 12ej. Z czego wi kszo czasu student sp dza w kilkumetrowych kolejkach lub przy biurku pani, która owszem jest sk onna nas przyj, wys ucha, bardzo prawdopodobne, e i pomóc, ale...(no w a- nie, jaki wiat by by pi kny, gdyby nie ale) w tej chwili wysz a z czajniczkiem po wod na kaw. Nie lepiej sytuacja wygl da w urz dach skarbowych, dla których petent, to ju ma o powiedziane intruz, dodatkowo jeszcze oszust podatkowy, który unika kary mierci tylko dlatego, e w Polsce ju j zniesiono. Natomiast dzwoni c do ZUSów mo na wprost, bez zb dnej s ownej dyplomacji, us ysze od mi ej pani w s uchawce, e problem emeryta i rencisty j po prostu nie obchodzi, w ko cu jej pensja z ró nego rodzaju opodatkowania nie powinna by marnowana na udzielanie odpowiedzi na g upie jej zdaniem pytania. Jednak my skupimy si na rzeczywisto ci urz dowej. Dajmy na ten przyk ad Urz dy Pracy - instytucja z definicji ma pomaga Polakom w kryzysowej sytuacji przy bezskutecznym poszukiwaniu zarobku. Bezrobotny (nazwa brzmi ca zarówno z owrogo, jak i okrutnie) zw aszcza ten w tzw. pe ni wieku produkcyjnego jest w oczach wymalowanej, wystrojonej m odej kobiety tu po szkole (mówi c wprost ma olaty), pracuj cej w urz dzie, nieudacznikiem i ofiar losu. Informacje - je eli s ju one w ogóle udzielane - o ofertach pracy cz sto s niesprecyzowane, niesprawdzone (w ko cu pa stwo nie musi - tak, to jest ewidentna ironia - dba o prawne bezpiecze stwo obywatela) i co gorsze nieaktualne. Po rednictwo pracy, którym winni si zajmowa pracuj cy tam urz dnicy ko czy si na szkoleniu, w jaki sposób samemu sobie znale prac. By mo e w my l przys owia umiesz liczy - licz na siebie. O ile na przyjmowanie do urz du pracy konsultantów, doradców, sekretarek nie mamy bezpo redniego wp ywu, o tyle na piastowanie urz du pa stwowego cz tzw. aktywnych wyborców mia a niema y udzia. W Urz dach Gmin, Powiatów, gdzie prze o onym i g ównym decydentem jest jak wiadomo wójt, burmistrz czy starosta. Jak wiemy, a przynajmniej tak nam si zdaje, e w ogóle wiemy, obowi zkiem gospodarza gminy jest dbanie o dobro gminy i powiatu, co za tym idzie o interesy mieszka ców podleg ej mu jednostki administracyjnej. Zakres praw i zobowi za, do których z w asnej, nieprzymuszonej woli zosta zobligowany wydaje si by przejrzystym. Przed wyborami s yszeli my, e s lud mi spo ród nas, znaj nasze problemy i nas samych, e zawsze b d s u y nam rad, pomoc, oparciem. Zawsze? Ju chyba wiemy, czym by a wzgl dno wg Einsteina. Owo zawsze jest tylko w jeden dzie w tygodniu w okre lonych ci le godzinach. W ka dy inny dzie samorz dowiec podobno jest w terenie b d za atwia inne wa ne sprawy. Dlatego obywatele, je li macie problemy lub je li jeszcze nie, to zaplanujcie je na ten konkretny dzie. Pozosta e dni tygodnia roboczego s zarezerwowane na inne dotycz ce gminy interesy. Wychodzi na to, e w dni, których wójta, burmistrza, starosty nie ma, do owej gminy ju nie przynale ymy. Na przysz o dla ubiegaj cych si o pa stwowe stanowiska my obywatele prosimy o zdefiniowanie poj : zawsze, rozumie, wys ucha i pomóc, by unikn sytuacji, gdy b dziemy w potrzebie, a podw adni ojca gminy poinformuj nas jedynie, kiedy przyjmuje si interesantów. Idalia CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Powiat Wolsztyn. Ze szczególna troska o rolnikach Jak psu miska Tegoroczna susza da³a sie we znaki rolnikom z powiatu wolsztyñskiego i nie tylko. Gminy i powiaty realizuja za³o- enia pomocowe, jednak rolnicy nie s¹ z nich zadowoleni z realizacji wyp³at szumnie zapowiadanych przez Ministerstwo. Jeden z naszych czytelników z alem pisze: Z nadziej i zadowoleniem przyja em tre komunikatu, który przeczyta em na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Obecnie nie jestem ju takim optymist. Grzebi si w papierach, pieni dzy jeszcze nie dosta em a wicepremier ju wicepremierem nie jest! Tre komunikatu zostawie sobie chyba na pami tk bo tylko do tego sie teraz nadaje. Jak bedzie wyglada dalej polski rolnik na tle Europy?! S dze, e jak ta psia miska - szkoda, e pusta - mieszkaniec powiatu. (oto tre komunikatu) Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla gospodarstw dotkni tych kl sk suszy z inicjatywy wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera Rada Ministrów przyj a Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu z agodzenia skutków suszy. W Programie okre lone s formy pomocy poszkodowanym gospodarstwom rolnym. Wicepremier Andrzej Lepper ze szczególn trosk my li o wszystkich rolnikach, których gospodarstwa zosta y w tym roku dotkni te kl sk suszy lub powodzi. Chc c pomóc tym, którzy ucierpieli, podj faktyczne a nie pozorowane dzia ania. Nie wyst powa do Komisji Europejskiej o wcze niejsze uruchomie- nie zaliczek p atno ci bezpo- rednich, poniewa w przypadku Polski, ta forma nie rozwi zuje problemów poszkodowanych rolników. Struktura polskiego rolnictwa jest inna i bardziej rozdrobniona ni w pozosta ych krajach Unii Europejskiej. P atno ci bezpo rednie dotycz oko o 1,5 mln beneficjentów, a wcze niejsze wyp acenie zaliczek dop at nie spowoduje zwi kszenia kwoty wyp at. rodki, jakie rolnicy otrzymaj z tytu u p atno ci, powinny by wykorzystane na wiosenne prace polowe. P atno ci bezpo rednie, jak wielokrotnie podkre la w Sejmie wicepremier Andrzej Lepper - nale si rolnikowi jak psu miska, a o pomocy dla rolników mo emy mówi wtedy, gdy przekazujemy im dodatkowe rodki a nie przyspieszamy o kilka tygodni wyp at kwot, które i tak im si nale. Wyp ata dop at obszarowych za kolejny rok rozpocznie si 1 grudnia 2006 r. Wicepremier Andrzej Lepper zobowi za Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby wyp at maksymalnie przy pieszy. Nale ne kwoty rolnicy powinni otrzyma przed rozpocz ciem wiosennych prac polowych, w pierwszej kolejno ci w gospodarstwach dotkni tych kl skami ywio owymi Z inicjatywy wicepremiera Andrzeja Leppera Rada Ministrów przyj a 1 sierpnia 2006 r. Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu z agodzenia skutków suszy. W Programie okre lone s formy pomocy poszkodowanym gospodarstwom rolnym. Gospodarstwa rolne, w których straty w uprawach wynosz ponad 30% otrzymaj : 1. Pomoc równowarto ci 1 tony pszenicy. Dotyczy gospodarstw prowadz cych produkcj zwierz c. 2. B d dop aty do kwalifikowanego materia u siewnego. 3. Rodziny rolnicze otrzymaj pomoc socjaln : z dla prowadz cych gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, z dla prowadz cych gospodarstwa powy ej 5 ha. Ponadto b dzie udzielana pomoc w op acaniu bie cych sk adek na ubezpieczenie spo- eczne, w op atach czynszu dzier awnego. Nie b d stosowanie kary wobec producentów rolnych, którzy nie wywi si z limitu produkcji mleka. Poszkodowani rolnicy otrzymaj dop aty bezpo rednie w pierwszej kolejno ci. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper podczas pobytu na otwie, prowadzi mi dzy innymi rozmowy dotycz ce utworzenia wspólnotowego, specjalnego funduszu kl skowego z przeznaczeniem dla rolników, którzy ucierpieli wskutek kl sk ywio owych. Przedstawi tak e propozycj opracowania wspólnego programu wielkiej retencji wodnej dla ca ej Unii Europejskiej.

11 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 11 Szko a Podstawowa w Adamowie, klasa I- aneta Bartkowiak, Jakub Hemerling, Martyna Sandra Knobel, Krzysztof Krawczyk, ukasz Matysik, Dominik Sieradzki, Angelika Skorupi ska, Monika Przyby a; wychowawczyni: Julita Dominiak. Zespó Szkolno- Gimnazjalny w Obrze, klasa Ia Szko y Podstawowej- Nikodem Brzezi ski, Marcin Flieger, Micha Flieger, Patryk Grelek, Martyna Maria Jakuboszczyk, Adrian Kocur, Andrzej Kocur, Przemys aw Kwiecie, Martyna Mi ko, Patrycja Nawraca a, Angelika Pabich, Maria Piosik, Mateusz Poniedzia ek, Klaudia Rurkowska, Dominika Tomiak, Mateusz Wolnik. Szko a Podstawowa nr 1 w Wolsztynie, klasa Ib- Oliwer Adam, Marta Bu ko, Sandra Domaga a, Wiktoria Drzyma a, Pawe Dziobek, Patryk Górka, Daniel Hauszczak, Angelika Hany, Weronika Konieczna, Wiktoria ukaszewska, Jonasz Michalak, Kamila Myszkowska, Marcin Napieralski, Marcin Pepke, Ewelina Piosik, Bartosz Plura, Klaudia Prekiel, Pawe Prz dka, Angelika Przybylska, Wiktoria Przybylska, Mateusz Rozmy lak, Miko aj Sieradzki, Paulina Stachu a, Klaudia Surma, Kamil Tomiak, Bartosz Walkowiak; wychowawczyni: A. Nowak. Szko a Podstawowa nr 1 w Wolsztynie, klasa Ia- Micha Abramek, Przemys aw Bressa, Jan Dolicher, Anna Maria Flieger, Jakub Ha kowiak, Dominika Ka a, Klaudia Kowalska, Wiktor Krzy a ski, Marta Kwinto, Monika Liskowiak, Miko aj Marcinkiewicz, Weronika May, Kacper Michalak, Dawid Miko ajczak, Olga Obiega a, Paulina Paw aowska, Gracjan Paw owski, Konrad Przyby a, Jakub Radny, Wojciech Stala, Filip Stempin, Sala Szlehuber, Joanna Tryjanowska, Wiktoria Waszkowiak, Aleksandra Waligóra, Jakub ak; wychowawczyni: Mariola Grze kowiak. Zespó Szkolno- Gimnazjalny w Obrze, klasa Ib Szko y Podstawowej- Jakub Grzelak, Miko aj Hajnce, Klaudia Komasa, Katarzyna Listopadzka, Anna ukasik, Adrianna Mi ko, Marek Nowicki, Dawid Orwat, Mateusz Piechocki, Marcin Szott, Marcin Szrama, Maciej Tyszka, Daria Woga, Estera Zarzecka, Kamila Zygalska; wychowawczyni: Aleksandra Hajduk. Szko a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, klasa Ia- Sandra Czarna, Klaudia Drzewiecka, Patrycja Lewandowska, Dagmara Mrozkowiak, Marta Pacyna, Aleksandra Pawliczak, Patrycja Prz dka, Maria tacza a, Weronika Warlikowska, Gabryela Zygmanowska, Angelo G uchowski, J drzej Horowski, Konrad Mielcarz, Bartosz Nawrot, Jakub Nowicki, Gerald Reymann, Alan Rysman, Patryk Seinfelt, Adrian midoda, Marcin Wajs, Mateusz ok; wychowawczyni: Danuta Kici ska. Szko a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, klasa Ib- Angelika Adam,Maciej Andrysiak, Noemi Buj, Tomasz Czaja, Katarzyna Garcon, Karolina Handzewniak, Marcin Lehmann, Tymoteusz ysiak, Kacper Musielak, Maria Magdalena Obiega a, Patryk Nawrot, Paulina Pi tkowska, Joanna Poniedzia ek, Wiktor Rati ski, Jagoda Stachu a, Jakub Tetarski, Bartosz Weiss, Jakub Zaj c, Anita Zegar, Ewelina Zimna, Marcelina Zw grodzka, Micha aczek, Katarzyna uchowska, Micha a uchowski. Szko a Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, klasa Ic- Klaudia Cie lak, Sandra Grze kowiak, Dominika Ka do ska, Helena oniewska, Maria Matuszewska, Sandra Piosik, Weronika Staszewska, Marta Szklarska, Aleksandra Szczepaniak, Krzysztof Balcerek, Dawid Gonda, Cezary Jasi ski, Filip Kaczmarek, Dominik Klemenski, Dawid Kutzner, Jakub Kwinto, Piotr Lorenc, Wiktor Prz dka, Maciej Szlachciak, Konrad Wieczorek, Piotr Michalak; wychowawczyni: Maria Popió. Zepó Szkolno- Przedszkolny w wi tnie, klasa I- Martin Bressa, Alicja Brzezi ska, Samanta Foterek, Eliza Freitag, Szymon Gawron, Micha Górniak, Micha Janicki, Mi osz Kli, Anna Ma kowska, Hubert Nowakowski, Krystian Piosik, Micha Przytu a, Dominik Riehs, Przemys aw Szmatu a, Ewelina Walkowiak, Wiktoria Wawrzyniak, Klaudia Witkiewicz, Krystian ygalski. Szko a Podstawowa w Widzimiu Starym, klasa I- Marcin Babuszkiewicz, Krzysztof Baje ski, Marek Bartkowiak, Karol Ceglarek, Adrian Chwalisz, Adam Czepczy ski, Bartosz Gwiazdowski, Igor Herzog, Damian Kaczmarek, Dorota Przyby a, Patryk Przyby a, Jakub Rogozi ski, Ewelina Skorupi ska, Sylwia Szmatu a, Aleksandra Szumska, Kornelia Szyma ska, Kacper Wieczorek; wychowawczyni: Maria Lejmann. Szko a Podstawowa we Wroniawach, klasa I- Marta Konieczyk, Mateusz Krajewski, Maria Polanowska, Monika Rozynek, Klaudia Skorupi ska, Daria Waszkowiak; wychowawczyni: Irena Nowak.

12 str. 12 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Babimost. Gmina Fair Play Czwarte wyró nienie - Ju po raz czwarty, 30 wrzeœnia Gmina Babimost otrzyma³a wyró nienie - certyfikat w kategorii miasteczko i ma³e miasto, w tegorocznej edycji konkursu Gmina Fair Play informuje gmina Babimost. - W roku nastêpnym mamy szansê na zdobycie najwy szego wyró nienia jakim jest Z³ota Statuetka Fair Play.- zapowiada gmina. Konkurs Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji obchodzi w tym roku pierwszy, ma y jubileusz, powsta bo- potrzeb osób niepe nosprawnych, praworz dno i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy, prowadzenie konsultacji z mieszka cami i dba o o zaspokojenie ich potrzeb oraz wspó praca z lokalnym biznesem. Pierwsza, pilota owa edycja by a skierowana do gmin w wybranych 5 województwach: kujawskopomorskim, pomorskim, warmi sko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzi y w niej udzia 44 gminy, z których 34 uzyska y tytu i certyfikat Gmina Fair Play W tegorocznej, V edycji konkursu, której fina odby si w Sali Koncertowej Pa acu konkursu ma na celu jak najlepsze poznanie gmin i warunków stwarzanych inwestorom, pozwala równie wskaza najmocniejsze strony oraz miejsca wymagaj ce poprawy lub dodatkowej pracy. W gminach uczestnicz cych w konkursie od kilku lat, wyra nie wida efekty wprowadzanych zmian. Skupienie dzia a pracowników gminy na wymagaj cych tego elementach jest mo liwe, mi dzy innymi dzi ki przygotowywanemu dla gmin raportowi benchmarkingowemu, który otrzymuj wszystkie gminy bior ce udzia w II etapie konkursu. Raporty s przygotowywane w oparciu o wyniki ba- Wroniawy wi tno. Co nam daje las Interesuj¹ca lekcja W pi¹tek 22 wrzeœnia br. klasy IV i VIb ze Szko³y Podstawowej we Wroniawach wyjecha³y na wycieczkê do lasu na lekcjê przyrody w Leœnictwie Œwiêtno. W programie zawarto tematy Co nam daje las i Hodowla lasu. Nast pnie uczniowie wybrali si do lasu na grzybobranie, po powrocie ka dy przelicza swoje zbioru i uzyska odpowiedni ilo punk- tów. Kolejnym punktem programu wycieczki by y gry i zabawy przybli aj ce tematyk segregacji odpadów. Prowadz ca Anna Komczy ska podsumowa a ka demu punkty i odpowiednio nagrodzi a zwyci zców i pozosta ych uczniów. Na koniec organizatorzy przygotowali ognisko i ka dy móg upiec sobie kie bask. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i obiecali powrót w przysz o ci na kolejne spotkanie z przyrod. >V < Klasy IV i VIb ze Szko y Podstawowej we Wroniawach podczas edukacyjnej wycieczki. (fot. A. i W. Komczy scy) wiem 5 lat temu i byt efektem do- wiadcze zespo u Instytutu Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym oraz naszej wspó pracy z przedsi biorcami, Laureatami Programu Promocji Kultury Przedsi biorczo ci Przedsi biorstwo Fair Play, którzy stwierdzili, e istnieje potrzeba weryfikacji dzia a samorz dów lokalnych maj cych faktyczny wp yw na codzienn dzia alno firm. W wyniku rozmów stworzono zestaw cech, którymi powinna charakteryzowa si Gmina Fair Play, zosta y do niego zaliczone, takie jak: aktywne podejmowanie dzia a organizacyjnych, promocyjnych i finansowych maj cych na celu przyci gni cie inwestorów do gminy, d enie do rozwi zywania pojawiaj cych si problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymywanie podj tych zobowi za, sta e polepszanie infrastruktury technicznej gminy, promowanie proekologicznych inwestycji i obiektów dostosowanych do Kultury i Nauki w Warszawie wzi - o udzia 185 gmin z ca ej Polski, 174 uzyska y certyfikat Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, 8 z nich Kapitu a przyzna a Statuetki, a 11 - honorowe wyró nienia. W tym roku po raz pierwszy zosta y przyznane Z ote Statuetki, otrzyma y je gminy, które przez pi kolejnych lat poddawa y si z sukcesem weryfikacji. Po raz trzeci natomiast wr czono tytu Z ota Lokalizacja Biznesu, który przypad 31 gminom. Szczegó y dotycz ce przyznanych nagród zamieszczono na stronie internetowej Na przestrzeni pi ciu lat konkurs zmienia si i rozwija, ros a nie tylko liczba uczestników, ale równie ros y wymagania, zaostrzono bowiem kryteria weryfikacji. Sta e podnoszenie poprzeczki dla uczestników spotka o si z akceptacj i uznaniem gmin oraz przedsi biorców inwestuj cych na ich terenach. Stawianie wysokich wymaga potencjalnym laureatom da przeprowadzanych przez nasze biuro w ramach II etapu konkursu, w ród inwestorów dzia aj cych na terenie wszystkich gmin uczestnicz cych w II etapie. Po pi ciu latach spotka z gminami oraz rozmów z inwestorami mo na stwierdzi, jakie korzy- ci, istotne dla gmin wynikaj z ich udzia u w konkursie. Do najwa niejszych nale y zaliczy : wzrost zaufania inwestorów oraz zwi kszone zainteresowanie terenami inwestycyjnymi gmin, rozpocz te lub ju zako czone inwestycje, podj cie wspó pracy z laureatami programu Przedsi biorstwo Fair Play, rozwój budownictwa, wzrost cen gruntów, podniesienie jako ci wiadczonych przez gmin us ug, zarówno na rzecz inwestorów, jak i spo eczno ci lokalnej, powstaj ce nowe miejsca pracy, zwi kszaj cy si ruch turystyczny oraz promocja i reklama gmin, a co za tym idzie wzrost zainteresowania mediów lokalnych gminami. opr. Na koniec organizatorzy przygotowali ognisko i ka dy móg upiec sobie kie bask. (fot. A. i W. Komczy scy) Wroniawy. Pasowanie na ucznia jesteœmy ju uczniami!!! W czwartek 28 wrzeœnia br. uczniowie klasy I Szko³y Podstawowej we Wroniawach wst¹pili w szeregi spo³ecznoœci szkolnej. Podczas uroczystego apelu zademonstrowali swoje umiej tno- ci recytatorskie, wokalne i taneczne. Po krótkim wyst pie dyrektor szko y Marek Laskowski pasowa ich na uczniów Szko y Podstawowej we Wroniawach. Pierwszoklasi ci otrzymali dyplomy i ksi eczki SKO. >V < Wolsztyn. Cztery strony wiata Wolsztyn na antenie W sobotê 7 paÿdziernika od godziny 9:00 do 12:00 na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia, w cyklu Cztery strony œwiata, zosta³ nadany reporta o Wolsztynie i mieœcie partnerskim Lübben. - W audycji nie zabrak o wypowiedzi nagranych podczas przejazdu poci gu specjalnego z parowozem, który 16 wrze nia wyruszy z Wolsztyna do Lübben na Dni Spreewaldu. Warto doda, i w programie Cztery strony wiata, który emitowany jest na antenie I Programu Polskiego Radia od 2 wrze nia br. do tej pory zaprezentowano nast puj ce miasta partnerskie: Gda sk - Barcelona, Gniezno / Angani k/neapolu, ód / Wilno, Londyn / Warszawa. Edynburg / Kraków. Jak wida s to znane, du e miasta. Do tego elitarnego grona ju w sobot 7 pa dziernika do cz Wolsztyn i Lübben.- informuje rzecznik Urz du Miejskiego w Wolsztynie, Wojciech Lis. Uczniowie Klasy I: Konieczek Marta, Krajewski Mateusz, Polanowska Maria, Rozynek Monika, Skorupi ska Klaudia, Waszkowiak Daria z rodzicami i wychowawc Iren Nowak.

13 Kargowa. Do ynki Gminne Jod³owanie przed ratuszem ru, zespó Tyrolia Band. Jak sama nazwa wskazuje jest zespo em graj cym muzyk tyrolsk. Zespó posiada tak e w asne kompozycje w stylu tyrolskim wzbogacone wirtuozowskimi partiami instrumentalnymi jak i wokalnymi - jod owanie. Arty ci ju od samego pocz tku nawi zali wspania y kontakt z publiczno ci, zabawiaj c, wychodz c przed scen, graj c i ta cz c z m odzie. Podczas wyst pu mo na by o spróbowa swoich si w jod owaniu na scenie lub spróbowa wykona szpagat, jakim popisa si perkusista zespo u. Oprócz piewu lider zespo u wraz z pozosta ymi artystami bawili publiczno s owem, opowiadaj c m.in. dowcipy.- informuje gmina Kargowa. Powiat Wolsztyn. Wi ksze szanse Do 12 paÿdziernika potrwa rekrutacja kandydatów ubiegaj¹cych siê o stypendium unijne. Nadal jednak nie ma pieniêdzy na ten cel. Powiat wolsztyñski czeka na podpisanie umowy z Urzêdem Marsza³kowskim. Jak zapewni jednak na ostatniej sesji rady powiatu kierownik poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 13 Czekaj¹ na pieni¹dze Na terenie powiatu wolsztynskiego w Mochach (gm. Przemet) mo na od ponad roku zobaczyæ wiatrak- element elektrowni wiatrowej. Jak siê jednak okazuje rekonesans przed ewentualn¹ inwestycj¹ w tego typu metodê pozyskiwania energii elektrycznej prowadzi ju gmina Siedlec. Przedstawiciele tej gminy w ostatnich dniach wrze nia odwiedzili wysp Wolin, w której pobli u w miejscowo ci Zagórze istnieje elektrownia wiatrowa. Samorz dowcy wyjazd ten wykorzystali na bli sze zapoznanie si metod. Obejrzeli elektrowni i uzyskali Wydzia u O wiaty Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego, pieni dze z pewno- ci b d. W latach ubieg ych stypendia wi za y si z du o wi kszymi wymaganiami proceduralnymi. Wiedz o tym tegoroczni wnioskodawcy, którzy nie musz ju zbiera rachunków, aby móc skorzysta ze stypendium. Jak poinformowa kierownik, w tym roku stypendium mo e otrzyma czterech na pi ciu wnioskuj cych. W latach poprzednich stypendium dosta jeden na pieciu wnioskuj cych. Siedlec. Rozeznanie przed inwestycj Pr¹d z wiatru Rostarzewo.Spotkanie w szkole odpowiedzi na pytania, które pozwol im na rzetelniejsze podej- cie do ewentualnych kroków inwestycyjnych w tym temacie na terenie gminy Siedlec. fot. UM Muzyczna jesieñ Pod koniec wrzeœnia plac przed ratuszem sta³ siê centrum obchodów Do ynek Gminnych Kargowej. Starostami do ynek gminnych w 2006 r. byli pani Jadwiga Antoniewicz ze Smolna Ma³ego i pan Stanis³aw Murawiñski z Chwalimia. W do ynkach udzia wzi starosta powiatu zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz. Obecni byli równie radni gminy z burmistrzem na czele. Jak na do ynki przysta o, ca o rozpocz a Msza w. Na scenie ko o ratusza zaprezentowa y si : dzieci cy zespó Pere ki z Siedlca, pó niej Per y z Siedlca oraz rozta czone kargowskie zespo y Animator. Pierwsz cz programu artystycznego swoim wyst pem zako czy chór Kargowiacy. - W drugiej cz ci, o godz , wyst pi a gwiazda wieczo- Do ynki by y bardzo udane, a wiadczy o tym mo e równie fakt, i zaplanowana przez organizatorów zabawa taneczna zosta- a przez burmistrza przed u ona na pro b go ci. Pierwszego dnia paÿdziernika, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Muzyki, w Zespole Szkó³ w Rostarzewie odby³ siê koncert pt. JESIENNE SPOTKANIE Z MUZYK. W programie wyst¹pi³ Zespó³ SHA- LOM z Poznania oraz M³odzie owa Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca przy Zespole Szkó³./ opr.gt, fot. UM

14 str. 14 poniedzia ek, 09 pa dziernika bbo1526 b2 BO01598 STACJA PALIW 21bbo2048 b2 BO bbo1399 b2 TU bap2190 b2 AP02187 ON 3,75 z³ PB 3,85 z³ czynna codziennie od 7.00 do 21 w weekend od 7.00 do Krê o³y/k Sulechowa (SKR) 21bbo1387 a4 BO bap2112 b2 AP ap1366 c2 BO01696 Wybory samorz dowe 2006 Komisje pe³ni¹ dy ury Powiat Wolsztyn POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA POWO ANA DO WYBORÓW DO RADY POWIATU W DNIU 12 LISTOPADA 2006 ROKU PE NI DY UR W STAROSTWIE POWIATOWYM W WOLSZTYNIE W CELU ZAREJESTROWANIA LIST KANDYDATÓW W NASTÊPUJ CYCH TERMINACH : 09.X.2006r / PONIEDZIA- EK / ; 10.X.2006r / WTOREK / ; 11.X.2006r / ŒRODA / ; 12.X.2006r / CZWARTEK / ; 13.X.2006r / PI TEK / Komisja pe³ni dy ur w pokoju nr 35 (I piêtro) - wejœcie od ulicy. Gmina Przemet GMINNA KOMISJA WYBORCZA POWO ANA DO WYBORÓW DO RADY GMINY W DNIU 12 LISTOPADA 2006 ROKU PE NI DY UR W URZÊDZIE GMINY W PRZEMÊCIE W CELU ZAREJESTROWA- NIA LIST KANDYDATÓW W NASTÊPUJ CYCH TERMINACH: 9 X br. /PONIEDZIA EK/ ; 10 X br. /WTOREK/ ; 11 X br. /ŒRODA/ ; 12 X br. /CZWARTEK/ ; 13 X br. /PI TEK/ Komisja pe³ni dy ur w pokoju nr 20 I piêtro- budynek Urzedu Gminy. Opr. 13 pa dziernika 2006 r. termin zg aszania kandydatów na radnych 18 pa dziernika 2006 r. termin zg aszania kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów 10 listopada 2006 r. zako czenie kampanii wyborczej 12 listopada 2006 r. g osowanie w godz Kalendarz wyborczy

15 Wolsztyn. Piel gnuj, aby pami ta Gmina zadba³a Na zlecenie Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie wykonano na wolsztyñskim cmentarzu prace przy nagrobku rodziny Marcina Ro ka. W mogile spoczywaj¹ szcz¹tki matki i rodzeñstwa artysty. Od wielu lat gmina zajmuje si piel gnacj grobunie ma ju w ród ywych potomków artysty, którzy mogliby zadba o mogi. Obecnie wymieniona zosta- a p yta nagrobna. Zachowano oryginaln tablic. Urz d Miejski przyj na siebie obowi zek zadbania o miejsce spoczynku rodziny artysty równie z tego wzgl du, i na rzecz gminy rodzina Marcina Ro ka w darowi nie przekaza a jego dom, obecnie muzeum. Podczas pi¹tkowych uroczystoœci z okazji rocznicy urodzin Józefa Marii Hoene- Wroñskiego, na wolsztyñskim rynku by³o wiele atrakcji. Naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców wysz³y te Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie i Komenda Budynek muzeum przed laty rodzina darowa a gminie. Wolsztyn. S u by dla ludzi Bli ej spo³ecznoœci Powiatowa Stra y Po arnej w Wolsztynie. Stra acy udostêpnili podnoœnik, z którego mo - na by³o ogl¹daæ panoramê miasta, a policjanci przygotowali pokaz psów policyjnych. Atrakcje te cieszy³y siê du ym powodzeniem. Od pi¹tku 22 wrzeœnia, do niedzieli, 24 wrzeœnia, na zaproszenie burmistrza Domont ko³o Pary a- Jerome Chartiera oraz Prezesa Stowarzyszenia Przedsiêbiorców z Damont- Claude Souca- z inicjatywy samorz¹du powiatowego i Wolsztyñskiej Izby Gospodarczej, wolsztyñscy przedsiêbiorcy uczestniczyli w Jesiennych Targach Regionu Val D oise w Domont. W Domont zaprezentowane zosta y g ównie firmy: Szynaka _ Meble Sp. z. o.o Wolszty ska Fabryka Mebli z Wolsztyna, Zak ad Produkcji Materia ów Instalacyjnych Gorgiel z Wolsztyna, Przedsi biorstwo Wielobran owe Arex z Wolsztyna, Metzler Sp. z o.o. z Kaszczoru, Marmorin Sp. z o.o. z W oszakowic, D bowa Polska sp.j. z Siedlca, Krawiecka Spó dzielnia Pracy Bojownik z Wolsztyna, Przesiebiorstwo Wellton Sp. z o.o. z Jaromierza, Przedsiebiorstwo Prywatne Biegpol z Chorzemina, Spó dzielnia Inwalidów Powstaniec z Karpicka. Oprócz rodzimych firm, do Francji pojechali równie przedstawiciele firm: Kowalstwo Artystyczne Wies aw Konieczny z Krzywinia, Przedsi biorstwo Wielobran- owe Witold Doruch z Otusza. To nie pierwszy wyjazd firm z powiatu na zagraniczne targi. Poprzednie wyjazdy przynios y wymierne efekty dla przedsi biorców. poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 15 Powiat Wolsztyn. Wolszty scy przedsi biorcy za granic Wspólna inicjatywa Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ma nadzieje, e podobny skutek przyniesie i ten wyjazd. fot. Powiat Wolsztyn Powiat Wolsztyn. O wiata Powiatu Wolsztynskiego Powód do zadowolenia Jednym z punktów obrad Rady Powiatu Wolsztynskiego, podczas ostatniej sesji w pi¹tek, 9 paÿdziernika, by³a kwestia Oœwiaty Powiatu Wolsztyñskiego. W tej sprawie przewodnicz¹cy rady, Janusz Zaj¹c, poprosi³ o zabranie g³osu kierownika Wydzia³u Oœwiaty Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, S³awomira awiñskiego. Pod starostwo podlega sze c placówek o wiatowych: Zespó Szkó Ogólnokszta c cych i Profilowanych w Wolsztynie, Zespó Szkó Zawodowych w Wolsztynie, Zespó Szkó Specjalnych w Wolsztynie, Zespó szkó Rolniczych i technicznych w Powodowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wolsztynie oraz Dom Wczasów Dzieci cych we Wroniawach. Przedstawione przez S. awi skiego sprawozdanie obejmowa o dzia anie Wydzia u od 2003 roku. Obecnie struktura zawodowa nauczycieli w szko ach podleg ych pod powiat przedstawia si nast puj co: zatrudnionych w pe nym wymiarze godzin jest 215 nauczycieli, 58 osób- to nauczyciele w niepe nym wymiarze godzin, w Starostwie Powiatowym pracuje czterech pracowników. Przedstawiaj cy spraw o wiaty S. awi ski podkre li, i liczba uczniów spoza powiatu ucz cych si w szko ach podleg ych pod powiat wzros a o oko o 20%- oznacza to, i szko y te s atrakcyjne dla m odzie y, która przyje d a tutaj w celach edukacyjnych. Wrócono równie do sprawy tegorocznych egzaminów maturalnych. Z zadowoleniem mo na powiedzie, i zdawalno tegorocznych matur w szko ach powiatu by a wy sza ni rednia wojewódzka i okr gowa, a równa redniej krajowej. Temat o wiaty sta si równie tematem dyskusji w ród radnych, którzy rozmawiali przede wszystkim o sytuacji uczniów niepe nosprawnych tj. o mo liwo ciach i konieczno ci stopniowego przystosowywania budynków szkó dla potrzeb niepe nosprawnych uczniów tak, aby mogli oni asymilowa si z rówie nikami. Zauwa ono równie tendencj malej cego zainteresowania edukacji w szko ach zawodowych, a zwi kszenie zainteresowanie pobieraniem nauki w szko ach rednich typu maturalnego. Zdaniem S. awi skiego nie jest to na razie niepokoj ce zjawisko, jednak ju teraz zauwa a si braki w bran ach, gdzie potrzebni s fachowcy z wyuczonym zawodem.

16 str. 16 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Barchlin-S ubice.sukces dziewcz t z OSP Miêdzynarodowe wyzwanie Ostatniego dnia wrzeœnia, w S³ubicach odby³y siê Krajowe Zawody Sportowo-Po arnicze MDP wed³ug regulaminu CTIF. IV miejsce M³odzie owych Dru- yn Po arniczych dziewcz¹t zajê³y tam stra aczki z Ochotniczej Stra y Po arnej z Barchlina. Zawody by y równocze nie kwalifikacj na wyjazd na olimpiad pozarnicz w 2007 roku do Szwecji. Woj.Wielkopolskie reprezentowa a mi dzy innymi MDP z Barchlina. W grupie dziewcz t startowa o 20 dru yn z ca ego kraju. opr. Powiat Wolsztyn- Go cieszyn Pa³ac do remontu Podczas ostatniej sesji rady Powiatu Wolszyñskiego, radni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê o zabezpieczeniu w bud ecie œrodków finansowych w latach na realizacjê zadania inwestycyjnego pod nazw¹ Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznego zespo³u zabytkowego, zespo³u pa³acowo- parkowego w Goœcieszynie- I etap o ³¹cznej kwocie , - z³otych. Dzia ania w tym zakresie s mo liwe jednak pod warunkiem, e zadanie to otrzyma dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uchwa a wesz a w ycie z dniem podj cia. Rakoniewice. Gmina Otrzyma a wyró nienie Samorz¹d jest Fair Play Burmistrz Rakoniewic odebra 29 wrze nia br. w Warszawie nagrod Fair Play przyznan gminie. Wraz z nim po odbiór tej presti owej nagrody pojecha- a przewodniz ca rady, Aleksandra Tomaszewska. Nagroda Fair Play jest przyznawana samorz dom, które stwarzaj najlepsze warunki dla rozwoju przedsi biorczo ci, pozwalaj inwestorom na lokowanie swojego kapita u w a nie na ich terenach. Gminie Rakoniewice to si uda- o; powstaj nowe firmy, które daj zatrudnienie bezrobotnym, p ac podatki do gminnej kasy. ci gaj kolejnych inwestorów, handlowców. Samorz d stara si przygotowywa tereny pod inwestycje, tereny, które s uzbrojone we wszystkie albo przynajmniej te niezb dne do podstawowego funkcjonowania media.gratulacje burmistrzowi z okazji odebrania nagrody Fair Play z o y m.in. prezes Nadobrza skiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach, Miros aw Stachowiak obecny na ostatniej sesji rady Gminy. GT fot. UM Zespó parkowo- pa acowy w Go cieszynie g ówny akcent stanowi okaza y neogotycki pa ac Kurnatowskich z lat Powsta on w wyniku przebudowy skromnego dworu, zbudowanego zapewne po 1740 r. przez Malczewskich i rozbudowanego w 2 po. XIX w. przez Miel y skich. Jednopi trow bry urozmaicaj wie e w fasadzie frontowej (w tym pi ciokondygnacyjna wie a zegarowa z tarasem w cz ci p n. zach. ciany wie czy attyka krenela owa. Wej cie g ówne prowadzi przez arkadowy portyk z balkonem i kolumnow loggi na pi trze, nad któr znajduje si aci ski napis Módl si i pracuj. W latach pa ac zaadaptowano na dom dziecka, który mie ci si tu do dzi. W holu znajduj si : posadzka z bogato zdobionych p ytek fajansowych, kr te schody drewniane z filarem (ozdobione rze b lwa trzymaj cego przed sob kartusz) i sztukaterie o motywach ro linnych i hipicznych. W bibliotece na pi trze obejrze mo na sztukaterie o motywach ro linnych i geometrycznych, a w dwukondygnacyjnej sali balowej kamienny balkon dla orkiestry. Przed pa acem rozci ga si obszerny reprezentacyjny dziedziniec. Ro nie tu lipa szerokolistna o obw. 520 cm, rozwidlaj ca si na dwa konary. Po obu stronach rozmieszczono symetrycznie stajni i uje d alni, neoklasyczne z 1913 r. W elewacjach od strony pa acu maj one pi ciokolumnowe portyki doryckie, a od frontu po dwa szerokie wej cia mi dzy zdwojonymi kolumnami doryckimi, podtrzymuj cymi trójk tne tympanony. W p n. wsch. naro niku dziedzi ca stoi neogotycka oficyna z 2 po. XIX w., z sze ciobocznymi wie yczkami w naro nikach. Cz ciowo zachowa o si murowane ogrodzenie z 1913 r., zwie czone krenela em, z trzema basztami (dwiema o miobocznymi i jedn na planie ko a), a od frontu dorycka kolumnada z kutym ogrodzeniem na kamiennym cokole. Po bokach g ównej bramy stoj dwie kolumny, na których pierwotnie umieszczone by y rze by lwów trzymaj cych tarcze herbowe. Za pa acem rozci ga si park (12,52 ha), za o ony w 2 po. XVIII w., powi kszony w 2 po. XIX w. i znacznie przekszta cony na pocz. XX w. w formach krajobrazowych. Ro nie w nim wiele drzew pomnikowych: platany o obw. do 620 cm, jesiony do 530 cm, d by do 590 cm, wi zy do 410 cm i olsza czarna 360 cm. Park otoczony jest alejami: lipow od p n. i d bowo lipow od p d. Tarnowa. wi to Jesieni KGW nie zawiod³o Ostatniefo dnia wrzeœnia w Tarnowie pierwszy raz obchodzono œwiêto Jesieni. Organizacj wi ta zaj o si Ko o Gospody Wiejskich z tej miejscowo ci wraz z Zespo em Doradczym WODR w Grodzisku Wlkp. i Urz dem Miejskim Gminy w Rakoniewice. Impreza odby a si w pi knie udekorowanej sali wiejskiej, przed któr ustawione by y wiec ce dekoracje z dyni, trzciny i jarz biny. wi towanie rozpocz wyst p Zespo u Tarnowianie, któremu przygrywa akordeonista Janusz Joksz.Go ci powita a Pani Genowefa Feldfebel Kierownik WODR w Grodzisku Wlkp. Na uroczysto przybyli zaproszeni go cie, a w ród nich:dr Zofia Szalczyk, redaktor naczelny Poradnika Gospodarczego - Tadeusz Szalczyk, Burmistrz Rakoniewic Józef Jerzy Sieradzan z on, Wiceburmistrz Krystyna Pietrzak, dyrektor szko y w Rakoniewicach Bernadeta Bielec, go- cie z Ruchocic i Rataj oraz mieszka cy wsi Tarnowa. Przewodnicz ca KGW og osi- a wyniki konkursu na najpi kniejszy ogród. Komisja mia a k opot z klasyfikacj, gdy wszystkie ogródki by y pi kne. Dwa pierwsze miejsca zaj y panie: Maria Joksz i Irena Zimna. Osiem drugich miejsc zaj y panie: Magdalena Golec, Krystyna Joksz, Emilia Joksz, Helena Lisowska, Helena Frydrych, Józefa Stachowiak, Józefa Urbaniak, Czes awa Wo na. Pi trzecich miejsc zaj y Panie: Ma gorzata Dro d y ska, Barbara Firynowicz, Maria Pankiewicz, Krystyna Zbyrad, Gra yna Zboralska. Siedem czwartych miejsc zaj y Panie: Janina Bazan, Teresa Frydrych, Gabriela Listosz, Teresa Mazur, Halina Miko ajczak, Alina Rz dkowska, Helena Zboralska. Dwa pi te miejsca zaj - y Panie: Zofia Kowalczyk i Joanna Rz d- cowska. S to wyniki I etapu, konkurs b dzie kontynuowany. Dla wszystkich uczestników konkursu Zespó Tarnowianie za- piewa piosenk o ogrodach. W dalszej cz ci uczestników wi ta czeka a wystawa stroików z suszonych ro lin;przepi kne kompozycje wykonane zosta y pod kierunkiem Jolanty Floraszek. By y tam równie kompozycje dzieci szkolnych. Go cie podziwiali nie tylko kwiaty, ale mogli zobaczy dawny drobny sprz t gospodarstwa wiejskiego, a tak e kronik Ko a Gospody Wiejskich, wsi i miejscowego zespo u Tarnowianie Ucztowano przy suto zastawionym stole szwedzkim ozdobionym jesiennymi kwiatami. Czego tam nie by o karkówka peklowana, schab w sosie grzybowym,sa atka z cukini, leczo kabaczkowe, powid a i inne smako yki z darów jesieni, a na stole podczas biesiady sma one by y placki ziemniaczane. Wszyscy bardzo sympatycznie sp dzili ten wieczór, podczas którego do ta ca przygrywa zespó Qaunto. Ju dzisiaj organizatorzy zapraszaj na wi to Jesieni do Tarnowy w przysz ym roku. Janina Wurst, opr.gt

17 Bojad a. Be cze. Zdrowa Kargowa Rajd rowerowy Po raz drugi w sobotnie s³oneczne przedpo³udnie (ostatni weekend wrzesnia) przed kargowskim ratuszem stanê³o tym razem 64 rowerzystów, w tym 18 uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum, by wyruszyæ w II rajdzie rowerowym Zdrowej Kargowej. Celem rajdu by³o poznanie w ramach powiatu zielonogórskiego kolejnej s¹siedniej gminy - Bojad³a. - Pierwszy przystanek mia miejsce w miejscowo ci Be cze, w której odwiedzili my Dom Pomocy Spo ecznej, zamieszka y przez 70 pensjonariuszy przewlekle chorych i niepe nosprawnych fizycznie. Dyrektor Leszek Grudzi ski oprowadzi nas po ca ym obiekcie i zapozna z zasadami funkcjonowania placówki. Zaimponowa a nam bardzo profesjonalna i sympatyczna za oga, duma Dyrektora - wszyscy z wykszta ceniem wy- szym! Mi o zaskoczy nas równie fakt, e niektórzy Kargowianie S AWA Przy wyjeÿdzie ze S³awy w kierunku Konotopu jest du a tablica informacyjna Ligi Obrony Kraju. Mo emy z niej wyczytaæ: Oœrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w S³awie Organizuje: Obozy eglarskie, wakacje w siodle, kolonie letnie itd., ABC nurkowania, szko³ê przetrwania. No i oczywiœcie strza³ka z napisem ZAPRASZAMY. Wchodz - drzwi szeroko otwarte, pod drzwiami sterty mieci i butelek przewa nie po napojach wyskokowych, wewn trz - pos anie dopiero co opuszczone, le spodnie, para butów na cianie napis: 1 krok w UE. W nast pnych pokojach obraz jak po szkole przetrwania... JEST W AŒCICIEL wspó pracuj z tym o rodkiem i pomagaj czynnie placówce m. in. Dyrektor ZGKiM Pan Henryk Jagoda, któremu za naszym po rednictwem przekazywano podzi kowania.- informuje Zespó Zdrowa Kargowa Drugim przystankiem na szlaku by y Bojad a, gdzie przy pa acu Pan Miros aw Ganecki Dyrektor TRAMEC (spó ka, która kupi a pa- ac) bardzo ciekawie opowiedzia histori Bojade i samego pa acu. W przysz o ci (w oficjalnych planach za 10 lat, w marzeniach za 5 lat), b dzie to wysokiej klasy hotel konferencyjno-szkoleniowy. yczymy w a cicielom spe nienia tych pi knych marze, tym bardziej, e b dzie tam Izba Pami ci, a wi c nie b dzie to obiekt zamkni ty dla spo ecze stwa. Z pewno ci odwiedzimy odrestaurowany pa ac i b dziemy pami ta, e siedz c na schodach jeszcze przed remontem s uchali my opowiadania o nadziei, e pa ac w Bojad ach b dzie znowu pi kny. W Przewozie gdzie obecnie jest re- 1 KROK W UE mistrz widniej równie reklamy by ego biznesmena ze S awy. W zwi zku z ba aganem jaki jest na ca ej posesji wys ano pisma. Upomnienia jak wida na niego nie dzia aj. Powy sze fakty potwierdza bur- montowany prom, spotkali my grup m odzie y szkolnej, która wraz z opiekunami: Dyrektorem Szko y Podstawowej Dariuszem Wróblewskim i nauczycielem Gimnazjum Kazimierzem Szepelawym jecha a innym szlakiem. Nad Odr przeprowadzono w ród 20 uczestników rajdu (10 osób doros ych i 10 uczniów) konkurs ze znajomo- ci zagadnie z zakresu: przepisów ruchu drogowego, budowy roweru, rozwi zywania problemów zwi zanych z uzale nieniami oraz znajomo ci gminy Bojad a. Pod opiek Stra y Po arnej ze Smolna Wielkiego grupa rowerowa przejecha a do Klenicy. Zwiedzili my tam pi kny 100 letni ko ció wybudowany przez Radziwi ów. Podsumowaniem odbytego rajdu by o zorganizowane ognisko w Karszynie. Po pysznej grochówce, któr ugotowa zespó Pani Reni Rafi skiej, przewodnicz ca GKRPA Brygida Wróblewska razem z Prezesem Klubu Turystyki Rowerowej Regionu Koz a Grzegorzem Lisiewiczem wr czyli 6 uczestnikom (3 osoby doros e i 3 uczniów) nagrody. Wr czono równie uczestnikom dyplomy oraz p yty z I i II rajdu. Zespó Zdrowa Kargowa w osobach obecnych na trasie rajdu: Helena Miszczak, Maria Rajewska i Brygida Wróblewska dzi kuj Panu Grzegorzowi Lisiewiczowi za przewodniczenie na szlaku turystycznym, Henrykowi Jagodzie za pomoc w organizacji oprawy kameralnej naszej biesiady - dowiezienie estetycznych aw i sto ów. Podzi kowania kierujemy równie do Pana Józefa G siorowskiego i cz onków Ochotniczej Stra y Po- arnej w Smolnie Wielkim za opiek nad uczestnikami rajdu oraz Pani Eli Kasperskiej za pi kne piewanie i granie na gitarze w Be czu i Karszynie, Pani Gieni Kolesi skiej za pi kny wyst p kabaretowy. Dzi kujemy Panu Stasiowi Kobusi skiemu za profesjonalny serwis rowerowy, którego efektem by y niektóre rowery sprawniejsze na ko cowej mecie Cezary Sadraku a, dodaje, e ów biznesmen powinien wstawi si w tutejszym urz dzie, gdzie odb dzie si posiedzenie na temat zagospodarowania tych terenów. Jakie decyzje zapadn w tym temacie napiszemy w nast pnych numerach. Z. Komolka poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 17 rajdu ni na starcie. Zespó dzi kuje Panu Burmistrzowi Januszowi K ysowi za udzia i wsparcie finansowe m odzie y w ramach projektu Zdrowa Kargowa. Dzi kujemy równie Wójtowi Bojade Panu Jackowi Bili skiemu i Pani Sekretarz Beacie Wojnakowskiej za zorganizowanie nam na szlaku spotka z ciekawymi lud mi, którzy zapoznali nas z gmin i jej yciem. Podczas podsumowania przy ognisku Dyrektor Dariusz Wróblewski wraz z m odzie podzi kowali Zespo owi Zdrowa Kargowa za zdopingowanie zespo u szkolnego do udzia u w rajdzie na trasie 75 km. Wspólna impreza turystyczna doprowadzi a do integracji spo ecznej ró nych grup wiekowych naszych mieszka ców, chocia doro li jechali w cz ci Rajdu inn tras i pokonali tylko 50 km. - Wszyscy uczestnicy II rajdu Kargowiaków stwierdzili, e warto by o pojecha do adnej i przyjaznej s siedniej gminy Bojad a, wyrazili nadziej na mo liwo poznania innych gmin naszego powiatu.- informuje Zespó programu Zdrowa Kargowa. opr. Z uzyskanych wiadomo ci od komendanta stra y miejskiej w S awie wynika, e w a cicielem o rodka pod szyldami Ligi Obrony Kraju jest obecnie biznesmen z Wroc awia. W tle szyldów tej firmy

18 str. 18 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 Rakoniewice. Sesja Rady Miejskiej Ucz¹ siê samorz¹du? Gmina Rakoniewice.Coroczna akcja Bêdzie czyœciej? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice, która odby a si w rod, 4 pa dziernika, obecni byli przedstawiciele samorz dów uczniowskich poszczególnych szkó z terenu gminy Rakoniewice. Na zaproszenie przewodnicz cej rady oraz przewodnicz cego Komisji O wiaty i Spraw Spo ecznych uczniowie przyjechali na sesj wraz z dyrektorami szkó. M odzie uczy si samorz dno ci dzia aj c w a nie w szkolnych Ochrona œrodowiska oraz w³adze gminy S³awa zapewnia- ³y, e do 2006.zostan¹ zlikwidowane dzikie wysypiska. Zacz¹³ siê ostatni kwarta³, a wysypisk nie ubywa. Pisali my, e co zacz o si dzia dobrego w tej sprawie. W Starym Str czu zlikwidowano- zasypano jedno z takich wysypisk, na dzie dzisiejszy z przykro ci trzeba stwierdzi, i mietnisko zaczyna si, na razie jeszcze nie- mia o, ale odradza. Prawdopodobnie mieszka cy robi to starym zwyczajem. Mo e wystarczy tablica informuj ca o zakazie sk adowania odpadów? OBIEKT ZAMKNIÊTY Góry mieci mo na spotka przy drodze wojewódzkiej Ciosaniec- upice. Ten obiekt zosta zamkni ty, powieszono tablic informuj c o zakazie, a w ostatnim czasie zabezpieczono wjazd przewodem elektrycznym, mo e pod napi ciem? - w ka dym razie robi wra enie. Tutaj mo na znale wszystko od eternitu, opon, szmat s zeszyty szkolne z nazwiskami i adresami, a nawet kompletne nagrobki, z imieniem i nazwiskiem, datami urodzenia i zgonu, co zostawiam bez komentarza... Z. Komolka smorz dach uczniowskich, na lekcjach wychowawczych. historii czy WOS-ie; zdarza si, e i radni zostaj zapraszani do szkó, by przybli y m odym prac lokalnego samorz du. Tym razem m odzie zaj a miejsca vis a vis radnych i z bardzo bliska przygl da a si ich pracy. Kto nawet za artowa, e bycie radnym to nic trudnego - trzeba tylko w odpowiednim momencie podnosi r k i ju. W rzeczywisto ci jednak tak nie jest. Pod S AWA. Gmina zapewnia, ale... koniec sesji przewodnicz ca rady, Aleksandra Tomaszewska, przybli y a m odzie y krótka funkcjonowanie rady, pracy na komisjach, procedury przygotowywania uchwa itp. Radni maj nadziej, e takie lekcje samorz du lokalnego przynios w przysz o ci efekty w postaci dobrze przygotowanych do pe nienia mandatu radnego m odych i wykszta conych samorz dowców. GT DZIKICH WYSYPISK NIE UBYWA Wolsztyn. Otrz siny w Zespole Szkó Zawodowych w Wolsztynie CHRZEST KOTA W pi tek, 29 wrze nia w Zespole Szkó Zawodowych w Wolsztynie mia a miejsce niezwyk a impreza. Kolorowy t um poprzebieranych uczniów wype ni sal sportow, która sta- a si w tym dniu wyj tkowym miejscem- Otrz sin dla klas pierwszych. Ju tradycyjnie, w tej szkole nowi uczniowie w aurze zabawy i miechu wprowadzani s przez starszych kolegów w uczniowski panteon. Jak okaza- o si i w tym roku inwencji nie brakowa o. Wymy lne stroje i zadania, gromkie oklaski i fina jeste cie ju pe noprawnymi uczniami. /http://www.kki.pl/zszwol/ Pod koniec wrze nia na terenie gminy Rakoniewice przeprowadzono coroczn akcj Sprz tanie wiata. W inicjatyw zaanga owane by y dzieci oraz m odzie ze wszystkich gminnych szkó oraz przedszkolaki. Zespo y sprz taj ce zosta- y przez gmin Rakoniewice wyposa one w odpowiednie worki, r kawice oraz rodki czysto- ci. Sprz taniem obj te zosta y tereny gminne wokó szkó, przystanki PKS i PKP, drogi, chodniki oraz lasy. Podczas sprz tania, dzieci i m odzie zebra y ponad 18 m3 ró nych mieci, które za po rednictwem Zak adu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodoci gów i Kanalizacji w Rakoniewicach zosta y zebrane z umówionych miejsc i dostarczone na gminne sk adowisko odpadów. Z pewno ci tego typu akcje u wiadamiaj m odym ludziom problem, jakim s niew tpliwie mieci - mo e nie one same, ale ich nieprawid owe wywo enie w miejsca do tego zupe nie nieprzeznaczone, za miecanie indywidualne czyli pozostawianie po sobie nawet tych najmniejszych odpadów i brak wyobra ni je li chodzi o gospodark odpadami w domach prywatnych. Tylko selektywna zbiórka odpadów przez wszystkich mieszka ców miast i wsi mo e doprowadzi do poprawy stanu naszych lasów, parków, skwerów, ulic i dróg, a tak e wód w jeziorach i stawach. GT

19 HOROSKOP Baran Ju na pocz tku tygodnia czeka Ci przyp yw gotówki. B dziesz mie teraz sprecyzowane cele i pragnienia. Jedyne, co mo e Ci pokrzy owa plany, to Twoja wieczna niecierpliwo. Gdy posypi si propozycje, pami taj, e warto czasem przyj co, co na pozór wydaje si nam ma o atrakcyjne. Rozbudz si w Tobie ambicje dotycz ce nauki lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W a nie dlatego mog Ci teraz wybra na szefa lub kierownika nowego przedsi wzi cia. G owa do góry, wietnie sobie ze wszystkim poradzisz, a i pieni dze przerosn Twoje oczekiwania. Byk Przez ca y tydzie b dzie sporo zamieszania, wiele pilnych spraw do za atwienia. Mog Ci one przygnie swoim ci arem. Niejeden z Was mo e teraz narzeka, e chcia by by w innej skórze. Je li piastujesz wysokie stanowisko, teraz musisz pokaza swoim podw adnym, kto tu jest szefem. Pod koniec tygodnia sprawy nieza atwione spadn na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W sypialni ma e ska awantura powinna oczy ci sytuacj i podnie temperatur Waszych uczu. Bli nieta Dzi ki dobremu uk adowi gwiazd oraz planet b dziesz mia przed sob bardzo obiecuj ce chwile. Finansowo ca kiem nie le, spory zastrzyk pieni dzy. Czeka Ci zmiana na lepsze. Przypomnisz sobie tak e o wa nej sprawie, która zgubi a si przez Twoj szybki tryb ycia. Pójd do kina, odpocznij lub spotkaj si ze znajomymi. B dziesz mie teraz sprecyzowane cele i pragnienia. Rak W tym tygodniu ci ko Ci b dzie skupi si na jednym zadaniu i zrobi co konkretnego, poniewa b dziesz buja w ob okach, my l c o kim lub o czym, co jest normalnie poza Twoim zasi giem. Ale dzi ki temu mo esz lepiej pozna swoje potrzeby, zarówno dotycz ce ducha, jak i cia a. Na pocz tku tygodnia mo esz by równie troch rozkojarzony, marudny i zm czony. W po owie tygodnia radz Ci zrezygnowa z ambitnych planów. Skup si na sprawach bie cych. Lew W tym tygodniu raz b dzie z górki, raz pod górk. Wszystko si tak u o y, e b dziesz musia po wi ci wi cej czasu pracy zawodowej, szczególnie je li pracujesz w mediach lub udzielasz si publicznie. Niewykluczone, e prze o ony powierzy Ci odpowiedzialn funkcj, na któr d ugo czeka e. Taka praca sprawi Ci wiele rado ci i satysfakcji. W yciu prywatnym kieruj si inicjatyw, przygl daj si partnerowi, który w wymowny sposób daje Ci co do zrozumienia. Panna Odzyskasz w ko cu swój wigor oraz energi yciow. Zaczniesz dba o aktywno fizyczn, pokusisz si o wizyty w salonie odnowy biologicznej lub zawitasz do studia z wszystkimi nowinkami dotycz cymi poprawy urody. Zadbasz, by Twój brzuszek nabra oczekiwanego kszta tu, wzbogacisz codzienn diet o owoce i warzywa wspomagaj ce wyp ukiwanie toksyn z organizmu. Mo esz teraz pokusi si o zmian fryzury lub dotychczasowego kolor w osów. Waga Tydzie bez wi kszych sukcesów, za to silnych wra e Ci nie zabraknie. Skup si w tym tygodniu na drobnych sprawach, pozb d si zaleg o ci lub wywi si z zobowi za, które niedawno z o y e innym. W sta ych zwi zkach nieco lepiej. Dla wolnych Wag to dobry okres na szukanie drugiej po ówki. Je li dostaniecie ciekawe propozycje dotycz ce pracy zawodowej, nie wahajcie si, otwórzcie si na zmiany, nawet gdyby cie musia y robi co po raz pierwszy w yciu. Czeka Was wa na rozmowa, która zadecyduje o Waszej dalszej karierze zawodowej. poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Kierowca kat C+E -Wolsztyn, ody, Karna, Radomierz, Babimost, Przem t, Siedlec, Babimost Kierowca kat. C - Wolsztyn, Starkowo, Pracownik fizyczny - migiel, Wolsztyn, Siedlec, Chorzemin, Karpicko Krawiec - N.Tomy l, Babimost, Nia ek Wielki Pilarz - Bel cin, Ma a Wie, omnica Murarz - Kargowa, Adamowo,Wolsztyn, Kopanica, ody Malarz-szpachlarz - Wolsztyn, Kargowa, Karpicko, Nowa Wie, Chobienice, Nieborza, Blacharz-dekarz - Wolsztyn, K b owo, Zb szyn, T oki, Kie kowo In ynier budownictwa - Wolsztyn Kucharz, pomoc kuchenna - Wolsztyn, Bucz, Powodowo Sprzedawca - Wolsztyn, ody, K b owo, Starkowo Kelner - Wolsztyn, Stolarz - Siekówko, Chorzemin, Mechanik, samochodowy - Wolsztyn, Nowy Tomy l, Kolsko Blacharz samochodowy - Siedlec, K b owo Psycholog - Go cieszyn Cukiernik - Mochy, Wolsztyn Elektromechanik, elektryk samochodowy - Wolsztyn lusarz, spawacz - Wolsztyn, K b owo, Zb szyn, Reklin Kosmetyczka - Siedlec Instalator wod.-kan. - K b owo, Obra, Wolsztyn Piekarz - Wolsztyn, Kolsko, Spedytor + j. niemiecki - ody, Lakiernik samochodowy - Bucz, Przem t, Kolsko Operator drukarek, koperciarek, pakowacz kopert - Przyprostynia Prac. magazynowy, prac. do przetwórstwa owocowo-warzywnego - Rakoniewice Osoby do klejenia ramek - Babimost Operator wózków wid owych- Grodzisk Wlkp. Kierowca kat D - Wolsztyn Operator maszyn - Wolsztyn Mech. maszyn stolarskich, stolarz, trakowy, palacz - Grodzisk Wlkp. Dmuchacz ozdób choinkowych - Wolsztyn Serwisant - Wolsztyn Piel gniarka - Klenica Kierowca kat. B - Wolsztyn Magazynier - Karpicko Dozorca - Boruja Prac. ochrony - Wolsztyn Ch tne osoby zainteresowane prac w Przetwórni Owocowo-Warzywnej (Berzyna) proszone s o zg aszanie si na pokój nr.15 Informujemy o mo liwo ci podniesienia kwalifikacji poprzez szkolenie Stylizacja paznokci - tipsy. Szczegó owe informacje pokój nr 3 tel wewn. 279, 250 w/w oferty aktualizowane s raz w tygodniu! Dane w/w ofert z dnia Skorpion Przed Tob awans, ale tylko wtedy, gdy zdeklarujesz ch podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z finansowymi decyzjami poczekaj jeszcze. Je li szukasz zatrudnienia, swoje CV napisz jasno i przejrzy cie, bez zb dnych ozdobników. Je li pracujesz na w asn r k, uwa aj na konkurencj, która bacznie przygl da si Twoim poczynaniom. Strzelec Tylko zaufanym osobom zwierzaj si ze swoich tajemnic i planów. Pierwsza po owa tygodnia to naprawd nie atwy okres dla Was. Aby sprosta tempu narzuconemu przez innych, koniecznie wieczorami si relaksujcie, pozostawcie obowi zki domowe swoim bliskim, korona im z g owy nie spadnie, je li troszk popracuj przy gospodarstwie domowym. W yciu prywatnym bez zmian. Mog od y wspomnienia dotycz ce Waszej pierwszej mi o ci. Kozioro ec Tygodniowa aura sprzyja dobremu samopoczuciu. Warto wybra si za miasto ze znajomymi lub do klubu. Mog czyha na Ciebie pokusy, by zrezygnowa z jakich planów czy projektów. Zanim postanowisz postawi kropk nad i, zastanów si dobrze, bo to mo e by chybiona decyzja. Od po owy tygodnia przyda si Wam wi cej konsekwencji i wytrwa o ci w d eniu postanowionych sobie celów. W sumie ca y tydzie to wybory, ci ka praca, a Ty nie zawsze dobrze radzisz sobie ze stresem. Wodnik W tym tygodniu przede wszystkim powiniene bardziej zadba o zdrowie. Mog Ci dolega bóle nieznanego pochodzenia, bóle g owy, migrena, nerwobóle, b dziesz mia tak e wi ksz sk onno do zranie i skalecze. Kontakty z otoczeniem wymaga b d od Ciebie wi kszej tolerancji oraz wewn trznego spokoju. To dobry tydzie na rozmowy o uczuciach. Pod koniec tygodnia Twoje akumulatory na aduj si po brzegi, staniesz si bardziej pewny siebie i otwarty na nowo ci, szczególnie je li zwi zane s z dyscyplin sportu, któr uprawiasz na co dzie. Znajdziesz w ko cu czas na kontakt z przyrod, by odpocz od miejskiego zgie ku. Ryby Mo esz si pokusi o robienie czego, na czym si zupe nie nie znasz i przy odrobinie szcz cia czeka Ci sukces. Zaczniesz si niecierpliwi widz c, jak problemy zawodowe zaczynaj si pi trzy, niestety w pojedynk nie dasz sobie rady. Popro o pomoc kogo zaufanego - nie odmówi. W yciu prywatnym wiele rado ci sprawi Ci niesienie pomocy innym, mo e w cz si do akcji, która ma w a nie taki cel. Ujawni si sk onno do forsowania na si swego stanowiska.

20 str. 20 poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 AUDIOCENTRUM NOWOCZESNE APARATY S UCHOWE 21btu2165 b2 TU btu2173 b2 21bnt2230 b2 NT02226 Bezp³atne badania s³uchu baterie (tanio) i akcesoria Przychodnia Zdrowia Wolsztyn, ul. Poznañska 32 Ka dy trzeci wtorek miesi¹ca od do Zapisy w rejestracji tel ant1996 a2 NT01986 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW PI TEK SP. JAWNA SIEDLEC UL. PIASKOWA 12 ZATRUDNI PANIE W CHARAKTERZE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI KONTAKT TELEFONICZNY (068) W GODZINACH PON.-PT. 21bbo2211 b1 BO02208 PRACA DODATKOWA POPO UDNIAMI. Firma SITA zatrudni Opiekunów Grup w Przemêcie, Mochach, Wolsztyniei innych gminach powiatu. Zg³oszenia: SITA Poznañ, tel.061/ , , 21abo2229 a1 BO btu2071 b1 TU02060 PRACA DODATKOWA POPO UDNIAMI. Firma SITA zatrudni lektorów jêzyka angielskiego, niemieckiego w Przemêcie, Mochach, Wolsztynie i innych gminach powiatu. Zg³oszenia: SITA Poznañ, tel.061/ , , 21abo2228 a1 BO btu2034 b1 TU bap2051 b2 AP02040 Sprzedam FIATA 126p ELX rok prod kolor czerwony gara owany stan dobry tel. kom a1 BO btu1807 b1 TU01796 Tanio wykonam na zamówienie wszelkiego rodzaju bramy metalowe, kojce dla psów stela e pod plandeki tanio sprzedam brame gara ow¹ tel. kom abo2216 a1 BO02213 Chcê wynaj¹æ mieszkanie (kawalerkê, na parterze) tel SPRZEDAM MIESZKANIE 3-POKOJOWE II PIÊTRO WOLSZTYN TEL abo2224 a1 BO ant2221 a1 NT02218 SPRZEDAM M OD KROWÊ TEL. (061) abo2215 a1 BO02212 Sprzedam GOLFA II na czêœci instalacja gazowa tel. kom abo2210 a1 BO02207 USG-EKG LEKARZ 24h-tel. kom. 0/ abo2126 a1 BO02124 SPRZEDA WYS ODKÊ BURACZAN TEL. KOM abo2222 a1 BO02219 KUPIÊ SPAWARKÊ TRANSFORMATOROW TEL aks2219 a1 KS02216 Sprzedam OPEL VECTRA 1,6 rok prod tel. kom abo2217 a1 BO bbk106 b2 BK0096

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo