SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2015 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, al. Niepodległości 188/192

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy i nast. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa lokalizacji i wdrożenia polskiej wersji PLATFORMY IP PANORAMA. Przez pojęcie PLATFORMA IP PANORAMA należy rozumieć łącznie: a) Statyczną stronę www do udostępniania i wyświetlania kursów przez przeglądarki internetowe, która będzie zawierać treści przekazane przez Urząd, lub które zostaną przetłumaczone ze strony - warstwa wizualna. Wszelkie zaplecze jakkolwiek rozumiane (np. administracyjne, dodatkowy kod, itp.) nie podlega tłumaczeniu. b) 10 kursów przygotowanych w technologii Macromedia Flash. Zamówieniem objęte są następujące elementy: 1) Lokalizacja (z języka angielskiego) i docelowe wdrożenie polskiej wersji Platformy IP Panorama w środowisku technicznym Zamawiającego. Dla celów postępowania przetargowego Zamawiający wskazuje wersję angielską platformy www i kursów pod adresem 2) Lokalizacja wskazanych przez Zamawiającego kursów e-learningowych (od nr 1 do nr 10) i zamieszczenie ich na polskiej wersji Platformy IP Panorama obejmującej w szczególności: a) przetłumaczenie tekstów z języka angielskiego na język polski kursów; str.2

3 b) nagrania lektorskie (w języku polskim) kwestii wypowiadanych przez postacie pojawiające się w kursach (przygotowanych w technologii Flash); c) synchronizację przetłumaczonych tekstów z kwestiami wypowiadanymi przez postacie pojawiające się w w/w kursach. 3) Opracowanie i wykonanie projektu graficznego (makiety strony) oraz przygotowanie polskiej wersji językowej strony www, wraz z jej docelowym wdrożeniem w UPRP jako Platformy IP Panorama, opartej na technologii i oprogramowaniu webowym w języku skryptowym HTML, ASPX, PHP lub równoważnym funkcjonalnie, dostępnej poprzez przeglądarkę internetową. 4) Wytłoczenie 10 tysięcy płyt CD/DVD z polską wersją offline Platformy IP Panorama i towarzyszącymi jej kursami. 5) Świadczenia usług gwarancyjnych dotyczących Platformy i kursów (w tym korekta błędów w tłumaczeniu i lokalizacji Platformy i kursów oraz działania Platformy) przez okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego Usługi wdrażania oprogramowania IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. str.3

4 VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Nie później niż do 9 października 2015 r. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia. Warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj. prawidłowo zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, wymienioną poniżej usługę: Wykonawca zaprojektował lub zlokalizował co najmniej 1 godzinę materiałów e- learningowych (rozumiane jako edycja i modyfikacja tekstu, grafik oraz nagrań lektorów) w technologii Flash. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem dedykowanym do wykonania zamówienia, w skład którego będą wchodziły co najmniej niżej wymienione osoby, które będą wykonywały przedmiot zamówienia, w tym: a) Minimum dwóch tłumaczy z języka angielskiego na język polski posiadających (każdy): doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym, co najmniej 10 dokumentów po minimum 10 stron obliczeniowych, z języka angielskiego na język polski, zawierających terminologię ekonomiczną lub biznesową, w okresie ostatnich trzech lat. b) Specjalista ds. flash/grafiki o kwalifikacjach co najmniej jak poniżej: doświadczenie w przygotowaniu oraz zrealizowaniu co najmniej różnych 5 modułów e-learningowych pod względem technicznym (flash/grafika), z postaciami, do których str.4

5 animacje były synchronizowane z nagraniami lektorów, w ramach co najmniej 1 należycie wykonanej usługi, której przedmiotem było opracowanie i wdrożenie szkoleń e-learning, a wartość tej usługi (tych usług) wyniosła co najmniej ,00 PLN brutto. Zamówienie musi być zrealizowane przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie. Zamiana tłumacza/specjalisty ds. flash/grafiki może nastąpić tylko pod warunkiem zaistnienia przypadków losowych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, o których szczegółowo poinformuje Zamawiającego i Zamawiający wyrazi na taką zmianę zgodę. Powyższa zmiana będzie możliwa pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowej/nowych osoby/osób, która/które posiadać będą doświadczenie i kwalifikacje, określone w Rozdz. VIII odpowiednio w pkt 3 a b. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w pkt 1 ppkt 2 i 3 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy str.5

6 ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać: 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem 4) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY, ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych (tj. wymagających uzasadnienia) przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. str.6

7 3) Wykazu osób które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, rolę w projekcie, informacje o doświadczeniu tych osób opisanym w Rozdz. VIII odpowiednio w pkt 3 a b, wraz z informacją o terminie realizacji wykazanych usług, ich odbiorcy/ach, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Odnośnie tłumaczy wykaz powinien zawierać imię i nazwisko tłumaczy, wykaz wykonanych przez każdego z tłumaczy tłumaczeń pisemnych, podany w sposób umożliwiający identyfikację tematyki (tytuł pracy lub opis zawartości treściowej), odbiorcę tłumaczenia wraz z danymi kontaktowymi tego odbiorcy umożliwiającymi Zamawiającemu uzyskanie potwierdzenia należytej realizacji wskazanych tłumaczeń, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi tłumaczami przez Wykonawcę. Odnośnie specjalisty ds. flash/grafiki wykaz powinien zawierać imię i nazwisko specjalisty, opis doświadczenia zawodowego ograniczonego do potwierdzenia posiadania doświadczenia w przygotowaniu i realizacji modułów e-learningowych, o których mowa w Rozdz. VIII w pkt 3 b, wraz z informacją o terminie realizacji wykazanej usługi (wykazanych usług), jej/ich wartości, jej/ich odbiorcy/ach, oraz informacje o podstawie dysponowania tym specjalistą przez Wykonawcę. Wykaz powinien obejmować wszystkie osoby, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 3 lit a-b. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub str.7

8 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych: w pkt. 2 ppkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej): 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; 2) dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 składa każdy z wykonawców oddzielnie, 3) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wszystkie oświadczenia wymienione w Rozdziale IX należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz str.8

9 w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 2 oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, Warszawa, fax Zamawiającego , 5. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: Katarzyna Cichocka - tel Beata Sokołowska-Odeh - tel XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) przez cały okres związania ofertą. Kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). str.9

10 3. Wadium wnoszone w pieniądzu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Patentowego RP w Banku Gospodarstwa Krajowego BP I o/w-wa; nr konta Wadium powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz. 12: Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo w poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy, należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert do godz. 10:00. Do oferty powinna być dołączona kopia gwarancji bankowej ubezpieczeniowej lub poręczenia. 6. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna zawierać: 1) formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); 2) próbkę demo (lekcję demo) - na pendrivie lub płycie DVD, zlokalizowanej części kursu e-learningowego, z dostosowaniem (synchronizacją) wypowiedzi do scenki w lekcji demo, 3) dokumenty wymienione w Rozdziale IX SIWZ 4) pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych) jeśli dotyczy 5) pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa ustanowionego do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy jeśli dotyczy. 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 3. Formularz ofertowy oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w str.10

11 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5. Każda kartka oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 6. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz ze zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej, osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192 Usługa lokalizacji i wdrożenia polskiej wersji Platformy IP Panorama Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć do 2 czerwca 2015 r. do godz w Kancelarii Ogólnej UP RP w Warszawie, pokój nr 9, al. Niepodległości 188/192. Otwarcie ofert nastąpi 2 czerwca 2015 r. o godz w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 524 XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda w pkt. 1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia. str.11

12 2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 4. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 5. W tabeli Wykonawca musi uwzględnić wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji umowy. 6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. 7. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Oferta musi zawierać wszystkie elementy podlegające ocenie. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty, które nie zostaną odrzucone, będą oceniane według następujących kryteriów: Cena - 60% Jakość usługi - 40% Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która łącznie uzyska najwięcej punktów w ocenie powyższych kryteriów. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW Kryterium Cena Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: Wx = (Cmin / Cx) x 60 punktów, gdzie: Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach, Cx - cena brutto oferty ocenianej str.12

13 Kryterium Jakość usługi Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: LT = (LTłum + LTech / 100) x 40 punktów, gdzie: LT - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium jakość usługi, Ltłum liczba punktów uzyskana w podkryterium poprawność i adekwatność tłumaczenia, LTech - liczba punktów uzyskana w podkryterium wykonanie techniczne, W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny próbki demo (lekcja demo) zlokalizowanej części kursu e-learningowego, z dostosowaniem (synchronizacją) wypowiedzi do scenki w lekcji demo. Próbka demo powinna zostać załączona do oferty na pendrivie lub płycie DVD. Zamawiający oceni próbkę lokalizacji kursu demo pod względem: A. poprawność i adekwatność tłumaczenia 50%: 1. Ocena: Przy ocenie kryterium poprawność i adekwatność tłumaczenia Zamawiający będzie brał pod uwagę sformułowanie treści dostosowane do tematyki, tj. dobór treści, słownictwa, poprawność merytoryczną, w sposób następujący: Sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo niedostosowane do tematyki 0 pkt. Sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo nie w pełni dostosowane do tematyki do 25 pkt. Sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo w pełni dostosowane do tematyki do 50 pkt. 2. Przez sformułowanie treści w lekcji demo niedostosowane do tematyki Zamawiający rozumie w szczególności dobór języka, dobór treści i wybór słownictwa, poprawność merytoryczną, które w obiektywny sposób nie uwzględniają specyfiki danej tematyki, w szczególności własności intelektualnej. 3. Przez sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo nie w pełni dostosowane do tematyki Zamawiający rozumie taki dobór języka, dobór treści i str.13

14 wybór słownictwa, poprawność merytoryczną, które w obiektywny sposób nie są w całości dostosowane odpowiednio do tematyki w szczególności własności intelektualnej. 4. Przez sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo w pełni dostosowane do tematyki Zamawiający rozumie taki dobór języka, dobór treści i wybór słownictwa, poprawność merytoryczną, które w obiektywny sposób są w całości dostosowane odpowiednio do tematyki własności intelektualnej. 5. Punkty za kryterium poprawność i adekwatność tłumaczenia przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej dokonujących oceny, zostaną zsumowane, a następnie zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z każdej sumy odrębnie dla każdego podkryterium. Średnia arytmetyczna zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium poprawność i adekwatność tłumaczenia = 50, 7. Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą w tym kryterium jest oferta, w której poprawność i adekwatność tłumaczenia lekcji demo do tematyki uzyska największą liczbę punktów. B. wykonanie techniczne 50 % 1. Ocena: Przy ocenie kryterium wykonanie techniczne Zamawiający będzie brał pod uwagę wykonanie techniczne, tj. adekwatność głosów do postaci, dykcję lektorów, synchronizację gestów (m.in. ruchu ust) do podkładu lektorskiego, w sposób następujący: a) Synchronizacja lekcji demo do 30 pkt. wykonanie techniczne lekcji demo nie zsynchronizowane 0 pkt. wykonanie techniczne lekcji demo nie w pełni zsynchronizowane do 15 pkt. wykonanie techniczne lekcji demo w pełni zsynchronizowane do 30 pkt. b) Dykcja lektorów i adekwatność głosów do postaci do 20 pkt. niewyraźny przekaz lektorów (dykcja), głosy nie adekwatne do postaci 0 pkt. nie w pełni wyraźny przekaz lektorów, głosy nie w pełni adekwatne do postaci do 10 pkt. wyraźny przekaz lektorów (dykcja), głosy adekwatne do postaci do 20 pkt. str.14

15 2. Przez sformułowanie treści w lekcji demo nie zsynchronizowane Zamawiający rozumie w szczególności rozbieżność synchronizacji głosów lektorów do grafiki postaci, rozbieżność synchronizacji głosów lektorów do napisów, modulację głosów i inne techniki lektorskie które w obiektywny sposób nie dają poprawności odbioru przekazu. 3. Przez sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo nie w pełni zsynchronizowane Zamawiający rozumie w szczególności częściową rozbieżność synchronizacji głosów lektorów do grafiki postaci, częściową rozbieżność synchronizacji głosów lektorów do napisów, modulację głosów i inne techniki lektorskie które w obiektywny sposób nie w pełni dają poprawności odbioru przekazu. 4. Przez sformułowanie treści oraz sposób przekazu kursu on-line w lekcji demo w pełni zsynchronizowane Zamawiający rozumie w szczególności pełną synchronizację głosów lektorów do grafiki postaci, pełną synchronizację głosów lektorów do napisów, modulację głosów i inne techniki lektorskie które w obiektywny sposób w pełni dają poprawności odbioru przekazu. 5. Punkty za kryterium wykonanie techniczne przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej dokonujących oceny, zostaną zsumowane, a następnie zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z każdej sumy odrębnie dla każdego podkryterium. Średnia arytmetyczna zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium Wykonanie techniczne lekcji demo = 50, 7. Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą w tym kryterium jest oferta, w której wykonanie techniczne lekcji demo uzyska największą liczbę punktów. Oferta Wykonawcy, która w którymkolwiek z podkryteriów w ramach kryterium: Jakość usługi otrzyma 0 punktów zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną między Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. str.15

16 Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualizację danych w KRS (o ile występują). XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny oferty brutto). Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 5 ustawy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: z adnotacją: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, al. Niepodległości 188/192 Bank Gospodarstwa Krajowego BP I o/w-wa Nr Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Usługa lokalizacji i wdrożenia polskiej wersji Platformy IP Panorama 3. Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie to nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego, nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 70% kwoty, o której mowa w pkt. 1 nastąpi w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Drugą część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający pozostawi celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwanej dalej gwarancją, warunki gwarancji oraz bank/ubezpieczyciel powinny być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Gwarancję stanowić powinno nieodwołalne zobowiązanie banku/ubezpieczyciela, do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot kar umownych lub odszkodowań, należnych od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem całości lub części obowiązków wynikających z umowy. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji str.16

17 pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o czas, przez który służyć będą Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt 1, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Istotne postanowienia umowy UMOWA NR../2015 zawarta dnia... w Warszawie, pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa - Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192, NIP , REGON zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Panią Iwonę Grodnicką-Lech Zastępującym Dyrektora Generalnego, a 2/.. z siedzibą w... ul... kod... NIP.REGON. wpis do rejestru, reprezentowanym przez:, zwanym dalej Wykonawcą, a wspólnie zwanymi dalej: Stronami Wypis z. Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 1 Podstawa zawarcia Umowy 1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). str.17

18 2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zadania nr 9 projektu systemowego POIG /10 pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na lokalizacji i wdrożeniu polskiej wersji programu e-learningowego IP Panorama dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczącego skutecznej ochrony praw własności intelektualnej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej OPZ. 3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 1) lokalizacji (z języka angielskiego) i docelowego wdrożenia polskiej wersji Platformy IP Panorama zwanej dalej IPP, w środowisku technicznym Zamawiającego, 2) lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego kursów e-learningowych od nr 1 do nr 10 dostępnych na Platformie IP Panorama dalej kursami i zamieszczenia ich na polskiej wersji IPP obejmującej w szczególności: a) przetłumaczenie tekstów kursów z języka angielskiego na język polski; b) nagranie lektorskie (język polski) kwestii wypowiadanych przez postacie pojawiające się w kursach (przygotowanych w technologii Flash); c) synchronizację przetłumaczonych tekstów z kwestiami wypowiadanymi przez postacie pojawiające się w w/w kursach; 3) opracowania i wykonania projektu graficznego (makiety strony) oraz przygotowanie polskiej wersji językowej strony www, wraz z jej docelowym wdrożeniem w Urzędzie Patentowym RP jako Platformy IP Panorama, opartej na technologii i oprogramowaniu webowym w języku skryptowym HTML, ASPX, PHP lub równoważnym funkcjonalnie, dostępnej poprzez przeglądarkę internetową, 4) wytłoczenia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 10- u tysięcy płyt CD/DVD z polską wersją offline IPP i towarzyszącymi jej kursami, 5) świadczenia usług gwarancyjnych dotyczących Platformy i kursów (w tym korekta błędów w tłumaczeniu i lokalizacji Platformy i kursów oraz działania Platformy) przez str.18

19 okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Gwarancja sprawowana będzie na warunkach określonych w 6 Umowy oraz w OPZ. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z OPZ, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, szczegółowym harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami prawa. 3 Wynagrodzenie 1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi złotych netto (słownie:..złotych 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje łącznie kwotę brutto. złotych (słownie:. złotych 00/100), płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 2. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w 8 oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy (tj. Oferta Wykonawcy). 3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad IPP. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 5. Fakturę VAT należy wystawić dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych: Nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Adres: al. Niepodległości 188/192 kod pocztowy: Warszawa NIP: Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi z dwóch źródeł, przy czym str.19

20 zapłata w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia pochodzić będzie ze środków krajowych oraz 85% wynagrodzenia ze środków europejskich. 4 Termin realizacji zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 9 października 2015 roku. 2. Szczegółowy harmonogram prac, sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w OPZ, z podziałem na etapy zakończone protokołem odbiorów częściowych i końcowego zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy i uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 5 Odbiór 1. Odbioru należycie i terminowo wykonanego przedmiotu Umowy dokonają przedstawiciele Stron. Odbiór zostanie potwierdzony protokołami odbioru częściowego etapów oraz protokołem końcowym, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w 4 ust Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej (poczta, , fax), gotowość do odbioru etapu oraz odbioru końcowego. Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego potwierdzi gotowość do dokonania odbioru i przeprowadzi procedurę odbioru zgodnie z harmonogramem. 3. Protokoły, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce sporządzenia protokołu, 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania odbieranych zadań. Zastrzeżenia te Zamawiający zgłosi w przypadku stwierdzenia, że zadania wykonano w sposób niezgodny z Umową. 4. W przypadku zastrzeżeń stwierdzonych podczas odbioru, zgłoszone nieprawidłowości Wykonawca usunie i zgłosi ponownie gotowość do odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów będą powtarzane do czasu odbioru końcowego lub skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy. 5. Strony uzgadniają, że: str.20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo